Sunteți pe pagina 1din 6

Clasa: a V-a

An şcolar: 2017-2018
Profesor: Bobocea Sebastian
PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învăţare: U4 – Fotografii cu prieteni (S XIII – XVII)

Ora Competenţe specifice Detalierea Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Dat


conţinuturilor a
1-2 2.1. Identificarea informaţiilor Textul narativ literar, Discuții privind viața și opera lui Vladimir Colin. ● Resurse materiale: Portofoliu:
importante din texte literare și Exerciţii de familiarizare cu textul : text suport Cartea de Pădurea de
nonliterare, continue, Cartea de piatră de - lectura în lanţ, lectura model, citirea selectivă piatră de Vladimir Colin semnificații.
discontinue şi multimodale. Vladimir Colin etc.; ● Resurse procedurale:
 Lectura - formularea de răspunsuri pe baza textului citit. exercițiul, conversaţia, Tema pentru
textului Exerciții de exprimare a impresiilor în legătură cu explicaţia, procedee de acasă Exercițiul
textul-suport. citire activă, de creativitate:
Exerciții de identificare a reperelor temporale. activitatea frontală, redactarea unei
Exerciții de formulare a ideilor principale. activitatea individuală compuneri,
Exerciții de identificare a comparațiilor si a realizarea unui
personificărilor. desen etc. ce ar
Exerciții de identificare a informațiilor esențiale putea fi inclus în
din text. Cartea
Exerciții de ordonare cronologică a ideilor pământului
secundare din textul dat. Observarea
Exerciții de identificare a temei textului dat. sistematică a
Exerciții de formulare a opiniei privind mesajul elevilor
textului dat.
Exerciţii de creativitate inspirate de relațiile de
prietenie. redactarea unei compuneri, realizarea
unui desen etc.
3. 2.1 Identificarea informaţiilor Textul narativ literar, Activități de lectură (lucru cu textul). ● Resurse materiale:
importante din texte literare și Exerciții de ordonare cronologică a idelor texte suport fragmente
nonliterare, continue,  Acțiunea principale din textul-suport, pentru a înțelege firul literare, manual
discontinue şi multimodale; narativ, acțiunea. ● Resurse procedurale: Observarea
2.2 Identificarea temei și a Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea exercițiul, conversaţia, sistematică a
ideilor principale și secundare informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text explicaţia, procedee de elevilor
din texte narativ literar citit, pentru a înțelege logica citire activă, activitatea
diverse;; succesiunii evenimentelor, conform unor frontală, activitatea
reprezentări grafice. individuală, activitatea
Exercițiul de creativitate vizând redactarea unei pe grupe
compuneri, text narativ, pe baza unor repere date.
4 2.1 Identificarea informaţiilor  Textul narativ Exerciții de identificare a elementelor care permit ● Resurse materiale: Tema pentru
importante din texte literare și nonlitera încadrarea fragmentului în sfera textelor text suport Poveste acasă
nonliterare, continue, nonliterare. dobrogeană cu zmeie,
discontinue şi multimodale; Exerciții de ordonare cronologică a idelor manual Observarea
principale din textul-suport, pentru a înțelege firul ● Resurse procedurale: sistematică a
narativ, acțiunea. conversaţia, explicaţia, elevilor
Exerciții de înțelegere a informațiilor din textul procedee de citire
nonliterar activă,
Exerciții de explorare a trăsăturilor textului exerciţiul de redactare,
nonliterar. jocul didactic,
activitatea frontală,
activitatea
independentă,
activitatea pe echipe
5. 1.4 Realizarea unei interacţiuni  Să comunicăm, să Exerciții de lectură expresivă, pe roluri, a unui ● Resurse materiale: Tema pentru
verbale cu doi interlocutori, ne ajutăm! (1) dialog. manualul, scheme ● acasă
folosind strategii simple de Exerciții de asociere a replicilor din text cu verbe Resurse procedurale: Redactarea
ascultare activă și manifestând de tipul a promite, a afirma, a solicita, a conversaţia, explicaţia, planului unei
un comportament comunicativ recomanda, a felicita, a declara, a mulțumi, a procedee de citire compuneri pe o
politicos faţă de interlocutor(i); îndemna, a întreba, a informa. activă, temă dată
Exerciții de identificare a rolului de vorbitor și de exerciţiul de redactare, respectând etapele
ascultător, prin raportare la diferite acte de limbaj. activitatea pe echipe, scrierii.
Exerciții de construire a unei comunicări dialogate, activitatea frontală
utilizând diferite acte de limbaj. Observarea
sistematică a
elevilor
6. 1.4 Realizarea unei interacţiuni  Să comunicăm, să Exerciții de lectură expresivă, pe roluri, a unui ● Resurse materiale: Observarea
verbale cu doi interlocutori, ne ajutăm! (2) dialog. manualul sistematică a
folosind strategii simple de Exerciții de asociere a replicilor cu imagini a ● Resurse procedurale: elevilor
ascultare activă și manifestând recomanda, a felicita, a declara, a mulțumi, a conversaţia, explicaţia,
un îndemna, a întreba, a informa. procedee de citire Tema pentru
comportament comunicativ Exerciții de construire a unei comunicări dialogate, activă, acasă
politicos faţă de interlocutor(i); formulând perechi de replici după imagini sau exerciţiul de redactare,
repere date. activitatea frontală,
individuală, pe grupe
7. 2.1 Identificarea informaţiilor  Banda desenată Exerciții de lectură a unor imagini ● Resurse materiale: Observarea
importante din texte literare și  George și cheia Exerciții de identificare a personajelor din banda text suport •George și sistematică a
nonliterare,continue, desenată. cheia secretă a elevilor.
secretă a
discontinue şi multimodale; Discuții privind personalitatea lui Stephen universului de Lucy și
universului de Hawking. Stephen Hawking,
Lucy și Stephen Exerciții de formulare a unui răspuns resurse media,
Hawking personal/creativ cu privire la conținutul benzii manualul
desenate. ● Resurse
Exerciții de identificare a expresiei feței, poziției procedurale:
corpului și a reacțiilor participanților la conversaţia, explicaţia,
comunicarea redată prin imagini. exercițiul de
Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea identificare, exercițiul
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text de ordonare,
citit, pentru a înțelege logica succesiunii activitatea frontală,
evenimentelor, conform reprezentării prin imagini. activitatea în pereche.

