Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ LA BIOLOGIE CL.

IX, ANUL ŞCOLAR 2009-2010


Eşalonarea materiei
Obiectivele de referinţă Conţinutul tematic 3 Tehnologii didactice Note
1 2 4 5
Nr. de ore Data

Elevul va fi capabil: I. Diversitatea în lumea vie (10 ore)  Lucrul cu textul


1.1. Diversitatea ecosistemelor pe Glob  Conspect de
 Să clasifice ecosistemele 1
reper
 Să identifice componentele 1.2. Mediul de viaţa şi factorii mediului 1  Analiză
ecosistemului
Lucrare practica. Investigarea  Sinteză
 Să recunoască biodiversitatea în factorilor ecologici din ecosistemul din
ecosistem zona şcolii. Calcularea frecvenţei  Abstractizare
 Să stabilească relaţii între plantelor şi animalelor pe m2  Generalizare
condiţiile de mediu şi
1.3 Adaptarea organismelor la condiţiile  Lucrul cu
biodiversitate
de mediu 1 schema
 Să interpreteze relaţii trofice în
 Reprezentarea
ecosistem 1.4. Mediul de viaţa terestru şi spaţială
organismele caracteristice 1
 Să caracterizeze biodiversitatea
 Activitate
diferitor tipuri de ecosisteme:
1.5. Mediul de viaţa acvatic si 1 frontală
terestru, acvatic, subteran
organismele caracteristice
 Activitate în
 Să estimeze importanţa
1.6 Mediul subteran si organismele grup
biodiversitaţii în natură 1
caracteristice  Activitate
individuală
1.7. Relaţii trofice în ecosistem 1
 Excursie
1.8. Un ecosistem din zona şcolii 1
1.9. Biodiversitatea ecosistemelor 1 Test
1.10. Recapitulare la modulul
1
„Diversitatea lumii vii”
2 3a 3b 4 5
1
 Activitate
II. Bioritmuri (4 ore) frontală
2.1.Bioritmul plantelor. Aspecte 1  Activitate în
sezoniere ale vieţii plantelor grup
 Să identifice aspecte sezoniere
ale unor ecosisteme Lucrare practică:  Activitate
Determinarea cantităţii de amidon în individuală
 Să stabilească relaţii între
condiţiile de mediu şi frunzele plantelor în perioadade vară şi 1  Lucrul cu textul
bioritmurile sezoniere ale toamnă
1  Conspect de
organismelor reper
2.2.Bioritmul animalelor
 Lucrul cu
2.3.Migraţiile şi hibernarea imagini
1
2.4.Recapitulare la modulul  Lucrare practică
„Bioritmuri” Test

III.Sisteme de susţinere (3ore)


 Activitate
3.1.Adaptările structurilor de susţinere 1 frontală
ale plantelor în vederea supravieţuirii  Activitate în
 Să recunoască adaptări ale grup
organelor de susţinere pentru Lucrare practică: Identificarea
integrarea organismelor în ţesuturilor mecanice în structura  Activitate
mediu plantelor individuală
1
 Să estimeze rolul structurilor de 3.2.Adaptările scheletului pentru  Lucrul cu textul
susţinere în supravieţuirea asigurarea supravieţuirii animalelor  Modelarea
organismelor
1  Prezentări de
fotografii
3.3.Recapitulare la modulul „Sisteme de  Lucrare practică
susţinere”
3a 3b 4 5
1 2

1  Întocmirea
 Să reprezinte grafic cicluri schemelor unor
biogeochimice IV.Sisteme vitale ale ecosistemelor circuite
(8 ore) 1 biogeochimice
 Să estimeze importanţa
organismelor în circuitul 4.1.Rolul organismelor vii în circuitul  Lucrul cu textul
1
materiei şi energiei în natură substanţelor  Întocmirea
lanţurilor trofice
4.2.Circuitul materiei şi fluxului de
1
energie în biosferă—ecosistem  Conspect de
reper
4.3.Lanţuri, reţele trofice
1  Lucrul cu
4.4.Biomasa şi productivitatea unui schemele
ecosistem. Piramide trofice

4.5.Cicluri biogeochimice. Ciclul apei în  Lucrare practică


natură
1
Lucrare practica:  Generalizare
Evidenţierea experimentală a absorbţiei 1
apei de către plantă Test
1
4.6.Ciclul biogeochimic al carbonului

