Sunteți pe pagina 1din 64

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE


ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE
„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU

METODOLOGIA
ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII ADMITERII
ÎN ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE
„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Š EDITURA ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”


SIBIU – 2018
ŞEFUL COLECTIVULUI DE ELABORARE:
– Col.conf.univ.dr. Daniel-Sorin CONSTANTIN

COLECTIVUL DE ELABORARE:
– Col.prof.univ.dr. Leontin STANCIU
– Col.conf.univ.dr.ing. Ioan VIRCA
– Prof.univ.dr. Marioara PATEŞAN
– Col.dr. Marius MILANDRU
– Lt.col.conf.univ.dr. Nicolae MORO
– Lt.col.conf.univ.dr. Aurelian RAŢIU
– Conf.univ.dr. Teodora DRĂGHICI
– Lt.col.ing. Ioan-Dan POPA

2
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE
„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU

DISPOZIŢIE
PENTRU APROBAREA
METODOLOGIEI
ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII ADMITERII
ÎN ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”
DIN SIBIU PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

COMANDANTUL (RECTORUL) ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE


„NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU,
în baza prevederilor art. 142 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare,

emite prezenta dispoziţie:

Art. 1. Începând cu data aprobării în Senatul universitar, intră în vigoare


Metodologia organizării şi desfăşurării admiterii în Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu pentru anul universitar 2018-2019.
Art. 2. La data intrării în vigoare, se abrogă Metodologia organizării şi
desfăşurării admiterii în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” pentru
anul universitar 2017-2018.
Art. 3. Documentul va fi tipărit de Editura Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu şi difuzat prin publicare pe site-ul instituţiei şi prin
grija Bibliotecii universitare a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu.

COMANDANTUL (RECTORUL) ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE


„NICOLAE BĂLCESCU”
General de brigadă
prof.univ.dr.ing. Ghiţă BÂRSAN

3
CUPRINS

PRECIZĂRI GENERALE ............................................................................. 5 


PARTEA I ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ... 7 
CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ... 7 
SECŢIUNEA 1 Înscrierea candidaţilor ............................................................. 7
SECŢIUNEA A 2-A Probele admiterii ............................................................. 11
SECŢIUNEA A 3-A Componenţa şi atribuţiile comisiei de admitere ............. 12
SECŢIUNEA A 4-A Componenţa şi atribuţiile comisiei de soluţionare a
contestaţiilor ................................................................... 16
SECŢIUNEA A 5-A Atribuţiile personalului auxiliar...................................... 16
SECŢIUNEA A 6-A Alte activităţi ................................................................... 18
SECŢIUNEA a 7-a Elaborarea itemilor şi a baremelor/grilelor
de evaluare...................................................................... 19
SECŢIUNEA A 8-A Desfăşurarea probelor .................................................... 20
SECŢIUNEA A 9-A Procedura de evaluare a testelor-grilă ........................... 22
SECŢIUNEA A 10-A Stabilirea rezultatelor admiterii .................................... 24
CAPITOLUL II ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE .............................. 27 
PARTEA a II-a ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE
DE MASTERAT..................................................................... 28 
CAPITOLUL III ORGANIZAREA ADMITERII .................................... 28 
SECŢIUNEA 1 Înscrierea candidaţilor ........................................................... 28
SECŢIUNEA A 2-A Probele admiterii ............................................................. 30
SECŢIUNEA A 3-A Componenţa şi atribuţiile comisiei de admitere ............. 30
SECŢIUNEA A 4-A Componenţa şi atribuţiile comisiei de soluţionare a
contestaţiilor ................................................................... 33
SECŢIUNEA A 5-A Alte activităţi ................................................................... 33
CAPITOLUL IV DESFĂŞURAREA ŞI FINALIZAREA ADMITERII 34 
SECŢIUNEA 1 Desfăşurarea admiterii ........................................................... 34
SECŢIUNEA A 2-A Stabilirea rezultatelor admiterii ...................................... 34
DISPOZIŢII FINALE .................................................................................. 37 
Anexa nr. 1 Graficul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii
pentru studiile universitare de licenţă ....................................... 38 
Anexa nr. 2 Programele disciplinelor pentru admiterea
la studiile universitare de licenţă .............................................. 39 
Anexa nr. 3 Graficul-cadru privind organizarea
şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de master ...... 54 
Anexa nr. 4 Tematica şi bibliografia pentru admiterea
la studiile universitare de master .............................................. 55 

4
PRECIZĂRI GENERALE

Art. 1. Admiterea în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din


Sibiu se organizează şi desfăşoară potrivit:
a) Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) Legii nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea O.U.G. nr.
82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la
acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat;
d) H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de masterat;
e) H.G. nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii
universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea
M.Ap.N., modificată cu H.G. nr. 972/2009;
f) H.G. nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au
primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru
învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate
deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare;
g) Pct. 42 din O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în
domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte
normative;
h) O.U.G. nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, cu
modificările şi completările ulterioare;
i) Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
6.102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat
pentru anul universitar 2017-2018;
j) Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.838/11.07.2014 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de
învăţământ;
k) Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
3.677/04.04.2012 privind echivalarea şi recunoaşterea actelor de studii obţinute
în străinătate care nu corespund celor trei cicluri de studii universitare tip
Bologna implementate în România;
l) Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
6.121 /2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii
de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de
învăţământ superior din străinătate;
m) Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.062/16.01.2018 privind
modificarea Anexei la Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-

5
cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă,
de master şi de doctorat;
n) Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 8/2018 privind
modificarea şi completarea instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia,
formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României,
aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 30/2012;
o) Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 136/17.11.2016 pentru
modificarea şi completarea instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia,
formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României,
aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 30/2012;
p) Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 30/21.03.2012 pentru
aprobarea „Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională
şi evoluţia în cariera militară în Armata României”, cu modificările şi
completările ulterioare;
q) Planului de şcolarizare în unităţile/instituţiile de învăţământ în anul
şcolar/universitar 2018-2019, aprobat de ministrul apărării naţionale;
r) I.M. – 3/60, Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul universitar militar, aprobată cu D.M.R.U. 4 din
12.03.2015;
s) Standardelor de performanţă pentru proba de limbă străină din cadrul
admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau a selecţiei personalului pentru
participarea la cursuri de carieră în ţară, aprobate cu D.M.R.U. 4 din 06.02.2012;
t) Dispoziţiei pentru aprobarea probelor de concurs şi a graficului-cadru
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la programele de studii
universitare militare, în anul universitar 2018-2019, aprobată cu D.G.M.R.U. 33
din 22.12.2017;
u) Cartei universitare.
Art. 2. Până la constituirea şi funcţionarea comisiilor de admitere la studii
universitare de licenţă, respectiv de masterat, activităţile preliminare (primirea
dosarelor candidaţilor, constituirea bazei de date, informarea oportună cu privire
la aspectele organizatorice etc.) sunt gestionate de Secţia management
educaţional.
Art. 3. (1) Candidaţii cazaţi în incinta academiei se obligă să respecte
programul orar stabilit şi normele instituţionale privind comportamentul în
incinta campusului universitar.
(2) Pe timpul concursului de admitere, candidaţii beneficiază de asistenţă
medicală de urgenţă gratuită.

6
PARTEA I
ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
CAPITOLUL I
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII
SECŢIUNEA 1
Înscrierea candidaţilor
Art. 4. (1) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu
organizează admiterea pe domenii de studii universitare de licenţă, la programele
de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru ocuparea
numărului de locuri aprobate de Ministerul Apărării Naţionale pentru fiecare
categorie de beneficiari, urmând ca repartiţia pe arme/specialităţi militare să se
realizeze potrivit cadrului normativ în vigoare.
(2) Admiterea se organizează într-o singură sesiune şi constă în evaluarea
cunoştinţelor candidaţilor.
(3) Obiectivul concursului îl constituie ierarhizarea candidaţilor în vederea
accederii la programele de studii organizate de Academia Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”din Sibiu.
Art. 5. (1) La concursul de admitere sunt înscrişi:
a) candidaţii declaraţi „ADMIS” în urma participării la selecţia
organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare, pentru locurile alocate
Ministerului Apărării Naţionale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor/
Ministerul Justiţiei;
b) candidaţii selecţionaţi de alţi beneficiari din sistemul de apărare,
ordine publică şi securitate naţională pentru locurile alocate acestora.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de
identitate/paşaportului şi a dosarului transmis de centrele zonale de selecţie şi
orientare/structurile abilitate ale beneficiarilor, respectiv a dosarului trimis de
alte instituţii de învăţământ superior militar pentru candidaţii care au fost
declaraţi „NEADMIS” sau „RESPINS” la concursurile de admitere organizate
de acestea. Candidaţii aflaţi în cea de-a doua situaţie vor completa la sediul
academiei o nouă cerere de înscriere care se va include în dosarul de candidat.
(3) Candidaţii au obligaţia, la prezentarea la sediul Academiei Forţelor
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu în vederea susţinerii concursului de
admitere, să completeze dosarul cu următoarele documente:
– diploma de bacalaureat şi foaia matricolă aferentă studiilor liceale, în
original,
sau
– diploma echivalentă şi Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat
de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
(C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi foaia

7
matricolă aferentă studiilor liceale, în original (pentru absolvenţii
studiilor liceale în state membre ale Uniunii Europene sau în state
aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia
Elveţiană),
sau
– adeverinţa care atestă promovarea examenului de bacalaureat, eliberată
de către instituţia de învăţământ preuniversitar absolvită şi în care se
menţionează autenticitatea datelor înscrise şi termenul de valabilitate
(pentru absolvenţii promoţiei 2018) şi foaia matricolă aferentă studiilor
liceale, în original,
sau
– copii ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente şi Atestatului
de recunoaştere a studiilor/adeverinţei şi a foii matricole aferentă
studiilor liceale, care vor fi certificate, pentru conformitate, pe fiecare
pagină, după confruntarea cu documentele originale, de către
persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens în
cadrul secretariatului comisiei de admitere,
sau
– copii legalizate ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente şi
Atestatului de recunoaştere a studiilor/adeverinţei şi a foii matricole
aferentă studiilor liceale,

– trei fotografii ¾.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în situaţia în care un candidat
este înmatriculat pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi are actele de studii, în
original, aflate în custodie la o altă instituţie de învăţământ superior, acesta va
completa dosarul de candidat cu o adeverinţă eliberată de instituţia respectivă, în
care se va menţiona seria şi numărul fiecărui act de studii, însoţită de copii ale
actelor de studii sau va prezenta copii certificate, la solicitarea acestuia, de către
instituţiile care deţin documentul original.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), pentru candidaţii care au
promovat examenul de bacalaureat în prima sesiune corespunzătoare anului şcolar
2017-2018 şi care nu prezintă diploma de bacalaureat/adeverinţa eliberată de către
instituţia de învăţământ preuniversitar absolvită, academia va prelua datele
personale şi rezultatele obţinute la bacalaureat din Sistemul informatic integrat al
învăţământului din România (SIIIR) numai în baza acordului scris al candidaţilor
respectivi. Declaraţia va fi predată secretariatului comisiei pentru a fi introdusă în
dosarul de candidat.
Art. 6. (1) La înscriere, candidaţii vor completa o declaraţie pe propria
răspundere în care vor preciza:

8
a) opţiunile privind domeniul de studii şi ordinea programelor de studii la
care doresc să fie repartizaţi, unde este cazul;
b) dacă au absolvit/parcurs, integral sau parţial, un alt program de studii
universitare de licenţă pe locuri finanţate de la buget.
(2) Declaraţia va fi semnată de candidat şi predată membrilor desemnaţi din
secretariatul comisiei în vederea introducerii în dosarul de candidat. Informaţiile
completate în această declaraţie nu mai pot fi modificate după încheierea perioadei
de înscriere.
(3) Finalizarea înscrierii se face la data şi orele prevăzute în Graficul-cadru
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii pentru studiile universitare de
licenţă (Anexa nr. 1).
Art. 7. (1) Pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii achită în
ziua prezentării la sediul instituţiei o taxă în valoare de 100 lei. Chitanţa primită
se predă la secretariatul comisiei, care o anexează la dosarul de candidat.
(2) Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere pentru admitere, în baza actelor
doveditoare, următoarele categorii de candidaţi:
a) absolvenţii colegiilor naţionale militare, promoţia 2018;
b) copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau
pensionat din sistemul de învăţământ;
c) orfanii de ambii părinţi;
d) persoanele care provin de la case de copii sau plasamente familiale;
e) copiii cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti sau ai
personalului civil care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Apărării Naţionale;
f) copiii pensionarilor din Ministerul Apărării Naţionale;
g) copiii cadrelor care au fost răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989;
h) copiii personalului armatei încadrat în gradul I de invaliditate sau
decedat în timpul şi din cauza serviciului, ca urmare a participării la acţiuni militare;
i) persoanele care au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în
luna anterioară desfăşurării concursului de admitere, care nu depăşesc salariul
minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a
impozitului persoanelor cu copii în întreţinere;
j) copiii personalului militar şi civil din structurile sistemului de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională în activitate, pensionat sau decedat, care
candidează pe locurile aprobate pentru aceste structuri;
k) maiştrii militari, subofiţerii şi soldaţii gradaţi profesionişti angajaţi în
cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
l) elevii înmatriculaţi în şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri din
Ministerul Apărării Naţionale.
Art. 8. (1) Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut
pe timpul studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele
şcolare şi/sau concursurile internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei
Naţionale, pot adresa, cel mai târziu cu 15 zile lucrătoare înainte de începerea

9
concursului de admitere, o cerere scrisă către comandantul (rectorul) academiei, la
care vor anexa documentele doveditoare (originale), prin care solicită dreptul de
a fi declaraţi „ADMIS” fără concurs de admitere, în cadrul numărului de locuri
aprobate pentru un domeniu de studiu corespunzător disciplinei la care au fost
distinşi, respectiv pentru un beneficiar.
(2) Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut pe
timpul studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la etapele
naţionale ale olimpiadelor şcolare şi/sau concursurilor naţionale aprobate şi
finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pot adresa, cel mai târziu cu 15 zile
lucrătoare înainte de începerea concursului de admitere, o cerere scrisă către
comandantul (rectorul) academiei, la care vor anexa documentele doveditoare
(originale), prin care solicită analiza posibilităţii de a fi declaraţi „ADMIS” fără
concurs de admitere, în cadrul numărului de locuri aprobate pentru un domeniu
de studiu corespunzător disciplinei la care au fost distinşi, respectiv pentru un
beneficiar.
(3) Disciplinele luate în considerare în vederea aplicării prevederilor de la
alin. (1) şi (2) şi corelaţia acestora cu domeniile de studii pentru care se
organizează admitere sunt următoarele:
a) Matematică, Fizică, Informatică, Tehnologia informaţiei, Chimie,
Biologie, Geografie, Istorie, Ştiinţe socio-umane, Ştiinţele pământului,
Astronomie şi astrofizică – domeniul de studii Ştiinţe militare, informaţii şi
ordine publică;
b) Matematică, Fizică, Informatică, Tehnologia informaţiei – domeniul de
studii Inginerie şi management;
c) Matematică, Informatică, Tehnologia informaţiei – domeniul de studii
Contabilitate;
d) Limba şi literatura română – domeniul de studii Ştiinţe administrative.
(4) Solicitările candidaţilor menţionaţi la alin. (1) şi (2) sunt supuse
dezbaterii şi aprobării Senatului universitar, modalitatea de soluţionare fiind
comunicată candidatului, la sediul instituţiei, în ziua prezentării pentru
completarea dosarului de candidat.
Art. 9. Urmaşii personalului armatei decedat şi copiii personalului armatei
încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate, ca urmare a participării la acţiuni
militare, care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. I, pct. 6 din Ordinul
ministrului apărării naţionale nr. M. 136 din 17.11.2016 pentru modificarea şi
completarea instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională
şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul
ministrului apărării naţionale nr. M. 30/2012, sunt declaraţi „ADMIS” fără
concurs de admitere, în cadrul numărului de locuri aprobate pentru Ministerul
Apărării Naţionale la unul din domeniile de studii, în baza avizului transmis de
Direcţia Generală Management Resurse Umane/Ministerul Apărării Naţionale.

10
SECŢIUNEA A 2-A
Probele admiterii

Art. 10. (1) Admiterea cuprinde două probe scrise. Exceptând proba I –
Limba engleză, concursul se desfăşoară în limba română.
(2) Candidaţii pot susţine probele admiterii numai la un singur domeniu de
studii universitare de licenţă şi la un singur beneficiar.
Art. 11. (1) Probele admiterii sunt următoarele:
a) Pentru domeniile de studii:
9 Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică (programe de studii
universitare de licenţă Leadership militar, Managementul
organizaţiei, Management economico-financiar, Managementul
sistemelor de comunicaţii militare1 ), durata studiilor – 3 ani;
9 Contabilitate (program de studii Contabilitate şi informatică de
gestiune), durata studiilor – 3 ani;
9 Inginerie şi management (programul de studii universitare de licenţă
Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare 2 ),
durata studiilor – 4 ani.
Proba 1 – Limba engleză – probă eliminatorie, test-grilă, durata – 90 de
minute, nota minimă de admitere – 6,00.
Proba 2 – Matematică – test-grilă, durata – 180 de minute.
Pondere în media de admitere – 100 %.
Media minimă de admitere – 5,00.

b) Pentru domeniul de licenţă Ştiinţe administrative (program de studii


Administraţie publică), durata studiilor – 3 ani.
Proba 1 – Limba engleză – probă eliminatorie, test-grilă, durata – 90 de
minute, nota minimă de admitere 6,00.
Proba 2 – Limba română şi comunicare – test-grilă, durata – 180 de minute.
Pondere în media de admitere –100 %.
Media minimă de admitere – 5,00.
(2) Cerinţele specifice referitoare la competenţele evaluate în cadrul probei I
– Limba engleză, extrase din reglementările emise în acest sens de Direcţia
Generală Management Resurse Umane/Ministerul Apărării Naţionale, respectiv
tematicile/ competenţele/conţinuturile specifice disciplinelor incluse la proba a
II-a de concurs, extrase din programele pentru examenul de bacalaureat 2018,
sunt prezentate în Anexa nr. 2.

