Sunteți pe pagina 1din 27

Întâlnire III

KEd/>/ddc/ZWKZdZ
&/EE/Z 7. Contabilitatea evenimentelor ‫܈‬i tranzac‫܊‬iilor privind datoriile pe termen lung ‫܈‬i
provizioanele
Întâlnire III 7.1. Sinteza reglementărilor contabile privind contabilitatea datoriilor pe termen
lung
7.2. Exemple practice privind contabilizarea datoriilor pe termen lung
^ƵƉŽƌƚĚĞĐƵƌƐ 7.3. Particularită‫܊‬i privind contabilitatea provizioanelor
ŶƵů/ ^ĞŵĞƐƚƌƵ/
8. Contabilitatea evenimentelor ‫܈‬i tranzac‫܊‬iilor privind capitalurile proprii
8.1. Sinteza reglementărilor contabile privind contabilitatea capitalurilor proprii
8.2. Exemple practice privind contabilitatea capitalurilor proprii

ŽƉLJƌŝŐŚƚΞϮϬϭϴ͘Z͘ůůƌŝŐŚƚƐƌĞƐĞƌǀĞĚ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ Ϯ

Întâlnire III Întâlnire III

9. Întocmirea situa‫܊‬iilor financiare individuale. Balan‫܊‬a conturilor. Corectarea 10. Întocmirea situa‫܊‬iilor financiare consolidate
erorilor 10.1.Aspecte conceptuale. Defini‫܊‬ii
9.1. Stabilirea balan‫܊‬ei conturilor înainte de inventariere 10.2.Ajustarea situa‫܊‬iilor financiare anuale individuale
9.2. Inventarierea generală a activelor ‫܈‬i datoriilor 10.3.Conversia situa‫܊‬iilor financiare anuale individuale ale societă‫܊‬ilor nerezidente
9.3. Contabilitatea opera‫܊‬iilor de regularizare a inventarului 10.4. Eliminarea conturilor intragrup, a rezultatelor interne nerealizate ‫܈‬i a
9.4. Stabilirea balan‫܊‬ei conturilor după inventariere dividendelor
9.5. Determinarea rezultatului exerci‫܊‬iului 10.5. Eliminarea titlurilor
9.6. Impozitarea profitului 10.6. Metode de consolidare
9.7. Distribuirea profitului exerci‫܊‬iului
9.8. Redactarea situa‫܊‬iilor financiare 11. Interpretarea situa‫܊‬iilor financiare
9.9. Auditarea sau verificarea situa‫܊‬iilor financiare 11.1. Indicatori privind interpretarea bilan‫܊‬ului
9.10.Adoptarea, semnarea ‫܈‬i publicarea situa‫܊‬iilor financiare anuale 11.2. Indicatori privind contul de profit ‫܈‬i pierdere
9.11.Corectarea erorilor

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ ϯ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ ϰ
7.1.SINTEZA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND
CONTABILITATEA DATORIILOR PE TERMEN LUNG
7. CONTABILITATEA EVENIMENTELOR ‫܇‬I TRANZAC‫܉‬IILOR
PRIVIND DATORIILE PE TERMEN LUNG ‫܇‬I PROVIZIOANELE

Cazul particular în care suma de rambursat pentru o datorie este mai


O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită mare decât suma primită:
‫܈‬i datorie curentă, atunci când: se aúteaptă să fie decontată în cursul Recunoa‫܈‬terea diferen‫܊‬ei atunci când suma de rambursat pentru o datorie este mai
normal al ciclului de exploatare al entităĠii; sau este exigibilă în mare decât suma primită
termen de 12 luni de la data bilanĠului. Recunoa‫܈‬terea amortizării diferen‫܊‬ei atunci când suma de rambursat pentru o datorie
Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen este mai mare decât suma primită
lung Împrumuturi din emisiunile de obligaĠiuni:
Contabilitatea împrumuturilor úi datoriilor asimilate acestora se Ġine Definirea împrumuturi din emisiunile de obligaĠiuni ‫܈‬i eviden‫܊‬ierea separată a
pe următoarele categorii: obliga‫܊‬iunilor convertibile
împrumuturi din emisiuni de obligaĠiuni úi prime de rambursare a Datoriile privind concesiunile:
acestora Definirea datoriior privind concesiunile
Recunoa‫܈‬terea concesiunilor primite ca active necorporale ‫܈‬i perioada de amortizare
credite bancare pe termen lung úi mediu
Recunoa‫܈‬terea concesiunilor primate în conturi în afara bilan‫܊‬ului
sumele datorate entităĠilor afiliate, entităĠilor asociate úi entităĠilor Restituirea bunurilor luate în concesiune
controlate în comun Definirea acordului de concesiune de tip public – privat
alte împrumuturi úi datorii asimilate, precum úi dobânzile aferente Recunoa‫܈‬terea licen‫܊‬ei primite în cazul unui acord de concesiune a serviciilor de tip
acestora public – privat

ĂƚŽƌŝŝůĞƉĞƚĞƌŵĞŶůƵŶŐ 7.2. EXEMPLE PRIVIND CONTABILIZAREA


DATORIILOR PE TERMEN LUNG

a) Împrumuturile din emisiuni de obliga‫܊‬iuni:


Contractarea împrumuturilor pe termen lung
• Obliga‫܊‬iunea

Înregistrarea úi plata dobânzilor aferente împrumuturilor pe termen lung


• Valorile unei obliga‫܊‬iuni:

Pre‫ ܊‬de emisiune (Pe) – este pre‫܊‬ul de vânzare al obliga‫܊‬iunii,


Rambursarea împrumuturilor pe termen lung respectiv suma care urmează a fi încasată

Pre‫܊‬ul de rambursare (Pr) –este suma care va fi rambursată,


întotdeauna > sau = cu Pe!!!
Prezentarea în bilanĠ a părĠii curente a împrumuturilor pe termen lung la datorii pe termen scurt

