Sunteți pe pagina 1din 55

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIŞIU” BLAJ

Bulevardul Republicii, Nr. 48


515400, Blaj, Alba

PLANURI MANAGERIALE
COMISII / CATEDRE

AN ŞCOLAR 2017-2018

Blaj,
16 octombrie 2017
Şcoala Gimnazială “Toma Cocişiu” Blaj
Comisia metodică învăţători : clasele pregătitoare, clasa I, clasa a IV-a

PLAN MANAGERIAL
COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR CLASELOR PREGĂTITOARE, I şi a IV-a
anul şcolar 2017-2018

1. Managementul curriculumului:

Sarcini Acţiuni Luna Responsabili

Proiectarea -Învăţătorii vor fi solicitaţi să studieze temeinic


curriculumului pe clase planul-cadru de învăţământ şi programele şcolare pentru septembrie Toate învăţătoarele
pe clase şi discipline şi a clasa şi disciplina pe care o predau şi să întocmească
activităţii planificarea anuală şi semestrială a materiei de
extracurriculare studiu.
- Se va realiza analiza activităţii comisiei metodice
din anul şcolar precedent; propuneri de septembrie Resp. comisie metodică
activităţi/termen de realizare/responsabilităţi Cipariu Gabriela
pentru anul şcolar 2017-2018.
-Responsabilul comisiei metodice va elabora planul
activităţilor educative şi extracurriculare.
Asigurarea -Vor fi puse la dispoziţia tuturor învăţătoarelor
documentelor oficiale programele şcolare valabile pentru anul scolar 2017- Resp. comisie metodică
2018 şi ghidurile metodologice pentru aplicarea lor. septembrie
-Vor fi procurate şi distribuite învăţătoarelor Dir. Dulău Alina
cataloagele şcolare şi carnetele de elev.
-Vor fi verificate si vizate planificarile anuale si
semestriale ale materiei pentru fiecare învăţătoare

An şcolar 2017 - 2018 Responsabil,


Prof. înv. primar Cipariu Gabriela Florina
Şcoala Gimnazială “Toma Cocişiu” Blaj
Comisia metodică învăţători : clasele pregătitoare, clasa I, clasa a IV-a

- Stabilirea şi aplicarea evaluărilor iniţiale, Toate învăţătoarele


stabilirea baremelor si descriptorilor de performanţă
Monitorizarea, - Înregistrarea şi discutarea rezultatelor evaluărilor
controlarea şi iniţiale şi întocmirea unor fişe de recuperare pentru octombrie Resp. comisie metodică
îndrumarea proiectării elevii cu rămâneri în urmă, etc.
şi realizarii demersului -Periodic se va urmări parcurgerea ritmică si
didactic. integrală a materiei, analizându-se cauzele Lunar Toate învăţătoarele
eventualelor dereglari, dar şi notarea ritmică şi
corectă a elevilor;
-Organizarea judicioasă a evaluarilor formative,
sumative şi a celor finale, cu stabilirea unor
programe de recuperare, ameliorare şi dezvoltare;
-Utilizarea metodelor active, a activităţilor pe grupe
şi a unor modalităţi alternative de evaluare.
-Se vor controla şi îndruma modul de desfăşurare a
procesului instructiv-educativ şi eficienţa acestuia Resp. comisie metodică
vizând atât corectitudinea proiectării lecţiilor şi Săptămânal
folosirea eficientă a resurselor materiale cât şi Dir. adj. Bălău Mirela
evaluarea corectă a rezultatelor şcolare ale elevilor
-La nivelul comisiei metodice se va întocmi planul
de activitate pentru semestrul I şi pentru semestrul octombrie Resp. comisie metodică
al II-lea al anului şcolar 2017-2018.
-Se va urmări realizarea activitatilor planificate
Organizarea şi În cadrul sedintelor metodice care se vor organiza în
realizarea activităţilor cele două semestre ale anului şcolar 2017-2018 se va Lunar, Resp. comisie metodică
de perfecţionare avea în vedere: conform
1.Prezentare de referate, recenzii de carte, proiecte programului
de lecţii, modele de teste de evaluare; de activităţi al Toate învăţătoarele
2. Realizarea de mese rotunde, dezbateri, exemple comisiei
de bună practică, care să abordeze problema modern metodice

An şcolar 2017 - 2018 Responsabil,


Prof. înv. primar Cipariu Gabriela Florina
Şcoala Gimnazială “Toma Cocişiu” Blaj
Comisia metodică învăţători : clasele pregătitoare, clasa I, clasa a IV-a

versus tradiţional în utilizarea strategiilor didactice


2. Managementul resurselor umane

Sarcini Actiuni Termen Responsabili

Urmărirea, controlarea şi -Se va urmări participarea tuturor învăţătoarelor din Conform


îndrumarea pregătirii şi această comisie metodică la activitatea metodică graficului Resp. comisie metodică
perfecţionării învăţătorilor organizată (şedinţe metodice, consilii profesorale activitatilor
metodice) şi creşterea eficienţei acestor activităţi metodice
precum şi la cercurile pedagogice organizate la nivel
zonal.

Asigurarea unei frecvenţe -Învăţătoarele vor fi solicitate să păstreze o strictă


corespunzătoare la cursuri a evidenţă a prezentei la cursuri a elevilor din clasa pe Permanent Toate învăţătoarele
tuturor elevilor. care o conduc, să ţe anunţe familia printr-o scrisoare
informală sau să-i viziteze la domiciliu pe cei care
lipsesc şi să discute cu părinţii măsurile ce se impun
pentru aducerea lor la şcoală.

Asigurarea igienei şi -Personalul de serviciu va fi solicitat să păstreze în


sănătăţii tuturor elevilor condiţii igienice corespunzătoare, localul şcolii, Permanent Toate învăţătoarele
curtea şcolii şi instalaţiile sanitare existente.
-Învăţătoarele, în colaborare cu medicul şcolar vor fi
solicitaţi să efectueze, cu toată responsabilitatea,
controlul igienic al elevilor din clasa pe care o
conduc, depistând la timp eventualele focare de boli
molipsitoare.

An şcolar 2017 - 2018 Responsabil,


Prof. înv. primar Cipariu Gabriela Florina
Şcoala Gimnazială “Toma Cocişiu” Blaj
Comisia metodică învăţători : clasele pregătitoare, clasa I, clasa a IV-a

3. Managementul relaţiilor cu familiile elevilor şi comunitatea locală.

Sarcini Actiuni Perioada Responsabili

Realizarea colaborarii cu -Învăţătoarele vor organiza la nivelul fiecarei clase :


familiile elevilor - sedinţe cu părinţii elevilor;
- activităţi de gospodarire a sălilor de clasă cu
ajutorul părinţilor;
- diferite activităţi extracurriculare în care pot fi
implicaţi părinţii elevilor. Conform
- La nivelul clasei/grupei se pot organiza lectorate cu graficului
părinţii cu diferite teme activităţilor Toate învăţătoarele
educative
Realizarea principalelor -În planul activităţilor educative vor fi stabilite
acţiuni de colaborare cu întâlniri şi consultări periodice cu reprezentanţii
comunitatea locală. Primăriei, Consiliului Local, Poliţiei, Jandarmeriei,
pompierilor, bisericii, cu medicul şcolar, pentru
sporirea potenţialului educativ al activităţii şcolare.

Implicarea elevilor, familiei, a comunităţii locale în


derularea activităţilor extraşcolare şi
extracurriculare (excursii, vizite, serbări, etc)

Resp. com. metodică: p.î.p. Cipariu Gabriela Florina

An şcolar 2017 - 2018 Responsabil,


Prof. înv. primar Cipariu Gabriela Florina
Comisia Dirigintilor
PLANUL MANAGERIAL
An scolar 2017-2018
RESPON-
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ MODALITĂŢI DE REALIZARE TERMEN
SABILI
1 Asigurarea cadrului legislativ  Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi Diriginţii
specific activităţii educative desfăşurarea activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 15.09.2017
şcolare şi extraşcolare din 10.09.2009 si 3393 din 28.02.2017.

2 Asigurarea eficienţei proiectării


 Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, 18.09.2017 Diriginţii
curriculare şi extraşcolare a
pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor:
activităţilor educative a
1. PROIECTARE

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi


diriginţilor
de suport educaţional, consiliere pentru părinţi
1. Cunoasterea legislatiei - 21.09-
specifice activitatii educative scolare  Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru 2.10.2017
învăţământul gimnazial, de către toţi diriginţii;
si extrascolare
 Întocmirea planificarilor anuale si semestriale: ale orelor de consiliere si Diriginţii
orientare, ale activitatilor extrascolare, ale activitatilor educative cu
2. Adaptarea proiectarii didactice
parintii: -conform programei de consiliere si orientare
la particularitatile comunitatii scolare
- pe baza documentelor proritare ale activitatii educative:
si sociale
portofoliul / caietul dirigintelui) Diriginţii
3. Proiectarea activitatii
Resp.
educative extrascolare in
 Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei 16.10.2017 Comisia
concordanta intradisciplinara
diriginţilor, în baza analizei raportului comisiei dirginţilor din anul şcolar dirigintilor
trecut
1
RESPON-
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ MODALITĂŢI DE REALIZARE

C
E
I TERMEN
SABILI

4. Asigurarea eficienţei proiectării


Resp.
activităţilor educative a
24.10.2017 Comisia
diriginţilor la nivelul comisiei  Întocmirea graficului de interasistenţe la orele de consiliere şi orientare
dirigintilor
metodice a diriginţilor

2
RESPON-
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ MODALITĂŢI DE REALIZARE

C
E
I TERMEN
SABILI
1.Întărirea statutului ERGONOMIA, ESTETICA ŞI IGIENA CLASEI 25.09.2017- Diriginţii
activităţilor educative ca spaţiu a. Activitati de promovare a unei culturi grupale a clasei de elevi etapa iniţială
de dezvoltare personală, socială (elaborare şi promovare împreuna cu elevii de: sloganuri, simboluri, jocuri
şi profesională a elevilor ; ceremonii, obiecte ornamentale – tablouri, flori etc, "ritualuri de Periodic
Dimensiuni ale activităţilor socializare", seturi de fotografii reprezentative pentru clasă)
educative: b. Activitati organizatorice şi educative de însuşire şi respectare a
- ergonomia, estetica şi igiena normelor de igienă, de prevenire a îmbolnăvirii
clasei PARTICULARITĂŢI PSIHO-SOCIALE Diriginţi
- particularităţile psiho-sociale şi SI DE INVATARE ALE ELEVILOR Consilier
de învăţare ale elevilor
- managementul relaţiilor socio-
 Studiu individual pentru actualizarea cunoştinţelor de psihologie privind Periodic psihoped.
afective particularitatile psiho-fiziologice ale elevilor (elaborare de materiale
- managementul situaţiei suport) Periodic
disciplinare  Studiu individual pentru actualizarea metodelor psihologice si
- consiliere şi orientare şcolară si pedagogice de studiere si sprijinire a elevilor (elaborare de fişe de lucru
profesională / instrumente psihopedagogice suport) Periodic
 Aplicarea de teste /fise/ exercitii de (auto) cunoastere a elevilor (trasaturi
2.IMPLEMENTARE

stabile, abilitati si interese, stil de invatare) in cadrul orelor de dirigentie 09.10.2017