4.7.Ciclul azotului în natură

4.8.Recapitulare
3a 3b 4
1 5

1
 Lucrul cu textul
V.Sisteme de coordonare şi integrare 1
 Să distingă factorii ce determină ale organismelor în mediu (7 ore)  Lucrul cu
starea de echilibru şi factorii schema
care produc dezechilibrul 5.1.Reglarea echilibrului ecosistemelor 1  Generalizare
ecosistemului
5.2.Formarea şi evoluţia naturală a unui  Experiment
 Să descrie procesul de formare 1
sistem
şi evoluţie naturală a unui  Investigaţia
ecosistem 5.3.Relaţii concurente într-un ecosistem  Observaţia
1
 Să estimeze rolul diferitor
.Evidenţierea antagonismului  Demonstrarea
categorii de organisme şi a
omului în menţinerea microbian –lucrare practică  Lucrare practică
1
echilibrului ecosistemului
5.4.Relaţii neconcurente într-un
 Să proiecteze acţiuni de ocrotire ecosistem
a ecosistemelor din localitate 1
5.5.Evidenţierea relaţiilor de simbioză la
plantele leguminoase

5.6.Selecţia naturală –factor de


menţinere a echilibrului

5.7.Recapitulare
3a 4
1 3b
1 5
2
1
VI.Reproducere în lumea vie (14 ore)  Lucrul cu textul
 Lucrul cu
6.1.Înmulţirea sexuală. Gametogeneza 1
 Să compare ovogeneza şi schema
spermatogeneza 6.2.Acuplaţia şi fecundaţia 1  Generalizare
 Să descrie mecanismele  Experiment
transmiterii caracterelor 6.3.Dezvoltarea embrionară şi larvară. 1
eriditare ale organismelor  Investigaţia
6.4.Variabilitatea caracterelor
conform legilor lui Mendel 1  Observaţia
 Să utilizeze simbolurile genetice 6.5.Eriditatea organismelor  Demonstrarea
în situaţii de comunicare 1
6.6.Eriditatea şi cromozomii
 Să interpreteze acţiunea 1
factorilor de mediu asupra 6.7. Rezolvarea problemelor Lucrare de laborator
variabilităţii organismelor 1
6.8.Genetica umană. Maladii eriditare
 Să estimeze rolul eredităţii
genice 1
asupra unor îmbolnăviri ale
organismelor 6.9.Maladiile eriditare cromozomiale.
Profilaxia bolilor eriditare 1
6.10.Rezolvarea problemelor

6.11. Rezolvarea problemelor la legile 1


lui Mendel
1
6.12. Rezolvarea problemelor
1
6.13. Rezolvarea problemelor

6.14.Recapitulare
4
3a
1
3b
2  Elaborarea de 5
1 album
 Comunicări
VII.Ocrotirea mediului (10 ore) 1
 Proiectul de
 Să interpreteze consecinţele 7.1.Influenţa omului asupra 1 cercetare
acţiunii omului asupra biodiversităţii
biodiversităţii 1  Ciorchina
7.2.Rezervaţiile naturale şi monumente
 Să estimeze rolul complexelor ale naturii din R.M. 1  Păianjenul
naturale din R.M. protejate de 7.3.Poluarea mediului şi sănătatea  Conspect de
stat 1 reper
7.4.Poluarea centrelor urbane
 Să analizeze efectele poluării  Lucrul cu textul
mediului asupra propriei 7.5.Poluarea atmosferei 1
existenţe 7.6.Poluarea apei şi solului. 1
Bioacumulările 1
7.7.Plantele şi animalele ocrotite prin
lege
1
7.8.Ariile protejate ale R.M.
7.9.Salvaţi planeta
7.10.Recapitulare
1  Elaborare de
album
 Comunicări

Recapitulare (11 ore) 1  Proiectul de


cercetare
1.Recapitulare la modulul „Diversitatea 1
lumii vii”  Ciorchina
2.Recapitulare la modulul „Bioritmuri”  Păianjenul
1
3.Recapitulare la modulul „Sisteme  Conspect de
vitale ale ecosistemelor reper
1
4. Recapitulare:Circuitul materiei şi  Lucrul cu textul
energiei în biosferă 1
5 Recapitulare la modulul „Sisteme de
coordonare şi integrare” 1
6.Rezolvarea de probleme
7 .Recapitulare la modulul 1
„Reproducerea în lumea vie”
1
8.Investigarea unor factori ce produc
dezechilibru în natură 1
9.Reciclarea deşeurilor în propria 1
gospodărie-elaborarea unui proiect
10..Lecţie de generalizare
11. Lecţie de totalizare