Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a-V-a

TEST DE EVALUARE

Se dă textul:
,,Era pe la sfârșitul lui august, și pădurea Petrișorului, bătrână și nestricată de mână de
om, își desfășura tăcută bolțile de frunzișuri.Urca domol coline trăgănate, se ridica departe într-
un pisc prăpăstios, în vârful căruia săgeta spre cer un brad vechi, care vestea cel întâi, printr-un
șuiet adânc, sosirea vânturilor.(...)
În tihna măruntă de la margine, lumina se cernea în ploaia deasă și caldă de raze; roiuri
de musculițe se roteau ici-colo, țesându-se într-un joc grăbit; sticleau în lumină, pe urmă
dispăreau.(...) Paseri mărunte, stropite cu felurite colori, se chemau de pe vârfuri de nuielușe
mlădioase; erau stigleți cu pete de sânge, pițigoi rotunzi cu pene cenușii și negre, cintezi cu
piepturile cărămizii. Se priveau cu ochișori sticliți ca vârfuri de ace, deschideau pliscuri și
fărâmau melodios chemările, fâlfâiau apoi ușurel, și-n urmă-le nuielușele se clătinau, chemându-
și frunzele lucii.
Înfiorarea vieții mărunte se strecura prin marginea aceasta de pădure, ca-n orice
dimineață de vară. Zboruri de gâze cu aripi străvezii, cu aripioare albastre se încrucișau, fluturi
jucau pe deasupra ierbii dese, în care începeau să se îngrămădească miresme calde. “
(Mihail Sadoveanu, În pădurea Petrișorului)

1.Precizați cum s-au format cuvintele: prăpăstios, ușurel, aripioare . 6p


2.Numește anotimpul în care este prezentat tabloul și transcrie un grup de cuvinte de care te-ai
ajutat pentru a-l recunoaște. 6p
3.Numește modul de expunere prezent în text. 6p
4.Transcrie o comparatie și o enumerație din text.. 6p
5. Precizați câte un sinonim pentru cuvintele: sticleau, străvezii, miresme. 6p
6. Analizați cuvintele subliniate în text. 6p
7. Alcătuiți un enunț în care cuvântul din chenar să aibă o altă funcție sintactică. Precizeaz-o!. 6p
8. Precizați două trăsături ale descierii artistice care se regăsesc în textul citat.6p
9. Redactați o compunere, de 10-15 rânduri, în care să descrieți o grădină fermecată. Integrați în
compunere trei adjective variabile și trei adjective invariabile, pe care le veți sublinia. 30p

Notă! Se acordă 10 puncte din oficiu.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p; coerenţa textului –
2p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p; ortografia – 3p; punctuaţia –
2p; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea – 2p)