Sunteți pe pagina 1din 3

0120123045 6789

7   7  9


 

/:0>
¦

()*+,-./0/1)/*-2)3-4536)/7-3-/-/89236(-/:0()*+,-070610;<0,01)=*-2)3-4)36)=7-3-=-=8-236(->

‘‚/+,Ž)/‘<<‚ ¤/</ ¥/‘‚‚


@ABCDBEFAGCAHIJKLAMINOPCQ
RSTUVWXYZ[Z\]^X^VYZ[Z_ZV`SX[^[a^XZbSX[aZ[]^\]SaU`cS[a^XX^[d^Vef^VS[^f[^XgZTZ[WVaUXY]WZT

§ /:0>
/,-¨ˆ©+ˆ

4hijkjil/mnopqjkmrsh/qjtj/j/husmrvwh/xm/yozwh/smtkhro{|mjtl/przsj|jxh/rh/6rzspsosh/xm/8}zp{j/xj/+rp~mtzpxjxm/xm/.wh/7jo|h/:yhsh/+.7>€
1m/smkqhz/mk/smkqhzl/j/pkqtmrzj/rhsp{pj/j|h/zhutm/j/yozwh/ro{|mjt€/,hz/jrhz/;‚ƒ<l/h/korxh/„{ho/jupzkjxh/{hk/j/uhkuj/xm/…pxth†rph
qthxo‡pxj/rhz/ˆzsjxhz/+rpxhz€/8hp/h/qtpkmpth/ozh/qt‰sp{h/xj/yozwh/ro{|mjtl/ok/ymrŠkmrh/{o‹j/mŒq|p{jvwh/xmsj|…jxj/m/{o‹j/jzzh{pjvwh/
qthxovwh/xm/mrmtpj/rjz/mzstm|jz/~j|mtjk/jh/y}zp{h/Žjrz/2ms…m/:;‚<‘<<ƒ>/h/7t†kph/,hum|/xm/8}zp{j/xm/;‚’€/
/
,h/„rj|/xhz/jrhz/;‚<l/j/tjrxm/rhs}{pj/yhp/h/xmzmr~h|~pkmrsh/xh/shijkjil/j{tŠrpkh/xj/mŒqtmzzwh/tozzj/shthpxj|“rj”j/ijkmtj/~/kjrpsr”i…
ijsoz…iji…l/nom/zprp„{j/{•kmtj/shthpxj|/{hk/uhuprjz/kjr–sp{jz€/ˆzzm/mnopqjkmrsh/yhp/pr~mrsjxh/qm|hz/y}zp{hz/tozzhz/-rxtmp/.ji…jth~/:;‚‘;
;‚—‚>/m/6ht/4jkk/:;—‚ƒ;‚’;>/qjtj/j/husmrvwh/xm/yozwh/smtkhro{|mjt/m/|hh/yhp/stjrzyhtkjxh/mk/qths˜spqh/pxmj|/qjtj/h/ozh/qj{}„{h/xmzzm
qth{mzzh€
3jqpxjkmrsm/j/™shijkjikjrpjš/mzqj|…hozm/qm|h/korxh€/4hijkjiz/yhtjk/przsj|jxhz/mk/shxhz/hz/qj}zmz/prxozstpj|p‡jxhz€/,h/2tjzp|l/j ?
+rp~mtzpxjxm/ˆzsjxoj|/xm/(jkqprjz/:+rp{jkq>l/j/+rp~mtzpxjxm/xm/.wh/7jo|h/:+.7>/m/h/6rzspsosh/,j{phrj|/xm/7mznopzjz/ˆzqj{pjpz/:6rqm>/zmoptjk/j
khxj€/›jz/jz/qmznopzjz/rwh/sp~mtjk/kopsh/pkqj{sh/rhz/kmphz/xm/{hkorp{jvwh/xm/kjzzj€/
/
ˆk/;‚—‚l/›jtspr/8|mpz{…kjrrl/qthymzzht/xm/no}kp{j/xj/+rp~mtzpxjxm/xm/.hos…jkqshr/:6r|jsmttj>l/m/.sjr|m”/7hrzl/qthymzzht/xm/no}kp{j/xj