8-9. 4.1 Utilizarea achiziţiilor  Verbul Exerciții de identificare a unor verbe la diferite ● Resurse materiale: Observarea
sintactice şi morfologice de numere, persoane şi timpuri și care încep manualul, DOOM2. sistematică a
bază ale limbii române standard cu o litera dată. ● Resurse elevilor.
pentru înţelegerea şi exprimarea Exercițiu de grupare a unor verbe date, în funcție procedurale:
corectă a intenţiilor de categoria gramaticală a timpului. conversaţia, explicaţia,
comunicative; Exerciții de identificare a diferite categorii exemplul, exercițiul de
gramaticale specifice verbelor dintr-o listă dată. identificare, exercițiu
Exerciții de selectare și de transcriere a unor forme de analiză fonetică,
grafice corecte. activitatea frontală,
Exerciții de redactare a unor enunțuri conținând activitatea individuală.
diverse forme ale verbelor.
10. 4.2 Aplicarea achiziţiilor  Modurile verbale. Exerciții de redactare a unor enunțuri conținând ● Resurse materiale: Observarea
lexicale şi semantice de bază, în Indicativul și diverse forme ale verbelor. manualul, DOOM 2. sistematică a
procesul de imperativul Exerciții de comparare a formelor flexionare ale ● Resurse elevilor.
înţelegere şi de exprimare verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la procedurale:
corectă a intenţiilor diverse moduri (indicativ) și timpuri (prezent) conversaţia, explicaţia,
communicative. Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor exemplul, exercițiul de
verbale identificare, exercițiu
Exerciții de utilizare corectă în comunicare a de selectare, exercițiu
formelor verbale. de redactare de
enunțuri,
activitatea frontală,
activitatea individuală
11.- 4.1 Utilizarea achiziţiilor  Modul indicativ. Exerciții de comparare a formelor flexionare ale ● Resurse materiale: Activitate
12. sintactice şi morfologice de Timpul imperfect. verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la manualul. individuală:
bază ale limbii române standard Timpul perfect diverse moduri (indicativ) și timpuri (imperfect) ● Resurse redactarea unei
pentru înţelegerea şi exprimarea Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor procedurale: compuneri, de 80-
compus
corectă a intenţiilor verbale Lectura expresivă, 150 de cuvinte, în
comunicative; Exerciții de utilizare corectă în comunicare a lectura explicativă, care să
4.2 Aplicarea achiziţiilor formelor verbale conversaţia, explicaţia, povestească
lexicale şi semantice de bază, în Exerciții de comparare a formelor flexionare ale exemplul, exercițiul de o întâmplare
procesul de verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la identificare, exercițiul petrecută în
înţelegere şi de exprimare diverse moduri (indicativ) și timpuri (perfect de completare, timpul unei
corectă a intenţiilor compus) exercițiul de clasificare, ninsori, folosind
comunicative Exerciţii de transcriere a formelor verbale corecte, exercițiul activitatea cel puţin șase
dintr-o serie dată. frontală, verbe la timpul
Exerciții de utilizare corectă în comunicare a activitatea în pereche, imperfect şi la
formelor verbale. activitatea pe grupe, perfect compus.
activitatea individuală.
Observarea
sistematică a
elevilor.
13.- 4.2 Aplicarea achiziţiilor  Modul indicativ. Exerciții de comparare a formelor flexionare ale ● Resurse materiale:
14. lexicale şi semantice de bază, în Timpul perfect verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la manualul, DOOM2. Observarea
procesul de simplu. Timpul diverse moduri (indicativ) și timpuri ( perfect ● Resurse sistematică a
înţelegere şi de exprimare simplu, mai-mult-ca-perfect). procedurale: elevilor.
mai-mult-ca-
corectă a intenţiilor Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor conversaţia, explicaţia,
comunicative perfect verbale. exemplul, exercițiul de
Exerciții de utilizare corectă în comunicare a identificare, exercițiul
formelor verbale, prin raportare la categoriile de grupare, exercițiul de
gramaticale specifice. redactare a unor
compuneri, observația
comparativă,
activitatea frontală,
activitatea individuală
15.- 3.3. Analizarea constantă a  Modul indicativ. Exerciții de comparare a formelor flexionare ale ● Resurse materiale: Exercițiu de