Valoarea nominală (VN) – este o valoare înscrisă pe


obliga‫܊‬iune în func‫܊‬ie de care se calculează dobânda
datorată.
a1) Emiterea împrumutului obligatar:
a4) Înregistrarea dobânzii datorate:
% = 161 - Valoarea de rambursare = Nr obliga‫܊‬iuni x Pr
461 Nr. Obliga‫܊‬iuni x Pe =Valoarea de emisiune
1691 Diferen‫܊‬a = Valoare prime ! Aten‫܊‬ie
Dobânda datorată se înregistrează drept cheltuială conform
! Aten‫܊‬ie contabilită‫܊‬ii de angajamente, chiar dacă scaden‫܊‬a ei survine
Contul 1691 corectează în bilan‫ ܊‬valoarea împrumutului obligatar, în exerci‫܊‬iul financiar următor:
adică împrumutul obligatar va figura în bilan‫ ܊‬cu sold 161 – sold
169.
Dobânda anuală = Nr. Obliga‫܊‬iuni x rata anuală a dobânzii x VN
a2) Încasarea împrumutului: 666 = 1681 - Dobânda datorată calculată
5121 = 461 – Valoarea de emisiune
a5) Plata dobânzii:
a3) Amortizarea primelor privind rambursarea obliga‫܊‬iunilor pe durata 1681 = 5121 – Dobânda plătită
împrumutului:
6868 = 1691 – Valoare prime/Durata împrumutului

a6) Rambursarea împrumutului obligatar:


Modalită‫܊‬i de rambursare: Răscumpărarea ‫܈‬i anularea obliga‫܊‬iunilor:
• La scaden‫܊‬a finală, caz în care tot împrumutul este rambursat la sfâr‫܈‬itul
perioadei pentru care a fost contractat.
1.Răscumpărarea obliga‫܊‬iunilor la pre‫܊‬ul pie‫܊‬ei denumit pre‫ ܊‬de răscumpărare
(Prăsc):
• În tran‫܈‬e, caz în care periodic (conform contractului de împrumut) se
rambursează un număr de obliga‫܊‬iuni). 505 = 5121 - Număr obliga‫܊‬iuni răscumprate x Prăsc
161 = 5121 - Număr de obliga‫܊‬iuni rambursate x Pr

! Aten‫܊‬ie
Datoria din împrumutul obligatar se diminuează cu aceea‫܈‬i valoare cu care a
fost creată datoria, adică Pr.

! Aten‫܊‬ie
In cazul rambursării în tran‫܈‬e dobânda datorată se va calcula la
împrumutul rămas:
Dobânda anuală= (Nr. Obliga‫܊‬iuni emise – Nr. Obliga‫܊‬iuni rambursate) x rata
anuală a dobânzii x VN.
2. Anularea obliga‫܊‬iunilor răscumpărate: b) Creditele bancare pe termen lung:

2.1. Cazul în care Prăsc>Pr


b1) Contractarea creditelor bancare pe termen lung:
% = 505 - Număr obliga‫܊‬iuni anulate x
Prăsc 5121 = 162 - Valoarea creditului primit conform contractului de
Număr obliga‫܊‬iuni anulate x Pr 161 creditare
Diferen‫܊‬a 668
b2) Dobânda datorată: 666 = 1682 - Dobânda datorată calculată
! Aten‫܊‬ie
Obliga‫܊‬iunile răscumpărate ‫܈‬i înregistrate în contul 505 trebuie scoase din
eviden‫܊‬ă cu valoarea lor de intrare, adică Prăsc. ! Aten‫܊‬ie
Datoria din împrumutul obligatar se diminuează cu aceea‫܈‬i valoare cu care a Dobânda datorată se înregistrează drept cheltuială conform
fost creată datoria, adică Pr. contabilită‫܊‬ii de angajamente, chiar dacă scaden‫܊‬a ei survine în
exerci‫܊‬iul financiar următor:
2.2. Cazul în care Prăsc<Pr:
Nr. obliga‫܊‬iuni anulate x Pr 161 = % Dobânda anuală = Valoare credit x Rata anuală a dobânzii
505 – Număr obliga‫܊‬iuni anulate x Prăsc
768 – Diferen‫܊‬a

7.3. PARTICULARITĂ‫܉‬I PRIVIND CONTABILITATEA


PROVIZIOANELOR
b) Creditele bancare pe termen lung:

 Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:


b3) Plata dobânzii:
1682 = 5121 - Dobânda plătită ¥ o entitate are o obligaĠie curentă generată de un eveniment
anterior;
b4) Rambursare credit: ¥ este probabil ca o ieúire de resurse să fie necesară pentru a
162 = 5121 - Suma rambursată conform contractului de creditare onora obligaĠia respectivă; úi
¥ poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaĠiei.
! Aten‫܊‬ie
! Aten‫܊‬ie
In cazul rambursării în tran‫܈‬e dobânda datorată se va calcula
Toate cele trei condi‫܊‬ii trebuie îndeplinite pentru recunoa‫܈‬terea unui
la împrumutul rămas: provizion în bilan‫܊‬. În caz contrar se recunoa‫܈‬te o datorie
Dobânda anuală = (Valoare credit– Valoare rambursată) x Rata contingentă DOAR ÎN NOTELE EXPLICATIVE.
anuală a dobânzii x VN.
7.3.1. SINTEZA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND
CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR

Recunoa‫܈‬terea provizioanelor: Evaluarea provizioanelor:


•Valoarea unui provizion

•Condi‫܊‬iile recunoa‫܈‬terii unui provizion


•Actualizarea provizioanelor

•Definirea obliga‫܊‬iei curente •Revizuirea ‫܈‬i ajustarea provizioanelor la data fiecărui bilan‫܊‬

•Definirea obliga‫܊‬iei legale ‫܈‬i a obliga‫܊‬iei implicite •Utilizarea provizioanelor

Rambursarea provizioanelor:
•Diferen‫܊‬ierea provizioanelor de alte datorii
•Recunoa‫܈‬terea câ‫܈‬tigurilor rezultate din cedările preconizate a
activelor

