Sunteți pe pagina 1din 21

4.4.

DOCUMENTE SI INREGISTRARI PRIVIND ATESTAREA CALITATII


Elaborarea si aplicarea sistemului de conducere si asigurare a calitatii
in constructii sunt fundamentate si definite prin documentele principale ale ace
stuia, intocmite, tinute la zi si revizuite periodic de unitatile implicate.
Documentele si inregistrarile privind calitatea lucrarilor de C + M sunt
:
-certificate de calitate ;
-buletine de incercari ;
-certificate de conformitate a calitatii produselor ;
-procese verbale de receptie pentru produsele procurate ;
-agremente tehnice pentru noi produse sau procedee ;
-procese verbale de predare/primire front de lucru ;
-procese verbale de predare a amplasamentului si reperului de nivelmen
t general ;
-procese verbale de receptie a terenului de fundare, fundatiei si stru
cturii de rezistenta, procesele
verbale de admitere a fazelor determinante ;
-fise de masuratori (caiete de atasament) ;
-procese verbale de lucrari ascunse ;
-procese verbale de receptii partiale ;
-expertize tehnice, verificari in teren sau cercetari suplimentare efe
ctuate in afara celor prevazute in
prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, urmare uno
r accidente tehnice
produse in cursul executiei sau urmare a unor greseli de executie ;
-autorizatii si atestari pentru personalul de executie si de control (
sudori,CND,responsabil tehnic cu
executia ) ;
-rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calitatii, planuri
si rapoarte de audit ;
-rapoarte privind neconformitatile ;
-diverse alte documente referitoare la calitate ;
Documentele si inregistrarile privind calitatea lucrarilor de C-M necesa
re intocmirii Cartii tehnice a constructiei (conform anexei 6 din ‘’Regulamentul de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora’’, aprobat prin
HGR nr.273/1994) vor fi intocmite de executant si predate beneficiarului, care
trebuie sa pastreze si sa actualizeze Cartea tehnica a constructiei pe toata dur
ata de existenta a constructiei.
Celelalte documente privind calitatea lucrarilor de C-M executate vor fi
pastrate de executant.

5. EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII


5.1. METODOLOGIA DE VERIFICARE A CALITATII EXECUTIEI PE SANTIER
Ghidul pentru programarea controlului executiei pe santier prezinta modul d
e urmarire a respectarii conditiilor tehnice de calitate in executia lucrarilor
de constructii de catre personalul tehnic responsabil cu conducerea lucrarilor,
etapele efectuarii verificarilor pentru lucrarile de constructii si instalatii a
ferente, precum si factorii implicati in verificarea si intocmirea documentelor
de control.
Acest capitol ‘’Executarea lucrarilor de constructii’’ poate fi consultat de person
alul din cadrul compartimentului de control tehnic de calitate insarcinat cu int
ocmirea fiselor de control de calitate si a fiselor de insotire pe lucrari de co
nstructii.
Controlul calitatii executiei pe santier presupune verificari in urmatoarel
e etape ale unei lucrari :
a ) Inainte de inceperea lucrarilor
b ) In timpul executarii lucrarilor
c ) La terminarea lucrarii
Verificarea executiei lucrarii se face sub raportul incadrarii in conditii
le dimensionale si de calitate prevazute in proiectul de executie si reglementar
ile tehnice in vigoare (respectiv Normativul C 56-85 ).
Verificarea calitatii executiei se face prin :
-constatarea existentei si examinarea continutului documentelor de ate
stare a calitatii materialelor
utilizate si a conformitatii lor cu prevederile proiectului si prescriptiile teh
nice, precum si a
agrementarii tehnice pentru produsele noi ;
-examinarea vizuala si prin masurare a elementelor componente ale lucr
arii din punct de vedere al
pozitiei, formelor, dimensiunilor si a celorlalte conditii de calitate, inclusiv
incadrarea in limitele
abaterilor admisibile ;
-verificarea rezultatelor incercarii probelor de control, prevazute in
fisa de control de calitate(F.C.C.)
si in prescriptiile tehnice.
Modul de efectuare a controlului si fzele de control a executiei sunt stab
ilite si exemplificate in procedurile tehnice de executie pe lucrare (Fisa de co
ntrol de calitate-F.C.C. ;Fisa de insotire-F.I.) sau procedurile de control, in
functie de cadrul documentat creat prin sistemul de conducere si asigurare a cal
itatii proprii fiecarui executant.
Categoriile de lucrari propuse in acest ghid sunt urmatoarele :
1.Trasare
2.Terasamente
2.1.Sapaturi
2.2.Umpluturi
2.3.Consolidari ale terenului
3.Structura de rezistenta-lucrari
3.1.Cofrare
3.2.Armare
3.3.Betonare
3.4.Decofrare
3.5.Montare elemente prefabricate din beton
3.6.Montaj structuri metalice
3.7.Zidarii
3.8.Receptia structurii de rezistenta
4.Finisaje
4.1.Tencuieli
4.2.Placaje
4.3.Zugraveli, vopsitorii, tapete
4.4.Tamplarie si dulgherie
4.5.Pardoseli
4.6.Geamuri
5.Izolatii
5.1.Hidrofuge
5.2.Termice
5.3.Fonice
6.Instalatii
6.1.Electrice
6.2.Ventilare, climatizare si incalzire cu aer cald
6.3.Gaze
6.4.Sanitare
6.5.Incalzire
7.Invelitori si tinichigerii

5.2. DOCUMENTE DE ATESTARE A CALITATII INTOCMITE IN TIMPUL


EXECUTIEI
Inregistrarea calitatii furnizeaza probele obiective necesare asupra g
radului de realizare a exigentelor de calitate, mai ales in cazul in care un ele
ment de constructie devine ascuns prin efectuarea unor lucrari intr-o faza ulter
ioara.
Toate documentele emise care atesta calitatea lucrarilor executate vor
fi depuse in Dosarul calitatii.
Dosarul calitatii va contine numai documente originale care trebuie sa
corespunda din punct de vedere al formei, fondului, continutului stabilit prin
proceduri si manualul calitatii si sa respecte conditiile impuse cu privire la o
mogenitatea in redactarea lor.
Documentele care atesta calitatea lucrarilor executate vor fi arhivate
astfel incat sa se asigure regasirea rapida si conservarea in scopul evitarii p
ierderii si deteriorarii.
Pentru o utilizare facila a acestor documente se va avea in vedere :
-codificarea documentelor pe tipuri de actiuni (conform repertoarulu
i )
-ordonarea documentelor pe obiecte, tronsoane, nivele
-imborderarea si numerotarea documentelor
-instituirea unui sistem de identificare a documentelor care conduc
la inchiderea buclei privind
tratarea neconformitatilor, modificarilor
Dupa terminarea lucrarilor de constructii antreprenorul va preda docum
entele care atesta calitatea lucrarilor executate beneficiarului prin proces ver
bal de predare-primire, in vederea intocmirii Cartii tehnice a constructiei.
Inregistrarile pentru cartea tehnica a constructiei sunt precizate in
Planul de Control de Calitate pe fiecare lucrare (obiect de constructie ).