1
Se organizează admitere numai în cazul nemodificării H.G. nr. 606/2005 privind organizarea programelor
de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea M.Ap.N., modificată cu
H.G. nr. 972/2009.
2
Se organizează admitere numai în cazul modificării H.G. nr. 606/2005 privind organizarea programelor de
studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea M.Ap.N., modificată cu
H.G. nr. 972/2009.

11
(3) Graficul-cadru privind desfăşurarea admiterii este prezentat în Anexa nr. 1.
Art. 12. Proba de concurs la Limba engleză este eliminatorie, candidaţii
care au obţinut mai puţin de nota 6,00 fiind declaraţi „RESPINS”. Nota obţinută
la proba de concurs de candidaţii declaraţi „ADMIS” nu se ia în calcul la
stabilirea mediei generale de admitere, dar constituie criteriu de departajare în
cazul candidaţilor cu medii generale de admitere egale.

SECŢIUNEA A 3-A
Componenţa şi atribuţiile comisiei de admitere

Art. 13. (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, Senatul


universitar aprobă, cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte de proba I,
componenţa comisiei de admitere, propusă de Consiliul de administraţie,
formată dintr-un număr impar, variabil de membri, astfel:
¾ preşedinte:
– unul dintre prorectori.
¾ membri: personal cu funcţii de conducere: prorectori, decani,
prodecani, directori de departamente, şefi de comisii didactice şi
personal didactic din cadrul facultăţilor;
¾ personal didactic de specialitate, cooptat pentru constituirea
colectivelor de elaborare şi evaluare a testelor-grilă (cel puţin trei cadre
didactice pentru fiecare disciplină din cadrul probelor de concurs).
¾ secretariat:
– secretar: ofiţer cu funcţie de conducere din cadrul Secţiei
management educaţional/cadru didactic;
– un număr variabil de cadre didactice şi/sau cadre militare şi/sau
referenţi;
– un cadru militar din Compartimentul financiar-contabil;
– un număr variabil de persoane care au atribuţii desemnate pentru
certificarea conform cu originalul a copiilor actelor de studii;
– doi subofiţeri de stat major pentru activităţi logistice, gestionarea
documentelor şi organizarea pazei;
– un analist programator;
– un număr variabil de utilizatori de mijloace informatice şi de
multiplicare.
(2) (a) În colectivele de cadre didactice de specialitate sunt cooptate cadre
didactice din reţeaua de instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării
Naţionale sau Ministerului Educaţiei Naţionale.
(b) Cadrele didactice de specialitate din cadrul colegiilor naţionale militare,
nominalizate de Statul Major al Forţelor Terestre, sunt incluse în colectivele de
elaborare a testelor-grilă, dar nu formulează itemi pentru proba respectivă.

12
(3) Persoanele care au responsabilităţi în cadrul comisiei sau în cadrul altor
activităţi privind admiterea vor declara în scris că nu au soţi/soţii, rude sau afini
până la gradul III în comisie sau în rândul candidaţilor şi că nu au pregătit
candidaţi.
Art. 14. Componenţa nominală a comisiei de admitere este înscrisă în
ordinul de zi pe unitate cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de susţinerea
primei probe a concursului de admitere, prin grija secretarului comisiei de
admitere.
Art. 15. (1) Preşedintele comisiei de admitere subordonează personalul
implicat în organizarea şi desfăşurarea admiterii şi aprobă repartizarea sarcinilor
specifice acestuia. Acesta poartă întreaga răspundere pentru:
a) buna organizare şi desfăşurare a admiterii;
b) respectarea legalităţii şi a principiului egalităţii şanselor pentru toţi
candidaţii.
(2) Preşedintele comisiei de admitere asigură:
a) instruirea membrilor comisiei şi a personalului auxiliar cu privire la
atribuţiile specifice;
b) respectarea calendarului admiterii;
c) verificarea conţinutului dosarelor de candidat;
d) luarea în evidenţă a candidaţilor înscrişi/prezentaţi la admitere;
e) emiterea şi distribuirea legitimaţiilor pentru admitere (acces în AFT);
f) repartiţia pe săli a candidaţilor;
g) elaborarea itemilor pentru toate probele în concordanţă cu programele
şi conţinuturile manualelor precizate în bibliografie şi corectitudinea grilelor de
evaluare;
h) instruirea candidaţilor privind regulile specifice pe timpul desfăşurării
probelor şi de comportare în incinta instituţiei;
i) informarea oportună a candidaţilor, a mass-mediei şi a celor
interesaţi cu date privind admiterea;
j) afişarea repartiţiei candidaţilor pe săli şi a rezultatelor evaluărilor;
k) utilizarea exclusivă a ştampilei cu inscripţia „Concurs de admitere”
pe documentele elaborate de comisie şi pe formularele de concurs/ciorne;
l) elaborarea documentelor specifice de organizare a probelor, de evidenţă
a rezultatelor şi de finalizare a admiterii, pe care le certifică sub semnătură.
Art. 16. Membrii comisiei de admitere se subordonează preşedintelui
comisiei şi îndeplinesc următoarele atribuţii:
a) participă la luarea deciziilor privind organizarea şi desfăşurarea admiterii
şi monitorizează respectarea legalităţii în aplicarea procedurilor specifice;
b) verifică, împreună cu membrii secretariatului desemnaţi, existenţa
documentelor din dosarele de candidat şi corectitudinea datelor personale
înscrise în baza de date;
c) participă, dacă sunt desemnaţi, în colectivele de evaluare a testelor-grilă,
de selecţie şi instruire a personalului de supraveghere şi de pază;

13
d) primesc, pe bază de proces-verbal, mapa cu formularele de concurs
completate de la responsabilii de săli, în vederea evaluării în punctele de
evaluare stabilite;
e) conduc activităţile de evaluare în punctele de evaluare şi certifică sub
semnătură înscrierea corectă a punctajului şi a mediei corespunzătoare pe
formularul de concurs;
f) predau secretarului comisiei, în prezenţa preşedintelui comisiei, prin
numărare, formularele de concurs completate, după finalizarea evaluării;
g) rezolvă sarcini repartizate de către preşedintele comisiei şi individualizate
în documentele admiterii.
Art. 17. Secretarul comisiei de admitere are următoarele atribuţii:
a) organizează verificarea dosarelor candidaţilor primite de la Secţia
management educaţional şi completarea acestora cu: chitanţa pentru taxa de
admitere, diploma de bacalaureat/diploma echivalentă şi Atestatul de
recunoaştere a studiilor/adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ
preuniversitar absolvită pentru absolvenţii promoţia 2018 şi foaia matricolă, în
original, sau cu copiile certificate conform cu originalul ale acestora, după caz;
b) asigură înscrierea în ordinul de zi pe unitate a datelor referitoare la
concursul de admitere;
c) propune preşedintelui comisiei programul de desfăşurare a admiterii,
modul de organizare a susţinerii probelor şi a activităţii comisiei;
d) gestionează activităţile secretariatului;
e) participă, în prezenţa preşedintelui comisiei şi a membrilor comisiei
desemnaţi de acesta, la predarea – primirea formularelor de concurs cu
răspunsuri, a formularelor de concurs anulate, a ciornelor, a tabelelor de la sălile
de concurs şi de la punctele de evaluare;
f) organizează şi monitorizează transcrierea corectă în cataloage a notelor
de pe lucrările candidaţilor şi certifică sub semnătură exactitatea acestora;
g) asigură eliberarea adeverinţelor solicitate de candidaţi şi cadrele didactice;
h) asigură completarea dosarelor candidaţilor declaraţi „ADMIS” cu
formularele de concurs elaborate de aceştia şi predarea acestora la
Compartimentul atestare studii;
i) organizează transmiterea la birourile/oficiile de informare – recrutare a
dosarelor candidaţilor declaraţi „NEADMIS”, „RESPINS”, „RETRAS” sau
„ELIMINAT”;
j) organizează transmiterea la alte instituţii militare de învăţământ
superior/şcoli militare de maiştri militari şi subofiţeri a dosarelor candidaţilor
declaraţi „NEADMIS”, „RESPINS”, „RETRAS” sau „ELIMINAT” (pentru
candidaţii care au solicitat în scris acest lucru);
k) elaborează şi înaintează la Direcţia Generală Management Resurse
Umane procesul-verbal cu concluziile privind desfăşurarea admiterii;
l) execută alte sarcini primite de la preşedintele comisiei de admitere.

14
Art. 18. Personalul didactic de specialitate nominalizat în comisia de
admitere se subordonează preşedintelui acesteia şi se constituie în colective pe
probe de concurs. Aceştia au următoarele atribuţii:
a) participă la instructajul comisiei;
b) respectă programul şi regulile de lucru specificate;
c) elaborează itemii probelor şi grilele de evaluare;
d) evaluează testele-grilă;
e) înscrie pe formularul de concurs corect şi fără ştersături punctajul
obţinut de candidaţi.
Art. 19. Membrii secretariatului au următoarele atribuţii:
a) ţin evidenţa dosarelor candidaţilor şi verifică, împreună cu membrii
comisiei desemnaţi, existenţa documentelor din dosarele de candidat şi
corectitudinea datelor personale înscrise în baza de date;
b) desfăşoară activităţi de secretariat (completarea dosarelor de candidat cu
actele de studii necesare la înscriere, înregistrarea cererilor formulate de candidaţi,
eliberarea adeverinţelor, transmiterea către candidaţi a deciziilor comisiei etc.);
c) pregătesc mapele cu documentele şi formularele pentru sălile de concurs;
d) afişează la intrare tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi să susţină
proba de concurs în sala respectivă;
e) asigură elaborarea, înregistrarea, evidenţa şi mânuirea documentelor
admiterii conform normelor în vigoare;
f) execută sarcinile primite de la secretarul comisiei;
g) desfăşoară activităţi administrative specifice admiterii (amenajarea
sălilor de concurs, susţinerea administrativă a comisiilor de evaluare etc.).
Art. 20. Utilizatorii tehnicii de calcul şi ai mijloacelor de multiplicare au
următoarele atribuţii:
a) asigură funcţionarea tehnicii de calcul şi multiplicare, precum şi
utilizarea softului de concurs;
b) ţin evidenţa strictă a documentelor redactate/multiplicate;
c) execută sarcinile primite de la secretarul comisiei.
Art. 21. Cadrul militar cu responsabilităţi în domeniul financiar are
următoarele atribuţii:
a) organizează încasarea taxei de înscriere şi verifică legalitatea actelor
doveditoare pentru cei care sunt scutiţi de aceste taxe;
b) avizează situaţia cu candidaţii care au achitat taxa de înscriere la concurs.
Art. 22. Persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate pentru
certificarea conformităţii cu originalul a copiilor documentelor care
completează dosarul de candidat verifică acest aspect conform procedurii
specificate la art. 5, alin. (3) şi (4) din prezenta metodologie.

15
SECŢIUNEA A 4-A
Componenţa şi atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Art. 23. (1) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa


comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
(2) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
Art. 24. Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie în următoarea
componenţă:
a) preşedinte: rectorul academiei sau înlocuitorul legal al acestuia;
b) membri: un număr variabil de cadre didactice;
c) secretar (cadru didactic).
Art. 25. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor asigură:
a) instruirea membrilor comisiei;
b) înregistrarea contestaţiilor, prin secretarul comisiei;
c) repartizarea sarcinilor ce revin membrilor comisiei pentru
soluţionarea contestaţiilor;
d) comunicarea deciziei de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 26. Comisia de soluţionare a contestaţiilor este înscrisă în ordinul de zi
pe unitate cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de susţinerea primei probe a
concursului de admitere, prin grija secretarului comisiei de admitere.

SECŢIUNEA A 5-A
Atribuţiile personalului auxiliar

Art. 27. Responsabilii de sală se stabilesc prin tragere la sorţi din rândul
ofiţerilor şi al cadrelor didactice, în ziua susţinerii probelor. Înaintea deplasării spre
sălile unde au fost repartizaţi, responsabilii de sală primesc pe bază de semnătură
tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă, formulare tipizate de
concurs, ciorne, un formular tipizat model (pentru a oferi candidaţilor indicaţii
privind modul de completare) şi mape de pânză pentru transportul acestora. Aceştia
răspund de întreaga activitate ce se desfăşoară în sala de concurs şi au următoarele
atribuţii:
a) verifică sala de concurs şi iau măsuri pentru îndepărtarea tuturor
materialelor care pot influenţa candidaţii în rezolvarea itemilor;
b) urmăresc ca la intrarea în sală, fiecare candidat să aibă asupra sa numai
materialele precizate de comisie;
c) stabilesc locul fiecărui candidat în sală, în ordinea înscrisă în tabelul
nominal (prin excepţie, candidaţii care sunt fraţi nu vor avea locuri alăturate);
d) verifică prezenţa şi identitatea candidaţilor şi o consemnează în
documentele de evidenţă;
e) distribuie fiecărui candidat formulare de concurs şi ciorne;

16
f) precizează şi verifică modul de înscriere a datelor de identificare pe
fiecare formular de concurs prin confruntarea cu cele înscrise în legitimaţia de
admitere şi actul de identitate;
g) prezintă candidaţilor modul de completare a răspunsurilor pe
formularele de concurs, utilizând formularul model;
h) la ora indicată, deschid plicul cu testele-grilă pentru concurs şi le
distribuie fiecărui candidat;
i) asigură respectarea regulilor specifice în sală, interzicând furnizarea
indicaţiilor, rezolvarea itemilor de către personalul de supraveghere şi accesul
persoanelor neautorizate;
j) în cazul în care unii candidaţi doresc să-şi transcrie răspunsurile consemnate
greşit pe formularul tipizat, dar fără să depăşească timpul alocat probei, iau măsuri
de anulare a formularului tipizat distribuit iniţial, înscriind „ANULAT” pe acesta, cu
semnătura proprie, şi asigură un nou formular tipizat candidatului în cauză, cu
respectarea transparenţei acestei activităţi (candidaţii pot solicita un nou formular
tipizat cel târziu cu 15 minute înainte de expirarea timpului alocat probei);
k) urmăresc ca marcarea răspunsurilor să se facă numai cu cerneală sau
pastă albastră;
l) preiau de la candidaţi pe bază de semnătură formularele completate şi,
separat, ciornele şi formularele anulate, consemnând în tabel datele precizate la
instructaj;
m) predau şefilor punctelor de evaluare, pe bază de proces-verbal, în
prezenţa unui supraveghetor şi a doi candidaţi, formularele de concurs completate
şi aranjate în ordine alfabetică;
n) predau secretarului comisiei de admitere, pe bază de proces-verbal, în
prezenţa unui supraveghetor şi a doi candidaţi, procesul-verbal încheiat cu
şeful/şefii punctului/punctelor de evaluare pentru formulare de concurs completate,
formularele anulate, ciornele, formularele neutilizate, tabelele cu prezenţa
candidaţilor în săli şi tabelele de primire a lucrărilor de la candidaţi şi, când este
cazul, un scurt raport privind eventualele evenimente petrecute în sală pe timpul
susţinerii probei, însoţit de dovezi.
Art. 28. (1) Supraveghetorii se stabilesc în ziua susţinerii probei, prin
tragere la sorţi din rândul ofiţerilor, personalului didactic şi didactic auxiliar,
precum şi al personalului administrativ nominalizat. Aceştia au următoarele
atribuţii:
a) se subordonează responsabilului de sală şi îndeplinesc sarcinile stabilite
de acesta;
b) asigură respectarea regulilor specifice în sala de concurs;
c) verifică, împreună cu responsabilul de sală, identitatea candidaţilor şi
corectitudinea datelor de identificare înscrise pe formularele de concurs;
d) dacă sunt desemnaţi, însoţesc responsabilul de sală pe timpul transportului
formularelor de concurs la punctul de evaluare şi asistă la predarea acestora.