•Recunoa‫܈‬terea rambursării provizioanelor

7.3.2. EXEMPLE PRIVIND CONTABILIZAREA


PROVIZIOANELOR
b) Provizioane pentru litigii – se constituie atunci când entitatea se află în
a) Reguli generale proces judecătoresc cu partenerii săi (clien‫܊‬i, furnizori) ‫܈‬i estimează o
probabilitate de pierdere a procesului:

a1) Constituirea ‫܈‬i majorarea provizioanelor: b1) Constituirea la sfâr‫܈‬itul exerci‫܊‬iului financiar:
6812 = 151x 6812 = 1511 -Valoarea estimată a provizionului

b2) Cazuri posibile în anul următor:


a2) Diminuarea ‫܈‬i anularea provizioanelor:
B2.1) Procesul nu este terminat până la sfâr‫܈‬itul anului ‫܈‬i entitatea estimează
151x = 7812 cre‫܈‬terea probabilită‫܊‬ii de pierdere a procesului:
Provizionul necesar va fi mai mare => se va majora pentru diferen‫܊‬ă:
6812 = 1511 – Diferen‫܊‬a
! Excep‫܊‬ie
Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale úi alte acĠiuni b2.2) Procesul nu este terminat până la sfâr‫܈‬itul anului ‫܈‬i entitatea estimează
similare legate de acestea care se includ în costul activului diminuarea probabilită‫܊‬ii de pierdere a procesului:
În acest caz provizionul necesar va fi mai mic ca cel existent din anul precedent,
ca urmare provizionul se va diminua pentru diferen‫܊‬ă:
1511 = 7812 – Diferen‫܊‬a
b2.3) În cursul anului procesul este terminat. Entitatea pierde procesul ‫܈‬i
c) Provizioane pentru garanĠii acordate clienĠilor- se constituie atunci
este obligată la plata unor despăgubiri: când entitatea vinde produse înso‫܊‬ite de certificate de garan‫܊‬ie ‫܈‬i există
6581 = 5121-Valoarea despăgubirii plătite probabilitatea ca anumi‫܊‬i clien‫܊‬i să ceară în perioada de garan‫܊‬ie repararea
sau înlocuirea produselor.
‫܇‬i concomitent, anularea provizionului pentru soldul său întrucât odată cu
pierderea procesului acesta rămâne fără obiect: c1) Constituirea provizionului:
1511 = 7812 - Sold provizion 6812 = 1512-Valoarea estimată a provizionului

B2.4) În cursul anului procesul este terminat. Entitatea câ‫܈‬tigă procesul ‫܈‬i Valoare estimată provizion = (% estimat al produselor care vor avea defecte
va încasa despăgubiri: minore x costul unei repara‫܊‬ii minore + (% estimat al produselor care vor
avea defecte majore x costul unei repara‫܊‬ii majore sau al unei înlocuiri).
5121 = 7581 – Valoarea despăgubirii încasate

c2) Cazuri posibile în perioada de garan‫܊‬ie:


‫܇‬i concomitent, anularea provizionului pentru soldul său întrucât odată cu
C2.1) Este necesară o repara‫܊‬ie al cărei cost este mai mic decât provizionul
câ‫܈‬tigarea procesului acesta rămâne fără obiect:
existent:
1511 = 7812 - Sold provizion
611 = 5121- Costul repara‫܊‬iei

Concomitent, provizionul se va diminua cu costul repara‫܊‬iei: d) Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale úi alte
acĠiuni similare legate de acestea- se constituie pentru costurile
1512 = 7812 - Costul repara‫܊‬iei
estimate cu demontarea úi mutarea imobilizării corporale, precum úi
cele cu restaurarea amplasamentului ‫܈‬i se includ în costul acestora.
c2.2) Este necesară o repara‫܊‬ie al cărei cost este mai mare decât
provizionul existent:
! Aten‫܊‬ie
611 = 5121- Costul repara‫܊‬iei
De regulă valoarea acestor provizioane se determină prin metoda
actualizării.
Concomitent, provizionul se va anula cu soldul său:
1512 = 7812- Sold provizion d1) Constituirea provizionului:
2xx = 1513 – Valoarea actualizată a costurilor estimate cu demontarea
c2.3) Expiră perioada de garan‫܊‬ie ‫܈‬i niciun cumpărător nu a solicitat nicio úi mutarea imobilizării corporale
repara‫܊‬ie.
În acest caz provizionul se anulează întrucât rămâne fără obiect:
1512 = 7812 - Sold provizion
d2) Cazuri posibile în exerci‫܊‬iul financiar următor: d2.1.2) Entitatea estimează scăderea valorii actualizate a costurilor estimate
cu demontarea úi mutarea imobilizării corporale
d2.1) Imobilizările corporale sunt evaluate la cost:
d2.1.1) Entitatea estimează cre‫܈‬terea valorii actualizate a costurilor În acest caz provizionul necesar va fi mai mic ca cel existent din anul
precedent ‫܈‬i va trebui diminuat cu diferen‫܊‬a:
estimate cu demontarea úi mutarea imobilizării corporale
2xx = 1513 (Diferen‫܊‬a în ro‫܈‬u)
Sau
În acest caz provizionul necesar va fi mai mare ca cel existent din anul 1513 = 2xx – Diferen‫܊‬a în negru
precedent ‫܈‬i va trebui majorat cu diferen‫܊‬a:
2xx = 1513 – Diferen‫܊‬a !!! Aten‫܊‬ie: Întrucât se diminuează valoarea imobilizării corporale
amortizarea corespunzătoare trebuie recalculată.
! Aten‫܊‬ie
! Aten‫܊‬ie
Întrucât se majorează valoarea imobilizării corporale amortizarea
Valoarea dedusă din costul activului nu trebuie să depăúească valoarea sa
corespunzătoare trebuie recalculată.
contabilă. Dacă o scădere a datoriei depăúeúte valoarea contabilă a
activului, excedentul trebuie recunoscut imediat în profit sau pierdere.

