Sunteți pe pagina 1din 52

Primăvara

sănătăţii
noastre

 www.hofigal.eu  numărul 21  Februarie / Martie 2010 


SUMAR
Produse HOFIGAL
Sănătatea minţii şi trupului
Denumiri dacice de plante medicinale
Sănătatea sufletului
 pag.2-4 de succes
Sărbătorile dragostei şi primăverii la români  pag.5
HOFIGAL se prezintă
Un „motor” de a cărui turaţie depinde succesul:
Departamentul Marketing  pag.6-7
Sfaturi de sezon
Afecţiuni respiratorii la sfârşit
de iarnă şi în prag de primăvară  pag.8-9
Sănătatea şi programul zilnic obligatoriu
al celor care muncesc  pag.10-13
Curele de după Sărbători, mereu în actualitate  pag.14-15
Guta şi remediile sale fitoterapeutice  pag.16-19
Îngrijirea corporală prin gemoterapie  pag.20-21
Restituiri cu Ştefan Manea
Odată cu primăvara orice om poate renaşte!  pag.22
Din miracolele naturii
Urzica - “focul” din grădină care
“arde” durerile şi întăreşte sănătatea  pag.23-25
În sprijinul specialistului practician
Alternative nutriţionale: Vinul cu plante -
aliment, medicament sau supliment?  pag.26-28
Centre medicale
Complexul de Terapie Naturală “Alexandra” Breaza  pag.29-31
Ozonoterapia în tratamentul sindromului
dureros lombar la Complexul Medical HofiMed  pag.32-33
Produse HOFIGAL de succes
Produse naturale biocompatibile ce favorizează
creşterea capacităţii de apărare a organismului  pag.34-35
Noutăţi terapeutice
HOF LIPOMIN  pag.36
Rolul gemoderivatelor în întărirea şi menţinerea
imunităţii organismului  pag.37
Parteneri
Televiziunea TRINITAS  pag.38
Recenzie
Microîncapsularea pentru sisteme alimentare  pag.39
Eveniment
“Şcoala Arborilor” - Proiect educaţional  pag.39
Sfaturi de sezon

FLAVOVIT C
Frigul şi agravarea simptomatologiei unor afecţiuni  pag.40
Reţete culinare naturale de sezon
Alegerea hranei  pag.41

Editorial
Cititorul întreabă, medicul răspunde
 pag.42-43
HOF IMUN

ECHINACEA
Scheme fitoterapeutice pentru tratarea
giardei, hepatitei cronice virale de tip C
şi a astmului bronşitic infecţios  pag.44-46

Adrese utile  pag.48

Parteneri
Editorial

Sănătate
prin vitamine,
săruri minerale,
enzime şi
antioxidanţi,
toate naturale
Dipl. Ing. chim.
ŞTEFAN MANEA
Director General HOFIGAL

Doresc să subliniez acest mare adevăr, cap, peste 30 milioane - majoritatea tineri Vitaminele sunt substanţe organice
confirmat din ce în ce mai puternic de rezul- - suferă de impotenţă şi astfel avem tabloul complexe, prezente în cantităţi foarte mici în
tatele ştiinţifice ale ultimilor 3 decenii: sunt stării de sănătate a unui popor tratat cu cele diferite alimente; au rol esenţial în menţine-
voci dintre cele mai autorizate care spun că mai „moderne” medicamente de sinteză şi în- rea vieţii, în desfăşurarea normală a diverse-
sănătatea nu mai trebuie privită prin pris- ţelegem de ce sistemul de sănătate este cea lor procese din organism. Ele nu pot fi înlo-
ma volumului de bani alocaţi, prin procentul mai teribilă afacere a timpurilor noastre. Înţe- cuite unele cu altele şi nici una dintre ele nu
mare din PIB utilizat. În acest sens trebuie în- legem de ce SUA era pe locul 43 în lume din poate fi sintetizată în cantităţi suficiente de
ţeles că îngrijirea sănătăţii trebuie să abando- punct de vedere al speranţei de viaţă. organism, iar insuficienţa lor provoacă boli
neze ideea de “afacerea colosală” a secolului Acestea sunt datele care au dus la decla- carenţiale.
nostru. Tonul este dat tocmai de oamenii de raţiile conform cărora sistemul medical este Fără vitamine viaţa nu este posibilă.
ştiinţă din ţara în care sunt alocaţi pentru să- în centrul crizei şi au determinat lumea să îşi Până acum au fost identificate aproxima-
nătate 16% din PIB – este vorba de SUA. Lo- pună întrebări referitoare la“industria”sănătă- tiv 20 de vitamine. Le enumerăm pe cele
gic ar fi fost ca la un aşa volum imens de bani ţii, arătând că principalii ucigaşi nu sunt câm- mai cunoscute: A, complexul B, C şi D. Şti-
alocaţi sănătăţii SUA să aibă cel mai sănătos purile de luptă ci propriul mediu, care duce la inţa modernă a mai inclus alte câteva din
popor din lume, cu atât mai mult cu cât aco- o gama variată de boli. Concluzia oamenilor grupul B, L, T, U etc.
lo ştiinţele medicale moderne sunt cele mai de ştiinţă a fost aceea că în ultimii 200 de ani Vitaminele se găsesc în diferite alimente
avansate (tehnici chirurgicale, transplanturi, progresul, modernizarea, au mers împotriva de origine vegetală sau animală. Cu excepţia
radiografii, descoperiri de senzaţie în dome- naturii. Industrializarea ignoră în permanen- vitaminei D şi parţial E, organismul uman nu
niul enzimelor, al bolilor autoimune etc.). ţă legile naturii, iar aceasta îi pedepseşte pe sintetizează aceste substanţe organice, ele
Pare un paradox că, deşi deţine cel mai cei care i-au încălcat legile nescrise. trebuind ingerate din alimente sau ca supli-
costisitor sistem sanitar din lume, populaţia Studii OMS arată că 80% din bolnavii mente (tablete, capsule, picături). Pentru a
Americii are totuşi o rată în creştere a îmbol- Americii se datorează medicamentelor con- putea fi absorbite în organism ele se dizolvă
năvirilor. sumate uneori în mod abuziv. fie în grăsimi – liposolubile (A, D, E, F, K), fie în
Din estimările experţilor, 58 milioane de Iată de ce întoarcerea la natură este o ne- apă - hidrosolubile (B, C, P).
americani suferă de cel puţin o boală croni- cesitate existenţială; personal cred că Ameri-
că, numărul morţilor se apropie de un mili- ca va fi printre primele ţări care va folosi pro- După rolul lor, vitaminele sunt:
on, iar cheltuielile medicale datorate numai priile-i cercetări ştiinţifice pentru a se întoarce l Vitamine de construcţie, pentru reîn-
aceastei situaţii, sunt de peste 115 milioane la natură. Asta înseamnă hrană naturală fără noirea celulelor, stimularea creşterii şi conso-
de dolari. E-uri şi dacă se poate chiar BIO, înseamnă lidarea sistemului osos (A, B6, B9 şi D)
Peste 38 milioane de americani suferă de apă curată, atmosferă curată, vitamine şi să-
invaliditate provocată de boli cronice. Numă- ruri minerale naturale, antioxidanţi şi enzime. l Vitamine care contribuie la transfor-
rul diabeticilor se aproprie de 20 milioane şi Va fi o luptă grea atât cu „puterea banului” şi marea hranei în energie (B1, B2, B3, B5, B6 etc),
este în continuă creştere. Peste 12 milioane a profitului industriei farmaceutice de sinte- aici intră şi coenzima Q10
de americani primesc îngrijiri medicale pen- ză cât şi cu mentalitatea oamenilor. l Vitamine de protecţie care ajută la în-
tru cancer. Unul din cinci americani suferă de Sunt convins că drumul spre produsele tărirea sistemului imunitar, sănătarea pielii şi
cancer de prostată. Peste 37 milioane suferă naturale nu poate fi oprit, fiind drumul ară- a ţesuturilor (complex B, C, E)
de artrită şi peste 20 milioane suferă de os- tat chiar de Creator. Aceasta cu atât mai mult
teoporoză, mai adăugăm că peste 35 de mi- cu cât sunt ţări care au făcut paşi în această
lioane de americani adulţi sunt obezi şi pes- direcţie: Japonia, China, India, Tailanda, mer-
te 60 de milioane suferă de dureri cronice de gând spre medicina preventivă. - continuare în pagina 42 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 A


Sănătatea minţii şi a trupului

Denumiri dacice de
- partea I -
Platon, în dialogul său Charmides, Tocmai datorită acestui interes şi ta- aproximaţie pentru fonemele specifice,
pomeneşte leacurile şi descântecele me- lent al dacilor cu privire la cunoaşterea acelea care trebuie să fi lipsit din limba
dicilor daci, în cuvintele: “Aşa stau lucru- şi folosirea plantelor medicinale, dispu- greacă veche. Nesiguranţei acesteia ine-
rile, Charmides, şi cu descântecul nostru. nem de unul dintre cele mai importante rente este posibil să i se fi adăugat şi de-
L-am învăţat cu prilejul unei expediţii, de tezaure de limbă dacă pe care ni l-a lăsat formări suferite la repetatele copieri ale
la unul dintre medicii din Tracia ai lui Zal- istoria, altfel atât de parcimonioasă cu manuscriselor de către copiştii care, este
moxis, despre care se zice că au darul de informaţiile privind limba dacilor. de presupus, nu aveau nici cele mai vagi
a te face nemuritor”. Tot el consemnează cunoştinţe de limbă dacă. Deformarea
principiile holistice ale medicinei geto- menţionată pare evidentă în câteva ca-
dace, atribuindu-le unui medic din Tra- zuri. Totuşi lucrarea lui Dioscorides a fost,
cia lui Zalmoxis: “Zalmoxis, regele nos- în general, îngrijit redactată, cu o orto-
tru, care este un zeu şi un mare înţelept, grafie relativ corectă.[2]
ne învaţă ca, după cum e nepotrivit să în-
cercăm îngrijirea ochilor fără să vindecăm
întâi capul, tot la fel, nici capul nu poate fi
Pseudo-Apuleius
îngrijit nesocotind trupul; având în vedere Despre identitatea celui de al doilea
acest adevăr, trupul trebuie să fie îngrijit, autor de la care ne-au rămas nume de
în acelaşi fel, într-un mod potrivit, împre- plante din limba dacilor, Pseudo-Apule-
ună cu sufletul. Căci motivul pentru care ius, există prea puţine informaţii[3]. Co-
medicii greci nu se pricep la cele mai multe loman Vaczy înclină să creadă că el ar fi
boli este acela că ei nu cunosc tainele în- Lucius Apuleius Madaurensis, autorul
tregului pe care-l au de îngrijit. Dacă acest Dioscoride Apologiei şi al Metamorfozelor (Măgarul
întreg e bolnav, atunci nici partea nu poa- de aur). Este posibil ca acesta să fie cel
te fi sănătoasă. Dacă însă partea tulbura- Despre Dioscoride Pedanios, Co- care a întocmit lucrarea, păstrată în lim-
tă va fi vindecată, atunci şi întregul va fi loman Vaczy ne informează că a trăit în
din nou armonios, aşa cum trebuie să fie, sec. I d.Hr. Era originar din Anazarba, lo-
iar omul va trăi mult timp, plin de vigoa- calitate aflată în Cilicia (Asia Mică). A fost
re, bun la suflet şi fericit. Căci toate se trag militar, probabil medic în armata roma-
din suflet, atât cele rele, cât şi cele bune ale nă, pe timpul domniei împăratului Clau-
trupului şi ale fiinţei noastre întregi, revăr- dius (42-54) şi botanist. Este cunoscut ca
sându-se din suflet, aşa cum se răsfrâng de fiind autorul lucrării intitulate „De mate-
la cap asupra ochiului. Ca urmare, mai în- ria medica”, scrisă se pare între anii 60 şi
tâi sufletului trebuie să-i dăm îngrijire, 80 d.Hr. În text, autorul a dat corespon-
dacă vrem ca deopotrivă capul şi restul dentul unor denumiri de plante în mai
trupului s-o ducă bine. Iar sufletul se în- multe limbi, între care şi în limba dacă.
grijeşte cu descântece. Să nu te laşi îndu- De exemplu, o pagină din „De mate-
plecat să îngrijeşti capul nimănui, dacă ria medica” a lui Dioscoride (manuscrisul
nu-ţi va fi încredinţat mai întâi sufletul Vienna Dioscorides), reprezentă o Scân-
spre îngrijirea prin descântec. Aceasta este teiuţă (Anagallis arvensis). Pentru aceas-
greşeala pe care, acum, o săvârşesc oame- tă plantă se menţionează denumirile ba latină, căreia în lipsa titlului originar i
nii, încercând să vindece o parte fără cea- dacice cercer, cerceraphron, kerker, kerke- s-au atribuit denumirile „De medicamini-
laltă.” raphron. bus herbarum”, „De herbarum virtutibus”[4]
sau „Herbarius”. Se pare că scrierea pro-
Numeroase denumiri dacice de vine de la sfârşitul secolului II, adică la
plante medicinale sunt cuprinse în alte aproximativ un secol după ce Dioscoride
două lucrări antice de medicină, prima scrisese lucrarea sa. Dacă datarea este co-
aparţinând lui Dioscoride Pedanios, rectă, numele dacice de plante ar fi pu-
iar a doua lui Pseudo Apuleius. Con- tut fi adunate chiar de pe teritoriul Da-
form atestărilor unor istorici medievali, ciei Traiane.[5] Lucrarea, aşa cum ajuns la
printre care se găseşte şi Iordanes, dacii noi, este scrisă neglijent, cu ortografia
erau buni cunoscători ai plantelor medi- adesea stâlcită şi cu greşeli de copiere.
cinale, iar această cunoaştere era asoci- [6]
La fel ca în cazul transcrierii numelor
ată cultului lor religios. Seneca aflase şi de plante din limba dacă prin literele al-
el despre „acele ierburi ale căror rădăcini Lucrarea lui Dioscoride este scrisă în
fabetului grecesc, nici la transcrierea lor
strivite distilează ucigătoare sucuri şi ser- limba greacă. Alfabetul grecesc având
prin literele alfabetului latin nu a fost po-
vesc magiei fioroase a Medeei, ierburi care doar 24 de litere, redarea limbii dacilor
sibilă o redare corectă a unora dintre fo-
cresc la Dunăre”.[1] nu putea să fie realizată decât cu o mare
nemele limbii dace.
2 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l
Sănătatea minţii şi a trupului

plante medicinale
Interpretare botanică notate în aceleaşi lu-
crări vechi. Se precizea-
Din punct de vedere al studiului bo- ză şi timpul când au fost
tanic şi de medicină naturală este impor- culese aceste nume ge-
tant să se determine care sunt plantele to-dacice şi zona unde
medicinale confirmate prin cele două lu- au fost semnalate (cele
crări antice ca fiind folosite în lumea tra- mai multe de pe terito-
co-dacă. Analiza listei conduce la con- riul Dobrogei actuale).
cluzia, provizorie, că cele două lucrări se Deci, numele cele mai
referă la un număr de 53 plante, genuri multe sunt getice, dar
sau specii distincte. Dintre acestea au geţii şi dacii vorbeau
fost identificate cu destulă siguranţă un aceeaşi limbă cu unele
număr de 50 de plante (genuri sau spe- mici deosebiri.
cii).
Comentarii despre denumirile geto-
dacice de plante notate în scrierile lui Di-
Interpretare
oscorides şi Pseudo-Apuleius şi despre lingvistică
plantele cărora le aparţin aceste fitoni-
Din punct de vede-
me se găsesc şi în cartea “Contribuţii la
re lingvistic, sunt rele-
cunoaşterea limbii geto-dacice. Denumiri-
vante denumirile dis-
le dacice de plante” scrisă de Constantin
tincte din limba dacă
Drăgulescu şi Radu Drăgulescu, Edit.
furnizate de cele două
Univ. “Lucian Balga” Sibiu, 2000.
lucrări. Aceste denu-
Autorii analizează (alfabetic) toa-
miri pot sta la baza ori-
te numele dacice de plante, oferind in-
cărui studiu lingvistic,
formaţii despre presupusele etimologii
chiar dacă unele dintre
şi semantici ale acestora, dar şi despre
ele sunt variante pen-
identificarea speciilor notate sub aces-
tru aceeaşi plantă. Ioan
te nume. Determinarea plantelor este, tale sau diferenţe individuale de repro-
I. Russu apreciază că numele dacice de
pentru un botanist cu experienţă, relativ ducere şi percepere a fonemelor de vor-
plante sunt destul de numeroase, dar au
uşoară şi sigură pentru cca. 90% dintre bitorii de limbă dacă;
o valoare lingvistică redusă, deoarece:
specii. Aproximativ un sfert dintre nume- n greşeli de transcriere la copierea
n foarte puţine pot fi explicate eti-
le “dacice” au aceeaşi semantică pe care denumirilor de la un copiator de manus-
mologic
o regăsim şi în numele greceşti şi latine cris la altul. Existenţa prezumtivelor gre-
nmulte au forme corup-
te, iar câteva sunt imposibil şeli de transcriere nu poate fi exclusă.
de reconstituit în forma ori- Totuşi, pentru lucrările cu scop medical,
ginară. copiatorii trebuiau să dea o atenţie de-
Totuşi, Russu consideră osebită copierii, pentru a evita confuzii-
că ele provin de la popula- le cu urmări grave în tratamentele apli-
ţia dacă din nordul Dunării, cate.
şi anume din Dacia Roma- n dificultăţile de transcriere cu litere
nă şi include cel puţin 10-15 greceşti sau latine a unor nume rostite în
dintre aceste denumiri în re- limba dacă. Este posibil ca limba dacilor
pertoriul lexical etimologic să fi avut unele foneme existente în lim-
traco-dac din lucrarea Limba ba română care lipseau din limbile grea-
traco-dacilor (pp. 89-130). că şi latină în momentul înregistrării nu-
Existenţa variantelor de melor de plante dacice: ă, â, ş, ţ, j, ge, gi,
redare în scris a numelor da- ce, ci, unii diftongi sau triftongi.
cice de plante poate avea, în Despre aceasta Alexandru Papado-
principal, următoarele cau- pol Calimah scrie: „Copiştii greci au schi-
ze: monosit o mulţime de autori şi pătimeau
n diferenţe de rostire ale fireşte de boala originară de a supune re-
informatorilor de la care au gulelor elenice de prosodie şi de eufonie
fost preluate, denumirile pu- orice cuvânt străin.”
tând proveni din diferenţe
de rostire regionale, dialec- - continuare în pagina 4 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 3


Sănătatea minţii şi a trupului

- continuare din pagina 3 - asupra aceleiaşi idei. El spune: „Pe teritoriul l rostopasca, rostopaste şi crus-
european noi ştim sigur cum se pronunţau nu- ta pentru dacicul crustana;
Cuvinte comune în dacă, latină, greacă mai numirile topice latineşti şi greceşti. Cum se l tulpiniu, tulpinu, tulikina, ştiru-
Pe de altă parte, nu este exclus să fi exis- vor fi pronunţat în realitate numirile topice bar- mic, ştiru-roşi şi torsura pentru
tat cuvinte comune între limba dacilor şi lim- bare, nu ştim. [...] Se poate întâmpla ca multe dacicele tulpila, stirfozila şi storsura;
bile greacă sau latină. Mai mult decât atât, numiri topice româneşti actuale să fie directe l mazăre, măzăroi pentru dacicul mozula;
există argumente în favoarea găsirii unor cu- reflexe ale numirilor barbare, pe care nu le cu-
vinte comune în cele trei limbi. Ele pot pro- l sialia, salbia, jalea, jalea de câmp pentru da-
noaştem în original, ci numai în reproducerile
veni din: cicul salie;
greceşti şi latineşti, care erau de cele mai multe
l substratul autohton, limbile vorbite de ori nişte violente stâlcituri ale originalelor”.[8] l ulmul, ulmarea pentru dacicul olma;
populaţiile preindo-europene din zonă; Constantin Daicoviciu reţine ca „indis- l cicuta pentru dacicele colida, cycolida şi
l fondul comun indo-european al celor cutabil dacici” doar şase termeni: aniaserxe cocalida;
trei limbi; (iarbă săracă), budathla (limba boului), die- l tătârca pentru dacicul tutastra.
l împrumuturi mai noi de la o limbă la sema (coada vacii), dyn (urzică), mizela (cim- Este interesant să remarcăm că între
alta, explicabile prin contactele existente, bru), riborast (brusture). cuvintele din limba română actuală, a că-
timp de secole, între vorbitorii acestora. ror origine dacică este recunoscută ca foar-
Inventar te probabilă sau chiar sigură, se găsesc, cu o
Variante ale numelor Dimităr Decev (Pflanzen, pp. 47-48), ci- pondere apreciabilă, nume de plante. Nume-
Multiplele variante pentru numele acele- tat de Ioan I. Russu în Limba traco-dacilor le de plante pot fi cu uşurinţă incluse printre
iaşi plante se pot datora nu neapărat greşe- (ed. a II-a, 1967, p. 46) prezintă statistica: „Din capitolele lexicului în care exista o importan-
lilor copiştilor, ci mai curând dificultăţii tran- cele 40 de nume dace care apar în listele de si- tă dezvoltare a formelor de civilizaţie daco-
scrierii unor foneme existente în limba dacă, nonime ale lui Dioscoride, 8 (20%) sunt latine getă, suficientă pentru a oferi o rezistenţă
dar neexistente în latină sau greacă. La fel de (aprus, cercer, curionnecum, lax, petrina, pol- remarcabilă la influenţa altor limbi, inclusiv
plauzibil este ca variantele să reproducă, des- pum, rutastra, chordela), 5 (12,5%) sunt gre- a limbii latine. Vom adăuga aceasta la toate
tul de corect, diferenţe de dialect sau de grai, ceşti (crustane, ormea, sciare, phityphtela, zu- acele activităţi în care dacii excelau: păstorit,
care este posibil să fi existat în limba daco- uster), 27 (67,5%) sunt daco-trace (anarsexe, activităţi agricole specifice zonei geografice,
geţilor, răspândiţi pe un teritoriu întins. blis, boudathla, gonoleta, dacina, dielleina = apicultura, vânătoarea, pescuitul, meşteşu-
Alexandru Papadopol Calimah anali- dieleia, diesema, duodela, dyn, caropithla, di- gurile artizanale, dintre care mai ales ţesutul,
zează această problemă, a redării fonemelor nuboila, coala, coicolida = coicodila, cotiata, olăritul, prelucrarea pieilor şi a lemnului.
dace de către vorbitorii de limbă greacă şi la- mantia, mizela, olma, priadila, prodiorna, pro-
tină, considerând că filologii români vor avea pedila, rathibida, salia, seba, sicunux, teudila, Suport pentru studierea limbii române
capacitatea de a găsi soluţii pentru interpre- tulbela = tulla, zena)”. Multe nume dacice de plante, împreună
tarea numelor de plante păstrate de Diosco- Listele lui Pseudo-Apuleius au 32 de cu nume de persoane şi cu denumiri geogra-
ride şi de Apuleius. apelative dace, din care: 9 sunt latine (absen- fice transmise documentar sau epigrafic, sunt
Numele plantelor din lucrările lui Dios- tium rusticum, abiana, amolusta, aurumetti, în continuare obiectul de studiu al lingviştilor.
coride şi Pseudo-Apuleius au făcut obiec- bitumen, chordela, lax, torsoria, uaticina), 8 Ei pot găsi unele legi specifice evoluţiei limbii
tul studiilor mai multor savanţi români, prin- sunt greceşti (crustane, dracontos, eurupil- dace, sub influenţa limbii latine, către limba ro-
tre care: Bogdan Petriceicu Haşdeu (1874), lene, parithia, peripomasta, sciare, scimpeax, mână. Multe din aceste plante sunt utilizate şi
Grigore Tocilescu[9] Alexandru Papadopol- syreon), 15 sunt daco-trace (adila, apropria, astăzi în arsenalul fitoterapeutic.
Calimah[10] beneficiind de colaborarea cu bo- budalla, caecolida, dielina, diesapter, dinubu-
tanistul Dimitrie Brândză, Nicolae Drăganu la, diodela, discopela, mantia, olma, propedila, Farmacist Gabriela Vlăsceanu
(1921, 1922), Traian Săvulescu (1943), Ale- taudila, tirsozila, usazila). Inginer chimist Ştefan Manea
xandru Borza[11] Ioan Iosif Rusu[12] Constantin Astfel, în intervalul de timp dintre alcă-
Bibliografie
Daicoviciu[13] V. L. Bologa[14] H. Mihăescu[15]. tuirea listelor lui Dioscoride şi ale lui Pseu- 1. Vasile Bianu, Dicţionarul sănătăţii, Buzău, Imprimeria Al. Georges-
Un studiu laborios şi interesant este cel pu- do-Apuleius, numărul plantelor daco-trace cu, 1910;
2. George Brătianu, O enigmă şi un miracol istoric: poporul român, Bu-
blicat de botanistul clujean Coloman Váczy a scăzut de la 27 la 15. În acest fapt pare a se cureşti, Ed.Corint, 2000;
în lucrarea sa „Nomenclatura dacică a plan- oglindi procesul deznaţionalizării dacilor, res­ 3. Alexandru Busuioceanu, Zamolxis, Bucureşti, Editura Meridiane,
1985
telor”. Unele interpretări a dat şi Florentina pectiv a tracilor.” 4. Pavel Chirilă şi colectiv, Medicina naturistă, Bucureşti, Editura Me-
Preda în 1978.[16] Dintre plantele cu efecte terapeutice dicală, 1987;

Dintre cercetătorii străini care s-au ocu- existente în Dacia menţionate de scriitorul 5. Constantin C. Georgescu, Manual elementar de botanică forestieră,
Ed. Viaţa forestieră, 1939;
pat de listele de nume dacice de plante: Ja- şi botanistul din veacul al II-lea e.n., Pseudo- 6. Andrei Oţetea (coord.) Istoria Romîniei, Bucureşti, Editura Academi-
kob Grimm,[17] C. Sprengel, Lambecius, A. Sa- Apuleius în lucrarea “De medica minibus her- ei RPR, 1960;
7. Alexandru Papadopol-Calimah, Pedaniu Dioscoride şi Luciu Apuleiu,
racenus, J. G. Ackermann, E. Mayer, Wilhelm barum” exemplificăm: în: Analele Academiei Române, seria I, tomul XI. Ca broşură, Dioscoride
Tomaschek,[18] I. Bloch, J. Berendes, M. Ne- Aniarsexe - iarba sărată, Budathla - lim- şi Luciu Apuleiu (Botanica Daco-Getica), Bucuresci, Typografia Societă-
ţei Academice Române, 1879;
ubürger, M. Wellmann, A. Premerstein, Dimi- ba boului, Chlodela - ţelina de câmp, Cibo- 8. Bela Pater, Plante medicinale sălbatece, Bucureşti, Inst. arte grafice
tăr Decev, Vladimir I. Gheorghiev, Bussenma- rastra - brusture, Diesema - coada vacii, Dyn Bucovina, I.ETorouţiu, 1927;
9. Alexandru Philipide, Originea Romînilor, vol I, Iaşi, Tipografia Viaţa
cher, Daremberg, Sándor Lattyák. Wilhelm - urzica, Dzena - cucuta de apă, Kardama - Românească, 1925;
Tomaschek a considerat că „asemenea nume, papură, Koikodila - păpălau, Kroustane - 10. Florentina Preda, Geto-dacii în izvoarele antice, Culegere texte, Bu-

rar pot fi explicate just chiar şi în limbi complet rostopasca, Mantia - mure, Mizela - cimbru, cureşti, Fac. de Istorie, 1978;
11. Iuliu Prodan, Flora, Cluj, Cartea Românească S. A., 1923;
studiate, cu atât mai mult într-o limbă dispăru- Skite - scai. 12. Ioan I. Rusu, Etnogeneza românilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1981;
tă, necunoscută”. Părerile savanţilor sunt des- 13. Ioan I. Russu, Limba traco-dacilor, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura
tul de împărţite, mergând de la contestarea Asemănări cu numele româneşti ştiinţifică, 1967;
totală până la acceptarea totală a autenticită- Alexandru Papadopol-Calimah remar­ 14. August Scriban, Dicţionarul limbii române, Iaşi, Institutul de arte
grafice Presa Bună, 1939;
ţii originii dacice a numelor. că unele asemănări ale numelor dace de 15. I. Todor, Mic atlas de plante, Bucureşti, Editura Didactică şi Peda-
Este de reţinut remarca istoricului Gh. plante cu cele folosite de poporul român. gogică, 1968;
16. Coloman Váczy, Nomenclatura dacică a plantelor, în revista Acta
I. Brătianu, care scrie că autorii greci şi la- Deşi spune că lasă acest studiu în seama eru- Mvsei Napocensis, Partea I-a în vol V-1968, pp. 59-73, Partea II-a în vol.
tini n-au reuşit niciodată să transcrie per- diţilor în materie, dă următoarele exemple: VI-1969, pp. 115-129, Partea III-a în vol. VIII-1971, pp. 109-126 şi Partea
IV-a în vol. IX-1972
fect denumirile autohtone ale râurilor din l tura sau turitia, turice, turitia mare pentru 17. Constantin Drăgulescu şi Radu Drăgulescu, Contribuţii la cunoaşte-
spaţiul dacic.[7] dacicul tura; rea limbii geto-dacice. Denumirile dacice de plante Edit. Univ.„Lucian
Blaga”, Sibiu, 2000
Alexandru Philippide insistă şi el l iedera pentru dacicul edera; 18. www.ecolife.ro
19. www.wikipedia, enciclopedia liberă

