Sunteți pe pagina 1din 8

Data :12 mai 2010

Clasa: a IV-a
Propunator : prof. inv. primar Gheorghe Diana
Scoala cu clasele I-IV nr. 22 Ploiesti
Aria curriculara: Matematică şi ştiinţele naturii
Disciplina: Matematica
Unitatea de învăţare : Masurare si masuri
Subiectul: Unitati de masura pentru lungime
Tipul lecţiei: mixta ( activitate transdisciplinară )

Obiective fundamentale:
 Formarea capacităţilor de aplicare a algoritmilor de calcul în probleme
 Consolidarea cunoştinţelor referitoare la unităţile de măsură pentru
lungime
 Consolidarea deprinderii de a interpreta un plan al unei suprafeţe
 Dezvoltarea simţului ecologic la elevi

Obiective operaţionale:
La sfârşitul activităţii didactice toţi elevii vor fi capabili:

O1 - să rezolve corect, în scris exerciţii diverse cu cele patru operaţii


studiate;
O2 – să enumere instrumentele necesare pentru a măsura lungimea obiectelor;
O3 - să enumere multiplii şi submultiplii metrului;
O4 - să identifice elementele de bază în realizarea unui plan al casei;
O5 – să aplice corect algoritmii de calcul pentru efectuarea perimetrului figurii
geometrice date;
O6 – să respecte ordinea efectuării operaţiilor în rezolvarea exerciţiilor
O7 – să recunoască unitatea de măsură specifică obiectului dat;
O8 - să identifice importanţa pădurii în viaţa animalelor sălbatice

Strategii didactice:
1. Resurse procedurale:
- Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observaţia, brainstorming,
jocul didactic, aprecierea verbală, metoda cadranelor
- Organizatorice: frontal, individual, pe grupe, în perechi
2. Resurse materiale: manualul, prezentare powerpoint, fişă de lucru cu planul casei,
casa veveriţei
3. Resurse temporale: 50 minute

Bibliografie:
 Silvia Nuţă - Metodica predării limbii române în clasele primare , Editura Aramis, Bucureşti,
2000
 Carmen Iordăchescu - „Exerciţii de limba română pentru clasele II-IV ”, Edirura Carminis
RESURSE
MOMENTELE OB CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL RECEPTĂRII DO Procedurale
LECŢIEI . ZA Metode si Organizatorice Materiale
OP. RE procedee
Activitatea invatatoarei Activitatea elevilor
1. Moment Se asigura în clasă ordinea şi liniştea, Elevii pregătesc manualele şi 1’
organizatoric ambianţa educaţională favorabilă caietele de matematica, eliminând
desfăşurării în bune condiţii a lecţiei. alte preocupări.
2. Verificarea O1 Se verifica cantitativ şi calitativ tema prin Elevii urmăresc tema individual, 2’ Conversatia caietele de
temei citirea orală de către elevi. corectându-se acolo unde este Exerciţiul matematica
cazul.