REPERTOARUL DOCUMENTELOR DE CALITATE INTOCMITE


IN TIMPUL EXECUTIEI
A. Documente-furnizori
Dupa caz pot fi :
-certificate de calitate
-certificate de garantie
-buletine de analiza
-dosar al produsului
-agrement tehnic
B. Documente-executie
-Proces verbal de incepere a lucrarilor (model anexa 23 ) ;
-Proces verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de
repere (model anexa 4 ) ;
-Proces verbal de verificare a naturii terenului de fundare (model an
exa 31 ) ;
-Proces verbal de trasare a lucrarilor (model anexa 5 ) ;
-Proces verbal de verificare a calitatii lucrrilor ce devin ascunse (
model anexa 6 ) ;
-Proces verbal de receptie calitativa (model anexa 7 ) ;
-Proces verbal pentru lucrari speciale (model anexa 24 ) ;
-Proces verbal privind executarea sudurilor (model anexa 25 ) ;
-Fisa tehnologica de sudare (model anexa 26 ) ;
-Proces verbal de receptie a lotului de armaturi sudate (model anexa
27 ) ;
-Proces verbal de prelevare a probelor de sudura (model anexa 28 ) ;
-Registru privind montarea elementelor prefabricate (model anexa 29 )
;
-Condica de betoane (model anexa 8 ) ;
-Fisa de betonare (model anexa 30 ) ;
-Proces verbal de verificare a aspectului betonului dupa decofrare si
pozitionare goluri tehnologice
si de instalatie (model anexa 9 ) ;
-Alte documente si inregistrari care atesta calitatea lucrarilor exec
utate, ex : buletine de masuratori,
buletine de incercari, buletine de exminare vizuala etc.

C. Documente rezultate ca urmare a controalelor prevazute in Planul de


Control al Calitatii,
Verificari si Incercari (P.C.C.V.I.) si in Fisa de Control si Calitate (F.C.C.
) pe lucrare :
-Raport de tratare a neconformitatilor (R.N.C. - model anexa 22 ) ;
-Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante (anexa 10
) ;
Nota : Formularele documentelor de atestare a calitatii lucrarilor executate pre
zentate in anexe sunt proprii
fiecarui executant, declarate prin programul de asigurare a calitatii
.Aceste formulare prezentate in
ghid se pot consulta ca modele.
Documentele de la furnizori insotesc produsele la aprovizionare sau i
n urma incercarilor in laboratoarele de specialitate.
Certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in const
ructii constituie o componenta a sistemului calitatii in acest domeniu, institui
t prin lege, prin care se demonstreaza ca produsele respective prezinta caracter
istici de calitate controlate, conforme cu specificatiile tehnice (caietele de s
arcini pe lucrari), care sa permita aprecierea aptitudinii lor la utilizare si s
a garanteze, cu o probabilitate acceptabila, ca prin folosirea acestor produse s
e pot realiza cerintele esentiale prescrise pentru constructiile respective.
Certificarea de conformitate a calitatii constituie o obligatie a pro
ducatorilor ori a furnizorilor pentru produsele folosite in constructii, livrate
spre a fi utilizate la :
-constructiile din categoria de importanta exceptionala sau deosebi
ta ;
-lucrarile publice finantate din bugetul de stat sau din bugetele a
dministratiilor locale si din credite
garantate de stat ;
-lucrarile la care utilizarea acestor produse conditioneaza realiza
rea cerintelor esntiale, indiferent de
categoria de importanta a acestora, de provenienta fondurilor de i
nvestitii aferente sau de natura
proprietatii asupra constructiilor respective.
Actiunea de certificare de conformitate a calitatii produselor folos
ite in constructii este prezentata in ‘’Regulamentul privind certificarea de conform
itate a calitatii produselor folosite in constructii’’anexa la HGR nr.728/1994.
Prevederile acestui regulament se aplica tuturor agentilor economic
i care fabrica, furnizeaza sau utilizeaza produse de constructii, materiale si e
lemente de constructii si instalatii, echipamente provenite din productia intern
a sau din import.
Agrementul tehnic este componenta sistemului calitatii in construct
ii, prin care se atesta aptitudinea de utilizare a noilor produse, procedee si e
chipamente in constructii, pentru care nu sunt elaborate reglementari tehnice na
tionale.Pentru acestea, agrementul tehnic stabileste conditii de fabricatie, tra
nsport, depozitare si de punere in opera.
Activitatea de agrement tehnic este organizata in conformitate cu ‘’Re
gulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi
in constructii’’, aprobat prin HGR nr.766/1997.

1.TRASARE
a) Inainte de inceperea lucrarilor de trasare
Acte necesare :
-Proces verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de repere (mo
del anexa 4 ).
La predarea-primirea amplasamentului vor participa delegati ai investitorul
ui/beneficiarului, executantului si delegati din partea furnizorilor de utilitat
i.Convocarea este facuta de catre delegatul investitorului (inspector de santier
).
In procesul verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de re
pere se vor face mentiuni referitoare la existenta unor constructii sau instalat
ii pe amplasament (suprateran sau subteran) si la termenele de eliberare a teren
ului (daca este cazul).
Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului va fi semnat de toti c
ei convocati.
Totodata se va incheia proces verbal de incepere a lucrarii si se va semna
de delegatul investitorului/beneficiarului si executant (model anexa 23 ).
b) In timpul executarii lucrarilor de trasare
Se verifica :
1. respectarea la trasare a prevederilor din planul de trasare ;
2. pozitia in teren a reperelor de trasare ;
3. pozitia in teren a punctelor caracteristice si a dimensiunilor cont
ururilor constructiei ;
4. valoarea si marcarea reperelor de cota +/_ 0.00 m .
c) La terminarea lucrarilor de trasare
Acte incheiate :
-Proces verbal de trasare a lucrarilor (model anexa 5 )
Acest proces verbal va contine :
-enumerarea obiectivelor de constructii trasate
-operatiile de receptie efectuate :
1.masurarile lineare, unghiulare
2.calcule
-inclusiv deficientele constatate fata de tolerantele prescrise, aratand
u-se care din acestea sunt
acceptate de catre proiectantul constructiei.