4 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Sănătatea sufletului

Sărbătorile dragostei
şi primăverii la români
S Mărţişorul
fârşitul iernii şi începutul În pădure, în jurul focurilor aprinse, ti-
primăverii reprezintă pentru nerii, băieţi şi fete, stăteau de vorbă. Fetele
strângeau viorele şi tămâioasă, pe care le Legenda populară a mărţişorului spu-
tradiţia culturală românească
păstrau la icoane, fiind folosite apoi în di- ne că Soarele, întruchipat într-un bărbat
existenţa unor sărbători unice,
verse farmece de dragoste. Prin unele locuri, chipeş, cobora pe Pământ pentru a dansa
specifice acestui areal geografic, cu
exista obiceiul ca fetele mari să strângă apa hora în sate. Un dragon l-a răpit şi l-a în-
largi semnificaţii sprituale. Dintre chis într-un beci al unui palat. Nimeni nu
acestea se disting Dragobetele şi din omătul netopit sau de pe florile de fragi.
Această apă era păstrată cu mare grijă pen- îndrăznea să-l salveze. Un tânăr curajos a
Mărţişorul. călătorit 3 anotimpuri (vara, toamna şi iar-
tru că avea proprietăţi magice (se spunea că
na) până a găsit castelul şi s-a luptat cu dra-
Dragobetele - e “născută din surâsul zânelor”) şi putea face
gonul multe zile până a reuşit să-l înfrângă.
fetele mai frumoase şi mai drăgăstoase.
sărbătoarea tinereţii Soarele a fost eliberat iar sângele tânărului
La prânz, fetele începeau să coboare spre
şi a iubirii! sat în fugă (în sud această goană era numită
rănit cădea pe zapadă transformând-o în
ghiocei albi, mesageri ai primăverii. Tână-
Pe vremuri, în preajma zilei de 1 mar- “zburătorit”). Fiecare băiat urmărea fata care rul curajos a murit fericit văzând că viaţa
tie, cel mai adesea pe 24 februarie, oamenii îi plăcea. Dacă flăcăul era iute de picior şi sa a servit unui scop atât de nobil: venirea
ţineau sau făceau Dragobetele (Ziua Îndră- fetei îi plăcea respectivul urmăritor, atunci primăverii. Istoria mărţişorului mai spune
gostiţilor, Cap de Primăvară, Logodnicul avea loc o sărutare mai îndelungată în văzul că de atunci există obiceiul ca oamenii să
Păsărilor). Probabil că luna februarie era tuturor. Sărutul era logodna ludică a celor ofere doamnelor şi domnişoarelor amulete:
considerată lună de primăvară, iar ziua de doi, cel puţin pentru un an de zile; de multe un fir alb împletit cu unul roşu. Mărţişorul
24 era începutul anului agricol (uneori ziua ori astfel de logodne veneau înaintea logod- este un vechi obicei românesc moştenit de
ieşirii ursului din bârlog). nelor adevărate. la daci şi romani.
Dragobetele sărută fetele Mărţişorul este strâns legat de tradi-
ţia românească: el nu se întâlneşte decât
Divinitate mitologică similară lui Eros
în spaţiul carpatic şi în zonele limitrofe
sau Cupidon, Dragobete este considerat a
acestuia. Obiceiul este cu mult anterior
fi fiul Dochiei, un bărbat chipeş şi iubăreţ
creştinismului, fiind în legătură cu scena-
nevoie mare. Nu blând ca Sf. Valentin, ci
riul ritual al noului an agrar, celebrat pri-
năvalnic, el era la daci zeul care, ca un “naş
măvara.
cosmic”, oficia în cer la începutul primăverii
Până în veacul trecut, mărţisorul se dă-
nunta tuturor animalelor. În decursul anilor
ruia copiilor şi tinerilor - fete şi băieţi deopo-
această tradiţie s-a extins şi la oameni. Ast-
trivă - de 1 martie, înainte de răsăritul soare-
fel, de Dragobete, fetele şi băieţii se întâlnesc
lui. Şnurul de mărţişor, format din două fire
pentru ca iubirea lor să ţină tot anul, precum
de lână răsucite, colorate în alb şi roşu, sau în
a păsărilor ce se “logodesc” în această zi.
alb şi negru, reprezintă unitatea contrariilor:
Motivaţia preluării obiceiurilor păsări-
vară-iarnă, căldură-frig, lumină-întuneric,
lor era profundă, din moment ce păsările
fertilitate-sterilitate.
erau privite ca mesagere ale zeilor, cuvântul Femeile obişnuiau să atingă un bărbat Şnurul era legat la mână, prins în piept
grecesc “pasăre” însemnând chiar “mesaj al din alt sat în ziua de Dragobete ca să fie dră- şi purtat, după zone, până la Măcinici, Flo-
cerului”. găstoase tot anul şi mai aveau grijă să dea rii, Paşte, Armindeni, sau până la înflorirea
Dragobete este şi un zeu al bunei dispo- mâncare bună orătăniilor din curte, păsări- unor pomi fructiferi. Apoi era agăţat, ca
ziţii, de ziua lui făcându-se petreceri şi hore, lor cerului, nici o vietate nefiind sacrificată semn benefic, pe ramurile înflorite de mă-
iar de acolo porneau de multe ori viitoarele la Dragobete. De multe ori, flăcăii petreceau ceş, viţă-de-vie, vişin, cireş, se punea sub
căsnicii... din plin de Dragobete şi prin satele vecine, cloşcă ori se agăţa la icoană.
Înainte vreme, pretutindeni prin sate se ca să le meargă bine peste vară. Ziua scoaterii mărţişorului era marcată
auzea zicala: “Dragobetele sărută fetele!”. Pentru toţi, sărbătoarea dragostei era de o petrecere numită “băutul mărţişorului”.
Credinţa populară românească spune socotită una de bun augur pentru treburile Cu trecerea timpului, de şnurul bicolor s-au
că cei care participă la Dragobete vor fi feriţi mărunte, nu şi pentru cele mari. În ziua de legat monede de argint şi de aur. În ziua de
de boli tot anul. Dimineaţa, îmbrăcaţi în cele Dragobete oamenii nu munceau ca în zilele astăzi, de acest şnur se atârnă obiecte arti-
mai bune haine, tinerii se întâlneau în cen- cu sărbători religioase, ci doar îşi făceau cu- zanale, întruchipând diferite animale, flori,
trul satului sau în faţa bisericii. Dacă timpul răţenie prin case. Cele care lucrau erau fetele litere etc. Unele legende populare spun că
era favorabil, porneau cântând în grupuri îndrăzneţe, care chiar îşi doreau să fie “pe- mărţişorul ar fi fost tors de Baba Dochia, o
către pădure sau prin lunci, în căutarea ghi- depsite” de Dragobete. Chiar dacă mai “pe- veche zeitate agrară autohtonă, care, ajunsă
oceilor şi a altor plante miraculoase (folosite depsea” femeile, se considera că Dragobetele la vârsta senectuţii, moare şi apoi renaşte la
pentru descântece de dragoste); dacă vremea ocrotea şi purta noroc îndrăgostiţilor, tineri- echinocţiul de primăvară.
era urâtă se adunau la unii dintre ei acasă şi lor în general, putând fi socotit un veritabil
se ţineau de jocuri şi de poveşti. Cupidon românesc. Mihai Chirea

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 5


HOFIGAL se prezintă

Un „motor” de a cărui turaţie depinde succesul:


DEPARTAMENTUL MARKETING
În accepţiunea generală, marketingul reprezin- Cei „4P” – un limbaj al marketingului
tă “ştiinţa şi arta de a convinge clienţii sã cum-
Înainte de apariţia analizei de piaţă, majoritatea compani-
pere”. Simplist, marketingul reprezintă “arta şi
ilor se concentrau pe produse, angajând echipe de vânzători
ştiinţa de a vinde”. Datorită caracteristicilor pentru a împinge produsele pe şi în piaţă, fără a lua în conside-
proceselor de marketing, modalităţilor de im- rare nevoile reale ale acesteia. O organizaţie orientată spre ne-
plementare a deciziilor de marketing, accepţiu- voile pieţei şi ale clienţilor mai întâi determină dorinţele poten-
nilor şi viziunilor noi asupra elementelor care ţialilor săi clienţi şi mai apoi construieşte produsul sau serviciul.
Teoria şi practica marketingului sunt justificate prin convinge-
compun o acţiune de marketing, precum şi ca rea conform căreia, clienţii folosesc un produs/serviciu pentru
urmare a nivelurilor diferite de percepţie şi că au o nevoie, sau pentru că produsul/serviciu aduce un pre-
abordare a acestei componente a economiei supus beneficiu.
de piaţă, definiţiile şi explicaţiile aduse Două aspecte importante ale marketingului sunt: recruta-
rea de noi clienţi (achiziţie) şi menţinerea/impulsionarea rela-
termenului de marketing sunt variate şi
ţiilor cu clienţii existenţi (administrarea bazei de clienţi). După
permanent adaptate noilor realităţi ale ce un vânzător a trecut de faza de marketing de achiziţie (prin
mediului economic. “Marketingul este faptul că l-a convins pe un potenţial client să cumpere), mar-
un proces permanent prin care oame- ketingul administrării bazei de clienţi devine prioritar. Procesul
nii sunt încurajaţi să ia o decizie de de administrare a bazei de clienţi începe să schimbe vânzăto-
rul spre construirea unei relaţii, încurajând legăturile şi dezvol-
cumpărare, de folosire, de urma- tarea beneficiilor care l-au determinat pe client să cumpere,
re sau de conformare a unui îmbunătăţind produsul/serviciul pentru o continuă protejare
produs, serviciu sau valori ale a afacerii de intervenţia competitorilor.
altei persoane. Simplu: dacă Metodele de marketing sunt clasificate de mulţi ca fiind
ştiinţe sociale, în mod particular psihologie, sociologie şi eco-
nu facilitează “vânzarea” nomie. Antropologia are de asemenea o mică, dar în creştere,
unui produs atunci nu influenţă. Prin publicitate, se înrudeşte cu multe arte creative.
este marketing“. Pentru ca un plan de marketing să aibă succes, combinaţia ce-
lor patru “P” trebuie să reflecte dorinţele şi nevoile consumato-
rilor din piaţa ţintă. Încercarea de a convinge un segment de
piaţă să cumpere ceva ce nu îşi doreşte este foarte costisitoare
şi nu are prea mult succes. Comercianţii depind de cercetarea
de piaţă, atât formal cât şi informal, pentru a determina ceea ce
consumatorii au nevoie şi pentru ce sunt ei dispuşi să plăteas-
că. Comercianţii speră ca acest proces să le ofere un avantaj
competitiv solid. Oferta este de asemenea un lucru foarte
important, care vine să completeze teoria 4P. O alter-
nativă eficientă şi mai puţin costisitoare o consti-
tuie cybermarketingul.

6 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


În cadrul unei organizaţii, marketingul este func- Brandul Hofigal -
ţia de creare, comunicare şi livrare către clienţi a valorii
un vector comunicaţional
produsului de bază al companiei, sprijinind astfel vân-
zarea. Marketingul are o zonă de acţiune referitoare la În compania Hofigal, Departamentul
produs şi o zona de acţiune referitoare la imagine. Marketingul de Marketing a luat o mai mare amploare din ia-
produs controlează produsul de la concepere, lansare, până la faza nuarie 2007, când s-a conştientizat că o firmă pu-
de sfârşit de viaţă şi eventual de înlocuire cu un alt produs, contro- ternică în piaţă înseamnă un Marketing aplicat cerin-
lând produsul atât calitativ (modificări aduse de-a lungul duratei de ţelor actuale şi viitoare. Participarea la târguri şi expoziţii,
viaţă în funcţie de informaţiile din piaţă), cât şi cantitativ – market simpozioane, publicarea de articole în reviste din dome-
share. Marketingul de imagine reprezintă acele activităţi care cre- niul farmaceutic, lansări de produs iată câteva din activită-
ează notorietatea produsului prin brand sau marcă, folosind acţi- ţile acestui departament. Pe de altă parte, în cadrul departa-
uni de publicitate şi PR Popular, “marketing” reprezintă promovarea mentului, la compartimentul Medical & Promovare lucrează
produselor, mai ales publicitatea şi brandingul. Totuşi, în limbaj pro- 20 medici autorizaţi, cu pregătire atât în domeniul alopatiei, fi-
fesional, termenul are un spectru mai mare de înţelesuri, care au ca toterapiei cât şi al homeopatiei (cu competenţe în apifitoterapie,
element comun punerea în centrul atenţiei a clienţilor. Produsele acupunctură), care acordă gratuit consiliere oricărei persoane intere-
sunt dezvoltate pentru a satisface dorinţele unor grupuri de clienţi, sate de portofoliul Hofigal, deoarece în incinta fiecărei farmacii Hofi-
şi, în anumite cazuri, chiar a unor clienţi specifici. Marketingul se re- gal există amenajat un cabinet de consultanţă, din reţea proprie. În ca-
găseşte în patru segmente de activitate. Tipologia lui a devenit uni- drul acestora, produsele Hofigal se vând fără adaos comercial, adică
versal recunoscută, iar setul de 4P a devenit un termen specific. cu costul de producţie, în timp ce adaosul comercial pentru celelalte
produse farmaceutice este mai mic decât în celelalte farmacii, cu ex-
cepţia produselor cu preţ fixat de Ministerul Sănătăţii. Un rol impor-
Cei 4 P sunt: tant îl are şi compartimentul PR & Art care nu numai ca se ocupă de
relaţia cu clienţii externi dar se implică şi în realizarea în condiţii bune
lprodusul: Managementul produsului şi Marketingul de a graficii produselor companiei, a machetelor necesare activităţii de
produs se ocupă de specificaţiile bunului sau produsului în ca- promovare. Compartimentul PR & Art ştie că secretul relaţiilor bune cu
uză, şi de modul în care relaţionează la nevoile şi dorinţele utili- clienţii stă în comunicare. Prin comunicare se asigură o vizibiliate cla-
zatorului final; ră şi distinctă a organizaţiei în faţa clienţilor şi a concurenţilor. Acţiuni-
le întreprinse de-a lungul timpului ne-au ajutat să ne construim ima-
lpreţul: se referă la procesul de stabilire a preţului pentru un ginea unei companii serioase, de încredere, moderne, deschise spre
produs, inclusiv prin reduceri de preţ; inovaţii. Reputaţia solidă a companiei Hofigal i-a determinat pe par-
tenerii noştri de afaceri să dorească să încheie o relaţie de colaborare
lpromovarea: include reclama, relaţiile publice, publicita- de tip win-win. Totodată, au convins consumatorii să aibă încredere
tea, vânzările personale şi se referă la diferite metode de promo- în mărcile companiei. Păstrarea unor relaţii cu clienţii nu este op-
vare a unui produs, brand sau companie; ţională ci permanentă. La solicitările venite din partea clienţilor
se răspunde întotdeauna cu promptitudine. Un răspuns rapid
lplasamentul sau distribuţia, se referă la modul în care pro-
îi spune clientului că ne pasă şi că îl considerăm important
dusul ajunge la client; spre exemplu, plasamentul la locul vânză-
pentru companie. Dacă vechiului concept de marketing îi
rii sau desfacerii cu amănuntul. Acest al patrulea P face referinţă
corespundea o comunicare raţională, axată pe produs şi
la locul unde produsul sau serviciul este vândut (exemplu regi-
pe caracteristicile fizice ale acestuia, noul concept de
une geografică sau ramura industrială) şi segmentul căruia se
marketing a determinat şi organizaţia noastră să-
adresează (tineri, adulţi, familii, companii, oameni de afaceri, fe-
şi modifice discursul, introducând comunicarea
mei, bărbaţi etc.). Aceste patru elemente sunt de obicei numite
bazată pe argumente emoţionale. În acest
marketing mix. Un comerciant poate folosi aceste valori pentru
context, brandul HOFIGAL, ca vector
a întocmi un plan de marketing. Modelul celor 4P este folositor
comunicaţional, devine esenţial.
mai ales când se aplică pentru produse de o valoare redusă. Pro-
dusele industriale, serviciile şi produsele cu o valoare mare au
Drd. chim. DANIELA RAICIU
nevoie de mici adaptări ale acestui model. Director Marketing

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 7


Sfaturi de sezon

Afecţiuni respiratorii la sfârşit


de iarnă şi în prag de primăvară
În al doilea rând, întărirea sistemului imu-
nitar pentru a putea lupta împotriva agenţi-
lor externi şi a reduce inflamaţia cât mai cu-
rând posibil şi cu daune cât mai mici asupra
integrităţii aparatului respirator.
Tratamentul acestor boli este de lungă
durată şi necesită perseverenţă.
Acolo unde s-au produs leziuni ireversi-
bile tratamentul este de întreţinere şi în cele
mai fericite cazuri simptomatologia este mai
redusă dar boala nu dispare.
Alături de tratamentul alopat, există o se-
rie de remedii naturale care pot ajuta la dimi-
nuarea simptomatologiei, uneori la dispari-
Bolile aparatului respirator cu compo- ţia ei şi la creşterea calităţii vieţii bolnavului,

F nentă alergică, cum sunt astmul bronşic şi ri- cum ar fi :


uncţiile vitale ale organismului
fiind respiraţia şi circulaţia, ce nitele (asociate uneori şi cu conjunctivite), se
poate fi mai rău decât să nu poţi exacerbează la sfârşitul iernii imaculate de-
oarece îşi fac apariţia alţi şi alţi alergeni.
respira sau să simţi senzaţia de În practica medicală unele din cele mai
sufocare. Această senzaţie apare în frecvente boli respiratorii sunt astmul bron-
afecţiuni avansate ale aparatului şic şi bronşitele cronice cu sau fără compo-
respirator precum BPOC în stadiul nentă bronho-obstructivă. Ca manifestari cli-
terminal sau în cazurile de fibroză nice în cazul astmului există lipsa senzaţiei
pulmonară, pneumoconioze, crize de aer, tuse seacă şi doar uneori expectora-
severe de astm etc. ţie mucoasă. În cazul bronşitelor simptomul
predominant este tusea matinală cu expec-
Astmul şi bronşitele cronice toraţie mucoasă, 2-3 luni pe an, 2 ani la rând, Coenzima Q10 în ulei de căti­
alături de factorii de risc asociaţi (precum fu-
Afecţiunile aparatului respirator sunt va- matul, infecţii respiratorii repetate şi netrata- nă forte (cps.) are acţiune antioxidantă,
riate, provocate de numeroşi factori externi: te). Obiectiv, este prezentă dispneea expira- de îmbunătăţire a proprietăţilor reologice
mediu – poluare, alergeni, fumat şi interni: torie în cazul unui pacient astmatic. În cazul ale sângelui, de creştere a contractilităţii mi-
terenul alergic, zestrea genetică. Ele pot fi unui bronşite se remarcă un facies vultos, pa- ocardului şi a muşchilor striaţi, antiaritmică,
ale căilor aeriene superioare (rinite, amigda- cient de obicei supraponderal, raluri bronşi- antiaterosclerotică, de încetinire a procesului
lite, sinuzite, faringite, laringite) şi inferioare ce diseminate bilateral. de îmbătrânire al organismului. Contribuie la
(precum astmul, traheobronşitele, pneumo- Paraclinic, se poate observa la nivelul he- intensificarea funcţiilor cerebrale, este ener-
niile etc). moleucogramei o creştere a eozinofilelor, iar gizant celular; accelerează tranzitul intestinal
Aerul pătrunde în plămâni urmând calea: la analiza sputei în cazul astmului, cristale şi previne senzaţia de balonare; imunomo-
nas, gură, gât, trahee, bronhii şi în final ajun- Charcot –Leiden. dulatorie; contribuie la menţinerea echilibru-
ge în plămân la alveole. Proba prin care se diagnostichează lui hormonal; antianemică, detoxifiantă, de
Alţi factori externi mai sunt gazele, agen- aceste boli este spirometria, iar diagnos- creştere a rezistenţei la efort; de ameliorare a
ţii biologici virali şi bacterieni, alergenii. Cu- tic diferenţial între cele două o face testul funcţiei reproductive; vitaminizantă;
vântul „alergie” provine din limba greacă şi se cu Ventolin. Spirometria arată debitele vo-
traduce prin „altă reacţie”, adică organismul lumelor atât inspiratorii cât şi expiratorii
reacţionează diferit la agenţii pe care nu îi re- şi capacitatea pulmonară vitală şi totală a
cunoaşte ca fiind proprii. Aceşti alergeni acţi- plămânului.
onează la diverse niveluri ale aparatelor şi sis-
temelor şi au manifestările cele mai variate. Remedii fitoterapeutice
Alergia respiratorie este astmul bronşic care
se asociază foarte frecvent cu rinita alergică. Radiografia pulmonară este sugestivă
Un alt factor demn de luat în seamă este pentru a arăta gradul de încărcare al bronhi-
fumul de ţigară care este inhalat atât pasiv ilor şi gradul de hiperinflaţie al plamânului,
cât şi activ şi care provoacă atât inflamaţie cât şi existenţa unor formaţiuni ce pot îm-
cât şi leziuni ireversibile. piedica fluxul de aer.
Agenţii biologici precum virusurile şi bac- Ca şi tratament, în primul rând se evită
teriile pot provoca cronicizări ale atacurilor contactul cu alergenii, scoaterea pacientului
provocate prin acţiuni repetate şi tratamente din mediul respectiv (fum, gaze iriante, praf) Spirulina (cps.) de 1 g, Spirulina
incorecte sau insuficiente. Acţionează şi vara şi renunţarea la fumat. În cazuri avansate se
dar mai ales pe timp friguros şi primăvăratic, asociază kinetoterapia respiratorie. De ajutor cu Se, Spirulină cu extract total
atunci când organismul nu este pregătit să ar fi şi curele balneare cu aerosoli din staţiu- de cătină - produse naturale bogate în
lupte, fiind „astenic”. nile cu acest profil. principii biologic active care intervin în regla-

8 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Sfaturi de sezon

rea şi echilibrarea principalelor triţie, în cura de dezalcoolizare, obezitate,


funcţii metabolice şi imunolo- pentru creşterea rezistenţei organismului
gice ale organismului. Normali- faţă de unele boli infecto-contagioase şi în
zează schimburile de substanţe perioada de convalescenţă;
la nivel celular şi restabileşte legăturile inter-
celulare; antioxidantă; stimulează producţia Gemoterapice precum Nuc (mu-
de corticosteroizi, insulină, hormoni tiroidi- guri), Arin negru, Dud negru, Coacăz ne-
eni, adrenalină, noradrenalină; creşte capa- gru, Măceş, Porumbar, Plop negru, Alun
citatea de apărare a organismului faţă de in- recomandate în afecţiuni pulmonare (bron-
fecţii; rol antitoxic prin facilitarea eliminării şite cronice, emfizem pulmonar, scleroza pa-
metalelor grele, toxinelor şi radionuclizilor renchimului pulmonar, astm bronşic); afecţi-
(care constituie factori de risc de apariţie a Depurin (cps) supliment alimentar uni hepatice (hepatite cronice virale, hepatite
neoplaziilor); previne scăderea numărului de bogat în substanţe bioactive, indicat pentru cronice toxic-metabolice, ciroză hepatică, in-
leucocite după roentgenterapie; creşte can- completarea regimului alimentar în: afecţi- suficienţă hepatică); anemie hipocromă mi-
titatea de hemoglobină şi numărul de eritro- uni hepatice, gastrite hipoacide, dispepsii, crocitară posthemoragică (pierderi de sânge
cite; efecte benefice în afecţiuni oculare; are sindroame de malabsorbţie, gută, calculo- datorate gastritelor, ulcerelor gastro-duode-
acţiune hipolipemiantă şi hipocolesterolemi- ze renale, infecţii cronice ale tractului urinar, nale, polipozei intestinale, hemoroizilor etc.);
antă; stimulează spermatogeneza, combate edeme, creşte rezistenţa organismului faţă dislipidemie; au acţiune antiinflamatorie, an-
impotenţa şi frigiditatea; stimulează lacta- de boli infecţioase, stări febrile, constipaţie titrombotică, vitaminizantă, antiseptică, a
ţia; controlează senzaţia de foame, ajută pro- (stimulează tranzitul intestinal), dislipidemii, aparatului respirator şi căilor urinare, creşte
cesele digestive; stimulează sinteza de pro- afecţiuni dermatologice (eczeme, acnee, fu- rezistenţa la frig a persoanelor sensibile.
teine, protejează şi stimulează regenerarea runculoză), tonic general;
celulei hepatice, contribuie la normalizarea
valorilor transaminazelor serice crescute;

Echinacea (cps) conţine extract con-


centrat de Echinacea (Echinacea purpurea).
Este un produs destinat suplimentării dietei
pentru susţinerea şi echilibrarea activităţii sis-
temului imunitar (creşte activitatea fagocite-
lor; stimulează activitatea limfocitelor şi pro-
ducţia de limfokine); susţine mecanismele
de apărare nespecifică împotriva unor agenţi
Ulei volatil de cimbru în miere
patogeni virali şi microbieni; efecte benefice la monodoze şi ulei volatil de busuioc
prin acţiune antioxidantă, antiinflamatorie;
Urzica (cps) supliment alimentar care în miere la monodoze - produse destinate
suplimentării dietei pentru proprietăţile: anti-
asigură dietei o sursă naturală de oligoele- septice generale (pulmonare, genito-urinare,
mente (Fe, K, Mg şi alte minerale) cu propri- intestinale), antispasmodice eficiente în doze
etăţi remineralizante, efecte pozitive diure- mici, balsamice, bronho-dilatatoare, diureti-
tice, depurative, antialergice, antianemice, ce, expectorante, stimulente generale, vermi-
astringente, hemostatice, antiinflamatoare, fuge, stimulatoare al leucocitozei în bolile in-
antioxidante, de stimulare a sistemului imun, fecţioase, hipertensive medii, antidepresive.
efecte galactagoge, tonic general al organis-
mului, fitogeriatric;

Hof Imun (cps), Hof Imun forte Salvie (cps) destinat echilibrării dietei
(cps) produsele sunt destinate suplimentării pentru combaterea acţiunii nocive a radica-
dietei cu nutrienţi şi substanţe bioactive cu lilor liberi formaţi sau introduşi în organism.
proprietăţi de stimulare a sistemului imun, Acţionează ca tonic şi revigorant al organis-
tonic general al organismului, antiinflama- mului, favorizează eliminarea gazelor din
toare (inhibă biosinteza prostaglandinelor), intestine, participă la distrugerea microor-
antivirală (herpes, virusuri respiratorii, gripă, ganismelor, diminuează inflamaţiile, favori-
etc.) antiseptică, mucolitică (fluidifiantă a se- zează procesul de epitelizare, scade uşor ten-
creţiilor bronşice şi faringiene), antioxidantă, siunea arterială; Tincturi: cimbru, coada şoricelului,
acţiune antineoplazică, antileucemică (dato- busuioc, urzică, iarbă mare, nalbă, pătla-
rită acidului elagic), vasoprotectoare şi car- gină; produse destinate suplimentării dietei
dioprotectoare (favorizează schimbarea ra- pentru proprietăţile: tonic general ale orga-
portului între ”colesterolul bun şi rău” - LDL/ nismului, reconfortant, expectorant, antisep-
HDL), contribuie la cicatrizarea plăgilor, acţi- tic bronşic, efect antianorexigen, eupeptic,
une vitaminizantă (vit.C,E, P, provitamina A) stimulent al digestiei, antiemetic, carminativ,
şi remineralizantă (realizează echilibrul pota- posedă uşoare efecte diuretice, antispastice,
sic), antiulceroasă; antiinflamatoare şi antiseptice renale şi intes-
tinale, antiparazitare, antioxidante, diuretice,
antalgice, antihelmintice.
Toate aceste remedii pot fi asociate în
Polivitamine cu calciu şi mag­ funcţie de afecţiunile fiecărui pacient, în cure
de 2-3 luni.
neziu (cps.) supliment alimentar bogat în
substanţe bioactive, indicat în afecţiuni he- Dr. Alice Hogea
patice, afecţiuni ale sistemului nervos cen- Medic de familie cu
tral, sindroame de malabsorbţie şi malnu- competenţă în apifitoterapie

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 9


Sfaturi de sezon

Sănătatea şi programul zilnic


obligatoriu al celor care muncesc
lirea organismului, practicarea exerciţiu- Dacă unii factori de risc nu pot fi influ-

P romovarea sănătaţii în rândul


celor ce muncesc are la bază
prevenirea îmbolnăvirilor iar
lui fizic, antrenamentul, respectarea peri-
oadelor de odihnă, adoptarea unui stil de
viaţă cât mai adecvat.
enţaţi, alţii, aşa cum ar fi fumatul, consu-
mul de alcool, sedentarismul şi obezitatea
ar putea fi influenţaţi şi acest lucru poate
Amintim dintre factorii de risc interni: contribui la îmbunătăţirea stării de sănăta-
aceasta se face prin identificarea şi vârsta (care joacă un rol deosebit în apa- te a individului, deoarece cumulul de fac-
combaterea factorilor patogeni, a riţia hipertensiunii arteriale, a cardiopatiei tori de risc poate accelera apariţia şi evo-
factorilor de risc şi prin aplicarea ischemice şi a cancerului), sexul (care joacă luţia bolilor.
măsurilor de prevenţie specifică. un rol deosebit în apariţia cardiopatiei is-
chemice, mai frecventă la bărbaţi decât la Alimentaţia terapeutică
femei), sau factorii genetici (care joacă un
Prevenirea şi factorii de risc rol deosebit în apariţia cardiopatiei ische- Deoarece alimentaţia joacă un rol deo-
mice, a cancerului de sân, a spondilitei an- sebit de important în dezvoltarea şi în buna
Prevenirea îmbolnăvirilor înseamnă chilozante, a schizofreniei şi a altor boli), pe funcţionare a organismului, respectarea unei
identificarea şi combaterea factorilor de cei care nu pot fi influenţaţi. alimentaţii corespunzătoare poate duce la
risc, interni şi externi, combaterea fuma- Astfel, la un pacient de peste 55 de ani, îmbunătăţirea stării de sănătate a organis-
tului, combaterea consumului de alcool, de sex masculin, cu antecedente heredo- mului uman. Pentru a corespunde nevoilor
prevenţia specifică, supravegherea me- colaterale de diabet zaharat, care nu acuză reale ale organismului, valoarea calorică a ra-
dicală a individului sănătos, supraveghe- nici o simptomatologie clinică, nu mai pu- ţiei alimentare trebuie stabilită în funcţie de
rea medicală a colectivităţii, combaterea tem vorbi de o sănătate deplină. El va avea vârsta şi de activitatea pe care o îndeplineş-
poluării. Cultivarea factorilor sanogene- cel mult o sănătate satisfăcătoare datorită te individul respectiv. Raţia alimentară trebu-
tici înseamnă respectarea unei alimentaţii prezenţei acestor factori de risc ce nu sunt ie să asigure 20 kcal/kg/zi, în condiţii bazale,
raţionale, utilizarea factorilor naturali, că- influenţabili. 25 kcal/kg/zi pentru o activitate fizică uşoară

10 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Sfaturi de sezon

şi 30 kcal/kg/zi pentru o activita- pra mucoasei intestinale reducând perme- pepenele, peştele oceanic. Antidepresive
te fizică moderată, din care 50- abilitatea mucoasei şi aderenţa microbilor sunt ceaiul negru, ciocolata, salata, sună-
60% din nevoile calorice ar tre- la mucoasa intestinala. Produsele lactate toarea, cerealele, nucile, fructele de mare.
bui aduse de glucide, 20-30% fermentate au efect antimutagenic şi an- Acţiune diuretică au pătrunjelul, ţelina, pe-
de lipide şi 10-15% de proteine. ticanceros, de aceea produsele lactate fer- penele, anasonul, coriandrul, ceapa, cea-
La rândul lor, glucidele ar trebui rea- mentate au nu numai un rol alimentar ci şi iul negru. Acţiune antiulceroasă au varza,
lizate conform piramidei alimentare, mai un rol sanogenetic.
ales din pâine integrală, paste, orez, mămă- Alimentele pot avea rol terapeutic. Ast-
ligă, alte cereale şi cartofi. Apoi din fructe şi fel orezul, morcovii, afinele, chime-
legume, care aduc şi un aport de minerale nul, ceaiul negru şi menta pot
şi de vitamine. Lipidele ar trebui realizate avea o acţiune antidiare-
din uleiuri vegetale şi mai puţin din lipide ică. Altele, cum ar fi :
animale, iar o parte din proteinele necesa- cafeaua, usturoiul,
re ar trebui realizate din produse animale, ceapa, curmalele,
din carne, lactate, ouă. stafidele, pipe-
Raţia alimentară ar trebui să conţină rul şi ardeiul
mai puţin colesterol, mai puţine zaharuri (care conţi­ne
rafinate, mai puţină sare,
mai multe fructe şi legume
şi mai multe fibre alimenta-
re. O creştere a colesterole-
miei de la 200 mg% la 400
mg% creşte de 4 ori riscul
de apariţie a unor boli car-
diovasculare.
Produsele vegetale
prin conţinutul lor în să-
ruri minerale şi vitamine,
în carotenoizi, în bioflavo-
ne, lecitine, fitosteroli, fibre
alimentare şi antioxidanţi,
pot avea nu numai un rol
plastic şi energetic, ci şi un
rol în prevenirea şi trata-
mentul unor boli. Peştele conopida, bananele, smochi-
oceanic care conţine acizi nele, napul, ghimbirul. Antiin-
graşi polinesaturaţi (acidul fecţioase sunt merele, afinele,
eicosapentanoic), proteină usturoiul, ceapa, lămâia, salvia,
de calitate superioară, vi- vinul roşu, menta, strugurii.
tamine liposolubile şi bioe- Pentru osteoporoză se re-
lemente, poate contribui la comandă: laptele, brânzeturi-
scăderea colesterolemiei şi le, iaurtul, fructele, legumele,
creşterea HDL. soia, nucile, alunele. Antican-
Produsele lactate care ceroase sunt varza, conopida,
conţin proteine de calitate broccoli, sfecla, ceapa, usturo-
superioară, fosfolipide, fac- iul, citricele, roşiile, soia, ceaiul
tori hipocolesterolemianţi, negru, vinul roşu. Consumul
substanţe minerale şi vita- de sare reprezintă un factor de
mine pot contribui la mi- risc pentru apariţia unor boli
neralizarea scheletului, la cum ar fi hipertensiunea arte-
prevenirea osteoporozei, rială. S-a demonstrat ştiinţific
la scăderea colesterolemiei că o reducere a raţiei calorice şi
şi la inhibarea secreţiei de a consumului de sare pot duce
acid clorhidric. la normalizarea tensiunii arte-
Pe lângă proteinele şi riale la peste 50% din bolna-
substanţele minerale ne- vii cu hipertensiune uşoară şi
cesare organismului, lapte- medie.
le fermentat mai conţine o Modul de preparare al ali-
serie de germeni biologici, mentelor este de asemenea
aşa cum ar fi bifidolobac- foarte important pentru sănă-
teriile (bifidum breve şi in- tate, iar practicarea exerciţii-
fantis) şi lactobacilii (rhamnosus, caesi, aci- capsaicină ce poate acţiona asupra sub- lor fizice zilnic o periodă de minim 30 min
dophilus şi termophilus), care se găsesc în stanţei P care intervine în transmiterea du- contribuie suplimentar la o bună desfăşu-
iaurt, în chefir şi în brânzeturi fermentate, rerii), pot avea acţiune antialgică. rare a proceselor metabolice.
care sunt rezistenţi la enzimele intestinale, Alimente antihipertensive sunt ţelina, Produsele specifice Hofigal reprezintă­
nu se multiplică în colon şi au o acţiune an- peştele oceanic, usturoiul, ceapa, grepfruit­ baza reechilibrărilor metabolice în orice tip
tiinfecţioasă, o acţiune trofică, de modula- ul, uleiul de măsline. Acţiune antiinflama- de afecţiune, iar curele recomandate de
re a metabolismului lipidic şi de stimulare a toare au ceapa, piperul, anasonul, peştele medicii specialişti din acestă instituţie sunt
apărării imunitare. oceanic, ghimbirul. Acţiune anticoagulan- garanţia menţinerii sănătăţii populaţiei.
Laptele fermentat are efect trofic asu- tă au ceaiul negru, strugurii, vinul roşu,
- continuare în pagina 12 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 11