+rp~mtzpxjxm/xm/+sj…/:ˆ+->l/qou|p{jtjk/ok/jtsph/nom/mtho/mrhtkm/{hrsth~–tzpj/rj/{hkorpxjxm/{pmrs}„{j/prsmtrj{phrj|/m/nom/tm|jsj~j/j
xmz{humtsj/xm/ok/ymrŠkmrhl/|hh/xmrhkprjxh/yozwh/j/ytph€/)/s}so|h/xh/stjuj|…h/mtj/8ozwh/ro{|mjt/xm/x†osmthr/m|msthnopkp{jkmrsm/prxo‡pxj€
1m/~m‡/mk/nojrxhl/jqjtm{m/ok/rh~h/jtsph/zhutm/h/smkjl/kjz/qho{hz/{pmrspzsjz/|m~jk/j/z–tph€€/
/
-/yozwh/ro{|mjt/~h|sho/j/zmt/jzzorsh/qjtj/h/tjrxm/qœu|p{h/mk/;‚‚‘l/nojrxh/j/(hkorpxjxm/ˆothqmpjl/j/(htmpj/xh/.o|l/j/(…prjl/hz/ˆzsjxhz
+rpxhzl/h/jqwh/m/j/3œzzpj/xm{pxptjk/{hrzstopt/h/3mjsht/4mtkhro{|mjt/ˆŒqmtpkmrsj|/6rsmtrj{phrj|/:6smtl/rj/zp|j/pr|mzj>€/,j/~mtxjxml/mzzm/qth‹msh
sm~m/htpmk/mk/okj/{h|juhtjvwh/mrstm/hz/ˆzsjxhz/+rpxhz/m/j/+rpwh/.h~p–sp{j/prp{pjxj/mk/;‚—ƒ€/ˆk/‘<<l/j/žrxpj/sjku–k/qjzzho/j/yj‡mt/qjtsm
xh/toqh€/
/
)/6smt/–/{hrzpxmtjxh/h/œ|spkh/qjzzh/mk/xptmvwh/jh/smzsm/„rj|/xm/mŒmnopup|pxjxm/xj/yozwh/ro{|mjt/mk/mz{j|j/prxozstpj|l/{hr…m{pxh/{hkh/1mkh€
1mqhpz/xmzzm/smzsml/xm~mtwh/zotpt/przsj|jvŸmz/prxozstpjpz/nom/qmtkpsptwh/j/tmj|p‡jvwh/xmzzm/qth{mzzh/mk/|jtj/mz{j|j€/
/
ˆrstm/hz/qj}zmz/mk/xmzmr~h|~pkmrsh/{hrzpxmtjxhz/tjrxmz/qhs†r{pjz/m{hrŠkp{jz/:2tjzp|l/3œzzpjl/žrxpj/m/(…prj>l/jqmrjz/h/2tjzp|/rwh/qjtsp{pqj
xmzzm/mkqtmmrxpkmrsh/prsmtrj{phrj|€/›jzl/zmorxh/rhs}{pj/tm{mrsmkmrsm/qou|p{jxj/rh/htrj|/xj/(p†r{pjl
:…ssq00   €‹htrj|xj{pmr{pj€ht€ut01msj|…m€‹zq¡px¢£‚;ƒ>/h/kprpzsth/xj/(p†r{pj/m/4m{rh|hpjl/.mtph/3m‡mrxml/mzs‰/mk/rmh{pjvwh/qjtj/{m|mutjt
ok/j{htxh/{hk/j/(hkorpxjxm/ˆothqmpj/xj/ˆrmtpj/-sŠkp{j/:ˆotjshk>l/qht/kmph/xh/noj|/{pmrspzsjz/utjzp|mpthz/qhxmtwh/stjuj|…jt/mk/|juhtjs˜tphz
22!!!"
79
7 "#"$297
7 222723%%&292' 7' ' '9
 42%
0120123045 6789
7   7  9
 
