Sunteți pe pagina 1din 13

Instrumente de finanțare

JEREMIE

Masterand:
NERGHEȘ Norbert
JEREMIE
O nouă modalitate de utilizare a fondurilor structurale europene pentru
promovarea accesului IMM-urilor la finanţare prin intermediul fondurilor de
participare
Ce este JEREMIE?
Iniţiativa JEREMIE („Resurse europene comune pentru microîntreprinderi
şi întreprinderi mici şi mijlocii”) oferă statelor membre ale UE, prin autorităţile
de management naţionale sau regionale, posibilitatea de a utiliza o parte din
fondurile structurale europene ale acestora pentru finanţarea întreprinderilor mici
şi mijlocii (IMM-uri) prin participare la capital, împrumuturi sau garanţii, prin
intermediul unui fond de participare reîn-noibil (revolving) care funcţionează ca un
fond umbrelă. Această iniţiativă a fost lansată de Comisia Europeană (CE) şi
Fondul European de Investiţii (FEI), care face parte din Grupul Băncii Europene
de Investiţii (BEI).
În 2009, Comisia Europeană (Direcţia Generală Politică Regională) a lansat,
în colaborare cu FEI, Platforma de comunicare în reţea JEREMIE English, pentru a
sprijini implementarea programului JEREMIE.
Evenimente
27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA:
Delivering results
20 May 2011: Fifth Plenary Meeting - JEREMIE Networking Platform
29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful
implementation
22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative
financial instruments in EU Cohesion Policy

Ce fel de asistenţă oferă JEREMIE?


Ţările UE pot folosi o parte a sumelor care le sunt alocate din fondurile
structurale europene pentru a investi în instrumente reînnoibile, precum capitalul de
risc, creditele sau fondurile de garanţii.
Aceste fonduri pot sprijini:
 crearea unor companii noi sau extinderea celor existente;
 accesul întreprinderilor (în special al IMM-urilor) la capital de investiţii
pentru modernizarea şi diversificarea activităţilor lor, dezvoltarea de produse
noi, asigurarea şi extinderea accesului pe piaţă;
 cercetare şi dezvoltare pentru afaceri, transfer tehnologic, inovaţie şi
antreprenoriat;
 modernizarea tehnologică a structurilor de producţie pentru a contribui la
atingerea obiectivelor unei economii cu emisii de carbon scăzute;
 investiţii productive care creează şi salvgardează locurile de muncă durabile.
Cum acţionează JEREMIE?
Contribuţiile din partea Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR)
sunt alocate pentru fonduri de credit, garanţii sau capital de risc, pentru a investi în
întreprinderi. Aceste investiţii pot lua forma capitalului, a unor împrumuturi şi/sau
garanţii.
Profiturile din investiţii sunt reinvestite în întreprinderi. În acest fel, o grupare
de fonduri poate fi reutilizată de mai multe ori, reciclându-se fondurile publice,
sprijinindu-se capitalul şi sporindu-se caracterul durabil şi impactul resurselor
publice alocate IMM-urilor.
Ca alternativă, autorităţile de management pot decide să canalizeze resurse
din partea programului folosind fondurile de holding (FH), care sunt înfiinţate în
scopul de a investi în mai multe fonduri de investiţii. Acest lucru nu este obligatoriu,
dar el oferă avantajul de a permite autorităţilor de management să delege către
experţi profesionişti unele dintre sarcinile necesare pentru implementarea
JEREMIE.
Cine este eligibil?
Ca fond umbrelă, JEREMIE se va adresa intermediarilor financiari,
şi nu în mod direct IMM-urilor.
Fondul de participare JEREMIE poate oferi intermediarilor financiari instrumente
financiare orientate către IMM-uri, inclusiv garanţii, cogaranţii şi contragaranţii,
garanţii de participare la capital, (micro)împrumuturi, instrumente de
securitizare, capital de risc, fonduri de coinvestire pentru investitorii providenţiali,
precum şi investiţii în fonduri de transfer de tehnologie. Aceşti intermediari
financiari oferă IMM-urilor (beneficiarii finali) împrumuturi şi participare la
capital. JEREMIE nu va furniza IMM-urilor finanţări nerambursabile.
Fondul de participare elaborează o strategie de investiţii înainte de semnarea
unui acord de finanţare JEREMIE între FEI şi o autoritate naţională/regională a
unui stat membru al UE. Partenerul naţional/regional transferă fondurile alocate
iniţiativei JEREMIE într-un cont bancar JEREMIE, apoi este lansat un apel
pentru exprimarea interesului, iar intermediarii financiari sunt selectaţi în baza
unui proces de due diligence. Decizia este luată în colaborare cu Comitetul de
investiţii.
Pregătirea lansării iniţiativei JEREMIE: etapa de evaluare
Statele membre ale UE implementează iniţiativa JEREMIE prin
înfiinţarea unui fond de participare finanţat din fonduri structurale. Fondul de
partici-pare poate fi gestionat de către FEI sau alte instituţii financiare, în
conformitate cu legislaţia europeană aplicabilă fondurilor structurale
(Regulamentul CE nr. 1083/2006 şi Regulamentul de punere în aplicare nr.
1828/2006).Autorităţile de management pot atribui gestionarea fondului de
participare fie direct FEI sau unei instituţii naţionale, fie indirect, prin licitaţie, unei
instituţii finan-ciare, în baza unui contract de achiziţie de servicii. Aceasta
permite autorităţilor de management să delege către experţi în domeniu unele
din sarcinile necesare implementării JEREMIE, precum stabilirea unor criterii
specifice pentru realizarea investiţiilor, evaluarea şi recomandarea operaţiunilor,
negocierea clauzelor contractuale, monitorizarea şi raportarea performanţei fondului
de participare.
Fondurile de participare pot fi înfiinţate fie ca „bloc financiar separat”
gestionat de managerul fondului de participare în numele şi pe seama autorităţii
de management, fie ca entitate juridică independentă (vehicul investiţional).
Alegerea structurii juridice depinde foarte mult de gradul de complexitate al
fondului de participare JEREMIE şi de cadrul juridic naţional corespunzător.
Figure 1 (http://www.eib.org/attachments/thematic/jeremie_leaflet_2012_ro.pdf)