Sfaturi de sezon

reglează tranzitul intestinal;


stimulează dezvoltarea mi-
croorganismelor specifice flo-
rei utile pentru înhibarea ger-
menilor patogeni la nivelul intestinului
gros; hepatoprotector şi eficace în reglarea
funcţiilor hepatice; acţiune antiinflamato-
rie şi antiseptică la nivelul tubului digestiv
şi a organelor anexe; reglează motilitatea
tubului digestiv şi a colecistului; previne
formarea calculilor biliari şi renoureterali
având efect litolitic; contribuie la reglarea
metabolismului lipidelor şi reducerea ris-
cului de ateroscleroză; hipocolesterolemi-
ant şi hipoglicemiant; detoxifiant (favori-
zează eliminarea toxinelor şi a metalelor
- continuare din pagina 11 - grele din organism); acţiune de îmbunătă-
Coenzima Q10 în ulei de cătină ţire a absorbţiei calciului.
Iată o schemă fitoterapeutică care poate fi forte - conţine coenzima Q , ulei de căti-
10
folosită în completarea alimentaţiei mai sus
menţionate:
nă (Hippophae oleum) şi lecitină. Este un pro- Ulei de peşte OMEGA 3 şi
dus destinat suplimentării dietei cu efecte
benefice datorate proprietăţilor antioxidan- OMEGA 6 - asigură un raport optim între
Omega-3 şi Omega - 6; conţine ulei din sar-
Spirulină cu extract total de te; efect de încetinire a procesului de îmbă-
dină şi cod, cu un conţinut ridicat de acizi
trânire al organismului; de îmbunătăţire a
cătină - conţine biomasă Spirulina pla- proprietăţilor reologice ale sângelui; de creş- graşi esenţiali (Omega-3: EPA - acid eico-
tensis, extract de cătină concentrat (Hyp- tere a contractilităţii miocardului şi a muşchi- sapentanoic, DHA - acid docosahexano-
pophae rhamnoides). Este un produs desti- lor striaţi; antiaritmică; antiaterosclerotică; ic). Supliment alimentar uşor resorbabil, cu
nat suplimentării dietei datorită calităţilor imunomodulatorie; contribuie la menţine- un conţinut bogat în acizi graşi esenţiali şi
nutriţionale şi funcţionale care rezultă din rea echilibrului hormonal; de ameliorare a vitamine. Peştele şi uleiul de peşte sunt o
asocierea între biomasa de algă Spiruli- funcţiei reproducti-
na platensis şi extractul de Cătină. Se rea- ve; energizantă ce-
lizează astfel o combinaţie armonioasă în- lulară; vitaminizantă;
tre calităţile nutriţionale şi bioenergetice antianemică; antiin-
ale Spirulinei şi proprietăţile vitaminizan- flamatorie; detoxi-
te şi remineralizante ale extractului de Că- fiantă; de creştere a
tină. Produsul rezultat este un supliment rezistenţei la efort.
alimentar ecologic care intervine în regla- Este un supliment
rea şi echilibrarea principalelor funcţii me- alimentar recoman-
tabolice şi imunologice ale organismului. dat pentru asigura-
Spirulina este o sursă bogată de proteine, rea aportului nece-
conţine o gamă largă de aminoacizi, acizi sar de nutrienţi şi
graşi saturaţi şi nesaturaţi, polizaharide, vi- substanţe bioactive
tamine hidrosolubile şi liposolubile, hor- în: suprasolicitări fi-
moni vegetali, enzime, microelemente şi zice şi intelectuale;
pigmenţi activi biologic (ficocianine şi alo- afecţiuni cardiovas-
ficocianine). Extractele din fructul de Căti- culare (cardiopatie
nă sunt o reală sursă naturală polivitamini- ischemică, hiperten-
că (cea mai bogată sursă de vitamine A, E, siune arterială, tul-
carotenoizi, vitaminele C, P şi întreg com- burări de ritm cardi-
plexul B), microelemente bioactive (fosfor, ac, cardiomiopatii);
calciu, fier, magneziu, potasiu) precum şi parodontopatii; tulburări de menopauză;
acizi graşi esenţiali. osteoporoză; hipotiroidie; infertilitate; obe- sursă directă de aport al acizilor graşi Ome-
zitate; afecţiuni neurologice degenerative; ga-3 cu lanţ lung de carbon, EPA şi DHA.
afecţiuni digestive şi ale glandelor anexe; Aceşti acizi sunt lipide esenţiale care se gă-
sindromul oboselii cronice. sesc din abundenţă în creier (în propor-
ţie de cca 60%) şi fac parte integrantă din
Redigest plus conţine concentrat membranele celulare şi membranele neu-
ronale.
hidrolizat din cuticulă de pipotă de pui, ex-
tract uscat din fructe de armurariu (Cardui
marianae fructus), extract uscat din fructe Flavovit C - adulţi - conţine un com-
de zmeur (Rubii idaei fructus), extract uscat plex de substanţe active din extract total
din tuberculi de topinambur (Helianthi tu- din fructe de cătină (Hippophae rhamnoi-
berosus bulbus). Îmbunătăţeşte procesul des) şi extract fluid de lemn dulce (Glycyr-
de digestie, contribuie la reglarea proce- rhiza glabra), vitamina C, ascorbat de sodiu,
sului de absorbţie ascorbat de magneziu. Este un supliment
a substanţe- alimentar natural cu proprietăţi vitamini-
lor nutritive zante, de remineralizare a organismului,
şi repartiza- de prevenire a proceselor de îmbătrâni-
rea acestora re a ţesuturilor (acţiune antisenescentă);
în organism; imunostimulatoare nespecifică a organis-
mului (acţiune sinergică cu interferonul α),

12 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Sfaturi de sezon

măreşte rezistenţa organismu- teinelor în ficat, agent protector împo-


lui la bolile infecto-contagioa- triva cirozei hepatice; îmbunătăţeşte
se; antianemică; antiinflama- funcţia de detoxifiere a ficatului şi asi-
torie generală şi de regenerare gură troficitatea celulei hepatice; trofic
a pielii şi mucoaselor; de potenţare a efi- retinian; protector şi stimulator al rege-
cacităţii tratamentului antimicrobian în in- nerării măduvei hematogene; protejea-
fecţii bacteriene; accelerează procesul de ză şi stimulează regenerarea mucoasei
vindecare a plăgilor şi arsurilor; contribuie tubului digestiv (protejează mucoasa
favorabil la profilaxia aterosclerozei şi apa- gastrică împotriva efectelor ulcerogene
ale medicamentelor antiinflama-
torii steroidice şi nesteroidice);
protector coronarian (antiate-
rosclerotic, reduce nivelul lipide-
miei, scade nivelul trigliceridelor
din sânge); încetineşte procesul
de îmbătrânire prin captarea ra-
dicalilor liberi superoxidici. lor din compoziţia suplimentului alimentar
“Complex detoxifiant natural” se realizea-
Complex detoxifiant na­ ză un fitocomplex cu o pronunţată acţiune
tural conţine extract de armurariu detoxifiantă generală care asigură neutra-
lizarea toxinelor şi eliminarea acestora din
(Silybum marianum); extract de bu-
suioc (Ocimum basilicum); extract de organism. Este un produs destinat supli-
cimbru (Thymus vulgaris); extract de mentării dietei pentru proprietăţile hepa-
zmeură (Rubus idaeus); extract de toprotectoare, de stimulare a sintezei de
roiniţă (Melissa officinalis); extract proteine. Protejează şi induce regenerarea
de mentă (Mentha piperita); extract celulei hepatice, contribuie la normaliza-
de levănţică (Lavandula angustifo- rea valorilor transaminazelor serice cres-
lia); extract de lemn dulce (Glycyr- cute, induce creşterea fluxului biliar, îmbu-
riţia bolilor cardiovasculare; încetineşte rhiza glabra); ulei volatil de rozmarin (Ros- nătăţeşte digestia grăsimilor, are un efect
procesele de degenerare tisulară datorită marinus officinalis); ulei volatil de mentă uşor laxativ, un efect depurativ eficient în
acţiunii nocive a radicalilor liberi superoxi- (Mentha piperita). Prin asocierea extracte- procesele de eliminare a substanţelor dă-
dici şi reduce procesul de îmbătrânire unătoare (alcool, medicamente cu efecte
precoce şi riscul apariţiei de neoplazii secundare hepatotoxice, metale gre-
(transformare celulară oncogenă); acti- le, pesticide, anestezice, toxine din
vează metabolismele glucidic, protidic ciuperci otrăvitoare); efect imunosti-
şi lipidic şi favorizează sinteza şi activi- mulator şi de neutralizare a unor sub-
tatea unor polipeptide cu funcţii biolo- stanţe alergogene; efect antidepresiv;
gice esenţiale. acţiune detoxifiantă a sistemului ner-
vos central şi neurovegetativ.
Uleiul de Cătină (capsule) - Iată deci că un individ echilibrat şi
sănătos trebuie să ţină cont atât de o
conţine ulei din fructe de cătină (Hip-
pophae oleum) ale cărui principii active alimentaţie raţională cât şi de admi-
sunt extrase printr-un procedeu origi- nistrarea de produse naturale.
nal şi constituie un concentrat alimen-
tar natural. Are acţiune de toni­fiant Dr. Clara Pătrugan
general, antianemic, vitaminizant; imu- Medic de familie cu competenţă
nostimulator; stimulează sinteza pro- în apifitoterapie

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 13


Sfaturi de sezon

Curele de după Sărbători,


mereu în actualitate

O dată cu intrarea în noul an,


multe persoane iau hotărârea
de a-şi schimba modul de viaţă.
Fie se hotărăsc să se lase de fumat, fie
se gândesc sa scape de nişte kilogra-
me, fie să înceapă un alt mod de
alimentaţie mai sănătos. Indiferent
de decizia pe care au luat-o, un sfat
de ajutor pentru unele cazuri veţi
găsi în rândurile
următoare.

Renunţarea la ţigări La categoria altor produse care sunt


adjuvante, pentru ca dependenţa de gest
Adesea această renunţare să nu se transforme în altă dependenţă
este foarte dificilă datorită faptu- (mâncare, dulciuri etc.) se încadrează mai
lui ca nu este prezentă o depen- multe plante.
denţă de nicotină ci este prezen-
tă o dependenţă de gest. Această Passiflora, fie sub formă de tinctură,
dependenţă de gest este transfor- fie sub formă de tablete sau capsule, mani-
mată în cele mai multe cazuri într-o festă la nivelul sistemului nervos central o
altă dependenţă, cea de mâncare. inhibiţie uşoară a centrilor de excitaţie ner-
Pentru uşurarea acestei schim- voasă, în aşa fel încât treptat se reduce do-
bări, adică pentru a scăpa de ţigări rinţa de a fuma.
se poate folosi cu succes produsul
Tutun Stop, iar pentru ca această
dependenţă de tutun să nu se trans-
forme în alt tip de dependenţă
pot fi folosite şi alte produse.

Tutun Stop este


un produs care pe lan-
gă efectul de protecţie
asupra organismului,
manifestă la nive-
lul reactivităţii un
dezgust faţă de
ţigară şi accen-
tuează o stare
de disconfort Sunătoarea, în special sub formă de
în cazul în tinctură, are un efect mai puternic decât
care persoa- Passiflora, acţionând ca un reducător al
na continuă impulsurilor de agresivitate şi reactivitate,
să fumeze. manifestate la nivelul activităţii fizice. Am

14 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Sfaturi de sezon

putea spune că sunătoarea ne O viaţă cu alimentaţie sănătoasă


face un pic mai “nesimţitori“
faţă de stresul şi agresivitatea Înainte de a începe o viaţă cu alimenta-
vieţii cotidiene. ţie mai sănătoasă este bine să facem o eva-
luare a organismului în aşa fel încât să pu-
tem să corectăm eventualele deficite de la
nivelul organismului sau doar acolo unde
este nevoie.
Centrul Medical Hofimed vă stă la dis-
poziţie pentru aceste evaluări, iar medicii
de consiliere fitoterapeutică vă pot da o
Coada calului, sub formă de tinctu- mână de ajutor, în aşa fel încât să benefici-
ră, are efect diuretic şi în acelaşi timp echi- aţi de cele mai bune scheme terapeutice,
librează nivelul sărurilor minerale, astfel individualizate.
încât să nu se resimtă un dezechilibru la ni- De asemenea, în cadrul Complexului
velul electroliţilor plasmatici. de Terapie Naturală “Alexandra” din ora-
Anghinarea sub formă de tinctură şul Breaza, se pot face aceste evaluări şi se
Roiniţa sub formă de tinctură are efect sau produsul Mag Anghinar, contribuie la poate beneficia de îndrumare de speciali-
modulator asupra impulsurilor nervoase, reglarea digestiei, în special asupra persoa- tate.
fie în sens crescător, fie în sens descrescă- nelor cu probleme ale colecistului (fierea).
tor, fiind indicată în general persoanelor cu Renunţarea la alcool
antecedente de sindrom depresiv anxios. Asocierea acestor produse: Spirulina,
păpădie, coada calului, anghinare, contri- Alcoolismul este una dintre dependen-
buie la diminuarea greutăţii corporale în ţele care afectează nu doar viaţa individu-
mod constant datorită efectelor sinergice lui, ci şi pe a celor din jur.
asupra organismului. Aceasta poate fi diminuată, până la re-
gresia totală sau în limite, cu ajutorul plan-
Una dintre condiţiile curelor de slabi- telor care exercită efect asupra sistemului
re se referă la aportul caloric şi vă putem nervos central.
spune că nici o reţetă nu este miraculoasă
dacă aportul caloric este imens faţă de ne- Passiflora, roiniţa, sunătoarea, teiul,
voile organismului. sunt plantele cu efecte bune în această si-
tuaţie.
Regula de bază pe care nu o spune nici Pentru detalierea mecanismelor care
Prin asocierea produsului Tutun Stop un nutriţionist este: număr de calorii con- produc această dependenţă sper să vă po-
cu una dintre cele trei plante, se diminu- sumate de organism = număr de calorii vestesc în alt număr al revistei, iar până
ează riscul ca dependenţa de tutun să se mâncate, iar greutatea rămâne constantă. atunci nu ezitaţi să ne adresaţi întrebări în
transforme în alt tip de dependenţă. În cazul în care numărul de calorii mân- aşa fel încât să putem să vă răspundem cu
cate este mai mare decât numărul de calo- subiecte care vă interesează în mod direct
rii pe care le arde organismul se va consta- pe dumneavoastră.
Curele de slăbire ta în timp o creştere a greutăţii.
Datorită alimentaţiei, uneori se consta- În cazul în care o persoană de 20 de ani Dr. sorin Mărgineanu
tă o uşoară creştere ponderală, mai ales în “câştigă” în fiecare an câte un singur kilo- Medic cu competenţă în apifitoterapie
perioada de după sărbători. gram, putem spune că la vârsta de 60 de
În cazul în care această creştere este de ani cară în plus 40 de kilograme. Aceste ki-
câteva kilograme, se poate folosi cu succes lograme au efect asupra întregului orga-
Spirulina, care manifestă la nivelul orga- nism, fiindcă la această vârstă organismul
nismului o tendinţă de creştere a arderilor se reface mult mai greu.
şi implicit, o reducere a greutăţii cu elibera-
re de energie. Folosind Spirulină în mod regulat şi
Indiferent de regimul de slăbire urmat, continuu beneficiem nu doar de un aport
pe lângă Spirulina mai pot fi asociate şi alte de substanţe nutritive, ci şi de un “arzător”
plante cu efect diuretic, în aşa fel încât ţe- natural al caloriilor excesive.
sutul adipos care conţine foarte multă apă,
să se diminueze.
Păpădia, sub formă de tinctură, are
efect diuretic şi în acelaşi timp un uşor
efect asupra stimulării secreţiei de să-
ruri biliare, cu efect de “topire” a grăsimilor.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 15


Sfaturi de sezon

Guta şi remediile
sale fitoterapeutice
Cum scăpăm? Ce facem? Metode de tratament
şi prevenire cu ajutorul produselor Hofigal
uşor tumefiată, prezintă edeme şi zone de

C lasic, guta este definită ca o


inflamare a articulaţiilor mici si
dilataţie venoasă periferică, de regulă subi-
acente zonei articulare interesate.
mijlocii, consecinţă directă a
tulburărilor metabolismului acidului
uric, care se depune în mod excesiv, sub
 Accesul de gută poate fi provocat de
excesele alimentare (consum de car-
ne, organe de animale-ficat, rinichi, lim-
formă de urat monosodic în ţesuturile bă, momiţe, grăsimi, bere, fructe de mare,
moi ale articulaţiilor. peşte gras-hering, sardină, crap chinezesc,
etc.), în special la persoanele cu grupa de
Această precipitare şi depozitare a cris- sânge A, sau în general la persoanele cu
talelor de uraţi este favorizată de tempe- deficienţe enzimatice specificate mai sus.
raturile scăzute ale iernilor geroase. Obe- Administrarea de substanţe diuretice,
zitatea, bolile cardiovasculare, consumul antiinflamatoare, corticoizi, mici intervenţii
de carne grasă, consumul de alcool sunt chirurgicale, stomatologice, banale infecţii
de asemenea factori incriminaţi în apari- intercurente, toate acestea pot declanşa ul-
ţia acestei afecţiuni. Din punct de vedere al terior criza de gută, dar numai în cazul unei
grupelor de vârstă şi sex, frecvenţa cea mai predispoziţii spre această afecţiune.
mare este întâlnită la bărbaţii cu vârste cu-
prinse între 35 şi 55 de ani şi doar la femeile
cu vârste peste 45 de ani.
 Complicaţiile gutei pot fi tofii gutoşi,
care corespund unor depozite de
acid uric localizate la nivelul tendoanelor
şi cartilagiilor unor articulaţii mici ale ex-
 Guta, din punct de vedere fiziopatolo-
gic, este o boală de nutriţie caracte-
rizată printr-o disfuncţie metabolică ma-
tremităţilor, la nivelul pavilionului urechii
sau la nivelul tendonului lui Achile. Evolu-
nifestată prin hiperuricemie (exces de acid ţia acestor tofi gutoşi merge spre ramolis-
uric în sânge) şi depunerea de microcrista- ment, cu apariţia unor zone de ulceraţie a
le la nivelul articulaţiilor. Cauzele acestei pielii şi eliminarea unei substanţe cremoa-
anomalii biologice sunt multiple (creşterea se care conţine urat de sodiu.
sintezei de purine, aportul crescut de pu- Altă complicaţie este artropatia gutoa-
rine prin consumul exagerat de bere, insu- până la maxim 7 zile. Bolnavul simte creşteri să, care corespunde localizării unui tof gu-
ficienţa excretorie urinară a acidului uric, ale intensităţii durerii articulare mai ales în tos în interiorul unui cartilagiu sau os, la
catabolismul protidic crescut, etc.). Cau- timpul nopţii. Local, pielea este mai caldă, o articulaţie afectată şi anterior de gută.
zele enzimatice ale acestei disfuncţii pot fi
deficitul de H.G.P.R.T. (hipoxantin-guanin-
fosfori-bazil transferază) sau deficitul de
G.P.D. (glucozofosfodehidrogenază). Afec-
ţiunea poate fi moştenită sau dobândită
în cursul vieţii. Incidenţa este maximă la
bărbaţii maturi şi rară (doar 5%) la femeile
ajunse la menopauză.

 Clinic, cel mai frecvent guta se carac-


terizează prin durere intensă localiza-
tă la nivelul articulaţiei metatarso-falangie-
ne (articulaţia degetului mare de la picior) ,
cu debut brusc, care apare de regulă noap-
tea. Alte localizări pot fi genunchii, glezne-
le, coloana cervicală. Uneori, criza gutoasă
este precedată de aşa zise semne premoni-
torii (cefalee, iritabilitate, senzaţie de grea-
ţă) iar după instalare, poate dura de la 3

16 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Sfaturi de sezon

Ulterior, la acest nivel se poa-


te dezvolta în timp o anchilo-
Ulei de peşte din sardină şi
ză (însoţită de durere declan- cod - 6 capsule pe zi (2+2+2) administra-
şată la mobilizarea articulaţiei te după mesele principale, zilnic, minimum
respective) şi se pot adăuga fenomene in- trei luni.
flamatorii locale. Evoluţia este spre apariţia
şi permanentizarea impotenţei funcţionale
articulare. Alte complicaţii pot fi cele rena-
le, manifestate prin litiază urică (formarea
de calculi renali din acid uric). Aici, evoluţia
poate fi spre pielonefrită, nefropatie inter-
stiţială şi uneori se poate ajunge la insufici-
enţă renală. Alte complicaţii pot apărea la
nivelul ochilor, unde pot fi depistaţi noduli
conjunctivali cu cristale de uraţi.
Depurin - 3 comprimate pe zi
(1+1+1) administrate după mese, zilnic,

 Această afecţiune poate constitui un


semnal de alarmă atât pentru bolnav
cât şi pentru familie. Evoluţia bolii în sine,
minim trei luni

Complet Antioxidant - 4 com-


asocierea cu alte afecţiuni metabolice, cro- primate pe zi (1+2+1) administrate după
nice, complicaţiile cu prognostic sever, in- mese, 20 zile pe lună, minim trei luni.
cidenţa crescută, toate acestea converg Spirulină - 6 capsule de 500 mg pe
către o singură constatare şi concluzie: de- zi (2+2+2) administrate cu 30 minute îna-
pistarea precoce şi tratamentul alopat sus- inte de mesele principale, zilnic, minimum
ţinut, dublat continuu de o dietă riguroa- trei luni
să şi o cură fitoterapeutică susţinută, pot
conduce la întârzierea sau chiar combate-
rea complicaţiilor. În continuare, voi detaila
aceste indicaţii fitoterapeutice si de igienă
a alimentaţiei antigutoase.

 În paralel cu medicaţia alopată (ibu-


profen, indometacină, allopurinol,
colchicina etc.) vă recomand următoarea
asociere de produse naturale Hofigal:

Coenzima Q10 în ulei de că­


tină­ Forte (30mg) - 2 capsule pe zi
(1+0+1) administrate după mese, zilnic,
minimum trei luni.

Condartroz - comprimate de 850 Redigest Plus - 6 comprimate pe


mg (care conţin glucozamin sulfat, extract
de cătină, condroitin sulfat), cu efect anti- zi (2+2+2) administrate cu 30 minute îna-
inflamator remarcabil; se pot administra 6 inte de mesele principale, zilnic, minimum
comprimate pe zi (2+2+2), după mesele trei luni.
principale, zilnic, minimum trei luni

- continuare în pagina 18 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 17


Sfaturi de sezon

- continuare din pagina 17 - Pentru bolnavii de gută aflaţi în plin ac- Obiectivele acestui
ces dureros, recomand următoarea asocie- tratament sunt
Gemoderivat din muguri de re de 3 gemoderivate Hofigal (în paralel cu
următoarele:
Coacăz Negru - o monodoză pe zi, di- aceleaşi produse fitoterapeutice menţiona-
te mai sus):
luată în 50 ml apă plată şi băută în 4-5 în-
ghiţituri mici, cu 15 minute înainte de masa
de dimineaţă, zilnic, minimum trei luni. Gemoderivat din muguri de
 Combaterea fenomenelor inflama-
torii acute locale (prin administra-
rea de Condartroz, Complet Antioxidant,
Coacăz Negru - o monodoză pe zi, di- Depurin, Coenzima Q10 în ulei de cătină,
Gemoderivat din muguri de Coacăz Negru,
luată în 50 ml apă plată şi băută în 4-5 în-
ghiţituri mici, cu 15 minute înainte de masa din muguri de Frasin, din muguri de Mes-
de dimineaţă, zilnic, minimum trei luni. teacăn Pufos, Ulei de peşte cu Omega 3 şi
Omega 6)
Gemoderivat din muguri de
Mesteacăn Pufos - o monodoză pe  Drenarea ţesuturilor infiltrate cu
exces de reziduuri metabolice (prin
administrarea de Coenzima Q10 în ulei de
zi, diluată în 50 ml apă plată şi băută în 4-5 Cătină Forte (30mg), Depurin, Spirulină,
înghiţituri mici, cu 15 minute înainte de Gemoderivat din muguri de Mesteacăn
masa de prânz, zilnic, minimum trei luni. Pufos)

Gemoderivat din muguri de


Frasin - o monodoză pe zi, diluată în 50
 Refacerea cartilagiilor şi articulaţi-
ilor, asigurarea îmbunătăţirii mo-
bilităţii acestora (prin administrarea de
ml apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici, Condartroz, Gemoderivat din muguri de
Gemoderivat din muguri de cu 15 minute înainte de masa de seară, zil- Coacăz Negru, din muguri de Frasin, din
Frasin - o monodoză pe zi, diluată în 50 nic, minimum trei luni. muguri de Mesteacăn Pufos, Complet Anti-
ml apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici, oxidant, Ulei de peşte cu Omega 3 şi Ome-
cu 15 minute înainte de masa de prânz, zil- De asemenea, în plină criză dureroasă, ga 6)
nic, minimum trei luni. recomand şi asocierea simultană de:

Hof.Imun - 6 comprimate pe zi
(2+2+2) administrate după mesele princi-
 Asigurarea unui drenaj optim he-
pato-renal (prin administrarea de
Gemoderivat din muguri de Frasin, din
pale, 20 zile pe lună, minimum trei luni. muguri de Mesteacăn Pufos, Depurin)

Gemoderivat din muguri de


Ulm - o monodoză pe zi, diluată în 50 ml
apă plată şi băută în 4-5 înghiţituri mici,cu
15 minute înainte de masa de seară, zilnic,
minimum trei luni.

Această asociere de gemoderivate (men-


ţionată mai sus) împreună cu celelalte pro-
duse fitoterapeutice Hofigal este indicată în
special bolnavilor de gută care prezintă şi
obezitate, hipercolesterolemie, boli derma-
tologice (eczeme, herpes, seboree etc.)

18 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Sfaturi de sezon

 Aportul optim de vita-


mine, oligoelemente,
aminoacizi esenţiali şi nee-
senţiali, alte principii active
necesare iniţierii şi menţinerii liniilor me-
tabolice, sintezei de enzime şi hormoni,
susţinerii funcţiilor imunologice (prin ad-
ministrarea de Spirulină, Complet Antioxi-
dant, Ulei de Cătină, Coenzima Q10 în ulei
de cătină Forte (30mg), Redigest Plus, Ulei
de peşte cu Omega 3 şi Omega 6)
Acest tratament poate fi menţinut
timp de minimum trei luni şi poate fi repe-
tat după o pauză de o lună.

