Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA Nesecret

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE TULCEA

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TULCEA Nr.3537/27.04.2018


SERVICIUL RESURSE UMANE Exp. UNIC
Operator de date cu caracter personal – 4977

A P R O B,
Postarea pe Internet şi reţeaua interna
Î. ŞEF AL INSPECTORATULUI,
Comisar-şef de poliţie
GRĂDINARU DUMITRU-DANIEL

ANUNŢ
privind organizarea recrutării şi selecţiei candidaţilor pentru concursul de admitere la Academia
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
forma de învăţământ cu frecvenţă redusă
-Sesiunea 2018-

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea selecţionează candidaţi pentru concursul de admitere la


Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – forma de învăţământ frecvenţă redusă, a
programului de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”– sesiunea 2018.
Sunt scoase la concurs 39 de locuri, pe care candidează femei şi bărbaţi.

A. CONDIŢII LEGALE SI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE


Înscrierile se fac pe baza raportului personal, întocmit conform modelului anexat, depus la serviciul
resurse umane până la data de 25.05.2018, iar termenul limită pentru constituirea dosarelor de candidat în
volum complet este 13.06.2018.

Pentru a participa la concursul de admitere organizat de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
Bucureşti – învăţământ cu frecvenţă redusă, candidaţii trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele
criterii:
- să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de
specialitate ale M.A.I / comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale,
verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor / tatuajelor neacoperite de
vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice,
potrivit baremelor şi /sau criteriilor aplicabile;
- să nu fie puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau
ale art. 27^25 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu completările şi
modificările ulterioare;
- să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
- la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor M.A.I, în calitate de agent
de poliţie;
Red./SRU/P.M..2018/1 exp. 1/4
Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 2; cod postal: 820180
Telefon 0240/506700; fax 0240513101; e-mail: cabinet@tl.politiaromana.ro
- să fi obţinut calificativul de cel puţin „bine”, la ultima evaluare anuală.

B. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ŞI COMPLETAREA DOSARULUI DE


RECRUTARE

I. Înscrierea candidaţilor

- Înscrierea candidaţilor se face la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea– Serviciul Resurse
Umane, str. Spitalului, nr.2, Mun. Tulcea (punctul de înscriere situat în pavilionul în care îşi desfăşoară
activitatea Serviciul de Poliţie ,,Delta Dunării” şi Poşta Militară), în zilele lucrătoare de luni - joi, între
orele 12.00 – 15.00 până la data de 25.05.2018;

 La prezentarea în vederea înscrierii candidaţii trebuie să aibă asupra lor următoarele:


- raportul de participare la concurs aprobat de persoanele competente (Anexa nr. 2, respectiv
Anexa nr. 3 la prezentul anunţ, în funcţie de structura din care face parte candidatul);
- carte de identitate, în original;
- pix//stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră;

 Înscrierea candidaţilor constă în completarea:


- Cerere-tip de înscriere la concursul de admitere.-(Anexa nr. 1 la prezentul anunţ) – tipizat;
- Declaratiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, ambele formulare
tipizate vor fi furnizate de Serviciul Resurse Umane-tipizat.

 Relaţii suplimentare, precum şi toate tipizatele necesare înscrierii se pot obţine la Serviciul Resurse
Umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea, telefon 0240/506723 ; 0240/506700, interior 20113.

II. Completarea dosarului de recrutare

Ulterior inscrierii, candidaţii vor completa dosarul de recrutare până la data de 13.06.2018 cu
următoarele:
a) diploma de bacalaureat/diploma echivalenta cu aceasta şi foaia matricolă, ambele în original, care
vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului,
originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;
b) actul de identitate, certificatul de naştere pentru candidat şi dacă este cazul: certificatul de
căsătorie, precum şi hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui în
original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa
candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;
c) cazierul judiciar al candidatului / consimţământul expres al candidatului pentru solicitarea
extrasului de pe cazier judiciar de către lucrătorii de resurse umane;
d) trei fotografii color 3x4 cm (în ţinută civilă);
e) Fişa medicală-tip de încadrare în MAI, în original, concluzionată de medicul unităţii, cu avizul ,,Apt”
pentru admiterea în instituţiile de învăţământ militare/de poliţie;
f) adeverinţa privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare. Adeverinţa se eliberează la
cererea candidatului de către structura de resurse umane a unităţii în care este încadrat candidatul;
g) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
h) personalul poliţienesc din structurile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea va depune raportul
al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul anunţ;
i) personalul poliţienesc din Inspectoratul General al Poliţiei Române, altul decât cel încadrat la
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea, respectiv personalul încadrat în structurile aparatului