 Întocmirea fiselor individualizate: - etapa iniţială
a) fisa de monitorizare a elevilor cu situatii de risc Semestrial
b) fisele de risc pentru elevii identificati
c) fişele psihopedagogice ale elevilor Cf. plani-
ficarii
 Activităţi consultative cu părinţii pentru cunoaşterea mai bună a şi grafic sed.
elevilor şi a climatulului său familial, social, economic cu parintii
 Intocmirea, in colaborare cu consilierul psihopedagog, cu comisia de
disciplină, a planurilor educationale individualizate pentru elevii aflati
in situatii de risc socio-scolar 25.09.2017

MANAGEMENTUL RELAŢIILOR SOCIO-AFECTIVE Periodic Diriginţii


 Aplicarea de proceduri democratice de alegere a liderilor clasei
 Aplicarea de chestionare/ fise de lucru, completarea de fise
observationale pentru a identifica gradul de coeziune al clasei si elevii cu Periodic
risc de neadaptare la grup;
 Desfasurarea de activitati de consolidare a colectivului de elevi –
concursuri, jocuri educative, activităţi inter-clase, activitati
extrascolare ce solicita implicarea elevilor ca si grup

3
RESPON-
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ MODALITĂŢI DE REALIZARE

C
E
I TERMEN
SABILI
2.Întărirea statutului MANAGEMENTUL SITUAŢIEI DISCIPLINARE Diriginţi
activităţilor educative ca spaţiu  Prelucrarea Regulamentului de Ordine Interioară la fiecare clasă; 22.09.2017
de dezvoltare personală, socială  Aplicarea procedurii de sanctionare/ corectare a comportamentelor Comisia de
şi profesională a elevilor inadecvate a elevilor, elaborata de Comisia de Disciplina in acord cu Permanent disciplina
Dimensiuni ale activităţilor ROI
educative:  Realizarea de cercetari (pe baza de chestionare / foscus-grupuri) Semestrial Resp.
- ergonomia, estetica şi igiena privind problematica violenţei, a absenteismului scolar la nivelul clasei/ Comisia
clasei şcolii dirigintilor
- particularităţile psiho-sociale şi  Derularea de actiuni educative /proiecte educative (la nivel de clasa /
de învăţare ale elevilor
- managementul relaţiilor socio-
de scoala), în urma interpretării datelor din chestionare sau a analizelor Periodic
2.IMPLEMENTARE

afective individuale ale dirigintilor


- managementul situaţiei  Intocmirea, in colaborare cu consilierul psihopedagog, cu comisia de
disciplinare disciplină, a planurilor educationale individualizate pentru elevii aflati Periodic
- consiliere şi orientare şcolară si in situatii de risc socio-scolar
profesională CONSILIERE ŞI ORIENTARE (conform programei in vigoare) Diriginţi
 Derularea de activitati educative derulate in cadrul orelor de consiliere Cf. planificarii
si orientare, care să asigure manifestarea plenară a personalităţii Comisia de
elevilor prin metode activ-participative, mijloace moderne, muncă O.S.P.
diferenţiată
 Derularea de activitati educative, care sa asigure o orientare scolara si Cf. planificarii Resp.
profesionala corespunzatoare particularitatilor fiecarui elev: Comisia
- teste /chestionare de interese si aptitudini, corelate profesiilor de pe piata dirigintilor
muncii

Consilier
Sem II Psihoped.
Sem II

4
3 Redimensionarea activităţilor  Desfasurarea de activitati extrascolare (zile aniversare/ comemorative, Diriginti
educative din perspectiva festivitati, excursii tematice, intruniri, dezbateri, concursuri, excursii
valenţelor educaţiei de impact tematice, schimburi de experienta etc) specifice :
- educatiei pentru dezvoltare personală Resp.
- educatiei inter şi multiculturală Comisia
- educatiei pentru pace dirigintilor
- educatiei ptr. drepturile copilului Lunar
- educatiei pentru sănătate
- prevenirea abandonului şcolar
- prevenirea traficului de persoane
- prevenirea exploatării
2.IMPLEMENTARE

- prevenirea violenţei şi abuzului asupra copilului prin muncă a copiilor


- promovarea egalităţii de şanse (non-discriminare, grupuri dezavantajate)
- educatiei pentru dezvoltarea comunitară
- educatiei ecologică
- educatiei prin sport etc.
4 Întărirea statutului activităţilor  Semnarea acordului de parteneriat şcoală-părinţi care să prevadă Oct 2016 Diriginti
educative ca spaţiu de responsabilităţi şi angajamente concrete din partea semnatarilor.
optimizare şi consolidare a  Oferirea de consultatii şi consiliere individualizata parintilor Cf. planificarii
parteneriatului şcoală-familie:  Desfasurarea sedintelor şi lectoratelor cu părinţii Resp.
- Cunoaşterea mediului familial al  Redactarea şi aplicarea de fise de lucru, chestionare / scenarii didactice Sem II Comisia
elevilor în vederea atenuării în vederea cunoaşterii mai bune a nevoilor parintilor si a gradului de dirigintilor
efectelor negative şi potentarii satisfactie al acestora fata de serviciile scolii; Periodic
celor pozitive;  Participarea părinţilor la diferite activităţi şcolare şi extraşcolare la
- Creşterea gradului de invitaţia cadrelor didactice sau la solicitarea părinţilor;
responsabilizare a parintilor în
educarea copiilor.
- Antrenarea părinţilor în activităţi
şcolare şi extraşcolare;

5
5 Creşterea vizibilităţii eficienţei  Desfasurarea de activitati extracurriculare in colaborare / parteneriat cu Diriginti
activităţii educative prin cercurile şi cluburile scolare si extrascolare ale scolii / ale Palatului
promovarea colaborărilor si Copiilor / ale altor institutii ce ofera educatie nonformala
parteneriatelor la nivelul  Participarea reprezentanţilor comunităţii locale la activităţile educative Resp.
2.IMPLEMENTARE

comunitatii locale şcolare şi extraşcolare ale clasei / scolii Periodic Comisia


 Participarea reprezentantilor elevilor clasei /scolii la activităţile dirigintilor
comunităţii locale prin programe dedicate diferitelor evenimente;
 Derularea de proiecte educative pe diferite problematici de interes
comun, in parteneriat cu institutii private, publice ale comunitatii

6 Creşterea vizibilităţii eficienţei  Invitarea reprezentantilor mass-media (presa, TV) la diferitele activitati Resp.
activităţii educative prin educative scolare si extrascolare derulate de scoala pentru a populariza Periodic Comisia
popularizarea rezultatelor activitatile şi rezultatele deosebite ale elevilor scolii. dirigintilor
deosebite ale şcolii în mass-  Postarea rezultatelor celor mai importante activitati educative pe site-ul
media; scolii / site-uri educationale
1. Profesionalizarea activităţilor  Participarea diriginţilor la activităţile de perfectionare ale C.C.D., cat şi (formari in sc)
educative prin perfecţionarea la cele susţinute în şcoală, pe linie educativa Periodic
3. PERFECŢIONARE

metodelor, instrumentelor,
resurselor didactice utilizate în  Desfasurarea de ore demonstrative/ work-shop-uri cu dirigintii pe diferite Cf. graficului
actul educaţional problematici educative in cadrul activitatilor metodice ale comisiei comisiei Resp.
dirigintilor Comisia
 Prezentarea de referate / exemple de bună ptactică pe problematici / metode dirigintilor
educative inovative / de actualitate in cadrul activitatilor metodice ale Periodic
comisiei dirigintilor
 Dezvoltarea resurselor materiale si didactice specifice activitatii didactice Permanent
(achizitionarea de carti si cd-ri educative, postarea pe site-ul intern a
unor materiale didactice utile etc.)
1. Monitorizarea si evaluarea  Realizarea de interasistenţe la orele de consiliere şi activităţile
(periodica si finala) a activitatii educative Periodic
4. CONTROL
EVALUARE

educative membrilor comisiei  Monitorizarea (periodica şi finala) a tuturor activităţilor cuprinse în Resp.
metodice fisa postului dirigintelui, urmărindu-se strategiile educative, stadiile de Comisia
parcurgere, optimizarea demersului didactic, finalitatea acestora şi dirigintilor
dovezile aferente (cuprinse in portofoliul /caietul dirigintelui)

Responsabil Comisia Diriginţilor,


prof. Marcu Mihaiela
6
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIŞIU” BLAJ
Bulevardul Republicii, Nr. 48
515400, Blaj, Alba
Telefon / Fax: 0258-711933
e-mail: gen1.blaj@mail.albanet.ro

PLAN MANAGERIAL
AL CATEDREI DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA MATERNĂ
An şcolar 2017-2018

Context legislativ
Prezentul plan managerial privind activitatea educativă a membrilor Comisiei metodice de Limba română şi
limba maternă este conceput în conformitate cu:
• Planul managerial al inspectorului şcolar de specialitate;
• Legea învăţământului;
• Statutul personalului didactic;
• Codul muncii;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Scop
Ridicarea standardelor calitative ale activităţii didactice desfăşurate de membrii comisiei metodice de Limba
română şi limba maternă, prin acordarea cu valorile culturale şi sociale în care se manifestă beneficiarii procesului
instructiv-educativ, pentru valorificarea potenţialului elevilor şi formarea lor în calitate de cetăţeni responsabili.

Obiective
Domeniul I: Curriculum
1. Corelarea planului managerial cu ţintele strategice ale MEN, ISJ Alba şi ale Şcolii Gimnaziale „Toma
Cocişiu” Blaj.
2. Coordonarea şi monitorizarea procesului de întocmire a documentelor de proiectare a activităţilor specifice
activităţii didactice (planificări la disciplina de specialitate, activităţi complementare disciplinei).
3. Fundamentarea ofertei educaţionale a colegiului pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a
elevilor.
4. Asigurarea circulaţiei informaţiei de specialitate.

Domeniul II: Managementul educaţiei


5. Reconsiderarea managementului colectivului de elevi la ora de specialitate prin implicarea activă a elevilor în
procesul instructiv-educativ.
6. Corelarea permanentă a desfăşurării, monitorizării şi evaluării activităţilor educative cu priorităţile strategice
ale colegiului:
a. Creşterea nivelului calităţii actului de predare-învăţare / educare prin stimularea performanţei şcolare
(corelare cu ţintele strategice educative naţionale, diversificarea activităţii educative, dezvoltarea parteneriatului
părinte - şcoală, creşterea numărului de elevi implicaţi în participarea la concursuri şcolare judeţene şi naţionale);
b. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi elevii (formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare
orală şi scrisă pentru toţi elevii, atât prin activitatea desfăşurată la clasă, cât şi prin activităţi extraşcolare asociate
disciplinei de specialitate);
c. Reducerea absenteismului (valorizarea elementelor din structura disciplinei în activităţile formale de
predare-învăţare care pot avea impact în reducerea absenteismului, monitorizarea frecvenţei elevilor etc.);
d. Evaluarea elevilor cu scop de orientare şi optimizare a învăţării;
e. Îmbunătăţirea competenţelor de lectură.