În ceea ce priveşte regimul alimentar, re-


comand un regim hipocaloric (mai ales în ca-
zul asocierii excesului ponderal) şi hipourice-
miant.
Astfel, vor fi interzise cu desăvârşire
alcoolul (în special berea), prăjelile, con-
sumul de organe de animale (rinichi, ficat,
creier, momiţe, pipote), mezeluri (salam,
tobă, pateu, cârnaţi, cremvurşti, parizer,
costiţă, kaizer, şuncă, slănină) din carne de
porc, oaie, vită, vânat, miel. De asemenea,
va fi interzis consumul de spanac, ştevie,
mazăre, fasole, linte. Alimentele excitante,
condimentele, sau cele bogate în purine
(ciocolată, cafea, cacao) şi ceaiul rusesc vor
fi cu desăvârşire evitate. În general, dulciu-
rile vor fi eliminate progresiv.
Cu prudenţă vor fi consumate nucile, Nu în ultimul rând, recomand cu căl- martie, când organismul are mare nevoie
năutul, soia, lintea. dură 2-3 cure de tratament balnear în ca- de susţinere şi recuperare. Bolnavii de gută
drul Complexului de Terapie Naturală ”Ale- pot opta pentru această alternativă (trata-
Alimentele permise sunt următoarele: sfe- xandra” din Breaza-Prahova. Aici, în urma ment balnear la Breaza asociat cu tratament
cla, fasolea verde, varza albă, roşie, tomate- consultului de specialitate Balneologie- profilactic apifitoterapeutic şi gemoterapeu-
le, pătrunjelul, morcovii, anghinarea, strugu- Reumatologie-Recuperare medicală, pot tic Hofigal) în scopul prevenirii crizelor dure-
rii, caisele, vişinele, cireşele, merele, prunele, fi recomandate proceduri de masaj, dre- roase din sezonul rece.
perele, afinele, coacăzele negre, măceşele, naj limfatic, reflexoterapie, electroterapie,
ananasul; să nu uităm consumul obligato- împachetări cu Spirulină vie, dietoterapie. Şi o ultimă precizare în legătură cu tra-
riu de cereale integrale, hrişcă, care nu aduc Programări se pot face pe toată perioada tamentul fitoterapeutic cu suplimente Ho-
un aport caloric prea mare şi nici nu cresc anului, la telefon 0244-343.296 şi 0244- figal: în pauza de o lună, ţinută între cure-
valorile acidului uric. Ţelina, leuşteanul pot 342.975. Preţurile sunt pentru buzunare- le de minim trei luni, se pot administra în
stimula activitatea rinichilor, crescând astfel le românului şi cuprind pensiune comple- scop depurativ, de detoxifiere a organis-
rata de eliminarea a uraţilor. Alt secret, bro- tă (cazare şi trei mese), consult medical de mului - Tinctură de Păpădie - 90 picături pe
meleina din fructul de ananas prin calităţi- specialitate, consiliere pe toată perioada, zi (30+30+30), diluate în puţină apă plată
le antiinflamatoare, poate diminua moderat tratament cu suplimente Hofigal şi până şi băute înainte de mesele principale cu ju-
efectele crizei de gută, poate influenţa me- la patru proceduri în Baza de tratament mătate de oră, timp de 30 de zile, sau Tinc-
diu metabolismul acidului uric. De aseme- balnear. Atmosfera familială, curăţenia, li- tură de fructe de Soc - 2 linguri pe zi, di-
nea, o soluţie mai ieftină şi mai neaoşă este niştea, seriozitatea profesională, calitatea luate fiecare în câte jumătate de pahar de
salata de păpădie sau sucul de soc, ambe- serviciilor, iată câteva dintre punctele de apă plată şi băute cu 30 minute înainte de
le având efecte puternic depurative, de de- referinţă ale Complexului de Terapie Natu- mesele principale, timp de 30 de zile. Aces-
toxifiere a întregului organism, stimulând rală „Alexandra” din Breaza. Si acestea nu te cure pot determina şi o scădere a cur-
funcţiile renale şi hepatice, mobilizând săru- sunt unicele avantaje; cine vine la Breaza, bei ponderale, obiectiv obligatoriu pentru
rile de acid uric din locaşurile de depunere. beneficiază de calităţile curative specifice orice bolnav de gută, mai ales în cazul ex-
Hidratarea joacă un rol important, ajutând zonei submontane, excelent antidot con- cesului de greutate corporeală. De aseme-
la eliminarea produşilor de metabolism, asi- tra stresului şi suprasolicitărilor cotidiene. nea, asocierea fitoterapeuticelor Hofigal cu
gurând o diureză optimă, scăzând astfel Iernile sunt blânde iar vara, confortul ter- gemoderivatele monodoză poate varia de
apreciabil sărurile de acid uric din organism. mic este ideal pentru cei care nu suportă la caz la caz, în funcţie de simptomatologia
Zilnic sunt necesare minim 2,5 litri spre in- căldura excesivă, sufocantă, aproape tropi- asociată fiecărui pacient cu gută. De aceea,
gerare. Sunt permise sucurile de fructe sau cală a marilor oraşe. Pentru cei cu afecţiuni pentru informaţii suplimentare şi scheme
ceaiurile depurative, detoxifiante (soc, pă- reumatice, disfuncţii metabolice digestive, individuale de tratament, vă aşteptăm să
pădie, ienupăr, afine, măceşe, mure, coacă- hepatice, stres ocupaţional, terapia balneară ne contactaţi la telefon 0730087673, zilnic
ze negre, etc.). În ceea ce priveşte consumul la Breaza constituie o alternativă salvatoa- între orele 8.30-14.30. Doresc ca informaţi-
de carne, este permisă doar carnea slabă de re, mai ales în sezonul rece. Pentru a preveni ile pe care vi le-am oferit să vă fie de folos
peşte, vită, pasăre (friptă sau fiartă). Lacta- recăderile specifice anotimpului rece, este şi să vă ajute! Vă doresc multă sănătate şi s-
tele şi pastele făinoase vor fi consumate cu indicată o cură balneară în lunile ianuarie, auzim numai de bine!
moderaţie. O soluţie salvatoare pot fi ciu- februarie, martie şi o revenire în sezonul
percile, dar şi acestea, datorită concentraţiei cald, oricând. De fapt, sezonul ideal pentru Dr. Sissea Henri Teodor
calorice, vor fi consumate cu moderaţie. cura balneară este perioada octombrie- medic fitoterapeut

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 19


Sfaturi de sezon

Îngrijirea corporală
prin gemoterapie
restaurează echilibrul biologic perturbat al

P rimăvara, pielea noastră se simte


răsfăţată de razele calde ale
Soarelui. Pielea poartă încă
organismului uman. Această metodă de te-
rapie, puţin utilizată până în urmă cu câţiva
ani, dar astăzi în plină ascensiune în întrea-
Gemoderivatul din muguri de
stejar se foloseşte ca stimulent endocrin şi
ga lume, s-a născut în Franţa prin opera me- imunitar, are acţiune de reglare a funcţiei in-
urmele lăsate de sezonul rece: este mai dicului belgian Pol Henry. Terapia cu extrac- testinului, normalizează valorile proteinelor
uscată, mai îmbătrânită, are un aspect te din ţesuturi vegetale embrionare nu este serice. Se recomandă de către medic în spe-
gălbui şi nu mai prezintă prospeţimea nouă; nou este principiul stabilităţii nelimita- cial pentru surmenajul fizic şi intelectual, de-
de altădată; uneori apar şi unele te a componentelor bioactive prezente în ex- presii, astenie de primăvară, convalescenţă
iritaţii, eczeme sau pistrui. tractul hidroglicerinoalcoolic la concentraţii după boli febrile, alergie, gingivite, stomatite,
mari şi eliberarea şi restaurarea activităţii bi- senescenţă precoce .
Neajunsurile la care a fost supusă pielea ologice a acestora prin diluare (procedeu ce
se datorează în mare parte faptului că în tim- permite păstrarea în timp a produsului ge-
pul iernii, organismul a fost lipsit de o alimen- moderivat).
taţie bogată în vitamine şi minerale, fiind Compania Hofigal utilizează o meto-
expus în permanenţă variaţiilor de tempe- dă modernă de condiţionare, sub formă de
ratură. De aceea, în această perioadă, se im- monodoze, prin care se elimină închiderea
pune să acordăm o atenţie deosebită îngri- şi deschiderea flaconului cu produs, care
jirii obrazului. Pe de altă parte, îmbătrânirea comportă riscul de alterare în contact cu ae-
este un fenomen fiziologic inevitabil şi irever- rul şi se creează posibilitatea realizării unor
sibil, care are o evoluţie lentă şi este datora- scheme de tratament complexe, prin aso-
tă şi unei îngrijiri necorespunzătoare a pielii. cierea mai multor gemoderivate, precum şi
Îmbatranirea succede perioadei de creştere un tratament constant. Compoziţia chimi-
a individului, dar în termeni de biologie ce- că a gemoderivatelor, determinată cu teh- Gemoderivatulul din muguri
lulară debutează din momentul concepţiei. nici performante, a pus în evidenţă factori de frasin se utilizează ca drenor hepato-
Procesul de îmbătrânire a pielii reflectă vâr- de creştere, enzime, proteine, substanţe care biliar, renal şi articular, diuretic, uricozuric şi
sta biologică a persoanei şi nu corespunde posedă o activitate biologică semnificativă şi hipocolesterolemiant. Se recomandă de că-
întotdeauna cu cea cronologică. Îmbătrâni- asupra organismului uman, cu potenţial cu- tre medic în special pentru gută, obezitate
rea pielii se manifestă prin modificări ale as- rativo-profilactic în diverse afecţiuni. În acest cu retenţie hidrică, artroze şi artrite, dureri
pectului, mai ales a structurii sale. Pielea se- număr al revistei este trecută o schemă te- musculare şi osteo-articulare, celulită, senes­
nescentă este subţire, palidă, uscată, ridată şi rapeutică de tratament gemoterapic pentru cenţă.
lipsită de elasticitate. Pe suprafaţa pielii apar îngrijirea corporală şi a pielii. Aceste remedii
macule pigmentate, acromice, cicatrice stela- cu acţiune dermoprotectoare şi de reglare
re şi pete purpurii. Se modifică şi fanerele: pă- a funcţiilor pielii exercită activităţi farmaco-
rul se răreşte şi încărunţeşte, apar distrofii ale dinamice complexe: antiinflamatorii, anti-
unghiilor. Îngrijirea pielii îmbătrânite are mai septice, antibacteriene, antivirale, calman-
degrabă un efect preventiv şi mai puţin cura- te, antialergice. Concomitent cu dezvoltarea
tiv. Pentru îngrijirea pielii senescente se folo- metodelor curative, se acordă din ce în ce
sesc în general emulsii de tip A/U ce conţin mai multă atenţie şi mijloacelor de profilaxie
principii active cosmetice specifice: extracte în cadrul unui program coerent de menţine-
biologice placentare, embrionare şi tisulare, re a sănătăţii. Aceste metode de prevenire
lichide biologice, macromolecule, acid dez- presupun: o abordare pozitivă şi echilibrată
oxiribonucleic, substanţe nesaponificabile, a problemelor existenţei, o viaţă ordonată
acizi graşi esenţiali, vitaminele A,E, B6, esteri cu evitarea stresului şi exceselor; o alimen- Gemoderivatul din mlădiţe de
nicotinici. tatie raţională şi echilibrată; exerciţii fizice
permanente; evitarea sau neutralizarea unor
ienupăr corectează hipoalbuminemia, re-
duce hipercolesterolemia, hiperglicemia şi
Gemoterapia – noxe. Amintim astfel gemoderivatele care
sunt menţionate în literatură ca având acţi-
hiperuricemia. Se recomandă de către medic
o formulă modernă une directă prin stoparea îmbătrânirii pielii
în diverse boli ale ficatului, hipercolesterole-
mie, ateroscleroză, gută, obezitate.
şi de succes (consecinţă şi a îngrijirii necorespunzătoare
a acesteia), care sunt recomandate în sche-
Gemoterapia ca ramură a bioterapiei, mele de tratament fitoterapeutic realizate
este o metodă de tratament al cărei speci- de medici cu competenţă în apifitoterapie:
fic este folosirea extractelor din ţesuturi ve- gemoderivat din muguri de stejar, gemode-
getale embrionare proaspete - ţesuturi me- rivat din muguri de frasin, gemoderivat din
ristematice (muguri, ramuri tinere, scoarţa mlădiţe de ienupăr, gemoderivat din mlădi-
ramurilor tinere, amenţi, seminţe, radicele, ţe de rozmarin, gemoderivat din mlădiţe de
plantule). Administrarea acestor preparate mur, gemoderivat din muguri de zmeur, ge-
realizează şi un ”drenaj biologic” prin care se moderivat din mlădiţe de afin, gemoderivat
elimină substanţele nocive produse în ţesu- din muguri de ulm, gemoderivat din mu-
turi sau introduse în organism şi astfel se guri de mesteacăn argintiu.

20 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Sfaturi de sezon

Gemoderivatul din vaselor sanguine şi asupra mucoaselor intes-


tinale. Se recomandă de către medic în tulbu-
Gemoderivatul din muguri de
mlădiţe de rozmarin este rări de vedere cu diminuarea acuităţii vizuale, mesteacăn argintiu are proprietăţi an-
un bun drenor hepatobiliar şi ac- tulburări digestive, stomatite, gingivite, afto- tiinflamatoare. Se recomandă de către medic
tivator metabolic, tonic general în astenia de ză bucală, acnee juvenilă, cuperoză, modifi- în inflamaţii ale mucoaselor, în carenţe mine-
cauze diverse, normalizează valorile protei- cări cutanate senile. rale, rahitism, tulburări de creştere, reuma-
nelor serice, normalizează lipoproteinemia şi tism dismetabolic, carii dentare.
colesterolul total şi esterificat. Se recomandă
de către medic în afecţiuni digestive, tulbu-
rări metabolice, afecţiuni neuro-psihice, în as-
tenia intelectuală şi fizică de cauze diverse, în
disfuncţii endocrine, afecţiuni dermatologice,
senescenţă fiziologică.

Gemoderivatul din muguri de


ulm are proprietăţi dermato-protectoare. Produsele luate în studiu
Se recomandă de către medic în afecţiuni ale (cărora le-am efectuat determinări
ţesutului cutanat, în afecţiuni ale mucoaselor, privind compoziţia chimică, cu
gută, hipercolesterolemie. punerea în evidenţă a principiilor
active responsabile de acţiunea
Gemoderivatul din mlădiţe de antioxidantă) sunt cele utilizate
mur este hipoglicemiant, hipotensiv, norma- în schemele de tratament
lizează valorile proteinelor serice, antisenes­ fitoterapeutic pentru
cent. Se recomandă de către medic în osteo-
poroză, menopauză, artroză, diabet zaharat prevenirea fenomenului de
tip II, arteroscleroză cu hipertensiune arterială, îmbătrânire.
angină eritematoasă, candidoză bucală.
Drd. chim. Anca Daniela Raiciu

Gemoderivatul din mlădiţe de


zmeur corectează tulburările endocri-
ne feminine, echilibrează axa hipotalamo-
hipofizo-gonadică. Se recomandă de către
medic ca remediu al tulburărilor endocrine
feminine, pentru chisturi ovariene, fibrom
uterin, sterilitate feminină, senescenţă femi-
nină, tulburări neurovegetative premenstru-
ale, tulburări ale libidoului, ateroscleroză, re-
tenţie hidrică, acnee.

Gemoderivatul din mlădiţe de


afin reduce stările de fragilitate şi de altera-
re a permeabilităţii vasculare, este hipoglice-
miant, antiedematos, antiinflamator asupra

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 21


Restituiri cu Ştefan Manea

Odată cu primăvara
orice om poate renaşte!
 Stimate d-le Manea, fenomenul
de reînviere a Naturii, care este
ciclic şi etern, odată cu sfârşitul anotim-
poate fi o soluţie pentru multe dintre sufe-
rinţele omenirii. Aţi avut mare dreptate!
Ce se întâmplă la ora actuală cu Natura
pului hibernal, ar putea fi privit şi drept invadată de omul rapace, lacom în intenţi-
o bună ocazie pentru ca noi, oamenii, să ile industrializării cu orice cost şi risc? Pri-
renaştem? Adică să ne prelungim energia măvara noastră, în care abia păşim, va fi
fizică, mentală, spirituală, la unison cu o primăvară a reînnoirii chipului şi a veş-
primăvara? mântului vieţii noastre? Sau o altă etapă
de resemnări, iluzii şi boli sau suferinţe?
Aşa ar trebui, aşa ar fi de dorit şi aşa
procedează cei ce şi-au conservat atuuri- Întotdeauna omul ca individ, grupu-
le unor principii sănătoase, desprinse din rile sociale sau naţiunile care se preocu-
legile scrise şi nescrise ale Universului. Ca pă de calitatea vieţii, reuşesc să ajusteze
de obicei, Natura nu ne minte, nu ne în- dezechilibrele pe care le provoacă tot
şeală aşteptările şi nici nu ne dezamăgeşte omul sau grupurile sociale înclinate către
la capitolul promisiuni. Natura îşi urmea- dezordine şi haos, în numele profitului
ză traseul ei ciclic, prin clima temperată economic.
a României, astfel încât fiecare din cele 4 siunile climatice, atmosferice, de micro Primăvara poate fi privită ca un mo-
anotimpuri îşi are rostul în ecuaţia vieţii, sau macro climat economic, social sau de ment hotărâtor de decont biologic, spiri-
a sănătăţii, a bolilor, chiar şi a „ieşirii din altă natură. tual şi emoţional, pentru ca fiecare dintre
sistemul viu” (adică a încetării vieţii). Mai mult decât atât, se ştie că fiecare noi să înţeleagă de care latură a baricadei
produs al Naturii, fie de fructe, legume, se situează. Cei ce iubesc viaţa liberă, ne-
zarzavat, seminţe, flori, muguri, mlădiţe, încorsetată de patimi oarbe şi discutabile
 Ultimile statistici efectuate de so-
ciologii specializaţi în analiza ca-
lităţii vieţii au subliniat un fapt deosebit
frunze, scoarţă de copac, apă de izvor, apă
minerală, sare, nămol, nisip, peşti, păsări,
vor învinge frigul iernii, asemenea ghio-
celului plăpând, suav, dar atât de curajos
animale, insecte, are menirea de a sprijini în dragostea lui de viaţă.
de semnificativ: • luna august este cea în
cu loialitate calitatea vieţii tuturor vieţui- De la Natură, de la geniul ei reînno-
care are loc cel mai frecvent procreerea •
toarelor. Este surprinzător faptul că ani- it trebuie să învăţăm că în acest anotimp
luna mai este cea în care se nasc cei mai
malele, păsările, insectele reuşesc să su- renaşterea, reînvierea ne sunt accesibile şi
mulţi copii • luna februarie este cea în
pravieţuiască şi să se adapteze admirabil vital necesare. Postul de detoxifiere, cura
care se înregistrează cel mai mare număr
în condiţiile în care omul nu le afectează de crudităţi, dieta bine supravegheată,
de decese (studiile se referă la eşantioane
standardele optime de care acestea au ne- suplimentele nutritive pentru întărirea
populaţionale care trăiesc în clima tem-
apărată nevoie pentru supravieţuire. imunităţii generale şi specifice, somnul
perată). Are vreo semnificaţie specifică
Doar aşa se explică de ce, după luni recuperator, mişcarea în aer liber, dragos-
această dinamică în relaţie cu caracteris-
de îngheţ, sub pământul aparent inert şi tea de Natura înmugurită, înverzită şi în-
ticile anotimpurilor?
lipsit de vitalitate, o uriaşă uzină a mi- florită, sunt paşii mărunţi dar siguri către
crocosmosului Naturii, îşi pregăteşte sănătate.
Fără îndoială, calitatea vieţii unui in-
divid nu este o constantă ci o variabilă, explozia către lumină, aer, soare, viaţă,
odată cu venirea Primăverii. Dacă nu ar Produsele oferite de Compania
dependentă de o multitudine de factori.
fi existat acest sistem genial de echilibru „HOFIGAL”, alături de sfaturile şi re-
Dacă ne referim la cele 4 anotimpuri, este
al regenerării, probabil că soarta Naturii comandările specialiştilor noştri (prin
limpede că fiecare dintre acestea au un
ar fi fost alta… consultaţii gratuite), bogăţia de infor-
rol, un rost bine argumentat şi validat de
maţii oferite (tot gratuit) prin Revista
geniul Creatorului acestei planete. Armo-
HOFIGAL – „Natură şi Sănătate”, sunt
nia dintre om (dar şi celelalte vieţuitoa-
re) şi anotimpurile care se succed rezultă
doar din înţelepciunea, înţelegerea şi apli-
 Stimate d-le Manea, cu prilejul
unei emisiuni în direct difuzată
la postul TV-România de Mâine (în anul
un aliat fidel şi responsabil, pentru ca
Primăvara aceasta să fie un dar frumos
şi nepreţuit: sănătatea în toate!
carea unor legi şi reguli universal valabile 1996) am dezbătut împreună problema
în timp şi spaţiu. „Sănătatea Naturii, sănătatea viitorului
Cu cât omul a consumat mai multe nostru”, moderată de dl. prof. Alexandru
La Mulţi Ani de Mărţişor!
daruri ale Naturii, în forma lor frustă, Mironov. Aţi vorbit cu o mare forţă a ar-
nepervertită chimic sau organic, cu atât a gumentaţiilor despre acest subiect, previ- a consemnat psiholog Maria Şerban,
devenit mai adaptat, mai imun la agre- zionând faptul că agricultura ecologică partener media al Companiei „HOFIGAL”

22 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Din miracolele naturii

URZICA – „focul” din grădină care


„arde” durerile şi întăreşte sănătatea
P lantă erbacee, perenă, frecvent
întâlnită pe lângă garduri, ziduri,
drumuri, dărâmături, tăieturi de
pădure, pe lângă case, grajduri, stâne,
în locuri unde se depozitează bălegar,
la malul apelor, de la câmpie până în
zona alpină; se mai numeşte oigea,
urzică creaţă, urzică crăiască, urzică
maqcată, urzică de pădure, urzici
româneşti; Germ.: Grosse Brennessel;
Magh.: Nagy csalan, Rus.: Krapiva
jguceaia, Krapiva dvudomaia; Ucr.:
Jalincea cropeva. Este răspândită pe tot
Globul, cu excepţia regiunii arctice,
centrul şi sudul Africii.

ISTORIC. Plantă cunoscută din vechi-


me. Urtica este numele genului după Hratius
şi la alţi scriitori latini. El vine de la cuvântul
latin urere = a arde, cu referire la arsurile sim-
ţite pe piele prin urzicare. Încă din antichita-
te planta a fost folosită de oameni în diferite
scopuri casnice şi medicinale. Daco-geţii, ro-
manii şi grecii foloseau planta la diferite pre-
parate culinare, la vopsitul firelor şi în medi-
cină. Preocupări medicale mai susţinute au
început din Evul Mediu. Ceaiul din vârfurile
florifere, îndulcit cu miere, se lua contra tusei,
răcelii şi pentru durerile de piept. Tot pentru
aceste afecţiuni se amesteca floarea de urzi-
că cu miere, se lăsa o săptămână şi apoi se lua
câte o linguriţă. Decoctul din rădăcină, tulpi-
nă şi frunze se lua pentru tuse, tuse cu sânge,
hidroptizie şi hemoragii. Pentru combaterea
constipaţiei se lua decoct din rădăcină, iar în
bolile de rinichi şi hemoroizi, decoct din vâr-
furile florifere şi frunze. În bolile de stomac,
părţile aeriene de urzică se fierbeau, iar de-
coctul se lua de 4 ori pe zi. Tratarea de ciumă
se face prin badijonări cu urzici fierte cu ră-
dăcini, tulpini şi frunze (N, Leon, 1903; Gh. Bu-
joreanu. 1936; C. Bârcă, D. Străchinaru, 1972; C.
Bârcă, C. Gorea, 1972).
CREDINŢE. Se spunea ca urzica este PROVERBE. În mai multe zone din
ţară se spune proverbul ,,Urzica se dă în gura
OBICEIURI. În multe sate din Carpa- buruiana lui Marţ (e ca şi Marţ de iute şi tare),
cine o mănâncă se întăreşte. În multe părţi,
foamei” cu referire la faptul că sărăcimea îşi
ţii de Curbură, primăvara, fetele adună urzici astâmpăra foamea cu această plantă, urzica
dis-de-dimineaţă, le fierb şi cu zeama îşi spa- consumul urzicilor în anumite zile a fost legat fiind cel mai cumplit duşman al foamei (Fl. S.
lă părul, fără săpun, să-l întărească şi să fie fru- de anumite credinţe. În unele sate se spunea Marin, 1899).
mos. Se mai obişnuieşte ca femeile să culea- că de Dochia e bine să mănânci urzici, ca să
gă urzici în prima zi de mai; le aduc în casă şi nu te muşte purecii (Elena Voronca Niculiţă,
1903).
FOLCLOR. Urzica este amintită în cân-
îi urzică pe toţi ceilalţi, ca să fie harnici peste tece populare.
an şi feriţi de boli. - continuare în pagina 24 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 23


Din miracolele naturii

- continuare din pagina 23 - Pentru industria farma-


ceutică, exemplificăm câteva
COMPOZIŢIE CHIMICĂ. Conţine preparate Hofigal de tip supli-
substanţe proteice cu un mare număr de ami- ment alimentar: capsule, ex-
noacizi, glucide, amine, steroli, cetone (me- tract uleios, ceai, tinctură.
tilheptenona, acetofenona), ulei volatil, sub-
stanţe grase, sitosteroli, acizii acetic, formic,
pantotenic, complex vitaminic (A, B2, C, K), clo-
rofilă, protoporfirină, coporfirină, beta-caro- URZICA
ten, săruri de Ca, Mg, Fe, Si, P şi altele. În peri se
află o substanţă vezicantă pentru piele, consti- capsule
tuită din acid formic, o enzimă şi o toxalbumi- Compoziţie: o capsulă conţine 0,400 g
nă (F. Crăciun, O. Bojor, M. Alexan, 1976). pulbere din partea aeriană de urzică (Urtica
dioica).
FITOTERAPIE. Planta are utilizări tera- Acţiune: remineralizantă – sursă naturală
peutice în medicina umană şi veterinară, cul- de oligoelemente (Fe, K, Mg şi alte minerale),
tă şi tradiţională. Folosită ca plantă medicina- vitaminizantă, diuretică, depurativă, antialer-
lă încă din Evul Mediu, seminţele constituie gică, antianemică, astringentă, hemostatică,
un bun remediu natural. Principiile active din antiinflamatorie, antioxidantă, imunomodu-
plantă au un spectru foarte larg farmacodi- latoare, galactagogă.
namic. Recomandări:
 Elimină starea de anemie. n infecţii uro-genitale;
 Intervine favorabil în diferite afecţiuni n tulburări de micţiune (nicturie, polakurie,
ale căilor respiratorii (bronşite, astm). disurie);
 Acţionează asupra epiteliului renal, n edeme de diferite cauze
mărind cantitatea de urină eliminată şi, o n adjuvant în tratamentul adenomului de
dată cu ea, a substanţelor toxice din sânge şi, prostată, al prostatitei,
în general, din organism. UTILIZĂRI CASNICE. n litiază renală;
 Deplasează acidul uric din ţesuturi în Alimentaţie. Folosită în alimentaţie, n metroragii de diferite cauze, epistaxis;
sânge, favorizând eliminarea masivă a acidu- mai ales primăvara, în diferite preparate cu-
lui uric pe cale renală;
n anemie feriprivă;
linare: suc de urzici, urzici cu hrean, urzici cu n gută (hiperuricemie);
 Stimulează secreţia bilei, secreţia pan- orez, urzici cu usturoi, urzici sleite, salată de ur-
creatică, gastrică şi intestinală, stimulează pe- n afecţiuni reumatismale, demineralizări osoa­
zici cu ou, sirop de urzici. se, artrite (poliartrită reumatoidă), artroze;
ristaltismul intestinal şi digestia. Vopsitorie. Frunzele tinere şi rădăcini-
 Stimulează secreţia glandelor mama- le au proprietăţi tinctoriale. Se recoltează în n afecţiuni alergice (rinite alergice);
re la femeile lăuze; timpul verii. Se folosesc proaspete şi se utili- n afecţiuni dermatologice;
 Acţionează ca hipoglicemiant, provo- zează pentru vopsirea fibrelor naturale în di- n insuficienţă galactagogă;
când scăderea glucozei din sânge. Alături de ferite nuanţe de galben. n tonic general al organismului, fitogeriatric.
principiul hipoglicemiant există însă şi unul Contraindicaţii: nu sunt semnalate
hiperglicemiant. AGRICULTURĂ. Urzica este buruiană până acum.
 Acţiune hemostatică, oprind sângera- pentru culturile agricole. Are o mare putere Precauţii: nu se asociază cu diuretice
rea. de înmulţire. Seminţele ei dispar după 44 de clasice.
 Stimulează hematopoeza, activând luni. Este indicatoare de azot. Mod de administrare: 2 capsule de 2 – 3
procesele fiziologice de formare a eritrocite- ori pe zi, sau după recomandarea medicului.
lor, leucocitelor, trombocitelor. ZOOTEHNIE. Urzica tocată şi ameste- Se poate administra timp îndelungat.
cată în mălai este consumată cu plăcere de
 Fluidifică sângele. Fluidifică secreţiile
păsări - sătenii spun că stimulează ouatul. Ur-
bronşice şi favorizează eliminarea lor prin ex-
zicile fierte şi amestecate în mălai se folosesc
pectoraţie.
la hrănirea bobocilor, curcilor şi raţelor.
 Activează regenerarea ţesuturilor şi
epitelizarea, cicatrizând rănile. INDUSTRIE.
 Provoacă scăderea temperaturii cor-  Alimentară, farmaceutică şi cos-
pului în diferite stări febrile. Acţionează re- metică. Prezintă mare importanţă pentru
vulsiv asupra tegumentului, cu efect decon- extracţia β-carotenului, ca sursă de pro-vita-
gestiv în profunzime. mina A şi pentru obţinerea clorofilei - materie
 Remineralizează şi vitaminizează or- primă pentru diverse preparate medicamen-
ganismul. toase şi cosmetice (pastă de dinţi, pomezi,
 Combate diareea, dizenteria şi stările aerosoli, sprayuri, deodorante), gumă de
inflamatorii ale mucoasei tubului digestiv. mestecat. Unele substanţe extrase servesc
 Combate tusea. la tratarea dermatozelor, arsurilor, cu un bun
 Acţionează bactericid, limitând sau în- efect cicatrizant.
lăturând multiplicarea bacteriilor.
 Acţionează împotriva viermilor intes-
În cosmetică, pentru tonifierea părului,
combaterea mătreţii şi a seboreei: a) infuzie,
b) decoct, c) loţiune pentru păr, din pulbe-
URZICA
tinali, dereglându-le metabolismul.
 Asigură dispariţia nepurulentă a pro- re de frunze de urzică, rădăcină de brusture, extract uleios
ceselor patologice, urmată de absorbţia frunze de mesteacăn, flori de lavandă, conuri
de hamei, în părţi egale; d) apă pentru păr, Prezentarea produsului: extract în ulei
acestora. alimentar obţinut din rădăcină, rizomi şi
din pulbere de frunze de urzică în alcool con-
 Tonic capilar, urzica combate mătreaţa. centrat (70°); masă verde de urzică (Urtica dioica).
Compoziţie chimică: 3-ß-sitosterol şi

24 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Din miracolele naturii

steroli similari, alcool fenil pro-


pilic, ceramide, acizi graşi, dioli
monoterpenici, lectine şi isolec-
TINCTURĂ Mod de administrare: Intern:
30-50 de picături de 1-3 ori pe zi , di-
luate în 50 ml apă. Extern: tinctură
tine leukotriene, histamină.
Acţiunea produsului: antireumatic, acţi-
DE URZICĂ diluată 1:2 cu apă fiartă şi răcită pen-
tru comprese.
Contraindicaţii: nu au fost sem-
une estrogenică, stimulator al circu-
laţiei sangvine, antiviral, stimulea-
Urtica dioica L - nalate până acum.
ză activitatea sistemului imunitar, herba Precauţii: în sarcină şi perioada
hepatoregenerator, hepatopro- de alăptare.
Compoziţie: flavono­
tector, antialergic. Formă de prezentare: flacoane
zide, acizi polifenolici, sa-
Indicaţii: de sticlă de 50 ml.
ponozide triterpenice, sub­
n hiperplazie benignă de prosta- stanţe proteice, aminoacizi,

CEAI DE URZICĂ
tă – tratament simptomatic amine, lectine, vitamine,
n alergii, urticarii oligoelemente.
n edeme, ascite Acţiune: diuretică, de­
n cistite, infecţii urinare pu­rativă, antialergică, anti-
anemică, remineralizantă,
Doze x 1,0 g
n tulburări hepatice şi metabo- astringentă, hemostatică, Este utilizat în alimentaţie pen-
lice generale tru conţinutul bogat în caroten, clorofilă, oli-
antiinflamatorie, antioxidantă, imu-
n deficienţe adrenocorticale nomodulatoare, galactagogă. goelemente (Fe) şi ca adjuvant în afecţiuni-
n artrită, gută, reumatism Recomandări: Intern: infecţii le inflamatorii ale tubului digestiv, aparatului
Mod de administrare: in- uro-genitale, tulburări de micţiune urinar, având acţiune depurativă, diuretică,
tern, 10 picături x 3/zi, după (nicturie, polakurie, disurie), adju- antiseptică, astringentă, antianemică.
masă, extern – în cosmetică, sub vant în tratamentul adenomului de Infuzia se consumă caldă de 2-3 ori pe zi
formă de creme, loţiuni etc. prostată, al prostatitei, al litiazei rena- sau rece, până la 1 litru pe zi, în special pri-
Contraindicaţii şi efecte se- le, metroragii de diferite cauze, epistaxis, măvara.
cundare: anemie feriprivă, hiperuricemie, afecţiuni re-
Nu se cunosc. De aceea se administrează umatismale, demineralizări osoase, artroze, Farmacist GABRIELA VLĂSCEANU
cu precauţie la femeile însărcinate şi la feme- afecţiuni alergice (rinite alergice, astm bron- Biolog GEORGETA NEGRU
ile care alăptează. şic), afecţiuni dermatologice, insuficienţă ga-
Interacţiuni cu alte medicamente/pro- lactagogă, tonic general al organismului, fi-
duse de uz farmaceutic: nu se cunosc. togeriatric. Extern: refacerea caracteristicilor
Mod de prezentare: flacoane de sticlă naturale specifice părului, în seboree, mătrea-
brună, de 20 ml, cu picurător. ţă, eczeme, micoze cutanate şi onicomicoze.

