Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul National de Comert al Academiei de Studii Economice

Studiul individual la sisteme de calcul in comert


Tema : Documentele de stricta evident

A efectuat eleva gr MER-141 :

Sorocean Antonela

A verificat profesor :

Calistru Constantin
Documentele contabile :
Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii letrice si numerice in etalon valoric natural
sau de munca despre operatiunile economice care au loc si care se intocmesc la locul si momentul
acestora cu scopul de a servi ca dovada a infaptuirii lor.

Procesul cunoasterii contabile incepe in mod obligatoriu cu activitatea de observare si consemnare a


datelor privind patrimoniul unitatii. Aceasta actiune asigura datele de intrare in sistemul contabil privind
existenta , starea si miscarea elementelor patrimoniale .

DDocumentarea – proces al contabilitatii :


Documentarea ,ca procedeu al contabilitǎţii, este acţiunea de observare şi consemnare în documente a
datelor privind operaţiile economice din cadrul unitãţii , în momentul şi la locul efectuãrii operaţiilor .
Documentele trebuie întocmite clar, precis, sã reflecte realitatea ,trebuie sã se prezinte într-o formã
unitarã în privinţa conţinutului , structurii, numãrului de exemplare , denumirea şi circulatia lor .
Datã fiind importanţa deosebitã a informaţiilor contabile în conducerea unitãţii patrimoniale , operaţiunea
de consemnare şi culegere a datelor contabile este organizatã dupa criterii precise şi in funcţie de
necesitãţile practice , ele costituind baza intregului sistem de evidenţã din unitatea patrimonialã.
Structura documentelor contabile :
Sub aspectul conţinutului documentelor de evidenţã trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente:
-denumirea documentului ;
-denumirea şi sediul unitãţii care emite documentul;
-numãrul de ordine al documentului;
-data şi locul emiterii documentului;
-pãrţile care participã la operaţia economicã ;
-descrierea operaţiei economico-financiare efectuate concis, clar, precis, astfel încât sã cuprindã toate datele
necesare înregistrãrii în evidenţã;
-datele cantitative şi valorice aferente operaţiei consemnate;
-semnãtura persoanelor autorizate care rãspund de întocmirea documentelor conform dispozitiilor legale.

Importanta :
În cadrul unitãţii patrimoniale , importanţa documentelor contabile se poate concretiza prin:
1. Documentele contabile sunt sursã de date pentru înregistrãri în conturi a operatiilor economice şi financiare.
2. Prin intermediul documenetelor contabile se infãptuieşte controlul economic şi finanaciar , ele constituind
mijlocul pentru descoperirea unor nereguli în gestionarea patrimoniului şi asigurã respectarea disciplinei
financiar-contabile.
3. Documentele contabile sunt sursã de informare operativã a organelor de conducere asupra operaţiilor
economico-financiare ce au loc în unitate.
4. Documentele contabile au importanţã juridicã –în cazul litigiilor sunt folosite ca probã în justiţie pentru
stabilirea adevãrului .De aici rezultã importanţa deosebita pe care o are cunoaşterea documentelor contabile
de cãtre jurişti.
Clasificarea:
1 . In funcţie de importanţa şi frecvenţa utilizãrii lor ,
documentele contabile ,indiferent de categoria din care fac parte, pot fi tipizate şi netipizate .

2. In funcţie de natura operaţiilor pe care le reflectã, documentele se clasifica in :

Documente privind imobilizãrile corporale şi necorporale:

a. bonuri de mişcare amijloacelor fixe, procese verbale de predare - primire procese verbale de
scoatere dinfuncţiune .

b. Documente privind activele circulante materiale:


note de recepţie şi constatare dediferenţe , bon de consum , fişa limitã de consum , bon de predare –
transfer –restituire,etc

c. Documente privind disponibilitãţile bãneşti:


chitante , dispoziţii de platã-încasare.

d. Documente privind salariile


şi alte drepturi cuvenite angajaţilor: ştate de salarii,lista de avans chenzinal, de contul de cheltuieli, etc.)

e. Documente privind vânzãrile


: factura, dispoziţii de livrare, aviz de însoţire a mãrfii, etc