d2.2) Imobilizările corporale sunt evaluate la valoarea justă (au fost d2.2.2.2) Scăderea provizionului dacă în trecut a fost recunoscută o
reevaluate):
cheltuială în 655:
d2.2.1) Cazul în care provizionul trebuie majorat:
d2.2.1.1) Dacă majorarea provizionului este < sau = cu sold 105:
Scăderea provizionului 1513 = %
105 = 1513-Majorarea provizionului
755 - Reluarea cheltuielii, suma din 655
d2.2.1.2) Dacă majorarea provizionului este > ca sold 105: 105-Diferen‫܊‬a
% = 1513-Majorarea provizionului
Sold 105 105 ! Aten‫܊‬ie
Diferen‫܊‬a 655 În cazul în care o scădere a provizionului depăúeúte valoarea contabilă
care ar fi fost recunoscută dacă activul ar fi fost contabilizat conform
d2.2.2) Cazul în care provizionul trebuie diminuat: modelului bazat pe cost, excedentul trebuie recunoscut imediat în contul de
d2.2.2.1) Scăderea provizionului dacă în trecut nu a fost recunoscută o profit úi pierdere.
cheltuială în 655:
1513 = 105 - Scăderea provizionului
f) Provizioane pentru pensii - se constituie atunci când entitatea are
e) Provizioane pentru restructurare :
prevăzută prin actul constitutiv sau contractul de muncă obliga‫܊‬ia
achitării unor sume cu titlu de pensie, după ce angaja‫܊‬ii au părăsit
e1) Constituirea provizioanelor: entitatea.
6812 = 1514 – Valoarea estimată a provizionului
f1) Constituirea provizioanelor:
! Aten‫܊‬ie 6812 = 1515-Valoarea provizioanelor stabilită de speciali‫܈‬ti
La costurile care se includ în provizion – numai costurile direct
generate de restructurare. f2) Pe măsură ce pensiile devin exigibile:
645 = 438-Pensiile datorate
e2) În anul următor, odata cu plata efectivă a cheltuielilor datorate
provizionul este diminuat cu valoarea acestora sau anulat dacă aceste
si 1515 = 7812-Sold provizion
cheltuieli sunt plătite integral:
1514 = 7812

g) Provizioane pentru impozite – se constituie pentru diferen‫܊‬e de


impozite rezultate din opera‫܊‬iuni de control nefinalizate; impozite pentru h) Provizioane pentru terminarea contractului de muncă - se
care entitatea are deschise procese în instan‫܊‬ă; rezerve din facilită‫܊‬i constituie pentru obliga‫܊‬iile asumate de entitate în rela‫܊‬ie cu
fiscale sau alte rezerve pentru care în legisla‫܊‬ia fiscală există prevederi angaja‫܊‬ii, pentru terminarea contractului de muncă, exemplu datorii
referitoare la impozitarea acestora, precum ‫܈‬i în alte situa‫܊‬ii care pot aferente concediului de odihnă neefectuat ca urmare a încetării
genera datorii sub forma impozitului pe profit . contractului de muncă pentru un salariat

g1) Constituirea provizionului. ! Aten‫܊‬ie la recunoa‫܈‬terea unui provizion sau a unei datorii:
În urma unui control fiscal de fond care este în derulare, entitatea a luat la
cuno‫܈‬tin‫܊‬ă că, la 31.12.N, are de plată sume reprezentând diferen‫܊‬e de
impozit în sumă de x lei. Controlul se va finaliza în anul N+1 ‫܈‬i va fi foarte Concediile de odihnă se înregistrează pe seama datoriilor atunci
probabil ca ‫܈‬i alte diferen‫܊‬e de impozit să fie imputate entită‫܊‬ii. când suma lor este comensurată în baza statelor de salarii sau
6812 = 1516 x lei a altor documente care să justifice suma respectivă. În lipsa
acestora, sumele reprezentând concedii de odihnă se recunosc pe
g2) În anul următor odată cu plata diferen‫܊‬elor de impozit ‫܈‬i a majorărilor seama provizioanelor.
provizionul se va anula:
1512 = 7812 - x lei
Aten‫܊‬ie la valoarea provizionului sau a datoriei! i) Alte provizioane:
i1) Provizioane pentru participarea salaria‫܊‬ilor la profit:
În situaĠiile financiare ale exerciĠiului pentru care se propun prime
IndemnizaĠia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a reprezentând participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se
drepturilor salariale prevăzute la din ultimele 3 luni anterioare celei reflectă sub formă de provizion, cheltuiala
în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de rezultând din serviciul angajatului. Provizionul urmează a fi reluat în
concediu. exerciĠiul financiar în care se acordă aceste prime.

I1.1) Constituirea provizionului:


h1) Constituirea provizionului:
6812 = 1518/analitic distinct-Suma estimată reprezentând sume cuvenite
6812 = 1517 salaria‫܊‬ilor
I1.2) În exerciĠiul financiar ulterior, în care se acordă primele:
h2) În anul următor, odata cu plata drepturilor salariale provizionul I1.2.1) Primele reprezentând participarea personalului la profit:
se anulează: 644 = 424
1571 = 7812
‫܇‬i plata primelor:
424 = 5121

I1.2.2) Se reia la venituri provizionul constituit la nivelul sumelor estimate I2.1) Constituirea provizionului:
reprezentând sumele cuvenite salariaĠilor:
Un magazin acordă pentru unele produse aflate în promo‫܊‬ie tichete
1518/analitic distinct = 7812-Sold 1518 valorice care pot fi folosite ulterior pentru reducerea sumei datorate în
cazul unor achizi‫܊‬ii. În luna septembrie N, magazinul vinde produse
i2) Provizioane pentru programe de fidelizare clien‫܊‬i aflate în promo‫܊‬ie în valoare de x lei, acordând tichete valorice în sumă
!!! Aten‫܊‬ie: la recunoa‫܈‬terea drept provizioane sau venituri în avans de y lei.
6812 = 1518/analitic distinct- y lei