2.TERASAMENTE
2.1.SAPATURI
a) Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi
Se verifica :
-existenta procesului verbal de predare-primire amplasament ;
-trasarea pe teren, atat in ansamblu cat si pentru fiecare obiectiv i
n parte determinandu-se daca se
incadreaza in abaterile admisibile prevazute in Normativul C 56-85 (anexa I.1.)
Daca abaterile sunt depasite este necesar acordul scris al proiectantului prin
Dispozitie de santier-
vizata de verifictorul atestat al proiectului ;
-existenta proiectului pentru executarea lucrarilor pe timp friguros (conform pr
evederilor
Normativului C 16-84 ).
b) In timpul executarii lucrarilor de sapaturi
Se verifica :
-natura terenului de fundare prin probe de laborator prin penetrare
statica sau dinamica ;
-in toate cazurile in care se constata ca, la cota de nivel stabili
ta pentru proiect, natura terenului
nu corespunde cu aceea avuta in vedere la proiectare, solutia de
continuare a lucrarilor nu poate fi
stabilita decat pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului,
cu acordul verificatorului de proiect ;
-in cazurile in care sapaturile se efectueaza in mai multe etape,
se va urmari incadrarea lucrarilor
executate in prevederile proiectului si prescriptiile tehnice in vigoar
e (Normativul C 56-85 ) ;
-pe parcursul executiei se intocmesc procese verbale de lucrari as
cunse la care se anexeaza
rezultatele determinarilor de laborator si masurile indicate de proiect
ant in cazul unor
necorespondente fata de situatia prevazuta la proiectare ;
-in cazul in care sapaturile au fost executate in conditii special
e (de ex.sub apa, cu sau fara
epuismente, hidromecanizare, forare ) se va verifica in mod special dac
a nu s-au produs dislocari,
afuieri etc. si se va consemna in procesul verbal de lucrari ascunse ev
entualele deficiente si
masurile de indreptare aplicate, conform indicatiilor scrise ale proiec
tantului, cu acordul
verificatorului de proiect.
Acte incheiate :
-Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin a
scunse (model anexa 6 ) pentru
lucrarile executate in mai multe etape ;
-buletin de incercare (efectuate in laborator ) ;
-dispozitie de santier (daca este cazul ) ;
-Proces verbal de verificare a naturii terenului de fundare (mod
el anexa 31 ).

c) La terminarea lucrarilor de sapaturi


Se verifica :
-pentru fiecare fundatie in parte, dimensiunile si cotele de niv
el realizate si se vor compara cu
dimensiunile din proiect ; in cazul depasirii abaterilor admisibile e
ste interzisa inceperea
executarii corpului fundatiilor inainte de a se fi efectuat toate cor
ecturile, necesare aducerii
spatiului la parametrii normali.
Acte intocmite :
-Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devi
n ascunse (model anexa 6) care va
contine si modificarile introduse fata de proiect ;
-Proces verbal de receptie calitativa pentru terenul de fundar
e insotit de avizul geotehnicianului
(model anexa 7 ) sau Proces verbal de control al calitatii lucraril
or in faze determinante
(model anexa 10 ).

2.2.UMPLUTURI
a) Inainte de inceperea lucrarilor de umpluturi
Se verifica :
-corespondenta naturii terenului pe care se aseaza, cu prevederile proie
ctului, prin probe de laborator ;
-calitatea materialului intrebuintat, care trebuie sa fie din aceeasi ca
tegorie cu cel prevazut in
proiect/caiet de sarcini, neadmitandu-se nicio abatere de la proiect,
in sfera de granulozitate pentru
care se admit abateri de +/_ 5% fata de componentele de sorturi (probe
de laborator).
b) In timpul executarii lucrarilor de umpluturi
Se verifica :
-respectarea tehnologiei de compactare prevazuta in proiect ;
-realizarea gradului de compactare prevazut in proiect ; determinarile
se fac pe toata grosimea pernei,
cate una pentru fiecare strat elementar prevazut a se compacta, cel p
utin una la fiecare 20 mc
material compactat ; in zonele in care conditiile de compactare sunt
dificile se vor face probe
suplimentare (conform Normativului P 10-86 ).
c) La terminarea lucrarilor de umpluturi
-verificarea calitatii lucrarilor executate se va face conform Nor
mativului C 56-86 caietul II.
Acte incheiate :
-Proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascun
se (pentru compactare teren fundatie
si perna sau pentru umplere gropi accidentale ),(model anexa 6 )
;
-Se vor anexa ‘’Buletinele de incercare rezultate la compactare’’.
-Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determin
ante (daca este cazul),
(model anexa 10).
2.3.CONSOLIDAREA SI IMBUNATATIREA TERENURILOR
Tehnologia de executie a acestor lucrari, care pot fi : drenaje si filtre
, coloane de pamant sau coloane de balast, va fi anexata proiectului de executie
prin caiete de sarcini.
a) Inainte de inceperea lucrarilor
Acte necesare :
-certificat de calitate pentru materialul intrebuintat ;
-buletin de incercari efectuat pe santier (in laborator) pentru cali
tatea materialului ;
Se verifica :
-tehnologia de executie a lucrarilor, daca aceasta cuprinde toti pa
rametrii necesari realizarii unei
bune compactari, daca s-a intocmit ‘’diagrama etalon’’ de verificare in a
dancime a compactarii ;
-daca conditiile locale si dotarea santierului corespund cu cele pr
evazute in tehnologia de executie.
Daca se vor aduce modificari in tehnologia de executie, ca urmare a unor
adoptari cu situatia reala
din teren, acestea vor fi avizate de proiectantul lucrarii si insusite d
e verificatorul proiectului
atestat (Dispozitie de santier).
b) In timpul executiei lucrarilor
Se verifica :
-respectarea tehnologiei de executie ;
-calitatea si corespondenta cu indicatiile din proiect a materialelor (grosi
mea si continuitatea
staturilor din material granular sau geotextil, calitatea straturilor fi
ltrante a drenurilor
colectoare etc.) ;
-respectarea adancimii si diametrului coloanelor (in cazul compa
ctarii cu coloane de balast
sau pamant).
Acte intocmite :
-Procese verbale de lucrari ascunse intocmite pee tape de exec
utie (unde este cazul) unde se
vor consemna :
-rezultatele verificarilor efectuate si data acestor veri
ficari (verificarile sunt daate prin caietul
de sarcini intocmit pentru lucrarea respectiva) ;
-masurile luate in cazul constatarii unor defecte importa
nte fata de proiectul de executie ;
-buletine de incercari (efectuate in laborator autorizat) pri
vind analiza granulometrica sau
foraje de control executate prin sondaj.
c) La receptia lucrarilor
Acte intocmite :
-Proces verbal de lucrari ascunse pentru lucrarile de consol
idare a terenului de fundatie
(model anexa 6) sau, daca este cazul.Proces verbal de cont
rol al calitatii lucrarilor in faze
determinante (model anexa 10).
Se vor consemna :
-verificarile privind calitatea executiei lucrarilor preva
zute in caietele de sarcini ;
-verificarea amplasamentului conform proiectului ;
-verificarea compactarii in adancime prin sondaje de penet
rare statica sau sondaje
radiometrice ;
Se vor anexa :
-buletin de incercari efectuate pe parcursul executiei lu
crarilor ;
-procesele verbale intocmite pe etapele de executie ;
-certificatele si buletinele de analiza privind calitatea
materialelor utilizate.
3.STRUCTURA DE REZISTENTA – LUCRARI

