Sunteți pe pagina 1din 26

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV

Adresa postala: STR. MIHAI EMINESCU NR. 226, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020070, Romania, Punct(e) de contact: Mirauta Ifrim
Eliza Maria, Tel. +40 212015126, Email: achizitii@sabif.ro, Fax: +40 212015135, Adresa internet (URL): www.sabif.ro, Adresa profilului cumparatorului
(URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Organism de drept public

Activitate (Activitati)
- Sanatate

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 1/26


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
ACHIZITIE MATERIALE SANITARE

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: STRADA MIHAI EMINESCU 226, SECTOR 2, BUCURESTI

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica


Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru


Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU
Acord cadru cu un singur operator
Durata acordului cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 189,933.00 si 1,203,137.00 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: lunar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MATERIALE SANITARE, CONFORM CAIETULUI DE SARCINI. Termenul de raspuns la clarificarile suplimentare este de 10 zile fata de
termenul limita de depunere a ofertelor.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 9 zile.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141000-0 Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
MATERIALE SANITARE, IN CANTITATILE ESTIMATE IN CAIETUL DE SARCINI

Valoarea estimata fara TVA: intre 189,933.00 si 1,203,137.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 2/26


Fisa de date
GP, este 1% conform Art.35 alin. 4, din HG 395/2016, modificata si completata prin HG 866/2016, fara TVA, din valoarea estimata a
acordului cadru/lot. Valorile se regasesc in anexa loturi. Dovada GP se va face pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, conform
art. 36 alin 4 din HG 395/2006, modificata si completata prin HG 866/2016. Cursul de referinta este cursul BNR cu 5 zile inainte de data
limita de depunerea ofertelor. Perioada de valabilitate a GP trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la
data limita de depunere a ofertelor; In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a GP va fi prelungita in mod
corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta. GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care incarca in SEAP pana la data limita de
depunere a ofertelor, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, prin OP sau in numerar la casieria autoritatii
contractante. Autoritatea contractanta poate solicita depunerea GP in original doar daca documentul care demonstreaza constituirea
garantiei face parte din categoria documentelor cu regim special a caror valabilitate este conditionata de prezentarea in forma originala. Pe
GP se va specifica denumirea achizitiei pentru care s-a constituit GP. In cazul in care persoanele juridice opteaza pentru constituirea GP
prin virament bancar suma se va vira in contul: RO29 TREZ 7025 005X XX01 1255, deschis la Trezoreria sectorului 2 si cod fiscal:
26361041. In cazul in care GP se va constitui prin scrisoare de garantie bancara se va utiliza modelul din Formularul nr. 7. Dovada
constituirii GP se va prezenta in limba romana.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Nu

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul de stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi?ie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 3/26


Fisa de date
1. Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016.
2. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016.
3. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea 98/2016.
4. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016
(1) Potentialii operatori economici participanti nu trebuie sa se regaseasca in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 60 din Legea 98/2016,
respectiv situatii potential generatoare de conflict de interese, situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese în sensul art. 59,
cum ar fi urmatoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor care detin parti sociale, parti de interes,
actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti
propusi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin,
pâna la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire
la care exista indicii rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta
natura, ori se afla într-o alta situatie de natura sa îi afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situatia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept membri în cadrul
consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt
sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se afla în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul
autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat în procedura de atribuire;
e) situatia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care
sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se afla în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul
autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat în procedura de atribuire.
(2) În sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d), prin actionar sau asociat semnificativ se întelege persoana care exercita drepturi aferente unor
actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau îi confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot în
adunarea generala. )

Persoanele cu functie de decizie din cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov:


Manager General - Grasu Rodica Alis
Director Economic - Dumitrescu Iuliana
Director Medical - Toza Mihaela
Director Tehnic - Papandreia Marinel
Asistent Sef – Iulia Rudaru
Sef Birou Achizitii Publice – Mirauta Ifrim Eliza Maria
Consilier Juridic – Popovici Ioana Silvia
Farmacist Primar Sef - Trancanau Stefania

Pentru claritatea cerintelor de calificare:


1. ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se ragaseasca in situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea
98/2016.
Formularul privind neincadrarea in art. 60 se va prezenta de catre toti operatorii economici odata cu DUAE pana la data limita de depunere a
ofertelor. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti
la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente
pot fi:
- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contriburiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul depunerii acestora; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare,
de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz,
documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin
(2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevezute de art 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

A. Certificat constatator sau orice alt document echivalent care sa dovedeasca forma de înregistrare sa fie prezentat la solicitarea autoritatii
contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, din care sa
rezulte:
a) Obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de
ONRC.
b) Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.
Atentie:
a. Certificatul constatator va fi prezentat de catre operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar in copie conforma cu
originalul.
b. In cazul unei asocieri liderul asociatiei cat si fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o
realizeaza.
Un document echivalent emis în tara de rezidenta (în limba în care a fost emis, însotit de traducerea în limba româna efectuata în mod
obligatoriu de catre traducatori autorizati, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre
operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar (ofertant, ofertant asociat). Obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent în domeniile de activitate. Informatiile din acest document trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
B. Document relevant care sa dovedeasca forma de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional sa fie prezentat la solicitarea
autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre operatorul economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.
In cazul unei asocieri liderul asociatiei cat si fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o
realizeaza.