I2.2) Diminuarea provizionului:


În luna octombrie N, un client achizi‫܊‬ionează bunuri folosind tichetele
valorice pe care le de‫܊‬ine, în valoare de z lei.
1518/analitic distinct = 7812-z lei
8. CONTABILITATEA EVENIMENTELOR ‫܇‬I TRANZAC‫܉‬IILOR
PRIVIND CAPITALURILE PROPRII
8.1. SINTEZA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE PRIVIND
CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII
i1.2.2) Se reia la venituri provizionul constituit la nivelul sumelor estimate
reprezentând sumele cuvenite salariaĠilor:
Capital
1518/analitic distinct = 7812-Sold 1518

i2) Provizioane pentru programe de fidelizare clien‫܊‬i •Reprezentarea capitalului în func‫܊‬ie de forma juridical a entită‫܊‬ii

i2.1) Constituirea provizionului: •Înregistrarea capitalului social subscris ‫܈‬i vărsat


Un magazin acordă pentru unele produse aflate în promo‫܊‬ie tichete valorice
care pot fi folosite ulterior pentru reducerea sumei datorate în cazul unor
achizi‫܊‬ii. În luna septembrie N, magazinul vinde produse aflate în promo‫܊‬ie în •‫܉‬inerea contabilită‫܊‬ii analitice a capitalului social
valoare de x lei, acordând tichete valorice în sumă de y lei.
6812 = 1518/analitic distinct- y lei •Principalele operaĠiuni care se înregistrează în contabilitate cu
privire la majorarea capitalului
i2.2) Diminuarea provizionului:
În luna octombrie N, un client achizi‫܊‬ionează bunuri folosind tichetele valorice
pe care le de‫܊‬ine, în valoare de z lei. •OperaĠiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la
1518/analitic distinct = 7812-z lei micúorarea capitalului

Beneficiile sub forma ac‫܊‬iunilor proprii ale entită‫܊‬ii (sau alte instrumente de
• Prezentarea în bilan‫ ܊‬a ac‫܊‬iunilor proprii capitaluri proprii) acordate angaja‫܊‬ilor:
•Înregistrarea beneficiilor sub forma ac‫܊‬iunilor proprii ale entită‫܊‬ii (sau alte instrumente
de capitaluri proprii) acordate angaja‫܊‬ilor
• Recunoa‫܈‬terea câútigurilor sau pierderilor legate de emiterea,
răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea •Data acordării beneficiilor
instrumentelor de capitaluri proprii ale entităĠii
•Înregistrarea cheltuielilor aferente instrumentelor de capitaluri proprii acordate care
intră în drepturi imediat
• Determinarea câútigurilor legate de instrumentele de capital propriu •Înregistrarea cheltuielilor aferente instrumentelor de capitaluri proprii acordate care
intră în drepturi numai după îndeplinirea de către angaja‫܊‬i a unei perioade specificate
de servicii
• Determinarea pierderilor legate de instrumentele de capital propriu
Prime legate de capital:
•Aria de cuprindere a primelor legate de capital
• Prezentarea de informa‫܊‬ii în notele explicative
•Determinarea primei de emisiune, a primei de aport úi a primei de conversie a
obligaĠiunilor în acĠiuni
Rezerve din reevaluare: Rezultatul exerciĠiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului úi
•Recunoa‫܈‬terea plusului sau minusului rezultat din reevaluarea imobilizărilor acoperirea pierderii contabile:
corporale •Stabilirea cumulată a profitului sau pierderii

•Determinarea rezultatului exerci‫܊‬iului


•EvidenĠierea rezervelor din reevaluare
•Repartizarea profitului
•Diminuarea rezervelor din reevaluare.
•Închiderea conturilor 121 úi 129
Rezerve legale úi alte rezerve:
•Categorii de rezerve •Eviden‫܊‬ierea distinctă în contul 117

•Constituirea rezervelor legale •Acoperirea pierderii contabile reportate

•Recunoa‫܈‬terea efectelor modificării politicilor contabile aferente exerciĠiilor financiare


•Constituirea rezervelor statutare precedente

•Constituirea altor rezerve •Corectarea erorilor semnificative aferente exerciĠiilor financiare precedente

8.2. EXEMPLE PRIVIND CONTABILIZAREA


CAPITALURILOR PROPRII
a) Contabilitatea capitalului social:
Majorare capital social:
a1) Constituirea capitalului social:
1)OperaĠii externe (emisiune de noi acĠiuni úi vărsarea aporturilor)
2) OperaĠii interne (încorporarea de rezerve, prime de emisiune în capital) Capital social = Număr ac‫܊‬iuni emise x Valoare nominală ac‫܊‬iune
3)Transformare împrumut din emisiunea de obligaĠiuni în acĠiuni
Ac‫܊‬iunea – este o frac‫܊‬iune de capital
Valori:
Valoare nominală (VN) – este o valoare înscrisă pe ac‫܊‬iune
Pre‫ ܊‬de emisiune (Pe) – este pre‫܊‬ul de vânzare al ac‫܊‬iunii care va fi
încasat de la ac‫܊‬ionari. Pe este întotdeauna > sau = cu VN!!!
Reducere capital social:

1) Răscumpărarea úi anularea de acĠiuni proprii a1.1) Înregistrarea aportului promis:


2) Rambursarea de capital către acĠionari
3)Acoperirea pierderilor din capitalul social Număr ac‫܊‬iuni emise x Pe 456 = %
1011- Număr ac‫܊‬iuni emise x VN
1041- Diferen‫܊‬a
a2) Majorarea capitalului social prin opera‫܊‬ii interne:
a1.2) Eliberarea aportului în numerar:
5121 = 456- Număr ac‫܊‬iuni emise x Pe Modalită‫܊‬i de majorare:

