Sunteți pe pagina 1din 10
1, Apocalipsa Evanghelistului Toan Pentru inceput, se cuvine mentionate céteva date despre cartea Apocalipsei lui Ioan, A fost sorist' de Evanghelistul Ioan pe cénd se afla exilat fn insula Patmos si cuprinde descoperirea-revelafia pe care a primit-o si a descris-o in chip minunat, céndva pe la sffrgitul secolului I d.Hr. Bste vorba de o seriere grea, prin excelenfa profetica, pe care Biserica nu a inclus-o in citirile de le adundtile ef liturgice, tocmai pentru cf este grew de tleuit. Acesta este motivul pentru care doar unii Parinfi s-au ocupat de erminia ei, cum ar fi Sféntul Andrei al Cezareii, Arctha al Cezareii gi Antim al lerusalimului, Desigur, in ultima vreme mulji au télouit Apocalipsa dintr-o perspectiva contemporang, {ns au eguat in demersul lor, pentru cd au cercetat doar evenimentele care au legiturd cu antihrist, iar nu atét pe acelea care fi privese pe Hristos ca Arhiereu Care Sivirgoste Dumnezeiasca Liturghie neziditi, Se cuvine si inlatim o& Apocalipsa nu poate fi analizata unilateral, din punct de vedere istoric sau social ete., cu atét mai pujin nu poate fi analizaté moralist. Mielul Apocalipsei, care este Mielul lui Dumnezeu Ce S-a jertfit pentru neamul omenese si, deopottiva, este si Marele Athiereu, Cel care biruieste fiara apocaliptica, Cuprinsul cirfii, dupa cum spun multi ermineufi, se referd la lupta Bisericii cu diavolul, cu antihrist si cu puterile celui vielean. La sfrsit, desigur, se arat& biruinja Bisericti supra puterilor intunericului si domnia lui Hristos, Astfel, tn_aceasti seriere, (storia si_ «Bshatologia 3e impletesc. Hee Stawleaies Apocalipsa Tui Ioan, prefer sii vad experienta dumnezeiestii Liturghii nezi¢ ite in templul_nezidit pe care @ wait-o Evanghelistul loan si consider ef acesta este mesajul fundamental al acestei scrieri, Citind-o, injelegem ci nuclenl catii este stvargirea dumnezeiestii Liturghii in cer, la care participa Patriarhii, Apostolii, Muceni ‘ofi acei oameni caré au trait cu Mielul si au~ ‘articipar Ta slava Lat $i Ta biruinja Lui asupra diavolului, a mor{ii si a picatului — i ingerii. Simultan, in afara acestei Liturghii se desfigoatd o paratiturghie, in care au loc rizboaie, catastrofe, mor{i ete. $i asta arati cit in afara Biseficil si a dumnezeiestii Euharistii exist moartea, atél duhovniceascd, cat $i trupeascd. Voi incerea si va introdue pufin in aceast mare taint a dumnezeiestii Liturghii, care este inima viefii bisericesti, 2. Dumnezeiasea Liturghie neziditi Fiecare dumnezeiascd Liturghie care are loc aici, pe pimént, in Biserica, este comuniune cu Hristos, impartigire de slava Lui, desigur, in functie de tmplinirea conditiilor premergitoare de participare la liturghie si de propria noastra stare duhovniceased, Bisetica este Trupul Ini Hristos si, pentru eX ustul este Trupul, ura este gi Biserica, se infelege Biscrica Ortodoxi, cea care pastreaza adevarul, Traditia, tnvagitura lui Hiristos gi a Sfinjilor, Biserica ate doua ipostaze; una vazutl gi una nevizut& si este cu totul impropriu s& afitmam precum cecidentalii c& existi o Bisericd triumfatoare si o Biserica luptitoare. Aceastt terminologie nu este Intlnitd in Traditia noastra biblico-patristicd, pentru cl crestinii trind inc pe pimant Sunt partasi biruinfei lui Hristos si, ajungdnd la luminare si la indumnezeite, apartin gi ei Bisericii triumfitoare, Cea mai de preferat formulare este ci Biseriea are dou aspecte, unul vizut si unul nevazut, iar intre acestea doud existi o foarte strdnst legiturd, Cand cameni care sunt inc in trup biologic se invrednicese si vada ingeri yi sfinfi, end ajung la vederea Luminii necreate, inseamna cé in viata lor se impleteste aspectul neviizut cu cel nevéizut al Bisericii, Acest lucry ni se araté fn yedenia Evanghelistului loan, Inc& tia biologic gi sa invrednicit sk se desfiiteze de aceasta dumnezeiasc& Liturghie cereasca, € sunoaad waonqpais oreo soisiy] inp vey ‘eurwun’y exe oJooe 1g -6usuy wOY INYStLOysUEAR 18 YE © opun “1oqRL s]aIuNY ad SOSH] My v Blea | HEGUIYDS eUECd! op a}sajuILUD ou wIsEaOE Raudsuiy “a[es uozauNUNP vUTUNY] WY SOISIEH] MM] Kase yWoop vAadype 9989 nu “ONLI WHE UL 9B 28 a9 ‘uvOT |misHOUUGAT any sorsyAy In] v auLiodossap wFvosup “Row aiSobrgags 98 are yreaioou oryaini] eIsvaoe