Domeniul III: Managementul resurselor umane


7. Formarea continuă a cadrelor didactice de specialitate în vederea aplicării constante a metodelor active de
predare, centrate pe elev, în cadrul orelor de specialitate.
1
8. Monitorizarea procesului de formare a cadrelor didactice de specialitate, prin participarea la diferite cursuri de
formare şi prin îndeplinirea eficientă a atribuţiilor din fişa postului.

Domeniul IV: Dezvoltarea relaţiilor comunitare


9. Stimularea interesului pentru disciplina de specialitate prin parteneriate cu instituţii de cultură la nivel local,
judeţean, interjudeţean şi naţional.

Rezultate aşteptate
Domeniu: curriculum
• Plan managerial corelat cu ţinte strategice ale ale MEN, ISJ Alba şi ale Şcolii Gimnaziale
„Toma Cocişiu” Blaj.
• Ofertă educaţională centrată pe nevoile de dezvoltare profesională şi personală a elevilor.

Domeniu: Managementul educaţiei


• Organizarea de activităţi educative vizând atingerea performanţei şcolare;
• Proiecte educative diversificate ca structură şi ca modalitate de organizare a colectivului de elevi şi a
procesului instructiv-educativ;
• Activităţi extraşcolare asociate cu disciplina de specialitate;
• Număr mare de elevi participanţi la concursuri şcolare de specialitate şi la activităţi extraşcolare;
• Număr mare de elevi cu performanţe la concursuri şcolare;
• Număr redus de elevi aflaţi în situaţia de absenteism la disciplina de specialitate;
• Competenţe de exprimare orală şi scrisă consolidate;
• Materiale informative şi formative realizate în cadrul activităţilor extraşcolare asociate cu disciplina de
specialitate şi promovate la nivelul şcolii şi al comunităţii.

Domeniu / Obiective Activitatea Perioada Factori implicaţi / Evaluare


Obiectiv derivate responsabil
general
I. Proiectare, - Stabilirea încadrării cadrelor Sept. 2017 Conducerea şcolii şi Programă şi
Aplicarea organizare didactice şi anunțarea cadrele didactice de planificare pentru
politicii de disciplinelor opţionale cu specialitate disciplinele
curriculum avizul ISJ Alba opţionale
- Elaborarea personalizată a Sept. 2017 Toţi membrii
documentelor de planificare- comisiei
proiectare, având ca reper Realizarea
modelele de planificări emise planificărilor anuale
de MEN şi semestriale

- Plan managerial Sept. 2017 Prof. Istrate Diana


Dezbatere

- Participarea la Sept. 2017 ISJ Alba, cadrele Prezenţa la


consfătuirile din 2017 didactice de limba consfătuiri
şi literatura română,
Director Prof.
Dulău Alina
Toţi membrii
comisiei

Realizarea - Proiectarea didactică va fi Oct. 2017 Toţi membrii Aplicarea testelor


curriculumu- întocmită pe baza rezultatelor comisiei iniţiale
lui obţinute la evaluarea iniţială de
la începutul anului şcolar şi în
funcţie de particularităţile
fiecărui elev

2
- Participarea la procesul de Permanent Toţi membrii Implicarea în
evaluare la concursuri şcolare comisiei organizarea şi
de specialitate: olimpiada la Responsabil: Toți desfăşurarea etapelor
nivel local, judeţean, naţional, membrii comisiei olimpiadelor şcolare
internaţional (etapa pe şcoală şi la Limba şi literatura
locală) română şi limba
maghiară
- Selecţia şi utilizarea Permanent Toţi membrii Lista manualelor
manualelor, a auxiliarelor comisiei aprobate de minister
curriculare autorizate, a
materialului didactic existent
în unitatea de învăţământ, a
mijloacelor audio-vizuale
(computer, videoproiector etc.)
- Utilizarea unor strategii Permanent Toţi membrii Realizarea mapei
didactice care asigură atât comisiei profesorului
caracterul aplicativ al învăţării,
cât şi formarea competenţelor
specifice prin realizarea unor
corelaţii intra-, inter-şi trans-
disciplinare în activităţile de
predare-învăţare-evaluare prin
implicarea elevilor individual/
pe echipe în activităţi de
investigare/ aplicare/verificare/
cercetare

Circulaţia - Asigurarea transferului de Permanent Conducerea şcolii şi Note informative,


informaţiei informaţie de la MEN, CCD. cadrele didactice de procesele-verbale ale
şi ISJ Alba specialitate; şedinţelor comisiei
- Informarea sistematică a metodice;
elevilor şi a părinţilor în
privinţa situaţiei şcolare şi a Chestionare pentru
progresului realizat elevi şi părinţi
- Popularizarea rezultatelor
obţinute de elevii şcolii la
diferite concursuri şcolare de Materiale
limba şi literatura română şi informative
limba maghiară

II. Reducerea - Centralizarea şi Permanent Toţi membrii Măsuri remediale


Managemen- absenteismu- monitorizarea absenţelor la comisiei
tul educaţiei lui fiecare dintre disciplinele
umaniste

Evaluarea - Aplicarea celor trei forme ale Permanent Toţi membrii Testele iniţiale,
activităţii evaluării: iniţială, continuă şi comisiei sumative, bareme,
elevilor sumativă. concluzii , măsuri de
Evaluarea iniţială ameliorare
- Stabilirea subiectelor pentru
testele iniţiale, a baremelor de
corectare
- Materializarea concluziilor de
la testările iniţiale în măsuri
remediale concrete
Instituirea educaţiei remediale
pentru elevii cu deficienţe de
învăţare
- Asigurarea procesului de Permanent Toţi membrii
evaluare a elevilor, în comisiei
conformitate cu normele

3
metodologice
- Utilizarea unor modalităţi Grile de evaluare,
alternative de evaluare portofolii, proiecte,
(portofolii, proiecte, referate referate etc
etc.)
Încurajarea autoevaluării
elevilor
- Organizarea testărilor finale Toţi membrii Testări finale,
în conformitate cu comisiei bareme de corectare
reglementările în vigoare Programul de
- Pregătirea suplimentară a Săptămâ- Prof. pregătire
elevilor claselor a VIII-a nal sau Istrate Diana suplimentară
pentru examenul de Evaluare bilunar, Dulău Alina
Naţională începând Marinescu Sabina Grilă de evaluare şi
cu sem. I Marcu Ana autoevaluare
- Introducerea obligatorie a sau II, în Dezso Reka
orelor de dezvoltare a funcţie de
competenţelor de lectură fiecare
clasă în
parte

III. Formare şi - Participarea la activităţi de Permanent Toţi membrii Programe de formare


Managementul dezvoltare perfecţionare individuale, comisiei Programe naţionale
resurselor profesională cursuri de organizate de ISJ şi judeţene
umane Alba/ CCD Alba; Reviste de
- Participarea la simpozioane Toţi membrii specialitate
naţionale, comunicări şi comisiei Programe
conferinţe naţionale şi extraşcolare
internaţionale; Materiale
- Procurarea publicaţiilor de Permanent informative
specialitate şi studierea celor
mai noi informaţii de
specialitate, psihopedagogice şi
metodice.
-Valorizarea experienţelor
pozitive şi a exemplelor de bună
practică pedagogică.
- Participarea la activităţi Toţi membrii Referate
desfăşurate la nivelul cercului comisiei Lecţii deschise
pedagogic. Activități practice

Îmbunătăţirea - Susţinerea de / participarea la Semestrial Toţi membrii Tematica şedinţelor


bazei lecţii demonstrative/ activităţi comisiei
didactico- metodice
materiale - Interasistenţela ore Lunar Toţi membrii
comisiei
- Organizarea de acţiuni Lunar Toţi membrii
metodice la nivelul comisiei comisiei
metodice din şcoală.
- Întreţinerea bazei materiale Permanent Toţi membrii
existente în şcoală. comisiei
- Procurarea sau confecţionarea
unor noi materiale didactice.
- Înfiinţarea unor minibiblioteci
la nivel de clasă
- Îmbogăţirea fondului de carte
al bibliotecii şcolare.

IV. Dezvoltarea - Iniţierea şi derularea de Pe Toţi membrii Programe


Dezvoltarea parteneriatelor proiecte comunitare parcursul comisiei educaţionale
relaţiilor instituţionale anului Parteneriate şcolare
comunitare Sprijinirea şi
încurajarea - Identificarea elevilor capabili Prof.
dezvoltării de performanţă şi pregătirea Istrate Diana

4
personale a acestora în vederea participării Dulău Alina
elevilor la diverse concursuri şcolare Marinescu Sabina
capabili de Implicarea în cadrul cluburilor Marcu Ana
performanţă de lectură şi teatru care se Dezso Reka
desfăşoară în şcoală;

- Implicarea elevilor din Toţi membrii


grupurile dezavantajate în comisiei
activităţile extracurriculare

Director, Responsabil
Prof. dr. Dulău Alina Catedra de limba română şi limba maternă,
Prof. dr. Istrate Diana