‫܇‬i concomitent: ¥ Încorporarea primelor de emisiune în capitalul social:


a1.3) transferul capitalului din categoria nevărsat în categoria vărsat: 1041 = 1012- Valoarea pimelor încorporate în capitalul social
1011 = 1012- Număr ac‫܊‬iuni emise x VN
¥ Încorporarea rezervelor în capitalul social (exceptând rezervele legale):
! Dacă ac‫܊‬ionarii aduc ca aport la capital imobilizări sau stocuri 1068 = 1012 - Valoarea rezervelor încorporate în capitalul social
înregistrarea va fi:
2xx sau 3xx = 456 ¥ Încorporarea rezultatului reportat în capitalul social:
1171 = 1012- Valoarea profitului nerepartizat încorporat în capitalul social
! Acelea‫܈‬i înregistrări sunt valabile ‫܈‬i în cazul majorării capitalului social
prin noi aporturi.

a3) Majorarea capitalului social prin conversia obliga‫܊‬iunilor în ac‫܊‬iuni:


! Aten‫܊‬ie Nr. obliga‫܊‬iuni convertite x Pr 161 = %
Aceste majorări pot fi făcute prin următoarele tratamente financiare: 1012-Număr de ac‫܊‬iuni x VN
1044-Diferen‫܊‬a
Cre‫܈‬terea valorii nominale, cu menĠinerea numărului de acĠiuni
existente;
! Aten‫܊‬ie
Prin conversia obliga‫܊‬iunilor în ac‫܊‬iuni numărul de obliga‫܊‬iuni scade iar
Cre‫܈‬terea numărului de ac‫܊‬iuni (emisiunea de acĠiuni noi care se numărul de ac‫܊‬iuni cre‫܈‬te.
repartizează gratuit vechilor acĠionari), cu menĠinerea valorii nominale
vechi.
Scăzând numărul de obliga‫܊‬iuni, scade valoarea datoriei din împrumutul
obligatar cu aceea‫܈‬i valoare de la data constituirii lui, adică Pr(preĠ de
rambursare).

Crescând numărul de ac‫܊‬iuni, cre‫܈‬te capitalul social cu aceea‫܈‬i valoare de


la data constituirii lui adică VN.
a4)Diminuarea capitalului social a4.2) Răscumpărarea ‫܈‬i anularea propriilor ac‫܊‬iuni:

Modalită‫܊‬i de diminuare:
¥ Rambursarea unei păr‫܊‬i către ac‫܊‬ionari; a4.1) Răscumpărarea ac‫܊‬iunilor la pre‫܊‬ul pie‫܊‬ei, denimit pre‫ ܊‬de
¥ Răscumpărarea ‫܈‬i anularea propriilor ac‫܊‬iuni: răscumpărare (Prăsc):
¥ Acoperirea unor pierderi din anii preceden‫܊‬i. 109 = 5121-Număr ac‫܊‬iuni răscumpărate x Prăsc

a4.1) Rambursarea unei păr‫܊‬i către ac‫܊‬ionari: a4.2) Anularea ac‫܊‬iunilor proprii:
1012 = 456-Suma datorată a4.2.1) Cazul în care Prăsc>VN:
si 456 = 5121 -Suma rambursată % = 109-Număr ac‫܊‬iuni anulate x Prăsc
Nr. ac‫܊‬iuni anulate x VN 1012
! Aten‫܊‬ie
Aceste diminuări pot fi făcute prin următoarele tratamente financiare: Diferen‫܊‬a 1498
Scăderea valorii nominale a ac‫܊‬iunilor, cu menĠinerea numărului de
acĠiuni existente;
Scăderea numărului de ac‫܊‬iuni cu menĠinerea valorii nominale vechi.

a4.2.2) Cazul în care Prăsc< VN: b) Contabilitatea rezervelor:


Nr. Ac‫܊‬iuni anulate x VN 1012 = % b1) Constituirea rezervelor legale:
109-Număr ac‫܊‬iuni anulate x Prăsc
129 = 1061
1412-Diferen‫܊‬a
! Aten‫܊‬ie
Ac‫܊‬iunile răscumpărate ‫܈‬i înregistrate în contul 109 trebuie scoase din b2) Utilizarea rezervelor legale pentru acoperirea pierderilor din exerciĠiile
eviden‫܊‬ă cu valoarea lor de intrare, adică Prăsc. anterioare:
! Aten‫܊‬ie
1061 = 1171
Capitalul social se diminuează cu aceea‫܈‬i valoare cu care a fost constituit
(VN).
! Aten‫܊‬ie b3) Constituirea rezervelor statutare úi a altor rezerve din profitul net:
Contul 109 corectează în bilan‫ ܊‬valoarea capitalurilor proprii (în sensul
scăderii). 1171 = %
1063
a5) Diminuarea capitalului prin acoperirea unor pierderi din anii preceden‫܊‬i: 1068
1012 = 1171
c) Contabilitatea rezultatului reportat provenit din modificarea politicilor contabile:
c1) Schimbarea metodelor privind evaluarea stocurilor la ie‫܈‬ire: d) Contabilitatea rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor:
c1.1) Dacă stocul cre‫܈‬te:
3xx = 1173 d1) Se corectează o eroare în următoarele condiĠii: în urma unui control
intern desfăúurat în anul N se constată că entitatea a încasat
C2.2)Dacă stocul scade: contravaloarea unei facturi reprezentând prestare de servicii, în sumă de
1173 = 3xx Y lei, fără ca factura respectivă să fie înregistrată în contabilitate la
momentul emiterii ei (anul N-1). Eroarea este considerată semnificativă.
c2)Schimbarea metodelor de amortizare:
C2.1)dacă amortizarea cre‫܈‬te: d1.1) Corectarea erorii:
1173 = 281
4111 = %
C2.2)Dacă amortizarea scade:
1174 – Y lei
281 = 1173 4427 – 19% x Y lei
! Aten‫܊‬ie
Efectele modificării politicilor contabile aferente exerciĠiului financiar curent se d1.2) Corectarea impozitului pe profit suplimentar datorat:
contabilizează pe seama conturilor de cheltuieli úi venituri ale perioadei.
1174 = 441- 16% x Y lei

9. ÎNTOCMIREA SITUA‫܉‬IILOR FINANCIARE INDIVIDUALE.