3.1.COFRARE
a) Inainte de inceperea lucrarii

Se verifica :
-existenta proiectului de executare a lucrarii pe timp friguros
, conform Normativului
C 16-84 (daca este cazul) ;
-calitatea panourilor de cofraje ;
-existenta fisei de insotire a lucrarii care trebuie sa contina
si programul de control al
calitatii pe faze de executie a cofrajelor ;
-suprafetele de cofraj care vor veni in contact cu betonul ce u
rmeaza a se turna ;
-pozitia armaturilor de legatura sau continuitate ;
-trasarea cofrajelor conform detaliilor de executie.
b) In timpul executarii lucrarii
Se verifica :
-pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare al elementelor ;
-corespondenta cu prevederile din proiect si incadrarea in abaterile admi
sibile conform
normelor in vigoare (Cod de practica NE 012-99 anexa X3, ta
bel X.3.1.).
Pentru fiecare faza de executie se vor intocmi procese verbale
de receptie calitativa incheiate intre delegatii beneficiarului si executantului
.
Acte incheiate :
-Proces verbal de receptie calitativa (model anexa 7 ).
c) La terminarea executarii lucrarii
Acte intocmite :
-Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce d
evin ascunse (model anexa 6).
Continutul proceselor verbale :
Se vor consemna constatarile cu privire la urmatorele verificari :
1.alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire ;
2.incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea e
tanseitatii necesare ;
3.dimensiunile interioare ale cofrajelor in raport cu cele al
e elementelor care urmeaza a se
betona ;
4.pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor corespunz
atoare situate la nivelele
inferioare ;
5.pozitia golurilor.