5
PLANUL MANAGERIAL AL ACTIVITĂŢILOR EDUCAŢIONALE
CATEDRA DE LIMBI MODERNE
LIMBA ENGLEZĂ, FRANCEZĂ
AN ŞCOLAR 2017-2018

Nr. Obiectivul Obiectivele operaţionale Data/ Responsabili Modalităţi de realizare Grupul ţintă
Crt. cadru perioada
1.1. Pregătirea normelor de încadrare la nivelul 01- Director, Resp. graf. de eşalonare a Personalul
1. Organizarea catedrei de limbi moderne. 05.09.2017 responsabil lucrărilor. didactic limbi
procesului de comisie moderne
învăţământ metodică
1.2. Asigurarea resurselor materiale (manuale 8.09.2017 Bibliotecar, Respectarea graficului, Bibliotecar,
existente, material auxiliar din catedră, responsabil stabilirea de lucrări, Profesorii de
mijloace audio-vizuale). comisie asigurarea materialelor limbi moderne
metodică necesare.
1.3. Participarea la Consfătuirea profesorilor de 09.2017 Director, Diseminarea Profesorii de
limbi moderne. responsabil informaţiilor limbi moderne
comisie
1.4. Corelarea reformei din învăţământ cu 09.2017 Responsabil Proiectarea lecţiilor în Profesorii de
procesul de învăţare (structura anului şcolar, comisie concordanţă cu cerinţele limbi moderne
evaluare, managementul şcolar, programe metodică noului curriculum şcolar
şcolare etc.).
1.5. Realizarea unei proiectări didactice eficiente Săptămâna Responsabilul Elaborarea planificărilor Membrii
şi funcţionale conform curriculum-ului naţional. a2a comisiei calendaristice şi comisiei
semestrul I,
2017
metodice proiectarea unităţilor de
învăţare.
Realizarea 2.1. Planificarea şedinţelor de analiză la nivelul 09.2017 Responsabilul Şedinţă de lucru în Membrii
unei evaluări catedrei de limbi moderne, pregătirea comisiei catedră. Propuneri pentru comisiei
obiective şi materialului pentru analiza activităţii desfăşurată metodice îmbunătăţirea
Nr. Obiectivul Obiectivele operaţionale Data/ Responsabili Modalităţi de realizare Grupul ţintă
Crt. cadru perioada
2. complexe la în anul şcolar 2016 – 2017 şi proiectul planului activităţilor.
nivelul comisiei managerial pentru anul şcolar 2017-2018.
metodice. 2.2. Verificarea tuturor documentelor de 09.2017 Director adj şi Îndrumare, control şi Profesorii de
proiectare a activităţii la nivelul catedrei şi a responsabilul evaluare. limba engleză,
membrilor din catedră. com. metod. franceză
Cunoaşterea 3.1. Monitorizarea ofertei educaţionale a unităţii tot anul Director. adj., Asumarea de fiecare Profesorii de
3. obiectivelor şi şcolare în conformitate cu criteriile de şcolar şi profesor în parte a limbi moderne
strategiilor. monitorizare şi evaluare şi/sau indicatorii de responsabilul cerinţelor şi activităţilor
Mobilizarea, performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum comisiei. necesare reformei.
antrenarea şi sau prin proiectele de dezvoltare. metodice
stimularea 3.2. Elaborarea unor CDŞ -uri utile şi care să tot anul Responsabilul Aplicarea legislaţiei Profesorii din
personalului răspundă cerinţelor elevilor şi societăţii civile.. şcolar comisiei M.E.N. cu privire la catedra de
didactic din metodice curriculum. limbi modene
catedră în 3.3. Organizarea la nivelul catedrei şi a şcolii a Ziua Şcolii, Responsabilul Discuţii, colocvii, mese Profesorii de
acţiuni de unor sesiuni sau dezbateri cu teme privind Ziua comisiei rotunde, analize şi sesiuni limbi moderne
Educatiei
implementare schimbul de experienţă pe probleme Octombrie/ metodice ştiinţifice.
şi finalizare a educaţionale, evaluare, curriculum, metode noiembrie
reformei. activ-participative. 2017
Eficientizarea 4.1. Îmbunătăţirea calităţii activităţii Director, şef Lecţii dinamice şi Catedra de
4. procesului de educaţionale prin folosirea unor metode active, tot anul de catedră stimulative folosind limbi moderne
şcolar
învăţământ stimulative pentru elevi şi eliminarea metodelor metode active şi mijloace
statice de transmitere a cunoştinţelor. didactice moderne.
4.2. Stimularea creativităţii şi a spiritului tot anul Director, şef Elaborarea unor oferte Catedra de
competitiv al elevilor prin participare la şcolar de catedră educaţionale, programe limbi moderne
concursurile, cercurile, proiectele şi serbările educative, activităţi
propuse de către profesorii catedrei. extracurriculare, cluburi.
4.3. Dezvoltarea şi extinderea utilizării tot anul Profesorii de Utilizarea bibliotecii şi a Membrii
materialului existent în biblioteca şcolii, prin şcolar limbi străine aparaturii existente. catedrei
oferirea unor activităţi adecvate de instruire
Nr. Obiectivul Obiectivele operaţionale Data/ Responsabili Modalităţi de realizare Grupul ţintă
Crt. cadru perioada
(filme, proiecţii, audiţii, lectură ).
4.4. Verificarea parcurgerii ritmice a tot anul Director, şef Control, îndrumare şi Profesorii de
programelor şcolare şi a materiei. şcolar de catedră analiză. limbi moderne
4.5. Stabilirea unui program de recuperare pentru lunar Membrii Control şi îndrumare, Catedra de
elevii care întâmpină dificultăţi. catedrei monitorizarea evaluării. limbi moderne
4.6. Perfecţionarea şi modernizarea procesului tot anul Membrii Utilizarea bibliotecii şi Catedra de
de învăţare a limbilor străine. Proiectarea unor şcolar catedrei laboratorului de limbi moderne
strategii eficiente pentru lecţii de comunicare în informatică, mijloace
limba engleză, franceză. audio – vizuale.
5.1. Îndrumarea şi sprijinirea membrilor din 30.09.2017 Responsabil Îndrumare, consiliere şi Profesorii de
5. Diversificarea catedră în elaborarea tematicilor pentru comisie monitorizarea limbă engleză
activităţii programele de activităţi metodică activităţilor. și franceză
extraşcolare, extraşcolare/extracurriculare şi a celor din cadrul
oferite elevilor. saptămânii Să ştim mai multe, să fim mai buni!
5.2 Organizarea unor concursuri şcolare la Tot anul Şef de catedră Informare. Organizarea Elevii şi
nivelul şcolii, local și județean pe parcursul școlar concursurilor. profesorii de
anului şcolar 2017-2018. limba engleză,
franceză
5.3. Participarea la activităţi specifice pe teme Tot anul Membrii Desfăşurarea activităţilor Elevii şi
ca: Ziua Europeană a Limbilor, Ziua şcolar catedrei la nivelul clasei. profesorii de
2017-2018
Internaţională a Bibliotecii, Ziua Europei, Organizarea unui careu limba engleză-
proiecte educative, cercuri, cluburi. şcolar. franceză.
6.1. La nivelul catedrei, se vor elabora teste Noiembrie, Şef de catedră Teste, lucrări, discuţii Profesorii de
6. Organizarea şi pentru selectarea elevilor capabili de Decembrie individuale, pregătire limba engleză-
2017
desfăşurarea performanţă şcolară – Olimpiada de Limba Ianuarie
suplimentară. franceză
unor activităţi engleză/franceză şi pentru alte concursuri 2018
de selecţie şi şcolare.
pregătire a 6.2. Elaborarea unui program special de instruire 10.2017 Profesorii Meditaţii, consultaţii. Profesorii de
elevilor la nivelul catedrei, pentru pregătirea elevilor catedrei Respectarea graficului de limbă engleză-
Nr. Obiectivul Obiectivele operaţionale Data/ Responsabili Modalităţi de realizare Grupul ţintă
Crt. cadru perioada
capabili de selecţionaţi în loturile pentru olimpiadă. pregătire. franceză
performanţe 6.3. Monitorizarea rezultatelor obţinute de elevi tot anul Director, Monitorizarea Elevi
şcolare. la concursurile şcolare şcolar Şef de rezultatelor.
catedră
6.4. Stimularea profesorilor şi elevilor angrenaţi tot anul Director Evidenţieri, premieri, Profesorii de
în activităţile de pregătire şi participare la şcolar diplome, excursii şcolare. limbă engleză-
concursurile şcolare. franceză, elevi
8.1 Stabilirea atribuţiilor membrilor catedrei tot anul Şef de catedră Consultări, discuţii, Profesorii de
7. Perfecţionarea pentru anul şcolar 2017-2018. şcolar stimularea limba engleză-
activităţii responsabilităţii. franceză
manageriale 8.2. Stabilirea responsabilităţilor membrilor 1- Şef de catedră Analize punctuale, Profesorii de
catedrei în desfăşurarea activităţilor extraşcolare. 10.10.2017 propuneri şi validări în limbă engleză-
şedinţe. franceză
8.3. Realizarea unor consultări periodice între lunar Directorul şi Şedinţe de analiză, Profesorii de
şeful de catedră şi conducere cu privire la munca responsabilul consultări şi propuneri. limbi moderne
managerială şi îndeplinirea sarcinilor la nivelul comisiei
catedrei. metodice
9.1. Organizarea recapitulărilor de sfârşit de an Săptămâ- Membrii Lecţii recapitulative, Profesorii de
9. Încheierea şi a evaluărilor finale ale elevilor, analiza nile 32-35 catedrei teste şi evaluări finale. limbă engleză,
cursurilor rezultatelor pentru elevii claselor CP-VIII. franceză
şcolare în bune 9.2. Efectuarea tuturor lucrărilor şi a situaţiilor 1- Catedra de Activităţi specifice. Catedra de
condiţii. statistice ce privesc încheierea anului şcolar 29.06.2018 limbi moderne limbi moderne
2017-2018.

Responsabil comisie metodică,


Prof. Iulia Ciolan
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„TOMA COCIŞIU”
515400, Blaj, Alba, B-dul Republicii, Nr. 48
Telefon / Fax: 0258/7111933
e-mail: gen1.blaj@mail.albanet.ro
http://sctcblaj.weebly.com

PLAN MANAGERIAL ANUAL


COMISIA METODICA MATEMATICĂ - AN ŞCOLAR 2017 – 2018
NR. OBIECTIVE
CRT GENERALE ACŢIUNI – STRATEGII – MĂSURI TERMEN RĂSPUNDE OBS

- Dezbaterea programelor scolare si stabilirea strategiilor 12 IX Membrii comisiei


de aplicare.

- Dezbaterea si aprobarea planurilor manageriale anual si 20 IX Membrii comisiei


semestriale
Membrii comisiei
PLANIFICAREA ŞI - Stabilirea tematicii sedintelor catedrei 25 IX
ORGANIZAREA - Analiza rezultatelor obtinute de elevi la testele initiale 29 IX Membrii comisiei
INSTRUCTIV-
1.
EDUCATIVĂ. - Intocmirea planificarilor anuale si semestriale în
conformitate cu programele şcolare Permanent Membrii comisiei
MĂSURI
DIDACTICO- - Planificarea recapitulării materiei pentru elevii claselor
ORGANIZATORICE a-VIII-a în vederea obţinerii de rezultate bune la Permanent Membrii comisiei
examenele naţionale din anul 2017.
- Proiectarea lecţiilor, documentarea metodică şi ştiinţifică,
adecvarea strategiilor didactice la capacităţile de învăţare 16 X Membrii comisiei
ale elevilor.