Red./SRU/P.M..2018/1 exp. 2/4


Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 2; cod postal: 820180
Telefon 0240/506700; fax 0240513101; e-mail: cabinet@tl.politiaromana.ro
central şi subordonate M.A.I. va depune raportul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 3 la
prezentul anunţ;
j) două dosare plic de carton, (nu scrieţi menţiuni pe dosare);

C. Examinarea medicală, evaluarea psihologică şi evaluarea aptitudinilor fizice


Prima etapa de selectie a candidatilor se organizeaza la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea si
cuprinde:
a) Evaluarea psihologică
Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data,
ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate şi vor fi comunicate candidaţilor, prin grija
Serviciului Resurse Umane, prin postare pe pagina de internet a inspectoratului tl.politiaromana.ro şi la
avizierul unităţilor de recrutare.

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza
testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de
Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi
pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Lista candidaţilor declaraţi „apt” psihologic se va posta pe pagina de internet a Inspectoratului de


poliţie Judeţean Tulcea şi la avizierul unităţi.
Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic vor fi informaţi telefonic şi nu vor fi programaţi la
examinarea medicală.

b) Examinarea medicala
Fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne se eliberează de catre Centrul Medical
Judeţean Tulcea, situat în municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 103, judeţul Tulcea ( sediul Serviciului
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea ), în baza adresei înmânate candidatului de catre Serviciul Resurse
Umane, numai candidaţilor declaraţi admişi la evaluarea psihologică.

 Pentru candidaţii care nu au promovat evaluarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”,
activitatea de recrutare încetează.

c) Evaluarea aptitudinilor fizice


Pentru a putea participa la concursul de admitere cadidaţii vor susţine la nivelul I.P.J. Tulcea
probele de verificare a aptitudinilor fizice, la o data ce va fi comunicată în timp util candidaţilor, potrivit
prevederilor Anexei nr. 3^1 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse
umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.
La evaluarea performanţei fizice a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care
pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., nu se admit contestaţii.

D. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA SEDIUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT


Candidaţii care au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în urma evaluărilor/examinărilor
efectuate la unităţile de recrutare şi au fost declaraţi ,,promovat” la evaluarea aptitudinilor fizice, se înscriu
personal la sediul Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” - Bucureşti, în ziua de 31.07.2018, în
intervalul orar 08.00-16.00.
Pentru înscrierea la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” - Bucureşti, candidaţii prezintă
următoarele documente:
Red./SRU/P.M..2018/1 exp. 3/4
Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 2; cod postal: 820180
Telefon 0240/506700; fax 0240513101; e-mail: cabinet@tl.politiaromana.ro
a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;
b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată
c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;
d) contravaloarea taxei de înscriere ( 350 lei );
e) alte documente solicitate prin metodologiile/regulamentele de admitere.

Testul de verificare a cunoştinţelor va fi susţinut la instituţia de învăţământ, în aceleaşi condiţii şi


potrivit aceloraşi criterii aplicate candidaţilor înscrişi la forma de învăţământ cu frecvenţă a programului de
studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”.

Informaţii suplimentare privind concursul de admintere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan


Cuza” Bucureşti - învăţământ frecvenţă redusă, pot fi obţinute şi de pe site-ul de internet al instituţiei
www.academiadepolitie.ro.

Recomandam candidatilor sa consulte periodic site-ul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea


http://tl.politiaromana.ro.– Sectiunea : Cariera / Admitere instituţii de învăţământ unde se vor afisa, in
timp util, toate informatiile necesare cu privire la: evaluarea psihologică, controlul medical, evaluarea
aptitudinilor fizice, concursul de admitere, sesiunea 2018, etc..

Prezentul anunţ are un număr de 4 anexe, astfel:


Anexa nr. 1 – Cererea-tip de înscriere la concursul de admitere
Anexa nr. 2 – raportul de înscriere pentru personalul din structurile I.G.P.R. ( de la I.P.J. Tulcea);
Anexa nr. 3 – raportul de înscriere pentru personalul încadrat în structurile aparatului central şi
subordonate M.A.I. .

Î. ŞEFUL SERVICIULUI RESURSE UMANE,


Comisar de poliţie
NICOLAE MARIANA

Red./SRU/P.M..2018/1 exp. 4/4


Municipiul Tulcea, str. Spitalului nr. 2; cod postal: 820180
Telefon 0240/506700; fax 0240513101; e-mail: cabinet@tl.politiaromana.ro