Se va completa formularul DUAE de catre toti operatorii economici in conformitate cu ART. 193 si ART. 196 din Legea 98/2016 Operatorii
economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca
operatorul economic este legal constitutit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul
justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertanti straini, document echivalent emis de tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la
solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 4/26


Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Conform art. 179 lit. „l” din Legea nr. 98/2016, prezentarea de Documentele doveditoare (fotografii sau descrieri) se vor depune
esantioane,descrieri si/sau fotografii (stampilate si semnate de operatorul la solicitarea Autoritatii Contractante la finalizarea evaluarii
economic) a caror autenticitate sa poata fi dovedita in cazul in care ofertelor numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul
autoritatea contractanta doreste acest lucru cuprinzand: denumirea, intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
produsului, producatorul, continutul si specificatiile. Esantioanele vor fi depuse la sediul Serviciului de Ambulanta
Bucuresti-Ilfov din str. Mihai Eminescu nr. 226-236, sector 2, etaj
3, camera 51, Secretariat, Bucuresti, Program: luni – vineri: 7.30
– 15.30, pana la data limita de depunere a ofertelor. Pentru
Loturile care contin 2 produse - exemplu: electrozi Adult si Copil
- se vor depune esantioane pentru ambele produse. Se va
completa DUAE. Documentele justificative se vor prezenta la
solicitarea autoritatii de catre ofertantul clasat pe prium loc la
finalizarea evaluarii. Se vor accepta orice alte probe sau dovezi
prezentate, in masura in care acestea pot dovesi asigurarea unui
nivel corespunzator al calitatii.

ESANTIOANELE SE VOR SOLICITA DOAR


OPERATORULUI/OPERATORILOR ECONOMICI CLASATI PE
PRIMUL LOC IN CLASAMENTUL INTERMEDIAR.
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, cf art. Completarea DUAE cu numarul si data
179 lit b) din Lg 98/2016, din care sa rezulte ca a furnizat produse, a caror contracului /documentului constatator final, invocat drept
valoare cumulata a fost de minim valoarea estimata a lotului pentru care experienta similara, valoarea, clientul beneficiar. Documentele
oferteaza,cu indicarea valorilor contractuale, datelor si a beneficiarilor justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
publici sau privati. În cazul în care operatorul economic demonstreaza completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I
invocând sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii
sustinator, conf. Art. 193,alin (2) din L 98/2016. ofertelor: - Prezentare contract si documentul constatator final /
certificat/document/proces verbal de receptie/alte documente,
referitor la indeplinirea obligatiilor contractuale, in conformitate
cu datele completate in DUAE. Pentru tertul sustinator: Se
solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa
prezinte angajamentul tertului sustinator (împreuna cu
documente anexe la angajament, transmise acestora de catre
tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv în care se va
materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele
justificative care probeaza cele asumate în
angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat
câttigator la solicitarea autoritatii contractante.
La nivel valoric se va raporta cel mult la valoarea celui mai mare
contract subsecvent conform dispozitiilor art 107, alin 2 lit f) HG
395/2016.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate Operatorul economic va face dovada implementarii unui sistem
cu SR EN ISO 9001/2008, sau echivalent de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO
9001/2008, sau echivalent care sa permita atât prezentarea unui
certificat emis de organisme independente, conforme cu
legislatia comunitara privind certificarea calitatii,corespunzatoare
categoriei de importanta a obiectului contractului ce urmeaza a fi
atribuit prin prezenta procedura, cât si alte documente care
probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 5/26


Fisa de date
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va contine un comentariu, articol cu articol al tuturor specificatiilor continute in caietul de sarcini, prin care se va
demonstra corepondenta propunerii tehnice cu specificatiile caietului de sarcini. Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat procesul de
evaluare si informatiile cuprinse in aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de
sarcini. Ofertantul va prezenta în propunerea tehnica o situatie tabelara unde va detalia/comenta, punct cu punct solicitarile autoritatii
contractante din caietul de sarcini/specificatia tehnica. Ofertantul care nu introduce propunerea tehnica in sistem, nu poate fi analizat din
punct de vedere tehnic si va fi exclus.
1. Ofertantul are obligatia de a prezenta propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice prevazute în Caietul de sarcini, astfel propunerea tehnica va contine un comentariu, al specificatiilor tehnice
continute în Caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective cu trimitere la fisa
tehnica a produsului.
2. Propunerea tehnica va cuprinde denumirea produselor asa cum este precizata in caietul de sarcini, denumirea comerciala, producatorul
acestora si tara de origine pentru care se vor prezenta urmatoarele documente: - Fise tehnice ale produselor detinute de catre producatorul
acestora, din care sa reiasa specificatiile tehnice solicitate in caietul de sarcini. Operatorii vor completa formularul nr. 8.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul este obligat sa completeze Formularul nr. 4 – Formular de oferta si a Formularul nr. 5 – Centralizator de preturi pentru produsei,
care trebuie sa fie semnate si parafate, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita legal de acesta.
Oferta financiara se exprima obligatoriu in lei, fara TVA, si va contine doar doua zecimale conform Legii nr. 348/2004, completata cu O.U.G.
nr. 59/2005. Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre
autoritatea contractanta si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere,de catre ofertant sau de catre o persoana imputernicita legal de
acesta. Termenul de plata va fi in conformitate cu art. 6, alin. (4) din Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in
executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati
contractante, in contul pe care prestatorul se obliga sa-l deschida la Trezoreria Statului. Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea
propunerilor financiare determinate prin inmultirea pretului unitar (care va sta la baza incheierii acordului cadru) cu cantitatea maxima
aferenta acordului cadru pentru furnizarea de materiale sanitare.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Dovada constituirii garantiei de participare, documentele de calificare precum si toate documentele componente ale propunerii tehnice
solicitate conform capitolului IV.4.1 din aceeasi fisa si Sectiunii II - Caiet de sarcini, sa fie transmise de catre operatorii economici prin
intermediul SEAP-ului, in format electronic, in mod obligatoriu semnate cu semnatura EXTINSA a semnatarului in conformitate cu in
conformitate cu art. 22 alin (2) din HG 395/2016. In cazul in care, din motive tehnice imputabile SEAP, documentele respective, nu se pot
transmite prin intermediul SEAP-ului in format electronic sub forma de documente scanate, documentele respective vor fi depuse/transmise
la/catre registratura autoritatii contractante in forma solicitata de catre aceasta in prezenta Fisa de date a achizitiei pentru respectivul
document, doar in zilele lucratoare si doar intre orele 07:30 ÷ 15:30 de luni pana vineri inclusiv, la adresa: Serviciul de Ambulanta Bucuresti-
Ilfov, Str. Mihai Eminescu nr. 226, sector 2, Bucuresti – pana la termenul limita de depunere a ofertelor mentionat in invitatia de participare.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 6/26