17
(2) Pe timpul desfăşurării probelor, personalul de supraveghere nu va da
candidaţilor indicaţii, nu va rezolva itemii, nu va purta discuţii despre itemi şi nu
va permite accesul în sala respectivă decât membrilor comisiei de admitere
desemnaţi de preşedintele acesteia. În cazul în care constată încălcări ale
normelor de conduită specifice concursului au obligaţia de a aduce la cunoştinţa
responsabilului de sală situaţia.
Art. 29. Comandanţii detaşamentelor de candidaţi răspund de
activitatea detaşamentelor pe care le comandă şi au următoarele atribuţii:
a) asigură respectarea programului orar de către candidaţi şi monitorizează
prezenţa candidaţilor la toate activităţile desfăşurate pe timpul concursului;
b) monitorizează asigurarea condiţiilor corespunzătoare de cazare şi hrănire;
c) monitorizează starea bunurilor instituţiei, iar atunci când constată
producerea unor pagube întreprind măsurile necesare pentru recuperarea
contravalorii acestora, potrivit normelor legale.
Art. 30. Personalul angajat în organizarea şi desfăşurarea admiterii, care se
abate de la respectarea normelor de examinare sau care, prin activitatea sa,
prejudiciază corectitudinea concursului, divulgă conţinutul subiectelor, încalcă
regulile de apreciere obiectivă a probelor sau înregistrează incorect rezultatele,
va fi sancţionat, potrivit reglementărilor în vigoare. În astfel de situaţii,
preşedintele comisiei de admitere dispune încetarea imediată a exercitării
atribuţiilor de către persoanele în cauză şi preluarea responsabilităţilor acestora
de către alţi membri ai comisiei.

SECŢIUNEA A 6-A
Alte activităţi

Art. 31. (1) Aplicaţia informatică pentru calcularea mediilor de admitere va


fi testată şi validată cu două zile lucrătoare înainte de începerea concursului de
admitere, de către preşedintele şi secretarul comisiei.
(2) Pe timpul desfăşurării admiterii, accesul în baza de date va fi
restricţionat, conform măsurilor stabilite de preşedintele comisiei.
Art. 32. În perioada desfăşurării admiterii, comisia de admitere va lucra în
încăperi destinate special, amenajate cu dulapuri metalice, dotate cu încuietori şi
posibilităţi de sigilare. Se vor asigura mijloacele informatice şi tehnice necesare
pentru redactarea şi multiplicarea documentelor şi a formularelor tipizate pentru
testele-grilă, precum şi pentru prelucrarea informatizată a datelor.
Art. 33. Sălile destinate pentru susţinerea probelor de concurs vor fi
adaptate acestei activităţi prin:
a) dotarea cu mobilier adecvat şi asigurarea condiţiilor de securitate;
b) eliminarea oricăror materiale care ar putea influenţa candidaţii în
rezolvarea itemilor;
c) afişarea listei nominale (în ordine alfabetică) cu candidaţii repartizaţi în
sala respectivă.

18
SECŢIUNEA A 7-A
Elaborarea itemilor şi a baremelor/grilelor de evaluare

Art. 34. (1) Itemii pentru proba I – Limba engleză se elaborează conform
prevederilor „Standardelor de performanţă pentru proba de limbă străină din
cadrul admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau a selecţiei
personalului pentru participarea la cursuri de carieră în ţară”, aprobate cu
D.M.R.U. 4 din 06.02.2012 (Anexa nr. 2, pct. 1).
(2) La elaborarea itemilor pentru proba a II-a de concurs se vor avea în
vedere următoarele:
a) conţinutul acestora să fie clar exprimat, astfel încât să fie exclusă orice
ambiguitate sau capcană;
b) să fie formulaţi în strictă concordanţă cu obiectivele şi conţinuturile
programelor disciplinelor pentru examenul de bacalaureat şi să asigure o
cuprindere echilibrată a tematicilor stabilite pentru admitere;
c) gradul de complexitate să nu depăşească cu mult nivelul mediu şi să
poată fi trataţi/rezolvaţi în timpul stabilit;
d) fiecare item să cuprindă o singură variantă de răspuns corect;
e) itemii să nu vizeze conţinutul unui manual anume.
(3) Itemii testelor-grilă se elaborează în ziua susţinerii probelor. Nu se
admit itemi elaboraţi anterior.
Art. 35. (1) Colectivele de cadre didactice de specialitate pentru elaborarea
itemilor se stabilesc prin tragere la sorţi cu cel mult 30 de minute înaintea
începerii acestei activităţi.
(2) Responsabilităţile privind elaborarea itemilor, respectiv a grilelor de
evaluare pentru probele de concurs se decid de către preşedintele comisiei, prin
tragere la sorţi, în prezenţa colectivelor de cadre didactice de specialitate şi a
membrilor comisiei de admitere desemnaţi, la începerea activităţii respective.
(3) În vederea desfăşurării procesului de evaluare a testelor-grilă,
preşedintele comisiei de admitere aprobă modalitatea de transformare a
numărului de itemi rezolvaţi corect în punctaj şi notă, stabilită de colectivele de
cadre didactice de specialitate.
Art. 36. (1) Testele-grilă şi grilele de evaluare se vor multiplica doar cu
aprobarea preşedintelui comisiei de admitere, după certificarea corectitudinii
acestora de către cadrele didactice de specialitate din colectivul de elaborare.
(2) Grilele de evaluare se multiplică pe folie transparentă corespunzător
numărului stabilit de colectivele de evaluare. Acestea se introduc în plicuri, se
sigilează sub supravegherea preşedintelui comisiei de admitere şi se închid în
dulapul existent în sala de elaborare a itemilor.
Art. 37. (1) După definitivarea itemilor şi a grilelor de evaluare,
preşedintele comisiei de admitere dispune redactarea unui proces-verbal, din
care să rezulte: gradul, numele şi prenumele membrilor comisiei şi ale
personalului de specialitate tras la sorţi pentru elaborarea itemilor şi a grilelor,

19
modul de repartizare după tragerea la sorţi a personalului didactic în vederea
elaborării itemilor, modul de elaborare a itemilor şi grilelor de evaluare,
conţinutul acestora, modul de multiplicare şi difuzare a formularelor tipizate
pentru testele-grilă la sălile de susţinere a probelor etc.
(2) Documentul se semnează de către toate persoanele participante la
această activitate.
Art. 38. (1) Persoanele care au participat la elaborarea şi multiplicarea
testelor-grilă, indiferent de funcţia pe care o au, pot părăsi încăperea în care s-a
desfăşurat această activitate numai după 30 de minute de la deschiderea
plicurilor sigilate în sălile de concurs şi distribuirea testelor-grilă la candidaţi.
(2) Preşedintele comisiei desemnează membrii din comisie şi cadrele
didactice din colectivele de specialitate, care se vor deplasa la sălile de concurs
în vederea clarificării eventualelor neînţelegeri privind conţinutul itemilor.
Art. 39. Testul-grilă şi grilele de evaluare se afişează pe panoul de afişaj al
admiterii, amenajat la sediul academiei, după 15 minute de la încheierea probei
de concurs.

SECŢIUNEA A 8-A
Desfăşurarea probelor

Art. 40. (1) Candidaţii au acces în sălile de desfăşurare a probelor cu 60 de


minute (dar nu mai puţin de 30 de minute) înainte de deschiderea plicurilor cu
testele-grilă, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de săli şi afişate la intrare, a
legitimaţiei de admitere şi a actului de identitate.
(2) Candidaţii care nu s-au prezentat în sălile de desfăşurare a probelor de
concurs până în momentul deschiderii plicului cu testele-grilă pierd dreptul de
participare la admitere.
(3) În sălile de desfăşurare a probelor se interzice accesul cu telefoane
mobile, mijloace tehnice cu posibilităţi de înregistrare, stocare şi/sau transmitere
de date şi mijloace tehnice de calcul.
Art. 41. (1) Înainte de începerea probei, responsabilul de sală primeşte
plicul cu formularele de concurs de la un membru al comisiei de concurs şi
verifică integritatea sigiliului aplicat pe plic. În cazul în care constată nereguli
raportează imediat preşedintelui comisiei, care va dispune măsuri adecvate.
(2) Fiecărui candidat i se distribuie un formular tipizat pentru consemnarea
răspunsurilor şi numărul de ciorne stabilit de comisie.
(3) Pe formularul tipizat, candidatul înscrie în zona destinată în acest scop
datele de identificare proprii şi celelalte date transmise de responsabilul de sală.
Formularul tipizat pentru testul-grilă nu se secretizează.
Art. 42. (1) Responsabilul de sală primeşte plicul cu testele-grilă de la un
membru al comisiei de concurs şi verifică integritatea sigiliului aplicat pe plic.
În cazul în care constată nereguli, raportează imediat preşedintelui comisiei, care

20
va dispune măsuri adecvate (anularea testelor-grilă, reelaborarea acestora,
replanificarea probei etc.).
(2) La ora menţionată pe plicul cu testele-grilă (aceeaşi pentru toate sălile
în care se susţine proba respectivă), responsabilul de sală îl deschide în faţa
candidaţilor.
(3) Din momentul deschiderii plicului cu testele-grilă, candidaţii care din
motive personale nu mai vor să susţină proba pot să părăsească sala doar după
minimum 60 de minute şi numai după ce predau formularele completate,
ciornele şi semnează în tabel.
(4) Consemnarea răspunsurilor se face numai cu cerneală ori pastă de
culoare albastră.
(5) Nu se admit ştersături sau modificări pe formularul tipizat.
(6) În situaţia în care unii candidaţi doresc să transcrie răspunsurile consemnate
greşit pe formularul tipizat, aceştia vor primi încă un formular tipizat, cel mai
târziu cu 15 minute înainte de ora stabilită pentru încheierea probei. Candidaţii vor
completa noul formular tipizat fără să depăşească timpul alocat probei.
(7) Fiecare candidat poate solicita coli de ciornă suplimentare, acestea
urmând a fi predate la finalul probei împreună cu formularul tipizat completat.
Art. 43. (1) Modul în care trebuie completate răspunsurile pe formularul
tipizat se va explica de către responsabilul de sală. Acesta va insista asupra
următoarelor aspecte: rezolvarea itemilor (completarea răspunsurilor) se face
exclusiv pe formularul tipizat; soluţiile scrise pe ciorne sau pe testul cu itemi nu
se iau în considerare la evaluare; pentru fiecare item candidaţii vor marca
obligatoriu un singur răspuns, orice altă variantă (nici un răspuns sau mai multe
răspunsuri) nefiind luată în considerare la evaluare; nu se admit ştersături sau
modificări pe formularul tipizat.
(2) Marcarea variantei de răspuns considerată corectă, în cazul în care
există patru variante de răspuns posibile, numerotate a, b, c şi d, se face conform
exemplului de mai jos:
a b • d
Art. 44. (1) Şeful de sală care va constata o fraudă sau încercarea de fraudă
informează preşedintele comisiei de admitere şi pune la dispoziţia acestuia
probele doveditoare.
(2) Preşedintele comisiei de admitere, după o analiză atentă a faptelor şi
probelor, hotărăşte eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor.
Art. 45. (1) Pe timpul desfăşurării fiecărei probe, preşedintele comisiei
aplică ştampila confecţionată special pentru concurs, pe formularele tipizate
completate de candidaţi.
(2) Formularele-tip completate şi ciornele utilizate sunt primite de către
responsabilul de sală, care va consemna în tabelul cu candidaţii participanţi la
proba respectivă şi va solicita candidatului să semneze în rubrica destinată în
acest scop.

21
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia prevăzută la art. 42,
alin. (6) responsabilul de sală primeşte de la candidaţi formularele de concurs
completate fără a avea ştampila aplicată şi solicită preşedintelui comisiei
ştampilarea lor până la predarea către comisia de evaluare.
Art. 46. După predarea formularelor cu răspunsuri şi a ciornelor de către
toţi candidaţii participanţi la probă în sala de concurs respectivă, formularele
completate sunt aşezate în ordinea din tabelul nominal, de către responsabilul de
sală şi de către un supraveghetor, în prezenţa a patru candidaţi martori.
Art. 47. (1) În momentul în care activitatea de ordonare conform tabelelor
nominale a formularelor completate s-a încheiat, fiecare responsabil de sală, în
prezenţa unui supraveghetor şi a celor patru candidaţi martori, predă formularele
de concurs completate membrilor comisiei desemnaţi ca şefi ai colectivelor de
evaluare, în sălile destinate pentru punctele de evaluare, pe bază de proces-verbal.
Doi candidaţi martori (din cei patru) au obligaţia de a rămâne în sala destinată
punctului de evaluare până la intrarea celorlalţi candidaţi şi declanşarea
procedurii de evaluare.
(2) Şeful de sală, însoţit de un supraveghetor şi de ceilalţi doi candidaţi
martori (din cei patru), transportă la sediul comisiei mapa cu celelalte
documente (formularele-tip necompletate, formularele-tip anulate, ciornele, tabelul
nominal etc.) şi le predă secretarului comisiei, în prezenţa preşedintelui comisiei,
încheindu-se un proces-verbal în care semnează toate persoanele prezente.

SECŢIUNEA A 9-A
Procedura de evaluare a testelor-grilă

Art. 48. (1) Evaluarea formularelor completate de candidaţi se realizează în


cadrul unor puncte de evaluare, în care funcţionează colective de evaluare
constituite din: un membru al comisiei, minim două cadre didactice de
specialitate şi un membru al secretariatului, stabiliţi prin tragere la sorţi, după
încheierea probei de concurs.
(2) În punctele de evaluare pot funcţiona unul sau mai multe colective de
evaluare, în funcţie de numărul candidaţilor evaluaţi.
Art. 49. (1) După încheierea procedurii de predare a formularelor cu răspunsuri
în toate punctele de evaluare, preşedintele comisiei ordonă distribuirea plicurilor
sigilate cu grilele de evaluare. Şeful colectivului de evaluare, în prezenţa
cadrelor didactice de specialitate şi a primilor 10 candidaţi participanţi la
evaluare, verifică autenticitatea sigiliului şi procedează la desigilarea plicului.
(2) Fiecare colectiv de evaluare invită la masa de lucru, în ordinea existentă
în tabelele nominale cu candidaţii participanţi la probă, candidatul a cărui lucrare
se evaluează, precum şi următorii doi candidaţi, în calitate de martori la
evaluarea răspunsurilor completate pe formularul-tip.
(3) Cadrele didactice de specialitate aplică grila de evaluare pe formularul
de concurs şi identifică numărul de itemi rezolvaţi corect. Se vor lua în
considerare la evaluare doar itemii pentru care este marcat un singur răspuns. În

22
orice altă situaţie (nici unul sau mai mulţi itemi marcaţi de către candidat),
itemul respectiv va fi invalidat de către comisia de evaluare.
(4) În situaţia în care candidatul evaluat sau candidaţii martori solicită
reevaluarea, se procedează la renumărarea itemilor rezolvaţi corect. După
stabilirea consensului referitor la numărul de itemi, cadrele didactice înscriu
punctajul corespunzător şi semnează în rubricile destinate pe formular.
(5) Şeful colectivului de evaluare şi membrul din secretariat transformă
punctajul obţinut în notă, pe care o înscriu şi o certifică prin semnătură în
rubricile destinate pe formular.
(6) În cazul în care se constată erori în înscrierea punctajelor şi a notelor
corespunzătoare, lucrările respective se reevaluează în prezenţa candidaţilor şi a
preşedintelui comisiei. Modificarea punctajului şi a notei iniţiale se face prin
înscrierea de către preşedintele comisiei de admitere a punctajului corect şi a
notei aferente cu cerneală sau pastă de culoare neagră, certificate prin semnătură
şi aplicarea ştampilei cu inscripţia Concurs de admitere.
(7) Candidatul a cărui lucrare s-a evaluat şi cei doi candidaţi martori
certifică prin semnătură corectitudinea punctajului şi a notei înscrise.
Art. 50. (1) În cazul în care un candidat nu se prezintă (din diferite motive)
la evaluarea lucrării, aceasta va fi evaluată în prezenţa a doi candidaţi martori,
înscriindu-se „ABSENT” în rubrica de pe formularul-tip destinată semnăturii
candidatului respectiv.
(2) Prin absenţa de la evaluare, candidatul pierde şi dreptul de a contesta
evaluarea şi notarea lucrării.
(3) Ultimii cinci candidaţi rămân în sală până la evaluarea ultimului formular-
tip cu răspunsuri.
(4) La finalizarea evaluării, formularele-tip se transportă la sediul comisiei
de către şeful punctului de evaluare, însoţit de cadrele didactice de specialitate şi
de doi candidaţi martori (din cei cinci), şi se predau secretarului comisiei, în
prezenţa preşedintelui comisiei, pe baza unui proces-verbal semnat de toţi cei
prezenţi.
(5) Evaluarea se finalizează în ziua în care s-a desfăşurat proba de concurs.
Art. 51. (1) Notele obţinute se înscriu în cataloagele de examen imediat
după încheierea evaluării, de către membrii comisiei, în prezenţa preşedintelui.
(2) Verificarea înscrierii corecte a notelor în cataloage se face de către
membrii comisiei desemnaţi, în prezenţa preşedintelui comisiei. În cazul în care
se constată erori în înscrierea notelor, modificarea acestora se face prin
înscrierea de către preşedintele comisiei de admitere a notei corecte cu cerneală
sau pastă de culoare roşie, certificate prin semnătură şi aplicarea ştampilei cu
inscripţia Concurs de admitere.
Art. 52. (1) Nu se admit contestaţii la probele de concurs, deoarece
evaluarea şi notarea se fac în prezenţa candidatului, imediat după încheierea
fiecărei probe.

23
(2) În situaţia în care candidaţii sesizează existenţa unor erori la înscrierea
notelor în tabelul cu rezultate afişat după fiecare probă, pot solicita, printr-o
cerere scrisă, adresată preşedintelui comisiei de admitere, verificarea şi corectarea
erorilor.