uno] MNMIsHoyBuBAg wIpIe LA Yo KayUOd- TRARY > ezuositiguy 9s SoISyIH "Joos wl ayforRs) 18 relat w sup “soni ad yu y -oxednnOY Ud dauyiduyy ws owo ‘omaynyupis in] eamtuan aysonud 29 up RUN UIP Joo) “yosbZzomUNp Tatty, dap rentmp [eo ‘nua 9189 [ef sOUthuN'S FoI v-s o1to 1 LNowaA ap ySUNDse 39 SOISLIFY In] CUTE) Riuzordas ‘epedgz wnooad “qqe jnmq “weureso., mjniyso, so|Jozo1yse roanyRy v jpOOp exett FOU YAQ]s 0 a1v up “NoLoRY vo JBORIGUN oyse SOISLIFY BO OUFBYIU BySeOOE UL WIBAIDSGQ ~SEST-1i1 BsdrTeOOdy) ,anquper aye 1S rfxow Siero wre iS “Jo}OOA HOA UE NIA juNS “WEE I Sour soy LHY “MA uM 00 JeD 18 guUM ad op FO 16 yenump 190 tins Ny jou 9} A isnds & 1S ydearp wupLU Jo aySod snd Ig SOISURT “YOU ¥9 1h] jozeoroyd B| ynzyo v pONIEysvard oOpaA YIsEaDE pURZPA UO] IMySTTOUTULAT “WT woutonye4)s wV0} No ajaxzos aySaonz09s wuno vse djoIOS Uo vooNTENS 17 ele “pnSye) nop no eurnose argos o ator my win wip 16 o[o}8 aydus voutl Bjdeaup eMrpuT UY ehinur ade 9p jmroya no “in nse /7 18 zoxdno uy yarigina BUTEA ro MBUEWOSE a8 | aIPOFOIg tmynooy wayooy) vo UNS Yf HYoo sey “epedgz {6 ane wanooid angiy yeNs tnyndvo ojost4 “IME 29 ‘yaq no suyous 8 Suny upon wy weoRIqUI, oIse IiLIyARSAp tO IE yEIBAYSOP nozauUNC] 9189 go ngjued “Injnuig MJY No YUpUBEsE as sorstIPT “WeasyUE Oyo SO;SLAEY IM] vorest}eguy fooo}pou'] v IS LaLyJEpElLal B VO}OpANs v “ToANREL v “infMUTeBIOg v “TouNUEG ® ‘njnsazq & yoype ‘osdivoody ee fouesiq aides ajao quns sito SCPE ooo) soratays aide$.2oj20 jnooyfiun uy “yivazoou tery wazys UE PUFWUN’] Uy JeIAL SOIStIE] ad yNZBA v4 YolueMp 9p rz wy ‘tosdieoody ye joudeo jnuyjsd wy wn} uo wSo ‘uvoy jaysTaYBUEAT “anisy nozaulunC] no SuUNFUNUIOS Uy ANU! Bs 1 JO UE ‘HeUIS aoyuNpy ad oon Bs BUI oMLo “OSIOA, no 18 reydiugiey ws uno wsv ‘so;stARL In] woxapoa uu oMeo1AOYNP YosBaEIUL 8 BS wINGeN woo] [mistareeag ‘yeos0o oMYBMyr] YosvrozauUN YiseaDe UL JeIfiMT YY B aud 2B] “pSeazo areaioau yam] mySoyozouuinp ofourey wt eo rer y aye0d soysuaF{ In] HroHAUy youreT waEN wud ¥ sopsiayy My BOLOLAUT JO] MAB B aIwD UF ENE 2959 ‘SoIsuIHL My BeuyoU) unyZ a1s0 voRNUNp yo aBaja}ul og “KING WL, vaxUZIoaxd UP asarar TION oY "UNC INIMURIS vaswion|-pERaUa wad do] o1v a1 phUDHIOdKa 0 9p waIOA aIsz OTT Esdywsody) ebrquien op omur Se(8 “eous wun uy ezne wro s§ yoRUNp op 12 UL YRC UW ISO} LY, ‘OLLOg "HORA ap Ee o-nUy Jeph 80} V WHOL ymsylauueng 90 uy aXosupays as area gFeaIDoU omYsiMNYT PseODe LI a1ysangyy] voseyazauump red oavoyudtzowraad opy{Ipu0;) “e snazauung go PivorOU voywyTwaX BITE v ued JISOIOT Ba] [2 inisyeysuneagy ynzya v2] azeo od “ojo oq sp opines ‘a|sorU|ApIAL i in ne o1eo od ywaioou yluoyodxo visveow sojjuouiGo ayiLsu ¥ ngtiod oywaso Linsajaluy 18 tiyiddzaider osasopoy nazauuung-op-iio;bapa Jep ‘ayearo wae uy yNZBA aid nu Sednayuy ode 1 rednquppu ‘Hozeinaiy my [mUEAND “yoor0s, } Bj WSpoA | Rony Isooy ‘ojea13 tAtiozardas If ansozofu ‘oyurano apgo: Bs PoLwAdU] “SxenuI;UOO Ui ‘pups 1s ‘aiboHozatTTUpL 1S ‘PBOIOSU || vareTOM=Pys OUT OPSA “nezautumg Inj Baws yA ys aiSoOIUporAUY os puyo rounTE “m|URAG “Injmwo gjqisod 2489 a1e9 Huoprodxo pisvoor wpuidxe ys vo ‘SyERIS LigZaar $ wSSTAlU OHUTATIO wNSOIOy Ys HioAOu lwojuns “ionanur § sojogomns druy wone 18 wen vous yo duuy 39 “yo yuUASHY LISY “BjeoIOoU 18 mwvoro youasigy ap 18 yearooU 18 wBox ay] ap Jq10A woynd “eauoUOse oq, soarele si hainele Lui erau albe precum lumina, $i acolo ucenicii au cazut la pimént si acolo au auzit glesul lui Dumnezeu. Important este cf aceastti aritare a lui Hristos cltre Evanghelistul Ioan se face inainte de Liturghia necreati, in care va fi inifiet nu mult dupa aceasta, si este cumva o pregitire pentru cele la care va participa. $i asta arati ci, pentru a participa cineva cu adevarat la dumnezeiasca Liturghie trebuie sit fie indumnezeit, s8 fi vazut inainte pe Hristos in slava Lui sau, cel pufin, s8 se afle pe drumul curtiri, al lumingeii gi al indumnezeiii, b, Vederea dumnezeiestii Liturghii necreate Evanghelistul Joan, dup’ vederea lui Hristos si comuniunea cu El, a intrat in templul necreat, pentru a participa la dumnezeiasca Liturghie necreati, Vai voi analiza aceasta experienfii a Evanghelistului Ioan, S& aveji in minte biserica- templul,’aga cum 0 cunoastem azi, in care, cfind intrdm, indati privim cftre ristrit, unde