Sunteți pe pagina 1din 8

CURS 1: Bazele cotabilitatii manageriale

Contabilitatea manageriala reprezinta procesul de identificare, cuantificare,colectare,


analiza, prelcrare si transmitere a iforatiilor ecesare managementului pentru realizarea functiilor
sale.
Din definitie rezulta rolul cotabilitatii manageriale si anume acela de a furniza
managementului toate informatiile necesare conducerii eficiente si eficace a tuturor activitatilor
realizate.
Contabilitatea fianciara si respetiv contabilitatea mnageriala reprezinta cele 2 parti ale
sistemului informational contabil existent la nivelul fiecarei entitatii.
Deoarece reprezinta 2 parti ale aceluiasi sistem intreg intre contabilitatea financiara si cea
manageriala exista o serie de legaturi dintre care cele mai importante sunt:
 ambele vizeaza aeleasi fenomene si procese economice
 deoarece vizeaza aceleasi fenomene si procese, procesul de culegere a informatiilor trebuia
astfel organizat incat sa raspunda atat necesitatilor contabilitatii financiare cat si necesitatii
contabilitatii manageriale
 in baza costului calculate in contabilitatea manageriala se inregistreaza in contabilitatea
financiara bunurile obtinute in productie proprie
CURS 2: Continuare la curs 1

Intre contabilitatea mangeriala si cea financiara exista o serie de diferente dintre care cele
mai importante sunt:
1. Contabilitatea manageriala nu este normata si nu trebuie sa utilizeze anumite instrumente
impuse
2. Contabilitatea manageriala nu trebuie sa tina cont de aspect juridice si fiscale
3. Contabilitatea manageriala ofera o viziune detaliata asupr tuturor activitatilor
4. Contabilitatea manageriala grupeaza activitatile si in special veniturile, cheltuielile si
rezultatele in functie de necesitatile de informare ale utilizatorilor
5. Contabilitatea manageriala urmareste preponderent obiective de natura economica
6. Contabilitatea manageriala se adreseaza numai utilizatorilor interni
7. In contabilitatea manageriala se pot utiliza aproximari si simplificari
8. Informatiile oferite de contabilitatea manageriala se caracterizeaza in principal prin
punctualitate, rapiditate si confidentialitate
9. Informatiile oferite de contabilitatea manageriala nu au o anumita periodicitate si nu trebuie
neaparat sa utilizeze anumite modele standard de raportare
Din analiza interconexiunilor si deosebirilor dintre contabilitatea manageriala si cea financiara
se pot stabili urmatoarele caracteristici ale contabilitatii manageriale:
1. Informatiile furnizate de contabilitatea manageriala sunt destinate numai utilizatorilor
interni
2. Modul de organizare al contabilitatii manageriale ramane la latitudinea fiecarei entitatii
3. Contabilitatea manageriala trebuie sa fie relativ independenta in raport cu contabilitatea
financiara
4. Informatiile furnizate de contabilitatea manageriala trebuia sa fie personalizate,
actuale, pertinente si obtinute rapid
5. Contabilitatea manageriala trebuie sa satisfaca preponderent nevoi de ordin economic
6. Contabilitatea manageriala trebuie sa fie axata mai putin pe evenimente trecute si mai
mult pe informatii previzionale

CONCEPTUL SI STRUCTURA INFORMATIILOR CONTABILE DETINATE


MANAGEMENTULUI

DEF: Informatia in general reprezinta o comunicare sau un mesaj ce contine elemente


noi de cunoastere asupra unor activitati, fenomene si/sau procese din trecut, prezent sau viitor
Informatiile in general (implicit si cele din contabilitatea manageriala) se clasifica dupa
mai multe criterii dintre care cele mai importante sunt:
1. Dupa continutul lor deosebit

 Informatii de planificare/programare’
 Informatii efective
 Informatii de control

2. Dupa etaloanele informatiilor deosebim

 Informatii cantotative
 Infomatii valorice

3. In functie de refectarea in timp:

 Informatii active furnizate in timpul desfasurarii fenomenelor si proceselor


 Informatii pasive care mizeaza fenomene si procese incheiate
 Informatii previzionale care izeaza fenomene si procese neincepute

4. Dupa sfera de cuprindere

 Informatii sintetice
 Informatii analitice

CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE INFORMATIILOR CONABILE


DESTINATE MANAGEMENTULUI:
1) Informatia trebuie sa fie personalizata
2) Informatia trebuie sa fie operativa
3) Informatia trebuie sa fie suficienta (volum si grad de detaliere optim)
4) Informatia trebuie sa fie veridica
5) Informatia trebuie sa fie flexibila (usor modificabila ca structura si/sau continut)
6) Informatia trebuie sa aiba utilitate (sa influenteze deciziile)
7) Informatia trebuie sa fie analitica (sa nu vizeze doar elemente de ansamblu)
8) Informatia trebuie sa fie eficienta
9) Informatia trebuie sa aiba initiativa (sa prezinte mai multe variante)
CURS 3: Cererea de informatii contabile destinate managementului