Un comitet de investiţii permite autorităţii de management (care gestionează


fondurile structurale puse la dispoziţie de Uniunea Europeană) să se implice în
strategia şi procesul decizional al fondului de participare. Acţionând ca un
fond umbrelă, fondul de participare va fi partenerul unei game largi de
instituţii financiare locale pentru IMM-uri, cum ar fi operatorii specializaţi în
finanţarea IMM-urilor, fondurile de capital de risc, fondurile de împrumut,
instrumentele de transfer de tehnologie, furnizorii de microfinanţare, băncile şi
fondurile de garantare. Fondurile puse la dispoziţia acestor instituţii financiare
de către fondul de participare vor fi folosite pentru a finanţa înfiinţarea şi
dezvoltarea IMM-urilor.

Pregătirea lansării iniţiativei JEREMIE: etapa de evaluare


La începutul anului 2006, CE (Direcţia Generală Politică Regională) şi FEI
şi-au unit forţele pentru a pregăti lansarea acestei noi iniţiative. FEI a înfiinţat
o echipă JEREMIE, având trei obiective:
 Evaluarea cererii şi ofertei de inginerie financiară şi identificarea
deficienţelor pieţei de finanţare a IMM-urilor în regiuni şi în statele
membre prin studii de evaluare JEREMIE, aşa-numitele analize ale
decalajelor („gap analyses”);
 Asistarea autorităţilor de management în etapa de programare a politicii
de coeziune;
 Consilierea autorităţilor de management cu privire la măsurile practice
de implementare a unui fond de participare JEREMIE.
FEI a realizat 55 de analize ale decalajelor pentru statele membre ale UE şi regiunile
interesate de JEREMIE, printr-o metodologie de evaluare standard.
Comisia Europeană a publicat rezumatele studiilor de evaluare JEREMIE.

Figure 2(http://www.eib.org/attachments/thematic/jeremie_leaflet_2012_ro.pdf)

Care sunt beneficiile utilizării JEREMIE?