BALAN‫܉‬A CONTURILOR. CORECTAREA ERORILOR

d2) Se corectează o eroare în următoarele condiĠii: în anul curent (N) se


constată că s-a omis să se înregistreze în anul precedent (N-1) cheltuieli în
sumă de Y lei facturate în baza unui contract de prestări servicii. Eroarea este
considerată semnificativă Lucrările preliminare sunt denumite lucrări de închidere a
d21)Corectarea erorii: exerciĠiului úi sunt structurate astfel:
% = 401
Y lei 1174
19% x Y lei 4426

d22)‫܇‬i pentru impozitul pe profit de recuperat:


4411 = 1174- 16% x Y lei
! Corectarea erorilor aferente exerciĠiului financiar curent se efectuează pe
seama contului de profit úi pierdere.
! Soldul debitor al contului 1174 se acoperă din 1171 înainte de orice
repartizare.
! Erorile nesemnificative aferente exerciĠiilor financiare precedente se
corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuúi, potrivit
politicilor contabile aprobate, erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama
contului de profit úi pierdere.
Lucrări de închidere a exerciĠiului financiar
9.1. STABILIREA BALANğEI CONTURILOR ÎNAINTE DE
Stabilirea balanĠei conturilor înainte de inventariere INVENTARIERE

Inventarierea generală a activelor úi a datoriilor BalanĠa pregăteúte datele de referinĠă necesare comparării soldurilor
din inventarul contabil úi inventarul faptic.
Contabilitatea operaĠiilor de regularizare a inventarului
BalanĠa de verificare poate fi:
¥ Cu patru egalităĠi
Stabilirea balanĠei conturilor după inventariere
¥ Cu cinci egalităĠi
¥ Cu úase egalităĠi
Determinarea rezultatului exerciĠiului úi distribuirea profitului sau
finanĠarea pierderii

Întocmirea situaĠiilor financiare

Auditarea sau verificarea situa iilor financiare
Adoptarea, semnarea i publicarea situa iilor financiare anuale
9.2. INVENTARIEREA GENERALĂ A ACTIVELOR ùI


DATORIILOR.
9.2.1. GENERALITĂ‫܉‬I PRIVIND INVENTARIEREA.

Inventarierea patrimoniului:

Norme specifice:
¥ Este obligatorie;
¥ Legea contabilită‫܊‬ii nr. 82/1992 cu modificările ‫܈‬i completările
ulterioare; ¥ Când se realizează:
-cu ocazia încheierii exerci‫܊‬iului financiar.
¥ Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea ‫܈‬i efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor ‫܈‬i capitalurilor proprii ¥ Cu cine se face:(OMFP nr 2861/2009):
- salaria‫܊‬i proprii,
¥ OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor -persoane fizice sau juridice cu pregătire corespunzătoare,
contabile privind situa‫܊‬iile financiare anuale individuale ‫܈‬i situa‫܊‬iile - administratorii.
financiare anuale consolidate
9.3. CONTABILITATEA OPERAğIILOR DE REGULARIZARE A
INVENTARULUI

În funcĠie de natura structurilor de activ úi de datorii inventariate,


¥ Organizarea procesului (OMFP nr 2861/2009):
regularizarea diferenĠelor de inventar generează următoarele
tipuri de înregistrări:
a) Plusurile de active imobilizate, la valoarea de inventar:
¥ Documente întocmite cu ocazia inventarieii: (OMFP nr 20,21,23 = 475
2861/2009):
Listele de inventariere
b) Plusurile de stocuri cumpărate:
Procesul verbal privind rezultatele inventarierii
30, 31, 35, 36, 37 = 60
Registrul-inventar
În cazul plusurilor de stocuri privind produsele úi producĠia în curs
de execuĠie, înregistrarea este de forma:
33,34 = 711

c) Plusurile de investiĠii financiare pe termen scurt:


50 = 768

9.4. BALANğA CONTURILOR DUPĂ INVENTARIERE

d) Plusurile constatate la inventarierea casieriei la societăĠile cu capital


privat: După efectuarea inventarierii úi a contabilizării regularizărilor de
inventar se întocmeúte o nouă balanĠă a conturilor.
531=7588
Pentru minusurile de inventar neimputabile, cu excepĠia minusurilor de FuncĠia acesteia se manifestă cu precădere pentru pregătirea
casă, înregistrările sunt de sens invers faĠă de cele prezentate în cazul informaĠiei necesare determinării rezultatului exerciĠiului úi pentru
plusurilor, iar în cazul activelor imobilizate tipul de înregistrare este: asigurarea suportului informaĠional necesar redactării situa‫܊‬iilor
% = 20,21,23 financiare.
28x
6583
Concomitent se mai înregistrează imputarea la valoarea de înlocuire la
data constatării pagubei:
4282 sau 461 = 7581
Pentru bunurile lipsă sau depreciate calitativ, peste normele legale,
neimputabile, constatate pe bază de inventariere, se ajustează TVA:
635 = 4426
9.6.IMPOZITAREA PROFITULUI
9.5. DETERMINAREA REZULTATULUI EXERCIğIULUI

Pentru a stabili rezultatul exerciĠiului se procedează la închiderea Rezultatul contabil reprezintă suma globală a profitului sau pierderii
conturilor de cheltuieli úi de venituri: exerciĠiului financiar care figurează în contul 121 „Profit sau pierdere”
înainte de impozitare.
a) Închiderea conturilor de cheltuieli, pentru soldurile debitoare:
121 = 6xx Rezultatul fiscal reprezintă profitul impozabil sau pierderea fiscală a
exerciĠiului, stabilit(ă) potrivit regulilor fiscale úi în funcĠie de care se
calculează volumul impozitelor exigibile.
b) Închiderea conturilor de venituri, pentru soldurile creditoare:
7xx = 121

