Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecție

Data:
Școala:
Clasa: a V-a
Student:
Subiectul: Textul nonliterar
Scopul: Limba şi literatura română
Obiective operaționale:
1. să definească textul nonliterar și să poată redacta un astfel de text;
2. să redea informaţii de detaliu dintr-un text citit;
3. să facă diferența dintre un text literar și cel nonliterar;
4. să înțeleagă structura și scopurile textelor nonliterare;
Tipul lecţiei: acumulare de noi cunoștințe, receptare de text nonliterar
Metode și procedee: conversația, exercițiile, lectura selectivă;
Resurse: manualul, fişe de lucru, tabla, materiale (reviste și ziare)
Bibliografie:
 Alina Pamfil, Limba și literatura română în gimnaziu, Editura Paralela 45,
Pitești, 2007;
 Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, Manual de limba
română pentru clasa a V-a, Editura Humanitas Educaţional, București, 2008;
 Vistian Goia, Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002;
 Mușata Bocoș și Dana Jucan, Teoria și metodologia instruirii și teoria și
metodologia evaluării, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2007
2
OBSERVAȚ
ETAPE ACTIVITATEA ACTIVITATEA ÎNTREBĂR
PROFESORULUI ELEVILOR APRECIER

Moment Se asigură condițiile necesare Elevii își pregătesc


organizatoric desfășurării activității. instrumentele de scris, Conversa
manualul și caietul.

Verificarea Profesorul verifică tema elevilor, aceștia Elevii citesc tema, răspund
şi reactualizarea fiind solicitați, prin sondaj, să citească. la întrebări și își corectează Conversa
cunoştințelor răspunsurile în caiet. Aprecieri ve

Profesorul împarte elevii în 5 grupe, Cât mai mulți elevi vor


după care înmânează fiecărei grupe câte răspunde la întrebări:
o revistă și un ziar. Pe baza acestora, va  Reviste preferate:
avea loc o discuție, elevii fiind întrebați Batman, Scooby
următoarele: Doo, Cool Girls.
Captarea  Titluri de reviste Conversa
atenţiei ♣ Care sunt revistele voastre preferate? sau ziare: Jurnalul euristică
♣ Dați 2-3 exemple de titluri de reviste de Cluj, Libertatea,
sau de ziare. Adevărul. Aprecieri ve
♣ Ce prezintă aceste ziare și reviste pe  Aceste ziare și
care le-ați primit? reviste prezintă
♣ Ce rol au imaginile care însoțesc diferite informații
textele prezentate? politice, sociale etc.
 Imaginile au rolul
de a capta atenția
cititorului.

Anunţarea Profesorul anunță titlul lecției ,, Textul


subiectului şi a nonliterar’’ și prezintă obiectivele. Elevii urmăresc cu atenție.
obiectivelor

3
Pe tablă, profesorul va scrie titlul lecției,
Elevii vor nota în caiete
împreună cu definiția textului nonliterar și
ceea ce profesorul notează
câteva exemple de texte nonliterare:
la tablă.
reclama, articolul de ziar, rețeta de
bucătărie, biletul de călătorie, reviste. Apoi,
va cere prin sondaj elevilor să citească
Elevii vor citi câteva texte
exemple de texte nonliterare din manual, de Lectura sele
nonliterare din manual.
la pagina 70-71.
Următoarea activitate va fi un concurs pe
Elevii se pregătesc de
grupe: profesorul împarte câteva fișe de
concurs.
Conducerea lucru (Anexe), iar elevii vor trebui să Conversa
învăţării şi
găsească cât mai multe diferențe între ziar și
dobândirea de
noi cunoştințe revistă, pe baza unor criterii, în maxim 4
minute. Grupa care va găsi cele mai multe
diferențe, va primi un punct pentru
activitate, la final.
Reprezentantul fiecărei
Pe tablă, profesorul va realiza o schiță, iar
echipe va merge la tablă și
după cele 4 minute, reprezentantul fiecărei
va scrie diferențele găsite,
grupe va merge la tablă și va scrie
iar elevii vor nota în caiete.
diferențele găsite cu grupa.

Elevii vor răspunde oral la


Se vor adresa la sfârșitul lecției câteva aceste întrebări, fiind
Asigurarea întrebări elevilor: implicați cât mai mulți
feed-backului  Ce este un text nonliterar? elevi:
 Dați-mi exemple de texte nonliterare. *Textul nonliterar prezintă Evaluar
 Care sunt scopurile acestor texte ? aspecte din realitate. sumativ
*Exemple de texte
nonliterare reclama, rețeta
de bucătărie.
*Scopurile acestor texte
sunt
de a informa, de a
convinge, de a amuza.
Se va anunța tema de casă: Redactați un text
nonliterar: rețetă de bucătărie, articol de ziar Elevii își notează pe caiet
Tema pentru sau reclamă, pe o foaie A4, colorată, pentru cerința pentru tema de Aprecieri ver
acasă a putea fi pusă la expoziție. casă.

4
ANEXE
GRUPA: I 

 Găsiți cât mai multe diferențe dintre ziar și revistă, urmărind criteriile . Timp: 4
minute

CRITERII ZIAR REVISTĂ

1.Cum sunt împăturate


paginile;
2.Dimensiunea și nr.de
pagini;
3.Tiparul alb-negru sau
color;
4.Ce se află pe prima pagină;
5.Îmbinarea dintre imagine și
text;
6. Titluri și subtitluri;

5
6