Sunteți pe pagina 1din 62
i ROMANIA INALTA CURTE DE CASATHE $1 JUSTITIE SECTIA PENALA Decizia nF. 2981 Dosar nr. $947/11072009 Sedinja publicd din 6 noiembrie 2014 Completul compus din: Toana Bogdan + Presedinte ‘Anca Madalina Alexandrescu + Iudecitor Toana Alina Tlie - Judecitor Magistrat asistent ~ Alina Gabriela Paun Ministerul Public — Parchetul de pe langé inalta Curte de Casajie si Justtie, Direetia Nationala Anticoruptiea fost reprezentat de procuror Elena Matiesescu Pe rol pronuntarea in cauza penald ce are ca obiect recursurile declarate de Parchetul de pe lingi fnalta Curte de Casatie si Justitie - Directia National Anticoruptie - Serviciul Teritorial Baedu si de partea civila Municipiul Baciu impotriva deciziei penale nr. 139 din 6 noiembrie 2012 pronungati de Curtea de Apel Bacau — Sectia Penal8, Cauze Minori si Familie, Dezbaterile au avut loc in sedinfa publica din 15 septembrie 2014, fiind onsernae tn cheeren de gaint del ace de, care face parte integra din prezenta decizie penalé, cand Inalta Curte, avnd nevoie de timp pentru a delibera, a amfnat, succesiv, pronunfarea la 29 septembrie 2014, 13 octombrie 2014, 27 octombrie 2014 si 6 noiembrie 2014 cind, tn aceeasi compunere, a decis urmatoarle: INALTA CURTE, Deliberénd asupra recursurilor penale de fefi, constata ci, prin sentinfa penalé nr. 196 din 13 aprilie 2007 promungatd de Tribunalul Baedu in dosarul ‘nr. 5460/2008, sa dispus, in temeiul art. 11 pet.2 lita raportat la art. 10 lit. d Coprpen., actitarea inculpafilor: Sechelariu Dumitru, fiul lui Gheorghe si Agripina, ndscut la data de 14.07.1958 in municipiul Bacau, cetitean roman, absolvent al Facultafii de Contabilitate si Informaticé de Gestiune Bacau, actionar la $.C.Selena SRL Bact, césitort, avind in intretinere 4 copii minor, stg. militar sa sficut, cu antecedente penale, domiciliat in municipiul Bacdu, st. Unirii_nr. 45, judeful Bacau, CNP 1580714040051 pentru savargirea infractiunilor de asociere in vederea sAvasirii de infractiuni, prev. de art, 323, alin.2.C.pen. rportat la art. 17 litb din Legea nr. 78/2000, luare de mita, prev. de’ art 254 alin.2 C.pen. raportat la art. 7 alin.1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art, 41 alin.2 C.pen. (opt acte materiale), ingelaciune, prev. de art. 215 alin.2 si 5 C:pen, si abuz in se-viciu contra inteeselor publice, prev. de art. 248 ‘Crpen. raportat a art. 248! C.pen. cu aplicarea art. 17 litd din Legea nr. 78/2000 si art. 41 alin, 2 C.pen.; Lucas Laurian Iulian, fil lui Ile si Florica, nascut la data de 2.05.1974 in Dorohoi, judetul Botosani, cetdjean roman, absolvent de facultate, intreprinzitor particular, necdsatorit, féré copii minori, fir antecedente penale, stsgiul miltarsatisfacut, domiciliat in Bacau, str. Alexandru cel Bun, nr.17, ap.17. judetal Bacau, CNP 1740502072630 pentru sivarsirea infractiunilor de asociere in vederea s8virgirii de infractiuni, prev. de art. 323 alin.2 C.pen. raportat la art 17 litb din Legea nr. 78/2000, complicitate la luare de mit, prev. de art. 26 C-per. raportat la art. 254 alin.2 C.pen. gi art. 7 alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. (opt acte materiale), participatie improprie la fals in declarati, prev. de art. 31 alin.2 C.pen. raportat la art. 292 C.pen. cu aplicarea art. 17 lite din Legea nr. 78/2000 gi art. 41 alin.2 pen. (patru acte materiale), fals intelectual, prev. de art. 289 C.pen. raportat la art. 17 lite din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. (patru acte materiale) si uz de fals, prev. d2 art. 291 C.pen. raportat la art. 17 lite din Legea rr. 78/2000 cu aplicarea art 41 alin.2 C.pen. (patru acte materiale); fim Vasile Dorinel, ful lui Vasile si Marioara, nascut la 9.08.1963 in municipial Roman, jud. Neamt, cetijean roman, absolvent al Facultatii de Imbunatijiri Funciare, inginer, c&sttorit, avand in intetinere un copil minor, firé antecedente penale, domiciliat in Bacau, str. Decebal, nr.19, ap.5, judeful Bacdu,CNP 1630809040032, pentru sivérsirea infractiunilor de asociere in. vederea sAvargirii de infractiuni, prev. ¢e art 323 alin.2 C.pen. raportat la art. 17 litb din Legea nr. 78/2000 si complicitate la Iuare de mita, prev. de art, 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.2 C.ren. si art. 7 alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. (opt acte materiale) fn temeiul art. 21 C.pen., s-a luat act c8 partea vatamati Bocdne} Vasile a deocedat. fin temeiul art. 14, 346 C.prpen. raportat la art. 998 C.civil, s-au respins pretentile civile ale parfilor civile Solomon Constantin si Roman Ion. In temeiul art. 14, 346 Cpr-pen, raportat la art. 998 C.Civil,s-a luat act 8 parfile vitimate Michici Oransa, Feldes Maria, Ciosu Constantin, Ciosu Mandica, Soria Ton, Roman Gica, Ignat Didina, Popa Mihai si succesorul legal al parii vitimate decedate Tonea M., numita Tonea Maria, si Consiliul Local Bacdu nu s-au constituit parti civile in cauz8. {in temeiul art. 163 C.prpen., s-a dispus ridicarea sechestrului asigurdtor institut asupra bunurilor mobile si bunului imobil din Bacdu, Bdul Uniri nr. 49, jud. Bacéu, proprietatea inculpatului Sechelariu Dumitru prin ordonanta procurorului din data de 22.06.2005 gi adusa la indeplinire in conformitate eu pprocesul verbal de aplicare a sechestrului asigurator din data de 22.06.2005, precum si punerea la dispozitia acestuia a bunului sechestrat. in temeiul art. 163 C.pr.pen., s-2 dispus ridicarea sechestrului asiguritor instituit asupre bunului imobil din Bacau, Bdul Alexandra cel Bun, b).7, e.A, jud. Bacau, groprietatea inculpatului Lucag Laurian Tulian, prin drdonania procurorului din data de 21.06.2005 si adusd la Indeplinire fn conformitate cu procesul verbal de aplicare a sechestrului asiguritor din data de 21.06.2005, precum si punerea la dispozifia acestuia a bunului sechestrat. in temeiul art. 163 C.pr.pen., s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator asupre bunului imobil din Bacdu, str.Decebal, bl.19, sc.A, jud. Bacdu, proprietatea inculpatului Ifim Vasile Dorinel, prin ordonanfa procurorului din data de 22.06.2005 si adusé la indeplinire in eonformitate cu procesul verbal de aplicare a sechestrului asiguritor din data de 22.06.2005, precum si punerea la dispozitia acestuia a bunului sechestrat. In temeiul art, 192 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat au rimas in sarina acestuia Pentru a hotiri astfel, Tribunalul a ardtat, in esenti, cu privire la infractiunea prevazuté de art. 323 alin.2 C.pen. raportat la art. 17 litb din Legea nr. 78/2000, c& toate susfinerile D.N.A-ului referitoare la latura obiectiva constituie, de fapt, obligatii impuse de legea administratiei publice locale, de legile fondului funciar si de normele de aplicare ale acestora si nicidecum actiuni de natura a se circumscrie clementului material al infractiunii de asociere pentru care inculpafii au fost trimigi in judecat, {In ce privesteinfractiunea de Iuare de mitd, in forma autoratului (inculpatal Sechelariu Dumitru, respectiv a complicitiii(inculpatiiIftim Vasile Dorinel si Lucas Laurian lian), s-a apreciat, pe de o parte, de ctr instanfa c& procurorul clus in continutul constituiv al acesteia actiuni care se integrau in latura obiectiva a infactiunii de santaj, pentru care s-a dat o solutie de netrimitere in judecata, iar, pe de alt& parte, ci presupusa viciere a consimfémantului Vanzitorilor iu a fost probata in cauzi (tofi declarind in cursul.cercetéii judecitoresti ci nu dorese ca actele de vanzare-cumpérare si fie declarate mule sic au acceptat preful propus in tranzacjie pentru a nu exista nici alt oferté si de bani) si orieum, o asemenea chestiune sar situa pe RY iar nu in sferainfractionalulu. Jn legiturd cu infractiumea de ingelaciune prev. de art. 215 alin. 2 si 5 Cpen., refinuti in sarcina inculpatului Sechelariu Dumitru, Tribunalul a ‘mentionat c& nu sunt intrunite elementele constitutive ale acesteia sub aspectul laturit obiectve, neexistind vreo actiune de inducere in eroare si nefticdndu-se dovada producerii vreunui prejudiciu, dimpotriva, operatiunile civile efectuate find pagubitoare pentru inculpat. Facénd, totodatd, trimitere la depozitiile martorilor audiafi in cursul cercetirii judesatoresti, care au infirmat orice influenté a inculpatului Sechelariu Dumitra cu privire la'aprobarea schimbului de terenuri si au declarat cd s-au fcut presiuni asupra lor de c&tre DNA, motiv pentru care nu mai sustin cele afirmate la umarirea penala, Tribunalul a rejinut c& mu sunt intrunite nici clementele constitutive ale ingracfiunii de abuz in serviciu, prev. de art.248 in Legea nr. 782000, apreciindu-se c& inculpatul nu a avut nici pe de parte rolul determinant cere s-& incereat a i se atribui in aceste schimburi de terenuri care s-au efectuat intre Consiliul Local si SC Letea SA. ‘Cu privire la infractiunile de fas intelectual siz de fs, s-a ardtat cB nu se poate refine