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 25


În sprijinul specialistului practician

Alternative nutriţionale

Vinul cu plante: aliment,


medicament sau supliment?
Apărută într-o nouă dimensiune con- pul a fost compus din 97 fete şi 3 băieţi, iar tul medicului, (c) consiliere, (d) altă sursă (poţi
ceptual-educaţională, Psihopedagogia nu- segmentul de vârstă în care s-au încadrat: 19 alege mai multe răspunsuri)
triţională, prin structura sa interdisciplinară, – 29 ani. În numărul viitor al revistei vom pre-
reprezintă elementul ce implică fenomenul zenta concluziile după chestionarea unui al
nutriţional (prin prisma formării şi dezvol- doilea grup de 100 repondenţi, cu încadrare
tării umane şi raportarea la comunitate), în într-un segment diferit de vârstă: 30 – 70 ani.
configurarea unei atitudini pozitive ce susţi- Chestionarul a fost identic pentru ambe-
ne importanţa unei vieţi sănătoase, ca efect le grupuri şi a inclus întrebări (itemi) de mai
al echilibrului dintre “a mânca pentru a trăi şi multe tipuri: itemi obiectivi (cu alegere sim-
a trăi pentru a mânca”; se acordă astfel girul plă, cu alegere multiplă) şi itemi semiobiectivi
unei valorii şi evoluţii umane constante. (cu răspuns scurt sau structuraţi – prin alocare
În acest context, Psihopedagogia nutri- de raiting: de la punctaj maxim pentru prima
ţională se înscrie în categoria ”deschizători- obţiune la punctaj minim pentru ultima ob- Sfatul medicului (53%), urmat de pro-
lor de drum” în măsura în care reuşeşte şi/sau ţiune). spect (43%), au fost bifate separat sau simul-
măcar determină apariţia unei noi stări atitu- tan, repondenţii considerând de mai mică
dinal-comportamentale. Este momentul în Întrebarea 1. La ce apelezi ca să-ţi în- importanţă consilierea şi alte surse.
care actul educaţional-nutriţional incumbă o grijeşti/ menţii sănătatea: (a) dietă, (b) ac-
cunoaştere plurivalentă: medico-psiho-so- tivitate fizică, (c) suplimente alimentare, (d) Întrebarea 4. Consideri că vinul are
cială, rezultanta fiind codificată printr-o di- medicamente potenţial terapeutic: (a) da, (b) nu, (c) nu
rectă raportare personalizată la calitatea, va- ştiu, (d) nu mă interesează
loarea şi stilul de viaţă a fiecăruia dintre noi.
Totodată, psihopedagogia nutriţionala re-
prezintă o cale informaţională (corectă, di-
rectă şi viabilă) care poate fundamenta un
concept nou, legat de îngrijirea şi menţine-
rea sănătăţii prin varii aspecte şi posibilităţi.

Astfel în studiul nostru, bazându-ne pe


elemente de identitate interdisciplinară, am
încercat a surprinde: Majoritatea repondenţilor au optat pen-
atitudinea pacientului faţă de un me- tru activitate fizică, urmată de dietă, supli-
dicament, prin acceptare sau neacceptare Aproape jumătate dintre cei chestio-
mente alimentare, pe ultimul loc fiind medi- naţi au atribuit vinului potenţial terapeutic
(vizând pregătirea sa psihologică); camentele de sinteză.
existenţa unei alternative nutriţionale (48%), dar nu este de neglijat nici procentul
legate de un supliment alimentar; de 37% al celor care efectiv nu ştiu. Răspun-
Întrebarea 2. Când alegi un supli- surile nu sau nu mă interesează nu sunt sem-
surse de informare veridice şi accesi- ment alimentar/ medicament, după ce cri-
bile; nificative ca pondere.
terii te ghidezi : (a) aspect exterior, (b) utili-
accesul informaţional diferenţiat ra- tate terapeutică, (c) preţ, (d) informaţii
portat la o sursă sau alta; Întrebarea 5. În ce categorie ai înca-
cultivarea sentimentului de încredere dra vinul medicinal (vin cu plante): (a) bău-
în recomandarea specialiştilor tură, (b) aliment, (c) supliment alimentar, (d)
conştientizarea nevoii de schimbare a medicament
stilului de viaţă, ca parte componentă a cali-
tăţii vieţii.

Pornind de la aceste obiective, am ela-


borat un chestionar cu 10 întrebări pentru a
analiza modalitatea prin care un supliment
alimentar (în cazul nostru din categoria: vin
cu plante mediciale) poate substitui un me- Cei mai mulţi subiecţi (62%) au menţio-
dicament, dovedindu-se o alternativă cu im- nat că aleg un supliment după utilitatea te-
pact pozitiv asupra psihicului pacienţilor şi a rapeutică, apoi funcţie de informaţii (32%),
stării lor maladive. considerând de mai mică importanţă aspec- Aproape la egalitate repondenţii au con-
În acest număr al revistei Hofigal vom tul exterior sau preţul. siderat vinul cu plante medicament (44%)
publica înterpretarea răspunsurilor unui sau supliment alimentar (40%), mult mai
prim grup, reprezentat de 100 studenţi anul Întrebarea 3. Ca să utilizezi un medi- puţini poziţionâdu-l ca băutură sau atribuin-
I, chestionaţi în luna ianuarie 2010. Gru- cament, ai nevoie de: (a) prospect, (b) sfa- du-i proprietăţi de aliment.

26 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


În sprijinul specialistului practician

Întrebarea 6. Dacă pe raf- Întrebarea 7. Cunoscând calităţile cu- 3. cred că va respecta imediat recoman-
tul unui supermarket ai găsi: rative ale vinului medicinal, cui l-ai reco- darea, deoarece este şi benefică sănătăţii lui
vin, vin medicinal, ceaiuri din manda: membrilor familiei, persoanelor şi ca fi şi un tratament plăcut
plante şi produse natuale, în bolnave, cunoscuţilor sau comercianţilor; 4. depinde de bolnav: poate crede că
ce ordine le-ai alege şi de ce (motivează): în ce ordine le-ai alege şi de ce (motivea- este o glumă şi atunci vinul medicinal nu va
ză): avea efectul aşteptat sau are încredere în me-
dic şi în final starea sa de sănătate se îmbu-
nătăţeşte şi va avea şi sentimentul că trăieş-
te normal
5. vinul medicinal, fiind natural, este să-
nătos şi fără efecte adverse, iar dacă este şi re-
comandat de medic, cu atât mai bine
6. dacă persoana respectivă nu consu-
mă produse alcoolice cred că ar refuza, mai
ales dacă din motive religioase nu consumă
alcool
Ţinând cont de procente, ordinea în care Ordinea categoriilor la care repondenţii 7. apare întrebarea dacă vinul medicinal
cei chestionaţi (majoritatea fete şi cu vârsta ar recomanda vin medicinal a fost: în mod este suficient ca şi tratament
până în 29 ani) ar alege produsele de pe raf- egal: membrilor familiei şi persoanelor bol- 8. surprindere, pentru că nu este un re-
turile unui supermarket este: ceai (34%), pro- nave (31%), apoi cunoscuţilor iar abia apoi mediu obişnuit
duse naturale (32%), apoi vin medicinal şi comercianţilor. Selectăm câteva dintre moti- 9. cred că pacientul îşi va schimba păre-
vin. Selectăm câteva dintre motivaţii (aş ale- vaţii: rea despre medic; datoria medicului este să
ge în acestă ordine…): 1. întâi membrilor familiei, pentru că ei prescrie un tratament medicamentos, nu bă-
1. pentru că sănătatea este pe primul loc sunt cei mai importanţi pentru mine uturi alcoolice
şi rolul principal pentru aceasta îl au produ- 2. în primul rând vreau să fie sănătoasă 10. surprindere şi neîncredere în me-
sele naturale familia mea dic; cred că la început ar pune întrebări su-
2. cumpăr numai ceai deoarece restul 3. familia are încredere în mine şi de ace- plimentare
produselor nu sunt pentru buzunarul meu ea am ales-o prima, să le fie mai întâi lor bine 11. pacientul ar gândi “ce vrea medicul
3. am scris în ordinea în care le cunosc 4. l-aş recomanda persoanelor bolnave de la mine?”, “să îmi dea medicamente, nu vin
4. pentru mine contează sănătatea prin datorită proprietăţilor sale curative medicinal”
produse naturale, simple, mai mult decât 5. celor care au nevoie de proprietăţile 12. există curiozitate, deoarece mulţi nu
prin suplimente şi alte variante apropiate de lor, dar cu acordul medicului au auzit de vinurile medicinale sau dacă au
zona farmaceutică 6. persoanelor bolnave înaintea celor auzit, nu le cunosc efectele
5. aş alege produse naturale şi ceai, de- care nu au nevoie la prima vedere sau a celor 13. orice sfat de la medic trebuie urmat
oarece eu nu consum vin, nici chiar medici- care nu au decât interese comerciale şi raportate tot acestuia efectele
nal 7. comercianţii pot dilua concentraţia şi 14. depinde de bolnav; dacă îi place vi-
6. am ales vinul deoarece se recomandă atunci se pierde calitatea nul obişnuit se simte bine, dar părerea mea
chiar un pahar în fiecare zi 8. l-aş recomanda comercianţilor pentru este că majoritatea bolnavilor se abţin de la
7. am ales întâi vinul deoarece îmi publicitate consumul vinului (chiar şi medicinal)
place foarte mult, mai ales cel roşu 15. bolnavul va crede în însănătoşirea lui
8. produsele naturale sunt bune şi deoarece un produs nou, care este şi natural,
sănătoase, vinul este în prim plan de Întrebarea 8. Ce sentiment crezi că îi va face numai bine
sărbători, ceaiul doar când apare o trăieşte o persoană cu probleme de să- 16. un sentiment de bucurie, pentru că
răceală, iar vinuri medicinale nu nătate cănd medicul îi recomandă să con- poate bea cu acordul medicului, chiar dacă
cunosc sume vin medicinal (chiar într-o cantitate este bolnav
mai mică) şi de ce: 17. poate să se simtă eliberat pentru că
nu trebuie să mai ia medicamente sau poa-
1. nu cred că refuză, deoarece medicul te fi nesigur gândindu-se că vinul nu îl poa-
ştie cel mai bun leac pentru suferinţa lui te vindeca
2. depinde de încrederea pe care o are 18. dacă are încredere şi în medic, o per-
în medic; dacă nu ar avea încredere poate ar soană cu probleme de sănătate s-ar simţi
zice că nu are voie să bea deloc şi în nici o for- aproape vindecată
mă, dacă vrea să trăiască. - continuare în pagina 28 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 27


În sprijinul specialistului practician

- continuare din pagina 27 -


19. va respecta indicaţia dacă este reco-
mandarea medicului; dacă nu era un consu- Întrebarea 10. Care este sursa ta de
mator de vin atunci nu se va simţi confortabil, informare referitoare la o alimentaţie să-
dar dacă consuma şi înainte de a se îmbolnă- nătoasă şi un stil de viaţă corect: familia,
vi atunci se va simţi bine, ca un om sănătos prietenii, presa, televiziunea, radioul, co-
20. cred că pacientul va fi mulţumit că munitatea medicală? În ce ordine le-ai ale-
poate şi el să bea, ca o persoana sănătoasă, suplimentului alimen-
ge şi de ce (motivează): tar, până la evaluarea ni-
ceea ce îl va ajuta să se însănătoşească mai
repede sau măcar să se simtă mai bine velului de conştientizare a
nevoii de informare, cunoaşte-
Întrebarea 9. Ce factori din stilul de re, implicare şi acceptare a unei
viaţă crezi că duc la îmbolnăvirea unui schimbări pozitive şi de esenţă.
organism: stresul, automedicaţia, seden- Tehnic vorbind, e necesară imple-
tarismul, tipul alimentelor, cantitatea ali- mentarea unei strategii menită a pune
mentelor , programul de masă; în ce ordi- în valoare rezultanta, pornind de la ca-
ne le-ai alege şi de ce (motivează): uză şi ajungând la efect, ca factor deter-
minant în schimbarea opticii personale
de abordare a unei probleme de sănătate.
Aproape la egalitate cei chestionaţi au În acest mod şi cu un supliment alimentar se
afirmat că principalele lor surse de informa- poate interveni în derularea unui act nutriţi-
re în legătură cu o alimentaţie sănătoasă onal personalizat.
sunt: comunitatea medicală (25%) şi fami- În final, remarcăm că prin identificarea
lia (22%), apoi prietenii şi televiziunea (16%), unor elemente de cunoaştere, de accepta-
urmate de presă şi radio. Redăm câteva co- re şi mai ales, de opţiune în favoarea unui su-
mentarii: pliment alimentar se poate obţine:
1. comunitatea medicală este prima care ameliorarea simptomatică în cazul
se confruntă cu astfel de situaţii legate de o ali- unor patologii;
Subiecţii au indicat ca principal factor: mentaţie sănătoasă şi are acces la informaţii
stresul (25%), apoi relativ cu aceeaşi ponde- îmbunătăţirea stării de sănătate;
2. comunitatea medicală este cea mai
re: tipul alimentelor, sedentarismul şi cantita- importantă, deoarece medicul are o speciali- creşterea calităţii vieţii prin schimba-
tea alimentelor, iar pe ultimele locuri, dar cu zare şi ştie cel bine ce este necesar pentru un rea stilului de viaţă, mai ales prin implica-
ponderere importantă programul de masă şi stil de viaţă sănătos rea directă şi conştientă a celui în cauză. În
automedicaţia. Argumente: 3. pe primul loc comunitatea medicală, fond, cine ştie mai bine decât cel în cauză: ce?
1. stresul este cel mai frecvent şi dăună- deoarece ne asigură sănătatea, iar pe ultimile unde? cât? cum? când? şi de ce? are nevoie de
tor; poate să distrugă viaţa unui om şi a fa- locuri mass media deoarece se urmăresc au- acel supliment alimentar sau nu?
miliei sale dienţele, nu o informare corectă
2. cred că stresul influenţează toţi ceilalţi 4. numai comunitatea medicală furni- Deci “Cunoaşte-te pe tine însuţi” poa-
factori ce duc la îmbolnăvirea organismului zează informaţii care se bazează pe cercetări te reprezenta punctul de plecare într-o nouă
3. oamenii sunt foarte stresaţi şi din 5. schimbările pe care le face omul le face abordare a vieţii. Parafrazând: “nu noi, ci eu,
această cauză se şi îmbolnăvesc alături de familie şi prieteni; doar ei îţi vor bi- nu tu, ci eu … mă pot implica, pot face… nu-
4. am ales tipul alimentelor, deoarece nele; cadrele medicale pot doar influenţa mi este uşor, dar vreau…”.
sunt multe alimente cu aditivi care duc la 6. părinţii mei trăiesc sănătos şi am învă-
îmbolnăvirea organismului; e important să ţat lucruri bune de la ei Doar o informaţie corectă, un rezultat ba-
avem grijă la alimente deoarece eşti ceea ce 7. este păcat, dar real, că oamenii iau o zat pe dovezi, pot înlătura suspiciunile; încre-
mănânci informaţie mai întâi de la televizor derea unui consumator într-un produs na-
5. sedentarismul, deoarece activitatea fizi- 8. presa este uneori o sursă de informa- tural se construieşte pornind de la cea mai
că menţine corpul sănătos; din cauza sedenta- re corespunzătoare pentru o alimentaţie să- trainică, credincioasă şi durabilă prietenie, cu
rismului multe persoane ajung la obezitate nătoasă Natura…
6. e important să ai o “balanţă” între o 9. mass media te poate duce pe drumuri
cantitate prea mare şi prea mică de alimen- nesigure deoarece numai rating-ul contează Dr. Farmacist Gabriela Vlăsceanu
te; eu când mănânc exagerat am probleme pentru ei Manager Cercetare Dezvoltare
de sănătate Hofigal Export Import SA Bucureşti
7. un program de masă neregulat poate În acest studiu am încercat să comparti-
determina alterarea stării de sănătate mentăm întrebările şi să interpretăm răspun- Dr. Psiholog Maria Paşca
8. într-un fel toate dăunează sănătăţii, iar surile pornind de la nevoia de menţinere a Şef lucrări
automedicaţia dezechilibrează totul sănătăţii, testând cunoaşterea şi utilizarea Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg. Mureş

28 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Centre medicale

Complexul de Terapie
Naturală “Alexandra”
Breaza Pentru
Sănătatea Dvs.!!!
Cea mai avantajoasă
ofertă de
servicii medicale
complementare şi terapii De câte ori, în anumite momente de pensate ale căilor respiratorii, insom-
cumpănă şi încercări, am constatat ne- nii, nevroze, forme uşoare de depresie,
balneare din România!!! voia de a ne ordona stilul de viaţă, ali- tulburări neurastenice produse de stres
mentaţia, de a acorda o atenţie mai prelungit, disfuncţii endocrine şi metaboli-
Locul ideal pentru mare necesităţilor corpului nostru, de a ce (hipotiroidie, hipercolesterolemie, disli-
ne relaxa şi îngriji mai mult de sănăta- pidemii, diabet zaharat, obezitate), boli car-
relaxare, revigorare şi tea noastră? dio-vasculare cronice compensate, forme
recuperare a sănătăţii !!! Iată că toate aceste deziderate fireşti
pot fi împlinite în cadrul Complexului de
medii, necomplicate (hipertensiune arteri-
ală std. 1, boală ischemică coronariană for-
Terapie Naturală „Alexandra” din Breaza- mă nedureroasă, arteriopatii, sechele post
Prahova!!! accidente ischemice tranzitorii cu păstra-
Ofertă valabilă Aflată în plină zonă Subcarpatică, sta- rea funcţiilor neuro-motorii integre), afecţi-

pentru anul 2010 ţiunea balneoclimaterică Breaza excelea-


ză prin calitatea aerului, bogat în radiaţii
uni digestive cronice, hepato-biliare cronice
(gastrite, gastro-duodenite cronice, neacu-
ultraviolete şi cu o concentraţie ideală de tizate, dischinezii biliare alitiazice, hepatite
ozon şi ioni negativi, cu efecte terapeutice cronice cu virus B sau cu virus C, fără com-
De câte ori, după lungi perioade de benefice în diverse afecţiuni cronice com- plicaţii evolutive, colite cronice, colon irita-
muncă extenuantă şi stres, examene sau pensate. Acestei minuni a Naturii se adau- bil), mai ales afecţiuni de tip reumatologic
competiţii, gândurile noastre nu au zbu- gă în mod fericit principiile medicinei in- care necesită tratament şi recuperare bal-
rat spre tărâmuri îndepărtate, unde să tegrate, complementare, fitomedicina neofizioterapeutică (boală artrozică verte-
ne odihnim, să ne refacem forţele, să ne (prin puterea vindecătoare a plantelor) şi broperiferică, spondiloză cervicodorsolom-
recâştigăm vitalitatea, energia necesară eficacitatea procedurilor de tip balnear bară, discopatii toraco-lombare, coxartroză,
susţinerii activităţii noastre? (reflexoterapie, masaj, împachetări cu spiru- gonartroză, artroză scapulohumerală, pe-
De câte ori nu ne-am dorit un loc de- lină, hidroterapie, aromaterapie, saună, duş riartrită scapulo-humerală, spondildiscar-
parte de agitaţia cotidiană, unde să ne subacval, magnetoterapie, electroterapie, troză, artrită gutoasă în afara crizelor dure-
simţim răsfăţaţi, relaxaţi, împăcaţi cu noi dietoterapie), astfel că la C.T.N. ”Alexan- roase, sechele post-traumatisme articulare,
înşine? dra” pot fi tratate afecţiuni cronice com- osoase, aflate după perioada de imobilizare
în aparat gipsat, pentru recuperare neuro-
motorie şi funcţională sau perioade de con-
valescenţă şi recuperare după intervenţii
chirurgicale pe coloană, care de asemenea
necesită tratamente de recuperare balneo-
fizioterapeutică etc.).

În scopul recuperării fizice şi a îmbună-


tăţirii stării de sănătate, în cadrul Comple-
xului de Terapie Naturală “Alexandra” din
Breaza vă oferim, la alegere, următoarele
pachete de servicii:
Programe de relaxare, recuperarea şi
refacerea vigorii organismului, creşterea re-
zistenţei la efort fizic şi îmbunătăţirea armo-
niei şi sănătăţii fizice şi psihice
Evaluarea stării de sănătate şi sta-
bilirea conduitei adecvate, personalizate

- continuare în pagina 30 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 29


Centre medicale

n -
Dana şi Marius Sta
|
- continuare din pagina 29 - ELECTROTERAPIE (cu-
it în
26.06.2009 - “Am găs renţi diadinamici, curenţi Tra-
(tratament fitoterapeutic şi pro- un loc cu
ceduri de tip balnear), atât per- Complexul «Alexandra» bert, T.E.N.S., alte forme de
i s-au îm- curenţi de joasă frecvenţă, cu-
soanelor sănătoase cât şi celor totul şi cu totul special; aic
fru mu seţea na- renţi interferenţiali, ultrasunete, magne-
cu afecţiuni cronice compensa- binat în mod fericit toterapie, laserterapie)
ea om ene ască! Un
te, prin: turii cu frumuseţ KINETOTERAPIE ( kinetoterapie re-
bun i şi fru mo şi, bine
nconsult de specialitate: grup de oameni cuperatorie individuală )
at cu voia
medicină generală
pregătiţi profesional, au cre  MASOTERAPIE (tehnici de masaj te-
nconsult de specialitate: i uita les-
Domnului un loc în care poţ rapeutic – masaj parţial de relaxare, masaj
balneologie-reumatologie ri. În locul
nconsult de specialitate: ne de dureri şi de necazu general, masaj reflex, masaj anticelulitic,
t exp resia “a drenaj limfatic )
fitoterapie acesta cred că s-a născu
. Vă mu lţumesc  REFLEXOTERAPIE
nE.K.G. lua durerea cu mâna” CONSULTAŢII DE SPECIALITATE (Bal-
eţi şi sun t con vinsă
pentru tot ce fac neologie, Reumatologie, Fitoterape, Ge-
Tratamente comple- ua şi pe viit or la fel. Vă
că veţi contin moterapie, Homeopatie, Pediatrie, Medi-
ona lism ul,
te, combinând forţa vinde- mulţumesc pentru profesi cină Generală)
du mn ea-
amabilitatea şi dăruirea
cătoare a plantelor cu efec-
tul benefic al procedurilor mereu cu
de tip balnear şi prin asoci- voastră. Mă voi întoarce În cadrul cabinetelor de specialitate,
lni loc uri şi oa- în regim de ambulator, oferim următoare-
erea individualizată, a ur- bucuria de a reîntâ
lui me u.” le servicii pentru pacienţii din afara Comple-
mătoarelor procedee : meni dragi sufletu xului, la cerere (cu sau fără bilet de trimitere
nDIETOTERAPIE (o de la medicul de familie), sau prin progra-
alimentaţie corespunză- mare telefonică (la 0244-34.29.75 sau 0244-
toare necesităţilor calo- nFITOTERAPIE (administrarea de supli-
mente alimentare produse de Hofigal 34.32.96):
rice specifice omului INVESTIGAŢII NONINVAZIVE (TER-
sănătos sau bolnav). SA şi recomandate de Asociaţia de Medici-
nă Anti-aging) MOGRAFIE + CONSULTANŢĂ )
nAEROTERAPIE (climat ideal pentru re- PROCEDURI ŞI TRATAMENTE REU-
lin - MATOLOGICE (Infiltraţii intraarticulare şi
Camelia Georgeta Că
|
facere fizică şi psihică).
06. 200 9 - “M ulţ um esc «Ale- nPROCEDURI DE TIP BALNEAR, efec- ţesuturi moi)
20. PROCEDURI COSMETICĂ ŞI ESTETI-
ona lism ul şi os-
xandra» pentru profesi , pentru
tuate în cadrul Bazei de tratament din in-
CĂ CORPORALĂ (Tratament facial com-
cu car e m- aţi pri mit cinta Complexului, astfel că oferta noastră
pitalitatea
rulinei, pen- plet, tratament de hrănire şi hidratarea
spiritul binefăcător al Spi cuprinde:
itatea de a fac e cunoştinţă HIDROTERAPIE (baie generală cu hi- pielii, pensat, vopsit gene şi sprâncene)
tru posibil
e pre gătită şi care
cu o echipă foarte bin dromasaj şi plante, baie generală cu plan-
dra gos te şi respon sabilitate te, duş subacval, duş circular alternant, Precizări utile:
slujeşte cu zi. Tot-
r suf erin
actul de refacere a celo şi încre-
duş circular şi baie de abur cu aromatera-
Cum se ajunge la Breaza? – Situa-
rev eni cu buc uri e pie, împachetări cu spirulină aplicaţii par-
deauna voi za !”. tă pe ruta D.N.1 Bucureşti - Braşov, între
dra ”-B rea
dere la C.T.N.”Alexan ţiale cu parafină, împachetări cu spirulină
Câmpina şi Comarnic, localitatea Breaza
vie, saună şi duş circular alternant)
este o destinaţie accesibilă. Există micro-
buze cu destinaţia Bucureşti-Breaza şi re-
tur care pleacă din două în două ore inter-
val din strada Ritmului (sector 2 Bucureşti)
sau alte mijloace de transport direct din
Câmpina sau Ploieşti, care opresc în drep-
tul Complexului. Se poate ajunge cu tre-
nul (Gara Breaza, Gara Câmpina, Gara
Ploieşti Sud), sau cu maşina personală.
Informaţii suplimentare la 0244-343.296,
0244-342.975 sau fax 0244-343.094.
Procedurile de tip balneologic (pen-
tru persoanele cazate în Complex, dar
şi pentru cele din ambulator), sunt re-
comandate individual de către
medicul specialist în Bal-

web: www.alexandra-hofigal.ro
e-mail: ctn_alexandra@yahoo.com

30 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Centre medicale

2009
Monica Zaval - 02.05.
|
neologie, Reumatologie şi Re-
cuperare Medicală, în urma c colţ de Ra i, unde
- “Un mi
consultului medical efectuat a puţin spus! Vă mul-
excelent este pre
la sosirea acestora pentru tra- eni ot-
înt
tament, recuperare şi relaxare. Curele bal- ţumesc din Suflet! Voi rev
bucurie!”.
neare încep din ziua prezentării, adică de deauna cu cea mai mare
luni dimineaţa.
Împachetările cu spirulină – sunt re- No-
Suzette Slăvescu, Silvia
comandate în scop detoxifiant, regenera-
tiv, dar şi pentru relaxarea musculaturii,
menţinerea elasticităţii pielii, combaterea
| vac - 11. 07.200
cu amintiri deosebit de
9 - “R ăm
plăcut
ân
e,
em
din
apariţiei ridurilor şi mai ales pentru îmbu- nctele de ved ere privind în-
toate pu
pacienţilor,
nătăţirea metabolismului celular, revigora- grijirea acordată nouă
rea organismului, îmbunătăţirea perfor- rim să revenim
habitat, servicii. Do
manţelor sportive, creşterea rezistenţei car e ne-a impre-
la stres. în aceeaşi atmosferă
sionat, cât de cur ân d.”
Termografie generală – o meto-
dă noninvazivă, ideală pentru depistarea
precoce (în stadiu preclinic) a nodulilor ma-
neare şi de avantajele medicinei com-
mari, tiroidieni, a chisturilor ovariene, di-
plementare, oferite cu profesionalism şi
agnosticarea în stadiu incipient a unor afec-
dăruire sufletească de specialiştii Compa-
ţiuni ale tractului digestiv, ale aparatului
niei Hofigal în cadrul Complexului de Te-
cardio-vascular sau ale sistemului osteo- cum şi împrejurimile localităţii Breaza (Ora- rapie Naturală “Alexandra” din localitatea
articular. şul Câmpina, Comuna Cornu, Oraşul Sinaia). Breaza, judeţul Prahova!!!
Pentru iubitorii de golf, există Clubul “Lac de
Cum se face programarea? – telefo- Verde”, un pic exclusivist.
nic la recepţia Complexului, zilnic între
orele 9.30 –19.30, de luni şi până sâmbătă
inclusiv, la telefon 0244-34.29.75 sau 0244- Ofertă promoţională!
34.32.96, sau la mobil 0730.087.673. Profi- În perioada 1 Ianuarie - 15 Martie şi
taţi de oferta specială din perioada 15 No- 15 Noiembrie - 31 Decembrie se practică
iembrie – 15 Martie a fiecărui an, când se o reducere de 10% la sejur complet pentru
practică reducerea de 10% atât pentru pensionari şi salariaţi. După această perioadă
pensionari, cât şi pentru salariaţi! beneficiază de această reducere de 10% la
Complexul de Terapie Naturală “Ale- sejur complet doar pensionarii. Precizăm că Într-adevăr, un rezumat care să cuprindă
xandra” vă aşteaptă într-un local complet această ofertă rămâne valabilă pe toată pe- esenţa Complexului de Terapie Naturală
renovat, cu locuri suplimentare de cazare. rioada anului 2010, pentru a veni în întâm- „Alexandra” din Breaza ar fi „Cei ce vin
La cerere, pentru grupuri organizate, pinarea clienţilor noştri fideli. De asemenea, odată, revin mereu, în mica fami-
pot fi organizate excursii pe trasee mon- pentru instituţii, sindicate, patronate, con- lie «Alexandra!»”.
tane, la diverse obiective turistice atracti- federaţii, oferim preţuri promoţionale în
ve, contra cost. cazul unor contracte ferme, pentru salari- Director,
aţii acestora şi membrii lor de familie, pe Dr. Teodor Henri Sissea
Capacitate cazare: 30 locuri, în came- toată perioada anului. În cazul grupurilor
re de 1, 2 şi 3 paturi, cu grup sanitar pro- organizate şi a persoanelor sănătoase, so-
priu, TV, minibar, telefon; Complexul dispu- site ocazional, oferta noastră este orientată
ne de internet în sala de conferinţe, sală pentru programe de relaxare fizică şi psi-
de gimnastică şi parcare proprie. Pe par- hică, recuperarea şi creşterea capacităţii
cursul sejurului pot fi vizitate diverse obiec- de muncă, stimularea imunităţii şi revigo-
tive turistice: Muzeul Nicolae Grigorescu, rarea tonusului muscular, reechilibrarea
Castelul Iulia Hasdeu, Curtea domnească întregului organism, programe de recâş-
şi Mânăstirea de la Brebu, Muzeul Cinege- tigare a greutăţii şi siluetei ideale. Veniţi
tic, Castelul Peleş, Mânăstirea Sinaia, pre- să beneficiaţi de minunile terapiilor bal-

Cine vine la noi,


revine mereu!

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 31


Centre medicale

Ozonoterapia în tratamentul
sindromului dureros lombar
Motto: „Recuperarea din orice proces al bolii Durerea lombară poate fi de origine miofascială, de origine dis-
depinde de disponibilitatea noastră de a explo- cogenă, în urma conflictului radicular, durere scheletică în cazul unor
boli inflamatorii şi neoplazii, dureri provocate de afecţiuni ale organe-
ra noi căi, de a ne privi viaţa şi sinele”
lor interne şi afecţiuni articulare, tulburări metabolice şi endocrine.
David R. Hawkins, M.D., Ph.D. - SUA Printre factorii predispozanţi pentru durerile lombare vom men-
ţiona în primul rând suprasolicitarea anumitor grupuri musculare în
combinaţie cu sedentarismul, nerespectarea regulilor de poziţionare
Sindromul dureros lombar are o incidenţă a coloanei vertebrale, stresul cotidian, fumatul, tulburările metaboli-
extrem de ridicată şi poate fi întîlnit la copii, la ce, obezitatea etc.
persoane tinere active dar şi la vârstnici. Este Mecanismele fiziopatologice ale durerii de spate pot duce rapid
suferinţa cel mai des întîlnită în practica me- la instalarea unui „cerc vicios” din care este foarte greu de ieşit în lipsa
dicală. Este cunoscut faptul că 70-80% din unor soluţii terapeutice eficiente.
populaţia matură prezintă cel puţin odată Din aceste considerente „sindromul dureros lombar”
în viaţă un episod dureros lombar, hernia devine o problemă socială care duce la scoaterea individului
de disc reprezentînd numai 1-2% din ci- din viaţa socială şi activitatea profesională,
fra respectivă. Aproape 90% din dureri- duce la îngrijiri medicale şi cheltuieli legate de plata concediilor
le lombare sunt tratate le domiciliu de medicale îndelungate.
însăşi cei suferinzi şi doar 10% ajung duce la un consum prelungit şi necontrolat al unor medicamen-
la medic. te cu multiple reacţii adverse;
tratmentele ineficiente duc la cronicizarea suferinţei.
În aceste condiţii se impune necesitatea găsirii unor soluţii tera-
peutice simple, eficiente şi uşor accesibile pentru tratamentul sindro-
mului dureros lombar.
Tratamentul durerilor lombare cu un amestec de oxigen-ozon
(ozonoterapia) poate fi una din acele solutii benefice pentru cei su-
ferinzi. Afirmaţiile noastre se bazează pe studiile clinice efectuate de
specialiştii în ozonoterapie din Germania, Italia, Spania, Mexic, Cuba,
Rusia dar şi pe experienţa proprie a Complexului Medical „HOFIMED”
şi a colegilor care au fost pionierii ozonoterapiei în România.