SECŢIUNEA A 10-A
Stabilirea rezultatelor admiterii

Art. 53. Media minimă de admitere este 5,00, cu condiţia să se fi promovat


fiecare probă, şi se calculează ca medie ponderată 100 % din nota obţinută la
proba a II-a a concursului de admitere.
Art. 54. (1) Candidatul poate fi declarat „ADMIS” în limita numărului de
locuri alocat fiecărui domeniu de studiu şi beneficiar sau „NEADMIS” dacă este
clasificat sub această limită şi media de admitere este mai mare decât media
minimă de admitere, respectiv 5,00.
(2) Candidaţii se declară „RESPINS” dacă au obţinut note sub 6,00 la
prima probă, respectiv note sub 5,00 la a doua probă.
(3) Cei care încearcă să rezolve itemii prin fraudă sau comit abateri pe
timpul concursului, dovedindu-se acest lucru prin probe, se declară „ELIMINAT”
prin decizia preşedintelui comisiei de admitere, după finalizarea cercetării
administrative a abaterii.
(4) Candidaţii care nu au susţinut toate probele sunt declaraţi „RETRAS”.
(5) Candidaţilor declaraţi „RESPINS”, „ELIMINAT” sau „RETRAS” nu li
se mai calculează media de admitere.
Art. 55. Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se
realizează în două etape, generându-se două tipuri de liste:
a) liste provizorii cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
b) liste definitive cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea
contestaţiilor, care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
Art. 56. (1) Listele provizorii cu ierarhizarea candidaţilor se redactează pe
domenii de studii, pentru fiecare beneficiar, în ordinea strict descrescătoare a
mediilor de admitere.
(2) Departajarea candidaţilor cu medii de admitere egale se face aplicând,
în ordine, criteriile de mai jos:
a) nota la proba I de concurs – Limba engleză;
b) media la examenul de bacalaureat;
c) media generală de promovare a anilor de studii liceale.
(3) Pe listele provizorii cu ierarhizarea candidaţilor pe domenii de studii se
trasează o linie roşie sub numele ultimului candidat declarat „ADMIS” în limita
locurilor alocate pentru fiecare beneficiar, pentru ceilalţi candidaţi specificându-se
„NEADMIS”, „RESPINS”, „RETRAS”, „ELIMINAT” sau „NEPREZENTAT”,
după caz.

24
Art. 57. (1) Nu se admit contestaţii cu privire la notele obţinute la probele
de concurs, deoarece evaluarea şi notarea se desfăşoară în prezenţa candidatului,
imediat după încheierea probei.
(2) În situaţia în care candidaţii sesizează existenţa unor erori la înscrierea
mediilor în listele provizorii cu ierarhizarea candidaţilor pe domenii de studii, la
calculul mediei de admitere sau la modul de aplicare a criteriilor de departajare a
candidaţilor cu medii egale, aceştia pot solicita, printr-o cerere scrisă, adresată
preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor, verificarea şi corectarea
erorilor, în termen de cel mult două ore de la afişarea listelor provizorii.
Art. 58. (1) După soluţionarea contestaţiilor, sunt afişate liste definitive cu
ierarhizarea candidaţilor pe domenii de studii, pentru fiecare beneficiar, în ordinea
strict descrescătoare a mediilor de admitere.
(2) Pe listele definitive cu ierarhizarea candidaţilor pe domenii de studii,
pentru fiecare beneficiar, se trasează o linie roşie sub numele ultimului candidat
declarat „ADMIS” în limita locurilor alocate pentru fiecare beneficiar, pentru
ceilalţi candidaţi specificându-se „NEADMIS”, „RESPINS”, „ELIMINAT” sau
„NEPREZENTAT”, după caz.
(3) Comunicarea rezultatelor definitive şi incontestabile ale admiterii se
face exclusiv prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.armyacademy.ro.
(4) Locurile rămase neocupate după admitere se anulează.
Art. 59. (1) În termen de cinci zile de la încheierea admiterii, Academia
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu înaintează la Direcţia Generală
Management Resurse Umane procesul-verbal cu concluziile privind admiterea,
xerocopii după cataloagele/tabelele privind situaţia candidaţilor participanţi la
admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe categorii: „ADMIS”,
„NEADMIS”, „RESPINS”, „RETRAS”, „ELIMINAT” sau „NEPREZENTAT”,
tabele separate cu candidaţii proveniţi din colegiile naţionale militare şi cu
personalul de sex feminin, listele nominale ale candidaţilor admişi care au obţinut
distincţii şi premii la olimpiadele şi concursurile şcolare internaţionale şi
naţionale, menţionând domeniul la care aceştia sunt admişi, concursul/olimpiada
la care au obţinut distincţii şi premii, precum şi anul obţinerii acestora şi câte o
copie a subiectelor pentru lucrările scrise şi a grilelor de evaluare pentru fiecare
disciplină din cadrul probelor de concurs.
(2) În termen de cinci zile de la afişare, rezultatele obţinute la admitere se
comunică centrelor zonale de selecţie şi orientare, pentru candidaţii selecţionaţi de
acestea.
Art. 60. (1) Candidaţii care au fost declaraţi „NEADMIS” sau „RESPINS”
la admiterea în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu pot
solicita în scris, în termen de 12 ore de la afişarea rezultatelor admiterii, să
participe la admiterea în altă instituţie de învăţământ superior militar sau în
şcolile militare de maiştri militari şi subofiţeri, pe baza aceluiaşi dosar de
candidat şi cu respectarea criteriilor specifice de selecţie ale instituţiilor de
învăţământ respective.

25
(2) Dosarele candidaţilor declaraţi „NEPREZENTAT”, „RESPINS” sau
„NEADMIS” la concursul de admitere se transmit, după caz, altor
unităţi/instituţii militare de învăţământ, conform opţiunilor exprimate în cererea
de înscriere sau la Birourile informare – recrutare.
(3) Dosarele candidaţilor menţionaţi la alin. (1) şi (2) se trimit la aceste
instituţii de învăţământ militar de către Academia Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” din Sibiu, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor sau se
predau candidaţilor, la cerere, pe bază de semnătură.
Art. 61. (1) Candidaţii declaraţi „ADMIS” vor confirma ocuparea locului prin
depunerea la sediul instituţiei a diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente şi
Atestatul de recunoaştere a studiilor/adeverinţei pentru candidaţii care au
promovat examenul de bacalaureat în anul 2018 şi a foii matricole, în original,
până la data specificată în graficul-cadru al admiterii (Anexa nr. 1).
(2) Candidaţii declaraţi „ADMIS”, care au absolvit/parcurs anterior, integral
sau parţial, programe universitare de licenţă pe locuri finanţate de la buget la alte
instituţii de învăţământ superior din România, vor depune, până la data
înmatriculării, dovada că au efectuat/efectuează plata sumei reprezentând
contravaloarea serviciilor de şcolarizare la instituţia de învăţământ superior de stat
care le-a asigurat.
(3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente şi a
Atestatului de recunoaştere a studiilor/adeverinţei pentru candidaţii care au
promovat examenul de bacalaureat în anul 2018 şi a foii matricole, în original,
din vina exclusivă a candidaţilor, în termenul stabilit în graficul-cadru al admiterii
(Anexa nr. 1), duce la pierderea locului ocupat prin concurs.
(4) În situaţia în care un candidat declarat „ADMIS” renunţă la locul ocupat
prin concurs până la data înmatriculării, acesta se va adresa în scris rectorului
academiei printr-un raport în care solicită retragerea dosarului de candidat.
(5) În cazul vacantării unui loc/unor locuri din motivele menţionate la alin. (3)
şi (4), rectorul/înlocuitorul legal al acestuia va decide, până la termenul prevăzut
pentru înmatricularea studenţilor, anunţarea, în ordine strict descrescătoare a
mediilor de admitere, a candidatului/candidaţilor declarat/declaraţi „NEADMIS” la
acelaşi domeniu de studii şi pentru acelaşi beneficiar. La data stabilită pentru
prezentarea la sediul academiei, candidatul/candidaţii respectiv/respectivi va/vor
depune la sediul academiei o cerere adresată rectorului, în care îşi exprimă
intenţia de a ocupa locul vacantat, precum şi dosarul de candidat complet,
inclusiv diploma de bacalaureat şi foaia matricolă/diploma echivalentă şi
Atestatul de recunoaştere a studiilor/adeverinţa pentru candidaţii care au
promovat examenul de bacalaureat în anul 2018 şi foaia matricolă, în original.
Art. 62. Candidaţii declaraţi „ADMIS” la un domeniu de studii vor fi
repartizaţi la programele de studii universitare de licenţă aferente, ulterior
confirmării ocupării locurilor, în ordinea strict descrescătoare a mediilor de
admitere şi a opţiunilor personale exprimate în declaraţia pe propria răspundere la
înscrierea la concursul de admitere.

26
CAPITOLUL II
ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE

Art. 63. (1) Cazarea absolvenţilor colegiilor naţionale militare – promoţia


2018, a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale şi
a copiilor personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat din
sistemul de învăţământ se asigură gratuit.
(2) Hrănirea absolvenţilor colegiilor naţionale militare – promoţia 2018, a
soldaţilor şi a gradaţilor profesionişti se asigură potrivit normelor legale în vigoare.
(3) Ceilalţi candidaţi îşi asigură prin mijloace proprii cazarea şi hrănirea. Ei
pot solicita aceste servicii academiei, care le asigură contra cost, în limita
posibilităţilor existente.
Art. 64. Candidaţilor prezenţi la concursul de admitere li se eliberează, la
cerere, adeverinţă din care să rezulte perioada participării la concurs.
Art. 65. Candidaţii care pe timpul desfăşurării admiterii nu se încadrează în
regulile de ordine interioară şi de conduită specifice instituţiei sunt eliminaţi din
concurs.
Art. 66. Formularele-tip completate în cadrul probelor de concurs se
înregistrează, se arhivează separat şi se păstrează, după cum urmează:
a) pentru candidaţii declaraţi „ADMIS”, până la finalizarea studiilor;
b) pentru candidaţii declaraţi „NEADMIS”, „RESPINS”, „RETRAS”,
timp de un an de la încheierea admiterii.
Art. 67. Ulterior concursului de admitere, candidaţii declaraţi „ADMIS” vor fi
înştiinţaţi în scris cu privire la data începerii cursurilor, respectiv la materialele şi
echipamentul necesare desfăşurării activităţilor educaţionale.
Art. 68. (1) Candidaţilor declaraţi „NEADMIS”, „RESPINS”, „RETRAS”
sau „ELIMINAT” li se restituie, la cerere şi sub semnătură, în cel mult 48 de ore
de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea de taxe, dosarul de
candidat, inclusiv documentele cu care a fost completat la înscriere.
(2) Dosarele candidaţilor declaraţi „NEADMIS”, „RESPINS”, „RETRAS”,
„ELIMINAT” sau „NEPREZENTAT” care nu sunt ridicate personal de candidat se
trimit Birourilor informare – recrutare/Structurii de resurse umane de la Ministerul
Afacerilor Interne sau de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau de la
Serviciul Român de Informaţii sau de la Serviciul de Informaţii Externe (după caz).

27
PARTEA a II-a
ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA ADMITERII

SECŢIUNEA 1
Înscrierea candidaţilor

Art. 69. (1) Admiterea se organizează în vederea ocupării locurilor


aprobate de Ministerul Apărării Naţionale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale
pentru domeniul Ştiinţe militare, la programele de studii Leadership
organizaţional, Managementul capabilităţilor organizaţionale, Management şi
tehnologie şi Intelligence în organizaţii.
(2) Admiterea se organizează conform graficului-cadru al admiterii la
studiile universitare de masterat din Anexa nr. 3.
(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa
absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a ciclului de studii universitare
de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă
de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate
conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi
recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei
Naţionale ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.
Art. 70. (1) La concursul pentru ocuparea locurilor finanţate de la bugetul
de stat pot candida ofiţerii în activitate din Ministerul Apărării Naţionale care
îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 77 din Instrucţiunile privind
recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în
Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.
M. 30 din 21.03.2012, și absolvenții studiilor universitare de licență, promoția
2018 școlarizați pentru Ministerul Apărării Naţionale. Această opţiune se
completează în cererea de înscriere de către candidat.
(2) La concursul pentru ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat,
alocate beneficiarilor din cadrul Sistemului de apărare, ordine publică și
securitate națională, pot candida persoanele care îndeplinesc condiţiile stabilite
de fiecare beneficiar.
(3) Înscrierea la concursul de admitere se face în baza unui dosar de
candidat, depus la sediul academiei, care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere-tip de înscriere (se completează la sediul academiei);
b) diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă sau adeverinţă pentru
absolvenţii promoţiei 2018, din care să rezulte media de promovare a anilor de
studii (ponderată cu puncte de credit), media de promovare pe ani de studiu şi
media examenului de licenţă, în original, sau copii ale acestora;

28
c) diploma echivalentă şi Atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din
cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru candidaţii care au absolvit
studiile universitare de licenţă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un
stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene sau
copii ale acestora;
d) certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de
către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru candidaţii care
nu sunt cetăţeni români (unde este cazul) sau copie a acestuia;
e) copia cărţii de identitate/paşaportului;
f) copia certificatului de naştere;
g) copia certificatului de căsătorie (în cazul candidaţilor care şi-au schimbat
numele prin căsătorie;
h) cazier judiciar (pentru candidaţii care nu sunt cadre militare active);
i) adeverinţă medicală;
j) trei fotografii 3/4.
(3) Pentru documentele nominalizate la alin. (2) prezentate în copie, după
confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică, pentru
conformitate, pe fiecare pagină, de către persoana/persoanele care are/au
atribuţii desemnate în acest sens în cadrul secretariatului comisiei de admitere.
(4) În situaţia în care un candidat este înmatriculat pe locuri finanţate de la
bugetul de stat şi are actele de studii, în original, aflate în custodie la o altă
instituţie de învăţământ superior, acesta va include în dosarul de candidat o
adeverinţă eliberată de instituţia respectivă, în care se va menţiona seria şi
numărul fiecărui act de studii, însoţită de copii ale actelor de studii.
(5) Candidaţii care optează pentru participarea la concursul de admitere pentru
locuri finanţate de la buget vor completa la sediul instituţiei o declaraţie pe propria
răspundere în care vor preciza dacă au absolvit/parcurs, integral sau parţial, un alt
program de studii universitare de masterat pe locuri finanţate de la buget.
Declaraţia va fi predată secretariatului comisiei pentru a fi introdusă în dosarul de
candidat.
(6) Candidaţii declaraţi „ADMIS”, care au absolvit/parcurs anterior, integral
sau parţial, programe universitare de masterat pe locuri finanţate de la buget la alte
instituţii de învăţământ superior din România, vor depune, până la data
înmatriculării, dovada că au efectuat/efectuează plata sumei reprezentând
contravaloarea serviciilor de şcolarizare la instituţia de învăţământ superior de stat
care le-a asigurat.
Art. 71. (1) Pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii achită la
înscriere o taxă în valoare de 100 lei. Chitanţa primită se anexează la dosarul de
candidat.
(2) Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere pentru admitere, în baza actelor
doveditoare, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau
pensionat din sistemul de învăţământ.

29
(3) Absolvenţii studiilor universitare de licenţă ai Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu, promoţia 2018, sunt exceptaţi de la plata taxei de
înscriere pentru admitere numai în sesiunea iulie 2018.

SECŢIUNEA A 2-A
Probele admiterii

Art. 72. (1) Admiterea se desfăşoară prin susţinerea unui Interviu de


verificare a cunoştinţelor în domeniul programului de studii. Nota minimă a
probei Interviu de admitere – 5,00.
(2) Tematica şi bibliografia pentru interviu (Anexa nr. 4) se afişează, în
termen legal, pe site-ul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

SECŢIUNEA A 3-A
Componenţa şi atribuţiile comisiei de admitere

Art. 73. (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere,


Senatul universitar aprobă componenţa comisiilor de admitere, pe programe de
studii universitare de masterat.
(2) Fiecare comisie va avea următoarea componenţă:
¾ preşedinte:
– cadru didactic cu funcţie de conducere;
¾ membri:
– personal didactic de specialitate cu gradul didactic de profesor,
conferenţiar sau lector universitar.
¾ secretar – cadru didactic.
(3) Pentru rezolvarea problemelor administrative, la nivelul instituţiei se
constituie un secretariat format din:
– secretar-şef – cadru militar din Secţia management educaţional;
– un număr variabil de referenţi;
– un cadru militar din Compartimentul financiar-contabil;
– un număr variabil de persoane cu atribuţii desemnate pentru certificarea
copiilor actelor de studii cu originalul;
– un subofiţer de stat major pentru gestionarea documentelor, activităţilor
logistice şi organizarea pazei;
– un analist programator;
– un număr variabil de utilizatori de mijloace informatice şi de multiplicare.
(4) În colectivele de cadre didactice de specialitate pot fi cooptate (dacă
este cazul) şi cadre didactice din reţeaua de instituţii de învăţământ ale
Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi
specialişti militari care, în anul universitar 2017-2018, au desfăşurat în academie
activităţi didactice în calitate de personal didactic asociat.