vinovatia inculpatului Lucas Laurian Tulian, atat timp cét toate persoanele pe numele c&rora au existat cereri de eliberare a unor certificate de Urbanism au obfinut aceste documente si s-au folosit de ele in fata notarului fn vederea instrindei terenurilor si nu au reclamat niciodata faptul c& mu licitat eliberarea respectivelor certificate de urbanism. i JImpotriva acestei sentinte au declarat apel Parchetul de pe lange fnalta Curte de Casayie $i Justtie - Directia Nazionala Anticorupfie — Serviciul Teritorial Bacéu si inculpatit frim Vasile Dorinel yi Lucas Laurian Tulian, ce aa fost respinse, ca nefondate, prin decizia penald nr. 87 din 3 iunie 2008 promunjaté de Curtea de Apel Baciu — Sectia penalé in dosarul nr. '941/32/2007, find, astfel, mentinuti solutia de achitare a inculpatilor entra infractiunile ce au format obiectul acuzatiei penale. ‘Aceastl decizie a fost recuratd de Parchetul de pe léngé inalta Curte de Casatie si Justtie - Direcfia Nayionalié Anticorupfe - Serviciul Teritorial Bacau si de inculpatul Ifrim Vasile Dorinel, iar, prin decizia penala nr. 3869 din 25 noiembrie 2008, pronunjata in dosarul nr. 941/32/2007 de Seeyia penal a Inaltei Curti de Casatie si Justifie s-au admis recursurile declarate, sa casat decizia Curtii de Apel Baciu si s-a timis cauza spre rejudecare la acee instanfa, constatindu-se incidenfa cazului de casare prevazut de art.385° ain. 1 pet. 3 Ccprpen. intrucét judecdtorii care au solujionat cauza in ape! erau incompatibili Procedénd Ia reiudecarea cauzei, instanta de apel a constetat c& Tribunalul a incdlcat prevederile art. 76 si art. 291 C.prpen., in mod gresit dispunénd citarea, in calitate de parte civila, @ Consliului local al Municipivlui Bacdu, in Joe de Municipiul Bacdu, prin Primar, aga cum era corect. Ca urmare, prin decizia penalé nr. 49 din 8 aprilie 2009 pronunjata in dosarul nr. 941.1/32/2007, Curtea de Apel Bacéiw ~ Sectia penal a admis. ap:lutile declarate de Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justifie - Direcjia National Anticoruptie — Serviciul Teritorial Bacdu si de inculpafi Ifrim Vasile Dorinel si Lucas Laurian Iulian, a desfiinfat sentinja penalé nr. 196/D din 13, junie 2007 a Tribunalului Bacdu (dosarul nr. 5460/2005) si a dispus trimiterea, cauzei spre rejudecate la aceeasi instant in vederea citi, in calitate de parte civil, a Munieipiului Bacau, prin Primar. ‘Aceasti hotarire a fost menfinuta de /nalta Curte de Casatie si Jutitie - Sectia penalé care, prin decizia penalé nr. 2166 din 9 iunie 2009, pronuntata ir dosarul nr. 941.1/32/2007, a respins, ca nefondate, recursurile declarate de i i Ifrim Vasile Dorinel si Sechelariu Dumitru impotriva deciziei zenale 2009 a Curt de Apel Bactu-Sectia penala. nr. 49 din 8 april {in rejudecare, cauza a fost inregistraté pe rolul Tribunalului Bact sub nr. 5974/110'2009 sia fost solujionatd prin sentinga penal nr. 169/D din 26.06.2012, dispundndu-se, in temeiul art. 11 pet.2 lita raportat la axl 10 lit. d Coprpen., ‘achitarea inculparilor Sechelariu Dumitru pentru. sivarsirea infractiunilor de asociere in vederea sAvaririi de infractiuni, prev. de art. 323 alin2 C.pen. raportat la art. 17 litb din Legea nr. 78/2000, luare de mité, prev. de at 254 alin.2 C.pen. raportat la art. 7 alin.1 din Legea nr. 78/2000, eu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. (opt acte materiale), prin inlaturarea agravantei prev. de srt. 75 lita C.pen, ingelaciune, prev. de art. 215 alin, 2 si 5 C.pen., si abuz. in serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 248 C.pen. raportat la art 248! C.pen. cu aplicarea art. 17 lit din Legea nr. 78/2000 si art. 41 alin. 2 Cypen; Lucas Laurian Iulian pentru sivérgirea infractiunilor de asociere in vederea sivargiii de infactiuni, prev. de art. 323 alin.2 C.pen. raportat la art. 17 lit din Legea nr. 78/2000 si complicitate la luare de miti, prev. de art. 26 ‘Copen, raportat la art, 254 alin.2 C.pen. gi art. 7 alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin2 C.pen. (opt acte materiale), prin inlaturarea agravantei prev. de art 75 lit a C.pen.; [frim Vasile Dorinel pentru sivarsirea inf-actiunilor de asociere in vederea savargiri de infractuni, prev. de art. 323 alin.2 C.pen. raportat Ia art. 17 lib din Legea nr. 78/2000 gi complicitate Ia luare de mit, prev. de art 26 C.pen. raportat la art. 254 alin.2 C.pen. si art 7 alin din Legea rn. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin2 C.pen. (opt acte materiale), prin ‘nldturarea agravantei prev. de art. 75 lit a C.pen.. fn temeiul art. 11 pot. 2 lit. braportat la art. 10 lit. g C.pripen. si art 122 lit. d C.pen, a fost incetat procesul penal pomit impotriva inculpatului Lucas Laurian lulian pentra infractiunile de participate improprie la fals in declarati, prev. de art. 31 alin.2 C:pen. raportat la art. 292 C.pen. eu aplicarea art. 17 lit din Lege nr. 78/2000 si art. 41 alin.2 C.pen. (patra acte materiale), fals intelectual, prev. de art. 289 C.pen. raportat la art. 17 lite din Legea nr. 78/2000. ‘cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen. (patra acte materiale) si uz de fals, prev. de art 291 C.pen. raportat la art. 17 lite din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin2 Cypen. (patru acte materiale), intrucat a intervenit presripfiarispunderi penale fn temeiul art. 14, 346 C.pr.pen. raportat la art. 998 C.Civil, s-aluat act c& Solomon Constantin ~ £157 vol. 1, fon Circu Dorina £8 vol. 2, Strt Neculai £157 vol. 2, Michici Ortansa - £163 vol. 1, Feldes Maria - £164 vol. 1, Ciosu Constantin, decedat, prin Ciosu Méndica ~ £.166 vol. 1, Soria Ioan - £160 vol 1, Romar. Gicd, Ignat Didina - £158 vol. 1, Popa Mihai, reprezentant legal al pirtii vitimate decedate Tonea Maria ~ f.'167 vol. 1. Constantin Constantin Doru — £193 vol. 1, Chiariac Rodica Gabriela ~ £194, Barau lie £58 vol. 2 $i Radu loan Viorel nu s-au constituit piticivile in cauzi, Sau respins pretentilecivile formulate de parte civila Municipiul Bacau prin Prima, In temeiul art, 163 C.prpen., 6-2 dispus ridicarea sechestrulni asigurétor {institut asupra bunurilor mobie si bunului imobil din Bacau, Bdul Uniriénr.49, jud. Baciu, proprietatea incalpatului Sechelariu Dumitru, prin ordonanta, procurorului din data de 22.06.2005, adusa la indeplinire in conformitate cu procesul verbal de aplicare a sechestrului asigurétor din data de 22.06.2005, si punerea la dispozita acestuia abumului sechestrat. {in temeiul art. 163 C.prpen., s- dispus ridicarea sechestrului asigurator institut asupra bunului imobil din Bacau, Bdul Alexandru cel Bun, BL, sc.A, jjud. Bactu, proprietatea inculpatului Lucas Lauran Iulian, prin ordonanja procurorului din data de 21.06.2005, adusé la indeplinire in conformitate cu procesul verbal de aplicare a sechestrului asiguritor din data de 21.06.2005, si punerea la dispozitia acestuia a bunului sechestrat. {n temeiul art. 163 C.prpen., s-a dispus ridicarea sechestrului asiguritor instuit asupra bunului imobil din Bacdu, str. Decebal, b119, c.A, jud. Bactu, proprietatea inculpatului Iftim Vasile Dorinel, prin ordonanfa procurorului din data de 22.06.2005, adusi la indeplinire in conformitate cu procesul verbal de aplicare a sechestrului asigurator din data de 22.06.2005, si punerea la dispozitia acestuia a bunului sechestrat fn temeiul art. 192 alia.3 C.prpen., s-a dispus rimfnerea in sarcina statului a cheltuielilor judiciare avansate de acesta. S-a admis, in parte, cererea formulaté de expert Axinia Paul sis-a dispus reducerea cuantumului amenzilor judiciare aplicate acestuia prin incheierile din 06.12.2011, 10.01.2012, 07.02.2012, 10.04.2012 pénd la suma de 500 lei Totodati, s-a dispus scutirea de plata amenzii judiciare aplicaté av. Dancu ‘Radu Catalin prin incheierea din data de 23.02.2012. Pentru a pronunja aceastd sentinfd, prima instanfa, dupa expunerea situatiei de fapt descrisd in rechizitoriu si enuntarea acuzatiilor penale formulate impotriva inculpatilor Sechelariu Dumitru, Lucag Laurian Tulian si Iirim Vasile Dorinel, a ardtat cd faptele refute de procuror in sareina acestora nu intrunese ‘elementele constitutive ale inyhactiunii de asociere in vederea sdvarsirii de Infracjiuni, prevazwd de art. 323 alin. 2 C.pen. raportat la art. 17 lit. b din Legea nr. 78/2000. In acest sens, sa mentionat 8, potrivit rechizitoriului, inculpatul Sechelariu Dumitru, in indeplinirea functiei de autoritate public’ cu responsabilitfi in buna functionare & administratiei publice locale, ar fi initiat constituirea unei asocieri in scopul sivargirii unor fapte de coruptie, care au adus atingere unor activitafi de interes public, patrimoniului municipalitati, drepturilor eetafenilor si punerii in aplicare a legilor, asociere la care ar fi participat si inculpajii Lucas Laurian Tulian si Iftim Vasile Dorinel. Or, ficdnd referire ta jurisprudenja inaltsi Curt (decizille penale nr. 4025/2002 si or. 5961/2004), precum