3.2.ARMARE
a) Inainte de inceperea lucrarii de armare
Acte necesare pentru materiale (armaturi ) :
-documente de la furnizori :
1.certificat de calitate sau
2.certificat de gaarantie
Verificarea calitatii armaturilor :
-dimensiunile sectiunilor (conform Codului de practica NE 012-
99 anexa II.1 ) ;
-examinarea aspectului ;
-verificarea prin indoire la rece ;
-daca este prevazut in proiect se va proceda la verificarea ca
racteristicilor mecanice prin
incercarea la tractiune si dupa caz la sudabilitate (se intocmesc bulet
ine de incercare ).
Se verifica :
-existenta procesului verbal de receptie calitativa a cofrajel
or ;
-acceptarea de catre proiectant a fisei tehnologice de betonar
e in cazul elementelor sau partilor
de structura al caror volum depaseste 100 mc si este necesar
sa fie prevazute rosturi de
betonare ;
-existenta certificatului de calificare a sudorilor ;
-autorizarea tehnologiei (procedeului) de sudare .
b) In timpul executarii lucrarii de armare
Se verifica :
-respectarea montarii armaturilor in pozitia prevazuta in pro
iect ;
-abaterile limita admisibile (conform anexei 19 ) ;
-prevederile constructive pentru armarea elementelor de beton
armat sunt indicate in anexa 19
tabelul 19.2 ;
-inlocuirea armturilor prevazute in proiect se va inscrie in
procesul verbal de lucrari ascunse si
vor fi vizate de seful proiectului de lucru, de proiectant si de ver
ificatorul de proiect ;
-respectarea tehnologiei de sudare.
c) La terminarea montarii armaturilor
Se verifica :
-numarul, diametrul si pozitia armaturilor in diferite secti
uni transversale ale elementelor
structurii ;
-distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de
fixare ;
-lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau ca
re urmeaza a fi inglobate in
elemente ce se toarna ulterior ;
-pozitia innadirilor si lungimile de petrecere a barelor ;
-calitatea sudurilor si marcarea sudurilor ;
-numarul si calitatea legaturilor dintre bare ;
-dispozitivele de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul
betonarii ;
-modul de administrare a grosimii stratului de acoperire cu
beton si dimensiunile acestuia ;
-pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate
;
-rezultatele controalelor nedistructive pe suduri (buletine
de incercari nedistructive ).
Acte incheiate :
Se intocmeste :
-Proces verbal de receptie a lotului de armaturi sudate (mod
el anexa 27)
-Proces verbal de verificare a calitatii lucrarilor ce devin
ascunse (model anexa 6)
-Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in fazele
determinante (daca este cazul).
In procesele vervale se consemneaza rezultatele verificarilor efectu
ate in aceasta faza de executie.
In procesele verbale se va preciza daca se admite trecerea la execut
area fazei urmatoare.
Se vor anexa :
-buletine de incercari nedistructive (pentru suduri) ;
-buletine de examinarea vizuala a sudurilor.
3.3.BETONARE
a) Inainte de inceperea betonarii
Se verifica :
-acceptarea fisei tehnologice pentru betonare de catre benef
iciar ;
-existenta proiectului de executie pe timp friguros (daca es
te cazul) ;
-in cazul betoanelor de clasa egala sau mai mare de C 20/25
se dispun incercari preliminare
si se precizeaza daca compozitia betonului a fost acceptata de proiectan
t sau beneficiar ;
-daca sunt realizate masurile pregatitoare in vederea prepar
arii betonului pe santier (sunt
aprovizionate si verificate materialele necesare: agregate, ciment, pies
e inglobate etc) si sunt
in stare de functionare utilajele si dotarile necesare, in conformitate
cu prevederile fisei
tehnologice ;
-sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in ceea ce
priveste tehnologia de executie ;
-au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofra
je si armaturi (dupa caz) ;
-calitatea suprafetelor de beton turnat anterior si intarit
;
-sunt stabilite si pregatite masurile ce vor fi adoptate pen
tru continuarea betonarii in cazul
interventiei unor situatii accidentale.
Acte necesare :
-Fisa de betonare (model anexa 30) ;
-Pentru beton, in functie de locul de preparare (pe santier,
la statia de betoane)
1.bon de transport
2.certificat de calitate sau garantie
b) In cursul betonarii elementelor de constructii
Se verifica daca :
-datele inscrise in bonurile de transport ale betonului cor
espund celor prevazute si nu s-a
depasit durata admisa de transport ;
-lucrabilitatea betonului corespunde celei prevazute ;
-se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prele
varilor de probe conform Codului
de practica NE 012-99 anexa VI.1 ;
-sunt corespunzatoare masurile adoptate de mentinere a pozi
tiei armaturilor, dimensiunilor
si formei cofrajelor ;
-se aplica corespunzator masurile de protectie a suprafetel
or libere ale betonului proaspat.
Acte necesare :
-bonuri de transport ;
-condica de betoane ;
-buletine de incercari .
In condica de betoane se va consemna :
-bonurile de transport corespunzatoare betonului pus in o
pera ;
-locul unde a fost pus in opera ;
-ora inceperii si terminarii betonarii ;
-probe de beton prelevate ;
-masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat ;
-evenimente intervenite (intreruperea turnarii, intemperi
i etc) ;
-temperatura mediului (in perioada de timp friguros) ;
-personalul care a supravegheat betonarea.
Daca betonul se prepara la locul punerii in opera, conductorul punctului
de lucru va inscrie in condica de betoane si verificrile cu privire la :
-calitatea cimentului ;
-calitatea agregatelor ;
-dozarea betonului ;
-amestecarea betonului ;
-transportul betonului ;
Criteriile pentru aprecierea calitatii betonului
-sunt precizate in Codul de practica NE 012-99 anexa VI.3 si se
refera la verificarea indeplinirii
conditiilor tehnice privind nivelul de performanta al betonulu
i (caracteristicile betonului in stare
proaspata sau intarita) .
In vederea asigurarii calitatii lucrarilor de beton si beton armat este
obligatorie efectuarea unui control operativ si adoptarea de masuri in conformi
tate cu prevederile din anexa VI.3 din Codul de practica NE 012-99 :
-evitarea livrarilor sau punerii in opera a unui beton ale carui
caracteristici in stare proaspata nu
indeplinesc conditiile impuse ;
-adoptarea de masuri operative, la statia de betoane pentru core
ctarea compozitiei betonului sau
a conditiilor de preparare ;
-sesizarea cazurilor in care betonul prezinta rezistente sub lim
itele admise, fiind necesara
analizarea de catre proiectant a masurilor sau a conditiilor c
e se impun pentru asigurarea
rezistentei, stabilitatii si durabilitatii elementului sau con
structiei.
c) Calitatea betonului pus in lucrare
Se va aprecia tinand seama de :
-concluziile asupra rezultatelor incercarii probelor de verif
icare a clasei, prezentate in
buletinul unic emis de laborator (anexa VI.3 din Codul de p
ractica NE 012-99) ;
-concluziile interpretarii rezultatelor incercarilor nedistru
ctive sau incercarilor pe carote
daca s-a cerut efectuarea lor in cadrul controlului operati
v sau prin proiect.
Acte incheiate :
-buletin unic emis de laborator ;
-proces verbal de receptie calitativa semnat de executant, b
eneficiar si proiectant (model
anexa 7) in care se consemneaza rezultatul aprecierii calitatii betonulu
i.
Daca pentru elementul de constructie betonat este prevazut in planu