30
Art. 74. Persoanele care au responsabilităţi în cadrul comisiilor de admitere
sau în cadrul altor activităţi privind admiterea vor declara în scris că nu au
soţi/soţii, rude sau afini până la gradul III în comisie sau în rândul candidaţilor şi
că nu au pregătit candidaţi.
Art. 75. Componenţa nominală a comisiilor de admitere este înscrisă în
ordinul de zi pe unitate cu trei zile lucrătoare înainte de susţinerea probei din
cadrul concursului de admitere, prin grija secretarului-şef.
Art. 76. (1) Preşedintele comisiei de admitere subordonează personalul
implicat în organizarea şi desfăşurarea admiterii şi aprobă repartizarea sarcinilor
specifice acestuia. Acesta poartă întreaga răspundere pentru:
a) buna organizare şi desfăşurare a admiterii;
b) respectarea legalităţii şi a principiului egalităţii şanselor pentru toţi
candidaţii.
(2) Preşedintele comisiei de admitere asigură:
a) instruirea membrilor comisiei şi a personalului auxiliar cu privire la
atribuţiile specifice;
b) respectarea calendarului admiterii;
c) verificarea conţinutului dosarelor de candidat;
d) luarea în evidenţă a candidaţilor înscrişi/prezentaţi la admitere;
e) instruirea candidaţilor privind regulile specifice pe timpul desfăşurării
admiterii şi de comportare în incinta instituţiei;
f) informarea oportună a candidaţilor, a mass-mediei şi a celor interesaţi
cu date privind admiterea;
g) afişarea rezultatelor evaluărilor;
h) utilizarea exclusivă a ştampilei cu inscripţia Concurs de admitere pe
documentele elaborate de comisie, pe care le certifică sub semnătură.
Art. 77. Membrii comisiei de admitere se subordonează preşedintelui
comisiei şi îndeplinesc următoarele atribuţii:
a) participă la luarea deciziilor privind organizarea şi desfăşurarea admiterii
şi monitorizează respectarea legalităţii în aplicarea procedurilor specifice;
b) verifică, împreună cu membrii secretariatului desemnaţi, existenţa
documentelor din dosarele de candidat şi corectitudinea datelor personale
înscrise în baza de date;
c) participă la desfăşurarea Interviului şi evaluează răspunsurile candidaţilor;
d) rezolvă alte sarcini repartizate de către preşedintele comisiei şi
individualizate în documentele admiterii.
Art. 78. Secretarul-şef are următoarele atribuţii:
a) înscrie în ordinul de zi pe unitate, cu trei zile lucrătoare înainte de
susţinerea concursului de admitere, componenţa comisiilor de admitere
şi a secretariatului;
b) instruieşte membrii secretariatului cu privire la atribuţiile specifice şi
coordonează activitatea acestora;
c) elaborează şi înaintează la Direcţia Generală Management Resurse
Umane procesul-verbal cu concluziile privind desfăşurarea admiterii;
31
d) îndosariază documentele admiterii şi le predă la Compartimentul
documente clasificate;
e) asigură eliberarea adeverinţelor solicitate de candidaţi şi cadrele
didactice.
Art. 79. Secretarul comisiei de admitere are următoarele atribuţii:
a) organizează verificarea dosarelor candidaţilor primite de la Secţia
management educaţional;
b) propune preşedintelui comisiei programul de desfăşurare a admiterii,
modul de organizare şi susţinere a Interviului;
c) organizează şi monitorizează transcrierea corectă a notelor candidaţilor
în cataloage şi certifică sub semnătură exactitatea acestora;
d) asigură predarea dosarelor candidaţilor declaraţi „ADMIS” la
Compartimentul atestare studii;
e) execută alte sarcini primite de la preşedintele comisiei de admitere.
Art. 80. Membrii secretariatului au următoarele atribuţii:
a) ţin evidenţa dosarelor candidaţilor şi verifică, împreună cu membrii
comisiei desemnaţi, existenţa documentelor din dosarele de candidat şi
corectitudinea datelor personale înscrise în baza de date;
b) desfăşoară activităţi de secretariat (înregistrarea cererilor formulate de
candidaţi, eliberarea adeverinţelor, transmiterea către candidaţi a deciziilor
comisiei etc.);
c) afişează, la intrarea în sălile de concurs, tabelele nominale cu candidaţii
repartizaţi să susţină proba de concurs;
d) asigură elaborarea, înregistrarea, evidenţa şi mânuirea documentelor
admiterii conform normelor în vigoare;
e) execută sarcinile primite de la secretarul-şef;
f) desfăşoară activităţi administrative specifice admiterii (amenajarea
sălilor de concurs, susţinerea administrativă a comisiilor de evaluare etc.).
Art. 81. Utilizatorii tehnicii de calcul şi ai mijloacelor de multiplicare au
următoarele atribuţii:
a) asigură funcţionarea tehnicii de calcul şi multiplicare, precum şi
utilizarea softului de concurs;
b) ţin evidenţa strictă a documentelor redactate/multiplicate;
c) execută sarcinile primite de la secretarul-şef.
Art. 82. Cadrul militar cu activitatea financiară are următoarele
atribuţii:
a) organizează încasarea taxei de înscriere;
b) avizează situaţia cu candidaţii care au achitat taxa de înscriere la concurs.
Art. 83. Persoana/persoanele care au atribuţii desemnate pentru
certificarea conformităţii cu originalul a copiilor documentelor care
completează dosarul de candidat verifică acest fapt conform procedurii
specificate la art. 69 alin. (3) din prezenta metodologie.

32
SECŢIUNEA A 4-A
Componenţa şi atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Art. 84. (1) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa


comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
(2) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
Art. 85. Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru programele de studii
universitare de masterat este formată din:
a) preşedinte – profesor/conferenţiar universitar;
b) doi membri (cadre didactice);
c) secretar (cadru didactic).
Art. 86. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor asigură:
a) instruirea membrilor comisiei;
b) înregistrarea contestaţiilor, prin secretarul comisiei;
c) repartizarea sarcinilor ce revin membrilor comisiei pentru
soluţionarea contestaţiilor;
d) comunicarea deciziei de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 87. Comisia de soluţionare a contestaţiilor este înscrisă în ordinul de zi
pe unitate cu trei zile lucrătoare înainte de susţinerea probei concursului de
admitere, prin grija secretarului-şef.

SECŢIUNEA A 5-A
Alte activităţi

Art. 88. (1) Aplicaţia informatică pentru calcularea mediei de admitere va


fi testată şi validată cu două zile lucrătoare înainte de începerea concursului de
admitere, de către preşedintele şi secretarul comisiei.
(2) Pe timpul desfăşurării admiterii, accesul în baza de date va fi
restricţionat, conform măsurilor stabilite de preşedintele comisiei.
Art. 89. Sălile destinate pentru susţinerea probei de concurs vor fi adaptate
acestei activităţi prin:
a) dotarea cu mobilier adecvat şi asigurarea condiţiilor de securitate;
b) eliminarea oricăror materiale care ar putea influenţa candidaţii în
elaborarea răspunsurilor;
c) afişarea listei nominale (în ordine alfabetică) cu candidaţii repartizaţi în
sala respectivă.

33
CAPITOLUL IV
DESFĂŞURAREA ŞI FINALIZAREA ADMITERII

SECŢIUNEA 1
Desfăşurarea admiterii

Art. 90. Interviul se desfăşoară prin dialog între membrii comisiei şi


candidat pe un subiect propus de comisie, din tematica stabilită pentru fiecare
program de studii, în prezenţa a minim trei candidaţi.
Art. 91. (1) Nota la Interviu se acordă în raport cu valoarea ştiinţifică,
precum şi cu modul de prezentare de către fiecare candidat a răspunsului la
subiectul propus de comisie.
(2) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor probei nu este
publică. În şedinţă închisă, preşedintele şi fiecare membru al comisiei propun o
notă exprimată prin numere întregi, de la 10 la 1.
(3) Nota finală a probei se constituie ca medie aritmetică cu două zecimale,
fără rotunjire, a notelor acordate.
(4) Nu se admit contestaţii cu privire la evaluarea şi nota obţinută la proba
orală – Interviu.

SECŢIUNEA A 2-A
Stabilirea rezultatelor admiterii

Art. 92. (1) Admiterea se efectuează în limita numărului de locuri aprobat


pentru fiecare program de studii, în ordinea strict descrescătoare a mediei de
admitere.
(2) Stabilirea mediei de admitere se face prin calcularea mediei aritmetice
cu două zecimale, fără rotunjire, dintre nota obţinută la Interviu şi media
examenului de licenţă. Media minimă de admitere – 6,00.
Art. 93. (1) Candidatul poate fi declarat „ADMIS” în limita numărului de
locuri alocat fiecărui program de studiu sau „NEADMIS” dacă este clasificat
sub această limită şi media de admitere este mai mare decât media minimă de
admitere, respectiv 6,00.
(2) Candidaţii care au obţinut mai puţin de nota 5,00 la proba orală – Interviu
sunt declaraţi „RESPINS” şi nu li se mai calculează media de admitere.
Art. 94. Pentru locurile rămase neocupate după sesiunea I de admitere se
organizează a II-a sesiune de admitere, în condiţii identice.
Art. 95. Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se
realizează la finalul fiecărei sesiuni, în două etape, generându-se două tipuri de
liste:
a) liste provizorii cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
b) liste definitive cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea
contestaţiilor, care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

34
Art. 96. (1) Listele provizorii cu ierarhizarea candidaţilor se redactează pe
programe de studii în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere.
(2) Departajarea candidaţilor cu medie egală se face aplicând, în ordine,
criteriile de mai jos:
a) media de promovare a anilor de studii universitare de licenţă
ponderată cu puncte de credit;
b) media de promovare a ultimului an de studii din cadrul programului
de studii universitare de licenţă.
(3) Candidaţilor declaraţi „RESPINS”, „ELIMINAT” sau „RETRAS” nu li
se mai calculează media generală.
(4) Pe listele provizorii cu ierarhizarea candidaţilor se trasează o linie roşie
sub numele ultimului candidat declarat „ADMIS” în limita locurilor totale
aprobate, cu evidenţierea celor care au ocupat locuri finanţate de buget,
respectiv locuri cu taxă, pentru ceilalţi candidaţi specificându-se „NEADMIS”,
„RESPINS”, „RETRAS” sau „ELIMINAT”, după caz.
(5) Locurile finanţate de la buget vor fi ocupate de cei mai bine clasaţi
candidaţi declaraţi „ADMIS” la fiecare program de studii, în condiţiile
respectării prevederilor art. 66 alin. (1) din prezenta metodologie şi a opţiunilor
exprimate de candidaţi în cererea de înscriere ataşată la dosarul de candidat.
Art. 97. În situaţia în care candidaţii sesizează existenţa unor erori la
înscrierea mediilor în listele provizorii cu ierarhizarea candidaţilor pe domenii de
studii, la calculul mediei de admitere sau la modul de aplicare a criteriilor de
departajare a candidaţilor cu medii egale, aceştia pot solicita, printr-o cerere
scrisă, adresată preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor, verificarea
şi corectarea erorilor, în termen de cel mult două ore de la afişarea listelor
provizorii.
Art. 98. (1) După soluţionarea contestaţiilor, sunt afişate liste definitive cu
ierarhizarea candidaţilor pe programe de studii, în ordinea strict descrescătoare a
mediilor de admitere.
(2) Pe listele definitive cu ierarhizarea candidaţilor se trasează o linie roşie
sub numele ultimului candidat declarat „ADMIS” în limita locurilor totale
aprobate, cu evidenţierea celor care au ocupat locuri finanţate de la buget,
respectiv locuri cu taxă, pentru ceilalţi candidaţi specificându-se „NEADMIS”,
„RESPINS”, „RETRAS” sau „ELIMINAT”, după caz.
(3) Locurile finanţate de la buget vor fi ocupate de cei mai bine clasaţi
candidaţi declaraţi „ADMIS” la fiecare program de studii, care îndeplinesc
condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (1) din prezenta metodologie.
(4) Comunicarea rezultatelor definitive şi incontestabile ale admiterii se
face exclusiv prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.armyacademy.ro,
conform graficului-cadru (Anexa nr. 3).
Art. 99. În termen de cinci zile de la încheierea admiterii, Academia
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu înaintează la Direcţia Generală

35
Management Resurse Umane procesul-verbal cu concluziile privind admiterea,
xerocopii după cataloagele/ tabelele privind situaţia candidaţilor participanţi la
admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe categorii: „ADMIS” (pe locuri
finanţate de la buget şi respectiv pe locuri cu taxă) „NEADMIS”, „RESPINS”,
„RETRAS”, „ELIMINAT” sau „NEPREZENTAT”.
Art. 100. Candidaţii declaraţi „ADMIS” pe locuri finanţate de la buget vor
confirma ocuparea locului prin depunerea la sediul instituţiei, până la data
specificată în graficul-cadru al admiterii (Anexa nr. 3), a diplomei de licenţă şi
suplimentului la diplomă/diplomei echivalente şi Atestatului de recunoaştere a
studiilor/adeverinţei pentru candidaţii care au promovat examenul de
bacalaureat în anul 2017, în original.
Art. 101. (1) În situaţia în care un candidat declarat „ADMIS” renunţă la
locul câştigat prin concurs, va adresa conducerii academiei o cerere de retragere
a dosarului de candidat, depusă la sediul instituţiei până la data stabilită pentru
confirmarea locului, conform graficului-cadru (Anexa nr. 3).
(2) În cazul vacantării unui loc/unor locuri din motivele menţionate la
alin. (1), rectorul/înlocuitorul legal al acestuia va decide până la termenul prevăzut
pentru înmatricularea studenţilor, anunţarea, în ordine strict descrescătoare a
mediilor de admitere, a candidatului/candidaţilor declarat/declaraţi „NEADMIS” la
acelaşi program de studii universitare de masterat. Candidaţii respectivi vor depune
la sediul academiei o cerere adresată rectorului, în care îşi exprimă intenţia de a
ocupa locul vacantat, precum şi dosarul de candidat complet.
Art. 102. Neprezentarea, în vederea înmatriculării, a diplomei de licenţă şi
suplimentului la diplomă/diplomei echivalente şi a Atestatului de recunoaştere a
studiilor/adeverinţei pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în
anul 2017, în original, de către candidaţii declaraţi „ADMIS” pe locurile finanţate
de la bugetul de stat, din vina exclusivă a acestora, duce la pierderea locului ocupat
prin concurs.

36
DISPOZIŢII FINALE

Art. 103. Personalul angajat în organizarea şi desfăşurarea admiterii, care


se abate de la respectarea normelor de examinare sau care, prin activitatea sa,
prejudiciază corectitudinea concursului, divulgă conţinutul subiectelor, încalcă
regulile de apreciere obiectivă ori înregistrează incorect rezultatele, va fi
sancţionat, potrivit reglementărilor în vigoare. În astfel de situaţii, preşedintele
comisiei de admitere dispune încetarea imediată a exercitării atribuţiilor de către
persoanele în cauză şi preluarea responsabilităţilor acestora de către alţi membri
ai comisiei.
Art. 104. (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi „ADMIS” la programele
de studii universitare de licenţă, respectiv de masterat, se face prin decizia
comandantului (rectorului) academiei. După aprobarea înmatriculării, studenţii,
respectiv masteranzii, sunt înscrişi în registrul matricol al instituţiei, respectiv
Registrul matricol unic (RMU) sub un număr unic valabil pentru întreaga
perioadă de şcolarizare la specializarea/programul de studii la care au fost
admişi.
(2) Academia are obligaţia încheierii contractelor de studii între studenţii
înmatriculaţi şi comandantul (rectorul) instituţiei.
Art. 105. (1) Prezenta metodologie se actualizează în conformitate cu
modificările legislative adoptate pe plan naţional cu aprobarea Senatului
universitar.
(2) Orice modificare a prevederilor metodologiei este adusă la cunoştinţa
candidaţilor prin publicare pe site-ul www.armyacademy.ro şi comunicată
Direcţiei Generale Management Resurse Umane/Ministerului Apărării Naţionale.

Discutată şi avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Management


Militar din data de 19.01.2018.
Discutată şi avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Militare din
data de 19.01.2018.
Discutată şi avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice
şi Administrative din data de 19.01.2018.
Discutată şi avizată în şedinţa Consiliului de administraţie din data de
22.01.2018.
Discutată şi aprobată în reuniunea Senatului universitar din data de
22.01.2018.

37
Anexa nr. 1

GRAFICUL-CADRU*
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII
PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

ACTIVITĂŢI PERIOADA
Depunerea dosarelor candidaţilor la sediul academiei
(numai pentru candidaţii care au optat să susţină admiterea la o 16-23.07.2018
altă instituţie militară de învăţământ anterior admiterii la (până la ora 18.00)
academie)
Analizarea dosarelor candidaţilor 17-23.07.2018
23.07.2018
Prezentarea candidaţilor la sediul academiei
(până la ora 18.00)
24.07.2018
Susţinerea probei I de concurs – Limba engleză (test-grilă)
(orele 10.00-11.30)
24.07.2018
Afişarea rezultatelor la proba I de concurs – Limba engleză
până la ora 22.00
25.07.2018
Susţinerea probei a II-a de concurs (test-grilă)
09.00 – 12.00
Afişarea rezultatelor la proba a II-a de concurs şi a listelor 25.07.2018
provizorii cu ierarhizarea candidaţilor până la ora 21.00
25.07.2018
În termen de două ore de
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la afişarea listelor
provizorii cu
ierarhizarea candidaţilor
Afişarea rezultatelor finale (listelor definitive cu ierarhizarea 25.07.2018
candidaţilor) până la ora 23.00

Confirmarea ocupării locurilor de către candidaţi până la 03.09.2018

NOTĂ: *Graficul-cadru se poate modifica, potrivit hotărârii Senatului universitar.