si la cuprinsul art. 323 C.pen., in accepfiunes c&ruia asocierea se realizeaza prin actunea fiecdreia dintre persoanele care inteleg si-si aldture eforturile si presupune un consens neechivoc, o infelegere stabilita intre acestea de a se asocia, de a se supune unei discipline, de a actiona potrivit unui plan, Tribunalul a apreciat cé toate sustinerile parchetului referitoare la elemental material al acestei infractiuni constituie obligatii impuse de legea adminisratei publice locale, de legile fondului funciar si normele de aplicare ale acestora si nicidecum acfiuni de natura’ a constitui latura obiectiva- a infractiunii de asociere in vederea sivarsiii de infractiuni. ‘Astfel, sa apreciat cd activitatea desfisurata de cei trei inculpati a fost conforr:é Legii nr. 215/2001 privind administratia publics local, sens in care s- a precizat ci delegarea si, respectiv, exercitarea atritutilor delegate s-au efectuat in temeiul art. 61 alin. 2 din acest act nornativ, potrivit cdrora viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul siu de drept, primarul putindu-i delega atributiile sale. Totodati, cu privire le acuzatia rejinutd in sarcina inculpatului Sechelariu Dumitru consténd in aceea c& ar fi procedat la dlesemnarea lui Lucas Laurian Tulian si fim Vasile Dorinel ca membri in Comisis pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a ‘municipiului Baciu, s-a aritat c& aceasta este lipsita de fusdament, in condifile in care dispozitile art. 12 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar insti exclusivitatea constituirit prin ordin a comisiilor locale in favoarea prefectului, acesta find cel sub conducerea ciruia functioneaza si comisiile judefene ce au rolul de a indruma si controla activitatea comisilor locale. Totodatd, prin Hotardrea nr. 180 din 14 martie 2000 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributile si functionarea lor pentru stabilirea dreptului de proprietate privati asupra terenurilor, a ‘modelului $i modului de atribuire a ttlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotardrea Guvernului nr. 131/191, art. 2, alin. 1 a fost modificat si completat cu urmitoarele: *Comisiile comunale, origenesti sau municipale se consttuie prin ordin al prefectului si vor fi formate rimar - pregedintele comisiei; viceprimarul desemnat de primar, secretarul “nti administrativ-teritorale - secretarul comisiei; un specialist in mAsuratori topogralice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, imtundtifiri funciare sau tun specalist in cadastru general”. Sub acelasi aspect, sa ardtat c& desemnarea inculpafilor fim Vasile Dorinel si Lucag Laurian Iulian ca membri in Comisia, Locald Bacdu de reconstituire a dreptului de proprietate mu rezulté c& ar fi fost acuta de Sechelariu Dumitru in vederea sivarsirii vreunei fapte penale, dimpotriva acest luera s-e realizat prin Ordinulul Prefectulai Judepului Bacdu nr. 199/2.10.2000, in care sunt mentionati, ca presedinte, Sechelariu Dumitru si Lucas Laurian Tulian, iar, in calitate de membru, prinre alfi, figureazi si inculpatal Iftim Vasile Dorinel Referitor la menfinerea inculpatului Ifrim Vasile Derinel in functia de sef al Serviciului Cadastral si Fond Funciar, instanfa a considerat c& aceasta mu ppoate constitu element material al infractiunii de asociere in vederea sivarsirii de j, cu atit mai mult cu cat, din probele administrate in cursul cercetarii judecdtoresti (depozitile martorilor functionari in cadrul Primariei Bacau), rezulta cd inculpatul era un exemplu de profesionalism. Astfel, Achilov oghin, subalter al inculpatului Ifrim Vasile Dorinel, a declarat (£312): ,Lfrim, a gi finctionar in cadrul acestui serviciu, a fost un model de corectitudine, respectat legea si i-a indeplinit sarcinile de serviciu. Raménea dupa orele de program, studia legile si eram informafi cu privire la modificarile legislative.” ‘A’ mai ardtat Tribunalul c4 presupusa coordonare a asocieri retinuté de citre D.N.A. in sarcina inculpatului Sechelariu Dumitru si probatd, in vi procurorului, cu depozitia martorului Popa Dumitru, seeretarul Primriei Bac: care, in cursul urmaririi penale ar fi afirmat ,.Lucag Laurian Tulian era omul de ‘neredere al lui Sechelariu Dumitra, iar Iirim Vasile Dorinel.. executantul", nu poate fi acceptatd in condigile in care, i faa instanei, acelasi martor a declrat: imi mentin partial declaraiile date in cursul cercetarilor penale. O parte din ddeclarate mi-a fost dictatd, motiv pentru care mi-o retractez. Niciodati cei trei inculpafi nu mi-au creat impresia c4 s-au constituit intr-un grup organizat in vederea comiterii de infractiuni .. c&nd m-am referit 1a faptul ci Iirim era cexecutantul, iar Lucas omul de incredere, m-am referit la faptul c& Iftim ‘ndeplinea in mod constincios atributiile de serviciu ... nu am dat niciodati declaratii de constituire de parte civil sub o asemenea presiune .. niciodats inculpatul Sechelariu nu mi-a cerut si fac ceva impotriva legii .. a existat o temere cdnd am dat declarafie inirucat se anunfase deja pe post ch a§ aves calitatea de invinuit in dosarul Sectelariu’. {n mod similar, sa apreciat c& nu poate fi refinutd eu privire la inculpetul Lucas Laurian Tulian acuzafia consténd in identificarea unor persoane care au solicitat cu multi ani in urma reconstituirea dreptului de proprietate, probatf, in opinia Parchetului cu declaratile rartorilor Ciosu, sens in care s-a facut referire Ja depozitia numitei Ciosu Mandica din fata instanfei, in care a aritat: ,nu-mi ‘mentin dectarafile date in cursul cercetailor penale .. soful meu s-a ocupat de ‘ntocmirea dosarului pentru reconstituirea dreptului de proprietate si el a ficut toate demersurile.... De asemenes, faptul c& Lucas Laurian Tulian, precum si inculpatul Iffim Vasile Dorinel, au fost membri in Comisia de aplicare a legilor fondului funciar mu poste constiui, in opinia instantei de fond, elementul material al infractiunii de asociere in vederea sivarsirii de infractiuni, in conditiile in care, aga cum sa aritat, numirea membrilor Comisiei locale reprezinti atributul exclusiv al Prefectului, iar executarea ordinului dat de acesta nu este facultativa, ei obligatorie. In ce priveste identificarea de catre Iitim Vasile Dorinel a persoanelor care formulaserd cu mulfi ani in wma cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, sa aritat c& aceasti imprejurare nu poate fi refinuté ca reprezenténd elementul material al infractiunii prevazute de art. 323 C.pen., ci doar ca 0 respectare a sarcinilor de serviciu, avnd in vedere ca, potrvit figei postului, seful Serviciului Cadastru avea, printre atributii, si obligatia selectionarii si analizarii cererilor depuse de cetateni potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 gi nr, 44/1994, in vederea reconstituirii sau constituirli dreptului de proprietate supra terenurilor. Sub aspectul aceleiasiinfractiuni,judecitorul fondului a mai sesizat ein cuprinsul rechizitorului, s-au ficut o ‘serie de afirmaii generale, fird a’ se menfiona numele tuturor persoanelor implicate in procesul de eliberare @ titlurilor de proprietate, actul de sesizare axiindu-se pe fapte extrase din context, pentru a crea imaginea cd inculpatit au creat un grup, 0 asociere. Referitor Ia faptul c&, in rechizitoriu, se menfioneaz c& documentatia privind amplasamentul terenurilor in vederea emiteriittlurilor de proprietate ‘rau discutate, inaintea intocmirii lor, intr inculpafii Sechelariu Dumitru, Lucas Laurian Tulian si Ifim Vasile Dorinel, Tribunalul a constatat cf acest lucru este ‘contrazis chiar de martorii audiati din faza cercetarilor de urmarire penala, respectiv Popa Dumitru (care a arétat ci ,Documentele, respectiv procesele verbale in care se stabilea zona de reconstituire a dreptului de proprietate se intocmeau la Serviciul Cadastral si puse in discufia membrilor comisiei de aplicare a Legii fondului funciar din Mun, Bacdu - vol.IV, fila 90) si Achilov Loghin (care a mentionat c ,Procesele verbale .. in care se consemnau locurile unde se vor atribui erenurile reconsttuite erau semnate de membrii comisiei, iar terenurile libere erau furnizate de cétre serviciul cadastral si fond funciar prin Ifim, care era menibru in comi intdrit si in fata instanfi:,.Procesele verbale erau semnate de membrii comis terenurile libere erau furnizate de sau viceprimarului de propritate... Semnarea figei tehnice nu era obligatorie de cétre proprietar... Propunerile de amplasament erau ficute de mine, Iftim si Asaftel... — ds. $460, vol.2, fla 310-314). {in continuare, reludnd intocmai expunerea situafiei de fapt din cuprinsul actului de sesizare, cu trimitere in mod detaliat la fiecare act material refinut in sarcina inculpajilor Sechelariu Dumitru, Lucas Laurian Tulian si Ifrim Vasile Dorinel, instanja de fond apreciat c& nu sunt intrunite nici elementele constitutive ale infactiumil de luare de mitd, previzutd de art. 