Fisa de date
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


1. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in
vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii
fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Operatorii economici au
obligatia de a urmari in SEAP raspunsurile la solicitarile de clarificari.
3. Accesarea DUAE, in vederea completarii, de catre operatorii economici interesati se face prin accesarea urmatoarelor link-uri:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. 4.Durata acordului cadru va fi 12 luni.
5. În cazul în care, ulterior încheierii prezentului contract, achizitia produselor ce fac obiectul acestuia vor face obiectul achizitiei nationale
centralizate realizate de Ministerul Sanatatii, prezentul/prezentele acorduri cadru vor înceta de plin drept începând cu data notificata de catre
achizitor, fara interventia instantei de judecata si fara ca furnizorul sa poata pretinde daune-interese.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

In conformitate cu prevederile Legii 101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic

Adresa postala: Strada Mihai Eminescu 226, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020085, Romania, Tel. +40 212015113, Email: juridic@sabif.ro, Fax: +40
212102676, Adresa internet (URL): www.sabif.ro

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE
LOT NR. 1 DENUMIRE: Ace glicemie (G27)
1) DESCRIERE SUCCINTA
Ace glicemie (G27) conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141320-9 Ace medicale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Ace glicemie (G27) conform caiet de sarcini min 7500 max 75000 buc

Valoarea estimata fara TVA: intre 2,250.00 si 22,500.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Ace glicemie (G27) conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2250 lei Valoarea garantiei de participare:
225.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 7/26


Fisa de date
LOT NR. 10 DENUMIRE: Bandaj elastic impregnat, cu autoracire
1) DESCRIERE SUCCINTA
Bandaj elastic impregnat, cu autoracire conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141111-1 Bandaje adezive (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Bandaj elastic impregnat, cu autoracire min 100 max 600

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,200.00 si 7,200.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Bandaj elastic impregnat, cu autoracire conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 960 lei Valoarea
garantiei de participare: 72.00 RON

LOT NR. 11 DENUMIRE: Banda adeziva pe suport de matase


1) DESCRIERE SUCCINTA
Banda adeziva pe suport de matase conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141111-1 Bandaje adezive (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Banda adeziva pe suport de matase min 250 max 2500

Valoarea estimata fara TVA: intre 680.00 si 6,800.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Banda adeziva pe suport de matase conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 680 lei Valoarea garantiei
de participare: 68.00 RON

LOT NR. 12 DENUMIRE: Pansament hemostatic non-compresiv 8x20


1) DESCRIERE SUCCINTA
Pansament hemostatic non-compresiv 8x20/8x100 conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141111-1 Bandaje adezive (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Pansament hemostatic non-compresiv 8x20/8x100 min 150 max 400

Valoarea estimata fara TVA: intre 23,850.00 si 57,400.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Pansament hemostatic non-compresiv conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 11925 lei Valoarea
garantiei de participare: 574.00 RON

LOT NR. 13 DENUMIRE: Sistem pentru permeabilizarea cailor aeriene superioare ?i


imobilizare cervicala
1) DESCRIERE SUCCINTA
Sistem pentru permeabilizarea cailor aeriene superioare si imobilizare cervicala

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


35112000-2 Echipament de salvare si de urgenta (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
min 100 max 500 buc

Valoarea estimata fara TVA: intre 8,200.00 si 41,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Sistem pentru permeabilizarea cailor aeriene superioare si imobilizare cervicala conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare
contract subsecvent: 4100 lei Valoarea garantiei de participare: 82.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 8/26


Fisa de date
LOT NR. 14 DENUMIRE: Bandaj elastic 10x4.5
1) DESCRIERE SUCCINTA
Bandaj elastic 10x4.5/15x4.5 conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141111-1 Bandaje adezive (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Bandaj elastic 10x4.5/15x4.5 min 200 max 2000

Valoarea estimata fara TVA: intre 275.00 si 2,750.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Bandaj elastic 10x4.5/15x4.5 min 200 max 2000 conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 275 lei
Valoarea garantiei de participare: 27.50 RON

LOT NR. 15 DENUMIRE: Bandaj elastic autoadeziv 10cm x4m


1) DESCRIERE SUCCINTA
Bandaj elastic autoadeziv 10cm x4m/12cm x4m conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141111-1 Bandaje adezive (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Bandaj elastic autoadeziv 10cm x4m/12cm x4m min 1072 max 11500

Valoarea estimata fara TVA: intre 6,074.00 si 64,250.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Bandaj elastic autoadeziv 10cm x4m/12cm x4m conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 5050 lei
Valoarea garantiei de participare: 642.00 RON

LOT NR. 16 DENUMIRE: Bandaj hemostatic abdominal (camp hemostatic abdominal)


1) DESCRIERE SUCCINTA
Bandaj hemostatic abdominal (camp hemostatic abdominal)/bandaj hemosstatic universal conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141111-1 Bandaje adezive (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Bandaj hemostatic abdominal (camp hemostatic abdominal) 10 cm min 75 max 400

Valoarea estimata fara TVA: intre 4,500.00 si 22,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Bandaj hemostatic abdominal (camp hemostatic abdominal) conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent:
7000 lei Valoarea garantiei de participare: 220.00 RON

LOT NR. 17 DENUMIRE: Branule (catetere)


1) DESCRIERE SUCCINTA
Branule (catetere) conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141200-2 Catetere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Branule (catetere) conform caiet de sarcini min 15000 max 150000