l de control verificarea calitatii in faza determinanta se va intocmi ‘’Proces verba
l de control al calitatii lucrarilor in fazele determinante’’ (model anexa 10) la ca
re va fi convocat si delegatul Inspectoratului de Stat in Constructii.
3.4.DECOFRARE
a) Inainte de inceperea decofrarii
Se verifica daca :
-rezistentele la care au ajuns partile de constructie in v
ederea decofrarii prin incercarea
epruvetelor de control pe faze confectionate in acest scop si pastrate i
n conditii similare
elementelor in cauza sau prin incercari nedistructive.
In lipsa incercarilor se vor respecta prevederile Codulu
i de practica NE 012-99, tabelele
14.1, 14.2, 14.3.
-existenta proiectului de executie a lucrarii pe timp fri
guros, conform Normativului C 16-84
(daca este cazul).
Acte necesare :
-buletin de incercare ;
-graficul de intarire pentru beton (in cazul executarii l
ucrarii pe timp friguros).
b) In timpul decofrarii
Se verifica :
-sa nu existe defecte de turnare (goluri, zone segregate
) care pot afecta stabilitatea
constructiei decofrate.Daca de constata existenta unor defecte se va si
sta decofrarea pana
la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare ;
-daca decofrarea se face astfel incat sa se evite :
1.preluarea brusca a incarcarilor de catre elementele
ce se decofreaza ;
2.ruperea muchiilor betonului ;
3.degradarea materialelor cofrajelor ;
c) Dupa decofrarea elementelor de beton
Acte intocmite :
-Proces verbal de verificare a aspectului betonului dupa decofrare
si pozitionare goluri
tehnologice si de instlatie (model anexa 9).
Acest proces verbal se incheie in termen de maximum 24 ore de la cofr
area oricarei parti de constructie intre conducatorul punctului de lucru, delega
tul beneficiarului si proiectant (daca acesta a solicitat sa fie convocat).
In proces se consemneaza rezultatele urmatoarelor verificari :
1.aspectul elementelor, semnalandu-se daca se intalnesc zone de
beton necorespunzatoare (beton
necomprimat, segregat, goluri, rosturi de betonare) ;
2.dimensiunile sectiunilor transversale ale elementelor ;
3.distanta dintre diferitele elemente ;
4.pozitia elementelor verticale (stalpi, diagrame, pereti) in ra
port cu cele corespunzatoare situate
la nivelul imediat inferior ;
5.pozitia golurilor ;
6.pozitia armaturilor care urmeaza a fi inglobate in elemente ce
se toarna ulterior.
Verificarile de la punctele b)…..f) se efectueaza prin sondaj.
Se va consemna in procesul verbal daca sunt respectate prevederile p
roiectului.
La consemnarea constatarilor se va tine seama de precizarile din Co
dul de practica NE 012-99 anexa III.1 si III.2.
3.6.MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN METAL
a) Inainte de inceperea lucrarilor
1.Se efectueaza receptia la santier a subansamblelor elementelor di
n metal livrate de uzina.
Verificarea calitatii acestora consta din :
a) Verificarea existentei si examinarea atat a continutului d
ocumentatiei de atestare a calitatii
elementelor din metal care trebuie transmisa de uzina la santier o
data cu livrarea
subansamblelor, cat si a corespondentei calitatii materialelor, pie
selor si a clasei de calitate
a sudurilor cap la cap, cu prevederile proiectului de executie si a pres
criptiilor tehnice.
Documentatia de atestare a calitatii trebuie sa cuprinda certif
icate de calitate a tuturor elementelor din metal livrate, la care trebuie anexa
te :
-confirmarea scrisa a uzinei bazata pe certificate ale furnizo
rilor sai sau pe incercari proprii ca
toate mterialele utilizate corespund proiectului si prescrip
tiile tehnice ;
-buletine de verificare nedistructiva pentru toate cordoanele
de sudura cap la cap executate la
furnizor si pentru care proiectul prevedea stfel de incercar
i ;
-procese verbale de receptie a montajului de proba, prealabil,
daca acesta este prevazut in
proiectul de executie, cu specificarea realizarii contrasage
tii prescrise ;
-documente privitoare la incercarea prin incarcare a construct
iei (care sa includa rezultatele si
concluziile incercarii), daca necesitatea acestei incercari
a fost prevazuta in proiectul de
executie in actele de control sau a fost ceruta prin experti
za tehnica ;
-schite cu marcarea si pozitionarea elementelor din metal ;
-piese scrise si desenate ale proiectului de executie care au
suferit modificari si completari pe
parcursul executiei (in care au fost introduse modificarile
si copletarile efectuate) insotite de
aprobarea in scris a proiectantului, beneficiarului si verif
icatorului de proiect pentru fiecare
din modificari.
b) Verificarea prin incercari directe a calitatii confect
ionarii elementelor din metal
(verificarea vizuala si prin masurare a formei si dimensiunilor, atat a
pieselor care
alcatuiesc elementul, cat si ale elementului in ansamblu, inclusiv imb
inarile) , a pregatirii
suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive precum si a
relizarii stratului de
protectie temporara.
c) Incercari directe asupra calitatii materialelor si im
bunatatirilor pentru toate elementele
furnizate fara certificat de calitate, pentru cele ce au fost determ
inate inaintea montarii sau
care provin din demontarea unei constructii existente.
Metodele de verificare a calitatii subansamblelor elementelor d
in metal sunt prezentate in Normativul C 56-85 Caietul XIX.
Receptia elementelor din metal se fce conform regulilor si con
ditiilor stabilite in Normativul C 150-99, Legea nr.10/1995, STAS 767/0-88 ; Nor
mativul C 56-85.
La receptia la furnizor vor participa : beneficiarul, delegati
ai unitatii de montare si proiectantul.
Pentru fiecare tip de element receptionat la furnizor se intoc
meste un dosar de receptie.
Dosarul de receptie cuprinde urmatoarele documente :
-certificate de calitate pentru materialele utilizate (ot
eluri, organe de asamblare, materiale de
adaos pentru sudura, materiale pentru protectie anticoroziva) ;
-confirmarea ca elementele corespund prevederilor din pro
iectul de executie ;
-specificarea numelui controlorului din organul de contro
l ;
-fise de masuratori ;
-buletine de incercari nedistructive a sudurilor si a alt
or incercari prevazute in proiect ;
-schite cu marcarea elementelor de constructii metalice ;
-piese scrise si schite ale modificarilor proiectelor ins
otite de avizele scrise ale proiectantului
-proces verbal de lucrari ascunse ;
-procese verbale de remedieri, insotite de avizele scrise
ale proiectantului.
In cazul in care la receptia la furnizor a participat si delegatul unita
tii de montare, la primirea elementelor din ,metal pe santier se va controla dac
a nu s-au produs deformari in timpul manipularii si transportului.
2.Se efectueaza receptia la santier a materialelor metalice de asam
blare (nituri, suruburi, piulite, saibe, electrozi, fundatii etc).Verificarea ca
litatii acestora va consta din :
-verificarea existentei si examinarea continutului documentelor
de atestare a calitatii
materialelor si a corespondentei cu prevederile proiectului ;
-verificarea prin incercari directe a calitatii materialelor in
conformitate cu prevederile
prescriptiilor tehnice corespunzatoare ;
In cazul cand lipsesc certificatele de calitate emise de unitatea produ
catoare, cand certificatele nu contin toate elementele cerute prin comanda sau p