254 alin. 2 C.pen raportat la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cpen, in forma auoratului (inculpatul Sechelariu Dumitru), respectiv a ‘complicitayit (inculpatit Sechelariu Dumitru, Lucas Laurian Tulian si lfrim Vasile Dorinel), de care acestia sunt acuzafi de cétre Parchet. ‘Astfel, dupa prezentarea unor considerafiiteoretice cu prvire la confinutul consttutiv ai acestaiinfractiuni, asa cum rezulta din cuprinsul art. 254 C.pen., Tribunalul a ardtat cd, desi in actul de sesizare a instanfei, Parchetul defineste corect infraciunea de Iuare de mita, atunci cnd descrie, in concret,actvitatea infractionala, face referire, ins, la aspecte ce fin de latura obiectiva a infractiuni de santaj, pentru care sau efectuat cercetiri si s-a pronunfat deja o solu cauzi, menfiondnd ci actele gi faptele comise de cei tref inculpati constau in constringerea vanzatorilor s4 incheie contractele de vanzare-cumparare terenurilor la un pret nereal, subevaluat, imps de inculpatul Sechelariu Dumitru, ceea ce echivaleazi cu 0 violenfé psihicd exercitatA asupra acestora. Or, in opinia judecttorului fondului, 0 asemenea teorie inedita, care conferd un €u toate normele treaga practicd alt confinut infractiunii de Iuare de mité, vine in contradict legale care reglementeaza respectiva infractiune, precum si {in matetie, care delimiteazi cla, concis 5 fr echivoe, situafile in care exist astfel de fapté. Mai mult decdt atét, s-a ardtat cd sustinerile procurorului sensul c& ,...chiar daca existi o aparenfé de legalitate privind autentificarea contractelor de vinzare-cumparare, consimfimantul vinzitorilor de a instrdina Aerenurile nu a fost liber exprimat” se situeazA clar pe téramul dreptului civil sectiunea contracte” si nicidecum in sfera infractionalului, iar motivarea ‘ingiduitoare referitoare la notarii publici care au autentificat contractele de vvinzare-cumpaare (cu privire se araté c& ,nu au avut viziunea presiunii psihice exercitate asupra vanzatorilor, astfel c& existé o aparenté de legalitate a actelor de_vinzare-cumpirare...ficdndu-se astfel dovada viciului de consimtémant, astfel este evident c& acele contracte sunt nelegale”) confirma tocmai acest aspect, respectiv faptul ci, in spefi, se regaseste varianta clasicd a unor acte juridice civile, in care vanzitorul cere un anumit pret, cumparatorul oferd un pret apreciat de el, inte acestia opereaz o negociere, ia, in final, se ajunge la un pret unic de vanzare-cumparare, la care achieseazA cele dou parti. Referindu-se, in concret, la acuzafile de luare de mith formulate in cuprinsul rechizitoriului, Tribunalul a aratat c& 0 prima modalitate de comitere rejinuta de procuror a constat in actiunea inculpatului Sechelariu Dumitru care, ajutat de inculpatii Lucas Laurian Tulian gi fim Vasile Dorinel, ar fi condiionat neplata impozitului restant in suma de 8.627.739 ROL datorat de martorul Solomon Constantin la Directia de Taxe si Impozite din cadrul Primariei ‘municipiulai Bacdu, pe perioada 01.01.1999-30.12.2001, de vinzarea de catre acesta, in beneficiul primului, a terenului in suprafafé de 4473 mop. situat in mun, Bacau, str. Aeroportului, jud. Baciu, inculpatii impunénd prejul de cumpérare a terenului la suma de 150,000,000 ROL, mult subevaluat fats de preful real al terenurilor din zond, prin aceasta obfindndu-se de catre inculpatul ‘Sechelariu Dumitru un folos material necuvenit. [n legaturd cu aceast8 faptd, s-a ‘mai refinut actiunea inculpatului Iftim Vasile Dorinel, care i-a dictat martorului Solomon Constantin cererea prin care solicita si fie sedzut de la plata impozitului intrucat pana la data de 31.03.2000 terenul s-ar fi aflat in extravilanul municipiului Bactu ijloacele de proba cu care Parchetul a infeles s8-si sustind acuzatiile au fost declarajile martorilor Solomon Constantin si Solomon Angelica, martori constituitt ulterior pari civile prin solicitarea sumei de 200.000.000.ROL gi cu rmenfiumea expresé c4 nu doresc desfiintarea contractului de vanzare-cumparare Incheiat cu Sechelariu Dumitru, declaratile inculpatilor date in faza de urmarire penala si declarajile functionarilor din cadrul Directiei de Taxe si Impozite Locale find inlaturate 10 Analizind aceste probe, Tribunalul a constatat, ins, 8, dupa ee, in faze de urmarire penala, Solomon Constantin a ardtat c&: ,Sechelariu Dumitru mi-a declarat pe un ton ameninfitor: daca nu pltesti banii pe impozit, ii vind casa la lictafie ca st ai din ce plati impozitul... Dumitra Sechelariu nu mi-a spus ce pret ofer pe teren si nici eu nu I-am intrebat, a mers la Lucas Laurian Tulian ciruia i-a spus: te duci si negociezi cu omul ca si-i Iuim piméntul.. Lucas Laurian m-a predat lui Iftim Irinel.. acesta mi-a spus c& primesc 150.000.000 ROL pentru teren sien i-am declarat c& preful este prea mic... m-am deplasat la biroul Notarului Public Olaru Toana, aceasta mi-a ardtat contractul de vanzare- ccumplrare care era deja redactat, m-a intrebat dac& am primit banii si la aspunsul afirmativ mi-a cerut si Semnez actul, lucru pe care Iam fut... in Sechelariu terenul .. pentru cf la discutia de la audienfa din februarie 2002 Dumitru Sechelariu mi-a spus c& daci dau terenul 0 38: itatie pentru achitarea impozitului restant gio si rman fird casd”, iar Solomon Angelica a declarat: ,soful meu a ‘mers in audienfa la primar si explice c& nu datoreaza un impozit atét de mare... la intoarcere a spus c& primarul a afirmat ci dac& mu plateste impozitul ne ia. casa. Precizez.c& daca ar fi fost un impozit mai mic de 8.600.000 ROL, eu si soful meu am fi plitit acel impozit si nu vindeam terenul”, ulterior, in faza de Jjudecatd, acestia au revenit asupra depozitilor inifiale, Solomon Constantin ‘mentionénd: am mers in audienfé la Primarul municipiului si am fcut cunoscut ‘acest Iucra (impozit in cuantum mare). I-am explicat c4 nu am nici o rosibilitate si achit impozitul, iar acesta si-a manifestat doringa de a cumpara terenul. imi ‘era team cl nu am cu ce plati impozitul si am fost de acord s& vénd terenul.. ‘am primit 150,000,000 ROL ... la acea data am fost muljumit pentru c& astfel aveam posibilitatea si imi platese impozitul. Solicit 200,000,000 ROL intrucdt am primit oferta la acea data de vinzare cu 15 USD mp... nu sunt de acord si se constate nulitatea contractului de vnzare-cumpérare”, iar Solomon ‘Angelica precizand cd: ,in timpul audienfei i s-a ficut o oferté de cumparare pentru teren.. nu cunose daca a fost determinat si vandi acest teren sau pur gi simplu a fost acordul sofului meu... as2 cum am arétat mai sus, soful meu a mers Ja primare cu intenfia de a renunfa la teren si chiar i-a spus primarului c& vrea si. scape de acest teren... nu vreau si se anuleze contractul, dar aj vrea si primese 0 diferent de bani, respectiv 200.000.000 ROL. Am acceptat s4 vind terenul inculpatului Sechelariu intrucat nu giseam cumpéritori pentru c& fiecare voia. Joe de casi... asa cum am aritat m-am bucurat ei am scdpat de tren ... In ‘momenta, in care soful meu a primit 150.000.000 ROL, am discutat cu soful ‘meu pe marginea prefului dar nu am stabilit preful care ni s-ar fi euverit si m-am bucurat ci am scépat de teren... soful meu a purtat discutii cu Sechelariu Dumitra numai in cadrul audienfelor (publice s.n.) de la sediul Primériei .. Nu solicit ca inculpafi sé fie condamnati pentru faptele pentru care au fos: trimigi in. Jjudecata, dar vreau s& primese despagubit”. S-a mai flcut referie la declaratia data de martoral Filip Vasilicd in fafa {nstanfei (fila 305), in cuprinsal careia acesta a mentionat cu privire la situatia legata de stabiliea impozitului pe teren, c& Solomon Constantin a cerut scutirea ‘SMGkas lap. impozinului-si-e-a.constetat 0 ‘eroare do calcula. acestuie, in continuare, martorul a mai artat ci: nu am fost niciodaté conditionat de primarul Sechelariu in stabiliea impozitelor si taxelor datorate de persoanele fizice si juridice... nua exista nici o ingerinfa din partea primarului sau a sefului cadastrului in stabilirea impoztelor si taxelor datorate de Solomon Constantin. Situatii similare cazului Solomon au existat $i exist si in prezent si in aceste conditii persoana depune cerere la care anexeaza documente justficatve.. taxele si impozitele sunt stabilite de lege si aplicate de functionarii din cadral Directiei de Taxe si impozite Locale” ‘A mai fost mentionaté, de asemenea, declaratia martorului Solomon Constantin din data de 04.02.2010 (fila 157 vol. 1 — dosar in rejudecare), in care 4 ardtatc&: ,nu dorese s8 particip in cauza ca parte vitimata sau parte civil, am suprafata de 4473 mp si aveam de achitat o suma mare ca impozit pentru acest teren si nu aveam resurse financiare. M-am prezentat in audienta la inculpatul Sechelariu care si-a manifestat dorinja de a cumpara terenul, nu am discutat cu privire la pre{. Ulterior m-am intélnit cu inculpatul Iftim care mi-a dat 150 rmilioane lei reprezentind contravaloarea