Valoarea estimata fara TVA: intre 6,450.00 si 64,500.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Branule (catetere) conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1425 lei Valoarea garantiei de participare:
645.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 9/26


Fisa de date
LOT NR. 18 DENUMIRE: Canule oxigen
1) DESCRIERE SUCCINTA
Canule oxigen conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141200-2 Catetere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Canule oxigen conform caiet de sarcini min 950 max 12000

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,425.00 si 18,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Canule oxigen conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1425 lei Valoarea garantiei de participare:
180.00 RON

LOT NR. 19 DENUMIRE: Comprese arsuri 10 x 10cm


1) DESCRIERE SUCCINTA
Comprese arsuri 10 x 10cm conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141200-2 Catetere (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Comprese arsuri 10 x 10cm conform caiet de sarcini min 70 max 650

Valoarea estimata fara TVA: intre 126.00 si 1,170.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Comprese arsuri 10 x 10cm conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 126 lei Valoarea garantiei de
participare: 11.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: Alcool sanitar 500ml


1) DESCRIERE SUCCINTA
Alcool sanitar 500ml conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


24322500-2 Alcool (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Alcool sanitar 500ml conform caiet de sarcini min 200 max 3000 buc

Valoarea estimata fara TVA: intre 900.00 si 13,500.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Alcool sanitar 500ml conform caiet de sarcini Valoarea celui mai mare contract subsecvent 900,00 lei. Valoarea garantiei de participare:
135.00 RON

LOT NR. 20 DENUMIRE: Comprese sterile 10 x 8cm


1) DESCRIERE SUCCINTA
Comprese sterile 10 x 8cm conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141119-7 Comprese (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Comprese sterile 10 x 8cm conform caiet de sarcini min 1000 max 11000

Valoarea estimata fara TVA: intre 700.00 si 7,700.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Comprese sterile 10 x 8cm conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 700 lei Valoarea garantiei de
participare: 70.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 10/26


Fisa de date
LOT NR. 21 DENUMIRE: Comprese sterile 20 x 20cm
1) DESCRIERE SUCCINTA
Comprese sterile 20 x 20cm conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141119-7 Comprese (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Comprese sterile 20 x 20cm conform caiet de sarcini min 600 max 7000

Valoarea estimata fara TVA: intre 720.00 si 8,400.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 14 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Comprese sterile 20 x 20cm conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 720 lei Valoarea garantiei de
participare: 84.00 RON

LOT NR. 22 DENUMIRE: Dispozitiv pentru insuflatie gura la masca cu conector


oxigen
1) DESCRIERE SUCCINTA
Dispozitiv pentru insuflatie gura la masca cu conector oxigen

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33157110-9 Masca de oxigen (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Dispozitiv pentru insuflatie gura la masca cu conector oxigen min 12 max 112

Valoarea estimata fara TVA: intre 720.00 si 6,720.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Dispozitiv pentru insuflatie gura la masca cu conector oxigen. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 720 lei Valoarea garantiei
de participare: 67.00 RON

LOT NR. 23 DENUMIRE: Electrozi defibrilare adult pt. defibrilator Corpus 3


1) DESCRIERE SUCCINTA
Electrozi defibrilare pt. defibrilator Corpus 3 adult/copil

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33124130-5 Accesorii de diagnosticare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Electrozi defibrilare pt. defibrilator Corpus 3 adult/copil min 87 max 1120

Valoarea estimata fara TVA: intre 5,478.00 si 70,280.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Electrozi defibrilare pt. defibrilator Corpus 3 adult/copil. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 6720 lei Valoarea garantiei de
participare: 702.00 RON

LOT NR. 24 DENUMIRE: Electrozi adult defibrilare pt. defibrilator Schiller


1) DESCRIERE SUCCINTA
Electrozi defibrilare pt. defibrilator Schiller adult/copil

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33124130-5 Accesorii de diagnosticare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Electrozi defibrilare pt. defibrilator Schiller adult/copil min 7 max 72

Valoarea estimata fara TVA: intre 585.00 si 6,036.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Electrozi defibrilare pt. defibrilator Schiller adult/copil. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1099 lei Valoarea garantiei de
participare: 60.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 11/26


Fisa de date
LOT NR. 25 DENUMIRE: Electrozi adult defibrilare pt. defibrilator LifePack
1) DESCRIERE SUCCINTA
Electrozi defibrilare pt. defibrilator LifePack adult/copil

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33124130-5 Accesorii de diagnosticare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Electrozi defibrilare pt. defibrilator LifePack adult/copil min 7 max 50

Valoarea estimata fara TVA: intre 535.00 si 3,900.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Electrozi defibrilare pt. defibrilator LifePack adult/copil. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1005 lei Valoarea garantiei de
participare: 39.00 RON

LOT NR. 26 DENUMIRE: Electrozi adult defibrilare pt. defibrilator Primedic


1) DESCRIERE SUCCINTA
Electrozi defibrilare pt. defibrilator Primedic adult/copil

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33124130-5 Accesorii de diagnosticare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Electrozi defibrilare pt. defibrilator Primedic adult/copil min 7 max 70

Valoarea estimata fara TVA: intre 629.00 si 6,302.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Electrozi defibrilare pt. defibrilator Primedic adult/copil. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1009 lei Valoarea garantiei de
participare: 63.00 RON

LOT NR. 27 DENUMIRE: Electrozi defibrilare pt. defibrilator AED Powerheart


1) DESCRIERE SUCCINTA
Electrozi defibrilare pt. defibrilator AED Powerheart adult/copil

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33124130-5 Accesorii de diagnosticare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Electrozi defibrilare pt. defibrilator AED Powerheart adult/copil min 4 max 44

Valoarea estimata fara TVA: intre 553.00 si 6,119.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Electrozi defibrilare pt. defibrilator AED Powerheart adult/copil. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2085 lei Valoarea
garantiei de participare: 61.00 RON

LOT NR. 28 DENUMIRE: Electrozi EKG u.f.


