Sunteți pe pagina 1din 6

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII „NICOLAE VASILESCU-KARPEN” BACAU

PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINŢILOR


ANUL ŞCOLAR 2015/2016

RESPON-
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ MODALITĂŢI DE REALIZARE TERMEN
SABILI
1 Asigurarea cadrului legislativ  Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi Diriginţii
specific activităţii educative desfăşurarea activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 15.09.2015
şcolare şi extraşcolare din 10.09.2009

2 Asigurarea eficienţei proiectării  Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, Diriginţii
curriculare şi extraşcolare a pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 18.09.2015 Dir.adj.pro
activităţilor educative a - de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi f. Ilcos Gh.
diriginţilor - de suport educaţional, consiliere pentru părinţi
 Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru 21.09-
învăţământul liceal I.P.T si teoretic, de către toţi diriginţii; 2.10.2015
RETAECOIPR1.

 Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru


învăţământul liceal I.P.T si teoretic, de către toţi diriginţii;
 Întocmirea planificarilor anuale si semestriale: ale orelor de consiliere si Diriginţii
orientare, ale activitatilor extrascolare, ale activitatilor educative cu
parintii: -conform programei de consiliere si orientare
- pe baza documentelor proritare ale activitatii educative: 29.10.2015
portofoliul / caietul dirigintelui) Diriginţii
3 Asigurarea eficienţei proiectării  Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei
activităţilor educative a diriginţilor, în baza analizei raportului comisiei dirginţilor din anul şcolar 09.10.2015 Resp.
trecut Comisia
diriginţilor la nivelul comisiei dirigintilor
metodice a diriginţilor

4 Asigurarea eficienţei proiectării


activităţilor educative a  Întocmirea graficului de interasistenţe la orele de consiliere şi orientare 20.10.2015 Resp.
diriginţilor la nivelul comisiei Comisia
metodice a diriginţilor dirigintilor

1
5 Întărirea statutului activităţilor ERGONOMIA, ESTETICA ŞI IGIENA CLASEI 25.09.2015- Diriginţii
educative ca spaţiu de a. Activitati de promovare a unei culturi grupale a clasei de elevi etapa iniţială
dezvoltare personală, socială şi (elaborare şi promovare împreuna cu elevii de: sloganuri, simboluri, jocuri
profesională a elevilor ; ceremonii, obiecte ornamentale – tablouri, flori etc, "ritualuri de Periodic
Dimensiuni ale activităţilor socializare", seturi de fotografii reprezentative pentru clasă)
educative: b. Activitati organizatorice şi educative de însuşire şi respectare a
- ergonomia, estetica şi igiena normelor de igienă, de prevenire a îmbolnăvirii
clasei PARTICULARITĂŢI PSIHO-SOCIALE Diriginţi
- particularităţile psiho-sociale şi
SI DE INVATARE ALE ELEVILOR Consilier
de învăţare ale elevilor
 Studiu individual pentru actualizarea cunoştinţelor de psihologie privind Periodic psihoped.
- managementul relaţiilor socio-
afective particularitatile psiho-fiziologice ale adolescentei (elaborare de materiale
- managementul situaţiei suport) Periodic
disciplinare  Studiu individual pentru actualizarea metodelor psihologice si
- consiliere şi orientare şcolară si pedagogice de studiere si sprijinire a elevilor (elaborare de fişe de
profesională lucru / instrumente psihopedagogice suport) Periodic
 Aplicarea de teste /fise/ exercitii de (auto) cunoastere a elevilor (trasaturi
2.IMPLEMENTARE

stabile, abilitati si interese, stil de invatare) in cadrul orelor de dirigentie 09.10.2015


 Întocmirea fiselor individualizate: - etapa iniţială
a) fisa de monitorizare a elevilor cu situatii de risc Semestrial
b) fisele de risc pentru elevii identificati
c) fişele psihopedagogice ale elevilor Cf. plani-
ficarii
 Activităţi consultative cu părinţii pentru cunoaşterea mai bună a şi grafic sed.
elevilor şi a climatulului său familial, social, economic cu parintii
 Intocmirea, in colaborare cu consilierul psihopedagog, cu comisia de
disciplină, a planurilor educationale individualizate pentru elevii aflati
in situatii de risc socio-scolar 25.09.2015

