Sunteți pe pagina 1din 3

Asociaţia pentru

studii
filologice
AKADEMOS

Conferința DISCURS CRITIC ȘI VARIAȚIE


LINGVISTICĂ. MEMORIE, DISCURS,
LITERATURĂ (II) Edițiaaopta,
12-13 iulie 2018
ÎnscrisăînproiectulCentenar(SocietatearomâneascăînaniiMariiConflagrații), ediția a opta a
conferinței DCVL, dedicatăprioritardoctoranzilor, închideseria de
manifestăriînchinateMariiUniri de la 1918 și se intituleazăMemorie, discurs,
literatură. Datăfiindamplitudineatematică, organizatorii – Facultatea de LitereșiȘtiințe ale
Comunicării, Facultatea de IstorieșiGeografie din cadrulUniversităţiiŞtefancel Mare din
SuceavaşiAsociațiapentrustudiifilologice - Akademos - au deciscooptareauneiuniversitățidin
străinătatecapartener, ediția-jubileu din 2018 beneficiindastfel degirulDepartamentuluide
Filologie, Literaturăşilingvistică de la Universitatea din Pisa.Ca la fiecare din edițiileanterioare,
șianulacestavorparticipaspecialiști din țarășistrăinătatepentrususținereaunorconferințeînplen.

AmbeleedițiiîșipropuninterogareaasupraPrimuluiRăzboiMondial (asuprarăzboiuluiîn general) și a


consecințeloracestuia sub un unghipuținabordatînculturaromânească:
războiulșiMareaUnirecaevenimentereflectateîndiscurs,
căcivremsăoferimspecialiștilorînistoriecontemporanășispecialiștilorînștiințelelimbajuluiși ale
literaturiiposibilitatea de a dialogadintr-o perspectivăpluridisciplinară. Premisa de la care
plecămînformulareaacesteidirecțiiderivă din
ideeafoucaultianăcărealitateaesteconținutăînansamblul de discursuriraționaleșificționalepe care
vorbitoriiîl elaborează de-a lungulistorieilor.

Pe de altă parte, realizareadiscursuluiantreneazămemoriacaimportantăsursăconstitutivă,


înplanurilecomplementaretextualitățiișiistoriei. Potrivitunorteoriiactuale, contextul (istoric) nu
constituie un element exterior, ci o realitatecognitivă,
deoarecesituațiaextralingvisticășicunoștințelegeneraledesprelume au o reprezentareinternăîn
forma unorelemente de memorie. De aceea, un discurs nu se desfășoarăîntr-un
spațiutextuallimitat, ci se construieșteprogresiv ca memorieintratextuală ce
poatetrimiteînoricemoment la un enunțanterior.

Dar discursul este susținutși de memoriaaltordiscursuri, încât el nu este de faptdecât un efect al


unuiepisodanterior mai vastdinsuita de interacțiuni care au avutlocîntreparticipanți. Astfel, el se
plaseazăînfiliațiaunorformațiuni discursive care l-auprecedat, înscriindu-se într-o tradiție, dar
fiind el însuși o tradițieîndevenire. Înacest sens, prinsuccesiunea de texte se poateconstitui o
memorieinterdiscursivă[1]și se pot distingetreitipuri de memorie[2]: 1) o memorie a
discursurilor, care se constituiedincunoașterileșicredințeledesprelumeși care
Asociaţia pentru
studii
filologice
AKADEMOS

formeazăcomunitățile discursive, 2) o memorie a situațiilorcomunicării, care se


constituiedindispozitiveleșiconvențiilecomunicăriiși care formeazăcomunitățilecomunicaționale,
3) o memorie a formelor, care se constituiedin maniera de a expuneșidinstilul de a vorbiși care
formeazăcomunitateasemiologică.

De altfel, oricegen de discursîntreține o relațiecumemoria, uneleenunțurifiindconservate, iaraltele


nu; limbaînsăși, ca activitate, îșiasigurăidentitateaprinmodalitățilespecifice de prezervare a
memoriei discursive.

Centratăînsăasupramemorieioamenilor, locurilorșilucrurilor, asupralimbiiromâneși a


situațieiacesteiaînurmăcu 100 de ani, asupraliteraturiiromâne ca depozitar al
memorieiacestorevenimenteșiasuprafapteloristoriceevaluatedinperspectivamartorilor de atunciși
a specialiștilor de azi, conferința DCVL 2018vizeazăexplorareaunor aspecte lingvistice,
istoriceșiliterare complexe, printr-o cercetare (inter)națională, ce va conduce la
deschiderea de noidirecții de investigarepentruaniiurmători.

Înacestmod, doctoranziişicadreledidacticedinuniversitateanoastră, dar șidinalte centre


universitare vor puteasusțineși argumenta rezultatelepropriilorcercetări, se vor
întâlni cuspecialiștiidindomeniuși vor profita de oportunitatea de a dezbatesubiectelepentru care
au optat. Ca înfiecaredinedițiileprecedente, cele mai bunelucrări vor fi publicateînvolumsauîntr-o
revistăcurecunoaștereinternațională (Meridian criticwww.meridiancritic.usv.ro), astfelîncâtsă se
asigurediseminarearezultatelorcercetăriișivizibilitateaacestora.

Axetematice:

1. Limbăliterarășilimbănațională. Politicilingvisticedupăprimulrăzboi mondial


2. Memoriatextului. Istorie, discurs, mentalitate
3. Perspective istoriceasupraPrimuluiRăzboi Mondial
4. Mutațiipolitice, lingvistice, literare. Granițeînmișcare
5. Varia

Limbile de comunicare: română, franceză, engleză, spaniolă, italiană, germană.

Lucrările DCVL - cele mai bunelucrări vor fi publicateînvolumsauîntr-o


revistăcurecunoaștereinternațională (Meridian criticwww.meridiancritic.usv.ro)

Date importante:

 31 mai 2018 – trimitereatitluluiși a rezumatului


 10iunie 2018 – primireamesajelor de confirmare a acceptăriicomunicăriipropuse
 6iulie 2018 – trimitereaarticoluluiîn forma finalășiadoveziipentruplatataxei de participare
 12-13iulie 2018 – desfășurarealucrărilorconferințeiDiscurs critic șivariațielingvistică.
Memorie, discurs, literatură (II)
Asociaţia pentru
studii
filologice
AKADEMOS

Taxa de participare, care va fi achitatăpână la data de 10 iunie 2018, într-un cont care va fi
comunicatulterior, include: accesul la comunicări, mapacu documente, certificatul de participare,
pauzele de cafea, publicareaînvolumcu ISBN sauînperiodiccu ISSN a lucrărilor DCVL.

– 250 de lei (taxa de participareșipublicareaînvolum)

IMPORTANT.

Transport, cazareșimasă: Cazareașimasadoctoranzilor vor fi asigurate de


USVprinfonduriprovenite de la MEN. Cheltuielile de transport revinparticipanților.

Pagina web aconferinței este disponibilă la adresahttp://www.usv.ro/dcvl/