1) DESCRIERE SUCCINTA
Electrozi EKG u.f. conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


31711140-6 Electrozi (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Electrozi EKG u.f. min 40000 max 400000

Valoarea estimata fara TVA: intre 12,000.00 si 120,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Electrozi EKG u.f. conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 12000 lei Valoarea garantiei de participare:
1200.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 12/26


Fisa de date
LOT NR. 29 DENUMIRE: Filtru u.f. pacient ventilatie
1) DESCRIERE SUCCINTA
Filtru u.f. pacient ventilatie conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


42514310-8 Filtre de aer (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Filtru u.f. pacient ventilatie min 100 max 650

Valoarea estimata fara TVA: intre 270.00 si 1,755.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Filtru u.f. pacient ventilatie conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 405 lei Valoarea garantiei de
participare: 17.00 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: Apasatoare sterile


1) DESCRIERE SUCCINTA
Apasatoare sterile conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141000-0 Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Apasatoare sterile conform caiet de sarcini min 3500 max 35000 buc

Valoarea estimata fara TVA: intre 2,800.00 si 28,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Apasatoare sterile conform caiet de sarcini Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2800,00 lei. Valoarea garantiei de participare:
280.00 RON

LOT NR. 30 DENUMIRE: Fixatoare branule


1) DESCRIERE SUCCINTA
Fixatoare branule conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141111-1 Bandaje adezive (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Fixatoare branule min 1500 max 130000

Valoarea estimata fara TVA: intre 3,450.00 si 29,900.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Fixatoare branule conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 3450 lei Valoarea garantiei de participare:
299.00 RON

LOT NR. 31 DENUMIRE: Fixatoare endotraheale tip Thomas (universale)


1) DESCRIERE SUCCINTA
Fixatoare endotraheale tip Thomas (universale) conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


35112000-2 Echipament de salvare si de urgenta (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Fixatoare endotraheale tip Thomas (universale) min 50 max 400

Valoarea estimata fara TVA: intre 335.00 si 2,680.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Fixatoare endotraheale tip Thomas (universale) conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 335 lei Valoarea
garantiei de participare: 26.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 13/26


Fisa de date
LOT NR. 32 DENUMIRE: Folie izoterma Adult
1) DESCRIERE SUCCINTA
Folie izoterma Adult/Pediatric conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


35112000-2 Echipament de salvare si de urgenta (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Folie izoterma Adult/Pediatric min 100 max 1500

Valoarea estimata fara TVA: intre 292.50 si 5,850.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Folie izoterma Adult/Pediatric conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 372.5 lei Valoarea garantiei de
participare: 58.00 RON

LOT NR. 33 DENUMIRE: Garou automat


1) DESCRIERE SUCCINTA
Garou automat conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


35112000-2 Echipament de salvare si de urgenta (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Garou automat min 20 max 200

Valoarea estimata fara TVA: intre 126.00 si 1,260.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Garou automat conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 315 lei Valoarea garantiei de participare: 12.00
RON

LOT NR. 34 DENUMIRE: Gel pentru arsuri 50gr


1) DESCRIERE SUCCINTA
Gel pentru arsuri 50gr conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33140000-3 Consumabile medicale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Gel pentru arsuri 50gr min 80 max 850

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,400.00 si 14,875.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Gel pentru arsuri 50gr conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2100 lei Valoarea garantiei de participare:
148.00 RON

LOT NR. 35 DENUMIRE: Guler cervical adult


1) DESCRIERE SUCCINTA
Guler cervical adult/copil conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33140000-3 Consumabile medicale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Guler cervical adult/copil min 150 max 2000

Valoarea estimata fara TVA: intre 5,700.00 si 75,500.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Guler cervical adult/copil conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 11250 lei Valoarea garantiei de
participare: 755.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 14/26


Fisa de date
LOT NR. 36 DENUMIRE: Hartie EKG pentru defibrilator Corpuls 3
1) DESCRIERE SUCCINTA
Hartie EKG pentru defibrilator Corpuls 3 conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33140000-3 Consumabile medicale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Hartie EKG pentru defibrilator Corpuls 3 min 500 max 7200

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,250.00 si 18,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Hartie EKG pentru defibrilator Corpuls 3 conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1250 lei Valoarea
garantiei de participare: 180.00 RON

LOT NR. 37 DENUMIRE: Hartie pentru EKG portabil DECG-03A


1) DESCRIERE SUCCINTA
Hartie pentru EKG portabil DECG-03A conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33198000-4 Articole din hartie pentru spitale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Hartie pentru EKG portabil DECG-03A min 25 max 250

Valoarea estimata fara TVA: intre 70.00 si 700.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Hartie pentru EKG portabil DECG-03A conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 70 lei Valoarea garantiei
de participare: 7.00 RON

LOT NR. 38 DENUMIRE: Husa impermeabila cu elastic


1) DESCRIERE SUCCINTA
Husa impermeabila cu elastic conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33198000-4 Articole din hartie pentru spitale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Husa impermeabila cu elastic min 500 max 2500

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,875.00 si 9,375.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Husa impermeabila cu elastic conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1875 lei Valoarea garantiei de
participare: 93.00 RON

LOT NR. 39 DENUMIRE: Manusi chirurgicale


1) DESCRIERE SUCCINTA
Manusi chirurgicale conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141420-0 Manusi chirurgicale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Manusi chirurgicale min 100 max 1700

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,120.00 si 19,040.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Manusi chirurgicale conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2800 lei Valoarea garantiei de participare:
190.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 15/26


Fisa de date
LOT NR. 4 DENUMIRE: Adaptor de unica folosinta pentru senzor CO 2 – pentru tub
endotraheal
1) DESCRIERE SUCCINTA
Adaptor de unica folosinta pentru senzor CO 2 conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