38
Anexa nr. 2

PROGRAMELE DISCIPLINELOR PENTRU ADMITEREA


LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

1. LIMBA ENGLEZĂ
Proba de limbă engleză din cadrul admiterii în învăţământul militar se susţine sub forma
unui test-grilă. Standardele de performanţă pentru elaborarea testului se realizează în
concordanţă cu programa pentru examenul de bacalaureat la limba modernă 2. Acestea pot fi
actualizate în funcţie de Dispoziţia D.M.R.U. privind Standardele de performanţă pentru
proba de limbă străină din cadrul admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau a
selecţiei personalului pentru participarea la cursuri de carieră în ţară.
Bibliografia se constituie din manualele utilizate în ciclul liceal pentru formarea
competenţelor generale prevăzute în trunchiul comun, din programele şcolare pentru limbile
moderne, corespunzătoare nivelului B2 la competenţele de receptare şi nivelului B1 la
competenţele de producere, conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi –
predare, învăţare, evaluare.
Manualele şcolare reprezintă suportul didactic utilizat pentru parcurgerea programei
şcolare, şi nu materialul din care se extrag subiecte pentru test.
Nota minimă de admitere la proba de limbă engleză – 6,00.

REPERE SPECIFICE
pentru elaborarea testului-grilă pentru proba de limbă străină din cadrul
admiterii în învăţământul postliceal de formare a maiştrilor militari, la
programele de studii de licenţă şi master, la cursurile de formare a
ofiţerilor pe filiera indirectă şi la cursurile de carieră

A. Partea I: CITIT
Criterii generale Cerinţe specifice
Competenţă general㠃 Citeşte materiale autentice simple şi concrete.
ƒ Candidatul poate:
– să înţeleagă sensul global al unui text simplu, necunoscut;
Competenţe specifice – să identifice detaliile dintr-un text dat, prin citire selectivă;
– să identifice ideile principale la nivelul paragrafului prin
citire cu atenţie.
ƒ Materiale autentice: articole din ziare şi reviste, broşuri/
Surse pentru materiale publicitare/pliante, materiale de pe reţeaua
identificarea textelor internet (cu drept public de folosire) etc.
ƒ Texte nonliterare, autentice, simple, în proză, pe teme
Tipul textului familiare, sub formă de: paragrafe descriptive, paragrafe
narative, interviuri, articole în presă etc.
Lungimea textului ƒ 80-150 cuvinte/text (+/– 10 %).

39
Criterii generale Cerinţe specifice
Universul tematic al ƒ Familie, şcoală, activităţi din timpul liber, mâncare, muzică,
textului divertisment, mass-media, călătorii, sport, cumpărături, literatură.
a) general ƒ Noţiuni de bază întâlnite în mass-media internaţională:
b) cu specific militar grade militare, activităţi cotidiene etc.
general
ƒ Itemi cu alegere multiplă (patru variante posibile, o singură
Formatul textului
variantă din cele patru reprezentând răspunsul corect).
ƒ Pentru citire selectivă: 10 itemi.
Număr de itemi(*)
ƒ Pentru citire cu atenţie: 5 itemi.
Punctaj acordat ƒ Câte 0,2 puncte pentru fiecare item corect rezolvat.
(*)
NOTĂ: Numărul de texte dintr-un test variază în funcţie de numărul de itemi elaboraţi pe textul respectiv.

B. Partea a II-a: ELEMENTE DE GRAMATICĂ ŞI VOCABULAR

Criterii generale Cerinţe specifice


ƒ Foloseşte structurile de gramatică şi noţiunile de vocabular
Competenţă generală
cu nivel de complexitate mediu.
ƒ Candidatul poate să folosească următoarele:
a) Structuri de gramatică:
– morfologie: substantivele regulate şi neregulate de mare
frecvenţă; gradele de comparaţie ale adjectivelor/
adverbelor; timpurile de bază ale modului indicativ, în
aspect simplu şi continuu (prezentul, trecutul, viitorul
simplu şi de intenţie, prezentul perfect şi trecutul perfect);
verbe modale (can, may, must cu infinitiv prezent);
Competenţe specifice
cuvinte de legătură comune (and, but, or, because, not,
after, next, before), articolul (excepţie articolul zero);
– elemente de sintaxă: ordinea cuvintelor în propoziţie/
frază, tipuri de propoziţii: interogativă, afirmativă,
negativă; propoziţia completivă directă (concordanţa
tipurilor); propoziţia condiţională de tipul I şi II.
b) Noţiuni de vocabular: mediu, concret (vezi universul
tematic al textului).
ƒ Materiale autentice: articole din ziare şi reviste,
Surse pentru
broşuri/materiale publicitare/pliante, materiale de pe
identificarea textelor
reţeaua internet (cu drept public de folosire) etc.
ƒ Texte nonliterare, autentice, simple, în proză, pe teme
Tipul textului familiare, sub formă de: paragrafe descriptive, paragrafe
narative, interviuri, articole în presă etc.
Lungimea textului ƒ 5-20 cuvinte/text (+/– 10 %).
ƒ Activităţi cotidiene, relaţii de familie, tineretul, sănătate,
Universul tematic al
mass-media, mediul înconjurător, şcoală, profesii, călătorii,
textului
obiceiuri, relaţii/conflicte între generaţii, sărbători naţionale,
a) general
biografii ale personalităţilor, mâncare, muzică, divertisment,
sport, cumpărături, descrieri de locuri, lucruri şi persoane.
b) cu specific militar
ƒ Noţiuni de bază întâlnite în mass-media internaţională:
general
grade militare, activităţi cotidiene etc.

40
Criterii generale Cerinţe specifice
ƒ Această parte cuprinde două componente ce constau în
itemi cu alegere multiplă (patru variante posibilă, o singură
variantă din cele patru reprezentând răspuns corect), după
Formatul textului
cum urmează:
– gramatică: completarea unor propoziţii;
– vocabular: completarea unor spaţii libere într-un text dat.
ƒ Gramatică: 10 itemi.
Număr de itemi
ƒ Vocabular: 10 itemi.
Punctaj acordat ƒ Câte 0,2 puncte pentru fiecare item corect rezolvat.

C. Partea a III-a: SCRIS

Criterii generale Cerinţe specifice


ƒ Recunoaşte tipologia folosită în producerea de mesaje
Competenţă generală
scrise care conţin cuvinte şi construcţii simple.
ƒ Candidatul poate să recunoască elemente specifice în
Competenţe specifice vederea rezolvării unor cerinţe elementare de producere a
mesajelor scrise.
ƒ Materiale autentice: articole din ziare şi reviste,
Surse pentru
broşuri/materiale publicitare/pliante, materiale de pe
identificarea textelor
reţeaua internet (cu drept public de folosire) etc.
ƒ Texte sau citate din texte autentice, simple, în proză, pe
Tipul textului tematici familiare, extrase din: paragrafe descriptive,
paragrafe narative, interviuri, articole de presă etc.
Lungimea textului ƒ 10-50 cuvinte/text (+/– 10 %).
Universul tematic al ƒ Familie, şcoală, activităţi din timpul liber, mâncare,
textului muzică, divertisment, mass-media, călătorii, sport,
a) general cumpărături, literatură.

b) cu specific militar ƒ Noţiuni de bază întâlnite în mass-media internaţională:


general grade militare, activităţi cotidiene etc.
ƒ Itemi cu alegere multiplă (patru variante posibile, o
Formatul textului singură variantă din cele patru reprezentând răspunsul
corect).
Număr de itemi ƒ 10 itemi.
Punctaj acordat ƒ Câte 0,2 puncte pentru fiecare item corect rezolvat.

41
2. MATEMATICĂ

CLASA a IX- a

Competenţe specifice Conţinuturi


1. Identificarea în limbaj cotidian sau în Mulţimi şi elemente de logică
probleme a unor noţiuni specifice logicii matematică:
matematice şi teoriei mulţimilor. ƒ Mulţimea numerelor reale: operaţii
2. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor algebrice cu numere reale, ordonarea
algebrice ale numerelor, a estimărilor şi numerelor reale, modulul unui număr real,
aproximărilor în contexte variate. aproximări prin lipsă sau prin adaos, partea
3. Alegerea formei de reprezentare a unui întreagă, partea fracţionară a unui număr
număr real şi utilizarea unor algoritmi pentru real; operaţii cu intervale de numere reale;
optimizarea calculului cu numere reale. ƒ Inducţia matematică.
4. Deducerea unor rezultate şi verificarea
acestora utilizând inducţia matematică sau
alte raţionamente logice.
5. Redactarea rezolvării unei probleme,
corelând limbajul uzual cu cel al logicii
matematicii şi al teoriei mulţimilor.
6. Transpunerea unei situaţii-problemă în
limbaj matematic, rezolvarea problemei şi
interpretarea rezultatului.
1. Recunoaşterea unor corespondenţe care Şiruri:
sunt funcţii, şiruri, progresii. ƒ Modalităţi de a defini un şir.
2. Utilizarea unor modalităţi variate de ƒ Şiruri particulare: progresii aritmetice,
descriere a funcţiilor în scopul caracterizării progresii geometrice, formula termenului
acestora. general în funcţie de un termen dat şi raţie.
3. Descrierea unor şiruri/funcţii utilizând ƒ Suma primilor n termeni ai unei progresii.
reprezentarea geometrică a unor cazuri ƒ Condiţia ca n numere să fie în progresie
particulare şi raţionament inductive. aritmetică sau geometrică pentru n ≥ 3.
4. Caracterizarea unor şiruri folosind
diverse reprezentări (formule, grafice) sau
proprietăţi algebrice ale acestora.
5. Analizarea unor valori particulare în
vederea determinării formei analitice a unei
funcţii definite pe Գ prin raţionament de tip
inductiv.

6. Transpunerea unor situaţii-problemă în


limbaj matematic utilizând funcţii definite
pe N.
1. Identificarea valorilor unei funcţii Funcţii; lecturi grafice:
folosind reprezentarea grafică a acesteia. ƒ Reper cartezian, produs cartezian,
2. Caracterizarea egalităţii a două funcţii reprezentarea prin puncte a unui produs
prin utilizarea unor modalităţi variate de cartezian de mulţimi numerice; condiţii
descriere a funcţiilor. algebrice pentru puncte aflate în cadrane.
3. Operarea cu funcţii reprezentate în ƒ Drepte în plan de forma x = m sau y = m ,

42
Competenţe specifice Conţinuturi
diferite moduri şi caracterizarea calitativă a cu m‫ א‬R.
acestor reprezentări.
4. Caracterizarea unor proprietăţi ale ƒ Funcţia: definiţie, exemple, exemple de
funcţiilor numerice prin utilizarea graficelor corespondenţe care nu sunt funcţii,
acestora şi a ecuaţiilor asociate. modalităţi de a descrie o funcţie, lecturi
5. Deducerea unor proprietăţi ale funcţiilor grafice; egalitatea a două funcţii, imaginea
numerice prin lectură grafică. unei mulţimi printr-o funcţie, graficul unei
6. Analizarea unor situaţii practice şi funcţii, restricţii ale unei funcţii.
descrierea lor cu ajutorul funcţiilor. ƒ Funcţii numerice (F ={ f : D →R,D ⊆ R});
reprezentarea geometrică a graficului:
intersecţia cu axele de coordonate, rezolvări
grafice ale unor ecuaţii şi inecuaţii de forma
f ( x) = g ( x) (≤, <, >, ≥) ; proprietăţi ale
funcţiilor numerice introduse prin lectură
grafică: mărginire, monotonie; alte
proprietăţi: paritate, imparitate, simetria
graficului faţă de drepte de forma x = m,
m ‫ א‬R , periodicitate.
ƒ Compunerea funcţiilor; exemple pe funcţii
numerice.
1. Recunoaşterea funcţiei de gradul I Funcţia de gradul I:
descrisă în moduri diferite. ƒ Definiţie;
2. Utilizarea unor metode algebrice sau ƒ Reprezentarea grafică a funcţiei:
grafice pentru rezolvarea ecuaţiilor, f : R → R, f ( x) = ax + b, b ∈ R.
inecuaţiilor şi sistemelor. ƒ Intersecţia graficului cu axele de
3. Descrierea unor proprietăţi desprinse din coordonate, ecuaţia f(x) = 0.
reprezentarea grafică a funcţiei de gradul I ƒ Interpretarea grafică a proprietăţilor
sau din rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi algebrice ale funcţiei: monotonia şi semnul
sistemelor. funcţiei; studiul monotoniei prin semnul
4. Exprimarea legăturii între funcţia de diferenţei f ( x ) − f ( x ) (sau prin studierea
1 2
gradul I şi reprezentarea ei geometrică.
5. Interpretarea graficului funcţiei de semnului raportului
gradul I utilizând proprietăţile algebrice ale f ( x1 ) − f ( x2 ) , x1 , x2 ∈ R, x1 ≠ x2 ).
funcţiei. x1 − x2
6. Modelarea unor situaţii concrete prin ƒ Inecuaţii de forma ax + b ≤0 (<, >,≥)
utilizarea ecuaţiilor şi/sau a inecuaţiilor, studiate pe R sau pe intervale de numere
rezolvarea problemei obţinute şi reale.
interpretarea rezultatului. ƒ Poziţia relativă a două drepte, sisteme de
⎧ax + by = c
ecuaţii de tipul ⎨ ,
⎩mx + ny = p
a, b, c, m, n, p ∈ R .
ƒ Sisteme de inecuaţii de gradul I.
1. Diferenţierea, prin exemple, a variaţiei Funcţia de gradul al II-lea:
liniare de cea pătratică. ƒ Reprezentarea grafică a funcţiei:
2. Completarea unor tabele de valori pentru f : R → R , f ( x ) = ax 2 + bx + c, a , b, c ∈ R ,
trasarea graficului funcţiei de gradul al II-lea. a ≠ 0, intersecţia graficului cu axele de
3. Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea
graficului funcţiei de gradul al II-lea (prin coordonate, ecuaţia f(x) = 0, simetria faţă de

43
Competenţe specifice Conţinuturi
puncte semnificative). drepte de forma x = m , cu m‫ א‬R.
4. Exprimarea proprietăţilor unei funcţii de
gradul al II-lea prin condiţii algebrice sau ƒ Relaţiile lui Viète, rezolvarea sistemelor
geometrice. ⎧x + y = s
5. Utilizarea relaţiilor lui Viète pentru de forma ⎨ , s, p ∈ R.
⎩ xy = p
caracterizarea soluţiilor ecuaţiei de gradul al II-
lea şi pentru rezolvarea unor sisteme de ecuaţii.
6. Utilizarea funcţiilor în rezolvarea unor
probleme şi în modelarea unor procese.
1. Recunoaşterea corespondenţei dintre Interpretarea geometrică a proprietăţilor
seturi de date şi reprezentări grafice. algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea:
2. Determinarea unor funcţii care verific㠃 Monotonie; studiul monotoniei prin
anumite condiţii precizate. semnul diferenţei f ( x1 ) − f ( x2 ) sau prin
3. Utilizarea unor algoritmi pentru rata creşterii/descreşterii:
rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi a f ( x ) − f ( x )
sistemelor de ecuaţii şi pentru reprezentarea 1 2
, x1 , x 2 ∈ R, x1 ≠ x2 , punct de
grafică a soluţiilor acestora. x 1 − x 2
4. Exprimarea prin reprezentări grafice a extrem (vârful parabolei).
unor condiţii algebrice; exprimarea prin ƒ Poziţionarea parabolei faţă de axa Ox,
condiţii algebrice a unor reprezentări semnul funcţiei, inecuaţii de forma
grafice. ax 2 + bx + c ≤ 0, (≥, <, >), cu
5. Utilizarea unor metode algebrice sau a, b, c ∈ R, a ≠ 0, studiate pe R sau pe
grafice pentru determinarea sau aproximarea
intervale de numere reale, interpretare
soluţiilor ecuaţiei asociate funcţiei de gradul
al II-lea. geometrică: imagini ale unor intervale
(proiecţiile unor porţiuni de parabolă pe
6. Interpretarea informaţiilor conţinute în
axe).
reprezentări grafice prin utilizarea de
estimări, aproximări şi strategii de ƒ Poziţia relativă a unei drepte faţă de o
parabolă: rezolvarea sistemelor de forma
optimizare.
⎧mx + n = y
⎨ 2 , a , b , c , m, n ∈ R .
⎩ax + bx + c = y
1. Identificarea unor elemente de geometrie Vectori în plan:
vectorială în diferite contexte. ƒ Segment orientat, vectori, vectori
2. Transpunerea unor operaţii cu vectori în coliniari.
contexte geometrice date. ƒ Operaţii cu vectori: adunarea (regula
3. Utilizarea operaţiilor cu vectori pentru a triunghiului, regula paralelogramului),
descrie o problemă practică. proprietăţi ale operaţiei de adunare,
4. Utilizarea limbajului calculului vectorial înmulţirea cu scalari, proprietăţi ale
pentru a descrie anumite configuraţii înmulţirii cu scalari, condiţia de
geometrice. coliniaritate, descompunerea după doi
5. Identificarea condiţiilor necesare pentru ca o vectori daţi, necoliniari nenuli.
configuraţie geometrică să verifice cerinţe date.
6. Aplicarea calculului vectorial în
rezolvarea unor probleme de fizică.
1. Descrierea sintetică sau vectorială a Coliniaritate, concurenţă, paralelism –
proprietăţilor unor configuraţii geometrice în calcul vectorial în geometria plană:
plan. ƒ Vectorul de poziţie al unui punct.
2. Caracterizarea sintetică sau/şi vectorial㠃 Vectorul de poziţie al punctului care
a unei configuraţii geometrice date. împarte un segment într-un raport dat,
3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a teorema lui Thales (condiţii de paralelism).
problemelor de coliniaritate, concurenţă sau ƒ Vectorul de poziţie al centrului de greutate
paralelism. al unui triunghi (concurenţa medianelor