8530B851)+811*)V38*@)
)
W0),+?6,0)98128)*+0F)0)28-*)9*)451/0)+5678*3)X8,0)+0X*-8+28)<)C*,7*)B03=58)2090)0)B30Y820)O283)812V)18+90)389,-8+1,0+*90F)60-)0CY82,X01
-8+01)*-C,6,0101)8)630+0D3*-*)-*,1)9,7*2*90@)Z-C03*)0)B3,+6?B,0)9*)451/0)+5678*3)18Y*)8120+28*+28-8+28)1,-B781F)15*)52,7,[*./0)8-)*3284*201
,+95123,*,1):)-5,20)-*,1)60-B78\*)90)=58)18),-*D,+*X*@)
)
]^_`abcd^ef^cgc`baf^e_^hgaic`j_^
S0-)8\68./0)9*)8+83D,*)81653*F)65Y*)03,D8-)*,+9*):)5-)-,12:3,0F)X,325*7-8+28)209*)*)8+83D,*)90)5+,X8310)153D8)8-)B30681101)98)451/0)+5678*3@
W0)k07)8)8-)0523*1)812387*1F),110)060338)B03)-8,0)98)5-*)38*./0)8-)6*98,*)=58)18),+,6,*)60-)*)451/0)98)90,1)B3l20+1F)=58)D83*)5-)9L52830+
;+J6780)90)9852:3,0F)5-),1l20B0)90)K,930DL+,0>F)5-)87:230+)8)5-)+8523,+0F)381B0+1VX87)B87*)7,C83*./0)98)8+83D,*@)A)9L52830+)60+2:-)5-)B3l20+
8)5-)+L5230+@)m032*+20F)*7:-)98)7,C83*3)8+83D,*);B03)-8,0)90)+8523,+0>F)811*)38*./0)03,D,+*)0)+L5230+)8)0)87:230+@)
)
n8B0,1F)0)9L52830+)60-C,+*o18)60-)05230)B3l20+)B*3*)403-*3)0)K:7,0oE);60-B0120)B03)90,1)B3l20+1)8)5-)+L5230+>F)=58F)B03)15*)X8[F)18)Y5+2*)*
05230)K:7,0oE)B*3*)403-*3)0)K:7,0oN);60-B0120)B03)90,1)B3l20+1)8)90,1)+L5230+1>)8)90,1)B3l20+1@)(1)60-C,+*.p81)60+2,+5*-)*)0603383
156811,X*-8+28F)*2:)=58)18)403-8-)20901)01)878-8+201)=5?-,601@