se afl sffinta Mas’, sfantul tron, pe care sti episcopul impreund.cu preofii, dinspre ristirit se citese lecturile si se sivargeste dumnezeiasca Liturghie si tot de acolo primim si dumnezeiasca impirttiganic. Pe sffinta Masa se afl Lfinta Evanghelic. Biscrica, pe temeiul acestei vedenii si a experienfei Evanghelistului loan, va construi sfintele biscrici si va alcdtui tipioul dumnezeiestii Liturghii, care incepe cu Vohodul Mic, citirea Apostolului si a textelor evanghelice si se continu cu Cina, impfrtasirea de Trupul gi Sfingele lui Hristos. Desigur, si inainte de a se scrie cartes Apocalipsei, exista cultul si tipicul, dar tntr-o form’ ineipi cele din ura, laicagul de cult si tipicul, aga cum Ie cunoagtem astizi, au fost influenfate de vedenia Evanghelistului Ioan. Asadar, va rog ca in continuare, pe parcursul deserierii Evanghslistului loan pe caré 0 vor prezenta, sit aveti in minte biserica ortodox® $i tipicul dumnezciestii Liturghii, care se sivarseste in ea, Evanghelistul Ioan, dupa vederea lui Hristos pe care am infftisat-o mai inainte, a vizut in vedenic 0 us noetica si a primit indemoul s& se suie si si intre prin ea, ca s& vad toate efite se petres dincolo, Avem, deci, de-a face cu o ufcare fn Biserica, cu intrarea care ne permite si participim la dumnezeiasca Liturghie.(Usa }ste Limurirea tainelor Duhului gi este finchis& celor care nu L-au vazut mai inainte pe Hristos $i nu sunt vrednici de aceastii suire, Ca sf intre cineva pe usa aceasta trebuie si fie ,in Duh”, adic sii se implrtigeasch de Sfintul Duh. Intrand Evanghelistul pe aceasti us, a vazut Indat& o prea m&reaff priveliste. A vitzut sfintul tron, adica un tron pe care stitea cineva care sirllucea ca nestematele, iar tronul era ‘inconjurat de un curcuben cerese care stralucea ca smaraldul. in jurul tronului erau alte 24 de tronuri, pe care stiteaur24 de batrént imbracati in haine albe si care ayeau pe capetele lor cununi de aur. Este vorba de cei 12 Patriathi ai Vechtului Legamant si de cei 12 Apostoli ai Noului Legimént, fapt care erat unitatea drepfilor din Vechiul si Noul Testament gi ‘impirtasirea, si a unora, gi a altore de Harul indumnezeitor al lui Dumnezeu, Din tron ieseau fulgere, glasuri gi tunete si inaintea tui ardeau sapte ficlii de foc, care sunt harismele Sfiintului Duh. Cei 24 de batrdni stiteau pe tronurile Tor, lueru care arata odihna Sfinfilor in Duminézeu, participarea lor la slava Lui. [n fata tronului se intindea o mare precum sticla care sé asem&na cristalului gi in centra, in jurul tronului, existau patru flinge vii, pline de ochi in {aja si fn spate, care sunt cei patru Evanghelisti si care spunéaiThétncetat: ,,Sfint, SfAnt, Sfant, Domaul Dumnezeu, Atotfitorul, Cel ce era gi Cel ce este si Cel ce vine”. Si batrfnii au c&zut fnaintea tronului si s-au tnchinat Celui ce gedea pe tron, gi aruncau cununile lor inaintea tronului gi spuneau: ,,Vrednic esti, Doamne si Dumnezeul nostru, sit primeste slava gi cinstea si puterea, cici Tu ai zidit toate luctutile si prin voinja Ta ele erau si s-au cut” (Apocalips’ ee “(E161 Bsdtjeoody) «20’] aptigoapn juns odorp 18 ayeapaope yo najuad ‘nuysou mmozouuang] mj af@ yuns vosomnd 1S banys 18 vosiUpy jeINTTY* oUOT MysHaUyBuEAg yznw v-| amo ad ‘omU sefs no nezauwng ad wongis 8 mupa.RizapLuNUoL voo BOUIN ‘HyBaMT nSorezouump oysoow B RzE] aUINUE O-UT “CET WUTfeSOTY) opp ep FON oPoUT— MIM PSI TOMES SEAT Ty 10a 1S HO Rape UpaSdsns WOSPZAUUINP YISEION vy IO] VORMOTE] “10] WYO Wp "UIOR] solr oBy0}8 vA nezouUING, “ers ojozeoazt ve] conpuoo vA HE “NjorW axed UA 1 yO nnted ‘efysse |S ojazwos apie BA I nu 18 Brasuy Jon nu If eyouogUY JOA NU YS 19 Rau INjSEPBS VA og UON od BIS 20 JD “IN’] Inyduioy uy quyoouyou yorpe ‘ojdvou 1 yz yoswanyys 1] ys 18 nozaULUNG My IN]RUON wey Uy BAIS BS 200 HE PISSOY ‘IINjOIVY ofoBuys no piqie nv-oy 18 ofoquIUrson reds nv-i 18 pUBOT Ld ease Bf ap UIA aleb TPOTUPOAPY uns 10 yo F-npuyunds ‘tuypur uP ova Sp tanuiiea 18 Sqpe dure yNEod oreo byaow juns Sus oRtsop vareqanquy ef UBO] IN|mstfaysueAg sundsgr v rUENYG aNUIP [RUA “olmpU wIseeR NeaIOAApE 18 InNUOH eaqUyY NeUTYoUY as ojmUTUR sjq]UYys {S$ TUBHRG ‘HOsUy founpy “lef MMU G—spTmyoquis jun oruy ap ojjmntied)is exfgino preg LSTA [qTY “.Injory vy ap 18 ‘uon ad apes axe nozauuting] vj