terenului. Impreund eu ineulpatal Iftim am mers la Notariatul Public Claru Toana unde am semnat contractul de vanzare cumplrare, urménd ca actul si-mi fie dat peste cfteva zile intrucét nu era complet. Sunt mulfumit de pretul pe care I-am primit si nu am nici o pretentie fat de inculpayi. Declaratia din faza de urmérire am dato la sugest procurorului Irimia, iar cea din instant am dat-o liber. Acelasi procuror mi-a spus nu fi naiv c& poti céstiga niste bani". Terenul era situat in zona Aeroportului, teren intravilan. Impozitul a fost achitat de inculpatul Sechelariu, dde asemenea si cheltuielile notariale. Revin si arat c& binuiese c& inculpatul Sechelariu a achitat impozitul”. Referindu-se, in continuare, la cea de-a doua modalitate in care s-ar fi comis infracfiunea de luare de mit (in forma autoratului, respectiv a complicitafii)retinuta de procuror in cuprinsul actului de sesizare, Tribunalul a aritat aceasta a constat in conditionarea emiterii si eliberirititlurilor de pproprietate cétre persoane firice indreptijite de vanzarea terenurilor catre Sechelariu Dumitru si incheierea contractelor de vanzare-cumparare, ceca ce ar constitu, in opinia parchetului, un folos necuvenit, in sensul art. 254 C.pen.. ‘Astfl, cu privire la Bocinet Vasile, s-a constatat c& D.N.A. a stabilit 0 diferenté de’pret de 48.485.242 ROL, sum ,indicaté de martora Ton Carcu Dorina’, iar actvitatea infacyonala ar fi constat in aceea cd inculpatul Lirim Vasile Dorinel ar fi pretins mandatarei lon Cércu. Dorina, prin intermediul martorului Achilov Loghin, in schimbul modificarii amplasamentului terenului, vinzarea suprafejei objinuté urmare a schimbarii amplasamentului cdtre Sechelariu Dumitru contra stmei de 20.000.000 ROL; preful consemnat in 2 contractil de vanzare-cumparare nu ar fi fost, conform depozitiei aceleiasi martore, achitat in totalitate, ci doar parfal, restul de achitatfiind in suma de 48.485.242 ROL. Ficind trimitere la declarafile date pe parcursul procesului penal de martora indicat de parchet, Tribunalul a observat cf, daca in faza de urmarire penal, aceasta relata: am mers la Serviciul Cadastral unde Iam eunoscut pe Achilov Loghin ...mi-a spus si fac o cerere la Primarie..m ficut-o... Achilov Loghin mi-a cerut sé vind terenul primarului Sechelariv..i-am dat ttlul in original.. la data de 21 iunie 2002 Achilov Loghin mi-a dat suma de 20.000.000 ROL", in faza de judecaté a mentionat: am Iuat legdtura cu numitul Achilov -» i-€m spus cd intentionez s& vand si daca cineva intentioneazi si-mi cumpere: ‘eremul sé ma anunfe. Am vandut dous suprafeje de teren (prntre care se afl $i ‘renul in discufi), am fost muljumita de preful primit siam semnat contractul de vanzare-cumpérare al terenului, Cu banii pe care i-am primit am cumparat o locuinfi, toate formalititile pentru obinerea titlului de proprietate si locatia, (aoul amplasament sn.) au fost stabilite in mod legal si neconditionat si am fost mulfumifi .. am fost interpelata de persoane de la DNA... mi s-a spus e% am vandut terenul sub preful pifei si apoi am fost intrebata decd vreau bani ca si. acopair necesarul real, bani pe care urma sii obfin de la inc. Sechelariu .. afar de acest Achilov nu a mai intervenit nimeni in demersul nostra”. Totodati, in declarajia din 13.05.2010 (fila 8 vol. 2 ~ dosar rejudecare), ‘martora Ion Carcu Dorina a aratat c&: ,am primit procurd dz la Bocinet Vasile, acesta detinea terenul peste pod la U R’A, unde au fost construe blocuri, motiv pentru care a primit teren in Izvoare; m-am ocupat de formalitiile pentru cemiteres tithului de proprietate. Pe parcursul acestor proceduri nu m-am simit ‘antajat, nu am fost obligatd s& vand terenul” {nce priveste cazul Feldes Maria $i Michici Ortansa, in favoarea c&rora s- a stabilit de D.N.A. 0 diferent de pret de 10.000 USD rezultat ca urmare a sedderii sumei de 5000 USD primiti de vanzitoare, prin mandatarul Strat Neculai, din suma de 15.000 USD ce ar fi fost solicitaji de mandatar la negocietea pretului, Tribunalul a refinut 8, potrvit rechizitoriului, activitatea. infractionala ar fi constat in cont reconstituirii dreptului de proprietate de vanzarea terenului catre Sechelariu Dumitru si impunerea prefului de 5000 USD, desi Strat Neculai solictase suma. 15,000 USD. Conditionarea, in viziunea D.N.A., a emiteriitilului de proprietate de vanzarea terenului citre Sechelariu Dumitru ,este demonstrat si prin procura specialé pe care Strat Neculai a intocmit-o la 12 iulie 2002 la Biroul Notarului Public Ladan Dumitria in care se consemneaza ca Michici Ortansa si Feldes Maria I-tu imputernicit pe martor s& vand& cui va crede de euviingé la preful cel mai convenabil suprafefele de teren fird precizarea numérclui tilului, locul de amplasare a terenului si vecindtafile”. Totodatd, procurorul a refinut ca aspecte ce demenstreazi sivarsirea infractiunii nesemnarea figei tehnice de persoanele in favoarea cdrora s-a reconstituit dreptul de proprietate si nzeliberarea acestuia, B a mijloace de proba in sustinerea acuzatiilor fiind retinute declaratile lui Strat ‘Neculai, Feldes Maria $i Michisi Ortansa ‘Analizand aceste probe, Tribunalul a aritat cf, dact in faza de urmérire penal, Strat Neculai declam: ,i-am cerut lui lirim simi glseascd un cumparator pentru teren, am véndut terenul la 1 USD m.p. far si ma intereseze preful terenurilor in zond .. ulterior vinzasii am aflat c8 terenul valora in zond si id plata unei diferente intre preful primit urmare a fe vanzere-cumplrare si prequl terenului de la data la care a dat declaratia in faja DNA”, in faza de judecata (fla 234) acesta a mention: am vaindut terenul.., am fost mulfumit de pref, am luat bani si am plecat acas& atunci am avut convingerea 24 am ficut un bine ... nu pot preciza daca Feldes sau Michici au pretenfii civil, ins stiu cd mai vor si objind un loc de {inhumare”. Totodatd, in declaratia pe care martorul a dat-o pe 09.09.2010 (fila 124 vol 2 ~ dosar in rejudecate) a arata ca: am semnat la notar contractul de vanzare-cumpérare; celor doui (Feldes Maria si Michici Ortansa) le-am remis suma de 5000 dolari” in cea ce 0 priveste pe Feldes Maria, aceasta a declarat in faza de judecata: ,cunose faptul c terenul s-a vndut cu 1 USD mop ... nu am mai rut interes s cunose altceva, adic cum s-a ficut punerea in posesie si eliberarea titlului de propriette", iar Michici Ortansa, cea care, in faza de urmarire penala, sub scriitura organelor de cercetare penald, declara c& nu are ccunostingl de felul in care s-a ficut reconsttuirea dreptului de proprietate, in fata instanjei de judecati a mentionat: am vindut prin intermediul procuratorului Strat Neculai ... am fost mulfumita de vanzare. Am vindut terenul si mi s-a oferit un pref si nu am fost conditionata in aceasta vanzare. Nu au existat presiuni la eliberarea acestui titlu de proprietate gi nu mi-a fost conditionata obfinerea titlului de proprietate de vanzarea terenului .. nu am ‘rut si mi constitui parte civila cu 160.000.000 ROL. Am fost mulfumité atunci end am primit banii eu si sora mea si nici astzi nu am vreo pretentie civila in cauzi ... nu am avut pretengii de la inculpat, stiu unde este situat terenul, am mers si am vazut unde este amplasat inainte de a-l vinde am vizut si ttlul de proprietate care ma fost adus la domiciliu de ctre ginerele meu Strat, Procuratorul a venit acasi dup’ ce a vandut terenul mulfumit de ‘ranzactia pe care a ficut-o”. fn declaratia martorei Michici Ortansa din 04.02.2010 (fila 163 vol. 1), aceasta a aritatc&: nu am suferit niei o paguba prin incheierea contractului de vanzare-cumpirare $i nici nu doresc sa particip in cauzi ca parte vatimata”. in mod similar, Feldes Maria, in depozitia de la file 164 @ menfionat: ,nu am suferit nici o paguba prin incheierea contractului de vanzare-cumparare si nici ru dorese si particip in cauza ca parte civila sau parte vitimata, de incheierea respectivului contract s-a ocupst nepotul Strat Nicolae. La acel moment nu stiam cui i-a fost vindut terenul si nici imprejurérile in care a fost incheiat acest contract. Mi-am dorit si instrinez acel teren, la acea data nu stiam preful piefei Strat Neculai nu mi-a comunicat ci ar fi fost forfat si instrdinez acel teren. Nu ‘am cunostinja daca Strat Neculai ar fi primit si el vreo sum& de bani, M-am. hotarat s8instrdinez terenul dupa ce am objinut ttl de propritate”. Referitor la Ciosu Constantin si Ciosu Mandica, n favoarea cirora DNA a stabilit o ciferengi de pret de 54.000 USD, Tribunalul a constatat e& cea din ‘umm, in feza de judecatd, a declarat: ,nu-mi mentin declaratia data in faza de urmatire penald, declaratie pe care am dat-o la domiciliul meu ... nu ma constiui parte civilé pentru c& nu am suferit nici un prejudiciu. Am fost mulfumité de preful pe care I-am primit de 10.000 USD ... nu infeleg de ce s-a consemnat in. declarajia mea cas dori aléturi de soful meu suma de 90.000 USD intrucét acest lucra este nereal .. am fost vecind eu inculpatul Lucas, stia ed avem 0 situafie precard si mi-a spus cf daci vreau vind terenul ma va ajuta”, ‘ar Ciosu Constantin a mentionat in scrs faptul e# nu se constituie parte civil gi mu doreste despigubiri. Totodat, in rejudecare (fila 166), Ciosu Mindica a aratat ‘nu am suferit nici o pagubs ca urmare a vinderit suprafefei de 10.000 mp, imi ‘mentin declaratia daté la fila 220 vol 3.; de vinderea terenului s-a ocupat sor ‘meu si nu-mi aduc aminte de cererea de eliberare a unui certificat de urbanism”. In continuare, Tribunalul a arétat ¢8, in cazul Soria Toan, mandatat de Prisecariu Gheorghe, D.N.A. a refit faptul cd Sechelariu Dumitru ar fi pretins cu ajutorul inculpatilor Lucas Laurian Tulian si Ifim Vasile Dorinel! incheierea. contractului de vanzare - cumpirare contra sumei de 16.200.000 ROL, in conditile faza de urmarire penalé, Soria Toan nu invoca faptul c4 vreo petsoand i-ar fi promis reconstituirea dreptului de proprietate sub condita, instrdindri acestuia ins a solcitats@ i se plateasca diferenta intre pretul primit pe terenul de 5400 m.p. si valoarea actuald a terenului, In formarea opiniei DN.A. cu privire la instrdinarea terenului apartindnd martorului Soria loan, pertinenti a fost gasité declaratia acestuia, declaratile inculpailor cu privire la ‘modal real de tranzactionare fiind inlaturate, Ins in rejudecare (fila 160 vol. |), ‘martorul Soria Ioan a aratat ci: nu am simjit nici 0 conditionare, presiune pentru incheierea acelui contract. Nu mi-a fost conditionat emiterea titlului de proprictatede instréinare a terenului”. In cezul Ignat Elena, in favoarea clreia e-a stabilit o diferenyé de pret si, implicit, un folos necuvenit in favoarea lui Sechelariu Dumitru de 5424 curo, suma fiind rezultaté urmare a scdderii din pretul oferit de 4 euro/mp a prefului care ar fi fost cerut in cadrul negocierilor, respectiv 6 euro/m.p., 5a refinut tot conditionarea emiterii titlului de proprietate de vanzarea terenului, desi aceasta, atft in faza de urmarire penal, cat si in faza de judecata a declarat c& i s-a flcut 0 oferd de cumpérare, preful find stabilit prin negociere Astfel, martora Ignat Elena, in declarajia de la fila 158 vol I, a arta c&: ‘slgnat Didina, impreund cu nepoti sti de sord, aveau o mostenire cu privire la 0 Suprafaja de S000 m.p.. Am ficut demersuri pentru. emiterea titlului de proprietate din anul 2001. Am primit rispuns afirmativ de la Biroul cadastral 1s Inculpatul Iftim mi-a propus in cazul in care primim aceasta suprafata de teren srdinim daci vrem. Am discutat cu mama si cu verii mei daca sunt de cord cu instrlinarea terenuluit in eazul in care ge va emite tital de proprictate Acestia at fost de acord si mi-au dat 0 procuri si m-am ocupat de formalitat. Nu am fost condijionati de instrdinarea acelui teren in eazul in care mi se va emite ti:lul de proprietate. Am primit ttl de proprietate de la ineulpatul Iftim dupa care impreund cu el am mers la Notariat Olaru Ioana. Am semnat contractul de vinzare-cumpérare in suma de 10.850 euro. La acea data cei tei au fost multumiti de banii primiti. Cei trei stiau ce pret urmau si primeascd pentru cd altfel nu semnau procura. Declaratile date la parchet nu au fost date la sugestia d-lui procuror sau politist. Nu-mi mentin declarafia daté in faza de urmérire penalé cu privire la condifionarea instrdindri titlului de proprietat. ‘Am negociat cu inculpatul Ifrim de la 6 euro/m.p. la 4 etro/mp (euro sat dolari ‘nu mai jtiu). Din 2001 am incercat tot felul de soluti, adicd terenurilibere, Nu am incercat sé caut af cumpératori”. La randul ei, martora Ignat Didina (fila 162), in rejudecare, a ardtat c mu am suferit nici o paguba prin incheierea contractului de vanzare-cumpérare si nici nu dorese s& particip in cauzi ca parte civilé sau parte vatimatd, imi rmenfin declarafile date in fata procurorului DNA, de incheierea acestui contract, s-a ocusat fata mea Ignat Elena si alte detalii nu-mi mai adue aminte. Am semnat contractul de vanzare cumpérare la Notariat, nu am fost forjaté de vreo persoans si semnez acel contract gi am fost muljumité de pret. In momentul incheiesi contractului de fafi mai era fata mea Ignat Elena. Nu mi-a fost condijionata emiterea titlului de proprietate de vanzarea terenului, De fat la Incheietea contractului nu era inculpatul Sechelariu sau alte persoane din Primate” ‘Tribunalul a mai fleut referre sila depozitia martorului Roman Ioan, datt in rejudecare, in care a aratat c&: ,impreund cu Ignat Dicina si Roman Gicd am fcut o procuri lui Ignat Elena si se ocupe de formalitatile pentru emiterea titlului de proprietate, de la aceasta am aflat cé Primérie nu are rezerva pentru aceasta suprafaté existind dova variante: si se vindé cu un dolar mp. inculpatului Sechelariu Dumitru ori s& pierdem acel teren, De asemenea, Ignat Elena mi-a comunicat ¢& pentru intreaga suprafafa a primit suma de 10,000 lei din care eu am primit suma de 3000 lei. La acea data se instrinau cu 10 dolar, imp, Partea care ini revenes era de 600 up, astfel net cum am precizat, mean constituit parte civilé cu suma de 180 milioane echivalentul a 9 dolari pentru fiecare m.p. Nu am fost de fay nici la Notarat si nici la negocieri. Nu stu cine isa spus lui Ignat Elena de cele doud variante, posibil ca ecestea si vind de la ea. E posibil ca Ignat Elena si ma fi pacalit. La acest momest nu am fost mulfumit de pret Nu m-am géndit si cer anularea acelui contract intrucét_ nu am ccunostinj&. Sunt nemulfumit de banii pe care i-am primi, poate Ignat Elena i-a primit, poate nu. Nu am citit procura pe care i-am dato lui Ignat Elena. Nu aveam cunostingl unde era amplasat terenul. M-am deplasat la Notariatul Stoica. Niculina impreund cu Roman Gicd si Ignat Didina, am semnat procura dati de Ignat Elena cu privire la instrdinarea unei suprafeje de teren despre care nu aveam cunostingd unde era amplasaté. Pe parcurs, am aflatc& teremul era situat la pista de karting, considers ci acel teren valora 10 dolari m.p. intrucdt mostenirea privea an teren situat in Cartierul Serbanesti i in acea zona: pretul ‘unui m.p. era de 10 dori” Fatd de aspects aritate si in raport cu declaratile martorilor Roman Ged si lgnat Elena, Tribunalul 2 constatat c& de tranzactie s-a ocupat cea din urmi, pe baza procurii primite de Ia Roman Ton, cat si de le titulara dreptului de proprietate, Ignat Didina. Nemulfumirea martorului Roman Ion s-a refert la faptul c& Ignat Elena nu i-a platit suma de bani ce i se cuvenea din vanzarea $-a constatat, totodatl, c& martorul Roman Gicd nu s-a constituit parte civilé in raport cu inculpatul Sechelariu Dumitru, pretenfile acestuia izvorénd din procura incheieta cu Ignet Elena, De altfel, martorul nu a fost ctat in calitate de parte civilé pentru e& nici in rechizitoriul DNA nu a figurat sub aceasta forma. Instanfa a cispus audierea acestuia ca martor, nu ca parte civil, iar in declaratiasa nu s-aaritat expres ci se constitu parte civild fay de umul din cei trei inculpafi,astfe! cd s-a considerat c& mentionarea acestuia ca si parte civil pe concept este gresitd, avindu-se in vedere in acest si imprejurarea ci infractiunea de luare de mita este o infractiune de pericol si nu de prejudiciu. ‘Tribunalul a ardtat ca ttulara dreptului de proprietate era Ignat Didina care, {in declaratia de la fila 162, a ardtat ck nu a sufert nicio paguba prin incheierea contractului de vanzare-cumparare si nici nu doreste si participe in cauz& ca parte civild sau parte Vitimaté. {n mod similar, martoral Roman Gied, in declaratia din data de 4.02.2010 (ila 161, dosar in rejudecare) a aritat ca: ,Nu am suferit nici o paguba prin Incheierea contractilui de vanzare ~ cumplrare gi nici nu dorese s& particip in ccauzi ca parte civil sau parte vatimata. De intocmirea contractului de vanzare- cumplrare s-a ocupat Ignat Elena, Terenul a fost instréinat inculpatului Sechelariu Dumitru, nu am fost obligat de vreo persoand si inchei acel contract, side toate formalitfile s-a ocupat Ignat Elena”. {in ce- priveste pe martoral Roman Toan, Tribunalul a apreciat c@, urmare a contractului incheiat de procuratoarea Ignat Elena, acesta are posibilitatea unei actiuni impotriva celei din urma pentru suma corespunzatoare, neachitat& din pretul vanzisi Cu referire la cazul Tonea Maria care, prin mandataral Cotrufs Petru, ar fi incheiat conditiona’ un contract de vanzare-cumpérare la pretul de 1 USD mop. in conde in care, potrivit procurorului, mandatarul, dacd ar fi cunoscut si alte ‘mprejuriri, ar fi putut cere 6/USD mp., Tribunalul a ardtat 8 s-a retinut de citre DNA pretinderea de citre inculpatul Iffim Vasile Dorinel a vanzarii terenului catre Sechelariu Dumitru dupa reconstituirea dreptului de proprietate, mirturiestind in acest sens depozitia martorului Cotrufé Petru ” ‘Audiat find, ins, in fata instantei de judecat, acesta a decarat: ,am lasat tun afis la use Prinriei, am primit o oferta, am negociat pref, Tonea Maria (mandantul) a fost mulumi de pret .. am dat declarate in prezenta cauz’ in uurma solicitrit procurorilor DNA care au v . am ridicat banii in prezenja aotarului gi iam predat Tui Tonea Maria, Nu am ridieat contractul de vanzare-cumparare pentru ci nu m-au interesat la acel moment, decat bani... Mi s-s sugerat de lucratorii de cercetare ci terenul a fost subevaluat, otrvit art. 154 alin. 1 lit gi art. 155 alin, 4 C.pen., astfel inedt urmeaz4 si se implineasca in anul 2019. Cu privire la intimatul inculpat Sechelariu Dumtru, instanja de recurs ‘constati, pe baza actului de stare civila depus, in copie, la dosar -certficatului de calitate de mostenitor nr. 35/1.03.2013 (filele 71, 80 vol. I ds. recurs), cl acesta a decedat la data de 16 februarie 2013, situatie in care, nemaifiind posibila pronunfarea unei solufii pe fondul acuzafilor, va dispune, in temeiul art. 11 pet, 2 lit. b raportat la art. 10 alin, 1 lit. g C:pr.pen.