24322500-2 Alcool (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Adaptor de unica folosinta pentru senzor CO 2 conform caiet de sarcini min 50 max 300 buc

Valoarea estimata fara TVA: intre 2,275.00 si 13,650.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Adaptor de unica folosinta pentru senzor CO 2 conform caiet de sarcini Valoarea celui mai mare contract subsecvent 1365,00 lei.
Valoarea garantiei de participare: 136.00 RON

LOT NR. 40 DENUMIRE: Manusi examinare nepudrate S, M, L


1) DESCRIERE SUCCINTA
Manusi examinare nepudrate S, M, L conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141420-0 Manusi chirurgicale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Manusi examinare nepudrate S, M, L min 2000 max 5500

Valoarea estimata fara TVA: intre 24,400.00 si 67,100.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Manusi examinare nepudrate S, M, L conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 24400 lei Valoarea
garantiei de participare: 671.00 RON

LOT NR. 41 DENUMIRE: Manusi examinare nitril nepudrate S, M, L


1) DESCRIERE SUCCINTA
Manusi examinare nitril nepudrate S, M, L conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


18424300-0 Manusi de unica folosinta (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Manusi examinare nitril nepudrate S, M, L min 250 max 4500

Valoarea estimata fara TVA: intre 2,875.00 si 51,750.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Manusi examinare nitril nepudrate S, M, L conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4025 lei Valoarea
garantiei de participare: 517.00 RON

LOT NR. 42 DENUMIRE: Masca FFP2 (cu filtru)


1) DESCRIERE SUCCINTA
Masca FFP2 (cu filtru) conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


18424300-0 Manusi de unica folosinta (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Masca FFP2 (cu filtru) min 65 max 650

Valoarea estimata fara TVA: intre 240.50 si 2,405.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Masca FFP2 (cu filtru) conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 555 lei Valoarea garantiei de participare:
24.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 16/26


Fisa de date
LOT NR. 43 DENUMIRE: Masca laringeana
1) DESCRIERE SUCCINTA
Masca laringeana conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


18424300-0 Manusi de unica folosinta (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Masca laringeana min 40 max 350

Valoarea estimata fara TVA: intre 680.00 si 5,950.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Masca laringeana conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2550 lei Valoarea garantiei de participare:
59.00 RON

LOT NR. 44 DENUMIRE: Pansament pentru arsuri fata 20X45cm


1) DESCRIERE SUCCINTA
Pansament pentru arsuri fata 20X45cm /60x40cm conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141110-4 Pansamente (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Pansament pentru arsuri fata 20X45cm /60x40cm min 20 max 120

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,440.00 si 8,640.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Pansament pentru arsuri fata 20X45cm /60x40cm conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2880 lei
Valoarea garantiei de participare: 86.00 RON

LOT NR. 45 DENUMIRE: Perfuzoare


1) DESCRIERE SUCCINTA
Perfuzoare conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33194120-3 Articole pentru perfuzii (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Perfuzoare min 10000 max 90000

Valoarea estimata fara TVA: intre 4,600.00 si 41,400.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Perfuzoare conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4600 lei Valoarea garantiei de participare: 414.00
RON

LOT NR. 46 DENUMIRE: Pipe Guedel


1) DESCRIERE SUCCINTA
Pipe Guedel conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33171200-1 Instrumente pentru reanimare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Pipe Guedel min 120 max 1200

Valoarea estimata fara TVA: intre 108.00 si 1,080.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Pipe Guedel conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 108 lei Valoarea garantiei de participare: 10.00
RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 17/26


Fisa de date
LOT NR. 47 DENUMIRE: Punga colectare
1) DESCRIERE SUCCINTA
Punga colectare urina conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141615-4 Pungi pentru recoltarea urinei (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Punga colectare urina min 150 max 1200

Valoarea estimata fara TVA: intre 157.50 si 1,260.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Punga colectare urina conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 157.5 lei Valoarea garantiei de
participare: 12.00 RON

LOT NR. 48 DENUMIRE: Racorduri pentru injectomate


1) DESCRIERE SUCCINTA
Racorduri pentru injectomate conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141642-2 Accesorii de drenaj (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Racorduri pentru injectomate min 115 max 1150

Valoarea estimata fara TVA: intre 92.00 si 920.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Racorduri pentru injectomate conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 92 lei Valoarea garantiei de
participare: 9.00 RON

LOT NR. 49 DENUMIRE: Recipient deseuri medicale ascutite 1500 – 2000 ml


1) DESCRIERE SUCCINTA
Recipient deseuri medicale ascutite 1500 – 2000 ml conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141123-8 Recipiente pentru ace (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Recipient deseuri medicale ascutite 1500 – 2000 ml min 180 max 3000

Valoarea estimata fara TVA: intre 360.00 si 6,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Recipient deseuri medicale ascutite 1500 – 2000 ml conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 500 lei
Valoarea garantiei de participare: 60.00 RON

LOT NR. 5 DENUMIRE: Kit replantare mana


1) DESCRIERE SUCCINTA
Kit replantare mana conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33190000-8 Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Kit replantare mana conform caiet de sarcini min 100 max 300 buc

Valoarea estimata fara TVA: intre 5,000.00 si 15,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Kit replantare mana conform caiet de sarcini Valoarea celui mai mare contract subsecvent 2500,00 lei. Valoarea garantiei de
participare: 150.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 18/26


Fisa de date
LOT NR. 50 DENUMIRE: Recipient deseuri medicale ascutite 200 – 300 ml
1) DESCRIERE SUCCINTA
Recipient deseuri medicale ascutite 200 – 300 ml conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141123-8 Recipiente pentru ace (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Recipient deseuri medicale ascutite 200 – 300 ml min 1100 max 2500

Valoarea estimata fara TVA: intre 360.00 si 8,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Recipient deseuri medicale ascutite 200 – 300 ml conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 3520 lei
Valoarea garantiei de participare: 80.00 RON