Op 9)s9 woNIMUBPY sneTLNS H OFM ap LanureT ruIVUN UE NeeUT! FE ogre aupLEsA uy eoprquag nws9 vpSooe Hoy, ‘aiysmy’y voseezauump Eysvaee Bl Bdionzed axeo tnxodod yuns Iq TROMESTG up Myr-sowu apundsoioo oes FaRIUT BALIN TINO B WS MIMUOH SoIUTTAR “Duy ‘equny 1S ofurtues ‘wou orvo9y uIP neousAsd oxo WoUTBO ep “PRIEUINUOL *A suuyfyren yazga v yop quowour un wy “eIaISoNU ofOZHF 9}20} Uy TwITIU ISOJ ¥ MBO] [RIST]OUBIUEAG 8 amungysap ynunuoo o-nUy BIO YSN] 1ySo!ozouUMp v YosvareD BfeInpLT : Jo] eareurn] 1S viiyino “HforA wortonyEiNs vyeaD gie mugs a me TI-6:9 Bsdymo0dy) wyooe uinooud Hezmnreat to 1 YF Z0A 18 yuyu od yous asara axes Zo] re Hey 1S Hoyas -gunardury soj90 oaguinu ruyduay va os puyo yuyd guyn Wy vos Bs'snds v-s 1 18 qa apUIsan un emagooyy yep B-S | ounyy ,.cyugured ad 9somnao] 90 100 op Bley NaysoU ojoSugs cUNgzE: T9A nu 18 woopal toa nu “oqexpaope 1S aug suds ‘puyo pupa" «neaunds 1§ oreur seIB no NET|IS 1p ‘pour nvayyis nu ojoyns oySooV ‘Tory atdsep o-jep ne o1no ad BUMUBU NHUAd I$ nezauEMC inj MEBano nauad Herysuntuy ysoy nw oreo FO[fOMSTUT aaioynis izes v uvoy msToysueAg wisoow qns 1S PSU MUBJs O voIpe ‘opUjaHOT WAS tm vio unto mfmuon jnoopftur uf “infora vrfgino 2350 wrpeugy soy ‘eyeano wounyoREins 1S aung ofaxdey $9} ‘reo unp ojpuntUT 1S a]ffure jens ojadno sooswosp “por IH Jejo oUFFELUE 0 ap ¥qOA a8 SEES URITRSEEY) sory oun vane aes omg no ouyjd ane op odno 16 neyind ‘eouowese ap “uno gdnp ‘epseoe anUIp axesoyy ap ammgye no BHeUZD Bio yMOW-eAT BOTH TmupEd osofendun I$ Hoard 1S pemedumy nowy wet 1S you” od yuiogys v- vg Yor ud royo ‘yavjs 1S axoind are Ypuygop w 8 HO! R-g A180 IN|N}OYAL ejay “tRoy jnystoyuEAgT JounE Ruy asyzne o Nu azeo ad ‘now azvjuyo o-qULEd *, yor BuNfuy Inynjarur e Bo" “iy waLjs oede diyo UN-nuE ayURD Bs INdaoUy Me hozauwUNg My O]IATAvOLO 2400} 18 modu, “(Ms joySueag) opeuUY a1uys nated 9J99 “(juauMIsaL {NON WoIsody 1S quowE}soy MRSA, TTL Rope) YupNRG ‘uoN Jose ad mele as oo 190 shor fouMY “rojguoUNeO pnawOA 9p asunose quns a1B9 ofouye} soysfuys yredoosap yy AwOp yo nNUAd ‘uo ad Bapos a9 Jo) BL 9P vo}Ie9 TUN w ]NJOHAY "wal ayo ofliaut azeo [njaruu prose auvo “eosIEYRD IS yeosed SUITeULT O arse ceryBemfuy vo jnjorpy “yor] ajoueoo yyese [f o1va od nagny *BAvys 18 oxojnd oxeUU axw voode ap Hs aliow urp yerauy eB ep ‘pueg afautas ar GeryBunfuy 1 ze uo 1S vo Ie os vIs9I0 IRIOTA.auTUSUNfUy vo porA uN yuzZEA v MLO] [mySHOYsuEAG ‘uON mRqURIS [NoO| fw UT TUSiTyr] MSorazouTnp [RINdaouy opoa WW vysedOU BEN od THUG Suyg In;nyNG vara;nd Ud “puyD 9pryosap os oreo vorsifoALad 2189 wlvOrRIAL (STG Badijaoody) yossd aydus no yynnooad 18 sop ed 1 nnunguy yspios ayes o wydvosp vugm uy vo Uo od vopas 00 Jo Ci-[:b bi Din aceasti dumnezeiasc& Liturghie cereased nu ar fi putut si lipseasc nici eXdelnita cu timaie purtata de ingeri, care sunt duhuri slujitoare gi slavoslovese pe Dumnezeu. inaintea lui Dumnezeu se afl’ si altarul de aur. Un inger a stfitut inaintes altarului findnd o c&delnija de aur gi i sa dat lui multi tim@ic, ca s& aducd drept ofranda pe altar rugiciunile tuturor sfinjilor, Prin aceasta se vede comuniunea crestinilor care triiesc pe _pamant cu aceastA Litre creas, Din mainile Tngerului urci fumul de tamaie cu rugéciunile Sfinfilor. Este— vorba dé unirea dumnezeies iturghii ceresti_cu Liturghia_care are-loc_pe_pimant si de ridicarea Ia cer a rugdcinnilor Sfintilor ‘ingerul nu doar a fnalfat de pe jertfelnicul pAmantese la cer rugiiciunile Sfintilor, dar, in acelagi timp, a umplut cidelnifa cu carbunit care se aflau pe altarul de aur gi i-a aruncat pe plmdat. Atunci s-au pornit tunete si glasuri si fulgere si cutremur (Apoealipsi.8- In dumnezeiasca Liturghie exist gi o ,carte deschisa”, pe care o fined un inger tnvaluit intr- ‘un nor, care se pogora din cer. fn jurul capului ingerului era un curcubeu cerese si fafa lui strilucea ca soatele gi picioarele lui erau precum niste stélpi de foc, Atunci, Evanghelistul Toan a auzit un glas care i-a spus si ia aceasti carte”, Cand a cerut-o de la inger, acela i-a spus: ,.a-o si minfne-o si va amar? pAntecele téu, dar in gura ta va fi dulce ca mierea”. Este yorba de o experien{a personal. $i Evanghelistul loan adevereste cit a luat cartea, a méncat-o si tn gura lui era dulce ca mierea si pantecele i s-a