2. Captarea După o furtună, veveriţa a rămas fără Elevii ascultă şi vizionează slide- 2’ conversatia Prezentare
atenţiei căsuţă. Animalele pădurii împreună cu noi urile prezentate powerpoint
o vom ajuta să-şi reconstruiască casa.
Vreţi să o ajutăm? Pentru a reconstrui Frontal
casa o să trebuiască să tăiem copaci, să
ne folosim de măsurători pentru lungime
Anuntarea temei Astazi vom discuta despre: Recepţionează titlul lecţiei şi 1’ Conversatia Tabla
si a obiectivelor “ Unităţi de măsurat lungimea.” obiectivele.
Caietele
Se scrie titlul la tabla. Se scrie titlul în caiete individual
elevilor
Dirijarea învăţării Se adresează următoarele întrebări: Răspund la întrebări : 22’
Care este unitatea principală de măsurat ……metrul Conversaţia
lungimea obiectelor? Frontal
Care sunt instrumentele necesare pentru ……rigla, metrul de tâmplărie/
a măsura lungimea obiectelor? croitorie, ruleta
Care sunt unităţile de măsură mai mari ……multiplii: km, hm, dam
O1 decât metrul şi cum se numesc?
O2 Care sunt unităţile de măsură mai mari ……submultiplii: dm, cm, mm
O3 mici decât metrul şi cum se numesc?
Exercitii de calcul oral: Rezolvă oral transformările date
1 m = ? mm 3 hm = ? m
5 km = ? m 2000 m = ? km
700 cm = ? m 8o dm = ? m Exerciţiul
O4 Le prezintă elevilor slide-ul cu planul clasei Elevii observă planul clasei, Observaţia Fişe de lucru
O5 şi le împarte fişele cu acesta. ( Anexa 1) citesc cerinţa de pe fişă şi o Prezentare
rezolvă Problematiza- În perechi powerpoint
Se verifică rezolvarea cerinţei din rea
fişă. Tabla, creta,
O6 Am aflat lungimea totală a casei şi acum Un elev rezolvă la tablă exerciţiul caietele
să aflăm câţi copaci sunt necesari pentru următor: elevilor
a construi casa 4 x 126 – 287 + 672 : 8 = Individual Fişe de lucru
O1 Împarte clasa în trei grupe şi fişele de Rezolvă fiecare cadran .
O5 lucru elevilor ( Anexa 2) Se verifică. Cadranele
O7 Iată că am reuşit să-i construim căsuţa
veveriţei, dar priviţi ce am lăsat după ce Pe grupe
am tăiat copacii. Prezentare
Le prezintă slide-ul cu o pădure defrişată. powerpoint
Ce ar trebui să facem? De ce? Care ar fi Privesc cu uimire pădurea Conversatia
consecinţele în viaţa animalelor această defrişată prezentată.
O8 defrişare a pădurii? Răspund la întrebări
Iată cum arată pădurea după ce am
plantat la loc copacii. Şi bineînţeles că Frontal Prezentare
veveriţa este foarte fericită de căsuţa powerpoint
construită. observaţia
Le prezintă slide-urile cu pădurea refăcută Vizionează sfârşitul prezentării
şi veveriţa fericită. powerpoint
Asigurarea O1 Împarte elevilor fişele de lucru ( Anexa 3) Elevii rezolvă exerciţiile din fişă 10’ Exerciţiul Individual Fişe de lucru
retenţiei şi a O3 Le prezintă câteva curiozităţi despre unităţi
transferului de măsurat lungimea ( Anexa 4) Elevii ascultă.
Încheierea  Se fac aprecieri individuale şi colective  Ascultă aprecierile făcute de 2’ Aprecierea
activităţii asupra participării elevilor la lecţie învăţător verbală
ANEXA 2

Metoda cadranelor:

1. Scrie unitatea cea mai potrivită pentru a măsura: 2. Fereastra casei sub forma unui dreptunghi are o lungime de 155
 lungimea peniţei de la stilou:………………… cm şi lăţimea de 75 cm.
 distanţa dintre două oraşe:…………………… Aflaţi perimetrul .
 lungimea unei curţi:………………………….
 distanţa de acasă până la şcoală:………………
 lăţimea unei pagini de caiet:………………….
 adâncimea râului din apropiere:……………..

3. Aflaţi la ce dimensiune vor fi tăiate bârnele dacă rezolvăm 4. Veverita are nevoie de o cămară pentru a-şi strange proviziile
următoarele exercitii: când va veni toamna. Dacă perimetrul cămarei este sub forma unui
pătrat şi este de 1600 hm, ce dimensiune va avea latura cămarei?
145 mm + 3055 mm = Transformati rezultatul în metri.
123 cm x 7 =
89 m - 17 m =
34 hm : 2 =
1000 mm x 4 mm =
ANEXA 1

Planul casei

3m

6m Legenda: 1 – baie
2 – sufragerie
3 – dormitor
4 – bucătărie
5 – cămară
6 – hol
ANEXA 3
Fişă de lucru

1. Aşază corect pe scara transformărilor multiplii şi submultiplii metrului; notează-i


prescurtat.

2. Calculaţi:

17 hm + 10 hm = ? dam

80 dm – 50 dm = ? m

25 m x 3 = ? cm
ANEXA 4

CURIOZITĂŢI

Ştiai că …

…primele unităţi de măsură s-au bazat pe unele părţi ale corpului


omenesc?

VECHI UNITĂŢI DE LUNGIME FOLOSITE ÎN ŢĂRILE ROMÂNE

Palmă 1/8 dintr-un stânjen


Stânjen 2 m (aproximativ)
Palmac 3,48 cm (Moldova)
Poştă 8 – 20 km (În funcţie de ţară)
Pas mic 4 palme (Ţ. Românească)
Pas mare 6 palme (Ţ. Românească; Moldova)
Lat de palmă ½ palmă
Cot 0,664 cm (Moldova); 0,637 cm (Ţ. Românească)
Funie 20 – 120 m (În funcţie de loc)
Leghe 4,444 km;
Deget Lăţimea unui deget
Prăjină 3 stânjeni
Verstă 1067 m
Picior 1/6 dintr-un stânjen