32 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Centre medicale

Ozonoterapia este o metodă alternativă şi inova-


toare de tratament nemedicamentos care foloseşte un
amestec de oxigen-ozon. Prin acţiunile sale ozonotera-
pia modernă permite reducerea consumului de medicamente alopa-
te şi consecutiv, a reacţiilor secundare provocate de acestea. Terapia
se bazează pe principalele proprietăţi ale ozonului:
l antibacterian, antifungic, antivirotic;
l antiinflamator şi imunomodulator;
l de reglare sistemică a homeostaziei în organism;
l optimizare a funcţiei organelor şi sistemelor.

În tratamentul lombalgiilor amestecul de oxigen-ozon acţionează


asupra verigilor principale din „cercul vicios” al fiziopatologiei durerii
de spate. Efectul terapeutic se obţine prin următoarele mecanisme:

l acţiunea antiinflamatorie a ozonului se explică prin capacitatea


lui de a bloca secreţia substanţelor (mediatorilor) care întreţin infla-
maţia în ţesuturi; ţiilor adverse provocate de acestea. Se poate spune că ozonoterapia
l ozonul produce o oxigenare tisulară masivă, fiind cunoscut fap- îmbunătăţeşte calitatea vieţii celor care suferă de dureri lombare. În
tul că durerea apare în ţesuturile hipooxigenate. Oxigenarea la rândul unele cazuri pot fi evitate intervenţiile chirurgicale.
său intensifică procesele metabolice din ţesuturile afectate şi stimu- În încheiere trebuie menţionat că ozonoterapia nu este un pana-
lează eliminarea produşilor metabolici intermediari care stimulează ceu universal şi nu poate rezolva de una singură problema durerilor
receptorii dureroşi; lombare. Este nevoie de implicarea pacientului în procesul terapeutic.
l din punct de vedere electrofiziologic ozonul este un antagonist
natural al durerii. Prin eliberarea formelor active de oxigen se reechili- Trebuie revăzut modul de viaţă.
brează raportul cation-anionionic din membrana celulară; Trebuie să se ducă o luptă intensă cu excesul ponderal, cu obezitatea.
l ozonul inhibă activitatea enzimelor catabolice din ţesutul carti- Trebuie să se acorde o mare atenţie exerciţiului fizic
laginos al discului intervertebral în cazul conflictelor disco-radiculare; Este importantă diminuarea şi chiar eliminarea stresului cotidian.
l ozonul stimulează mecanismele reparatorii din ţesuturi prin ac-
tivarea fibroblaştilor – celule ale ţesutului conjunctiv care participă la Medicul specialist va fi totdeauna alături de pacient şi va veni
sinteza colagenului; cu recomandări şi sfaturi din domeniul kinetoterapiei, apifitotera-
piei, recomandări nutriţionale, recomandări care vizează coloana
l acţiune modulatorie asupra sistemelor pro- şi antioxidante din
vertebrală.
organism;
În astfel de condiţii, ozonoterapia poate fi o şansă în plus
l ameliorarea circulaţiei sangvine periferice prin creşterea micro- pentru cei care suferă de dureri lombare dar şi de dureri de
circulaţiei, fluidificarea sângelui, elasticizarea eritrocitelor; spate, în general.
l acţiune miorelaxantă
Programul terapeutic în tratamentul durerilor lombare prin ozo- Dr. Victor Ţăran
noterapie este extrem de simplu, bine tolerat şi, în funcţie starea şi Medic de Medicină generală
problemele pacientului, constă în: cu competenţe de apifitoterapie,
acupunctură, ozonoterapie
n Infiltraţii locale; Complexul Medical „Hofimed” Bucureşti
n Infiltraţii intramusculare;
n Infiltraţii în punctele dureroase şi în punctele de acupunctură;
n Insuflaţii rectale;
n Autohemoterapie.

În total se fac 12-14 şedinţe de ozonoterapie la interval de 1-2 zile,


cu repetarea curelor terapeutice după 3-6 luni.

Pacienţii trataţi prin ozonoterapie constată rapid o diminuare


efectivă a sindromului dureros, o reducere a contracturii musculare
paravertebrale şi creşterea mobilităţii coloanei vertebrale, stare gene-
rală de bine, îmbunătăţirea somnului nocturn. Aceasta la rîndul său,
în marea majoritate a cazurilor duce la scăderea substanţială a
consumului abuziv de medicamente (antiinflamatoa-
re, calmante, antidepresive etc.) şi a reac-

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 33


Produse HOFIGAL de succes

Produse naturale biocompatibile


ce favorizează creşterea capacităţii
de apărare a organismului

O dată cu venirea anotimpului


rece şi apoi, datorită fluctuaţi-
lor termice de la schimbarea
ano­timpurilor, organismul nostru
supus stre­sului, oboselii şi dezechili-
brelor nutritive, devine mai vulnera-
bil, mai puţin rezistent la numeroşii
microbi şi viruşi din mediul în care
trăim.

În acelaşi timp, frigul se ştie că produce


vasoconstricţie la nivelul mucoaselor apara-
tului respirator, înrăutăţind microcirculaţia şi
ca urmare scăzând aportul local de trofine,
de nutrienţi. Consecinţa este scăderea meca-
nismelor imunităţii locale, declanşarea multi-
plicării florei saprofite de coabitare şi favori-
zarea pătrunderii ei în ţesuturile profunde ale
aparatului respirator, declanşând ”răceala”.
Răceala este caracterizată prin simpto-
mele bine cunoscute: guturai, dureri în gât, fe-
bră, tuse, oboseală, adenopatie maxilară etc. Flavovit C, sub formă de comprima- sistemul de apărare la nivel pulmonar. Expe-
rimental, s-a dovedit că în toate infecţiile ni-
Gripa este o acţiune virotică, contagioa- te oblong, atât pentru uz pediatric (200 mg
/ comprimat) cât şi pentru adulţi (500 mg / velul de vitamină C din leucocite scade foarte
să pe cale aerogenă, cu tendinţă de declan- mult, evidenţiindu-se nevoia de suplimenta-
şare a epidemiilor, faţă de care medicina mo- comprimat). Reprezintă o asociere a vitami-
nei C cu substanţe active din sucul de fruc- re a vitaminei C sub o formă ce asigură o ce-
dernă nu dispune de multe remedii în scop dare lentă, fiziologică, cu randament şi efect
profilactic şi numai de puţine şi ineficiente te proaspete de cătină (Hippophae rhamnoi-
des). Sucul este bogat în flavonoide, cu mari crescut. Vitamina C exercită şi alte funcţii în
antivirale de sinteză. Antibioticele care se ad- prevenire şi tratament. Necesarul zilnic nu-
ministrează în gripă acţionează numai pen- avantaje pentru nevoile organismului, asi-
gurând o foarte bună absorbţie a vitaminei triţional de vitamină C pentru adult este de
tru reducerea infecţiilor suplimentare, nu au minimum 30 mg, iar pentru perioada sarcinii
efect antiviral şi în plus, dau efecte secunda- C (absolut necesară pentru funcţiile normale
ale sistemului imunitar, cât şi pentru întreţi- de minimum 60 mg. Necesarul creşte foarte
re dăunătoare, prin producerea de specii mi- mult în stări de boală.
crobiene rezistente şi prin scăderea activităţii nerea troficităţii şi integrităţii celulelor epite-
liale ale mucoaselor căilor respiratorii). Vitamina C, activă în general numai în-
sistemului imunitar. tr-un complex fitoterapic bogat în bioflavo-
Fitoterapia modernă, în care se înscrie şi l Stimulează formarea limfocitelor la ni-
ne (cum e Flavovit C) participă la sinteza co-
firma Hofigal prin filozofia ei, vine cu produ- velul timusului şi a leucocitelor în măduva
lagenului şi la formarea ţesutului conjunctiv,
se complexe, biocompatibile, care acţionea- hematogenă.
de starea cărora e condiţionată sănătatea ar-
ză în principal asupra creşterii capacităţii de l Stimulează funcţia glandelor suprare- ticulaţiilor, a cartilajelor şi a tendoanelor. Pro-
apărare a sistemului imunitar, ca fiind mijlo- nale, neutralizează radicalii liberi şi stimulea- dusul acţionează ca supliment natural cu
cul cel mai eficient de apărare împotriva tu- ză producerea de anticorpi antivirali. proprietăţi vitaminizante şi de remineraliza-
turor infecţiilor. De asemenea, s-au realizat l Reduce vasoconstricţia la nivelul mu- re a organismului. Prezintă o activitate imu-
produse naturale, complexe, ale căror com- coaselor aparatului respirator prin inhiba- nostimulatoare nespecifică (acţiune siner-
ponente majoritare reduc vasoconstricţia la rea excesului de histamină, iar în asociere gică cu interferonul α) şi măreşte rezistenţa
nivelul aparatului respirator prin proprietăţi cu flavonele reduce procesele inflamatorii organismului la bolile infecto-contagioase.
antihistaminice, ca şi produse cu efecte anti- atât de supărătoare în toate formele de ră- Are o acţiune antiinflamatorie generală şi de
virale. Dintre produsele fitoterapeutice Hofi- ceală şi gripă. regenerare a pielii şi mucoaselor, precum şi
gal indicate în prevenirea şi tratamentul afec- Nivelul scăzut de vitamină C în organism de potenţare a eficacităţii tratamentului anti-
ţiunilor gripale şi a răcelii, menţionăm: afectează activitatea celulelor macrofage din microbian în infecţii bacteriene.

34 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Produse HOFIGAL de succes

Funcţia:
l antioxidantă, presupune
moderarea ”stresului oxidativ”,
reducând nivelul de peroxizi şi
radicali liberi ai oxigenului prin vitamina C,
carotenii, antocianii şi proantocianii, polife-
nolii şi taninurile prezente în compoziţie.
l antiinflamatoare, se realizează atât
prin inhibarea producerii mediatorilor de in-
flamaţie (histamina, prostaglandinele şi le-
ucotrienele) datorită antocianilor, proanto-
cianilor şi vitaminei C, cât şi prin stimularea
imunităţii celulare.

Hof Imun este o asociere între extrac-


tul concentrat de echinacea (Echinacea pur-
purea şi Echinacea angustifolia), vitamina C
şi gluconat de zinc. Realizează o însumare a
efectelor imunostimulatoare ale extractului
de echinacea şi ale vitaminei C, iar aportul multe proteine care se formează atunci când biologice esenţiale (insulină, interferon, lim-
bine dozat de zinc creşte activitatea a pes- celulele organismului uman sunt atacate de fokine) este recomandat în perioade de su-
te 300 de enzime care joacă rol important în viruşi. Ei combat infecţiile virale din orga- prasolicitare fizică şi intelectuală, surmenaj.
scăderea proceselor inflamatorii şi întărirea nism. Studiile arată totodată căa echinacea
sistemului imunitar, crescând rezistenţa la in- stimulează producerea în organism de lim- Echinacea – capsule, reprezintă un su-
fecţii virotice şi la răceli. focite T şi alte celule albe imunocompetente pliment cu efect principal de imunostimula-
Echinacea este recomandată în special (limfocitele asigură imunitatea celulară acţi- re şi de echilibrare a sistemului imunitar prin
pentru prevenirea şi tratarea infectiilor res- onând împotriva antigenilor). Echinacea sti- creşterea activităţii fagocitelor, a diverselor
piratorii acute. Administrarea unor produse mulează şi activitatea macrofagenelor, ceea limfocite T, a interleuchinei 1 şi 2, a impulsu-
care au la bază echinacea în perioada epi- ce menţine funcţionarea sistemului limfatic lui producerii corporale a interferonilor imu-
demiilor de infecţii respiratorii va fi cu mult la un ritm normal. nostimulatori, a apărării nespecifice cu ajuto-
mai eficientă decât folosirea necontrolată a Efectul de „antibiotic natural” prin mă- rul activării granulocitelor.
antibioticelor care au multiple reacţii adver- rirea numărului de celule albe este demon- Complexitatea compoziţiei şi efecte-
se. Recent a fost dovedit şi efectul antiinfla- strat astăzi prin multiple studii clinice şi de le sale catalizatoare recomandă produsul în
mator al echinacei prin acţiunea sinergică a laborator. Astfel, cercetătorul D. Marley din numeroase afecţiuni ca: abcese şi furuncu-
acidului hialuronic şi a altor mediatori ai in- SUA meţionează că: „Planta acţionează efici- le, afecţiuni astmatice, astenie de primăva-
flamaţiei, putând fi folosită ca antiinflama- ent la închiderea uneia dintre rutele principa- ră, bronşite, crăpături ale buzelor, mâinilor,
tor natural. le ale invaziei bacteriene”. dermatite scuamoase, gripă, herpes, infecţii
Mecanismul imunostimulator al Prin determinarea substanţelor biolo- în urma vaccinării, inflamaţii, micoze, nefri-
echinacei este explicat prin rezultate- gic active din plantele ce intră în compoziţia te, oreion, plăgi, psoriazis, răceală, stomatită,
le unor studii publicate in revista de complexă a produsului Hof Imun se poate tuse şi tuse convulsivă, diverse afecţiuni ale
specialitate „Planta Medica” ce au demonstra că induce o imunostimulare ne- senectuţii.
dovedit rolul jucat de plantă in specifică (prin intervenţia în producerea de
stimularea producţiei de inter- limfocite T, în stimularea imunităţii celulare şi Produsele menţionate se adminis-
feroni a sistemului imunitar. umorale) şi o echilibrare a sistemului imuni- trează pe fondul unui tratament de bază
Interferonii sunt com- tar prin creşterea rezistenţei organismului la cu Spirulină, care prin fracţiunea poliza-
puşi din una sau mai infecţii (copii, persoane în vârstă, pacienţi cu haridică SPPA – 1, stimulează producţia
boli respiratorii cronice - astm bronşic, BPOC, de citokine (IL 4 şi IL 8) şi de gamma-inter-
la fumători). Se utilizează în diferite asocieri feron endogen, crescând sensibil capaci-
ca adjuvant în tratamentul general al unor in- tatea de apărare a organismului.
fecţii bacteriene sau virale acute şi cronice.
Favorizând sinteza şi activitatea Inginer chim. Ştefan Manea
unor polipeptide cu funcţii Farmacist Gabriela Vlăsceanu

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 35


Noutăţi terapeutice

ÎN CU R Â N D !
HOF LIPOMIN
comprimate acoperite
Compoziţia produsului (predozat sub for- afecţiuni. Proteina din uleiul de seminţe de in Principiile active din plantă au proprie-
mă de comprimate acoperite şi cu acţiune hi- este uşor digerabilă şi conţine toţi aminoacizii tăţi antiseptice, bacteriostatice şi bactericide,
polipemiantă), care face obiectul unei cereri necesari pentru menţinerea unui organism pu- antispastice, carminative, coleretice, diuretice,
de brevet de invenţie, este deosebit de comple- ternic şi sănătos. De asemenea în compoziţia afrodisiace, emenagoge, expectorante, febrifu-
xă şi cuprinde atât produse de origine vegeta- uleiului de seminţe de in intră lignani (care au ge, fluidifiante ale secreţiilor bronşice, hipoco-
lă, cât şi produse minerale. Astfel, fiecare com- proprietăţi antivirale, antibacteriene, antipara- lesterolemiante, hipoglicemiante, hipotensoa-
primat conţine extract inulinic de topinambur, zitare şi antitumorale). re, sedative, revulsive, aperitive, antigutoase,
concentrat degresat de in, ulei de in, extract Uleiul de seminţe de in are acţiune antiin- antiartritice, stomahice, tonice (capilar, nervos,
concentrat de usturoi, extract selecţionat de flamatoare, cardioprotectoare şi de reducere a vascular, cardiac), vermifuge.
praz, alături de săruri minerale. grăsimilor din sânge. În acelaşi timp uleiul de

 Topinamburul (Helianthus tuberosus


L.) familia Asteraceae este o plantă er-
in este eficient şi în reglarea tranzitului intes-
tinal.  Extractul selecţionat de praz a fost ob-
ţinut prin presare la rece, din tulpini-
le plantei Allium porrum – Praz. Prazul este o
bacee, perenă, originară din America. Toate plantă erbacee, cu valoare terapeutică, cunos-
părţile vegetale ale plantei (frunze, flori, tul- cut în cultură cu mii de ani înainte de Hristos.
pini, tuberculi) sunt utilizabile în alimentaţie Papirusurile egiptene menţionează că faraonul
sub diverse forme. Structura chimică a topi- Kheops l-a recompensat regeşte pe un medic
namburului este deosebit de complexă: astfel, cu o „100 legături de praz”, pentru că l-a scă-
tuberculii conţin proteine, grăsimi, substanţe pat de o afecţiune urinară. În Iudeea era apre-
extractive neazotate, celuloză, săruri minerale. ciat pentru calităţile sale şi este menţionat şi în
Din cantitatea de substanţe extractive neazota- „Cartea numerelor”. Hipocrate i-a stabilit nu-
te cam 80% o reprezintă inulina care, prin hi- meroase acţiuni terapeutice, multe dintre ele
droliză se transformă în fructoză ce este de cir- valabile şi azi (emolientă, expectorantă, pec-
ca 1,7 ori mai dulce decât zaharoza şi de 3 ori torală). Nero folosea prazul pentru curăţarea
mai dulce decât glucoza, şi de asemenea, zaha- corzilor vocale, de unde şi denumirea sa „po-
roză şi foarte puţin amidon. Părţile aeriene ale rofagul”.
plantei conţin substanţă uscată, proteine, gră- Substanţele active sunt reprezentate de
simi, substanţe extractive neazotate, celuloză, proteine, grăsimi, hidraţi de carbon, sodiu,
săruri minerale. potasiu, calciu, fosfor, fer, magneziu, mangan,
În ceea ce priveşte cantitatea de protei-
ne conţinută, topinamburul este superior al-
tor plante, iar proteinele sunt reprezentate de
 Extractul concentrat de usturoi s-a
obţinut din bulbii (Allii satixi bulbus),
denumiţi curent „căţei de usturoi” proveniţi de
sulf, siliciu, vitaminele A, B1, B2, C, niacină, ulei
volatil (în cantităţi mici), fitoncide etc.
Planta are utilizări terapeutice în medici-
16 aminoacizi, dintre care 9 aminoacizi esen- la planta Allium sativum – Usturoi, familia Li- na umană tradiţională, având proprietăţi de
ţiali. Topinamburul conţine de asemenea şi un liaceae. Bulbii plantei au utilizări terapeutice în tonic al sistemului nervos, diuretic, uric, foarte
bogat complex de microelemente: fer, man- medicina umană cultă şi tradiţională. uşor digerabil, laxativ (supranumit şi „mătura
gan, calciu, magneziu, potasiu, sodiu şi siliciu. Din timpuri străvechi, usturoiul a fost uti- intestinului”), antihelmintic, antiseptic, expec-
După cantitatea de fer, siliciu şi zinc, topinam- lizat ca fortifiant contra ciumei. Aristofan elo- torant, emolient, hemostatic, sedativ, minerali-
burul depăşeşte cartoful, morcovul şi sfecla. giază usturoiul pentru numeroasele proprie- zant, pectoral.
Acizii organici din frunzele de topinam- tăţi terapeutice. Dioscoride şi Galen îl descriu
bur variază, în funcţie de perioada de vege- ca un bun vermifug. Arabii îl recomandau ca Produsul fitoterapeutic realizat reprezintă
taţie a plantei şi sunt reprezentaţi de acizii di antidot contra turbării şi a muşcăturilor de vi- o asociere complexă de principii bioactive na-
- şi tricarbonici ai ciclului Krebs şi de polioxi- peră. Şcoala din Salermo îi recunoaşte propri- turale şi elemente minerale sub formă de săruri
acizi proveniţi din oxidarea primară a glucide- etăţile antiseptice. În timpul Renaşterii, Para- uşor asimilabile în organism, care acţionează
lor (acid malic, acid citric, acid fumaric, acid celsus şi chirurgul Ambroise Paré îl considerau sinergic la anumite concentraţii, având acţiune
succinic). un adevărat panaceu constituind timp de seco- de reducere a nivelului lipidelor serice, a coles-
Datorită compoziţiei sale bogate, topinam- le singurul mijloc de combatere a epidemiilor terolului seric, a concentraţiei LDL – colesterol
burul este utilizat ca imunostimulator, antioxi- de ciumă. şi a trigliceridelor serice.
dativ, antitoxic, tonic, întăritor, revitalizant. Din punct de vedere chimic bulbii con- El prezintă următoarele avantaje: este uşor
ţin glucide (glucoză, fructoză, zaharoză, mal- de administrat, nu produce reacţii adverse, nu

 Uleiul de in şi concentratul degresat de


in se obţin din seminţele plantei Linum
usitatissimum, familia Linaceae. Seminţele de
toză, rafinoză, etc.), protide, lipide, ulei eteric
format din 67 compuşi, printre care: disulfura
de alilpropil, de alil, trisulfură de alil, cantităţi
prezintă contraindicaţii, nu interferă linia meta-
bolică a altor medicamente. Varietatea mare de
substanţe bioactive din principiile active asoci-
in conţin ulei sicativ cu indice de iod 168 – 192, mici de tetrasulfură de alil, acizi organici ne- ate în formula produsului, fac din acesta un im-
substanţe proteice, substanţe extractive neazo- azotaţi (citric, malic, piruvic, succinic, oxalic, portant şi eficient preparat hipolipemiant.
tate, celuloză, substanţe minerale. Uleiul de in glucuronic), vitaminele C, B1, B2 şi PP, E, fi- Pe baza a numeroase studii, se poate afirma
poate fi folosit în alimentaţia omului. tohormoni (gibereline), enzime (ribonuclea- că produsul HOF LIPOMIN şi constituienţii
Uleiul de in are calităţi deosebite, conţi- ză, invertază, polifructozidază), substanţe an- care intră în compoziţia acestuia prezintă pro-
nând de două ori mai mult acizi graşi omega – organice, apă, macroelemente reprezentate de pietăţi hipolipemiante, hipocolesterolemiante,
3 decât uleiul de peşte, precum şi lecitină. Toţi potasiu, fosfor, magneziu, calciu, sodiu, clor, scad trigliceridele serice şi LDL – colesterol.
aceşti aminoacizi au un rol important în refa- microelemente constând din fer, mangan, cu-
cerea celulară fiind foarte utili în diverse pru, siliciu, cadmiu. Ing. chim. Mariana Vătafu

36 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Noutăţi terapeutice

Rolul gemoderivatelor în întărirea şi


menţinerea imunităţii organismului
Odată cu venirea sezonului rece, orga-
nismul uman, supus temperaturilor scăzute,
umezelii, vântului sau dezechilibrelor nutriti-
 Gemoderivatul din muguri de
brad alb - acţionează ca antiinflama-
tor, antibacterian, antiviral, imunostimulator
 Gemoderivatul din muguri de po-
rumbar - activează axa hipotalamo-
hipofizo-suprarenală, restabileşte capacita-
ve, oboselii şi stresului, devine mai vulnerabil, nespecific, fiind indicat în afecţiuni cronice şi tea de apărare a organismului faţă de infecţii
mai puţin rezistent la numeroşii microbi şi vi- acute ale aparatului respirator şi ORL(rinite, intercurente cu deficit imunologic după boli
ruşi din mediul ambiant, care produc afecţi- faringite, amigdalite, adenoidite etc). infecto-contagioase, scurtează perioada de
uni în sfera ORL, ale aparatului respirator (ră- convalescenţă.
ceală, gripă, bronşite, pneumonii etc).
Răspândirea acestor boli se face predo-
minant pe cale respiratorie, amplificate fi-
 Gemoderivatul din mlădiţe de
măceş - cu acţiune antiinflamatoare,
imunostimulatoare, antiseptică şi antialgică.  Gemoderivatul din muguri de
coacăz negru - cu proprietăţi de dre-
ind de aglomeraţiile din mijloacele de trans- Se recomandă în gripă, inflamaţii recidivante nor universal, antiinflamator sistemic şi anti-
port în comun, săli de spectacole, magazine, ale căilor respiratorii, mai ales la copiii cu stări alergic cu acţiune similară hormonilor corti-
pieţe, transmiţându-se de la omul bolnav la de epuizare. costeroizi (cortizon natural). Este indicat în
omul sănătos prin strănut, vorbire, tuse. bronşite alergice, cronice, emfizem pulmo-
nar, sinuzite, parotidite, rinite şi conjunctivite,
O atenţie deosebită trebuie acordată co-
piilor şi vârstnicilor, ca şi bolnavilor de HIV-SI-
DA, bolnavilor cronici de diabet (cu insufici-
 Gemoderivatul din muguri de
mesteacăn pufos - cu proprietăţi de
drenor general, remineralizant, tonic general,
sensibilizări la medicamente.
Gemoderivatele nu au restricţii sau con-
enţă cardiacă, insuficienţă renală), anemicilor imunostimulator, activează sistemul reticulo- traindicaţii; se pot folosi timp îndelungat şi la
(a căror imunitate este scăzută). endocrin. toate grupele de vârstă, pot fi prescrise indi-
Printre numeroasele produse ale firmei vidual, dar şi în asociere sau în combinaţie cu
HOFIGAL indicate în întărirea şi menţinerea
sistemului imunitar sunt gemoderivatele. Ge-
moterapia este o metodă de tratament care
 Gemoderivatul din amenţi de sal-
cie sau din scoarţa proaspătă a ra-
murilor tinere de salcie, având acţiune antiin-
remedii din fitoterapia tradiţională sau alte
produse medicamentoase.
Firma Hofigal vă asigură consiliere
foloseşte extracte din ţesuturi vegetale em- flamatorie, antipiretică, antialgică. Este indicat terapeutică gratuită, iar gemoderivate-
brionare proaspete (muguri, ramuri tinere, în sindrom gripal cu febră având aceeaşi acţiu- le sunt disponibile la preţ de fabrică, la
scoarţa ramurilor tinere, amenţi, seminţe, ra- ne ca şi aspirina, însă fără reacţiile ei adverse. toate punctele de lucru din Bucureşti
dicele şi plantule). Acestea sunt utilizate atât şi din ţară.
ca remediu cu acţiune proprie, cât şi ca adju-
vant al terapiei alopate, fiind lipsite de efecte
secundare, permiţând o intervenţie ţintită a
 Gemoderivatul din muguri de
nuc cu acţiune antiinflamatoare, an-
tiseptică, imunomodulatoare - este indicat
Dr. Irinel Pavel
Medic de familie cu
acţiunii terapeutice la nivel celular. în inflamaţii cronice din sfera ORL şi a căilor competenţă în homeopa-
Gemoderivatele care întăresc imunitatea respiratorii. tie şi apifitoterapie
şi previn sau tratează afecţiunile din sezonul
rece sunt:

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 37


Parteneri

Televiziunea TRINITAS
Identitate, scopuri rece nici o motivaţie a eticii nu poate fi atât întrucât consideră că el are o directă influenţă
de puternică precum cea spirituală. Din per- asupra eticului: promovarea frumosului sacru
şi surse de finanţare spectiva aceasta, în instrumentarul pedago- creează circumstanţele lucrării binelui.
giei creştine, televiziunea va avea o eficienţă TRINITAS TV nu doreşte concurenţă, ci co-
Televiziunea este anticipată
remarcabilă. operare cu Televiziunea Naţională, cu Minis-
de tradiţia liturgică a Bisericii
TRINITAS TV susţine intensificarea terul Culturii şi Cultelor, cu Ministerul Educa-
Creştinismul ortodox este credinţa religi- solidarităţii umane, în contextul european ţiei, Cercetării şi Tineretului, cu Ministerul de
oasă care valorifică în modul cel mai deplin vi- multi-religios, multi-etnic şi multi-cultural. Externe, cu Autoritatea Naţională pentru Tu-
zualul. Atunci când Îl întâlnesc pe Hristos-Me- rism şi cu alte televiziuni din ţară şi din străi-
Biserica a fost întotdeauna promotoa- nătate, care au obiective convergente cu ale
sia, oamenii îşi argumentează afirmaţiile prin rea bunei-înţelegeri, susţinute de rugăciune
probe vizuale, nu doar auditive. Astfel, în pri- noastre.
permanentă şi efort constant de comunica-
mul capitol al Evangheliei după Ioan citim că re şi dialog. În lumea de azi, când motivaţia
Filip cheamă simplu pe Natanael să facă cu- Compania Hofigal SA, cel mai mare
religioasă stă la baza unor conflicte cu grave producător de medicamente și suplimen-
noştinţă cu Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumne- consecinţe internaţionale, Biserica Ortodo-
zeu Cel întrupat: “Vino şi vezi!”(Ioan 1,46). te alimentare naturale din România, a
xă promovează atitudinea de reconciliere, de avut onoarea de a propune Preafericirii
În cultura universală, ca şi în pedagogia completare a conceptului de toleranţă prin
Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, imaginea a jucat Sale, Preafericitul Părinte DANIEL, Patriar-
acela de iubire creştină, care se poate realiza hul României un parteneriat de amploare,
dintotdeauna un rol cheie. În istoria culturii, doar când vom depăşi graniţele auto-sufici-
identificăm expresia picturală a sentimente- având pentru început aplicare în dome-
enţei şi vom încerca să cunoaştem şi să înţe- niul comunicării (prin Televiziunea Patri-
lor umane, pornind de la experienţele înalte legem cultura şi religia celor care sunt diferiţi
ale spiritului, până la cele mai comune, încă arhiei Române, TRINITAS TV), care poate fi
de noi. dezvoltat și în alte direcții.
de pe zidurile peşterilor în care locuiau stră-
TRINITAS TV aduce, prin programele Apreciem că Patriarhia Română este
moşii noştri. În mileniile de rafinare artisti-
religioase creştin-ortodoxe, o perspectivă una dintre instituțiile care pot provo-
că ce au urmat, fixarea pe un suport oareca-
pozitivă, luminată de credinţă şi speranţă ca o reală și profundă schimbare în bine
re a unei imagini a fost întotdeauna în primul
asupra evenimentelor cotidiene ale a României, prin promovarea educației
rând o metodă de imortalizare a chipului unei
societăţii. creștine, a admirației pentru frumos, a
persoane sau a unui eveniment, deci o luptă
cu ignoranţa şi cu uitarea, iar în al doilea rând În contextul eforturilor pe care diferitele perseverării pe calea eticii și prin transpu-
un mijloc de comunicare diacronic. posturi de televiziune le fac pentru a câştiga nerea în viață a credinței.
audienţă, se speculează în general spectacu- Compania Hofigal SA se adaugă aces-
losul scandalos, care este mai atractiv pentru tor demersuri de vocație ale Bisericii Or-
În ce constă noutatea un anumit tip de public. Noi nu putem nega todoxe Române prin faptul că promovea-
pe care TRINITAS TV o aduce faptul că în societate există fenomene nega- ză, la rândul său, un mod de viață sănătos,
în audiovizual? tive, că se petrec fapte condamnabile, dar ne bazat pe respectarea Naturii create de
rezervăm dreptul de a vedea, peste umbre, Dumnezeu și prin echilibru în alimentație.
Este incontestabil efectul pe care televizi-
mai mult luminile, subliniind prin programe-
unea, mai mult decât tipăriturile sau radioul, îl Nenumărate sunt pasajele din viețile
le noastre aspectele pozitive ale dinamicii so-
are în societate. Ea îşi face o datorie din trans- sfinților în care se vorbește despre o specia-
ciale.
miterea informaţiilor de ultimă oră, dar şi din lă relație a oamenilor sfinți cu natura. Plante
crearea de programe de divertisment, care și animale, pământ, aer și apă, tot ceea ce este
sunt, desigur, necesare. Cu toate acestea, este De ce a fost înfiinţată Televiziunea
TRINITAS? creat de puterea divină are vocația comuni-
vizibilă tentaţia pe care televiziunea a simţit-o cării cu omul. Relația este perfectă, până în
de multe ori în istoria ei nu foarte îndelunga- punctul în care apare elementul perturbator
Participarea la Sfânta Liturghie nu este
tă, anume aceea de a căuta şi a prezenta pe artificial. Dereglările se întâmplă în momen-
deplină în absenţa componentei vizuale. Fap-
micile ecrane aspectele cele mai spectacu- tul când omul devine brutal și refuză să mai
tul că Radio TRINITAS, postul de radio al Patri-
loase din proximitate, chiar dacă acestea au comunice cu natura. Dacă omul este suficient
arhiei Române, transmite zilnic slujbele Biseri-
multe consecinţe negative. În afară de acest de inteligent, vede în jurul său mesaj purtător
cii este un lucru foarte bun, dar într-o anumită
aspect, multitudinea emisiunilor de divertis- de sensuri, de putere, de vindecare. Nu este
măsură incomplet. Ritualurile liturgice, pictu-
ment a limitat foarte mult prezenţa în pro- întâmplător că medicina naturală s-a dezvol-
ra bisericilor, estetica obiectelor folosite la
gramele unor posturi de televiziune a emisi- tat secole de-a rândul în interiorul mănăstiri-
slujbe, toate acestea cer şi o reflectare vizua-
unilor culturale şi formative. În felul acesta au lor: timpul și energia pe care monahii le de-
lă a evenimentului religios din Biserica Orto-
rămas foarte multe domenii ale realităţii ne- dicau cercetărilor, dar și atitudinea smerită și
doxă - ceea ce se poate realiza doar prin in-
acoperite de realizatorii TV. Tocmai pe acest rugătoare pe care o aveau, erau ingredientele
termediul televiziunii. În mod special reţinem
segment de realitate se concentrează aten- esențiale pentru ca să descopere, în interiorul
că am primit numeroase solicitări din partea
ţia noastră în realizarea programelor TRINITAS plantei, principiul vindecător.
credincioşilor de la oraş şi de la sat pentru în-
TV. Vom urmări în permanenţă câteva repere Respectarea naturii și corecta folosire a
fiinţarea unei televiziuni a Bisericii care să facă
esenţiale: plantelor în scopurile cele mai bune pentru
accesibilă participarea la slujbe şi pentru cei
TRINITAS TV ajută la intensificarea trăirii bolnavi, imobilizaţi la pat sau bătrâni. care ele au fost create sunt semne ale reconci-
creştin-ortodoxe, creatoare de valori şi Prin acest post de televiziune se doreşte lierii omului cu creația. De fapt, ele reprezintă
conştientă de valoarea veşnică a actelor cultivarea frumosului spiritual, pe care Biseri- o întoarcere către fundamente, către esențe.
noastre din istorie. ca îl exprimă prin icoană, prin obiecte de cult, Din acest motiv, vindecarea prin plante este
Scopul vieţii creştine este mântuirea su- veşminte, vase sfinte, vase liturgice, copertă o ramură a medicinei pe care credința o bine-
fletului, care se realizează în condiţiile unei de carte din metale preţioase sau din email, cuvintează și o încurajează.
vieţi sociale şi spirituale adecvate. Educaţia miniaturi, iconostase şi mobilier bisericesc
creştină reală are, din acest motiv, o proiecţie sculptat. Biserica Ortodoxă accentuează foar- Arhid. Nicolae Dima
evidentă şi imediată în viaţa socială, deoa- te mult esteticul inspirat de credinţa creştină, Director TRINITAS TV