amérat (Apocalipsa 10:9- Cartea aceasta este cunoasterea celor viitoare care se mind abou gure q apoi coboars in inima, Gure este poarta prin care intra hrana care are gustul mierii, dar inima, in care sunt inctipute alimentele [duhovnicesti}, simte améréciunea din pricina impreuni-paitimirii gi a tristetii celor care vor fi pedepsifi de Dumnezeu si nu se vor desfita de slava Lui, Gustarea Crtii_cn_gura. si cu_inima inseamna citirea Scripturilor, predica care are loc Ia acca dumnezeiascd Liturghie cereasct, dup Vohodul Mic, iar prin Scripturi sunt infelese tainele cele ascunse, De asemenea, arati si rugiiciunea mintii in inim&. Liturghia cereased necreatd este strdns legatit de rugiiciune si de cunoasterea lui Dumnezeu si este pregustare a Cinei celei mari care va urma, Centru al aceste! luhovnicesti este rugiciunea minfii, cunoagterea Sfintei Scripturi si participare la Cind. Batrdnii nu urmiirese aceste fapte nemiscafi gi inerfi, ci participa i din cfnd in edind se inching. Celui ce sti pe tron, slivindu-L: ,Mulfumim Tie, Doamne Dumnezeule, ‘Alotfiitorule, Cel ce esti si Cel ce erai si Cel ce vii, c& ai Iuat puterea ta cea mare gi {imparatesti” (Apocalipsa 11:15-17) si,,Amin! Aliluia!” (Apocalipsa 19:4). Miclul Apocalipsel sti pe Muntele Sion impreuni cu cei pecetluifi cu numele Lui gi al ‘Tatdlui Lui, Cine sunt acestia pecetluifi? Este vorba de cei feciorelnici care stau impreund cu Miclul pe Muntele Sion, care este Biserica lui Dumnezeu. Numérul lor este 140 000 si toti acestia aveau pe fruntile lor scris nurtiele Mielului si al Tattitui Lui. Tofi céntau o cantare now inaintea celor patru animale si a Batrénilor. Glasul lor se asemina cu muzica pe care 0 fac cei ce ofinti din alaute, Acestia au fost riscumparaji de pe pimant, sunt feciorelnici si urmeaz& Mielul oriunde ar merge, sunt neprihinifi, pentru c& in gura lor nu s-a aflat minciundt (Apocalipsi 14:1-5), N ic 140 000 este simbolic gi fi arat& pe aceia care urmeaz& Mielului la jertf’, sunt cei care se jertfese pentru dragostea Mielului. Acestei categorii fi aparfin cei care au feciorie duhovniceascd si sufleteascli, care sunt feciorelnici ,,dup& omul cel dintiuntru si dupa omul cel din afara”. Inscrierea numelui Mielului gi al Tatilui Sau arati c& fruntile Sfinjilor sunt pecetluite cu lumina dumnezeiescului Chip” si se fac inspaiméntitori demonilor. Céntarea lor rliméne necunoscutd celor mulfi, tn dumnnezeiasca Liturghie necreatd din ceruri nu are loc doar doxologie, ci urmeazi gi Cina Mielului si cu accasticini se desivarseste dumnezeiasca Liturghie, Mullimea cea mult’, cei 24 de bitrani gi cele patru animale fi cdntau gi se Inchinau lui Dumnezeu, Cel ce sti pe tron, S-a auzit glas puternic de mulfime multi, ca un vuiet de ape gi de tunete puternice 6 ps. L TaN Stow 38 = nay [NaZouLUNG] vj ap “499 wip BIeoBod as ares “uufesnop MIMON fe nay Ininezoutunc] Reo sfaunu 1S nay n]azouwunc spaume Jo ad’ e1s9s 10A 16 fn80) eur ea nu Bige 1S NeW mmynozeuuung, jnjduto) UF dyes dow} foA By aisomnag 90 [90 og “(Cre wdTESOdy) dV] Joyo ay waquzeuy 1S wayy tnjorutyE vayUEBUE Inj ojouRTUT ISMpBUE 104 18 Hora ways up aL SIeMIr 0l9p 98:aH8 ton nu 6 aqqe ajunuson uy eoRIGIEE Jase IJ BA aiSoMTUIG 99 [9D “(BE “5 CAT RSORG) «alvouruyp 9p 220 enays mn] Up oA ajay aroidey yydeo ‘Uy puyd oyozed SF fnleo U8 aasotnang 99 mnyoo 18" TTT BTHLSOAY) ,nsonauzd yyoop ans jen mous amo 2d ‘nou oumu un syi0s gorounard ad 18 pqqu goroqsotd © iny up ton 118 esunas noo mune up UP 10a Ty ramonnas (Cc e209) «Nop v ep voo FayIeotL ap yeUUERRA I Ba nu eySortUTG fo BOF GE wedioody) ,nozowsinq inp yer uy oso amo “iyoqA jnutOd wp soupugL varoyo widnse vifuoye wodem iP WT -RSUSOE ET Sar 1G Shes sopsa To] RtODSTIS Yeype * coyosuy* yesoupe yrutaropuy 9q89 Hay (Mana Bass {tu “Funisip ag “oyeype 18 asutadno jE oreBanNy'y Free MUnP nHIOSSP oxo s[aiuaUisEs op ramypTO ‘ysuy “wvoy mn Yasdywood'y HayO efudsoquIyO “Teroyer wuyzandar_s90_wy_arSosigays 08 oo yypazoau atyunyy] Rosviozauunp yisvooy “BON IRYS "UID BOOP MZEAS Yot aTBIURD O aysa o1vo ‘arySinyry poserezouump misvo0e vl dedionsed ne aves so}o 2 (vofisoHy~ Ahura eoeMTORTTY nays w “umduog fluys BOUL inzeA y “nezauuuNCE inp ouLNT NesoNpE EMdwuns~L oqLOHIP v] aM" “TOI To Jun nos avo waar HO) ap 18 rofuya10109p 