propriului scris/a unor texte Timpul viitor verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la manualul. redactare a unui
diverse din punctul de vedere al diverse moduri (indicativ) și timpuri ( viitor). ● Resurse set de reguli,
corectitudinii, al lizibilităţii, al Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor procedurale: folosind, în
coerenţei şi al clarităţii. verbale. conversaţia, explicaţia, exprimare, verbe
3.4. Observarea atitudinilor Exercițiu de transcriere a formelor corecte ale exemplul, exercițiul de la viitor.
manifestate în procesul verbului a voi/a vrea. identificare, exercițiul Observarea
redactării unui text, identificând Exerciții de utilizare corectă în comunicare a de transcriere, sistematică a
aspectele care necesită formelor verbale, prin raportare la categoriile activitatea frontală, elevilor.
îmbunătățire . gramaticale specifice. activitatea individuală.
16. 4.1 Utilizarea achiziţiilor  Verbul-aplicații Exerciții de transcriere a verbelor, în funcție de ●Resurse materiale: Exercițiu de
sintactice şi morfologice de categorii gramaticale. manualul. redactare a unei
bază ale limbii române standard Exerciții de comparare a formelor flexionare ale ● Resurse compuneri
pentru înţelegerea şi exprimarea verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la procedurale: narative, de 80-
corectă a intenţiilor diverse moduri (indicativ) și timpuri . conversaţia, explicaţia, 150 de cuvinte,
comunicative; Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor exemplul, exercițiul de folosind verbe
4.2 Aplicarea achiziţiilor verbale. identificare, exercițiul identificate în
lexicale şi semantice de bază, în Exercițiu de asociere a unor forme verbale cu de transcriere, exerciții
procesul de timpurile corespunzătoare. activitatea frontală, anterioare.
înţelegere şi de exprimare activitatea individuală Observarea
corectă a intenţiilor sistematică a
comunicative elevilor.
17 - 5.2 Identificarea unor valori  Proiect tematic: De la prima carte tipărită la cartea digitală ●Resurse materiale: Evaluarea
culturale promovate în textele Locul meu natal proiectul tematic. proiectului după
autorilor români din diferite ●Resurse procedurale: criteriile
perioade istorice. expunerea, conversația, menționate în
explicația. manual.
activitatea pe grupe
18- Recapitulare Exerciții de identificare a personajelor. ● Resurse materiale: Observarea
19 Exerciții de selectare și de completare a unor manualul. sistematică a
enunțuri cu informații solicitate din text. ● Resurse elevilor.
Exerciții de identificare a ideilor secundare din procedurale:
text. conversaţia, explicaţia,
Exerciții de exprimare în scris a ideilor, pe baza exemplul, exercițiul de Notarea elevilor
textului dat. identificare, exercițiul
Exercițiu de redactare a unei benzi desenate, de selectare, exercițiul
respectând indicații date. de ordonare, exercițiul
Exercițiu de redactare a unui text narativ. de redactare scrisă a
Exercițiu de redactare a unui dialog, utilizând acte unor texte simple,
de limbaj. activitatea frontală,
Exerciții de exprimare a impresiilor de lectură. activitatea individuală,
Exerciții de lectură expresivă. activitate în pereche,
Exerciții de selectare a verbelor din enunțuri date. activitate pe grupe.
Exerciții de comparare a formelor flexionare ale
verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la
diverse moduri (indicativ) și timpuri .
Exercițiu de asociere a unor forme verbale cu
timpurile corespunzătoare.
Exerciții de identificare a informațiilor dintr-un
text nonliterar.
Exerciții de ordonare logică a ideilor dintr-un text.
Exercițiu de redactare a unui text, pornind de la
imagini.
20. EVALUARE Exerciții de lectură selectivă a informațiilor din Activitate Lucrare de control
text. independentă,
Exerciții de identificare a timpurilor verbale. individuală
Exerciții de completare a unor enunțuri, vizând Testul propus
formele flexionare a le verbelor, în funcție de mod
și timpuri.
Exercișiul de identificare a unor trăiri transmise de
textul-suport.
Exerciții de redactare a unei compuneri narative.
pornind de la o ilustrație dată și respectând o serie
de cerințe.