()*+,-*./0)-0123*)*)451/0)+5678*3)90)9852:3,0);<)81=5839*>)60-)0)23?2,0);<)9,38,2*>@)A)B3068110)7,C83*)8+83D,*)98)EFG)H8I)*1106,*9*)*0)+J6780)98
K:7,0)8)8-,28)5-)+L5230+)60-)8+83D,*)98)MNFM)H8I@)O-*D8-P)Q,R,-89,*)S0--0+1@
(7D5-*1)9811*1)38*.p81)1/0)6033,=58,3*-8+28)38B3095[,9*1)8-)7*C03*2l3,0@)Z+238)209*1)*1)B011,C,7,9*981F)*)=58)*B3818+2*)-*,03)B028+6,*7)98
*B30X8,2*-8+20)8+83D:2,60):)*)=58)8+X07X8)0)9L52830+);n>)8)0)23?2,0);U>F)=58)60+2:-)5-)B3l20+)8)90,1)+L5230+1@)A)B30C78-*):)90-,+*3)811*
286+070D,*)98)-090)=58)0)C*7*+.0)8+83D:2,60)18Y*)B01,2,X0)8-)=5*+2,9*98)*B386,VX87@)O120):F)*)8+83D,*)D*12*)B*3*)B3095[,3)*)38*./0)98X8)183
-8+03)90)=58)*)8+83D,*)7,C83*9*@)
) …))m03)8\8-B70P)*)-*11*)90
Z-)209*1)811*1)38*.p81F)*)8+83D,*)7,C83*9*)B098)183)6*7657*9*)*)B*32,3)9*)4*-01*)8=5*./0)98)Z,+128,+P)Zq-6)@
9L52830+):)-8+03)90)=58)*)10-*)9*1)-*11*1)90)B3l20+)8)90)+L5230+@)Z11*)-*11*)=58)r4*72*s):)23*+1403-*9*)8-)8+83D,*@)W*)38*./0)8+238)0
9L52830+)8)0)23?2,0F)*)8+83D,*)7,C83*9*):)98)*B30\,-*9*-8+28)MtFu)H8I);-,7Kp81)98)87:230+oX0721>@)A)87:230+oX072):)*)8+83D,*)*9=5,3,9*)B03)5-
87:230+)=5*+90)*68783*90)B03)5-*)9,4838+.*)98)B028+6,*7)98)M)X072@)
)
vhjw_^ghxycf`^cd^yfz_`f{|`a_^
m*3*)B3095[,3)38*.p81)98)451/0)+5678*3F)*)B30X,9L+6,*),+,6,*7):)4*[83)60-)=58)01)+J67801)}=58-)0)-*,1)B3l\,-0)B011?X87)5+1)901)052301)8
15C-82Lo701)*)5-*)*72*)28-B83*253*@)W0),+283,03)9*1)812387*1F)*)B30\,-,9*98):)0C2,9*)B03)6*51*)9*1)*72*1)B3811p81)381572*+281)901)8+03-81
6*-B01)D3*X,2*6,0+*,1)*7,)8\,128+281@)
)
W01)7*C03*2l3,01)2833812381F)8\,128-)*7D5-*1)*7283+*2,X*1)B*3*)-*+283)01)+J67801)B3l\,-01F)8-)28-B83*253*1)-5,20)15B83,0381)<=587*)8\,128+28
+0),+283,03)90)k07@)Z+238)811*1)*7283+*2,X*1)9812*6*-o18)0)60+}+*-8+20)-*D+:2,60)8)0)60+}+*-8+20),+836,*7F)18+90)*)B3,-8,3*)*)=58)28-
981B832*90)0)-*,03),+2838118)9*)60-5+,9*98)6,8+2?}6*@)W/0)9,1652,38-01)*=5,)0)60+}+*-8+20),+836,*7F)9,38-01)*B8+*1)=58)878):)0C2,90)B03
-8,0)98)48,\81)98)7*183)15B83B028+281@
A)60+}+*-8+20)-*D+:2,60):)K0Y8)1,+~+,-0)98)20R*-*R@)Z118)8=5,B*-8+20)60+1,128)8-
5-)2030,98)-82V7,60F)8-)X072*)90)=5*7)XV3,*1)C0C,+*1)60+95203*1)1/0)9,1B012*1@)W01
8=5,B*-8+201)-0983+01F)811*1)C0C,+*1)1/0)60+4866,0+*9*1)60-)-*283,*,1
15B8360+9520381F)B*3*)B3095[,3)6*-B01)-*D+:2,601)-*,1),+28+101)60-)-8+03)60+15-0
98)8+83D,*@)
)
5*+90)60338+281)87:23,6*1)6,3657*-)+811*1)C0C,+*1F)6*-B01)-*D+:2,601)1/0)B3095[,901
+*)9,38./0)90)2030,98@)m03),110F)1/0)60+K86,901)60-0)6*-B01)2030,9*,1@)W0),+283,03)90
2030,98F)5-*)-,1253*)98)9852:3,0)8)23?2,0):)*=586,9*)*2:)=58)18)23*+1403-8)8-)B7*1-*F
403-*90)B03)?0+1)B01,2,X01)8)87:230+1@)k8)*)28-B83*253*)403)15}6,8+28-8+28)*72*F)-*,03
90)=58)G€)-,7Kp81)98)D3*51)68+2?D3*901F):)B011?X87)=58)0)B7*1-*)403-*90)60+28+K*
*B8+*1)9L52830+1F)23?20+1);+J67801)98)23?2,0>)8)87:230+1@)
)
-)6*-B0)87:23,60)2030,9*7F)B3095[,90)60-)5-)23*+1403-*903F)*68783*)?0+1)8)87:230+1)8- T8B3818+2*./0)*32?12,6*)98)5-)20R*-*R);,-*D8-P)HOU>@
18+2,901)60+23V3,01@)k8)8\,12,118)*B8+*1)8118)6*-B0)87:23,60F)?0+1)8)87:230+1)283-,+*3,*-)B03)8+23*3)8-)60+2*20)60-)*1)B*38981)90)2030,98F
38143,*+90)0)B7*1-*)8)18)*4*12*+90)9*)60+9,./0)=58‚B83-,28)*)451/0)+5678*3@)
)
m03),110F)5-*)60-B78\*)60+}D53*./0)98)6*-B01)-*D+:2,601F)18+90)0)6*-B0)2030,9*7)YV)-8+6,0+*90)0)-*,1),-B032*+28F)4*[)60-)=58)?0+1)8
87:230+1)1,D*-)23*Y82l3,*1)K87,60,9*,1)8-)203+0)90)8,\0)90)2030,98@)n*?)X8-)*)8\B3811/0)60+}+*-8+20)-*D+:2,60@)A)B7*1-*)}6*)60+}+*90)8-
5-*)B8=58+*)38D,/0)8-)203+0)90)8,\0)90)2030,98@)Z11*1)60+9,.p81)203+*-)B011?X87)*)451/0)+5678*3@)
)
ƒcjf„_^ag{c`gfxa_gfy^
22!!!"
79
7 "#"$297
7 222723%%&292' 7' ' '9
 32%
0120123045 6789
7   7  9
 