100 ap “Iowwaanyy op “i}oWsody 2p ‘Joowozg 9p “ea SP PoIPe “HOHSSIEL taquaWr Hot op ysnpR eoxeIope 16 vare}UD yyeMw v “Osax09 ImarulapUAl “INJOHPAY InzzA v ‘nezauug od voaL T] hnge0 uy axvo ‘unwios non jmrURys InzwA v ‘NTydUE, Sn siyosep v-s azenemuoo Uy “guruIY] UE SOISIIET In] BARIS INZBA B Fequy Tew weoy jrystjoysueag ‘80 WY IeaisoN ayyamy] voseIozouMN YyEIY 9s varsooe a}eo} UL jo avo “ayes Stour yisvooe B] 16 posea.i99 yvovoou aIyamnyr] posejazautump yiseadk vy vdronied jod 15 PONGRIPT PE TORN MNT NUT HANS BOE fo “COL: woytHOD z) sasiy mpruwog voywour Jo] jndnay uy ssawuud 18 ou] ap whey Nun amo ‘[nuMog, uy yinW ne ares Eo0e {9 ‘Hou a9 nyduns 16 nd osaoua) os uN TETPT Bsa woody) «19 MO UIA 10] afardey togo Hol as}2uaIs0 ap as-yasvautypo “nyncy aware “ecy jIhuOG] nay TOUT LaNoE-ap 99 199 “LOIN fe0 Hove ‘orm soj3 un 400 wp ene ¥ jmisyoysueag “PEpIZOU Tym vasejazotmp SP yolMporauy ne-s |S NUMOE, UE yANM AE o4¥a iow HrOHOy juNs HISIRIs By “voumow| SS Tonepp od ‘Inywogd yorpe ‘eSeuultan aiamnd ovo goswinutg ys on 16 osomnd ne soxsty{ mI InppBuys 18 ynyndnay oruéyagduuy eoseiezouuanp no worépyaedu yap “uoUEO yo pULEDSt i PSV “OTTER REPO) TST WoT e ‘yorpe “yAInod aise ‘aydny nnuad Buanjod SIs9 ub “tansiEy BNOp no “eHinose e1qus o vaso! Ir] wins WIC "PoswousWIO wally no aneisodi Juin es 29 ‘Ou NT oswiozauuinp 2989 a¥wo “aoyuwNep mito. Jopediy, jyerRd ‘afeuumt stios oad 17 wsdeoo od 18 wupey ad 1§ uysearg 16 jemnOBanE INT jndnn gyutzonden oreo ‘oBups no wydons puget uy eoRIGU asa NOZoURAMC] My |OREYANC ySURAIRdDH I (290) Uitase 0189 vjsvoce 16 yinosounden ays9 RwopeIp yanSuys ¢ “rofofuAtyaoxmaMy wadnse 1H] tatomnd yet wysvooe 16 puINU gyiMUF no fun aN UNS HW] INd¥o og OTBUTUIRY ME PEaoAEZy so sopSoinoRd fijoo nguad sey soigZe HUTS TORUPUMY o> “fSTUL A hetop ‘Soy ISSIR vo Ine TO trad vo ner Ir] oO “wLNoNG HURST! yuATeSSUy oxeo “Gye Ted un ad forges tm Po purtioa nazounRE] joy mnymoUBAND wosIUON yHzYA v WeO] ISpoUMEAG| fod 1g “OETETESATBoey) INTSTAL No JoHUYS, © IS Houssia vounsunwos ass FO I UMN “MMPI wuIS vp Hua 150 Mise," isndls Buoy ‘olluys ape oxdasp ajaydey yun aze9 “ws ap “jemo “ioyfonyens yapUisaA no yop bs "VoUdsiEl aise aavo ‘seaxtpy \eBaId v-s ny BsKOME IS MINOT wIUNKE MOA v foRD FeAN|S gp 1-98 18 taoson ou ys 18 umginong ou BS" “INjHFONPY KURU NeDISOA 1 wINyETY NETL ame cel nou” (Apocalipsi 3:12), ,,Celui ce biruieste fi voi da si gad cu Mine pe scaunul Meu, precum si Eu'am biruit sam gezut cu Tatal Meu pe seaunul Lui” (Apocalipsi 3:21). Asn interventie este ajutorul dat iubifilor lui Dumnezéu — poporului Sau — care inck sea pe piimént gi se lupté impotriva puterilor intunericului, sunt menfionate tugtciunile ‘lor, care se ridict Ja tronul tui Dumnezeu si fuga femeii (Maica Domnutui- Biscrica) tn pustie, care nastea un prune de parte birbiteascd, ca sii nu fie mancata de balaur ete, i TiciaInerventid care este prezentatt in Apocalipsa tui Ioan sunt pligile create oamenilor prin varsarea cupelor si catastrofa in multe chipuri a oamenilor care urmeazii fiara sinu pe Miclul Apocalipsei, si, desigur, céiderea Babilonului care era silagul demonilor. Toti acestia triiese in paraliturghie. Astfel, intreaga Apocalipsi a Evanghelistului Ioan descrie dumnezeiasca Liturghie necreati, din cer, pe aceia care traiese in ea, anume: Ingerii, Patriathii gi Drepfii Vechiului Testament, Apostolii Noului Testament, Evanghelistii, mulfimea,mult& printre care se numara Mucenicii si si fecioreinicii, De asemenea, descrie mersul oamenilor care triiese ined de pe pmént in aceasts Liturghie cereascd, dar deserie i paraliturghia al cirei cap este fiara, antihristul, cate $i el ii pecetluieste pe ai sai, pe cei care nu sunt-pecetluifi de Hristos, 3. Templul necreat Mai fnainte am vazut o& Liturghia pe care a viizut-o Evanghelistul Ioan in cer este necreati, adic este participare Ja slava necreati a Dumnezeului Treimie in Persoana lui Tisus Hristos. Acest lucru se intampl& si cu templul. Spafiul unde avea loc dumnezeiasca Liturghie este necteat. De asemenea, jertfelnicul, tronurile etc. pe care fe-a vétzut Evanghelistul loan sunt realitafi necreate, experienfi a Luminii necreate, a slavei lui Dumnezeu, gi, pur gi simplu, toate acestea sunt exprimate de citre Evanghelistul Ioan prin reprezentiti