rin conditiile proiectului de executie, precum si atunci cand exista dubiu asupr
a exactitatii datelor din certificate, se vor efectua sau comanda de catre unita
tea de montare, incercarile necesare determinarii calitatii materialelor respect
ive.
3.Montarea elementelor oricarei constructii din metal va putea ince
pe numai dupa efectuarea urmatoarelor verificari care sa ateste :
-intocmirea de catre intreprinderea care efectueaza lucrarile
de montare, a documentelor pentru
tehnologia de montare ;
-executarea integrla si de buna calitate de catre uzina a com
pletarilor sau remedierii
deficientelor de calitate in conformitate cu avizul scris a
l proiectantului si prevederile
prescriptiilor tehnice.
Verificarea existentei si a continutului documentatiei de atestare a
calitatii pieselor si a materialelor metalice folosite la consolidarea sau refac
erea elementelor la care s-au constatat deficiente :
-exactitatea axelor principale ale constructiei precum si a e
lementelor in raport cu axele
constructiei ;
-existenta si continutul documentelor de verificare si recep
tionare a elementelor de constructii
care constituie reazeme sau suporturi pentru constructia metalica
si care sa ateste ca sunt
corespunzatoare proiectului si prescriptiile tehnice ;
-pozitia in plan ca nivel al reazemelor si buloanelor de anc
orare ;
-remedierea de catre executant a pieselor sau barelor elemen
telor din metal, deformate in
timpul manipularilor, depozitarii sau transportului pe santier ;
-instruirea suficienta si insusirea corecta a tehnologiei de
executie de catre echipele care
executa imbinarile cu suruburi pretensionate ;
-existenta si pozitionarea corecta a elementelor provizorii
de sustinere, ancorare ;
Toate verificarile de la aceasta etapa vor fi efectuate de conduca
torul tehnic al lucrarii impreuna cu delegatul beneficiarului si al compartiment
ului de control tehnic al calitatii.
4.Acte necesare :
1.Documente de la furnizori :
-certificate de calitate de la furnizori pentru organele de
asamblare ;
-buletine de incercari ;
-fise de masuratori ;
-proces verbal de receptie a montajului de proba ;
-proces verbal privind comportarea sub incarcare a unor elem
ente sudate ;
-dispozitii date de proiectant sau beneficiar ;
-proces verbal de remediere ;
-proces verbal de lucrari ascunse ;
-buletin CND (control nedistructiv) pentru suduri.
-certificate de calitate pentru fiecare tip de elemente din
metal livrate de furnizor ;
2.Documente intocmite de executant :
-Proces verbal de receptie la primirea pe santier a elemen
telor.
b) Pe parcursul efectuarii lucrarilor de montare
Se vor efectua verificari referitoare la :
-indeplinirea tuturor prevederilor proiectului pentru tehnologia de montar
e a elementelor
din metal ;
-realizarea de buna calitate a lucrarilor de montare, precum si pozitionar
ea corecta a elementelor
din metal ;
-receptia lucrarilor sau partilor de constructie care devin as
cunse (cordoane de sudura care nu
mai sunt accesibile la sfarsitul fazei de lucrari, prelucrarea marginilor
care se imbina prin
sudura la montare, executarea diferitelor straturi ale protectiei antico
rozive, verificarea calitatii
curatirii elementelor care se imbina prin suruburi pretension
ate etc).
Rezultatele verificarilor cu privire la calitatea lucrarilor execu
tate prin aceste operatii se consemneaza in procese verbale de lucrari ascunse s
i conditioneaza inceperea operatiilor urmatoare ;
-verificarea prin incercari nedistructive a calitatii suduri
lor cap la cap realizate la montare
(daca este indicat in proiect) ;
-verificarea strangerii suruburilor de inalta rezistenta pr
ecum si realizarea chituirii, grunduirii
s vopsirii imbinarilor controlate ;
-verificarea existentei certificatului de calificare pentru
sudori.
Acte intocmite :
-Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce
devin ascunse in care se vor consemna
deficiente de calitate sau depasirea abaterilor admisibile (daca e c
azul)
-Proces verbal de remedieri (daca e cazul) in urma dispozi
tiilor de santier date de proiectant
sau beneficiar ;
-buletine de incercari ;
-buletine de CND ;
-Fisa tehnologica de sudare (model anexa 26)
c) La terminarea lucrarilor de montare
La terminarea montarii fiecarei categorii de elemente din metal pe
un sector dat, se va efectua verificarea calitatii lucrarilor de montare execut
ate pe faze.
1.Se va efectua verificari scriptice, care vor cuprinde examinarea
existentei si continutului
documentatiei de atestare a calitatii si anume :
a) certificate de calitate sau buletine de incercari pentru toa
te piesele si materilele metalice
folosite atat l montare, caat si la eventualele refaceri, consolidar
i sau remedieri executate ;
b) procese verbale de lucrari ascunse, buletine de incercari ne
distructive a sudurilor cap la cap
a caror executare la montare este prevazuta in proiectul de executie, b
uletinele unor eventuale
incercari dispuse prin dispozitiile de santier ale proiectantului, p
rin actele de control ;
c) tabele cu poansonul sudorilor autorizati care au executat su
durile de montare.
d) fisele in cre au fost consemnate rezultatele controlului efe
ctuat de echipe speciale atestate
insarcinate cu executia si cu controlul imbinarilor de inalta rezistent
a ;
e) dispozitii de santier ale proiectantului si beneficiarului date pe parc
ursul montarii, referatele
eventualelor expertize tehnice la care a fost supusa structura metalic
a, procesele verbale
incheiate de organele de control in constructii ;
f) procesele verbale de receptie a verificarii remedierii sau consolidari
i tuturor deficientelor
de confectionare si montare constatate eventual cu ocazia receptiei el
ementelor si materialelor
metalice la primirea pe santier, verificarea calitatii in timpul monta
rii elementelor metalice,
controalele efectuate de proiectant, beneficiar sau organele de contro
l in constructii ;
g) piesele scrise si desenate ale proiectului de executie cu toate modifi
carile si completarile
intervenite pe parcursul montarii, insotite de aprobarea in scris a p
roiectantului,
beneficiarului si cu acordul verificatorului de proiect pentru fiecar
e in parte ;
h) pentru suruburile de inalta rezistenta pretensionate, documentatia es
te cea prevazuta in
Normativul C 133-82.
2.Se vor efectua verificari directe care se refera la :
a) terminarea integrala lucrarilor de montare din cadrul fazei ;
b) verificarea dimensionala si calitativa bucata cu bucata, a imbinarilo
r si celorlalte lucrari de
montare a elementelor metalice care au fost executate in cadrul faze
i respective, inclusiv
eventualele verificari, consolidari sau remedieri care au fost dispu
se prin actele de la punctul
1.d ;
c) solutionarea RNC (daca este cazul).
Abaterile limita admise la lucrarile de montare sunt cele cuprinse in STAS 767/0
-88.
Verificarea calitatii la terminarea fazelor de lucrari de montare va fi efectuat
a de conducatorul tehnic al lucrarii si de delegatul compartimentului de control
al calitatii.
Acte intocmite :
I. In cazul in care aceste lucrari devin ascunse se vor intocmi procese ver
bale pentru verificarea
calitatii lucrarilor ce devin ascunse ;
II. In cazul celorlalte categorii de lucrari se intocmesc ‘’Procese verbale de r
eceptie calitativa’’ ;