G109:@+*01-009:F1H-01-67-I*00-71-1@/76-1J8*10*@-7-18:1@*J8*3/1*K@*79:*36/1.*18:-19306-+-LA/193.80679-+1M18:1.*0-N/1*K67-/7.93O79/F1)*@/90
J8*1:896/01+-P/7-6Q79/01-2*96-7-:1/1.*0-N/R1@*72*P*7-:1J8*10Q18:1*:@7**3.9:*36/1936*73-29/3-+10*79-12-@-S1.*108@+-36OT+/F1U/91-009:1J8*
087,981/156*7R12/:1/7L-:*36/108@*79/71-1<=1P9+4V*01.*1W*-901@-7-1/01@79:*97/01X=1-3/0F1)*@/901.*18:-1-2977-.-1.90@86-12/:1-1Y0@-34-1*1/1?-@A/R
-1U7-3L-1-2-P/812/3I*32*3./1/01:*:P7/01./12/30Q729/1.*1J8*108-019306-+-LV*01*:1Z-.-7-24*1*7-:1-01:-901-@7/@79-.-01@-7-1-P79,-71/17*-6/7F1
1
[01C7*J8*36*01-+6*7-LV*01.*127/3/,7-:-1*1@7*I90V*01/7L-:*36O79-01.A/18:-1P/-19.*9-1.-01.9N28+.-.*016M2392-01./1*:@7**3.9:*36/F1\8-3./1/
+/2-+1./17*-6/71C/91.*29.9./R1*:1<==]R1-1@7*I90A/1*7-1.*1J8*1*+*1*367-00*1*:1/@*7-LA/1*:1<=<=F1H-0R1./901-3/01.*@/90R1*00-1@7*I90A/1@-00/81@-7-
<=<^F1_1/7L-:*36/1C/917*-I-+9-./1*1-8:*36-./1*:1X=`R1:-014O1J8*:1*06*;-1@*30-3./1J8*1*+*10*7O1.8@+92-./F1[13*2*009.-.*1.*13/I-0
2/3N,87-LV*01.*12-:@/01:-,3M692/01*1.*1@7/6*LA/12/367-1-P-+/010a0:92/010A/1-+,8301./01C-6/7*017*0@/30OI*901@/71*00*1-27M029:/13/
/7L-:*36/F1
1
b/712-80-1.*168./1900/R1/17*-6/710*7O12/30678a./12/:18:-12/3N,87-LA/1*0J8*+M692-R1-@*3-012/:1*J89@-:*36/01@-7-1-17*-+9S-LA/1./0
*K@*79:*36/01PO092/0F1c-17*839A/1./12/30*+4/1./156*7R17*-+9S-.-13/01.9-01de1*1df1.*06*1:g013/1?-@A/R1N2/81.*29.9./1J8*1/01@79:*97/0
*K@*79:*36/012/:1@+-0:-1.*I*7A/1/2/77*71*:1<=df1*1J8*1-1@79:*97-1/@*7-LA/12/:1.*86M79/1*167a69/1.*I*7O10*717*-+9S-.-1*:1<=<]F