create, aga cum se fintémpla cu tofi cei indumnezeifi care ajung la aceasti experienfi. Si vedem cole despre ‘Templu, unde avea loc aceasta dumnezeiascé Liturghie necreatt, a, Templul si desehizditura lui La inceput s-a dat poruned Evanghelistului loan si misoare templul fui Dumnezeu, Jertfelnicul gi pe inchinitorii acestuia, nu insi si curtea din afara lui‘ care s-a dat neamurilor (Apocalipsé_11:1-2). Templu al lui Dumnezeu este Biserica in-care aducem adorarea cea cuvéintitoare, Trestie care misoaré templul Dumnezeului celui viu este misura cunoasterii care corespunde celui care a primit- La un moment dat, Evanghelistul loan a vazut cl s-a deschis templul maturiei din cer. Cei gapte ingeri care au iesit din templu, au primit de la cele patru fiinfe vii gapte cupe de aur care aveau induntra mania lui Dumnezeu gi s-a umplut templul de fum de la slava $i Puterea Iui Dumnezeu, $i nimeni nu putea sit intré fn templu pana ce.se vor sfirgi cele sapie urgii ale celor sapte ingeri” (Apocalipsa 15:5-8), : ——_——- b, Cerul nou si pamantul nou in continuare, Evanghelistul Joan a vazut ,cer now gi pimént nou”, in acelasi timp, a vizut noua cetate, noul Terusalim pogorandu-se din cer, de la Dumnezeu, gata precum o iteasi pentru mirele ei. Acest lerusalim este cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Cei care vor locui acolo vor fi poporul lui Dumnezeu gi acestia vor aves cu ei pe Dumnezeu, vor fi scxpati de lacrimi, de plans, de durere si de moarte. Acolo toate vor fi noi, Accast& mireasé este a Mielului, care are slava lui Dumnezeu si lumindtorul ei str&luceste precum cristalul, De 8 “Wr ] a]98upg no Uae nes 18 ININPOIW waBls untied wferA sO! nes avo “Plusony Jo[HHUYS afe arseour sjouys undop as vino jnsjuso Uy oIU|agLO! |mUBs pI ves studjiodxo 1as90e jnjoura) og “ortSmniy] woserdzauwunp ososivays azo Hoyt lnjs-yuncidauy SeiHocid Root 8 yynaionye |v par jun aso wIsa0y [,jfoard* 18 149 wang’ Were Ruueasuy 1o1a;fasoud “48 ut) soyHooid-uoprup.ryg ayanuon juns bye ap 18 oued o ag “youtosigg ied wazoumng e| ap yuutid v-1 areo ad osaronse snjnmey rmjoquiis wane axes “ygaronyre SiHUEOA Uy ORLA ‘SO}SLFY Inyo] 1S indiyo Uy jnaxoRysD youn foo “aU nIRyURyS jmpuT Uy Nouosiq ro1ugs w jugsy op woed uy ylye as aio wom) imuEjs 18 1ezosy “pny “wwoutEysoy INMON 9}}9}H981q Wy do] ne oreo ooqin}s ower yMIYOTE NE-s ‘psdyvoody v yyeatoou eiyfargry Pa vO PuBAD ‘sepesy “080300 Inoqutopual ad orusOA oo] o20 amo aIyBnyr, poseyazouunp Pomme eeatonted @180 eupyou tur] woiopo, -owyBimyrT yoseiazattunp WARIS 18 Ruonleas Risvoon &| edtonuind ‘oyprzou yurwuryy vasopon of aunty ynwwo pupa founye yo nuntog Foor mene i epen toluotocko Indah uy “hugs isu Ho oyna op o-eN me Lun oe Ie sen faistedauensy auosop 0 wno we ‘aryBimyr yoserazautunp giseooe vy 9p plied forT08iq SPINS Uh auSIEARS O a1 od ORM] vasejazauNp yMO|O Tw {oUOStE te “uvoy [njsyauSueng UL IS ERUNUOd vy “osfopy InjnooLorY w aluatradxa lojseoR $2, Y99A IP [N{duIa) eRSy “Teg i uodoosep wun uy eynst09 HOF He MowojOs wy injdiHoy, nyzIpL eu 16 juouNEIsO], myo, wp fouMRUE [Ry HOMOSIE ¥ oMFaM] osejozouuiNp Uy NS2109 Nho4A wo.AH)DaUD “p ee rae A 2 at pIZou aTysMyN] woselozauTTp i koe TEP RET TS UY RAAT aie uy YLT LINN HOSTER 319 VON ANBIT BOTTING “iorstupain ad sysugie oe nfora tural ooyf uy axw oxo ‘njdwoy un yAvaruy 2189 a109 ‘qUBjs 18 ynoU ¥oD voymeD ‘yoseaxoo SmiBamy] voseezautanp ypwa ys rxoUpasANy v-8 uMvo] fmItfouBuony “armen ung “OTS RUTTER) jn or oe EO Senso oe Lod, Rostotoo 990 vayia0 uf anus RS 1 aod you WS 1 WloyAinjntuod oyapaod up ouput 3 soup waye Bs ypouy Jense ‘nazouancr ny sfoumsod ui} area Jao House} ton nu for Four Wosvoluys os Bs JMUBIS vo Inga. MA "in o[oiddy Bdnp wrnagoaY Yoswayydspr Be Us ‘epocior Ion ea reo Tezoduanc] Fr OULU 9s HS yeUUOpL v-| jnEaBuy sep “pA w-9] | atBO mmynuosiuy Weanoug es 18 inzyo v guprzou eum] IS yipyzou (nyduzey puzea “uno, jh oydueagy —tSEce BsdiEOUTY) toon ap yon uy Husgdtuy 104 engooe 1 nozouuing wuyuny eA 4 go nuyuod Sjnjoneos # 18 pllogy BURL] op d1oA0u PA nu Jase aldvou syx9 vA nu oJooy JO] of Uy RoIpR ‘Toy aj:junay od my oyeune {ST eles vapon soa “exope son 1p str] ysOpES 18 mynIoXA fe 1S hazouWiNg Inj [ION Ise A 8s al}a0 Uy “aySoo}uAoUnp 18 jUBFS |nYNC] UE Sofatut Jor So poppe ‘tifosa jnwod