Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 2

CONSILIERE
Analiza SWOT cls. a IX-a A

PUNCTE TARI (strenghts) PUNCTE SLABE (weaknesses)

 Disponibilitatea pentru dialog.  Resurse financiare şi materiale


 Colaboraţi cu familia elevului pentru insuficiente.
I cunoaşterea,evolutţia, evaluarea şi  Slaba implicare a părinților şi a altor
N adoptarea celor mai bune decizii. factori educaţionali implicați în
T
E
 Documentele manageriale sunt realizate proiectearea, organizarea şi desfăşurarea
R pe programe şi proiecte . unor activităţi extraşcolare şi
N  Parteneriate în plan comunitar, local, extracurriculare.
E judeţean, interjudeţean.  Disfuncţionalităţile din relaţia şcoală-
 Hotărârea profesorului diriginte. familie-comunitate generează
 Participarea la diverse concursuri si comportamente deviante ale
activitati extrascolare elevilor:renunţarea la educaţie, limbajul
 Optimismul vulgar, distugerea bunurilor, consum de
 Deschiderea către nou tutun şi alcool, violenţă, lipsă de respect
pentru cei din jur.
 Absenteism şi un abandon şcolar
 30% procent de promovabilitate
 3 elevi cu probleme de disciplină
 6 elevi repetenţi

OPORTUNITĂŢI (opportunities) AMENINŢĂRI (threats)

E  Disponibilitatea autorităţilor locale de  Rata scăzută a natalităţii şi reducerea


X a sprijini unităţile de învăţământ. populaţiei şcolare.
T  Sprijinul conducerii liceului.  Mobilitatea familiilor în căutarea unui loc
E  Accesul la Internet. de muncă.
R
N  Prezenţa psihologului în şcoală.  Pierderea tradiţiilor şi a obiceiurilor in
E  Noutăţile în domeniu; demersul educativ.
 Diferite forme de colaborare:  Timpul scurt alocat orelor de consiliere.
concursuri școlare,extrașcolare;  Transformările sociale permanente
 Colaborarea cu alte cadre didactice din  Plecarea părinţilor în străinătate
școală sau din afara școlii în cadrul  Scăderea interesului faţă de învăţătură
relaţiilor de parteneriat ,cu autorităţile  Lipsa de interes a parintilor;
şi comunitatea locală.  Rutina.