)*+*,-./01./12/30*+4/1./156*717*839./01*:1;834/1.*1<==>13/1?-@A/1BC/6/D156*7EF
[6M124*,-71-/1*06O,9/193.80679-+R1.9N28+.-.*016M2392-01J8*13A/1@/.*:10*7193I*069,-.-01@*+/156*716*7A/1J8*10*7108@*7-.-0F1h:1*K*:@+/1M1/1C-6/1.*
-17*-LA/1*367*1.*86M79/1*167a69/1@7/.8S9713g867/3012/:1*3*7,9-1.*12*72-1.*1di1:9+4V*01.*1*+M67/3TI/+60F1c/012876/01292+/01.*1/@*7-LA/1./156*71900/
3A/1M18:1@7/P+*:-R1:-0R1*:17*,9:*1.*180/12/36a38/1.*18:-1@+-36-193.80679-+R1-1936*7-LA/1.*00*013g867/3012/:1-1@-7*.*1./16/7/9.*1@/.*7O16*7
2/30*J8g329-012-6-067QN2-0F1
1
[1,7-3.*1.9N28+.-.*1M1J8*1-93.-13A/14O10*J8*719306-+-LV*01*K@*79:*36-901@-7-16*06-71:-6*79-901.*0*3I/+I9./01@-7-17*0906971-1*00*1j8K/1.*
3g867/30F1[009:R1@-7-+*+-:*36*1-/01*K@*79:*36/012/:1/156*7R10*7O1:/36-.-13/1?-@A/18:-19306-+-LA/12/:1*00*1/P;*69I/R1.*3/:93-.-19306-+-LA/
936*73-29/3-+1@-7-1977-.9-LA/1.*1:-6*79-901@-7-1C80A/1B5UH5UR13-109,+-1*:193,+g0EF1
1
k*16/.-01-01.9N28+.-.*016*23/+Q,92-0R10/P7*68./1-J8*+-017*+-29/3-.-012/:1/1-@7/I*96-:*36/1*1-1.90679P89LA/1.-1*3*7,9-R1C/7*:108@*7-.-013/
.*I9./16*:@/R1*0@*7-T0*1J8*1-12/30678LA/1./1)*:/1B/1l+69:/1*K@*79:*36/178:/1m1/P6*3LA/1.-1C80A/1382+*-71*:1*02-+-193.80679-+E16*34-193a29/
*:1<=<^1*1J8*1*:1<=X^1*+*1*367*1*:1/@*7-LA/F1Z/309.*7-3./1-01*069:-69I-01:-901/69:906-0R1-019306-+-LV*0193.80679-9012-@-S*01.*17*-+9S-71-1C80A/
382+*-710Q1.*I*:1*367-71*:1/@*7-LA/1@/71I/+6-1.*1<=^=F1G1*0@*7-71@-7-1I*7FFF
n
n
opqrstnurvwqxsnystnzp{xstn
Z/+83906-1.-1Z|1_3T+93*1
b7/C*00/71-@/0*36-./1@*+/153069686/1.*1Ua092-1
.-1h39I*709.-.*1U*.*7-+1./1W9/1}7-3.*1./1k8+1
<>~=]~<==>
-,0D1 €Ua092-1B~P802-7~93.*KJ‚U`ZX`[)092-E 1€*23/+/,9-1B~P802-7~93.*KJ‚*23/+/,9-E

Z_Hb[W5ƒ|[W1 „

„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‡ 6 77
 ”•Ž…‰†‰Š‹‰

–7
79 
9‘7"""

#79 
9‘7 ’
$“

—˜™š›œšžŸ
22!!!"
79
7 "#"$297
7 222723%%&292' 7' ' '9
 (2%