(1968), Incetarea procesului penal sub aspectul tuturor infractiunilor pentru care acesta a fost trimis in judecatd, avind, insd, in vedere incadrares lor juridic& din noua. codificare, consideraté ca fiind mai favorabil 5.{n consecinti, avind in vedere toate aceste considerente, Inalta Curte, in temeiul art. 385" pet. 2 lit. d C.pr.pen.(1968), va admite -ecursurile declarate de: Parchetal de pe langa inalta Curte de Casatie si Justite - Directia National, 36 Anticoruptie - Serviciul Tertorial Bacau si de partea civilé Municipiul Bacau, va casa, in totalitate, decizia penala atacata si, in parte, sentinja penala. pronunjati de Tribunalul Bacéu, iar, in rejudecare, va dispune, in baza art. 334 Coprpen{1968), schimbarea incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina inculpatului Sechelariu Dumitru, din infracjiunile prevazute de art. 323 alin. 2 Cypen.(1969) raportat la art. 17 lit. b din Legea nr. 78/2000, art. 254 alin, 2 Cpen.(1969) raportat la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen,(1969) (opt acte materiale), art, 215 alin. 2 si 5 C.pen,(1969), art. 248 C-pen,(1969) raportat la art. 248! C-pen,(1969) cu eplicarea art. 17 lit d din Legea nr. 78/2000 si art. 41 alin. 2 C.pen.(1969) in infractiunile prevazute de art. 367 alin, { si 2 Cpen, art. 289 alin. | C.pen. raportat la at. 7 lit ¢ din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (opt acte materiale), art. 244 alin. I i 2 Copen. si art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen, toate cu aplicarea art. C.pen fn baza art. 11 pet. 2 lit. b raportat la art. 10 alin. 1 lit. g C.pr-pen.(1968), ‘va inceta procesul penal pomit impotriva inculpatului Sechelariu Dumitru pentru sivargirea infractiunilor prevazute de art. 367 alin. 1 si 2 C.pen,, art. 289 alin, 1 Copen. raportat Ia art. 7 lit. din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 open. (opt acte materiale), art. 244 alin. 1 si 2 C.pen. si art. 297 alin. 1 C.pen. ‘cu aplicatea art. 35 alin, 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 5 C.pen., ca urmare a decesului acest fn ceea ce il priveste pe inculpatul Lucas Laurian Iulian, inata Curte va ispune, in baza art. 334 C.pr.pen.(1968), schimbarea incadririi juridice a faptelor refnute in sarcina acestuia, din infractiunile prevazute de art, 323 alin. 2 C.pen.(1969) raportat la art 17 lit b din Legea nr. 78/2000, art. 26 C.pen.(1969) raportat la art 254 alin. 2 C.pen.(1969) si art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin, 2 C.pen.(1969) (opt acte materiale), art. 31 alin. 2 C.pen. (1968) raportat la art. 292 C.pen.(1969) eu aplicarea art. 17 lit. © din Legea nr. 78/2000 si art. 41 alin. 2 C:pen.(1969) (patru acte materiale), art. 289 C.pen, (2969) raportat Ia art, 17 lit. © din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea at. 41 alin, 2 Copen.(1969) (patra acte materiale) si art. 291 C.pen.(1969) raportat Ia art. 17 lit ¢ din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.(1969) (patru acte materiale} in infractunile prevazute de art. 367 alin. | si2 C.pen, art. 48 C.pen. raportat Isat, 289 alin. 1 C.pen. i art. 7 lit. ¢ din Legea nr. 78/2000 cu a art, 35 alin. 1 C.pen. (opt acte materiale ), art, 52 alin. 3 C.pen. raportat la art. 326 Ccpen, cu aplicarea art 35 alin. 1 C.pen. (patra acte materiale), art. 321 alin. 1 Copen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (patru acte materiale) si art. 323 C.pen, euaplicarea art. 35 alin, 1 C.pen. (patru acte materiale), toate cu aplicarea art. 5 C.pen. fn baza art, 48 C.pen. raporta la art. 289 alin, 1 C.pen. si art. 7 lit. ¢ din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (opt acte materiale) si art. 5 Copen,, il va condamna pe inculpatul Lucas Laurian fulian la 4 (patra) ani ichisoare pentru sivargirea infracfiuni de complicitate la luare de mit in forma. 3 ccontinuata (opt acte materiale) si 2 ani interzicerea drepturilor prevzute de art. 6 alin. | lit. a, b si g C.pen, ficdnd, totodati, aplicarea art. 65 alin. 1, art. 66, alin.1 it. a,b sig Cpen. {in temeiul ar. 72 alin. 1 C.pen., va deduce din pedeapsa aplicath ace inculpat durata si arestari preventive de la 7 iunie 2005 Ia 8 iunie 2005 side la 15 iunie 2005 pnd la data puneri efective in libertate fn temeiul art. 11 pet. 2 lit a raportat la art. 10 alin. 1 lit. d C.prpen (1968), va dispune achitarea inculpatului Lucas Laurian Tulian pentru sivarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, previzuta de art. 367 alin. | si 2 C.pen. cu aplicarea at. 5 C-pen.. fn baza art. 11 pet. 2 lit. b raportat la art. 10 alin. 1 lit. g C_pr-pen.(1968), va inceta procesul 2enal porit impotriva aceluiasi inculpat pent infractiunile previzate de art. 52 alin. 3 C.pen. raportat la art, 326 C.pen. cu eplicarea art. 35 alin, 1 C.pen. (patrs acte materiale), art. 321 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35, alin, 1 C.pen. (patra acte materiale) si art. 323 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cen. (patru acte materiale), toate cu aplicarea art. $ C.pen, ca urmare a intervenirii prescripfei speciale a rispunderii penale. Referitor la inculpatulIftim Vasile Dorinel, instanfa de recurs va dispune, ‘in baza art. 334 Cprpen.(1968), schimbarea incadrarii juridice a faptelor refinute in sarcina acestuia din infractiunile previzute de art. 323 alin. 2 C.pen. (1969) raportat Ia art. 17 lit. b din Legea nr. 78/2000 si art. 26 C.pen.(1969) raportat la art 254 alin 2 C.pen.(1969) si art. 7 alin. I din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.(1969) (opt acte materiale) in infractiunile prevlzute de art. 3€7 alin. 1 si 2 C.pen. gi art. 48 C.pen, raportat la art 289 alin. 1 Cen. si art. 7 li. ¢ din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (opt acte materiale), ambele cu aplicarea art. 5 C.pen.. {in baza art. 48 C.pen. raportt la art. 289 alin. 1 C.pen. si art 7 lit. ¢ din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (opt acte materiale) si art. 5 Cpen., il va condamna pe inculpatul Ifrim Vasile Dorinel la 4 (patru) ani {nchisoare pentru sevargirea infractiunii de complicitate la Iuare de mita in forma continuaté (opt acte materiale) si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 66 alin. lit. a, b si z.C.pen., urmand sé fac, totodata, si aplicarea art. 65 alin. 1, art 66 alin. I lit. ab gi g C:pen. {fn temeiul art. 72 alin. 1 C.pen,, va deduce din pedeapsa aplicath acest inculpat durata refineri si arestirii preventive de la 7 iunie 2005 la 8 iunie 2005, si de la 15 junie 2005 pana la data puneri efecive in libertate. fn temeiul art. 11 pet. 2 lit. a raportat la art. 10 alin, 1 lit. d C.prpen (1968), va dispune achitarea aceluiasi inculpat pentru sivargree infractiunit de constituire a unui grup infractional organizat, prevazut& de art. 367 alin. 1 si 2 Cppen. cu aplicarea art. 5 C.pen., jn baza art. 112 alin. 2 lit, e C.pen. raportat Ia art. 19 din Legea nr. 782000, va confisca de la inculpafii Lucas Laurian Tulian si Iftim Vasile Dorinel céte 98.318 USD $i 1,616,174 RON si va menfine sechestrul asigurator 38 lui din Bacdu, bedul Alexandru cel Bun, bl. 7, sc. A, jud Bacdu, proprietatea inculpatului Lucas Laurian ulian, $i asupra imobilului din Baciu, str. Decebal, bl. 19, sc. A, jud. Bacdu, proprietatea inculpatului Iftim Vasile Dorinel {in baza art. 348 C.prpen. (1968), va dispune desfinfarea in totalitate @ turmatoarelor inscrisuri: cererle pentru emiterea certificatului de urbanism pe numele Bocére} Vasile datati 20.06.2002, Feldes Maria si Michici Ortansa datatd 16.07.2002, Ciosu Constantin si Ciosu Mandica dataté 16.07.2002, Tonea Maria dataté 20.02.2003, precum si certificatele de urbanism nr. 473/21.06.2002, nr. 622/16.07.2002, nr. 621/16.07.2002 si nr. 97/20.02.2003 emise de Primaria Municipiului Bacau. ‘Va menine celelalte dispozifii ale sentinfei penale atacate. fn baza art. 191 alin. 1 gi 2 C:pripen.