44
Competenţe specifice Conţinuturi
4. Trecerea de la caracterizarea sintetică la unui triunghi).
cea vectorială (şi invers) într-o configuraţie ƒ Teorema lui Menelau, teorema lui Ceva.
geometrică dată.
5. Interpretarea coliniarităţii, concurenţei
sau paralelismului în relaţie cu proprietăţile
sintetice sau vectoriale ale unor configuraţii
geometrice.
6. Analizarea comparativă a rezolvărilor
vectorială şi sintetică ale aceleiaşi probleme.
1. Identificarea legăturilor între coordonate Elemente de trigonometrie:
unghiulare, coordonate metrice şi ƒ Cercul trigonometric, definirea funcţiilor
coordonate carteziene pe cercul trigonometrice: sin, cos : [0,2π ] → [−1,1],
trigonometric. ⎧π ⎫
tg : [0, π ] \ ⎨ ⎬ → R , ctg : (0, π ) → R
2. Calcularea unor măsuri de unghiuri şi ⎩2⎭
arce utilizând relaţii trigonometrice. ƒ Definirea funcţiilor trigonometrice:
3. Determinarea măsurii unor unghiuri şi a sin : R → [−1,1], cos : R → [−1,1],
lungimii unor segmente utilizând relaţii
⎧π ⎫
metrice. tg : R \ D → R, cu D = ⎨ + kπ | k ∈ Z ⎬,
4. Caracterizarea unor configuraţii ⎩2 ⎭
geometrice plane utilizând calculul ctg : R \ D → R, cu D = {kπ | k ∈ Z }
trigonometric. ƒ Reducerea la primul cadran; formule
5. Determinarea unor proprietăţi ale trigonometrice: sin(a + b), sin(a − b),
funcţiilor trigonometrice prin lecturi grafice. cos(a + b), cos(a − b), sin 2a, cos2a,
6. Optimizarea calculului trigonometric sin a + sin b, sin a − sin b, cosa + cosb,
prin alegerea adecvată a formulelor. cos a − cos b (transformarea sumei în
produs).
1. Identificarea unor metode posibile în Aplicaţii ale trigonometriei şi ale
rezolvarea problemelor de geometrie. produsului scalar a doi vectori în
2. Aplicarea unor metode diverse pentru geometria plană:
determinarea unor distanţe, a unor măsuri de ƒ Produsul scalar al doi vectori: definiţie,
unghiuri şi a unor arii. proprietăţi. Aplicaţii: teorema cosinusului,
3. Prelucrarea informaţiilor oferite de o condiţii de perpendicularitate, rezolvarea
configuraţie geometrică pentru deducerea triunghiului dreptunghic.
unor proprietăţi ale acesteia. ƒ Aplicaţii vectoriale şi trigonometrice în
4. Analizarea unor configuraţii geometrice geometrie: teorema sinusurilor, rezolvarea
pentru alegerea algoritmilor de rezolvare. triunghiurilor oarecare.
5. Aplicarea unor metode variate pentru ƒ Calcularea razei cercului înscris şi a razei
optimizarea calculelor de distanţe, de măsuri cercului circumscris în triunghi, calcularea
de unghiuri şi de arii. lungimilor unor segmente importante din
6. Modelarea unor configuraţii geometrice triunghi, calcularea unor arii.
utilizând metode vectoriale sau sintetice.

45
CLASA a X- a

Competenţe specifice Conţinuturi


1. Identificarea caracteristicilor tipurilor de Mulţimi de numere:
numere utilizate în algebră şi a formei de ƒ Numere reale: proprietăţi ale puterilor cu
scriere a unui număr real în contexte exponent raţional, iraţional şi real ale unui
specifice. număr pozitiv, aproximări raţionale pentru
2. Determinarea echivalenţei între forme numere iraţionale sau reale.
diferite de scriere a unui număr, compararea ƒ Radical dintr-un număr raţional, n ≥2 ,
şi ordonarea numerelor reale. proprietăţi ale radicalilor.
3. Aplicarea unor algoritmi specifici ƒ Noţiunea de logaritm, proprietăţi ale
calculului cu numere reale sau complexe logaritmilor, calcule cu logaritmi, operaţia
pentru optimizarea unor calcule şi de logaritmare.
rezolvarea de ecuaţii. ƒ Mulţimea C. Numere complexe sub
4. Alegerea formei de reprezentare a unui formă algebrică, conjugatul unui număr
număr real sau complex în funcţie de complex, operaţii cu numere complexe.
contexte în vederea optimizării calculelor. Interpretarea geometrică a operaţiilor de
5. Alegerea strategiilor de rezolvare în adunare şi de scădere a numerelor complexe
vederea optimizării calculelor. şi a înmulţirii acestora cu un număr real.
6. Determinarea unor analogii între ƒ Rezolvarea în C a ecuaţiei de gradul al
proprietăţile operaţiilor cu numere reale sau doilea cu coeficienţi reali. Ecuaţii bipătrate.
complexe scrise în forme variate şi utilizarea
acestora în rezolvarea unor ecuaţii.
1. Trasarea prin puncte a graficelor unor Funcţii şi ecuaţii:
funcţii. ƒ Funcţia putere:
2. Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin f : R → D , f ( x ) = x n , n ∈ N şi n ≥ 2
graficul unei funcţii în scopul deducerii unor ƒ Funcţia radical:
proprietăţi algebrice ale acesteia (monotonie,
f : D → R , f ( x ) = n x , n ∈ N şi n ≥ 2 , unde
semn, bijectivitate, inversabilitate, continuitate,
convexitate). D = [0, ∞) pentru n par şi D = R pentru n
3.Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în impar.
trasarea graficelor şi rezolvarea de ecuaţii. ƒ Funcţia exponenţială:
4. Exprimarea în limbaj matematic a unor f : R → (0, ∞), f ( x) = a x , a ∈ (0, ∞), a ≠ 1
situaţii concrete şi reprezentarea prin grafice şi funcţia logaritmică
a unor funcţii care descriu situaţii practice. f : (0, ∞) → R, f ( x) = log a x, a ∈ (0, ∞), a ≠ 1
5. Interpretarea, pe baza lecturii grafice, a
proprietăţilor algebrice ale funcţiilor.
6. Utilizarea echivalenţei dintre bijectivitate creştere exponenţială, creştere logaritmică.
şi inversabilitate în trasarea unor grafice şi ƒ Funcţii trigonometrice directe şi
în rezolvarea unor ecuaţii algebrice şi inverse.
trigonometrice. ƒ Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate.
ƒ Rezolvări de ecuaţii folosind
proprietăţile funcţiilor:
1. Ecuaţii iraţionale care conţin radicali de
ordinul 2 sau 3;
2. Ecuaţii exponenţiale, ecuaţii logaritmice;
3. Ecuaţii trigonometrice:
sin x = a, cos x = a, a ∈[−1,1], tgx = a, ctgx =
a ∈ R, sin f ( x) = sin g( x),

46
Competenţe specifice Conţinuturi
cos f ( x) = cos g( x) ,
tgf ( x) = tg g( x), ctgf ( x) = ctg g( x) .

Notă: Pentru toate tipurile de funcţii se vor


studia: intersecţia cu axele de coordonate,
ecuaţia f(x)=0, reprezentarea grafică prin
puncte, simetrie, lectura grafică a
proprietăţilor algebrice ale funcţiilor:
monotonie, bijectivitate, inversabilitate,
semn, concavitate/convexitate.
1. Diferenţierea problemelor în funcţie de Metode de numărare:
numărul de soluţii admise. ƒ Mulţimi finite ordonate. Numărul
2. Identificarea tipului de formulă de funcţiilor f : A → B, unde A şi B sunt
numărare adecvată unei situaţii-problemă mulţimi finite.
date. ƒ Permutări:
3. Utilizarea unor formule combinatoriale în – numărul de mulţimi ordonate cu n
raţionamente de tip inductiv. elemente care se obţin prin ordonarea unei
4. Exprimarea, în moduri variate, a mulţimi finite cu n elemente;
caracteristicilor unor probleme în scopul – numărul funcţiilor bijective
simplificării modului de numărare. f : A → B, unde A şi B sunt mulţimi finite.
5. Interpretarea unor situaţii-problemă cu
ƒ Aranjamente:
conţinut practic cu ajutorul elementelor de
– numărul submulţimilor ordonate cu câte m
combinatorică.
elemente fiecare, m≤n care se pot forma cu
6. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor
cele n elemente ale unei mulţimi finite;
probleme în scopul optimizării rezultatelor.
– numărul funcţiilor injective
f : A → B, unde A şi B sunt mulţimi finite.
ƒ Combinări – numărul submulţimilor cu
câte k elemente, unde 0 ≤k ≤ n ale unei
mulţimi finite cu n elemente.
Proprietăţi: formula combinărilor comple-
mentare, numărul tuturor submulţimilor unei
mulţimi cu n elemente.
ƒ Binomul lui Newton.

47
CLASA a XI - a

Competenţe specifice Conţinuturi


1. Identificarea unor situaţii practice Elemente de calcul matriceal şi sisteme de
concrete, care necesită asocierea unui tabel ecuaţii liniare:
de date cu reprezentarea matriceală a unui Matrice:
proces specific domeniului economic sau ƒ Tabel de tip matriceal. Matrice, mulţimi
tehnic. de matrice.
2. Asocierea unui tabel de date cu ƒ Operaţii cu matrice: adunarea, înmulţirea,
reprezentarea matriceală a unui proces. înmulţirea unei matrice cu un scalar,
3. Aplicarea algoritmilor de calcul cu proprietăţi.
matrice în situaţii practice.
4. Rezolvarea unor sisteme utilizând Determinanţi:
algoritmi specifici. ƒ Determinantul unei matrice pătratice de
5. Stabilirea unor condiţii de existenţă ordin cel mult 3, proprietăţi.
şi/sau compatibilitate a unor sisteme şi ƒ Aplicaţii: ecuaţia unei drepte determinate
identificarea unor metode adecvate de de două puncte distincte, aria unui triunghi
rezolvare a acestora. şi coliniaritatea a trei puncte în plan.
6. Optimizarea rezolvării unor probleme Sisteme de ecuaţii liniare:
prin alegerea unor strategii şi metode ƒ Matrice inversabile din M n (C ) , n = 2,3.
adecvate (de tip algebric, vectorial, analitic, ƒ Ecuaţii matriceale.
sintetic). ƒ Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute;
forma matriceală a unui sistem liniar.
ƒ Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor
liniare.
1. Caracterizarea unor funcţii utilizând Elemente de analiză matematică:
reprezentarea geometrică a unor cazuri Limite de funcţii:
particulare. ƒ Noţiuni elementare despre mulţimi de
2. Interpretarea unor proprietăţi ale puncte pe dreapta reală: intervale,
funcţiilor cu ajutorul reprezentărilor grafice. mărginire, vecinătăţi, dreapta încheiată,
3. Aplicarea unor algoritmi specifici simbolurile +∞ şi −∞.
calculului diferenţial în rezolvarea unor ƒ Limite de funcţii: interpretarea grafică a
probleme. limitei într-un punct utilizând vecinătăţi,
4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limite laterale.
limită, continuitate, derivabilitate, ƒ Calculul limitelor pentru: funcţia de gradul
monotonie, a unor proprietăţi cantitative I, funcţia de gradul al II-lea, funcţia
şi/sau calitative ale unei funcţii. logaritmică, exponenţială, funcţia putere
5. Utilizarea reprezentării grafice a unei ( n = 2,3 ), funcţia radical ( n = 2,3 ), funcţia
funcţii pentru verificarea unor rezultate şi raport de 2 funcţii cu grad cel mult 2; cazuri
pentru identificarea unor proprietăţi. exceptate la calculul limitelor de funcţii:
6. Determinarea unor optimuri situaţionale
0/0, ∞/∞, 0 ⋅∞, ∞ -∞, 1∞, ∞0, 00.
prin aplicarea calculului diferenţial în
ƒ Asimptotele graficului funcţiilor studiate:
probleme practice.
asimptote verticale, orizontale şi oblice.
Funcţii continue:
ƒ Continuitatea unei funcţii într-un punct al
domeniului de definiţie, funcţii continue,
interpretarea grafică a continuităţii unei
funcţii, operaţii cu funcţii continue.

48
Competenţe specifice Conţinuturi
ƒ Proprietatea lui Darboux, semnul unei
funcţii continue pe un interval de numere
reale.
ƒ Funcţii derivabile:
ƒ Tangenta la o curbă. Derivata unei funcţii
într-un punct, funcţii derivabile.
ƒ Operaţii cu funcţii care admit derivată,
calculul derivatelor de ordin I şi II pentru
funcţiile studiate.
ƒ Regulile lui l’Hospital pentru cazurile:
0/0, ∞/∞.
Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor:
ƒ Rolul derivatelor de ordinul I şi al II-lea
în studiul funcţiilor: monotonie, puncte de
extrem, concavitate, convexitate.
ƒ Reprezentarea grafică a funcţiilor.

Notă:
– Se utilizează exprimarea „proprietatea
lui”, „regula lui…”, pentru a sublinia faptul
că se face referire la un rezultat matematic
utilizat în aplicaţii, dar a cărui demonstraţie
este în afara programei.

49
CLASA a XII - a

Competenţe specifice Conţinuturi


1.Recunoaşterea structurilor algebrice, a Elemente de algebră:
mulţimilor de numere, de polinoame şi de Grupuri:
matrice. ƒ Lege de compoziţie internă, tabla
2. Identificarea unei structuri algebrice, operaţiei.
prin verificarea proprietăţilor acesteia. ƒ Grup, exemple: grupuri numerice, grupuri
3. Determinarea şi verificarea proprietăţilor de matrice, grupul aditiv al claselor de
unei structuri. resturi modulo n.
4. Verificarea faptului că o funcţie dată este ƒ Morfism şi izomorfism de grupuri.
morfism sau izomorfism. Inele si corpuri:
5. Aplicarea unor algoritmi în calculul ƒ Inel, exemple: inele numerice
polinomial sau în rezolvarea ecuaţiilor ( Z , Q, R, C ), Z n , inele de matrice, inele de
algebrice. funcţii reale.
6. Explicarea modului în care sunt utilizate, ƒ Corp, exemple: corpuri numerice
în calcule specifice, proprietăţile operaţiilor (Q, R, C ), Z p , p prim.
unei structuri algebrice.
7. Utilizarea structurilor algebrice în Inele de polinoame cu coeficienţi într-un
rezolvarea de probleme practice. corp comutativ (Q , R , C , Z p , p prim)
8. Determinarea unor polinoame sau ecuaţii ƒ Forma algebrică a unui polinom, operaţii
algebrice care îndeplinesc condiţiile date. (adunarea, înmulţirea, înmulţirea cu un
9. Exprimarea unor probleme practice, scalar).
folosind structuri algebrice sau calcul
polinomial. ƒ Teorema împărţirii cu rest; împărţirea cu
10. Aplicarea, prin analogie, în calcule cu X – a, schema lui Horner.
polinoame, a metodelor de lucru din ƒ Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui
aritmetica numerelor. Bézout, c.m.m.d.c. şi c.m.m.m.c. al unor
polinoame, descompunerea unui polinom în
factori ireductibili.
ƒ Rădăcini ale polinoamelor; relaţiile lui
Viète pentru polinoame de grad cel mult 4.
ƒ Rezolvarea ecuaţiilor algebrice cu
coeficienţi în Z , Q, R , C, ecuaţii binome,
ecuaţii reciproce,ecuaţii bipătrate.

50
Competenţe specifice Conţinuturi
1. Identificarea legăturilor dintre o funcţie Elemente de analiză matematică:
continuă şi derivata sau primitiva acesteia. ƒ Probleme care conduc la noţiunea de
2. Stabilirea unor proprietăţi ale calculului integrală.
integral, prin analogie cu proprietăţi ale Primitive (antiderivare):
calculului diferenţial. ƒ Primitivele unei funcţii. Integrala
3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea nedefinită a unei funcţii continue,
unor integrale definite. proprietatea de liniaritate a integralei
4. Explicarea opţiunilor de calcul al nedefinite. Primitive uzuale.
integralelor definite, în scopul optimizării Integrala definită:
soluţiilor. ƒ Definirea integralei Riemann a unei
5. Determinarea ariei unei suprafeţe plane funcţii continue prin formula Leibniz –
şi a volumului unui corp, folosind calculul Newton.
integral, şi compararea rezultatelor cu cele ƒ Proprietăţi ale integralei definite:
obţinute prin aplicarea unor formule liniaritate, monotonie, aditivitate în raport
cunoscute din geometrie. cu intervalul de integrare.
6. Aplicarea calculului diferenţial sau ƒ Metode de calcul ale integralelor definite:
integral în probleme practice. cunoscute din geometrie integrarea prin
părţi, integrarea prin schimbarea de
variabilă. Calculul integralelor de forma
b
P( x)
∫a Q( x)dx, grad Q ≤4 prin metoda
descompunerii în fracţii simple.
Aplicaţii ale integralei definite:
ƒ Aria unei suprafeţe plane.
ƒ Volumul unui corp de rotaţie.