Pentru a-si putea atinge obiectivele contabilitatea manageriala trebie sa furnizeze


management-ului toate informatiile necesare realizarii functiilor sale

Functia de planificare si contabilitatea manageriala


Planificarea trebuie sa stea la baza realizarii tuturor activitatilor si tebuie facuta pornind de
la obiectivele entitatii stabilite pe termen lung respective pe termen scurt. De-a lungul timpului
obiectivele generale ale entitatilor au fost reprezentate de:
 maximizarea profitului
 maximizarea valorii intreprinderii pentru actionari
 maximizarea valorii pentru toate partile interesate
 maximizarea performantelor financiare si non-financiare
 minimizarea costurilor

Functia de organizare si contabilitatea manageriala


Organizarea presupune utilizarea eficienta a resurselor de care dispune o entitate in scopul
realizarii obiectivelor planificate pentru a putea face acest lucru managerii trebuie sa cunoasca
permanent marimea resurselor disponibile, precum si eficienta utilizarii lor, informatii utilizate de
catre contabilitate

Functia de conducere si contabilitatea manageriala


Un aspect principal al acestei functii este antrenarea si otivarea personalului in realizarea
activitatilor necesare atingerii obiectivelor. Acestea se pot face utilizand modalitati cu caracter
financiar sau non-financiar (in principal in contabilitate regasindu-se doar cele financiare).

Functia de control si contabilitatea manageriala


Functia de control cosnta in verificarea permanenta a modului in care se desfasoara
activitatea comparativ cu prevederile respectiv cu reglementarile legale in stabilirea abaterilor, a
cauzelor care au determinat aceste abateri respectiv a masurilor necesare pentru fiecare
Deoarece atat la baza activitatilor de planificare cat si la urmarirea activitatilor efective
realizarii sta contabilitatea aceasta va furniza si informatii neceare activitatii de control adica in
speta stabilirea diferentelor intre „efectiv” si „planificat”
CURS 4: Oferta de informatii contabile destinate managementului

Piata informatiilor contabile destinata managementului este caracterizata prin faptul ca


oferta este subordonata total cererii, in sensul ca oferta trebuie sa se adapteze permanent cererii si
in niciun caz cererea nu trebuie sa fie afectata de oferta.
Pornind de la rolul contabilitatii manageriale, oferta de astfel de informatii trebuie sa
cuprinda:
 informatii care sa permita realizarea procesului bugetar (intocmire, urmarire si control)
respectiv sa permita realizarea antecalculatiei costurilor (aceste informatii vizeaza in
special functia de planificare si control)
 informatii necesare calculatiei costurilor preturilor si tarifelor bunurilor, lucrarilor sau
serviciilor realizate de entitate (vizeaza toate functiile)
 informatii necesare stabilirii rentabilitatii/eficientei analitice (vizeaza toate functiile)
 informatii care sa permita optimizarea modului de procurare respectiv de utilizare a
rezultatelor (functia de organizare si conducere)

Oferta de informatii din contabilitatea manageriala se concretizeaza sub forma unui raport care
trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
1) Titlul raportului
2) Destinatarul/Destinatarii informatiei
3) Emitentul raportului
4) Data raportului
5) Continutul raportului
6) Numele, prenumele si semnatura persoanelor care au intocmit, verificat si/sau avizat
dupa caz raportul respectiv
7) Eventualele anexe cu mentionarea lor expresa in raport

Rapoartele furnizate de contabilitatea manageriala se pot clasifica cel putin dupa


urmatoarele criterii:
1. Dupa gradul de standardizare deosebim:
 Rapoarte standardizate care utilizeaza formular tipizat
 Rapoarte nestandardizate structurate in functie de nevoile consumatorului
2. Dupa periodicitate deosebim
 Rapoarte periodice elaborate in anumite periode de timp fara a exista o cerere
expres
 Rapoarte neperiodice elaborate la cererea expresa a unui utilizator
Analiza eficientei sistemului informational al contabilitatii manageriale

Eficienta sistemului de contabilitate poate fi stabilita direct sau indirect.