- Dezvoltarea capacităţii de explorare şi comunicare Permanent Membrii comisiei


punându-se accent pe calitatea informaţiilor

- Elaborarea programului de pregătire suplimentară pentru Pemanent Membrii comisiei


elevii capabili de performanţe în vederea participării la
olimpiadele şi concursurile şcolare

- Parcurgerea ritmică a materiei în conformitate cu Lunar Membrii comisiei


planificările făcute

- Planificarea testărilor, alcătuirea testelor, corectarea Lunar Membrii comisiei


testelor elevilor din clasele a VIII-a pentru o evaluare
obiectivă

- Formarea şi dezvoltarea sistemului raţional Permanent Membrii comisiei

- Dezvoltarea capacităţii de exprimare prin însuşirea Permanent Membrii comisiei


limbajului specific fiecărui obiect de studiu

- Diversificarea conţinuturilor în scopul formării laturii Permanent Membrii comisiei


informative şi a orientării către licee

- Compatibilizarea cunoştinţelor cu vârsta elevului şi cu Permanent Membrii comisiei


experienţa anterioară a acestuia
REALIZAREA
2. - Realizarea legăturilor intradisciplinare prin creerea de Permanent Membrii comisiei
OBIECTIVELOR metode matematice ale unor fenomene abordate la alte
COGNITIVE discipline

- Prezentarea conţinuturilor într-o formă accesibilă în Permanent Membrii comisiei


scopul stimulării motivaţiei în studiul matematicii cât şi a
celorlalte obiecte de studiu
- Asigurarea unei continuităţi la nivelul experienţei Permanent Membrii comisiei
didactice în predarea matematicii

- Dezvoltarea deprinderilor de muncă intelectuală, logică,


algoritmizată Permanent Membrii comisiei

- Urmărirea competenţelor generale şi specifice cuprinse în


programele şcolare Permanent Membrii comisiei

- Dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală şi în


echipă, a capacităţilor de a formula probleme şi a imagina Permanent Membrii comisiei
algoritmi de rezolvare

- Dezvoltarea motivaţiei învăţării printr-o abordare


atractivă şi legată de concret a temelor din curriculum Permanent Membrii comisiei
- Dezbaterea în cadrul comisiei a metodologiei formării
continue a personalului didactic Membrii comisiei

- Informare ştiinţifică periodică privind specialitatea , prin Periodic


gazeta de specialitate, alte publicaţii, legislaţii Membrii comisiei

- Întocmirea şi dezbaterea de referate pe teme de La datele


PERFECŢIONAREA specialitate anunţate
PREGĂTIRII Membrii comisiei
DIDACTICE DE - Susţinerea de lecţii deschise La datele
3.
anunţate Membrii comisiei
SPECIALITATE - Elaborarea de teste pentru evaluările curente şi sumative La datele
anunţate Membrii comisiei
- Participarea la activităţile cercurilor pedagogice La datele
anunţate Membrii comisiei

- Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative şi a unui spirit Permanent Membrii comisiei
REALIZAREA de obiectivitate şi imparţialitate
OBIECTIVELOR
ATITUDINALE - Dezvoltarea curiozităţii faţă de studiul matematicii şi a Permanent Membrii comisiei
4. celorlalte obiecte printr-o abordare atractivă a temelor
propuse
Nr. _____________ / _______________

COMISIA METODICĂ OM ŞI SOCIETATE


Programul managerial pe anul şcolar 2017 – 2018
A. OBIECTIVE STRATEGICE:

1. Optimizarea predării - învăţării disciplinelor socio-umane


2. Creşterea numărului elevilor participanţi la olimpiadele şi concursurile şcolare şi
îmbunătăţirea rezultatelor obţinute.
3. Orientarea profesională a elevilor în funcţie de cerinţele vieţii. Pregătirea pentru integrarea
socială.
4. Implicarea mai consistentă a membrilor catedrei în derularea unor proiecte, programe
locale, judeţene sau naţionale.
B. DETALIEREA OBIECTIVELOR STRATEGICE:

1. OBIECTIV STRATEGIC: Optimizarea predării învăţării disciplinelor socio-umane

Nr. Obiective specifice Acţiuni Responsabilităţi Termen Observaţii


crt.
1 Realizarea proiectării Intocmirea planificărilor Membrii catedrei sept . 2017
didactice în conformitate cu calendaristice conform
cerinţele programelor şcolare cerinţelor
în vigoare

Întocmirea proiectelor Membrii catedrei Permanent


pe unităţi de învăţare
urmărind atingerea
competenţelor generale şi
specifice fiecărei
discipline
2 Dezvoltarea la elevi a Realizarea unor lecţii Membrii catedrei Permanent
capacităţii de cooperare cu interactive , centrate pe
ceilalţi în rezolvarea unor elev.
probleme teoretice şi practice
în cadrul diferitelor grupuri

3. Modernizarea predării Utilizarea tehnologiilor Membrii catedrei Permanent În funcţie de


disciplinelor sociale . informaţionale şi de lecţie - cel
comunicare(TIC) în puţin una pe
predarea disciplinelor semestru
socio umane
2. OBIECTIV STRATEGIC: Creşterea numărului elevilor participanţi la olimpiadele şi
concursurile şcolare şi îmbunătăţirea rezultatelor obţinute.

Nr. Obiective specifice Acţiuni Responsabilităţi Termen Observaţii


crt.
1 Popularizarea în rândul Prezentarea la clasă , în Profesorii de toate Octombrie
elevilor a concursurilor şi cadrul orelor a concursurilor specialităţile 2017
olimpiadelor şcolare celor mai importante.
specifice disciplinelor
socio umane

2. Identificarea intereselor Constituirea loturilor de Membrii catedrei noiembrie


elevilor în legătură cu elevi care sunt interesaţi de 2017
studiul disciplinelor studiul disciplinelor sociale
sociale

3 Realizarea pregătirii Intocmirea unui grafic de Membrii catedrei noiembrie


corespunzătoare in pregătire suplimentară care 2017
vederea obţinerii să fie cunoscut şi acceptat
performanţei de elevi

3. OBIECTIV STRATEGIC: Orientarea profesională a elevilor în funcţie de cerinţele


vieţii. Pregătirea pentru integrarea socială

Nr. Obiective specifice Acţiuni Responsabilităţi Termen Observaţii


crt.
1 Cunoaşterea elevilor care Sondarea opţiunilor elevilor Profesorii care octombrie
optează pentru privind examenul de la predau discipline 2017
disciplinele socio-umane finalul clasei a VIII-a socio-umane
Relizarea unor întâlniri Profesorii care noiembrie
2. periodice cu elevii,necesare predau socio – 2017
informării acestora umane
4. OBIECTIV STRATEGIC: Participarea la derularea unor proiecte şi la luarea
deciziilor vizând optimizarea procesului de educaţie şi a parteneriatului educaţional

Nr. Obiective Acţiuni Responsabilităţi Colaborări Termen Observaţ


crt. specifice ii
1. Angajarea în - Încheierea unor - Prof. Mona Cârnaţ -Şc. Gim. ,,Avram
relaţii de acorduri parteneriale şi - Prof. Daniela Pop Iancu”, Alba Iulia
parteneriat a unor protocoale de - Prof. Doina Gavriluț -Şc. Gim.,,Ion
educaţional colaborare - Prof. Adriana Cleja Agârbiceanu” Cenade octombrie
interinstituţională - Prof. Floreta Popescu -Primăria Municipiului 2017
- Prof. Fer Titiana Blaj
- Prof. Ioan Borcea -Biblioteca Municipală
- Prof. Pușcă Vasile ,,Şcoala Ardeleană”,
- Prof. Reka Dezso Blaj
- Prof. Iudit Molnar - GPP nr. 2 Blaj
- Prof. Andrea Suciu - Biserica „Sfânta
- Prof. Makkai Deneş Maria” din Blaj
- Biserica Evanghelică
din Sebeş
- Liceul Teoretic Teiuş

2. Derularea unor -Participarea la - Prof. Mona Cârnaţ - Şc. Gim. Nr. 2 Sebeş noiembrie,
proiecte proiecte educaţionale - Prof. Doina Gavriluţ - Şc. Gim. Mihai decembrie
educative tematice, derulate la Eminescu, Alba Iulia 2017,
nivel de învăţământ ianuarie
preprimar, primar şi 2018
gimnazial martie
-Dezbateri, analize, 2018
evaluări aprilie
2018
3. Optimizarea -Dezbateri, cazuistică, -Prof. Doina Gavriluţ - Cabinetul de februarie
parteneriatului analize -Prof. Adriana Cleja asistenţă 2018
educaţional -Prezentarea unor psihopedagogică mai
şcoală materiale informative - GPP nr. 2 Blaj 2018
(grădiniţă)- tematice - Şc. Gim. ,,Avram
familie Iancu”, Alba Iulia

Întocmit: Prof. Adriana Cleja (responsabil catedră)


SCOALA GIMNAZIALA TOMA COCISIU BLAJ

2017-2018

Responsabil catedra : Prof. Prainer Carmen

1
Argument :
Activitatile de perfectioanare din scoala trebuie sa furnizeze sprijin teoretic si
practic si sa mobilizeze intregul colectiv la lucru pentru integrare in activitatea
didactica , pentru adaptare la cerintele actuale , pentru depasirea proximei dezvoltari in
ceea ce priveste competenta profesionala.
Dezvoltarea profesionala este de calitate daca :
- are ca scop imbunatatirea procesului de invatamant
- ajuta cadrele didactice sa raspunda eficient nevoilor elevilor cu diferite
stiluri si ritmuri de invatare
- este riguroasa , sustinuta si are in vedere o imbunatatire care sa reziste in
timp
- este indreptata catre dezvoltarea intelectuala a cadrului didactic
- este proiectata si condusa de cadre didactice ,se bazeaza pe cele mai bune
forme si principii de invatare pentru adulti,implica luarea deciziilor in colectiv
- raspunde in mod echilibrat atat nevoilor personale cat si nevoilor scolii
-se bazeaza pe utilizarea tehnicilor moderne
- conduce la schimbarea mentalitatii in sensul calitatii si competitiei.

Cine Obs
N Obiective Actiuni concrete Termen Răspunde .
R
1 1.Stabilirea -Intrunirea membrilor comisiei metodice; Septembrie Responsabil
cadrului -Analiza activitatii metodice desfasurate in anul Cadre
organizatoric scolar 2016-2017 didactice
-Prezentarea programului managerial; membre
-Stabilirea temei de studiu pentru anul scolar 2017-
2018;
-Stabilirea graficului actiunilor metodice pentru
anul scolar 2017-2018;
-Proiectarea activitatii instructiv-educative anuale si
semestriale; Stabilirea orarului;
.-Verificarea încadrării personalului,constituirea
grupelor,stabilirea opţiunii pentru manuale
alternative
-Studierea curriculum –lui şi a prevederilor
programelor şi manualelor şcolare
-Corelarea activităţii catedrei cu activitatea
cercului pedagogic

2
2 2. Optimizarea 1) Identificarea nevoilor de perfectionare a Permanent Responsabil
componentelor membrilor catedrei si elaborarea planului Cadre
structurale ale managerial al colectivului metodic didactice
procesului de 2)Informarea continua asupra problemelor de membre
invatamant specialitate cu caracter metodic ,pedagogic
,psihologic
3) Organizarea de dezbateri metodice pe
probleme de proiectare ,organizare , optimizare
si evaluare a procesului educational
4) Perfectionarea actiunii de predare , invatare ,
evaluare pentru cresterea eficientei activitatii
scolare
5)Cunoasterea nivelului de pregatire ale elevilor
,prin teste de evaluare initiala ,prognostica
,formative , sumativa
6) Realizarea de asistente ,interasistente pentru
popularizarea experientei positive si corectatea
carentelor metodico-stiintifice
7) Integrarea in colectiv ,sprijinirea debutantilor
8) Organizarea si realizarea pregatirii
suplimentare Sept-Oct.
9) Stimularea elevilor capabili de performanta
10) Controlul si monitorizarea evaluarii si
notarii
11) Verificarea temelor si caietelor de notite
12) Cercetarea si innoirea practicii educationale Responsabil
13)Transformarea procesului educational bazat pe Cadre
informatie si reproducerea lui intr-un invatamant didactice
global ,integrat si creativ ,bazat pe educatie membre