Notă: Se utilizează exprimarea


„proprietate” sau „regulă”, pentru a
sublinia faptul că se face referire la un
rezultat matematic utilizat în aplicaţii, dar a
cărui demonstraţie este în afara programei.

51
3. LIMBA ROMÂNĂ ŞI COMUNICARE

Notă. Conţinuturile de mai jos vizează:


– aplicarea, în diverse situaţii de comunicare, a normelor ortografice,
ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a
unităţilor lexico-semantice;
– aplicarea cunoştinţelor de limbă, inclusiv a celor dobândite în ciclul
gimnazial, în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau
la prima vedere.
Niveluri de constituire a mesajului
Nivelul fonetic
– pronunţii corecte/incorecte ale neologismelor;
– hiat, diftong, triftong; accentul;
– cacofonia; hipercorectitudinea;
– pronunţare/lectura nuanţată a enunţurilor (ton, pauză, intonaţie).
Nivelul lexico-semantic
– variante lexicale;
– câmpuri semantice;
– erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică;
– derivate şi compuse (prefixe, sufixe, prefixoide, sufixoide),
schimbarea categoriei gramaticale;
– relaţii semantice (polisemie; sinonimie, antonimie, omonimie);
– sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor);
– unităţi frazeologice (locuţiuni şi expresii);
– câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise
şi orale;
– sensul cuvintelor în context; sens denotativ şi sens conotativ.
Nivelul morfosintactic
– forme flexionare ale părţilor de vorbire (pluralul substantivelor,
articularea substantivelor, forme cazuale; forme flexionare ale
verbului; adjective fără grade de comparaţie; numerale etc.); valori
expresive ale părţilor de vorbire; mijloace lingvistice de realizare a
subiectivităţii vorbitorului;
– elemente de acord gramatical; (între predicat şi subiect – acordul
logic, acordul prin atracţie; acordul atributului cu partea de vorbire
determinată);
– elemente de relaţie (prepoziţii, conjuncţii, pronume/adjective
pronominale relative, adverbe relative).

52
Nivelul ortografic şi de punctuaţie
– norme ortografice şi de punctuaţie în constituirea mesajului scris
(scrierea corectă a cuvintelor, scrierea cu majusculă, despărţirea
cuvintelor în silabe, folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de
punctuaţie);
– rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor
scrise.
Nivelul stilistico-textual
– registre stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) adecvate
situaţiei de comunicare;
– coerenţă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă;
– tipuri de texte şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ,
argumentativ;
– stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare;
– limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular,
limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon;
– stil direct, stil indirect, stil indirect liber;
– rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea
sensului;
– rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor.

53
Anexa nr. 3

GRAFICUL-CADRU*
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER

Activităţi Sesiunea I Sesiunea a II-a


28.05 – 18.07.2018 20.07 – 07.09.2018
Înscrierea candidaţilor prin depunerea între orele între orele
dosarelor la sediul instituţiei 08.00-15.00 08.00-15.00
(zile lucrătoare) (zile lucrătoare)
Analizarea dosarelor 16-18.07.2018 05 – 07.09.2018
19.07.2018 08.09.2018
Prezentarea candidaţilor pentru concurs
până la ora 08.30 până la ora 08.30
19.07.2018
08.09.2018
Proba de concurs – Interviu începând cu ora
începând cu ora 09.00
09.00
Afişarea rezultatelor la proba de 19.07.2018 08.09.2018
concurs – Interviu până la ora 16.00 până la ora 16.00
Afişarea listelor provizorii cu 19.07.2018 08.09.2018
ierarhizarea candidaţilor până la ora 19.00 până la ora 19.00
19.07.2018
ADMITERE

08.09.2018
în termen de două
în termen de două ore de
Depunerea şi soluţionarea ore de la afişarea
la afişarea listelor
contestaţiilor listelor provizorii cu
provizorii cu
ierarhizarea
ierarhizarea candidaţilor
candidaţilor
Afişarea rezultatelor finale
19.07.2018 08.09.2018
(listelor definitive cu ierarhizarea
până la ora 21.00 până la ora 21.00
candidaţilor)
Confirmarea ocupării locurilor de
19.07.2018 08.09.2018
către candidaţi prin semnarea
până la ora 21.00 până la ora 21.00
contractelor de studii
NOTĂ: *Graficul-cadru se poate modifica, potrivit hotărârii Senatului universitar.

54
Anexa nr. 4

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE
DE MASTER

1. PROGRAMUL DE STUDII: LEADERSHIP ORGANIZAŢIONAL

TEMATICA

1. Ştiinţe militare
1.1. Fenomenul militar contemporan: forme de manifestare, tendinţe în
evoluţia acţiunilor militare
1.2. Războiul/Conflictul militar: tipologie, multidimensionalitatea
confruntărilor militare moderne

2. Teoria organizaţiei
2.1. Abordări conceptuale privind organizaţia
2.2. Funcţiile organizaţiilor
2.3. Cultura organizaţională şi climatul organizaţional
2.4. Indivizii şi grupurile în organizaţii

3. Managementul organizaţiei. Funcţionalitatea organizaţiei militare


3.1. Fundamentele managementului
3.2. Funcţiile managementului
3.3. Analiza determinărilor sociale ale organizaţiei militare
3.4. Specializarea organizaţiei militare
3.5. Restricţii specifice organizaţiei militare

4. Comportamentul organizaţional militar


4.1. Repere conceptuale
4.2. Comportamentul individual şi comportamentul colectiv în organizaţia
militară
4.3. Comportamentul organizaţional şi cultura organizaţională

5. Leadership militar
5.1. Leadership versus management
5.2. Teorii ale leadershipului
5.3. Liderul şi lucrul în echipă

55
BIBLIOGRAFIE

1. *** Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării, publicată în


Monitorul Oficial, Partea I, nr. 555, din 27.07.2015.
2. *** Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019,
aprobată de Parlamentul României şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 450, din 23.06.2015.
3. *** Strategia militară a României, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
708/28.09.2016 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 789, din 07.10.2016.
4. Avram, E., Cooper, C., Psihologie organizaţional-managerială, Bucureşti,
Editura Polirom, 2008.
5. Constantin, D.S., Funcţionalitatea organizaţiei militare – premise
teoretice, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2015.
6. Culda, L., Constantin, D.S., Managementul organizaţiei militare, curs, vol.
I şi II, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2006, 2007.
7. Iancu, D., Managementul organizaţiei militare – elemente fundamentale,
Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2013.
8. Kets de Vries, M., Leadership: arta şi măiestria de a conduce, Bucureşti,
Editura Codecs, 2003.
9. Preda, M., Comportament organizaţional, Iaşi, Editura Polirom, 2006.
10. Rees, D., Porter, C., Arta managementului, Bucureşti, Editura Tehnică,
ediţia a V-a, 2005.
11. Neag M., Stoina, N., Raţiu, A., Mihai, S., Ştiinţă militară (curs), vol. I –
Concepte şi teorii, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
2008.
12. Sfârlog B., Ralea M., Badea D., Comportament organizaţional militar
(curs), Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2010.
13. Sfârlog B., Ralea, M., Giurcă, D., Leadership organizaţional militar, curs,
Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2010.
14. Teleşpan, C., Stanciu, L., Bazele managementului – Fundamente teoretico-
aplicative ale deciziei, Sibiu, Editura Constant, 2002.
15. Teleşpan, C., Stanciu, L., Bazele managementului – curs, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2005.
16. Zlate, M., Leadership şi management, Iaşi, Editura Polirom, 2004.
17. Zlate, M., Tratat de psihologie organizaţional-managerială, vol. 1, Iaşi,
Editura Polirom, 2004.
18. Zlate, M., Tratat de psihologie organizaţional-managerială, vol. 2, Iaşi,
Editura Polirom, 2007.

56
2. PROGRAMUL DE STUDII:
MANAGEMENTUL CAPABILITĂŢILOR ORGANIZAŢIONALE

TEMATICA

1. Securitate şi apărare naţională în context euroatlantic


1.1. Instituţii de securitate
1.2. Securitate şi apărare naţională
1.3. Fundamente ale procesului de planificare a apărării

2. Managementul resurselor organizaţiei militare


2.1. Managementul resurselor umane în organizaţia militară
2.2. Managementul resurselor materiale în organizaţia militară
2.3. Managementul resurselor informaţionale în organizaţia militară
2.4. Managementul resurselor financiare în organizaţia militară

3. Decizia şi mecanismul procesului decizional în organizaţii


3.1. Mecanismul procesului decizional
3.2. Tipologia deciziilor
3.3. Metode de raţionalizare a deciziilor

4. Managementul capabilităţilor
4.1. Conceptul de sistem în managementul capabilităţilor
4.2. Metodele MOE (măsura eficacităţii), MOP (măsura performanţei)
4.3. Ciclul de viaţă al unui sistem. Analiza cost – eficacitate

5. Fundamente ale modelării şi simulării acţiunilor militare


5.1. Simulare – tipuri de simulări, avantaje şi dezavantaje, utilizarea acestora
în managementul exerciţiilor de instruire
5.2. Procesul de modelare matematică a unui proces organizaţional
5.3. Cadrele arhitecturale C4ISR (Command, Control, Communication,
Computer, Surveillance, Reconnaissance, Intelligence) şi HLA (High Level
Arhitecture)
5.4. Modele de referinţă ale interoperabilităţii: LISI (modelul de referinţă al
interoperabilităţii sistemelor informaţionale), OIMM (modelul maturităţii
interoperabilităţii organizaţionale), SOSI (modelul interoperabilităţii sistemelor de
sisteme)

57
BIBLIOGRAFIE

1. *** Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării, publicată în


Monitorul Oficial, Partea I, nr. 555, din 27.07.2015.
2. *** Strategia militară a României, Bucureşti, 2016, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 789, din 07.10.2016.
3. *** Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019,
Bucureşti, 2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 450, din 23.06.2015.
4. *** NATO Strategic Concept, Lisabona 2010, www.nato.int.
5. Badea, D., Bârsan, Gh., Stanic, M., Coman, M., Modelarea şi simularea
activităţilor şi acţiunilor militare, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, 2014.
6. Badea, D., Constantinescu, M., Mănescu, G., Defence Resources
Management for ERASMUS Students – an Introductory Course, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2017.
7. Burduş, E., Popa, I., Fundamentele managementului organizaţiei, ediţia a
III-a, Bucureşti, Editura ProUniversitaria, 2013.
8. Căruţaşu, V., Bârsan, G., Aplicaţii ale modelării şi simulării, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2006.
9. Iancu, D. Managementul organizaţiei militare – elemente fundamentale,
Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2013.
10. Iancu, D. Badea, D., Bazele managementului, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2014.
11. Nicolescu, O., Verboncu, I., Managementul organizaţiei, Bucureşti,
Editura Economică, 2007.

58
3. PROGRAMUL DE STUDII: MANAGEMENT ŞI TEHNOLOGIE

TEMATICA

1. Securitate şi apărare naţională în context euroatlantic


1.1. Securitate naţională
1.2. Apărare naţională
1.3. Instituţii de securitate

2. Funcţiile managementului organizaţiei


2.1. Previziunea
2.2. Organizarea
2.3. Coordonarea
2.4. Antrenarea
2.5. Controlul

3. Decizia şi mecanismul procesului decizional în organizaţii


3.1. Mecanismul procesului decizional
3.2. Tipologia deciziilor
3.3. Metode de raţionalizare a deciziilor

4. Managementul capabilităţilor
4.1. Conceptul de sistem în managementul capabilităţilor
4.2. Metodele MOE (măsura eficacităţii), MOP (măsura performanţei)
4.3. Ciclul de viaţă al unui sistem. Analiza cost – eficacitate

5. Fundamente ale modelării şi simulării acţiunilor militare


5.1. Simulare – tipuri de simulări, avantaje şi dezavantaje, utilizarea acestora
în managementul exerciţiilor de instruire
5.2. Procesul de modelare matematică a unui proces organizaţional
5.3. Cadrele arhitecturale C4ISR (Command, Control, Communication,
Computer, Surveillance, Reconnaissance, Intelligence) şi HLA (High Level
Arhitecture)
5.4. Modele de referinţă ale interoperabilităţii: LISI (modelul de referinţă al
interoperabilităţii sistemelor informaţionale), OIMM (modelul maturităţii
interoperabilităţii organizaţionale), SOSI (modelul interoperabilităţii sistemelor de
sisteme)

6. Concepte şi tehnologii moderne utilizate în domeniul militar


6.1. Conceperea, proiectarea, modelarea şi simularea sistemelor tehnice
militare utilizând tehnologia robotizată
6.2. Implicaţii privind folosirea tehnicii robotizate în activităţi militare
6.3. Sisteme integrate de comunicaţii
6.4. Capabilităţi bazate pe reţea
59
BIBLIOGRAFIE

1. *** Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării, publicată în


Monitorul Oficial, Partea I, nr. 555, din 27.07.2015.
2. *** Strategia militară a României, Bucureşti, 2016, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 789, din 07.10.2016.
3. *** Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019,
Bucureşti, 2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 450, din 23.06.2015.
4. Badea, D., Managementul sistemelor logistice militare – Elemente
fundamentale, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”,
2011.
5. Badea, D., Bârsan, Gh., Stanic, M., Coman, M., Modelarea şi simularea
activităţilor şi acţiunilor militare, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, 2014.
6. Bădălan, E. (coord.), Concepte strategice şi operative de actualitate,
Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2004.
7. Bârsan, G., Modeling and Simulation Introduction Course, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2006.
8. Bechet, P. şi colaboratori, Managementul resurselor în medii de comunicaţii
standardizate, Sibiu, Editura Arhip Art, 2007.
9. Burduş, E., Popa, I., Fundamentele managementului organizaţiei, ediţia a
III-a, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2013.
10. Căruţaşu, V., Bârsan, G., Aplicaţii ale modelării şi simulării, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2006.
11. Iancu, D. Managementul organizaţiei militare – elemente fundamentale,
Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2013.
12. Petrişor, S. M., Badea, D., Rolul componentei tehnologice în îmbunătăţirea
capabilităţilor sistemului logistic militar, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, 2011.

60
4. PROGRAMUL DE STUDII: INTELLIGENCE ÎN ORGANIZAŢII

TEMATICA

1. Securitate şi apărare naţională în context euroatlantic


1.1. Securitate naţională. Dimensiunile securităţii
1.2. Riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale
1.3. Interesele naţionale. Obiective şi valori
1.4. Apărarea naţională şi apărarea colectivă
1.5. Apărare şi securitate în spaţiul european
1.6. Instituţii de securitate

2. Analiza critică a teoriilor moderne despre organizaţii


2.1. Evoluţia abordărilor teoretice ale organizaţiilor
2.2. Schimbare şi dezvoltare organizaţională

3. Intelligence în era globalizării


3.1. Tipologia riscurilor şi ameninţărilor din mediul de securitate actual
3.2. Dimensiunea informaţională a confruntării în războiul modern

4. Analiza conflictelor şi gestionarea crizelor


4.1. Conflictul – tipologie, dinamică, elemente de analiză
4.2. Criza – caracteristici generale, dinamică, tipologie, forme de manifestare
4.3. Intervenţia militară ca tip de conflict armat

61
BIBLIOGRAFIE

1. *** Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019,


aprobată de Parlamentul României şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
450, din 23.06.2015.
2. *** Strategia militară a României, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
708/28.09.2016 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 789, din 07.10.2016.
3. Burduş, E., Căprărescu, G., Androniceanu, A., Managementul schimbării
organizaţionale, Bucureşti, Editura Economică, 2008.
4. Constantin, D. S., Funcţionalitatea organizaţiei militare – premise teoretice,
Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2015.
5. Dinicu, A., Neag, M., Sisteme şi doctrine politico-militare, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2013.
6. Frunzeti, Teodor, Globalizarea securităţii, Bucureşti, Editura Militară, 2006.
7. Frunzeti, Teodor, Soluţionarea crizelor internaţionale, Iaşi, Institutul
European, 2006.
8. Neag, M., Raţiu, A., Cîrdei, A., Ştiinţă militară (curs), vol. II – Realităţi şi
tendinţe, Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2011.
9. Petrescu, Stan, Ameninţări primare, Bucureşti, Editura Militară, 2008.
10. Savu, Gheorghe (coordonator), Informaţii pentru apărare (I), note de curs,
Sibiu, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2012.
11. Udeanu, Gheorghe, Managementul securităţii naţionale, Sibiu, Editura
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2012.

62
63
Tehnoredactare computerizată:
Marcela GREGER
Corectură:
Alina TUN-COMŞA
Multiplicare:
Florin CUNŢAN

Š EDITURA ACADEMIEI FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”


0404, C 20/2018
– Gratuit –

64