LOT NR. 51 DENUMIRE: Rola cearceaf examinare


1) DESCRIERE SUCCINTA
Rola cearceaf examinare conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


39512100-5 Cearsafuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Rola cearceaf examinare min 100 max 1500

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,000.00 si 15,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Rola cearceaf examinare conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2000 lei Valoarea garantiei de
participare: 150.00 RON

LOT NR. 52 DENUMIRE: Sac transport cadavre


1) DESCRIERE SUCCINTA
Sac transport cadavre conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


39512100-5 Cearsafuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Sac transport cadavre min 50 max 100

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,750.00 si 3,500.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Sac transport cadavre conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 700 lei Valoarea garantiei de participare:
35.00 RON

LOT NR. 53 DENUMIRE: Saci P.B. mici


1) DESCRIERE SUCCINTA
Saci P.B. mici / mari conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


19640000-4 Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Saci P.B. mici / mari min 1450 max 15000

Valoarea estimata fara TVA: intre 855.00 si 9,300.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Saci P.B. mici / mari conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 855 lei Valoarea garantiei de participare:
93.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 19/26


Fisa de date
LOT NR. 54 DENUMIRE: Saltea cu gel pentru incalzire nou nascuti
1) DESCRIERE SUCCINTA
Saltea cu gel pentru incalzire nou nascuti conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


39143112-4 Saltele (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Saltea cu gel pentru incalzire nou nascuti min 20 max 300

Valoarea estimata fara TVA: intre 855.00 si 37,500.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Saltea cu gel pentru incalzire nou nascuti conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 6250 lei Valoarea
garantiei de participare: 375.00 RON

LOT NR. 55 DENUMIRE: Scutece bebelus


1) DESCRIERE SUCCINTA
Scutece bebelus conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


18411000-3 Imbracaminte pentru bebelusi (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Scutece bebelus min 50 max 300

Valoarea estimata fara TVA: intre 150.00 si 900.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Scutece bebelus conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 150 lei Valoarea garantiei de participare: 9.00
RON

LOT NR. 56 DENUMIRE: Seringa 10 ml cu ac


1) DESCRIERE SUCCINTA
Seringa 10 ml cu ac/5 ml cu ac/50 ml cu ac/20 ml cu ac conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141310-6 Seringi (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Seringa 10 ml cu ac/5 ml cu ac/50 ml cu ac/20 ml cu ac min 113000 max 229000

Valoarea estimata fara TVA: intre 16,500.00 si 33,900.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Seringa 10 ml cu ac/5 ml cu ac/50 ml cu ac/20 ml cu ac conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent:
18.700,30 lei Valoarea garantiei de participare: 339.00 RON

LOT NR. 57 DENUMIRE: Sonde aspiratie flexibile


1) DESCRIERE SUCCINTA
Sonde aspiratie flexibile conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141641-5 Sonde (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Sonde aspiratie flexibile min 300 max 2500

Valoarea estimata fara TVA: intre 135.00 si 1,125.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Sonde aspiratie flexibile conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 135,00 lei Valoarea garantiei de
participare: 11.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 20/26


Fisa de date
LOT NR. 58 DENUMIRE: Sonde endotraheale
1) DESCRIERE SUCCINTA
Sonde endotraheale conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141641-5 Sonde (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Sonde endotraheale min 400 max 3500

Valoarea estimata fara TVA: intre 880.00 si 7,700.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Sonde endotraheale conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 880,00 lei Valoarea garantiei de
participare: 77.00 RON

LOT NR. 59 DENUMIRE: Sonde Foley


1) DESCRIERE SUCCINTA
Sonde Foley conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141641-5 Sonde (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Sonde Foley min 100 max 1000

Valoarea estimata fara TVA: intre 180.00 si 1,800.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Sonde Foley conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 90,00 lei Valoarea garantiei de participare: 18.00
RON

LOT NR. 6 DENUMIRE: Pungi autoadezive 200x330mm


1) DESCRIERE SUCCINTA
Pungi autoadezive 200x330mm/100x350mm

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33198200-6 Saculete sau plicuri din hartie pentru sterilizare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Pungi autoadezive 200x330mm/100x350mm min 500 max 1500/min 1000 max 3000

Valoarea estimata fara TVA: intre 700.00 si 2,100.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Pungi autoadezive 200x330mm/100x350mm min 500 max 1500/min 500 max 1500. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 700
lei Valoarea garantiei de participare: 21.00 RON

LOT NR. 60 DENUMIRE: Sonde naso-gastrice


1) DESCRIERE SUCCINTA
Sonde naso-gastrice conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141641-5 Sonde (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Sonde naso-gastrice min 100 max 1000

Valoarea estimata fara TVA: intre 120.00 si 1,200.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Sonde naso-gastrice conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 60,00 lei Valoarea garantiei de participare:
12.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 21/26


Fisa de date
LOT NR. 61 DENUMIRE: Sonde yankauer
1) DESCRIERE SUCCINTA
Sonde yankauer conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141641-5 Sonde (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Sonde yankauer min 30 max 250

Valoarea estimata fara TVA: intre 294.00 si 1,470.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Sonde yankauer conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 220,50 lei Valoarea garantiei de participare:
14.00 RON

LOT NR. 62 DENUMIRE: Spray electrozi EKG


1) DESCRIERE SUCCINTA
Spray electrozi EKG conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33698000-9 Produse pentru uz clinic (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Spray electrozi EKG min 70 max 650

Valoarea estimata fara TVA: intre 490.00 si 4,550.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Spray electrozi EKG conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1050,00 lei Valoarea garantiei de
participare: 45.00 RON

LOT NR. 63 DENUMIRE: Tampoane cu alcool


1) DESCRIERE SUCCINTA
Tampoane cu alcool conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141119-7 Comprese (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Tampoane cu alcool min 2000 max 45000