3 3. Asigurarea 1) Informarea membrilor colectivului metodic cu Sept- Dec.


circulatiei privire la activitatile de formare continua
informatiei proiectate la nivelul oraşului si judetului
2) Intocmirea si realizarea graficului de activitati
metodice Responsabil
3)Participarea la cercurile pedagogice si Cadre
schimburile de experiente didactice
4)Participarea la sesiuni de referate si membre
comunicari stiintifice
5)Prezentarea si dezbaterea programelor noi si
gasirea unor modalitati eficiente de aplicare a
acestora

3
4 4. Monitorizarea 1) Intocmirea fiselor de asistenta , a proceselor Permanent Responsabil
perfectionarii verbale la fiecare activitate metodica Cadre
periodice si 2) Intocmirea fisei de monitorizare a activitatii didactice
evaluarea cadrelor didactice din cadrul catedrei membre
activitatii cadrelor 3) Intocmirea si avizarea fisei de autoevaluare
didactice

5 5.Personalizarea -Întocmirea planificărilor calendaristice Sem I


ofertei personalizate în funcţie de clasă
educaţionale la -Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor
nivel educaţional şcolare
-Monitorizarea elaborării proiectării didactice
-Accentuarea laturii educative.Asigurarea unui Responsabil
conţinut practic- aplicativ Cadre
-Creşterea activităţilor independente, diferenţiate, didactice
de grup.Utilizarea de strategii activ – participative membre
-Evaluarea raportului formativ -informativ
-Monitorizarea progresului şcolar individual
-Aplicarea testelor predictive şi interpretarea lor Sem II
-Practicarea constantă a evaluării formative
-Elaborarea instrumentelor de înregistrare a
progresului şcolar şi valorificarea datelor

6 6.Dobândirea de -Activităţi de pregatire suplimentară în afara orelor


noi competenţe de curs. Sem II
profesionale şi -Învăţarea muncii cu calculatorul
dezvoltarea de -Susţinerea şcolarizării , prevenirea şi ameliorarea Responsabil
competenţe abandonului şcolar Cadre
metodice şisociale -Sporirea încrederii părinţilor în eficienţa şcolii Permanent didactice
-Cuprinderea tuturor elevilor din ciclul primar la membre
cursuri
-Organizarea de activităţi extraşcolare

7 7.Evaluarea -Gasirea celor mai eficiente modalitati si tehnici Sept.


Perfectionarea deevaluare predictiva, formativa si sumativa;
instrumentelor si -Implicarea copiilor in evaluarea lucrarilor pe baza
tehnicilor de criteriilor formulate de educatoare; Responsabil
evaluare si -Evaluarea rezultatelor copiilor la finalul anului Cadre
autoevaluare scolar in raport cu nivelul testat initial; didactice
-Înregistrarea rezultatelor In vacanţa membre
-Prelucrarea rezultatelor intersemestr
-Elaborarea strategiilor recuperatorii ială
8 8. Perfectionarea -Colaborarea cu C.C.D. si Consiliul consultativ al Permanent
prin activitati Inspectoratului scolar; Responsabil
metodico- -Participarea activa la cercurile pedagogice; Cadre

4
stiintifice si -Realizarea de schimburi de experienta didactice
psihopedagogice la interjudetene; membre
nivelul unitatii si -Implementarea unor proiecte educative
judetene -Diversificarea formelor de pregatire, de
perfectionare;
-Efectuarea unor sondaje de opinie pentru testarea
nevoii de perfectionare;
-Valorificarea initiativelor educatoarelor, difuzarea
experientei pozitive;
-Sustinerea de activitati demonstrative pe baza
folosirii metodelor active, moderne,eficiente
,adecvate situatiei de invatare, imbinate cu cele
traditionale;
-Organizarea si desfasurarea de activitati
extrascolare (vizionari de spectacole, excursii, Responsabil
vizite, serbari, Cadre
-Elaborarea de proiecte didactice model pentru didactice
fiecare categorie de activitate; membre
-Studierea personalitatii copiilor in scopul
fundamentarii stiintifice a activitatii instructiv-
educative;
-Consemnarea observatiilor asupra copiilor, a
progresului realizat de fiecare copil;
-Facilitarea cunoasterii materialelor metodice
elaborate de Inspectoratul scolar si M.E.C. in
scopul aplicarii corespunzatoare a programei;
-Realizarea de parteneriate cu unitati scolare din
judet si din tara.

9 9. Aplicarea 1. Găsirea soluţiilor,conlucrarea cu celelalte cadre Permanent Responsabil


principiului din aria curriculară Cadre
interdisciplinarităţ didactice
ii membre

10 10. Urmărirea 1. Ameliorarea predării eficiente. Sem I Responsabil


progresului şcolar 2. Diversificarea tehnicilor de activitate de învăţare Sem II Cadre
dirijată şi cunoaşterea acestei tehnici de către elevi. didactice
3. Evaluarea şi autoevaluarea membre

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ


PROF. PRAINER CARMEN

5
Obiectivele catedrei 2017+2018
-participarea a cat mai multor elevi la Olimpiada Gimnaziilor( Volei ,majorete, dansuri sportive, baschet,
fotbal, atletism, tennis de masa, sah, competitii paralimpice)
-participarea la toate competitiile organizate oficiale si neoficiale
-promovarea a cat mai multor sportivi la grupele de performanta la toate disciplinele sportive.
-participarea unui numar cat mai mare de elevi la proiectele , parteneriatele care se vor derula in acest an
scolar
-asigurarea unui nivel optim de sanatate elevilor.
-realizarea de parteneriate cu alte scoli
-participarea unui numar cat mai mare de elevi in activitatea sportiva

6
NR....….../…………….…………………

PLAN MANAGERIAL
al Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

AN ŞCOLAR 2017- 2018

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite
să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor
copiilor, la interesele de cunoaştere şi la potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de
educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi
transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii.
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi
aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă
de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere
în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi statornicesc o atitudine
justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite.
VIZIUNE :
Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în devenirea lor ca cetăţeni activi într-o
societate dinamică, în continuă transformare, contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.
Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară formală şi non-formală (elevul
devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ).
Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului de intervenţie în procesul
educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al
copilului.

PUNCTE TARI :
 Reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare: inspectorul educativ şi
inspectorul şcolar cu programe şi proiecte de cooperare internaţională – la nivel judeţean, coordonatorul de programe şi
proiecte şcolare – la nivelul unităţii de învăţământ, consilierul diriginte şi corpul profesoral – la nivelul clasei, structurile
organizaţionale ale elevilor şi părinţilor - la nivelul unităţii şcolare;
 Rezultate bune ale copiilor la manifestările educative locale, judeţene, regionale şi naţionale; Experienţă în domeniul
activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative derivate dintr-o problematică
educativă diversă;
 Diversitatea programului de activităţi educative;
 Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul anului şcolar
 Finalitatea proiectelor şi programelor educative ale copiilor prin participarea la competiţii la nivel de unitate, local, judeţean,
regional şi naţional;
 Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate, prin spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii
pentru copii;
 Existenţa parteneriatului educaţional cu familia în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului
educaţional;

PUNCTE SLABE :
 În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul educativ al conţinutului;
 Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare şi extraşcolare asupra dezvoltării personalităţii
elevului;
 Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi;
 Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
 Insuficienta formare a cadrelor didactice în domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
 Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor proiecte educaţionale interdisciplinare;

OPORTUNITĂŢI :
 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa comunităţii;
 Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional prin perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe
piaţa educaţiei;
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri;
 Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;

AMENINŢĂRI:
 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative;
 Oferta negativă a străzii şi internetului;
 Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală.
SCOPUL: Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea lor în vederea
valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni pro-activi.

OBIECTIVE STRATEGICE:

1. Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a procesului instructiv – educativ;
2. Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia;
3. Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală;
4. Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală;
5. Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de educaţie complementară;
6. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi
proiectelor educative de cooperare internaţională;
7. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducetea fenomenelor antisociale, de
abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;
8. Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
9. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea impactului acesteia în comunitate;
10.Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental – non-guvernamental în vederea responsabilizării tuturor factorilor sociali
implicaţi în susţinerea procesului instructiv-educativ.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

1. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.


2. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi extracurriculare în proiectarea activităţii
educative.
3. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare.
4. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării.
5. Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact.

REZULTATE AŞTEPTATE:

creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;


introducerea obligatorie elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice la fiecare obiect de
studiu; proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor acumulate şi a
abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu;
stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare,
extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;
stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii
şcolare/comunităţii; reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi
absenteismului şcolar;
creşterea ratei promovabilităţii şcolare; asigurarea şanselor
egale de dezvoltare personală; ridicarea calităţii resursei
umane din sistemul educaţional; formarea resursei umane
necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;
asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la potenţialul pe care
programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se integra;

OBIECTIVE:

Optimizarea relaţiei școală - familie;


Diversificarea activităţii extracurriculare;
Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea diminuării
punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.

Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi culturalizare;


Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru
monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor;
Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, naţional și internațional;
Continuarea parteneriatelor și activităților de voluntariat demarate și în anii trecuți.

MODALITĂŢI DE REALIZARE:

Monitorizarea disciplinei în şcoală;


Depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere comportamentală şi de delincvenţă juvenilă;
Colaborarea cu familia, Jandarmeria, Poliţia de proximitate, Centrul judeţean de asistenţă psihopedagogică în vederea reducerii
fenomenului de absenteism şi de violenţă şcolară;
Încurajarea participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare, la activităţile educative din şcoală sau din afara şcolii;
Activităţi de orientare şcolară şi profesională;
Activităţi de educaţie rutieră, sanitară şi de securitate personală cu invitaţi din rândul specialiştilor;
Implicarea și colaborarea elevilor/cadrelor didactice în vederea susținerii site-ului, revistei şcolii și în activități artistice;
Excursii tematice, vizite la muzee, drumeții etc.