MANAGEMENTUL RELAŢIILOR SOCIO-AFECTIVE Periodic Diriginţii


 Aplicarea de proceduri democratice de alegere a liderilor clasei
 Aplicarea de chestionare/ fise de lucru, completarea de fise
observationale pentru a identifica gradul de coeziune al clasei si elevii cu Periodic
risc de neadaptare la grup;
 Desfasurarea de activitati de consolidare a colectivului de elevi –
concursuri, jocuri educative, activităţi inter-clase, activitati
extrascolare ce solicita implicarea elevilor ca si grup

2
6 Întărirea statutului activităţilor MANAGEMENTUL SITUAŢIEI DISCIPLINARE Diriginţi
educative ca spaţiu de  Prelucrarea Regulamentului de Ordine Interioară la fiecare clasă; 22.09.2015
dezvoltare personală, socială şi  Aplicarea procedurii de sanctionare/ corectare a comportamentelor Comisia de
profesională a elevilor inadecvate a elevilor, elaborata de Comisia de Disciplina in acord cu Periodic disciplina
Dimensiuni ale activităţilor ROI
educative:  Realizarea de cercetari (pe baza de chestionare / foscus-grupuri) Semestrial Resp.
- ergonomia, estetica şi igiena privind problematica violenţei, a absenteismului scolar la nivelul clasei/ Comisia
clasei şcolii dirigintilor
- particularităţile psiho-sociale şi  Derularea de actiuni educative /proiecte educative (la nivel de clasa /
de învăţare ale elevilor
de scoala), în urma interpretării datelor din chestionare sau a analizelor Periodic
- managementul relaţiilor socio-
afective individuale ale dirigintilor
- managementul situaţiei  Intocmirea, in colaborare cu consilierul psihopedagog, cu comisia de
disciplină, a planurilor educationale individualizate pentru elevii aflati Periodic
EMENTAR2.IMPLE

disciplinare
- consiliere şi orientare şcolară si in situatii de risc socio-scolar
profesională CONSILIERE ŞI ORIENTARE (conform programei in vigoare) Diriginţi
 Derularea de activitati educative derulate in cadrul orelor de consiliere Cf. planificarii
si orientare, care să asigure manifestarea plenară a personalităţii Comisia de
elevilor prin metode activ-participative, mijloace moderne, muncă O.S.P.
diferenţiată
 Derularea de activitati educative, care sa asigure o orientare scolara si Cf. planificarii Resp.
profesionala corespunzatoare particularitatilor fiecarui elev: Comisia
- teste /chestionare de interese si aptitudini, corelate profesiilor de pe dirigintilor
piata muncii
- ore de dirigentie care sa valorifice utilizarea celor mai importante
instrumente in procesul de angajare (CV, scrisoare de intentie) si cele Consilier
mai importante sfaturi pentru o angajare reusita (intrebari pentru Sem II Psihoped.
interviul de angajare, imbracamintea adecvata in mediul profesional etc.)
 activitati educative, in colaborare cu AJOFM pentru asigurarea unei Sem II
insertii profesionale a absolventilor
- activitati educative, in colaborare cu diferite institutii din invatamantul
superior pentru asigurarea unei absorbtii educationale reusite a
absolventilor colegiului

3
7 Redimensionarea activităţilor  Desfasurarea de activitati extrascolare (zile aniversare/ comemorative, Diriginti
educative din perspectiva festivitati, excursii tematice, intruniri, dezbateri, concursuri, excursii
valenţelor educaţiei de impact tematice, schimburi de experienta etc) specifice :
- educatiei pentru dezvoltare personală Resp.
- educatiei inter şi multiculturală Comisia
- educatiei pentru pace dirigintilor
- educatiei ptr. drepturile copilului Lunar
- educatiei pentru sănătate
- prevenirea abandonului şcolar
- prevenirea traficului de persoane
- prevenirea exploatării
2.IMPLEMENTARE