38 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Recenzie. Eveniment

Microîncapsularea
pentru sisteme alimentare
Microîncapsularea grupează ansamblul Este o tehnică utilizată în numeroase do-
de tehnici care permit înglobarea principi- menii, sectorul alimentar utilizând-o din ce în
ilor active sub formă solidă, lichidă sau ga- ce mai mult în formularea alimentelor în sco-
zoasă în particule individualizate a căror di- pul protejării moleculelor alimentare precum
mensiune este cuprinsă între câţiva microni vitamine, arome sau probiotice contra efec-
şi zecimi de milimetru. Ameliorarea perfor- telor indezirabile ale luminii şi/sau oxidării.
manţelor, crearea de funcţii şi proprietăţi noi, Tehnica permite de asemenea mascarea
simplificarea procedeelor autorizează micro- gustului şi minimalizarea interacţiilor cu alte
încapsularea, o tehnică ce cunoaşte nume- ingrediente ale alimentului. Microîncapsula-
roase aplicaţii industriale. Microîncapsularea rea cunoaşte o dezvoltare considerabilă în
este utilizată ca o soluţie potenţială pentu re- domeniul alimentar şi sunt numeroşi cei care meroase exemple aplicative. Această lucrare
zolvarea de probleme tehnologice punctua- doresc să se specializeze în acest domeniu. oferă cititorilor o viziune sintetică completă
le, conducând cel mai adesea la punerea la Lucrarea răspunde întrebărilor celor care asupra microîncapsulării, reprezentând o lu-
punct a unor produşi noi sau la dezvoltarea doresc să se familiarizeze cu elementele de crare utilă pentru industria alimentară, care
de procedee inovatoare. Încapsularea şi mi- bază din acest domeniu şi se adresează dea- trebuie să suscite interes printre studenţi şi
croîncapsularea reprezintă tehnici de vârf semenea cercetătorilor, care găsesc în carte tineri cercetători.
pentru imobilizarea, protecţia şi eliberarea o documentaţie exhaustivă. Autorii prezin-
controlată a principiilor active în diverse apli- tă într-o manieră simplă şi clară ansamblul Profesor Emerit Jean Montreuil
caţii, plecând de la tratamentul medical la domeniului microîncapsulării alimentelor şi Université des Sciences et
agricultura durabilă şi de la cosmetică la in- oferă o veritabilă galerie de opţiuni pentu Technologie de Lille 1, France
dustria de automobile. ingineri şi cercetători, punând accent pe nu- Membre d’Honneur de l’Academia Română

“Şcoala Arborilor” Ascultă şi uită-te bine, nu sunt


copaci, sunt oameni!”
Ioan Grigorescu
Proiect educaţional care a prins viaţă şi în Şcoala Metropolitană „ARC”
Compania Hofigal, în colaborare cu Activităţile proiectate în cadrul parte-
Şcoala Metropolitană ARC lansează tutu- neriatului dintre Şcoala Metropolitană ARC
ror celor ce iubesc şi mai ales, respectă Na- şi Şcoala cu clasele I-VIII nr. 190 „Marcela Pe-
tura, invitaţia de a li se alătura în data de 18 neş” din sectorul 4, iniţiatoarea acestui pro-
februarie 2010, pentru demararea celei de a iect educaţional, s-au desfăşurat în paralel,
VII-a ediţii a proiectului „Şcoala Arborilor” cu după un program întocmit de comun acord.
tema „ABC-ul Naturii”. Pentru a se cunoaşte mai bine, elevii au co-
respondat. Au fost organizate întâlniri între
Problemele de mediu sunt urgente şi colectivele de elevi şi cadre didactice din şco-
trebuiesc abordate de întreaga comunitate, lile partenere pentru derularea unor acţiuni
iar educaţia reprezintă o soluţie. Copiii sunt comune şi schimburi de experienţă, au fost
gestionarii şi consumatorii de mâine ai resur- prezentate momente artistice cu tematică
selor, iar aceştia pot sensibiliza părinţii şi alţi ecologică.
membri ai comunităţii la problemele de me-
diu. Tema proiectului din acest an, „ABC-ul
Proiectul Şcoala Arborilor, iniţiat în anul naturii”, ne va da ocazia să devenim adevă-
2003 la nivelul sectorului 4 al Municipiului raţi cercetători şi de ce nu, reporteri care sur-
Bucureşti, se află acum în cel de-al şaptelea prind şi comentează aspecte concrete pri-
an de viaţă, iar din anul şcolar anterior a prins vind starea mediului din imediata noastră
viaţă şi în Şcoala Metropolitană ARC (Aca- vecinătate.
demia Română pentru Copii).
Nu ne-am propus activităţi ,,pe hartie”, ci Dacă sufletul vă tresaltă când
tot ce am realizat au fost demersuri actracti- priviţi un arbore secular, dacă
ve, eficiente şi apreciate de copii şi părinţi! ochii dumneavoastră se bucură
Pe tot parcursul derulării proiectului s-au la vederea unui copil mângâind o
activat spiritul de colaborare al copiilor, lucrul floare, cu siguranţă veţi fi încântaţi
în echipă, dragostea faţă de natură, ei parti- să participaţi alături de noi, la
cipând cu entuziasm, iniţiativă şi creativitate. activităţile celui de-al VII-lea an
Alături de ei au fost implicaţi părinţi, cadre di- în cadrul Proiectului educaţional
dactice şi specialişti în domeniu. „ŞCOALA ARBORILOR”.
Am încercat să căutăm soluţii la multe
probleme de mediu şi am descoperit cu deo-
sebită plăcere că, dacă există educaţie, există Irina Negoiţă,
întotdeauna şi soluţii. Director Şcoala Metropolitană ARC

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 39


Sfaturi de sezon

Frigul şi agravarea
simptomatologiei unor afecţiuni
dureros, acesta se acoperă şi se men-

O dată cu scăderea temperaturilor


se observă şi o creştere a număru-
lui de vizite la cabinetele
ţine cald cca 15 minute.
Revenind la aparatul respirator, în
această perioadă se accentuează şi se
reactivează afecţiuni mai vechi, cronici-
medicale. Pe lângă afecţiunile care au zate.
legătură cu sistemul imunitar şi cel Vom lua unele dintre cele mai frec-
respirator, scăderea temperaturii are vente: bronşitele şi sinuzitele.
efect agravant şi asupra sistemului
cardiovascular şi articular. În cazul bronşitelor pot fi folosite:
l Tinctura de pătlagină, 40 picături
Mecanismul se manifestă prin vasocon- după fiecare masă, diluate în apă.
stricţia vaselor de sânge mici astfel încât or- l Gemoderivatul de mesteacăn pu-
ganismul să piardă cât mai puţină căldură. fos, câte 1(una) monodoză înainte de
Această vasoconstricţie are drept urmare o fiecare masă, diluată în apă.
irigare mai redusă la nivel periferic, iar urma- l Tinctura de Echinacea, 40 picături
rea acestei reduceri a fluxului sangvin este după fiecare masă, diluate în apă.
accentuarea simptomatologiei diverselor
afecţiuni. În cazul sinuzitelor pot fi folosite:
l Gemoderivatul de coacăz negru,
Scheme de tratament câte 1(una) monodoză înainte de me-
sele de dimineaţă şi seară, diluate în
fitoterapeutic apă.
l Uleiul volatil de lavandă (aroma-
Persoanele care suferă de afecţiuni cardi-
terapie).
ace, datorită mecanismului de reducere a cir-
culaţiei capilare, constată o creştere a tensiu- l Gemoderivatul de pin, o mono-
nii arteriale. doză înainte de masa de prânz, di-
În unele cazuri aceste variaţii ale tensiunii luată în apă.
arteriale sunt însoţite şi de variaţii ale pulsu- l Tinctura de afin, câte 40 pică-
lui putând să creeze mari neajunsuri persoa- turi după fiecare masă, diluate în
nelor care au asociate şi afecţiuni ale vaselor apă.
sangvine.
Pentru aceste persoane, de un real ajutor Dr. Sorin Mărgineanu
poate fi Coenzima Q10 în ulei de cătină Chim. Anca Daniela Raiciu
forte (30 mg) - o capsulă după masa de di-
mineaţă; L–carnitin complex 2 capsule/ zi
după mesele de prânz şi seara şi Gemoderi-
vatul de muguri de plop, câte o monodo-
ză înainte de fiecare masă, diluată în apă.
Persoanele care suferă de afecţiuni arti-
culare, începând de la uşoare dureri ale arti-
culaţiilor mici de la nivelul mâinilor şi picioa-
relor şi terminând cu artroze ale articulaţiilor
mari (genunchi, şold) pot folosi diverse pro-
duse care să le fie de un real ajutor.
l Gemoderivatul de coacăz negru, câte
1(una) monodoză înainte de fiecare masă,
diluat în apă.
l Gemoderivatul de viţă de vie, câte
1(una) monodoză înainte de mesele de di-
mineaţă şi prânz, diluat în apă.
l Gemoderivatul de mur, câte 1(una) mo-
nodoză înainte de masa de seară, diluat în
apă.
l Condartroz, câte una capsulă
după fiecare masă.
l Local poate fi folosit Su-
pliform. După apli-
carea pe locul

40 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Reţete culinare naturale de sezon

Alegerea hranei
Unii oameni nu văd legătura între ce dar numai dacă mănânci într-un anumit fel au devenit sfinţi şi profeţi (adesea fără hrană,
consumă ca alimente şi starea sănătăţii lor. şi în cantităţi rezonabile vei fi sănătos. doar cu ce găseau, dar cu ceea ce ei conside-
S-a observat că oamenii care urmează rau mult mai important: spiritul, cu câteva
Totuşi, omul îşi construieşte corpul cu un regim macrobiotic sau alte regimuri nu adevăruri şi o dorinţă nestavilită de a realiza
hrana pe care o absoarbe, el e format din devin nici mai buni nici mai puternici. Nu aceste adevăruri, ei au făcut minuni!
ceea ce consumă şi pentru aceasta trebuie să avem nimic împotriva macrobioticii, recu- Viitorul fiecăruia dintre noi depinde de
încetaţi să credeţi că veţi străluci de sănătate noscut fiind că este ceva bun în ea, dar nu modul în care ne hrănim. Când mănânci
indiferent ce înghiţiţi, trebuie să vă daţi sea- putem fi de acord că hrana sau mâncatul tre- hrană inferioară pe plan fizic, ce se întâm-
ma că există un raport între ce mâncaţi, câtă buiesc puse pe primul plan, ca fiind cel mai plă? Se vede în felul în care arăţi şi te simţi
mişcare faceţi şi cum vă odihniţi. Când vă important lucru în viaţă. Hrana e doar un şi oamenii te întreabă ce s-a întâmplat. Dacă
îndopaţi cu amestecuri nefireşti sau cu ali- mijloc, lucrul important e viaţa psihică, spi- calitatea hranei îţi schimbă aspectul, de ce
mente sănătoare dar în cantităţi exagerate, rituală, din spatele acţiunii de a mânca. nu ar fi la fel şi cu gândurile şi sentimente-
sistemul vostru nu va fi capabil să le elimine Nici o mâncare minunată nu a împie- le tale?
şi vă veţi îmbolnăvi. dicat vreodată pe cineva să fie crud sau rău, Unele gânduri, unele sentimente te fac
Se ştie că experţii în regimuri sunt pen- sau depravat sau de a dori să domine lu- frumos şi sănătos, iar altele te fac urât şi bol-
tru anumite alimente în raport cu altele; şi ar mea. Aparent, a fi vegetarian nu ajută la ni- năvicios; de ce să nu ţinem seama de aceasta
putea avea dreptate, dar mai întâi e modul în mic... Hitler a fost vegetarian! În timp ce al- şi să nu acţionăm în consecinţă?
care mănânci. Ai putea mânca ce îţi place, ţii, care au mâncat carne sau orice li s-a dat, (2007-2009 www.universulterapiilor.ro)

Fiind început de primăvară, vă recomandăm câteva reţete cu urzici

SUC DE URZICI URZICI CU HREAN URZICI CU OREZ URZICI SLEITE


Ingrediente: Ingrediente: Ingrediente: Ingrediente:
urzici fragede, 1 kg de urzici, 1 kg de urzici, 1,5 kg de urzici,
suc de lămâie 1 rădăcină de hrean, 1 ceaşcă mare de orez, 1 lingură ulei,
Mod de preparare: Pentru obţinerea 1 lingură de făină, 1 ceaşcă de ulei, 1 lingură făină,
sucului, urzicile se recoltează primăvara, 3 felii de lămâie, sare. sare,
astfel încât să fie fragede, crude. Se curăţă unt, hrean,
sare, Mod de preparare: Urzicile se curăţă, usturoi,
de codiţe şi impurităţi, se pun în strecură- se spală şi se toacă mărunt, Se pun într-o
toare şi se spală sub jet de apă, după care usturoi tocat. ceapă prăjită.
cratiţă emailată cu puţin ulei şi se lasă la
se lasă să se scurgă. Se introduc frunzele şi foc atât cât să-şi lase destulă zeamă, să nu
tulpina în maşina de stors. Sucul obţinut se Mod de preparare: Urzicile fierte
Mod de preparare: Se aleg urzici- se ardă. Separat se toacă ceapa şi se căleş- şi bine scurse se toacă mărunt, se pasea-
lasă cca 20 de minute să se limpezească şi le de frunzele veştede, se curătă de res­ te în ulei. Când ceapa devine sticloasă, se
se strecoară. ză prin sită sau se mixează. Se pun într-o
turile de frunze uscate, se spală în mai adaugă orezul ales şi spălat în mai multe oală, se adaugă uleiul şi făina desfacută în
Recomandări: Se consumă imediat multe ape reci şi se toacă mărunt. Se ape. Se pune puţină apă şi se amestecă cu puţină zeamă, se amestecă, apoi se subţi-
după ce a fost obţinut, ca atare sau în com- pun, cu o lingură de unt, într-o cratiţă o lingură, să nu se prindă de cratiţă. Când ază în continuare cu puţină zeamă în care
binaţie cu suc de morcovi. Se serveşte la emailată, să scadă în zeama lor. Când orezul a înflorit puţin, se adaugă urzicile. au fiert urzicile şi se lasă să fiarbă, cca 40
temperatura camerei sau bine răcit. urzicile s-au înmuiat, se adaugă un sos Se acoperă cratiţa cu supă de zarzavat sau minute, la foc mic.
Pentru consumul imediat, se poa- de făină şi apă caldă, sare, puţin usturoi cu apă caldă şi se fierbe cu sare şi boabe de
te păstra 4-6 ore la frigider. tocat şi feliile de lămâie. piper, la foc mic, o jumătate de oră. Recomandări: Se serveşte cu mămă-
Pentru un timp mai îndelungat Recomandări: Cratiţa se scutură din liguţă fierbinte, fie cu ceapă prăjită în ulei
(cca 12 ore), se păstrează prin congelare. Recomandări: Se fierbe mâncarea când în când. Nu se amestecă în mâncare, cu boia, fie cu hrean ras preparat cu oţet,
Pentru a-şi menţine culoarea, su- la foc mic. Mâncarea se serveşte rece, cu pentru ca bobul de orez să rămână întreg. fie cu usturoi. După gust, compoziţia se
cul se amestecă cu zeamă de lămâie (3 lin- hrean dat prin răzătoare. Mâncarea se serveşte caldă sau rece. poate amesteca cu brânză..
guri la 1 1 de suc). Se toarnă în tava pentru
cuburi de gheaţă şi se introduce la conge-
lator. Cuburile se scot din tavă şi se pun în- Câteva produse Hofigal obţinute din unele dintre
tr-o pungă de polietilenă, care se păstrea-
ză în lada congelatorului. plantele şi legumele menţionate în reţete:

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 41


Editorial

- continuare din pagina 1 - Doresc să prezint în continuare câteva malnutriţie (program nutriţi-
plante care sunt exponenţi meritorii ai aces- onal la preşcolari cu deficien-
Toate aceste vitamine se găsesc în canti- tor grupe de substanţe, atât de necesare or- ţe de beta-caroten)
tăţi de mg/100g; µcg/100g, U.I. ganismului nostru.
Sistemele de păstrare a vitaminelor con- n utilizabilă ca aliment şi supli-
Despre Spirulina platensis am vorbit ment alimentar, fiind o sursă excelentă de
stituie adevărate tehnologii de prelucrare a de multe ori, ea conţinînd practic aminoaci-
plantelor sau de păstrare a organelor anima- proteine, vitamine şi minerale
zii, vitaminele, sărurile minerale şi enzimele
le. De exemplu: uscarea la soare sau la tem- necesare întregii vieţi. Nu am să vorbesc de-
peraturi de peste 440C nu este recomanda- Spirulina oferă avantaje ecologice: pădu-
cât pe scurt despre ultimele cercetări ştiinţi- rile, plantele absorb dioxid de carbon prin fo-
tă, iar fierberea distruge vitaminele până la fice. Spirulina are multiple efecte benefice
80%. Vitaminele de sinteză consumate în ex- tosinteză: 1-4 tone/ha pe an şi degajă oxigen;
asupra sănătăţii: Spirulina absoarbe dioxidul de carbon prin
ces sunt TOXICE.
Carenţa vitaminelor conduce la cele mai n este indicată în terapia eczemelor tip psori- fotosinteză: 6.3 tone/ha pe an şi este produ-
diverse boli precum: acnee, afecţiuni cardi- asis, datorită acizilor graşi (gama linolenic) cător de oxigen: produce 16.8 tone oxigen
ace, hepatice, biliare, nervoase, pulmonare, n stabilizează circulaţia sângelui pe hectar într-un an.
eczeme, hipercolesterolemie, oboseală fizică
şi psihică, etc. Avitaminozele sunt de cele mai n scade nivelul colesterolului Spirulina este o hrană completă faţă de
multe ori depistate greu şi duc la boli care n are efect pozitiv în tratamentul hipertensi- alte alimente; astfel, conţine:
sunt tratate fără depistarea corectă a cauzei. unii şi al bolilor cardiace n de 20 ori mai mult fier (83.80 mg/100 g)
n reduce nivelul de glucoza în diabetul za- decât în spanac (4.1mg/100g)
Sărurile minerale sunt substanţe chimi- harat
ce care intră în structura tuturor ţesuturilor n de 12 ori mai mult fier (83.8 mg/100g) de-
organismului şi reprezintă 4-5% din greuta- n este factor inhibitor în metastază, prin te- cât în ficatul de vită (6.5mg/100 g)
tea corpului. Calciul şi fosforul reprezintă cca rapia cu carotenoide n de 25 ori mai multă vitamina B12 (160
70% din masa minerală a organismului. Cal- n prin polizaharide repară genomul ADN- µcg/100g) decât în ficatul de vită (6.5
ciul, fosforul şi magneziul sunt constituenţii ului, fiind imunostimulator mcg/100 g)
de bază ai oaselor şi dinţilor. Unele microe- n de 29 ori mai mult beta-caroten (246
lemente intră în componenţa protoplasmei n are activitate antivirală. Inhibă HIV-1 şi Eps-
tein-Barr virus, Herpes simplex tip 1, mg/100g) decât în morcovi (8.4 mg/100 g)
celulare sau în diferiţi fermenţi sau hormoni
şi iau parte la metabolismul proteinelor şi n este imunomodulator, datorită compoziţi- n de 3 ori mai mulţi acizi graşi polinesatu-
glucidelor. Ca şi vitaminele, sunt indispensa- ei de sulfolipide şi glucolipide raţi (1340 mg) ca în primula de seară,
bile vieţii. Fără minerale, vitaminele nu-şi pot Spirulina are digestibilitate de 85% - 95 %
îndeplini rolul în organism. Se ştie că organis- n vindecă rănile, având efect antimicrobian
şi antibacterian faţă de carnea de vită.
mul nu-şi poate fabrica nici un micro sau ma-
cro mineral. n reduce manifestările în artrita reumatoidă, Compoziţia la 100 g masă uscată este ur-
Ştiinţa arată astăzi că se folosesc în orga- având efect antiinflamator mătoarea: proteină, aminoacizi esenţiali (Iso-
nism peste 30 elemente din Tabelul lui Men- n prin ficocianină, este antioxidant, previ- leucină, Leucină, Lisină, Metionină, Fenilala-
deleev. După rolul pe care îl joacă în proce- ne stresul oxidativ şi neutralizează radica- nină, Treonină, Triptofan, Valină), aminoacizi
sele biologice, microelementele se împart în: lii liberi; de asemenea, prin ficocianină are neesenţiali (Alanină, Arginină, Acid aspartic,
efect antiinflamator Cistină, Acid glutamic, Glicină, Histidină, Pro-
l esenţiale (Co, Cr, Fe, Cu, P, F, Mn, Mo, Se, Zn) lină, Serină, Tirozină), carbohidraţi (Polizaha-
n ajută la inhibarea activităţii cascadei aci- ride), grăsimi (Acid Linolenic, Acid gama lino-
l necesare (As, Ba, Br, Cd, Ni, Sr, St, Vn) dului arahidonic: ciclooxigenază (COX-2), lenic, Glicolipide, Sulfolipide), acizi nucleici
l neesenţiale (Al, Ag, Au, Bi, Ga, Hb, Pb) lipoxigenază, prostaglandine, leucotriene; (ADN, ARN), enzime (SOD), fibre, pigmenţi
modulează inflamaţia articulară şi leziunile antioxidanţi (Clorofila A, Ficocianina, Carote-
Lipsa microelementelor ca şi a vitamine- distructive din artrita reumatoidă noide, Betacaroten, Total carotene, Xantofile,
lor, poate provoca boli grave: de inimă, ficat, n deoarece conţine zeaxantină, tot un antio- Zeaxantine, Criptoxantină), minerale (K, P, Na,
astm, carii dentare, dermatoze, gută, hiper- xidant, previne bolile ochilor, cataracta şi S, Ca, Fe, Mg), oligoelemente (Mn, Zn, Cu, Cr,
tensiune, migrene, prostatită, reumatism, se- degenerescenţa maculară Se), vitamine (E, K1, Inosit, B1, B2, B3, Pantoten
nescenţă, stres, tulburări digestive etc). B6, B12, Acid folic, Biotina)
n având conţinut ridicat de fier, este indicată De aici se vede clar de ce pentru Hofigal a
Enzimele, adevărate micromiracole, au în anemia feriprivă
fost şi rămâne bază de plecare pentru multe
un rol deosebit în digestie, în întărirea imuni- n deoarece conţine vitamina B12 este foarte produse. Combinarea spirulinei cu seleniu a
tăţii şi creşterea longevităţii. importantă în tratarea anemiei pernicioa- condus la produsul Se-Spirulin, cu biodispo-
Se mai numesc şi catalizatori organici, se nibilitate maximă, care a luat medalie de aur
deoarece accelerează reacţiile chimice din n decongestionează organismul de metale la Salonul de Inventică de la Geneva, ca de
organism. Enzimele sunt esenţiale pentru grele şi dioxină alt­fel multe alte produse din portofoliul fir-
viaţă. Enzimele colaborează cu vitaminele şi mei, printre care cele descrise în continuare.
sărurile minerale într-un tot numit viaţă să- n poate fi adjuvant în tratarea unor boli, de Spirulina, alături de extractul de ţelină (în
nătoasă. exemplu cu efect pozitiv în boala Parkin- special peţiol şi frunze) a condus la produsul
Autoarea căţii „MICROMIRACOLE”, Dr. El- son Protein forţă, care este poate cel mai acce-
len W.Cutler are „tupeul” să spună că reglarea n normalizează nivelul de imunoglobuline sibil produs pentru potenţă. Iată pe scurt câ-
sistemului enzimatic al organismului va con- de tip E, dereglat în alergia la polen teva informaţii despre ţelină: Indiferent dacă
duce la înlăturarea medicamentelor de sinte- îi consumaţi numai frunzele sau tuberculul,
ză din viaţa noastră. n inhibă reacţia anafilactică această legumă posedă numeroase virtuţi,
n stimulează creşterea florei intestinale cu mai ales proprietatea de a combate formarea
Despre rolul antioxidanţilor adaug doar lactobacilus de calculi biliari. Pe lângă bogăţia în minera-
atât, că ei se găsesc în rândul substanţelor le diverse şi vitamine, ţelina mai conţine: co-
n are efect de protecţie în chemoterapie şi
menţionate: vitamine, săruri minerale şi en- lină (un component esenţial al fosfolipidelor
radioterapie
zime. sintetizate în ficat); tirozină (aminoacid); acid
n serveşte drept hrană la copii cu forme de glutamic.