aso myngs Bite ap 16 ouvd o ap $8 sojstuys eour}inur yevoutuasap Jolord noo iy “yn Iniuyys ays0 avo ~olttesto 0 opodury lara rade nga oisyronzy mnjnjoupy fe x$ nazouuin mj nuoay ud WET Te wdyeo0dy) vynjosqe yluemBys Pore ae aa 8 ettkod gpigouy 9s ys otoaau 9 nu 18 aideou ejs;x9 va nt ofooy “Imfoyp 2180 {9 B18) IS NezauuC] fa waeys YZeoUUN| 0 yo muod ‘yun 18 a1eOs ap oIOAaU ale nu posvaiso Trg ey TPA Imowhory ‘nezouung jauwoc ssuy oso dum yo ninuod “nidutas yysyxo nu Yostax99 aye}20 BIsLODL UY “tIEIe9 Ja}saoR waneys RsHosep 9189 ‘vouomtose Pe temeiul acestei experiente a fost alcituit tipioul dumnezeiestii Liturghii care se sivérgeste pe pamént, cu Vohodul Mic, citirea fragmentelor apostolice i evanghelice, cu toati evolujia dumnezeiestii Liuurghii, Pe temeiul acestei experienje a fost alcdtuit cultul Bisericii cu noile imne, plin de har gi infelepciune a Dubului Sfaint, pe temeiul acestei experienfe se face rugiciunea cuvéntétoare si rugdciunea miinfii (noeticd), neintrerupta cfntare ,Aliluia” gi slavoslovia oamenilor care Il iubese pe Hristos, cu rugiiciunile de slavoslovie care se adreseaza lui Hristos pentru dragostea Lui jertfelnics, prin curitia viefii celor care participa la cult, cursfie infiisati de vesmintele albe. Aceasti vedenie a Evanghelistului loan sti la baza rugiciunii comune care se sivargeste in dumnezeiasca Liturghie, a ingerilor gi a oamenilor, a celor adormifi i a celor vii, a preofilor si a diaconilor, a céintarefilor si a poporului, in general a intregului: popor credincios. 5. Epilog [.:.] Cuviosul Porfirie, in testamentul ldsat fiilor duhovnicesti, le ureazi acestora si intre in dummezeiasca Liturghie neziditi. A soris: $i mi ‘rog totdeauna ca fiii mei duhoynicesti sé fl iubeased pe Dumnezeu, Care este Totul, ca s& ne invredniceascd st intraim in biserica Lui nezidita paménteascd, Pentru ca de aici trebuie. 8 incepem”. Este vorba de Implrtipra de Lumina necrent, In aceasta vrea si ne inificze Biserica noastri in ristimpul vietii noastre, Acesta este Pastele crestinilor, ,Pastele cel de taini”, Astfel, fl implorim pe Hristos: ,dé-ne noud mai adevirat si ne impartagim cu Tine in ziua cea neinserati a Imparatiei Tale”. Cine nu ar dori si intre in templul cel nezidit si st se desfiteze de aceasti dumnezeiased liturghie? Cine nu ar dori si devin liturghisitor in aceasté impreund-slujire cereasct? Cine nu ar dori si fie partag cetei sfinjilor Ingeri, a Mucenicilor si a Cuviosilor? Cine nu le-ar da pe toate, ca si se desfiteze de acest mare praznic? Cu ce sirbitoare sau praznic paméntese s-ar putea compara aceasta bucurie? Insa, de'ce ne place lumea aceasta, ca si cum am trai vegnic in ea si ne limitim la bucurii marunte, disprefuind marea bucurie cereasch? La sfiirgitul ciifii Apocalipsei este scris ct duhul si mireasa spun Evanghelistului Loan; , Vino!”. $i cine aude trebuie si spund ,,Vino!”, Si cel insetal si vind, cel ce voiegte s& ia in dar apa viefii”. $i cel care adevereste marturia aceasta, adick Evanghelistul Ioan, serie: »Da, vin curfind. Amin! Vino, Doamne lisuse!” (Apocalips 22:16-21). Una dintre fiicele meduhovnicesti, in ultitmal stadiu al baliPsate, avea un asemenea dor, Cand inceroam st 0 méngdi, pentru c& suferea mult din pricina bolii care i-a adus moartea, mi-a spus: Eu ma bucur c& plec. $tifi, ntr-o zi am intrat intr-o bisericd si am vazut lumina, lumina dumnezeiestii Liturghii ceresti, si dorese sti ma desfitez de ea cét mai repede cu putin(a”, Mi-a cerut si fi cites o rugiiciune pentru muribund, ca sé fl intalneasca mai repede pe Hristos la acest jertfelnic cerese. Mii minunam de ea gi a5 fi dorit si eu s& ard de acelasi dor ca al ei. Acelasi dor il aveau si Sfinfii inainte de martiriu, Voi nu avefi un asemenea dor, si intrafi in dumnezeiasca Liturghie cereasca? Nu afi dori o asemenca viafi? Nu afi dori st fifi partasi lao asemenea Liturghie cereased in Lumina? Daca dorifi acest Iucru, trebuie sa participati la Crucea si invierea lui Hristos. Sa il vedeti pe Hristos ca eros, ca Mire, iar Biserica ca find camara de nunté, gi viafa voastrd ca un Pasti vesnic. Aceasta m& rog si dobéndifi si rugafi-va si voi pentru mine acelagi [ucru. Sursa; Mitropolitul Nafpaktosului, lerétheos Vkichos, Teologia postpatristica si experienta 408-431 10