- prevenirea violenţei şi abuzului asupra copilului prin muncă a copiilor


- promovarea egalităţii de şanse (non-discriminare, grupuri dezavantajate)
- educatiei pentru dezvoltarea comunitară
- educatiei ecologică
- educatiei prin sport etc.
8 Întărirea statutului activităţilor  Semnarea acordului de parteneriat şcoală-părinţi care să prevadă Oct 2015 Diriginti
educative ca spaţiu de responsabilităţi şi angajamente concrete din partea semnatarilor.
optimizare şi consolidare a  Oferirea de consultatii şi consiliere individualizata parintilor Cf. planificarii
parteneriatului şcoală-familie:  Desfasurarea sedintelor şi lectoratelor cu părinţii Resp.
- Cunoaşterea mediului familial al  Redactarea şi aplicarea de fise de lucru, chestionare / scenarii didactice Sem II Comisia
elevilor în vederea atenuării în vederea cunoaşterii mai bune a nevoilor parintilor si a gradului de dirigintilor
efectelor negative şi potentarii satisfactie al acestora fata de serviciile colegiului; Periodic
celor pozitive;  Participarea părinţilor la diferite activităţi şcolare şi extraşcolare la
- Creşterea gradului de invitaţia cadrelor didactice sau la solicitarea părinţilor;
responsabilizare a parintilor în
educarea copiilor.
- Antrenarea părinţilor în activităţi
şcolare şi extraşcolare;

4
9 Creşterea vizibilităţii eficienţei  Desfasurarea de activitati extracurriculare in colaborare / parteneriat cu Diriginti
activităţii educative prin cercurile şi cluburile scolare si extrascolare ale colegiului / ale Palatului
promovarea colaborărilor si Copiilor / ale altor institutii ce ofera educatie nonformala
parteneriatelor la nivelul  Participarea reprezentanţilor comunităţii locale la activităţile educative Resp.
2.IMPLEMENTARE

comunitatii locale şcolare şi extraşcolare ale clasei / scolii Periodic Comisia


 Participarea reprezentantilor elevilor clasei /scolii la activităţile dirigintilor
comunităţii locale prin programe dedicate diferitelor evenimente;
 Derularea de proiecte educative pe diferite problematici de interes
comun, in parteneriat cu institutii private, publice ale comunitatii
10 Creşterea vizibilităţii eficienţei  Invitarea reprezentantilor mass-media (presa, TV) la diferitele activitati Resp.
activităţii educative prin educative scolare si extrascolare derulate de colegiu pentru a populariza Periodic Comisia
popularizarea rezultatelor activitatile şi rezultatele deosebite ale scolii dirigintilor
deosebite ale şcolii în mass-  Postarea rezultatelor celor mai importante activitati educative pe site-ul
media; scolii / site-uri educationale
11 Profesionalizarea activităţilor  Participarea diriginţilor la activităţile de perfectionare ale C.C.D., cat şi (formari in sc)
educative prin perfecţionarea la cele susţinute în şcoală, pe linie educativa Periodic
NAREPERFECŢIO3.

metodelor, instrumentelor,
resurselor didactice utilizate în  Desfasurarea de ore demonstrative/ work-shop-uri cu dirigintii pe diferite Cf. graficului
actul educaţional problematici educative in cadrul activitatilor metodice ale comisiei comisiei Resp.
dirigintilor Comisia
 Prezentarea de referate / exemple de bună ptactică pe problematici / metode dirigintilor
educative inovative / de actualitate in cadrul activitatilor metodice ale Periodic
comisiei dirigintilor
 Dezvoltarea resurselor materiale si didactice specifice activitatii didactice Permanent
(achizitionarea de carti si cd-ri educative, postarea pe site-ul intern a
unor materiale didactice utile etc.)

5
12 Monitorizarea si evaluarea  Realizarea de interasistenţe la orele de consiliere şi activităţile
EVALUARE4. CONTROL (periodica si finala) a activitatii educative Periodic
educative membrilor comisiei  Monitorizarea (periodica şi finala) a tuturor activităţilor cuprinse în Resp.
metodice fisa postului dirigintelui, urmărindu-se strategiile educative, stadiile de Comisia
parcurgere, optimizarea demersului didactic, finalitatea acestora şi dirigintilor
dovezile aferente (cuprinse in portofoliul /caietul dirigintelui)

Responsabil Comisia diriginţilor,


Consilier şcolar
Bereczki Ioana
Popa Luminița