Principalele beneficii sunt:
Caracterul durabil: Instrumentele de inginerie financiară sunt bazate pe asigurarea
unei asistenţe returnabile din fondurile structurale pentru investiţii, care ar trebui să
genereze profit şi să returneze astfel banii investitorilor. Aceasta este o alternativă
mai durabilă la asistenţa oferită în mod tradiţional prin granturi.
Susţinere: prin combinarea fondurilor structurale cu surse de investiţii
complementare, se vor impulsiona resursele şi vor fi sprijinite mai multe
întreprinderi.
Flexibilitate: contribuţiile programelor operaţionale la fondul de participare
JEREMIE vor fi eligibile pentru plăţi intermediare anticipate din partea Fondului
European de Dezvoltare Regională şi a Fondului Social European, oferind
autorităţilor de management mai multă flexibilitate în alocarea acestor
resurse; contribuţiile din fondurile structurale la fondurile de participare trebuie
investite în IMM-uri până în 2015;
Beneficiile unei abordări de tip portofoliu: fondul de participare va putea
realoca resursele către produse în mod flexibil, în funcţie de evoluţia în timp
a cererii. Abordarea de tip fond umbrelă va permite diversificarea riscurilor şi
a randamentelor anticipate;
Reciclarea fondurilor: fondul de participare este reînnoibil (revolving),
primind rambursări de fonduri de la intermediarii financiari în vederea realizării
altor investiţii în sectorul IMM-urilor. În acest mod, sprijinirea IMM-urilor prin
intermediul fondurilor structurale europene are caracter durabil, spre deosebire
de o simplă finanţare nerambursabilă;
Multiplicare: un avantaj semnificativ al JEREMIE este capacitatea potenţială a
acestuia de a implica sectorul financiar la nivel de fond de participare, cu capital
suplimentar din partea instituţiilor financiare, şi/sau la nivelul instrumentelor
financiare, prin cofinanţare publică sau privată, de exemplu, în cooperare cu BEI;
Experienţa FEI ca manager de fond de participare poate reprezenta un avantaj
deosebit în regiunile/statele membre mai puţin dezvoltate, acolo unde sunt
necesare iniţiative de construire a capacităţii şi de transfer de know-how între
instituţiile locale şi FEI;
Cunoştinţe expert: JEREMIE permite autorităţilor de management ale fondurilor
structurale să beneficieze de cunoştinţele expert din sectorul bancar şi cel privat şi
să îşi sporească astfel eficacitatea investiţiilor în companii.
Parteneriate: parteneriatul creat între Comisie, FEI şi BEI în cadrul JEREMIE
poate fi şi un puternic catalizator al cooperării dintre ţări, regiuni, FEI, BEI, alte
bănci şi investitori, pentru a aborda problema accesului întreprinderilor şi în special
al IMM-urilor la finanţare.
În regiunile în care JEREMIE este gestionat de alt organism, FEI se
poate implica şi în calitate de consilier, cu o gamă largă de servicii, precum „due
diligence”/opinii alternative, constituirea de vehicule financiare etc.
Iniţiativa JEREMIE oferă regiunilor şi statelor membre posibilitatea de
a beneficia de o platformă financiară flexibilă, eficientă, vizibilă şi reînnoibilă
(revolving) pentru IMM-uri, printr-un parteneriat pe termen lung cu instituţiile
financiare locale.
Figure 3 (http://www.eib.org/attachments/thematic/jeremie_leaflet_2012_ro.pdf)

Câteva proiecte în care JEREMIE s-a implicat :