(1968), ii va obliga pe inculpatii Lucas Laurian Iulian 51 Ifrim Vasile Dorine! la plata sumei de céte 10.000 lei cu titlu de cheltuilijudiciare catre stat, efectuate in fond, iar, porivit art. 192 alin. 3 Cprpen.(1968), cheltuelile judiciare avansate de statin recurs vor rimane in sarcina acestuia. PENTRU ACESTE MOTIVE, iN NUMELE LEGH, DECIDE: Admite recursurile declarate de Parehetul de pe ling’ inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia National Anticoruptie - Serviciul Teritorial Baciu si de partea civil Municipiul Baciu impotriva deciziei penale nr. 139 din 6 noiembrie 2012 pronunjaté de Curtea de Apel Baciu — Sectia Penalé, Cauze Minori si Familie. CaseazA, in totalitate, decizia penalA atacatd si, in parte, sentinja penal nr. 169/D din 26 iunie 2012 a Tribunalului Bacau si rejudecnd: 1 In beza art. 334 Cod procedura penala (1968) schimba incadrarea juridicd a faptelor refinute in sarcina inculpatului Sechelariu Dumitru, din infactiunite previzute de art, 323 alin. 2 Cod penal (1969) raportat la art. 17 lt, b din Legea mr. 78/2000, art. 254 alin. 2 Cod penal (1969) raportat la art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art 41 alin. 2 Cod penal (1969) (opt acte materiale), art. 215 alin, 2 si 5 Cod penal (1969), art. 248 Cod penal (1969) raportat Ia art. 248' Cod penal (1969) cu aplicarea art. 17 lit. d din Legea nv. 78/2000 si art. 41 alin, 2 Cod penal (1969) in infractiunile prevazute de art.367 alin. 1 si 2 Cod penal, art 289 alin. 1 Cod penal raportat Ia at. 7 lit. din Legea nr, 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (opt acte materiale ), art. 244 alin, 1 si 2 Cod penal si art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cuaplicarea art. 5 Cod penal in baza art. 11 pet. 2 lit. b raportat Ia art, 10 alin. 1 lit. g Cod procedura ppenald (1968) inceteaz4 procesul penal pomit impotriva inculpatului Sechelarin 9 Dumitru pentru sévarsirea infractiunilor previzute de art. 367 alin.1 si 2 Cod. penal, at. 289 alin. 1 Cod penal raportat Ia art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu. aplicarea art. 35 ali. 1 Cod penal (opt acte materiale), at. 244 alin. 1 si 2 Cod penal si art 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Coé penal, toate cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a decesului acestuia, IL. in baza art. 334 Cod procedurd penalé (1968) schimba incadrarea juridicd @ faptelor refinute in sarcina inculpatului Lucas Laurian Tulian, din infractiunile previaute de art, 323 alin. 2 Cod penal (1969) raporat la art. 17 lit, bdin Legea nr. 78/2000, art. 26 Cod penal (1969) raportat la art. 254 alin. 2 Cod. penal (1969) raportt la art. 7 alin, 1 din Legea nr. 78/2000 cu eplicarea art, 41 alin, 2 Cod penal (1969) (opt acte materiale), art. 31 alin. 2 Ced penal (1969) raportat la art. 292 Cod penal(1969) cu aplicarea art. 17 lit. ¢ din Legea nr. 78/2000 si art. 41 alin, 2 Cod penal (1969) (patru acte materiale), art. 289 Cod. penal (1969) raportat la art. 17 lt. ¢ din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin, 2 Cod penal (1969) (patru acte materiale) si art. 291 Cod penal (1969) raportat la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod. penal (1969) (patru acte materiale) in infractiunile prevazute de a. 367 alin. | i 2 Cod penal, art. 48 Cod penal raportat la art. 289 alin. 1 Cod peral gi art. 7 lit. din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (opt acte materiale ), au, 52 alin. 3 Cod penal raporat la art 326 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin, 1 Cod penal (patra acte materiale) art. 321 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35, le) si art 323 Cod penal eu splicarea art. 35, lin. 1 Cod penal (patru acte materiale), toate cu aplicarea art. 5 Cod penal. {in baza art. 48 Cod penal raportat la art 289 alin. 1 Cod penal si art. 7 lit. © din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (opt acte: materiale) si art. 5 Cod penal condamna pe ineulpatul Lucas Laurian Tulian la 4 (patru) ani inchisoare pentru sivarsirea infractiunii de compliciate la luare de iti in forma continuata (opt acte materiale) si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art 66 lin. 1 lit. a,b si g Cod penal. Face aplicarea art. 65 alin. 1, art. 66 alin. lit. b si g Codpenal. {In temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicati inculpatului Lucas Laurian Tulian durata retineri si arestarii preventive de la 7 iunie 2005 1a 8 iunie 2005 gi de la 15 iunie 2005 pain la data punerii efective in. libertate a acestuia fn temeiul art. 11 pet. 2 lt. a raportat Ia ar.10 alin.1 lit. d din Codul de procedurd penald (1968) dispune achitarea inculpatului Lucas Laurian Tulian pentru sévarsirea inftactiunii de constituire a unui grup infractional organizat, previzutd de art. 367 alin. 1 si2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal {in baza art. 11 pet 2 lit. b raportat la art. 10 alin. 1 lit. g Cod procedur& penali (1968) inceteaza procesul penal port impotriva inculpatului Lucas Laurian Iulian pentru infractiunile prevazute de art. 52 alin. 3 Cod penal raportat Ia art. 326 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (patra acte materiale), art. 321 alin, 1 Ced penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (patru acte © materiale) si art. 323 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (patru acte: materiale), toate cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale aréspunderii penal. IL. In baza art. 334 Cod procedura penala (1968) schimba incadrarea Jjuridiet a faptelor retinute in sarcina inculpatului Itim Vasile Dorinel, din fractiunile prevzute de art. 323 alin. 2 Cod penal (1969) raportat la art. 17 lt ’b din Legea nr. 78/2000 si art. 26 Cod penal (1969) raportat la art. 254 alin. 2 Cod penal (1969) raportat la art 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicares art. 41 alin, 2 Cod penal (1969) (opt acte materiale) in infracturile prevazute de at. 367 alin. 1 si 2 Cod penal gi art. 48 Cod penal raportat la art. 289 alin. 1 Cod. penal si art. 7 lit e din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (opt acte materiale), ambele cu aplicarea art. 5 Cod penal. in baza art. 48 Cod penal raportat la art. 289 alin. 1 Cod penal si art. 7 lit € din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (opt acte materiale) si art. 5 Cod penal condamna pe inculpatul Iftim Vasile Dorinel la 4 (patru) ani inchisoare pentru sivérsirea infractiunii de complicitate la Iuare de rita in forma continuati (opt acte materiale) si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 66 alin.1 lit. a b si g Cod penal Fece aplicarea art. 65 alin. 1, art. 6 alin. 1 lit a, b si g Cod penal in temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal deduce din pedeapsa aplicata inculpatului Ifrim Vasile Dorine! durata refinerit si arestiit preventive de la 7 junie 2095 la 8 iunie 2008 si de la 15 iunie 2005 pana la data punerii efective in Tibertate a acestuia, In temeiul art. 11 pet. 2 lit. raportat Ia art. 10 alin. : lit. d din Codul de procedurit penalé (1968) dispune achitarea inculpatului Ifim Vasile Dorinel pentru sivargirea infractiunii de constituire a unui grup in‘ractional organizat, prevazuti de art. 367 alin, 1 $i 2 Cod penal cu aplicarea ar. § Cod penal. In baza art. 112 alin. 2 lit. e Cod penal raportat la at. 19 din Legea nr. 78/2000 confisca de la inculpatii Lucas Laurian Tulian si Iitim Vasile Dorinel cite 98.518 USD §i 1,616,174 RON. ‘Menfine sechestrul asigurator instituit asupra imobiluiui din Bacau, b-dul Alexandru cel Bun, bl. 7, sc. A, jud. Bacdu, proprietatea inculpatului Lucas Laurian Tulian si asupra imobilului din Bac&u, str. Decebal, bl. 19, sc. A, jud. Baviu, proprietate inculpatului Itim Vasile Doriuel in baza art. 348 Cod procedurd penala (1968) desfiinfeaza in totalitate inscrisuile: cererile pentru emiterea certificatului de urbanism pe numele Bocéne} Vasile datata 20.06.2002, Feldes Maria si Michici Ortansa datati. 16.07.2602, Ciosu Constantin i Ciosu Mandica dataté 16.07.2002, Tonea Maria dataté 20.02.2003, precum si certficatele de urbanism nr. 473/21.06.2002, nr {622/16.07.2002, nr. 621/16.07.2002 si nr. 97/20.02.2003 emise de Primaria ‘Municipiului Bacdu Mentine celelalte dispoziti ale sentinfei penale atacate ‘Lucas Laurian lulian si Ifrim Vasile Dorinel la plata sumei de céte 10.000 lei cu titlu de cheltuielijudiciare cdtre sta, efectuate in fond. Onorariu. apiritorului desemnat din oficiu pentru intimarii inculpafi, in suma de cate 3¢0 lei, se va plati din fondul Ministerului Juste Definitiva Pronuntota, in sedinta publica, azi 6 noiembrie 2014. PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR, Toana Bogdan Anca Madalina AlexandrescuToana Alina lie Magistrat asistent, ‘Alina Gabriela Péun ic ROMANIA oN asa MAGISTRAT ASIsTENT ger //J sae" Ue \y faulot chituta nv. 000 14 wipes Od.e/5 Tn vatoare de 5 fe! Anu lot chitauta nr covtuiys/on.ox mis tn valor de pte °