Valoarea estimata fara TVA: intre 160.00 si 3,600.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Tampoane cu alcool conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 160,00 lei Valoarea garantiei de
participare: 36.00 RON

LOT NR. 64 DENUMIRE: Termometru auricular cu infrarosu


1) DESCRIERE SUCCINTA
Termometru auricular cu infrarosu conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


38412000-6 Termometre (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Termometru auricular cu infrarosu min 50 max 200

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,700.00 si 6,800.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Termometru auricular cu infrarosu conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 850,00 lei Valoarea garantiei
de participare: 68.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 22/26


Fisa de date
LOT NR. 65 DENUMIRE: Capison termometru auricular
1) DESCRIERE SUCCINTA
Capison termometru auricular conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141119-7 Comprese (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Capison termometru auricular min 50 max 500

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,600.00 si 16,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Capison termometru auricular conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 800,00 lei Valoarea garantiei de
participare: 160.00 RON

LOT NR. 66 DENUMIRE: Trusa montare sondaj urinar


1) DESCRIERE SUCCINTA
Trusa montare sondaj urinar conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141642-2 Accesorii de drenaj (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Trusa montare sondaj urinar min 50 max 500

Valoarea estimata fara TVA: intre 987.50 si 9,875.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Trusa montare sondaj urinar conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 987.5 lei Valoarea garantiei de
participare: 98.00 RON

LOT NR. 67 DENUMIRE: Trusa sterila de nastere


1) DESCRIERE SUCCINTA
Trusa sterila de nastere conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141620-2 Truse medicale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Trusa sterila de nastere min 50 max 500

Valoarea estimata fara TVA: intre 750.00 si 7,500.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Trusa sterila de nastere conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2250 lei Valoarea garantiei de
participare: 75.00 RON

LOT NR. 68 DENUMIRE: Set chirurgical de unica folosinta


1) DESCRIERE SUCCINTA
Set chirurgical de unica folosinta conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141000-0 Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Set chirurgical de unica folosinta min 50 max 150

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,150.00 si 3,450.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Set chirurgical de unica folosinta conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1150,00 lei Valoarea garantiei
de participare: 34.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 23/26


Fisa de date
LOT NR. 69 DENUMIRE: Unguent pentru tratarea plagii
1) DESCRIERE SUCCINTA
Unguent pentru tratarea plagii conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141000-0 Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Unguent pentru tratarea plagii min 100 max 350

Valoarea estimata fara TVA: intre 2,200.00 si 7,700.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Unguent pentru tratarea plagii conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2200,00 lei Valoarea garantiei de
participare: 77.00 RON

LOT NR. 7 DENUMIRE: Pungi de voma cu gel


1) DESCRIERE SUCCINTA
Pungi de voma cu gel conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33140000-3 Consumabile medicale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Pungi de voma cu gel min 500 max 1000

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,300.00 si 2,600.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Pungi de voma cu gel min 500 max 1000. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1300 lei Valoarea garantiei de participare:
26.00 RON

LOT NR. 70 DENUMIRE: Vata medicala 100 g


1) DESCRIERE SUCCINTA
Vata medicala 100 g conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141000-0 Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Vata medicala 100 g min 200 max 3000

Valoarea estimata fara TVA: intre 270.00 si 4,050.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Vata medicala 100 g conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 675,00 lei Valoarea garantiei de
participare: 40.00 RON

LOT NR. 71 DENUMIRE: Masca Chirurgicala


1) DESCRIERE SUCCINTA
Masca Chirurgicala conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33171210-4 Masca de reanimare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Masca Chirurgicala min 500 max 15000

Valoarea estimata fara TVA: intre 550.00 si 1,650.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Masca Chirurgicala conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 550 lei Valoarea garantiei de participare:
16.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 24/26


Fisa de date
LOT NR. 72 DENUMIRE: Masca CPAP
1) DESCRIERE SUCCINTA
Masca CPAP conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33171210-4 Masca de reanimare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Masca CPAP min 50 max 100

Valoarea estimata fara TVA: intre 4,000.00 si 8,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Masca CPAP conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4000 lei Valoarea garantiei de participare: 80.00
RON

LOT NR. 73 DENUMIRE: Circuit de ventilatie cu senzor de flux


1) DESCRIERE SUCCINTA
Circuit de ventilatie cu senzor de flux conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33171210-4 Masca de reanimare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Circuit de ventilatie cu senzor de flux min 20 max 50

Valoarea estimata fara TVA: intre 4,000.00 si 10,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Circuit de ventilatie cu senzor de flux conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2000 lei Valoarea garantiei
de participare: 100.00 RON

LOT NR. 74 DENUMIRE: Termometru digital


1) DESCRIERE SUCCINTA
Termometru digital conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


38412000-6 Termometre (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Termometru digital min 20 max 150

Valoarea estimata fara TVA: intre 160.00 si 1,200.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Termometru digital conform caiet de sarcini. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 360 lei Valoarea garantiei de participare:
12.00 RON

LOT NR. 8 DENUMIRE: I-Gel


1) DESCRIERE SUCCINTA
I-Gel conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33171110-3 Masca de anesteziere-reanimare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
I-Gel min 50 max 200

Valoarea estimata fara TVA: intre 2,950.00 si 11,800.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


I-Gel min 50 max 200. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2950 lei Valoarea garantiei de participare: 118.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 25/26


Fisa de date
LOT NR. 9 DENUMIRE: Banda adeziva cu rivanol
1) DESCRIERE SUCCINTA
Banda adeziva cu rivanol conform caiet de sarcini

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


33141111-1 Bandaje adezive (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Banda adeziva cu rivanol min 350 max 2500

Valoarea estimata fara TVA: intre 315.00 si 2,250.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE


Banda adeziva cu rivanol min 350 max 2500. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 270 lei Valoarea garantiei de participare:
22.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27-02-2018 15:42 Pagina 26/26