GRUPUL ȚINTĂ:
elevii ciclului primar și gimnazial, cadrele didactice din școală
familia, societatea civilă, comunitatea și societatea în ansamblul ei.
PROIECTARE ŞI ORGANIZARE

Nr. Activităţi Responsabili Colaboratori Termen


crt.
1 Constituirea Comisiei diriginţilor şi Directorii Membrii CP 11 septembrie
desemnarea responsabilului Comisiei Diriginţii
metodice a ariei curriculare Consiliere şi
orientare
2 Întocmirea/reactualizarea bazei de date Diriginţii Secretara şcolii 30 septembrie
privind absenteismul, situaţia disciplinară Informaticianul
3 Elaborarea Programului activităţilor Consilierul educativ Diriginţii 15 octombrie
educative extraşcolare
(PAEE)
4 Întocmirea proiectărilor anuale şi Diriginţii și Alte şcoli, instituţii, 30 septembrie
semestriale a activităţii de consiliere şi învățătorii ONG-uri
orientare / a activităţilor extracurriculare
5 Întocmirea graficului de desfășurare a Consilierul educativ Direcţiunea 30 septembrie
activităților în cadrul programului Școala Cadrele didactice
după școală
6 Întocmirea programelor de parteneriate Diriginţii Instituţii cu atribuţii în Pe tot parcursul
educaţionale educaţie anului şcolar
7 Organizarea Consiliului Reprezentativ al Consilierul educativ Direcţiunea 30 septembrie
Părinţilor (CRP) Preşedinţii Asociaţia Părinţilor
comitetelor de părinţi Toma Cocişiu
pe clasă
8 Constituirea Consiliului Elevilor; Profesorul Direcţiunea 30 septembrie
întocmirea unui plan de activitate a coordonator Diriginții și învățătorii
acestuia Consilierul educativ
9 Întocmirea graficului de interasistenţe la Responsabilul Diriginţii 30 septembrie
orele de consiliere Comisiei metodice de Consilierul educativ
Consiliere şi orientare
10 Întocmirea unui nou Regulament de Comisia desemnată Direcţiunea, Membrii 30 octombrie
Ordine Interioară C.R.P.
11 Întocmirea programului de activitaţi C.P., C.A., Alte şcoli, instituţii, oct. - martie
pentru săptămâna „Şcoala altfel ” Consilierul educativ, ONG-uri
Directorii

IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE

Nr. Activităţi Responsabili Colaboratori Termen


crt.
1 Desfăşurarea orelor de dirigenţie conform Diriginţii Direcţiunea Săptămânal
actelor normative în vigoare
2 Respectarea termenelor privind etapele Coordonatorii de Direcţiunea, ISJ Alba Conform
proiectelor educaţionale demarate în proiect Partenerii educaţionali graficului
instituţia noastră Consilierul educativ

3 Organizarea unor acţiuni de prevenire a Diriginţii Centrul de Prevenire şi Semestrial


factorilor de risc asupra Responsabilul Consiliere Antidrog
comportamentului şcolar şi comunitar al Comisiei de Poliţia, Jandarmeria
elevilor (consum de alcool, combatere a violenţei
fumat,deteriorări de bunuri,violenţă)
4 Susţinerea unor acţiuni de însuşire şi Diriginţii Medici Semestrial
respectare a normelor de igienă, de Autoritatea de Sănătate
prevenire a îmbolnăvirii Publică
5 Desfăşurarea unor acţiuni de cunoaştere şi Diriginţii Direcţiunea Conform
respectare a regulilor de protecţia muncii, Responsabilul Poliţia graficului
a normelor de circulaţie, de prevenire a Comisiei de protecţia ISU
incendiilor muncii
6 Implicarea elevilor cu iniţiativă în Diriginţii Consilierul educativ Săptămânal
proiecte menite să stimuleze procesul de Profesorii Direcţiunea
dezvoltare personală şi calitatea stilului Consilierul şcolar Consiliul local
de viaţă
7 Implicarea elevilor în acţiuni de Diriginţii Direcţiunea Conform
cunoaştere şi respectare a normelor de Profesorii de ONG-uri calendarului
protecţia a mediului biologie/chimie
8 Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi Profesorii Diriginţii Conform
de pregătire a elevilor pentru concursuri, CRP graficului
olimpiade şcolare şi competiţii sportive Consilierul educativ
9 Organizarea etapei pe şcoală a Responsabilul Direcţiunea Asociaţia Conform
concursurilor şi olimpiadelor comisiei de Părinţilor Toma Cocişiu calendarului
concursuri şcolare
10 Desfăşurarea unor activităţi eficiente, Coordonatorii de Diriginţii Conform
atractive în cadrul programului Școala cerc/ club graficului
după școală Consilierul educativ
11 Oferirea de consiliere legată de tehnicile Profesorii Diriginţii Permanent
de învăţare şi de managementul Consilierul şcolar
informaţiilor, pentru evitarea eşecului
şcolar
12 Oferirea de consiliere educativă şi Diriginţii Direcţiunea Permanent
psihologică pentru elevii cu devieri Consilierul şcolar Consilierul educativ
comportamentale sau a celor cu probleme
sociale ori materiale
13 Marcarea prin activităţi culturale a Profesorii Direcţiunea Calendar
marilor evenimente ale istoriei şi culturii Consilierul educativ evenimente
naţionale, europene, mondiale ( Ziua Asociaţia Părinţilor 2017-2018
Educaţiei, Ziua Națională a României, Toma Cocişiu, CRP
Ziua Europei etc.)
14 Derularea activităţilor de tradiţie ale Profesorii Consilierul educativ Calendar
şcolii: Ziua Şcolii, Concursul de creație Direcţiunea evenimente
literară ,,Ion Agârbiceanu, Simpozionul Primăria, Biserica 2017-2018
Județean Personalități românești: Toma Poliţia
Cocișiu – model pentru elevii și dascălii
de azi etc.
15 Implicarea elevilor în acțiuni de Profesorii Consilierul educativ Semestrial
voluntariat Direcţiunea
Consiliul local
Org.
nonguvernamentale
16 Îmbunătăţirea imaginii şcolii prin Diriginţii CRP Permanent
ambientizarea personalizată, apariţii în Direcţiunea Asociaţia Părinţilor
presă, pe site-uri educaţionale Consilierul educativ Toma Cocişiu
Agenţi economici
CONTROLUL ŞI EVALUAREA PROGRAMELOR EDUCATIVE

Nr. Activităţi Responsabili Colaboratori Termen


crt.
1 Aplicarea unor seturi de chestionare Responsabil CEAC Direcţiunea Setul 1
elevilor/cadrelor didactice/părinţilor Diriginţii Noiembrie 2017
pentru cunoaşterea priorităţilor educative Consilierul educativ Setul 2
precum şi a impactului activităţilor Februarie 2018
educative desfăşurate
2 Monitorizarea tuturor acţiunilor Consilierul educativ Direcţiunea Lunar
educative extraşcolare desfăşurate în Responsabilii
şcoală, urmărindu-se stadiile de comisiilor
parcurgere, optimizarea demersului
didactic, finalitatea acestora
3 Realizarea de interasistenţe la orele de Responsabilul Direcţiunea Săptămânal
consiliere şi la activităţile educative Comisiei metodice a Consilierul educativ
ariei curriculare Diriginţii
Consiliere şi orientare
4 Prezentarea de rapoarte specifice: Consilierul educativ Direcţiunea Semestrial
- Raportul dirigintelui la sfârşit de Diriginţii
semestru
- Raportul Consilierului educativ

Consilier educativ,

Prof. înv.primar FRǍŢILǍ CRINA


ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”TOMA COCIŞIU”
BLAJ, JUD. ALBA

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA


VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI
DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ȘI
PROMOVAREA
INTERCULTURALITĂȚII

AN ŞCOLAR 2017 - 2018

COMPONENŢA COMISIEI:
Cf. deciziei nr.
Preşedinte - prof. dr. Dulău Alina
Responsabil: – prof. Gavriluţ Doina
Membri: – prof. Popa Monica
- Prof. Cetean Brânduşa
- Pușcașu Maria Anca
ŞCOALA GIMNAZIALĂ”TOMA COCIŞIU” BLAJ – JUD.ALBA

PLAN DE MĂSURI
PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ȘI PROMOVAREA
INTERCULTURALITĂȚII

AN ŞCOLAR 2017 - 2018

1. DIAGNOZA
Din observaţiile mediatorilor violenţei, a cadrelor didactice şi părinţilor cea mai mare frecvenţă a agresiunilor o au cele din relaţia elev-
elev, reprezentate în special de violenţa verbală.Activităţile de prevenire desfăşurate în anii anteriori au avut consecinţe pozitive, actele
violente fiind reduse.Asimilarea toleranţei ca valoare a şcolii îi ajută pe elevi să conştientizeze consecinţele violenţei şi să adopte
comportamente adaptative.
Informarea si implicarea în activități de combatere a discriminării prin activități formale, nonformale și informale interculturale sunt
metodele folosite pentru atingerea obiectivelor.
În zona şcolii nu au avut loc acte grave de violenţă.

2. SCOP
Asigurarea unui mediu de viaţă socială armonios, liniştit, sănătos şi sigur pentru întreaga comunitate, conform standardelor europene.
Prevenirea actelor violente prin dezvoltarea toleranţei şi un bun management al furiei.Combaterea discriminării prin activități interculturale.
3. OBIECTIVE
• Reducerea numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul unităţii de învăţământ şi în zonele adiacente acesteia.
• Analizarea periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă/ infracţiunilor.
• Pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea normelor de
convieţuire socială.
• Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a criminalităţii, traficul de persoane, reducerea consumului de droguri.
• Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea
actelor de violenţă/ infracţiunilor, corupție, dicriminare prin implicarea tuturor factorilor educaţionali.
• Eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în zona unităţilor de învăţământ.
• Identificarea și combaterea faptelor de discriminare.
4. REZULTATE AŞTEPTATE
Obiectivul 1 :
 Cunoaşterea permanentă a stării de siguranţă existentă în unitatea şcolară;
 Identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor, în special a manifestărilor agresive.
Obiectivul 2 :
 Cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale privind minoritatea şi consecinţele juridice asociate săvârşirii de infracţiuni sau alte
fapte antisociale;
 Cunoaşterea de către elevi a măsurilor de prevenire a criminalităţii în vederea reducerii riscului victimei;
 Reducerea numărului de elevi implicaţi în comiterea de infracţiuni, atât în calitate de victime, cât şi de autori
Obiectivul 3 :
 Formarea, la nivelul şcolii, a unor formatori, din rândul elevilor, care să fie capabili să organizeze şi să desfăşoare activităţi cu
caracter preventiv destinate propriilor colegi.
Obiectivul 4 :
 Monitorizarea situaţiei existente în şcoală din punct de vedere al siguranţei elevilor;
 Schimbul de informaţii cu privire la faptele antisociale care se produc în zona şcolilor;
 Stabilirea unor măsuri comune menite să prevină şi să combată astfel de fapte.
Obiectivul 5 :
 Creşterea gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ
Obiectivul 6:
 Identificarea faptelor de discriminare.
 Intensificarea activităților interculturale.