GENERATOARE DE CREŞTERE ÎN ANDALUZIA
Facilitatea JEREMIE pentru Andaluzia este de a ajuta stimularea inovaţiei,
competitivităţii şi creşterea între IMM-uri se confruntă cu dificultăţi accesarea
Finanţelor.
Proiecte, cum ar fi acest lucru ajuta UE să devină o economie inteligentă,
durabilă şi incluzivă până în 2020, prevăzute în strategie de creştere a UE 2020. UE
se confruntă cu unele provocări dure, inclusiv o populaţie de îmbătrânire, o forţă de
muncă insuficient calificaţi, nevoia de inovare mai mare, izbitoare un echilibru între
creşterea economică şi degradarea mediului şi asigurarea sigure, energie curată
consumabile. Politică regională proiecte UE joacă un rol activ în relaţiile cu acestea
şi multe alte provocări, de întreprindere proiecte concepute pentru a genera locuri de
muncă, ridica învăţământ realizare, dezvolta surse de energie regenerabile, stimula
productivitatea şi accesul tuturor cetăţenilor la oportunităţi. Proiectele și regiunile
joacă un rol esenţial în acest sens, ca ele generează rezultate reale, care contribuie la
atingerea obiectivelor strategiei de cheie.
Folosind efectul de levier pentru atragerea de capital privat, fiecare JEREMIE
euro este de aşteptat pentru a genera în cele din urmă între doi și 10 euro.
Instrumente și afaceri în Andaluzia
JEREMIE este un parteneriat între Europene Comisie, Banca Europeană de
investiţii şi europene Fondul de investiții (Fei), care recunoaşte cât de important
asigurarea de credit este pentru antreprenoriatului, competitivităţii, inovare şi
creştere.
Fond de rulment JEREMIE are două componente: un fond de Capital de risc
(costul total € 20 de milioane) şi un multi-instrument de fond (€ 185 de milioane) –
domeniilor prioritare de intervenție sunt capitalul uman, globalizarea, împrumuturi
de capital şi garanţii. Această formă de finanţare este văzută ca mai durabile pe
termen lung în comparaţie cu granturi one-off. Ambele ajută Podul existent golurile
financiare în accesarea de credit pentru IMM-uri şi permite regiunii pentru a spori
resursele care pot stimula creşterea afacerii.
Fondul de JEREMIE în Andaluzia este gestionat de Agenţia de dezvoltare
regională "Idee", şi este cea mai mare astfel de fond din Europa, cu € 235 de milioane
disponibile.

FONDURILE DE CAPITAL DE RISC TIC – SPRIJINIREA


ECONOMIEI DIGITALE IN GRECIA
Data proiectului: 12.11.2015
Prin intermediul TIC Venture Capital fondurile, Grecia este de a face uz de
inovatoare financiare produse pentru a sprijini investiții de inginerie. Finantat cu
Daniel resurse şi set-up cu sprijinul Fondului European de investiții, proiectul
investeşte în start-up-uri şi companiile care sunt în curs de dezvoltare noi servicii ale
societății informaționale și aplicații. Mai mult de 40 de start-up-uri au fost finanţate
până în prezent şi mai mult de 320 de locuri de muncă au fost create.
Proiectul este format din patru fonduri de capital de risc diferite (VC),
furnizarea de seminţe şi stadiul precoce finanţare pentru întreprinderile mici și
mijlocii din sectorul TIC. Natura rotativ investiţiile asigură că spre deosebire de o
abordare de finanţare tradiţionale, investiţiile au un impact mai durabile şi mai
durabil. Implicarea întreprindere privată este crucială pentru succesul de investiţii.
În primul rând, 30 % din finanțarea vine la aproape 40 de investitori de sectorul
privat. În al doilea rând, avizarea investitorilor privați demonstrează că acestea sunt
proiecte care sunt viabile si care au un potenţial real pentru succesul comercial, şi în
cele din urmă, investitori privaţi adesea un rol mentorat pentru companiile care nu
au experienţă în managementul afacerii.
Sprijinirea inovării
Fondurile de capital de risc joacă un rol vital în cultivarea unei culturi
antreprenoriale. În afară de contribuţia la start-up-uri curent, fondurile au fost
importante în schimbarea înţelegerea locale şi naţionale de capital de risc. Impactul
pozitiv poate fi văzută în implicarea prestigioase şi bine stabilit investitori care au
investit bani în proiecte finanţate în prima rundă de finanţare.
Start-up-urile TIC care au apărut acopera o gama larga de produse si servicii.
La o platforma online premiat pentru inchirieri barci si vapoare sarbatori
(www.incrediblue.com) pentru aplicaţii inovatoare în domeniul biotehnologiei,
descoperirea de droguri şi personalizate pieţele de medicamente (www.e-nios.com).
Manageri de fonduri spune că calitatea proiectelor a îmbunătăţit exponenţial
ca urmare a experienţei dobândite. Companiile mici nu sunt doar de gândire la nivel
national, acestea sunt o abordare "cred globală-du-te la nivel mondial".
Total investiţii
Investiţia totală de finanţare pentru proiectul "TIC fonduri de Capital de risc"
a fost 70 345 000 EUR, din care UE pe Fondul European de dezvoltare regională
contribuie 41 854 000 EUR din Programul Operational Sectorial "Digital
convergenţă" şi Programelor operaţionale regionale "Attica" şi "Macedonia
centrală" pentru perioada de programare 2007-2013.

