Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum modificat la limba și literatura română

Clasa a VIII-a, Carpov Serghei


Subcompetențe Conținuturi Nr. Activități de învățare și evaluare
ore
1.1. Sesizarea semnificaţiei corecte a 1. Fonetica · exerciţii de scriere si pronunţare a cuvintelor alcătuite
părţilor de vorbire în comunicare.  Cuvîntul – grup de sunete cu înţeles din mai multe silabe;
1.2. Clasificarea părţilor de vorbire (actualizare). · exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe;
dintr-un sir de cuvinte sau dintr-un  Silaba. Despărţirea cuvintelor în · exerciţii de identificare în diverse contexte a părţilor de
mic text. silabe. vorbire învăţate;
1.3. Aplicarea corectă a tipurilor de · exerciţii de stabilire a acordului gramatical, în mod
propoziţii si respectiv a semnelor de 2. Morfologia intuitiv;
punctuaţie în diferite contexte.  Cuvinte ce denumesc: acţiuni; · exerciţii de completare a propoziţiilor lacunare cu
1.4. Utilizarea corectă a mijloacelor obiecte; însusiri. structurile morfologice învăţate;
de intonare îndeosebi a propoziţiilor  Identificarea lor în diferite context · exerciţii de determinare a semnificaţiei tipurilor de
după scopul comunicării. (orale și scrise). propoziţii conform scopului de comunicare;
1.5. Identificarea ghidată a părţilor · exerciţii aplicative privind semnele de punctuaţie la
principale de propoziţie prin 3.Sintaxa propoziţiile după scopul comunicării;
formularea întrebărilor.  Alcătuirea propozițiilor simple. · exerciţii de identificare a părţilor de propoziţie, pe baza
1.6. Transformarea propoziţiilor  Citirea propozițiilor. întrebărilor formulate de către învăţător;
simple în propoziţii dezvoltate si · exerciţii de redactare a propoziţiilor simple si a
 Tipurile de propoziţii după scopul
invers. propoziţiilor dezvoltate etc.
comunicării: enunţiativă, interoga-
tivă, exclamativă si respectiv sem- . exerciţii de aplicare a regulilor de despărţire în silabe si
nele de punctuaţie (fără utilizarea de trecere la capăt de rînd (în dictări si autodictări,
terminologiei);
copieri sau în scrierea unor enunţuri proprii);
 Mijloace de intonare a fiecărui tip
de propoziţie. Semnele de punctuaţie
respective si prin imitarea intensităţii
vocii, ritmului.
 Propoziţia simplă, dezvoltată.
 Propoziţia dezvoltată. Părţi principale
(predicatul, subiectul).
 Părţi secundare (atributul, comple-
mentul) (ghidat).
 Acordul predicatului, subiectul în
propoziţie.
2.1. Construirea unui text oral pe 1.Structura textului oral . organizarea independentă sau în grupuri mici a unor
baza planului de idei propriu sau dialoguri (pe diverse teme) din 4-6 replici (oral si în
elaborat în grup.  Tema – titlul – ideea principală scris);
2.2. Reproducerea orală a unui  Personajele pozitive/negative · exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se
fragment dintr-un text narativ, a  Structura textului oral: introducere, organizează o temă dată;
unei informaţii libere sau tematice, cuprins,încheiere. . exerciţii de iniţiere a discuţiei despre conceptul tema
alese independent, la dorinţă, din  Planul simplu de idei. Succesiunea (despre ce discutăm): cum putem organiza replicile
diferite alte surse, în faţa publicului informaţiei. eliptice, cum va fi formulată întrebarea pentru răspunsul
din clasă.  Dialogul si descrierea ca elemente eliptic;
2.3. Utilizarea eficientă a tehnicilor constituitive al unui text . exerciții de punere a întrebărilor unor enunțuri sau unor
de narativ(identificare). texte și răspunsul asteptat de la ele.
lectură corectă, constientă si fluidă,  Reproducerea orală a unui fragment . Exerciţii de utilizare a diverselor tipuri de lectură
în scopul înţelegerii celor citite în dintr-untext narativ, a unei informaţii (explicativă, selectivă) pentru formarea deprinderilor de a
gînd. libere sau tematice. citi corect, conștient, fluid și expresiv;
2.4. Demonstrarea înţelegerii celor
 Întrebări adresate textului și respec- exerciţii de citire selectivă (citire pe fragmente, pe
citite roluri); de stabilire a relaţiilor dintre titlul, conţinut si
tive răspunsurile posibile.
în gînd prin răspunsuri la întrebările
2. Lectura valoarea autorului în oglindirea acestei teme;
propuse.
2.5. Identificarea componentelor Tehnica citirii (cu voce si în gînd).
textului: determinanţii spaţiali si Extinderea cîmpului vizual de citire.
temporali ai acţiunii, tema, ideea, Calităţile citirii: corectă, constientă,
personajele etc.
cursivă, expresivă (dezvoltarea lor).
2.6. Povestirea unui text literar după
Textul narativ.
un
plan simplu de idei, alcătuit după Semnificaţia componentelor
cele trei părţi ale textului: textului: titlul, autorul, conţinutul.
introducere, cuprins, încheiere.
2.7. Utilizarea eficientă a tehnicilor
de lectură corectă, constientă si
fluidă, în scopul ajustării lor aproape
de ritmul vorbirii fiecăruia.
3.1. Asezarea corectă în pagină a Contexte de realizare . exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport
textelor scrise, respectînd scrierea cu vizual, cu început/sfîrsit dat, pe baza unor cuvinte si a
alineate pentru a marca trecerea de la  Lucrări scrise (copieri, transcrieri, unor expresii date, cu titlu dat, compunere–descriere;
o idee la alta. dictări, autodictări). . exerciţii de ortografie: de recunoastere a formei corecte
3.2. Manifestarea conduitei autonome  Tipuri de compuneri: de scriere, de selectare, de completare, de punere în
în  Compunerea după un suport vizual, corespondenţă, de compunere de enunţuri;
scopul elaborării în scris a unor după un tablou artistic, cu un · exerciţii de utilizare a cratimei si a liniuţei în scrierea
compoziţii proprii sau de grup. început dat sau cu repere date în ortogramelor, la despărţire în silabe si la trecerea
logica analizei tabloului (cu cuvintelor la capăt de rînd;
indicarea numelui pictorului); · antrenament de structurare a textului scris în cele trei
 Compunere – descriere a unui colţ părţi: introducere, cuprins si încheiere etc.;
din natură (ghidat). · exerciţii de utilizare a semnelor de punctuaţie (punctul,
 Compunerea după plan dat sau linia de dialog, virgula la enumerare si în vocativ, semnul
alcătuit independent. întrebării, semnul exclamării) jocuri gramaticale de
 Compuneri cu început/sfîrsit dat. corectare a greselilor de ortografie;
· exerciţii de elaborare a planului iniţial al compunerii;
 Exersări copieri, transcrieri selective,
· exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport
dictări de enunţuri sau de texte ce
vizual, cu început/sfîrsit dat, pe baza unor cuvinte si a
conţin ortograme în scopul
unor expresii date, cu titlu dat, compunere–descriere;
perfecţionării scrisului corect;
· Compunerea cu titlu/tema dată.

S-ar putea să vă placă și