5. PERIOADA DE IMPLEMENTARE
Anul şcolar 2017 – 2018

6. LOC DE DESFĂŞURARE
Şcoala Gimnazială “TOMA COCIŞIU” BLAJ
7. COORDONATORI
Preşedinte - prof. dr. Dulău Alina
Responsabil: – prof. Gavriluţ Doina
Membri: – prof. Popa Monica
- Prof. Ceteam Brânduşa
- Pușcașu Maria Anca

8. PARTENERI :
Instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, autorităţi locale, mass-media.

. ACTIVITĂŢI
ÎN CADRUL PLANULUI DE MĂSURI

COORDONEAZĂ/
OBIECTIVUL ACTIVITATEA / ACŢIUNEA / MĂSURA EVALUEAZĂ EXECUTĂ TERMEN OBS.
1. Analizarea Elaborarea periodică de activitati in colaborare cu politia în Director Dulău Alina
situaţiei din unitatea scopul cunoaşterii situaţiei reale cu privire la prevenirea Dir. Adj. Prof. Membrii Semestrial
de învăţământ, în actelor de violenţă, discriminare, corupție comise în zona Marinescu Sabina comisiei,
special în ceea ce localului şcolii: tipuri de infracţiuni, frecvenţa comiterii, Prof. Gavriluţ Doina Diriginţi
priveşte violenţa moduri de operare, categorii de victime şi autori. Concluziile Resp. CEAC Învăţători
desprinse vor fi communicate structurilor operative şi Mărginean Rozina
autorităţilor locale.
Aplicarea procedurii privind prevenirea violenţei la nivelul
şcolii, aprobarea in CA. Oct. 2017
Aplicarea procedurii privind combaterea corupției și a Dec. 2017
discriminării.
2. Pregătirea Instruirea diriginţilor şi învăţătorilor astfel încât să poată Dulău Alina 1.IX.2017
antiinfracţională şi desfăşura activităţi educativ-preventive în şcoală cu elevii; Bălău Mirela Membrii 15.11.2017
antivictimală a Redactare regulilor clasei, prezentarea lor într-o formă Doina Gavriluţ comisiei,
elevilor în vederea atractivă pentru a fi afişate şi respectate,în clasele a V-a si
adoptării unui pregătitoare. Verificarea respectării regulilor în celelalte
comportament bazat clase.
pe respectarea Organizarea de întâlniri cu elevii în şcoală în scopul: Responsabil com Invaţătorii
normelor de -Identificării problemelor cu care se confruntă prof. Gavriluţ Doina diriginţii
convieţuire socială. aceştia şi găsirii unor mijloace de soluţionare; prof. Istrate Diana Sept. 2017
- Discutarea consecinţelor nerespectării regulilor Iulia Ciolan
la nivelul şcolii. Preiner Carmen
- Inițierea de activități antiviolență, Marcu Ana
antidscriminare de Consiliului Școlar al elevilor Popa Monica

Ziua internațională a zâmbetului, formarea atitudinilor Gavriluț Doina Gavriluț Doina 7 octombrie
pozitive, respectarea tuturor elevilor. Petru Mihaela Petru Mihaela
Suteu Susana Suteu Susana
Ziua Sănătății Mintale- povesti terapeutice ciclul primar Bălău Mirela Bălău Mirela 10
Puscasu Anca Puscasu Anca octombrie
Aplicarea programului de schimbare a atitudinilor faţă de Director
actele violente, LUNA TOLERANŢEI Dir. AdjBălău Mirela 16 X – 16
-acţiuni la nivelul claselor: regulile, drepturi şi îndatoriri; Responsabil com Diriginții, XI 2017
- toleranţa o valoare personal sau de grup?; prof. Gavriluţ Doina învățătorii
-realizarea rebusuri ale toleranţei; Gavriluţ Doina
- calendarul toleranţei;
membrii comisiei
- Ziua Toleranţei serbată la nivelul Petru Mihaela
şcolii.

Ziua Persoanelor cu dizabilități Prof. Gavriluţ Doina Dirignții, 3 dec.2017


3. Atragerea şi Bălău Mirela învățătorii
implicarea elevilor în Gavriluţ Doina
organizarea şi
desfăşurarea Participarea elevilor la activităţi de preventive alături de Dir. AdjBălău Mirela Elevii 2
activităţilor de poliţişti; Responsabil com octombrie.
prevenire a violenţei, ZIUA NONVIOLENŢEI prof. Gavriluţ Doina 2017
combaterea - expoziţie: Exmatriculăm violenţa; Tocaciu Diana
discriminării - expoziţie de desene pentru susţinerea nonviolenţei Bălău Mirela
„Toleranţă zero la violenţă”; Ciolan Iulia

Implementarea proiectului NECENZURAT in colaborare cu Gavrilut Doina Diriginti Oct. 2017-


Agenţia Naţională Antidrog-Alba martie 2018

Participarea la Concursului naţional de proiecte ale


elevilor “Nonviolenţa în mediul şcolar”, cuprins în prof. Marinescu
Calendarul Naţional al Activităţilor Extraşcolare(cu etapă Sabina Diriginţi Dec.2017-
locală, judeţeană şi naţională), cu susţinere financiară din Învăţători Mai.2018
partea M.E.C.T.S. şi a instituţiilor implicate în combatera
fenomenului la nivel de judet- la nivelul şcolii;
Colaborarea cu Agenţia Naţională Antidrog- activităţi cu prof. Gavriluţ Doina Elevii Martie biliote
elevii claselor a VII-a şi a VIII-a; Dir. Adj. Bălău Diriginţii 2017aprilie ca
Colaborare cu Agenţia pentru Prevenirea TRaficului de Mirela partenerii 2018
Persoane, elevii claselor a VIII-a. Cetean Brăndușa
Informare despre Consiliul National pentru Combaterea 21 martie
Discriminării; Ziua Internațională pentru eliminarea 2018
discriminării rasiale
Promovarea Crăciunul la noi și la alții-serbări de Crăciun; Prof. lb română Dec.2017
interculturalității Sărbătorile Pascale impreună- activități impreuna cu elevii Prof. religie Apriie 2018
de la secția maghiară: expozitii oua pictate, desene.
Colaborarea cu reprezentanţii Comisiei Judeţene de Responsabil com
Monitorizare a Violenţei care monitorizează activitatea prof. Doina Gavriluţ
Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
mediul şcolar din şcoală în vederea identificării măsurilor Director- Prof.dr. Membrii
concrete ce se impun pentru prevenirea faptelor antisociale; Dulău Alina comisiei, Permanent
stabilirea unui sistem de comunicare în vederea intervenţiei
rapide pentru aplanarea sau soluţionarea stărilor conflictuale
ori a actelor de violenţă.

4. Crearea unui Asigurarea pazei, în concordanţă cu prevederile legii nr. Responsabil com
sistem de comunicare 333/2003 şi identificarea unor soluţii eficiente de organizare prof. Doina Gavriluţ
reală şi eficientă a controlului. SPOP Permanent
între şcoală, autorităţi Prezentarea legislației privind discriminarea: Director- Prof.dr. Prof. Nov. 2017
şi familie pentru .ORDONANTA GUVERNULUI nr. 137 din 31.08. 2000 Dulău Alina
identificarea, (republicată) privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor
monitorizarea şi de discriminare)
prevenirea actelor de HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1194 din 12.12.
violenţă/ infracţiunilor, 2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National
prin implicarea tuturor pentru Combaterea Discriminarii
factorilor educaţionali
Participarea periodică a ofiţerilor de prevenire şi a Responsabil com
politiştilor de proximitate la şedinţele cu părinţii, activităţile prof. Doina Gavriluţ CAPC Permanent
şcolii. SPOP
Director- Prof
dr.Dulău Alina
Organizarea de întâlniri cu părinţii ai căror copii au Diriginţii Diriginţi
probleme de comportament şi cu diriginţii claselor în care Prof.consilier Doina Învăţători
aceştia îşi desfaşoară activitatea, în vederea discutării Gavriluţ Permanent
modalităţilor de prevenire a victimizării elevilor şi a Oct. 2017
implicării lor în fapte antisociale

Realizarea unor activităţi extraşcolare (artistice, sportive, Dir. AdjBălău Mirela Diriginţi
culturale) care să stimuleze spiritul de echipă şi comunicarea Învăţători
între elevi şi care să constituie alternative educative de Resp. active Permanent
petrecere a timpului liber extraşcolare Frațilă
Desfăşurarea unor activităţi extraşcolare prin care se oferă Crina
elevilor posibilităţi de manifestare creativă, creşterea stimei
de sine şi promovarea interculturalității.
Identificarea familiilor în cadrul cărora elevii (minori) sunt Responsabil com Diriginţi
supuşi la abuzuri şi luarea raidă a măsurilor ce se impun prof. Doina Gavriluţ Învăţători
Permanent
Director- Prof.dr.
Dulău Alina
Cooptarea institutiilor guvernamentale şi Responsabil com
neguvernamentale care pot acorda asistenţă psihologică şi prof. Doina Gavriluţ
sprijin elevilor cu situaţii materiale precare, cauzate de alte Membrii
situaţii familiale grave(lipsa unui părinte, părinţi bolnavi Director- Prof.dr. comisiei, Permanent
etc.), în derularea de programe de prevenire a victimizării Dulău Alina
copiilor.
Colaborarea cu specialişti de la CJRAE Alba pentru Responsabil com Prof. consilier
Consilierea individuală şi de grup pentru prof. Doina Gavriluţ
MANAGEMENTUL FURIEI în scopul diminuării violenţei Permanent
verbale. Director- Prof.dr.
Colaborarea cu Agenţia Naţională Antidrog pentru Dulău Alina
desfăşurarea unor acţiuni comune cu specialiştii .

Constituirea unei mape a şcolii care să conţină informaţii


privind : actele de violenţă înregistrate recent, situaţia
şcolară şi familială a elevilor implicaţi în astfel de Responsabil com Membrii
5. Eficientizarea evenimente, modul de soluţionare a incidentelor, cauzele şi prof. Gavriluţ Doina comisiei,
activităţii de condiţiile care au generat sau favorizat astfel de fapte, diriginţii Diriginţi Permanent
combatere a activităţi de prevenire desfăşurate , măsurile de securitate Învăţători
violenţelor şi a altor adoptate de conducerea unităţii de învăţământ.
fapte antisociale Identificarea, monitorizarea şi descurajarea acelor personae
comise în zona şcolii sau grupuri de personae (“găşti de cartier”) cu comportament Responsabil com Membrii
deviant care tulbură procesul de învăţământ, agresează prof. Gavriluţ Doina comisiei, Permanent
cadrele didactice ori elevii, produc distrugeri de bunuri. toate cadrele
didactice
Includerea şcolii în itinerariile auto şi pedestre ale poliţiei, ca Responsabil com
punct obligatoriu de staţionare şi trecere, în special pe timpul prof. Doina Gavriluţ
afluirii şi defluirii elevilor. SPOP Permanent
Director- Prof.dr.
Dulău Alina
Popularizarea sistemului de intervenţie-112 pentru apelarea
acestuia în cazuri de încălcare a normelor de conduită Responsabil com Diriginţi Permanent
privitoare la siguranţa publică în şcoală. prof. Gavriluţ Doina Învăţători

Director,
prof. Dr. Dulău Alina responsabil comisie,
prof. Doina Gavriluţ