MEDTECH DEZVOLTĂ TEHNOLOGIE ROBOTIZATĂ PENTRU


MAI MULTĂ EFICIENȚĂ ŞI MAI PUŢIN INVAZIVĂ
Montpellier - start-up MedTech este o companie chirurgicale robotice, care se
extinde utilizarea tehnologiei medicale în beneficiul atât pacienţii, cât şi
practicienilor deopotrivă. Listată pe Bursa Paris Euronext, succesul evoluţiei
companiei au fost recunoscute cu o serie de premii internaţionale industrie.
Mai mult de 1 100 de intervenții chirurgicale pe creier au fost efectuate deja
utilizând una dintre evoluţiile MedTech pe cunoscut ca robot de Rosa Brain. Există
peste 20 dintre acestea utilizate în echipamente medicale de centre din întreaga
Europa, America de Nord, Arabia Saudită, China şi Rusia. Tehnologia a fost folosit
cu succes cu pacienţi care suferă de o varietate de boli incluzând Parkinson,
hidrocefalie şi forme rezistente de epilepsie. Folosind ghidate laser bratele robotice,
Rosa Brain face intervenţii mai eficientă şi mai puţin invazive.
În 2013 compania a primit un premiu important: Compania anului la
Neurosurgical Inventions Award. Compania vede o mai mare parte din succesul său
fiind datorită un angajament continuu de inovare. Se extinde gama de produse, în
plus faţă de Rosa Brain, MedTech a folosit doua produse Rosa estimate la 2.5
miliarde.
MedTech a fost înfiinţată în 2002 şi este susţinută de patru fonduri de investiţii
de capital de risc, inclusiv Iniţiativa pentru resurse europene comune pentru Micro-
întreprinderi mijlocii (JEREMIE). În 2013, compania a lansat un succes iniţială
ofertă publică (IPO), creşterea de 20 000 000 EUR pe New York Stock Exchange
(NYSE) Euronext Paris. Aceste fonduri au ajutat compania franceză şi-a stabilit la
curs pentru a dubla angajamentele sale în ceea ce priveşte cercetarea şi dezvoltarea
(R&D) într-o piaţă mondială pentru echipamentele de chirurgie robotică, care se
dezvoltă rapid. Este prima dată că un mic pentru intreprinderi mijlocii (IMM),
susţinută prin JEREMIE cu bani din Fondul European de dezvoltare regională
(FEDR) a plecat la succes cu un IPO.
Mulțumită unei capitalizari bursieră de 64 500 000 EUR si o cifra de afaceri
în 2012-2013 de 1 800 000 EUR, MedTech vizează vânzări de 20 000 000 EUR în
2016.
Investiţia totală şi UE
Investiţia totală de finanţare pentru proiectul "MedTech" este 24 000 000
EUR. UE Europene Fondul dezvoltare regională (FEDR) contribuie cu 180 000
EUR prin JEREMIE pentru perioada de programare 2007-2013.
CONCLUZII PERSONALE
JEREMIE este un instrument de asistență care se preocupă de toate tipurile
de probleme ale aplicanților pentru fonduri europene.
NU se axează doar pe un singur domeniu.
NU există proiecte mari sau mici, am observat că acest program ajută la
finanțarea proiectelor ce aduc schimbare indiferent de amploarea financiară.
Bibliografia

• http://ec.europa.eu
• http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/projects
• http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/special-support-
instruments/jeremie/
• http://www.eib.org/attachments/thematic/jeremie_leaflet_2012
_ro.pdf