42 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Editorial

În Odiseea, Homer lăuda, l combate formarea micilor cristale de ţia care o conferă ficatului. Un studiu german
încă de pe atunci, virtuţile he- colesterol, care stau la originea calculilor bi- a demonstrat că silibina, principalul agent
patofile şi... afrodiziace ale ţe- liari. activ al silimarinei, stimulează creşterea ce-
linei. Din nefericire, uniformi- lulelor sănătoase ale ficatului şi rinichilor, in-
l concluziile unui studiu clinic par să in-
zarea alimentaţiei moderne a marginalizat, hibând-o pe cea a celulelor maligne. În plus,
dice că anghinarea stimulează regenerarea
într-o oarecare măsură, consumul de ţelină. simplul fapt că silibina măreşte nivelul de
celulelor ficatului când acestea sunt expuse
Pe nedrept. Nu avem cuvinte să vă recoman- glutation din ficat conferă protecţie supli-
diferitelor toxine. A fost observat că un ex-
dăm mai intens consumul ţelinei ca remine- mentară împotriva cancerului, deoarece un
tract de 10 mg/ml de frunze de anghinare
ralizant, tonifiant general şi stimulent al se- nivel superior de glutation produce o modi-
protejează celulele împotriva efectelor toxi-
creţiei biliare. ficare în funcţia imunitară. Ficatul este în mai
ce ale tetraclorurii de carbon pe o cultură de
mare măsură capabil să lupte împotriva can-
celule hepatice.
O altă plantă despre care am vorbit şi cerului şi a infecţiilor virale.”
este în vârful piramidei cercetărilor mondia- l anghinarea este un puternic diuretic, „Nu numai că armurariul dă de cap hepa-
le şi a utilizării este cătina. Cătina creşte pe favorizând eliminarea renală a ureei, acidului titelor virale dar şi mai mult, el poate dezră-
tot globul pământesc, de la altitudinea de uric şi excesului de colesterol. dăcina hepatitele cronice. Această concluzie
10-15 m până la 1600-1800 m. De reţinut că l câteva studii clinice au demonstrat este demonstrată de numeroase studii ger-
în Subcarpaţii României cătina este cea mai de asemenea, efectele pozitive ale frunzelor mane. Într-unul dintre ele, medicii au admi-
echilibrată – fiind etalon de referinţă mondi- de anghinare în cazuri de dureri abdomina- nistrat unor pacienţi afectaţi de astfel de he-
ală. Dacă adăugăm că sunt ţări ce au creat in- le, arsuri la stomac, constipaţie, diaree, grea- patite o doză zilnică de 420 mg de armurariu.
stitute de cercetare cu unic obiect de studiu ţă, etc. După 9 luni biopsiile, ca şi analiza nivelului
cătina, înţelegem că nu întâmplător i se spu- transaminazei sanguine (o enzimă hepatică)
ne aliment miracol, secret pentru sănătate şi l rudă apropiată a armurariului (Silybum au demonstrat că leziunile hepatice se resor-
echilibru. marianum), anghinarea cuprinde compuşi biseră.”
Compoziţia de excepţie, în care exce- înrudiţi cu acesta. Proprietăţile se datorează De aceea Armuhep, un produs la înde-
lează substanţele cu activitate antioxidantă bogatului său conţinut în diferite substanţe: mâna multora, este apreciat imediat după ce
(toate cele 7 forme de β-caroten, vitamina luteolină, glicozidele scolimozidă şi cinarozi- este utilizat şi se constată rezultate cu ade-
E, vitamina D), nu este egalată decât de spi- dă, mangan, fier, fosfor, vitaminele B1, B2 şi di- vărat spectaculoase. Rapiditarea acţiunii, de
rulină. Trebuie să ţinem cont că toate părţi- astaze. reducere a nivelului de enzime şi a hipertro-
le componente (frunze, ace, scoarţă, rădăcini, Acum înţelegem de ce, fiind obţinut fiei ficatului, adeseori în 5-8 zile, nu are com-
muguri) conţin compuşii amintiţi (de exem- printr-o tehnologie unică în lume, Mag An- paraţie.
plu, frunza tânără conţine serotonină, mela- ghinar este, fără falsă modestie, cel mai bun
tonină ,etc.) produs obţinut pe plan mondial. Procedeul Nu am putut vorbi despre multe alte
Combinarea spirulinei cu extract de căti- nostru extrage până la 85-90% din principiile plante extrem de valoroase. În final doresc să
nă (fruct, frunze, muguri, rădăcini, scoarţă) a active, faţă de 45-52% pe plan mondial. precizez că datorită întregului său portofoliu
constituit un nou produs care suscită interes Din aceleaşi motive argumentate anteri- de produse Hofigal a obţinut Premiul de Cali-
maxim: Spirulina cu extract total de cătină. or, vinul cu anghinare Hofigal constituie un tate Europeană la Oxford în anul 2009.
Este un produs care poate fi în fruntea orică- produs care nu trebuie uitat în nici o formă
rei piramide a calităţii. de boală hepatică, în reglarea colesterolului Voi încheia cu câteva citate din Jean Car-
Uleiul de cătină (cu coenzima Q10) este sau în gută, prin reglarea concentraţiei de per, autorul cărţii CUM SĂ OPRIM ÎMBĂTRÂ-
incomparabil cu orice alt produs pe bază acid uric. NIREA şi anume:
de coenzima Q10 de care poate beneficia
Nu pot să nu amintesc o altă plantă de
orice om în dificultate, cu vârsta peste 35
excepţie, armurariul. Aceasta este o plantă
„Unii oameni de ştiinţă au adoptat
de ani, dar mai ales persoanele de vârsta a o atitudine de tipul vom trăi şi vom
treia, pentru revitalizarea organismului. Co- frecvent utilizată în vindecarea multor afecţi-
enzima Q10 sau ubichinona refortifică ori- uni ale ficatului, printre care: vedea. Un lucru este sigur: dacă
ce tip de celulă din organismul uman, con- n steatoza hepatică vor aştepta prea mult, n-or să mai
stituie bateria energetică a acestuia. Dacă vadă nimic”
avem în vedere că uleiul de cătină conţine n hepatite acute şi cronice
Dr. Roy Wolford, profesor de patologie,
peste 180 componente utile şi că acizii or- n leziuni hepatice, legate de administra- Universitatea din California
ganici, prin neutralizare cu ionii de K, Ca şi rea de medicamente sau expunerea la sub-
Mg conduc practic la cea mai complexă şi stanţe toxice
utilă polivitamină cu Ca şi Mg, înţelegem „Suntem în război - viaţa
n ciroze avansate, împotriva cărora me-
astfel de ce acest produs poate fi utilizat ca dicina convenţională rămâne adeseori nepu- împotriva morţii - şi toţi ne aflăm
sursă pentru absorbţia calciului, net superi- tincioasă. în zona mortală a procesului de
oară chiar şi laptelui. Cercetările moderne confirmă utilizarea îmbătrânire. Să nu faci nimic
Nu pot să nu prezint uimitoarea an-
empirică a armurariului pentru probleme he- înseamnă să fii nimicit.”
patice. Ele demonstrează că silimarina şi prin- Dr. Ward Dean,
ghinare. Anghinarea este „prietenul” prin cipalul său ingredient activ, silibina, pot:
excelenţă al ficatului dvs. În ultimii ani, mai gerontolog clinic în Florida
mulţi oameni de ştiinţă şi-au exprimat in- n preveni diminuarea nivelului de gluta-
teresul faţă de această legumă, ale cărei bi- tion şi peroxidarea lipidelor din ficat
„Americanii mor prematur
nefaceri sunt recunoscute încă din cele mai n stabiliza membranele celulare
vechi vremuri, din antichitate. În majorita- de boli de inimă şi de cancer.
tea cazurilor, aceste studii vin să reconfir- n normaliza starea celulelor (acţiune anti­ Suntem atât de şovăitori încât
me cu mijloace moderne ştiinţa empirică a fibrinogenă) vrem să descurajăm suplimentele
strămoşilor noştri. n reduce inflamaţia alimentare? S-ar putea să mai
Astfel, anghinarea: n ameliora mai multe funcţii ale ficatului treacă generaţii până când
l stimulează secreţia bilei şi facilitează răspunsurile să fie complete.”
evacuarea acesteia, drenînd astfel căile he- Charles Byrau afirma: „În 1991, extractul Dr. Jeffery Blumberg,
patice. de armurariu era recunoscut pentru protec- Universitatea Tufts

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 43


Cititorul întreabă, medicul răspunde

Scheme fitoterapeutice pentru


tratarea giardiei, hepatitei cronice virale
de tip C şi a astmului bronşitic infecţios
spălate (sau nespălate), prin intermediul mâi- şi anemie, simptomatologie întreţinută de
Aş dori un tratament natural nilor nespălate sau prin neprotejarea alimen- persistenţa parazitozei. Această situaţie poa-
pentru giardia şi câteva explicaţii telor de muşte, care pot depune pe suprafa- te fi explicată datorită originii comune a sis-
referitoare la simptomele ţa acestora chisturi de giardia. Copiii aflaţi în temului nervos central şi a aparatului diges-
acestei boli. (O.T.-Româneşti) colectivităţi (gădiniţe, şcoli, cămine etc.) sau tiv, precum şi din cauza anemiei, care poate
cei din familii numeroase, adulţii aflaţi în co- deveni un factor favorizant al apariţiei cri-
Giardia-lamblia este un protozoar flage- lectivităţi numeroase, în cazul nerespectării zelor hipoxice. Dar acestea sunt cazuri rare,
lat, un parazit microscopic care, sub forma normelor de igienă şi protecţie sanitară, sunt particulare. De regulă, suspicionăm o parazi-
sa vegetativă, are o formă de pară. Este for- cei mai expuşi acestor infestări. Odată ajunşi toză intestinală în cazul unui copil care este
rnat dintr-o singură celulă, se află cantonat, în organism, prin ingurgitarea unor alimente palid, prezintă cearcăne, este mofturos, ner-
cel mai frecvent sub această formă, în intes- infestate, paraziţii se fixează la nivelul tubu- vos, nu are poftă de mâncare, prezintă du-
tin sau în bilă şi, de obicei, măsoară cam 15- lui digestiv, în prima porţiune a intestinului, reri abdominale periombilicale, prurit nazal,
20 microni. Chisturile de giardia (formă de producând dureri abdominale periombili- prurit anal, somn agitat, uneori diaree sau
rezistenţă a parazitului, sub care acesta este cale, care pot fi de intensitate mică, supor- fenomene alergice, erupţii urticariene, care
eliminat din organism odată cu materiile fe- tabile, sau chiar accentuate, şi atunci ele pot apar fără o legătură aparentă cu alimentaţia
cale) măsoară doar 10 microni. Boala produ- deveni mai ample, cu caracter generalizat şi care dispar la fel de brusc cum au apărut.
să de acest parazit se numeşte giardioză sau abdominal. Durerile apar uneori în funcţie de În aceste cazuri este indicată, pentru confir-
lambliază şi este una dintre cele mai frecven- alimentaţie, sau pot apărea spontan atât in mare, analiza coproparazitologică, la micro-
te parazitoze, întâlnindu-se atât la copii, cât cursul zilei, cât şi în cursul nopţii. De aseme- scop, a materiilor fecale. Sunt necesare cam
şi în rândul adulţilor. Modul de transmitere nea, sunt semnalate lipsa poftei de mâncare, 3 examene coproparazitologice, repetate la
este următorul: chisturile infectate ale para- intoleranta faţă de unele alimente, predispo- interval de 3-4 zile. Foarte important este ca
zitului sunt eliminate în mediu extern. Proas- ziţia pentru dulciuri, uneori după mese apa- intervalul de timp dintre momentul prelevă-
tele obiceiuri, lipsa wc-urilor, lipsa normelor re senzaţia de balonare, meteorismul, senza- rii mostrelor de scaun şi examenul microsco-
elementare de igienă, defecaţia efectuată în ţia de greaţă. Persoanele parazitate sunt mai pic să fie de maximum 6 ore. De aceea, este
natură, vântul, ploaia, apa de ploaie, muş- nervoase, mofturoase. Uneori, în cazul unor bine ca proba să fie prelevată din scaunul de
tele (în special), toate acestea contribuie infestări mai vechi, cu un număr mai mare de dimineaţă şi dusă tot în cursul dimineţii la
la împrăştierea permanentă a chisturilor paraziţi, pot fi semnalate simptome specifi- laborator, pentru analiză. Păstrarea probei
în natură! Astfel, apa, solul sunt conta- ce unei enterocolite sau chiar ale unei diarei de scaun de cu seară până a doua zi diminea-
minate prin intermediul muştelor şi persistente, scădere ponderală, tulburări ale ţă (chiar ţinută la rece) nu este corectă, de-
insectelor, dar şi prin formarea de absorbţiei intestinale. Dacă parazitul ajunge oarece riscăm să nu se mai observe nimic pe
îngrăşăminte animale pentru fer- în vezica biliară, poate apărea subicter uşor, lamă. Pentru adulţi este utilă examinarea bi-
tilizarea suprafeţelor destinate prin fenomen de colestază, produsă de giar­ lei, prin tubaj duodenal. În acest caz, vor fi
culturilor. De obicei, infes- doză, sau chiar o uşoară hepatomegalie. În observate formele vegetative de giardia, re-
tarea omului se produ- afară de manifestări directe asupra organelor cunoscute uşor din cauza mişcărilor pe care
ce prin consumarea parazitate, mai pot fi semnalate şi manifes- le prezintă. De asemenea, pot fi folosite me-
legumelor sau tări toxico-alergice la distanţă, cum ar fi apa- tode imunologice de diagnostic. Aceste in-
fructelor in- riţia şi persistenţa unor afecţiuni respiratorii vestigaţii pot fi obţinute numai la recoman-
corec t (bronşite, chiar crize astmatice), oftalmologi- darea medicului de familie, în urma adresării
ce (iridociclite etc.), dermatologice (urticarii la cabinetul arondat. De regulă, tratamentul
etc.). În literatură există unele cazuri, rare, în alopat indicat în cazul parazitozelor intesti-
care parazitozele la copii au fost însoţi- nale (deci, în cazul giardiozei) prezintă
te de manifestări convulsive un efect toxic asupra celulei

44 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Cititorul întreabă, medicul răspunde

Flavovit C - 200 mg, 2 comprimate pe punzător, focarele familiale de parazitoză vor


fi tratate, asanate, iar în sursele de infestare
zi (1+0+1), administrate după mese, 15 zile
pe lună, timp de 3 luni. (rampă, deşeuri, latrine neigienice etc.) vor fi
luate măsurile corespunzătoare. Persoane-
Echinacea - 200 mg, 2 comprimate pe le depistate vor fi tratate şi chemate la con-
trol după încheierea tratamentului. În cazul
zi (1 +0+ 1), administrate după mese, 15 zile
pe lună, timp de 3 luni. Conţinutul unei cap- reinfestărilor, se impune identificarea sur-
sule de Echinacea poate fi administrat în pu- sei, izolarea focarului şi sterilizarea acestuia
hepatice. Din acest punct de ve- prin tratarea corespunzătoare a celor depis-
dere sunt adeptul tratamentului ţin iaurt sau miere.
taţi pozitivi pentru giardia - lamblia, la exa-
fitoterapeutic sau al tratamentului menul coproparazitologic. Atenţie foarte
homeopatic, care nu au nici un efect Extract uleios de cimbru - 15 pi- mare la tratamentele alopate contra paraziţi-
toxic asupra organismului. Nu aţi pre- cături pe zi (5+5+5), administrate în puţină lor, care se repetă la intervale scurte, sub 3-4
cizat vârsta celui care prezintă giardio- miere sau iaurt, înainte de mesele principale, luni. Pot determina apariţia de reacţii adver-
ză (lambliază), am concluzionat că este 15 zile pe lună, timp de 2 luni. se, din cauza substanţelor endotoxice, rezul-
vorba de un copil, deoarece frecvenţa pa- tate în urma distrugerii masive a paraziţilor şi
razitozelor intestinale este mult mai mare Obiectivele acestui tratament sunt ur- care prezintă tropism pe sistemul nervos. Din
în cazul copiilor decât în cazul populaţiei mătoarele: acest motiv, este de preferat un tratament fi-
adulte. uCreşterea capacităţii de apărare a or- toterapeutic sau homeopat, care nu prezintă
În acest caz, vă recomand asocierea ur- ganismului contra infecţiilor şi stimularea nici un risc toxic asupra celulei hepatice sau
mătoarelor produse Hofigal: mecanismelor de distrugere a paraziţilor asupra celulei nervoase. Optaţi întotdeauna
(Echinacea, Spirulină, Ulei de cătină, Redi- pentru un astfel de tratament, mai ales în ca-
Spirulină - capsule de 500 mg, 2 cap- gest) zul reinfestării sau apariţiei efectelor adverse
sule pe zi (1+0+1), administrate după mese- uCombaterea parazitozei (Helminon, secundare unui tratament alopat. Tratamen-
le principale, 15 zile pe lună, timp de 3 luni. Redigest, Hofimel, Extract uleios de cimbru). tul pentru orice formă de parazit trebuie per-
Conţinutul unei capsule de Spirulină poate fi u Aportul optim de vitamine, amino­ sonalizat, individualizat, în funcţie de vârsta
administrat în puţin iaurt sau lapte. acizi, oligoelemente necesare organismu- bolnavului sau vechimea parazitozei. Pentru
lui, mai ales în condiţiile existenţei unei informaţii suplimentare, vă rugăm să sunaţi
Ulei de cătină - 15 picături pe zi colonii de paraziţi, care reduc considerabil la telefon 0730087673. Mult succes şi Multă
(5+5+5), administrate în 1/2 linguriţă de mie- cantitatea de nutrienţi ce se absorb la nive- Sănătate !
re Hofimel, cu aproximativ 15-20 de minute lul tubului digestiv şi care în timp pot de-
înainte de mesele principale, 15 zile pe lună, termina, în acest mod, anemierea organis-
timp de 3 luni. mului parazitat. Am fost diagnosticată cu hepatită cronică
De asemenea, se poate administra co- virală de tip C. Am urmat mai multe
Helminon - 2 comprimate masticabi- pilului următorul preparat: se amestecă să- tratamente de-a lungul timpului. Ultimele
le pe zi (1+0+1), administrate înainte cu 15 mânţă de dovleac, numai miezul (câte 10 analize făcute sunt în limitele normale. Vă
minute de mese cu ceai îndulcit cu miere Ho- grame pentru fiecare an de vârstă, dacă co- rog să îmi recomandaţi şi un tratament
fimel, timp de 5 zile, apoi după o pauză de 10 pilul are 6 ani se cântăresc 60 grame de miez natural. (G.T.43 de ani, Brăila)
zile , se poate repeta la fel , timp de 5 zile; în de dovleac), se amestecă cu miere Hofimel,
total sunt admise maxim trei cure de câte 5 până se obţine o pastă uniformă, din care
zile, separate de pauze de 10 zile, pentru co- se consumă zilnic câte 1-2 Iinguriţe, cu 30 Pentru susţinerea funcţiei hepatice vă
pii peste 3 ani , iar pentru adulţi, sunt reco- de minute înainte de mese, timp de o săp- recomand următoarele produse Hofigal:
mandate 4 comprimate pe zi (2+0+2) , ad- tămână. Se repetă reţeta după 3 săptămâni.
ministrate cu 15 minute înainte de mese , în De asemenea, măsurile care se impun pen- Spirulină - capsule de 500 mg, 4 cap-
cure de 6-8 zile , cu pauze de 10 zile între ele, tru profilaxia parazitozelor intestinale sunt sule /zi (2+2+0), administrate cu 30 de minu-
2-3 cure în total. următoarele: respectarea cu sfinţenie a re- te înainte de mesele de dimineaţă şi prânz,
gulilor de igienă personală, alimentele (sala- zilnic, timp de 3 luni.
Miere Hofimel - 1/2 Iinguriţă de te, ceapă verde, ridichi, usturoi verde, mere,
3 ori pe zi, cu 15-20 de minute înainte de pere, struguri, în general toate fructele, legu- Cătinofort - 4 capsule/zi (1+2+1 sau
mesele principale, 15 zile pe lună, timp de mele, zarzavaturile), care se consumă în sta- 2+0+2), administrate după mesele principa-
3 luni. re crudă, vor fi bine spălate. Brânza, pâinea le, 20 de zile pe lună, timp de 3 luni.
vor fi bine protejate contra muştelor, insec-
Redigest - 2 capsule/zi (1+0+1), ad- telor în general; înainte de masă, mâinile vor Coenzima Q în ulei de cătină
ministrate după mese, 15 zile pe lună, timp fi atent spălate. De asemenea, în colectivităţi forte - 2 capsule /zi10(1+0+1), administrate la
de 3 luni. Conţinutul unei capsule de Redi- de copii, prin examene coproparazitologice 30 de minute după mesele principale, zilnic,
gest poate fi administrat în puţin iaurt na- obligatorii, vor fi depistaţi purtătorii de pa- timp de 3 luni.
tural, fără arome, o dată cu Spirulina. raziţi, izolaţi şi supuşi unui tratament cores-
- continuare în pagina 46 -

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 45


Cititorul întreabă, medicul răspunde

- continuare din pagina 45 - poate, să eliminaţi orice sursă de stres, de su-


părare. Odihna (cam 7-8 ore de somn în cur- Flavovit C 200 mg - 2
Protector Hepatic Forte - 4 cap- sul nopţii, plus 2-3 ore în cursul zilei - aşa-zisa comprimate pe zi (1+0+1), ad-
sule pe zi (1+2+1), administrate cu 30 minute siestă de după-amiază fiind foarte importan- ministrate, după mese, 15 de
înainte de mesele principale, zilnic, timp de tă), regimul alimentar adecvat şi suplimente- zile pe lună, timp de 3 luni.
3 luni. le alimentare sunt mijloacele optime de sus-
ţinere a integrităţii funcţionale hepatice. Gemoderivat din muguri de
Redigest - 4 capsule /zi (0+2+2), ad- Pentru informaţii suplimentare sau re­ coacăz negru - 1/3 monodoză pe zi (a
ministrate cu 30 de minute înainte de mesele evaluare după 3 luni de tratament, vă rog să treia parte din conţinut), diluată în 20 ml de
de prânz şi seară, zilnic timp de 3 luni. sunaţi la telefon 0730087673. Până atunci, apă plată şi băută în câteva înghiţituri mici,
mult succes şi multă sănătate! după masa de dimineaţă, 15 zile pe lună,
Echinacea - 4 capsule /zi (2+0+2), ad- timp de 3 luni.
ministrate după mesele principale, 20 de zile
pe lună, timp de 3 luni.
Fetiţa mea în vârstă de 2 ani şi 11 luni a fost
Gemoderivat din muguri de
Complet Antioxidant - 3 compri- diagnosticată cu astm bronşic infecţios şi brad alb - 1/3monodoză pe zi (a treia par-
mate pe zi (1+1+1), administrate după me- alergic. A urmat un tratament cu Singulair, te din conţinut), diluată în 20 ml de apă plată
sele principale , 20 de zile pe lună, timp de Aerius, Ventolin, Isoprinosine, Ribomonil, şi băută în câteva înghiţituri mici, după masa
3 luni. Calciu, Sana-solr iar în noiembrie 2005 am de prânz, 15 zile pe lună, timp de 3 luni.
Pentru inducerea unui somn liniştit, odih- fost cu ea la salină la SIănic Prahova, dar
nitor, vă recomand: nici aceasta nu a dat rezultate. Crizele sunt Gemoderivat mlădiţe de mă­
mai dese (2-3 ori pe săptămână). Vă rog ceş - 1/3 monodoză pe zi (a treia parte din
Somn uşor - 2 comprimate pe zi, ad- să -mi recomandaţi un tratament natural. conţinut), diluată în 20 ml de apă plată şi bă-
ministrate seara cu 2 ore înainte de culcare (Z.L.49 de ani, Mehedinţi) ută în câteva înghiţituri mici, după masa de
timp de 3 luni. seară, 15 zile pe lună, timp de 3 luni.
Datorită compoziţiei bogate în alcaloizi, În ceea ce priveşte alimentaţia, vă reco-
derivaţi flavonoidici, uleiuri volatile, produ- În primul rând, este obligatoriu să con- mand un regim alimentar în care să predo-
sul este ideal (prin acţiunea sa sedativă, an- tinuaţi tratamentul alopat şi curele de trata- mine carnea de peşte, pui, vită, fructe, citrice
tispastică) ca tratament adjuvant în insomnii, ment balnear, recomandate de medicul spe- (lămâi, portocale, grepfruit), pătrunjel, stafi-
stări de anxietate, emotivitate crescută, colită cialist pediatru sau de medicul de familie. de şi smochine.
spastică, gastrite. În paralel cu acestea, vă recomand un trata-
ment adjuvant cu următoarele produse Ho- Obiectivele acestui tratament sunt ur-
figal: mătoarele:
Obiectivele acestui tratament sunt ur-
uAportul optim de minerale, vitamine,
mătoarele:
uProtejarea celulei hepatice, susţinerea Spirulină 500 mg - 2 capsule pe zi aminoacizi esenţiali pentru menţinerea lini-
ilor metabolice ale organismului (Spirulină,
şi îmbunătăţirea metabolismului celular prin (1+0+1), administrate după mesele respec-
tive, 15 zile pe lună, timp de 3 luni. Dacă di- Ulei de cătină, Flavovit C).
aport optim de aminoacizi, acizi graşi, oligo-
mensiunile capsulelor sunt prea mari, con- uCombaterea componentei alergice,
elemente şi vitamine (Spirulină,Protector
ţinutul lor poate fi administrat amestecat în spastice (Ulei de cătină, gemoderivate din
Hepatic Forte, Cătinofort, Coenzima Q10 în
puţin iaurt natural, fără arome, să zicem în muguri de coacăz negru, mlădiţe de măceş).
ulei de cătină forte, Redigest).
2-3 linguriţe de iaurt. uCombaterea componentei infecţioa-
uStimularea imunităţii, detoxifie-
se (Spirulină, Ulei de cătină, Gemoderivat
rea organismului (Spirulină, Coenzima
Q10 în ulei de cătină forte, Complet Ulei de cătină - 15-18 picături pe zi din muguri de brad alb, Flavovit C).
uCreşterea capacităţii de apărare a or-
Antioxidant, Echinacea). (5+5+5 sau 6+6+6), administrate cu puţină
miere Hofimel (1/2 linguriţă), cu 15 -20 mi- ganismului contra infecţiilor (Spirulină, Ulei
uSedarea, destresarea, fa-
nute înainte de mesele principale, 15 zile pe de cătină, Hofimel, Flavovit C, gemoderivate
vorizarea unui somn pro-
lună, timp de 3 luni. din muguri de brad alb, mlădiţe de măceş).
fund, odihnitor (Spirulină şi
După prima lună de tratament, vă rog să
Somn uşor).
Este indicat să Miere Hofimel - 1/2 Iinguriţă de 3 mă contactaţi pentru reevaluare şi continu-
area tratamentului la telefon 0730087673.
evitaţi şi dacă se ori pe zi, administrată cu 15-20 de minute
înainte de mesele principale, timp de 3 luni Mult succes şi multă sănătate !
(împreună cu picăturile de ulei de cătină).
Dr. Teodor Sissea
Medic fitoterapeut – CTN «Alexandra» Breaza

46 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Puteţi primi informaţii
despre produsele Hofigal
în emisiunea “Taifasuri” de marţi,
(de două ori pe lună) de la ora
17:30-18:30 la ETNO TV.

Va invităm să vizitaţi şi
site-ul Hofigal
www.hofigal.eu
pentru a putea accesa
şi link-urile către:
lSănătatea TV, televiziune on line
http://www.sanatateatv.ro/
emisiuni-medicale/
medicina-naturala
Centrul de Terapie Naturala
l
“Alexandra” Breaza
www.alexandra-hofigal.ro
Complexul Medical “HofiMed”
l
Bucureşti
www.hofimed.ro

Talon de abonament
12 luni (6 numere) revista HOFIGAL - Natură şi Sănătate: 15 lei
Nume şi prenume.........................................................................................................................................
Strada......................................................................................... Nr........... Bl........... Sc........... Ap...........
Localitate.............................................................. Judeţ................................... Cod poştal........................

Depuneţi la orice oficiu poştal (mandat) sau la bancă (ordin de plată) suma de 15 lei
în contul SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA, CUI RO384530,
cont RO72 RNCB 0082 0441 7022 0001 deschis la BCR - Sucursala Unirea

Trimiteţi talonul de abonament completat corect pe adresa:


SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA - Departament Marketing -
Intrarea Serelor nr. 2, Sector 4, Bucureşti, Cod 042124

Abonamentele plătite până la data de 20 ale lunii în curs se vor onora


începând cu data de 1 a lunii următoare. Detalii la tel. 021 334 74 86, 021 334 00 25

l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l Februarie / Martie 2010 47


Adrese utile

Farmacii ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA care vând produse la preţ de producător şi unde există medic
de consiliere cu competenţe în apifitoterapie
CLEOFARM 1 Colentina Şos. Colentina nr. 76, sector 2 021 – 240.28.53 Fax:021 – 241.15.41 0730.087.692
CLEOFARM 2 Crângaşi Calea Crângaşi nr. 87, sector 6 021-220.02.87; fax: 02 1-220.0 1.93 0730.087.686
FARMACON Colţea Str. Colţei nr. 7, sector 3 021-314.15.45; fax: 021 -31 5.93.11 0730.087.685
HYM Malcoci Str. Malcoci nr. 2B, sector 5 021-424.22.69/ 021-424.22.70 0730.087.687
021-334.51.35/021-334.00.26;
HOFIGAL sediu Intrarea Serelor nr. 2, sector 4 0730.087.673
fax: 02 1-334.59.05
HOF NATURAL PLANT Giurgiu Str. Tineretului, bl. 206, parter, Giurgiu 0246-221.246 0730.087.698
Str. Grigore Cantacuzino, nr. 185, bl. 150 A,
SPIRU- SĂNĂTATEA Ploieşti 0244-51.90.24; fax: 0244-40.75.44 -
Ploieşti, Prahova
SPIRU- SĂNĂTATEA Breaza Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova 0244-34.32.22; fax: 0244-34.30.94 -
Centre de Diagnostic şi Tratament ale companiei HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA
COMPLEX Medical “HofiMed” Sos. Colentina nr. 76, bl. 111, parter, sector 2 021-240.73.40/ 031-808.89.98 0730.087.694
COMPLEX Terapie Naturală 0244-34.29.75/0244-3432.96;
Str. Libertăţii nr. 82, Breaza, Prahova 0730.087.673
“Alexandra” fax: 0244-34.30.94
Farmacii, magazine de produse naturale şi policlinici cu care compania HOFIGAL EXPORT-IMPORT SA colaborează
SC PENA PLANT SRL 1 Bucureşti Şos. Colentina nr. 2 Magazin B ucur Obor, et. 1 021.380.77.22 0723.425.810
ATHENA * Şos. Ştefan cel Mare, nr.17, sector 2 021-210.63.30 -
TERAFARM-Tei (RICHTER 18) * Bd. Lacul Tei nr. 65, s2 021-221.18.94; fax: 021 -212.18.93 0730.087.693
VICTORIA (RICHTER 23) * Bd. N.Titulescu nr.3, s1 tel. / fax: 021.312.45.30 -
TINOS FARM Bucureşti Bd. Al. Obregia nr.20 Aleea Barajul Sadului nr. 3 021.460.37.48 021.340.02.00 0730.087.700
COLVIMED Bucureşti * Şoseaua Mihai Bravu, nr. 88, bl. P7A, sector 2 021.253.29.66 -
Str. Dunării, BI.1612, Sc.16, parter,
BELLADONA Alexandria * 0247.324.347 -
Alexandria, jud. Teleorman
LIDA NATURAL Constanţa Constanţa, str. Cişmelei 19, bl. 3, sc.B, ap. 23 0341.805.257 0721.750.903
FARMACON Constanţa * Constanţa, str. Mihai Viteazu nr. 51 0241.515.427 0745.855.536
EMIN & SUN Constanţa Constanţa, str. Daliei nr. 6, str. Baba Novac nr. 1 0241.617.046 0745.049.234
MELISSA Bd.T.VIadimirescu 138, 0352.407.849 0788.220.648
Drobeta Turnu Severin * DrobetaTr. Severin, jud. Mehedinţi
POLICLINICA Comunei Gostinari * Com. Gostinari, jud. Giurgiu - 0731.260.104
FARMA PLANT Craiova Str. Unirii nr. 38-40 0251.310.020 -
ROKNET Deva Str.Oituz nr.26 0254.222.353 0744540812
VIAFARM PLURISERV Deva Str. Dorobanţi bl. 34, parter 354.104.626 -
Remedium 3 Cluj * Str. I. Maniu, nr. 42, ap. 16, piaţa Avram Iancu, Cluj 0264.595.846 -
Farmacia ALDEDRA Cluj * Str. Louis Pasteur nr. 60/5-6 Cluj, jud. Cluj 0264.520.090 0742.242.422
SC PLANTFARMA 1 Călăraşi B-dul Republicii nr. 42, Călăraşi 0242.318.349 0729.851.519
0728.926.801,
SC PLANTFARMA 2 Călăraşi * Str. Ştirbei Vodă, Bl. M16 P – Piaţa Big, Călăraşi 0242.331.120 0764.447.419
SC PLANTFARMA 3 Călăraşi Comuna Dragalina, Călăraşi 0242.345.454 0728.926.802
VICTORIA Câmpulung Muscel Câmpulung Muscel, Str. Dumitru Alimănăşteanu nr. 1 0248.533.262 0745.115.609
BIOPLANT * Piaţa Trandafirilor nr. 51 - Târgu Mureş, jud. Mureş 0265.216.621 -
BIOPLANT 2 * Bd. 1 Decembrie 1918 nr.197 - Târgu Mureş, jud. Mureş 0265.241.076 -
APICOLA Bd. General Magheru, bl.M9-11 - Oradea, jud. Bihor 0259.418.516 -
PRONATURA DIN EDEN Bd. General Magheru nr.17 - Oradea, jud. Bihor 0259.411.552 -
Farm. Richter * Bd. Primăverii nr 17,bl G7,sc F-parter, Bârlad, jud.Vaslui 0235.410.049 0752.168.701
Farm. Richter1 Vrancea * str.Tinereţii nr. 5, Focşani, jud. Vrancea 0237.211.015 0752.168.773
* locaţii unde există medic de consiliere

Revista HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate este editată de Fundaţia HERON / ISSN: 1842 - 3310
Redacţie: e-mail: heron_mike2005@yahoo.com / heron_flg2005@yahoo.com Tel: 0721.820.776, 0721.405.788

Foto produse: Adrian Ionescu A mai colaborat din partea HOFIGAL: Ecolog Cristina Durnac dtp: Dan Crăciun Tiraj: 30.000 de exemplare

48 Februarie / Martie 2010 l HOFIGAL - Natură şi Sănătate l


Pentru că sunteţi cele care ne înseninează zilele şi când
priviţi către copiii voştri, daţi lumii mai multă frumuseţe,
pentru că o luaţi de la capăt în fiecare zi, mai puternice
şi mai hotărâte, iar sufletul vostru ştie ce e iubirea, cum
se dăruieşte şi cum se primeşte ea, pentru tot ceea ce
reprezentaţi, fiecare început de Primăvară să vă facă zilele
senine ca infinitul...
Vă doresc un 8 Martie special, dragi femei şi mame!
Cu admiraţie şi respect,
Ştefan Manea

Mai cred
ai cred în amăgire,
Mai cred în primăvară, m
i vreau să cred în voi,
Mai cred în mine însumi, ma
pă de iubire,
Prin mugurii aceştia ce cra
foame de altoi.
Prin trunchiul care urlă de
sunt pierdute toate,
E lumea încă-ntreagă, nu
cred în adevăr,
Mai cred în izbăvire, mai
virginitate,
Mai cred în nebunie şi în
rile de măr.
Mai cred în înviere şi-n flo
i va fi şi o fereastră,
Mai cred că-n orice zidur
te va fi şi-un pic de zi,
Mai cred că-n orice noap
ne vom iubi.
Că, de atâta ură, curând
n slăbiciunea noastră,
Mai cred în forţa noastră şi-
tot nu cred în gri,
Mai cred în alb şi negru şi
-ncape într-o glastră.
Cum cred că o grădină nu
29 aprilie 1987
Adrian Păunescu
e
Cartea Cărţilor de Poezi