Fazele lucrarilor de montare si ordinea cronologica a acestora se stabilesc prin


tehnologia de montare.
In procesele verbale (I) sau (II) se vor specifica verificarile efec
tuate, rezultatele obtinute in cadrul verificarii calitatii la terminarea fiecar
ei faze de lucrari de montare, precum si concluziile cu privire la posibilitatea
inceperii lucrarilor in cadrul fazei urmatoare (acordarea fazei respective), ma
surile pentru remedierea deficientelor eventual constatate in cursul verificarii
.
4.5.PARDOSELI
a) Inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli
Acte necesare :
-Proces verbal de lucrari ascunse pentru suportul pe care se
aseaza pardoseala ;
-Proces verbal de receptie pentru toate lucrarile de constru
ctii sau instalatii a caror
executare interioara ar putea degrada pardoselile ;
-Certificate de calitate pentru materialele, semifabricatele
si prefabricatele care intra in
componenta unei pardoseli ;
-Agremente tehnice pentru noi produse si procedee ;
-Documente de transport (bunuri, fise) pentru betoanele si m
ortarele provenite de la statiile
centralizate, din care sa rezulte cu precizie caracteristi
cile fizice, mecanice si de compozitie.
b) Pe parcursul executarii lucrarilor
Pentru toate tipurile de lucrari de pardoseli interioare princ
ipalele verificari de calitate care se efectueaza sunt :
-aspectul si starea generala ;
-elementele geometrice (grosime, planeitate, pante) ;
-fixarea imbracamintii pe stratul suport ;
-rosturile ;
-racordarile cu alte elemente de constructii sau instalatii
;
-corespondenta cu proiectul.
Modul de efectuare a acestor verificari pentru diferitele tipuri de
pardoseli, precum si incadrarea in abaterile limita admisibile sunt aratate in N
ormativul C 56-85,Caietul XII.
Acte intocmite :
-Buletin de incercare, la locul de punere in opera, pentru
materialele pentru care prescriptiile
tehnice sau proiectul le cer ;
-Procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce
devin ascunse pentru pardoselile din
piatra artificiala nearsa (pentru armaturi si stratul de
acoperire a acestora) ;
c) La terminarea lucrarilor de pardoseli
I. Cand receptia calitativa a acestor lucrari se efectueaza p
e faze de lucrari se verifica :
-existenta si continutul certificatelor de calitate
pentru materiale, semifabricate si
prefabricate si a agrementelor tehnice ;
-existenta si continutul proceselor verbale de lucr
ari ascunse (unde este cazul)
-solutionarea RNC (daca este cazul) .
Se efectueaza aceleasi verificari ca si cele prescrise pe
ntru parcursul lucrarilor :
-verificarile de aspect se vor efectua incapere cu
incapere ; pentru verificarile ce
comporta masuratori sau desfaceri se vor efectua s
ondaje cu frecventa din aceea
prescrisa pentru verificarile pe parcurs ;
-in cazul existentei in alcatuirea pardoselii a uno
r lucrari ascunse, frecventa sondajelor va
fi de 1/5 din aceea prescrisa pentru parcursul luc
rarilor.
Se intocmeste :
-Proces verbal de receptie calitativa pe faza, in c
are se consemneaza rezultatele
verificarilor efectuate pe faze de lucrari.

II. Cand receptia calitativa a lucrarilor de pardoseli se e


fectueaza la receptia la terminarea lucrarilor pe obiect, se vor efectua :
-examinarea si controlul documentelor incheiate pe par
cursul lucrarilor si pe faze de
lucrari ;
-verificari directe, si anume :
1.pentru aspect, cel putin la 1/5 din incaperi, da
r minimum o verificare la 200 mp ;
2.pentru cele ce comporta masuratori si desfaceri,
verificarile directe se vor efectua cu
frecventa minima de din aceea prescrisa pentru
incheierea fazelor de lucrari.
III. Receptia lucrarilor de pardoseli anticorosive
1.Receptia lucrarilor se va face pe masura executarii fieca
rui strat component al structurii de
pardoseala, constatarile facute fiind consemnate in procese verbale pentru lucra
ri ascunse.Nu se va incepe executarea unui nou strat component al structurii de
pardoseala dacat numai dupa remedierea deficientelor constatate la stratul anter
ior.
2.La stratul de beton de rezistenta al pardoselilor se vor
verifica : clasa betonului, grosimea, armarea-conform indicatiilor din proiect,
aspectul betonului-care trebuie sa fie compact, fara goluri sau segregari, cota
de nivel a suprafetelor betonului.
3.La betonul de egalizare si de panta se verifica in timpul
executiei : clasa betonului si gradul de impermeabilizare, pe baza de analize d
e laborator ; nu se admit fisuri, crapaturi, spargeri, goluri pe suprafata beton
ului.
4.Inainte de a se trece la executarea straturilor din beton
epoxidic, beton epoxidic cu adaos de gudron de protectie anticorosiva si uzura
se va verifica umiditatea betonului de rezistenta, si respectiv a betonului de e
galizare si de panta.
5.Verificarea calitatii materialelor de protectie (folii, m
ateriale de pozare, rostuire, materiale de amorsare, placaje anticorosive, mater
iale aplicabile sub forma de masa de spaclu) se face prin examinarea certificate
lor de calitate si vizual.In caz de dubiu, materialele vor fi supuse unor incerc
ari ce se vor efectua la furnizor sau la un alt laborator de specialitate autori
zat.Se va verifica existenta certificatelor de calitate pentru materiale sau a a
grementelor tehnice pentru noi produse si procedee.
6.Verificarea stratului de hidroizolatie anticorosiva, in c
azul materialelor aplicabile in straturi multiple, se va face vizual, urmarindu-
se continuitatea hidroizolatiei.
7.In cazul placajelor anticorosive se va proceda la ciocani
rea tuturor placilor la 24 ore de la pozare.In cazul depasirilor defectelor admi
se de maximum 10 cm patrati suprafata verticala se va proceda la inlocuirea plac
ilor sau caramizilor neadecvate.In timpul pozarii se va verifica la terminarea f
iecarei suprafete de 100 metri patrati respectarea dimensiunilor rosturilor adan
cimii de ingrosare a placajului, conform proiectului.Verificarea se face prin ma
suratori directe.
8.La stratul de protectie anticorosiva si de uzura din mase
de spaclu epoxidice se va verifica intarirea suprafetei (prin minimum 3 masurat
ori la 10 metri patrati) prin zgariere cu un cui de otel.Se vor verifica, de ase
menea, planeitatea suprafetei, pantele catre sifoanele de pardoseala, strapunger
ile pentru conducte si cabluri electrice, postamentele pentru utilaje, scafele s
i plintele la pereti si stalpi.
9.Pardoselile anticorosive continue si discontinue se pot d
a in exploatare dupa minimum 15 zile de la terminarea executiei.In aceasta perio
ada este obligatoriu sa fie mentinuta o temperatura de min.+20 grade C in halele
in care au fost executate.
10.La receptia calitativa a pardoselilor anticorosive se into
cmeste Procesul verbal de receptie calitativa (model anexa 7) in care se consemn
eaza rezultatele verificarilor efectuate ; se verifica solutionarea RNC (daca es
te cazul).
Verificarea calitatii acestor lucrari se efectueaza conform Normativului C 56-85
, Caietul XII.