Eficienta directa se calculeza ca si un raport intre eficienta activitatii de management si
costurile sistemului de contabilitate manageriala.
𝐸𝑀
Ecm =
𝐶

Eficienta managementului se calculeaza cu ajutorul unui indicator sintetic care are


urmatoarea forma:
𝐸𝑀 = 𝐼𝑆 = 𝑎0 + 𝑎1 𝐼1 + 𝑎2 𝐼2 + . . . +𝑎𝑛 I𝑛

Eficienta indirecta se poate masura cu ajutorul unui sistem de indicatori dintre care cei
ami importanti sunt:
 Operativitatea furnizarii informatiilor calculate ca diferenta in timp intre momentul
solicitarii unei informatii si momentul furnizarii ei
 Exactitatea informatiei calculata ca raport intre numarul de informatii veridice si
numarul total de informatii din sistem. Acest indicator trebuie calculat separat
pentru informatiile pevizionale respectiv separat pentru informatiile efective
 Numarul de noduri pe treaseele informationale, adica numarul de persoane care se
intrepun intre producatorul informatiilor si destinatar
CURS 5: Modalitati de organizare a contabilitatii manageriale
Din punct de vedere teoretic sunt definite 2 modalitati principale de organizare a
contabilitati manageriale si anume :
 Contabilitatea manageriala axata pe conceptul de rezultat financiar
 Contabilitatea manageriala axata pe conceptul de valoare adaugata

Contabilitatea manageriala axata pe conceptul de rezultat financiar


Are ca obiective principale determinarea rezultatelor analitice in functie de de obiectivele
entitatii precum si de necesitatile de informare
Din punct de vedere teoretic exista 4 variate de organizare si anume:
 contabilitatea manageriala avand ca si obiectiv determinarea rezultelor analitice pe
centre de responsabilitate
 contabilitatea manageriala avand ca si obiectiv determinarea rezultatelor analitice
pe functii
 contabilitatea manageriala avand ca si obiectiv determinarea rezultatelor analitice
pe activitati
 contabilitatea manageriala avand ca si obiectiv determinarea rezultatelor analitice
pe produse, lucrari si servicii

Pe centre de responsabilitate:
 Identificarea si delimitarea centrelor de responsabilitate
 Instituirea unei proceduri contabile extracontabile de localizare a ch si v. pe centre
de responsabilitate (printr-un sistem adecvat de coduri)
 Elaborarea si urmarirea executiei bugetelor pe centre de responsabilitate stabilite
 Realizarea unui cont de rezultate pe fiecare centru de responsabilitate prin a caror
centralizare sa se obtina CPP al entitatii
Centrele de responsabilitate reprezinta un domeniu sau sector din activitatea entitatii in
cadrul caruia se poate stabili responsabilitatea unui manager pentru activitatea realizata, respectiv
indicatorii contabili.
Centrele de responsabilitate pot sa fie sau nu delimitate fizic in cadrul entitatii. Acestea
sunt impartite in 3 categorii:
 Centre de costuri/cheltuieli reprezentate de acele centre de responsabilitate care nu
genereaza in mod curent venituri semnificative ci numai cheltuieli
 Centre de profit in care sunt generate in mod curent atat venituri cat si cheltuieli
 Centre de investitii in care managerul urmareste atat venituri si cheltuieli cat si
eficienta invesitiilor
Pe functii ale entitatii
 Identificarea si delimitarea functiilor entitatii
 Instituirea unei proceduri contabile extracontabile de localizare a ch si v. pe functii
ale entitatii
 Elaborarea si urmarirea executiei bugetelor pe functii ale entitatii
 Realizarea unui cont de rezultate pe fiecare functie a entitatii prin a caror
centralizare sa se obtina CPP al entitatii
Principalele functii ale entitatii pot fi reprezentate de: aprovizionare, productie, desfacere
adiministrativa, cercetare-dezvoltare.

Pe activitati
 Identificarea si delimitarea activitatilor
 Instituirea unei proceduri contabile extracontabile de localizare a ch si v. pe
activitati
 Elaborarea si urmarirea executiei bugetelor pe activitati
 Realizarea unui cont de rezultate pe fiecare activitate prin a caror centralizare sa se
obtina CPP al entitatii

Pe produse, lucrari si servicii


 Identificarea si delimitarea produselor,lucrarilor si serviciilor
 Instituirea unei proceduri contabile/extracontabile de localizare a ch si v. pe
produse, lucrari si servicii
 Elaborarea si urmarirea executiei bugetelor pe produse, lucrari si servicii
 Realizarea unui cont de rezultate pe fiecare produs, lucrare si serviciu prin a caror
centralizare sa se obtina CPP al entitatii
Contabilitatea manageriala axata pe conceptul de valoare adaugata
Valoarea adaugata reprezinta surplusul adaugat de entitate bunurilor lucrarilor si/sau
serviciilor achizitionate si care se imparte intre:
 Salariati sub forma cheltuielilor de personal si asimilate
 Institutii financiare si de credit (dobanzi)
 Statul (impozite, taxe, contributii doar cele suportate de entitate)
 Actionarii (dividende)
 Entitate (rezerve pentru autofinantare)
Aceasta modalitate de organizare asigura o mai buna urmarire de catre management a
modului de alocare a resurselor.