9.7. DISTRIBUIREA PROFITULUI EXERCIğIULUI

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează


pe următoarele destinaĠii:
Înregistrările contabile privind impozitul pe profit datorat ‫܈‬i plătit
sunt: •rezerve legale;
a) În cursul anului:
•alte rezerve reprezentând facilităĠi fiscale prevăzute de lege;
691 = 441 ‫܇‬i
•acoperirea pierderilor contabile din anii precedenĠi;
441 = 5121
•constituirea surselor proprii de finanĠare pentru proiectele cofinanĠate din
b)La regularizare, diferenĠa de plată: împrumuturi externe, precum úi pentru constituirea surselor necesare
691 = 441 ‫܇‬i rambursării ratelor de capital, plăĠii dobânzilor, comisioanelor úi a altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe;

441 = 5121 •alte repartizări prevăzute de lege;

•participarea salariaĠilor la profit;


•minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăĠilor naĠionale úi al Profitul contabil rămas după distribuirea la rezerve se preia la
societăĠilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; începutul exerciĠiului financiar următor celui pentru care se
întocmesc situaĠiile financiare anuale în contul 117 prin formula:
! Aten‫܊‬ie 121 = %
Repartizarea profitului în conformitate cu prevederile legale în 117
vigoare se înregistrează în contabilitate pe destinaĠii după 129
aprobarea situaĠiilor financiare anuale.
Din contul 117, profitul nerepartizat preluat din contul 121
Suma privind rezervele constituite din profitul exerciĠiului financiar urmează să fie repartizat pe celelalte destinaĠii legale, aprobate de
curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin formula adunarea generală a acĠionarilor/asociaĠilor:
contabilă:
129 = 106

În această bază, în raport cu situaĠiile posibile, înregistrările Dacă exerciĠiul financiar s-a încheiat cu pierdere contabilă, aceasta se
sunt: raportează ca sold debitor al contului 121 (cu semnul minus). La
a) Decontarea pierderilor contabile la rezultatul reportat, sold deschiderea exerciĠiului financiar următor, pierderea se transferă în
debitor al contului 121: debitul contului 117, reprezentând pierderea neacoperită.
117 = 121
 Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciĠiului
b) Repartizarea profitului pe destinaĠiile aprobate: financiar úi din cel reportat, din rezerve, prime de capital úi capitalul
117=% social, potrivit hotărârii adunării generale a acĠionarilor/asociaĠilor, cu
446 respectarea prevederilor legale.
457
106 În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se
129 acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a
acĠionarilor/asociaĠilor, respectiv a consiliului de administraĠie.
c) Impozitul pe dividende:
457 = 446
9.9. AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUAğIILOR
9.8. REDACTAREA SITUAğIILOR FINANCIARE FINANCIARE

 În func‫܊‬ie de cele trei categorii de entită‫܊‬i, cerin‫܊‬ele generale


privind auditul au fost prezentate în prima parte a
Lucrările de completare a situaĠiilor financiare reprezintă, prin materialului.
conĠinutul lor, în cea mai mare parte operaĠii de prelucrare úi transcriere
a datelor din situaĠiile financiare precedente din balanĠa conturilor. Sunt
 Raportul de audit conĠine:
avute în vedere, de asemenea, ‫܈‬i o serie de alte informa‫܊‬ii interne ‫܈‬i
externe entită‫܊‬ii.
a) o introducere care identifică cel puĠin situaĠiile financiare care
fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de
raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;

b) o descriere a domeniului de aplicare al auditului statutar, care


identifică cel puĠin standardele de audit conform cărora a fost
efectuat auditul statutar;

Raportul de audit conĠine: 9.10. ADOPTAREA, SEMNAREA ùI PUBLICAREA


SITUAğIILOR FINANCIARE ANUALE
c) o opinie de audit care este fără rezerve, cu rezerve sau contrară Situa‫܊‬iile financiare anuale se semnează de:
úi care prezintă clar punctul de vedere al auditorului statutar cu privire ¥ persoanele abilitate potrivit legii;
la următoarele:
¥ administrator sau persoana ce are obliga‫܊‬ia gestionării entită‫܊‬ii.
(i) dacă situaĠiile financiare anuale oferă o imagine fidelă, în
conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară; úi
(ii) după caz, dacă situaĠiile financiare anuale sunt conforme Conform art. 29 ‫܈‬i 30 din Legea 82/1991 republicată cu
cerinĠelor legale aplicabile. modificările ‫܈‬i completările ulterioare situa‫܊‬iile financiare anuale
Dacă auditorul statutar nu este în măsură să emită o opinie de audit, vor fi înso‫܊‬ite de:
raportul menĠionează imposibilitatea emiterii unei astfel de opinii; ¥ raportul administratorilor

d) o menĠiune privind aspectele asupra cărora auditorul statutar


atrage atenĠia prin evidenĠiere, fără ca opinia de audit să fie cu ¥ raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori (după caz)
rezerve;
¥ propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii
e) opinia úi declaraĠia contabile

¥ o declara‫܊‬ie scrisă a persoanelor prevăzute la art 10 alin (1) din


9.11. CORECTAREA ERORILOR

Legea 82/1991 republicată cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare prin Depunerea unui alt set de situa‫܊‬ii financiare NU se poate efectua
care acestea î‫܈‬i asumă răspunderea pentru întocmirea situa‫܊‬iilor pentru corectarea erorilor contabile, a‫܈‬a cum sunt ele definite în OMFP
financiare anuale ‫܈‬i confirmă că: 1802/2014 cu modificările ‫܈‬i completările ulterioare.

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situa‫܊‬iilor financiare anuale OMFP 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor
sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile cuprinse în situaĠiile financiare anuale úi raportările contabile anuale
depuse de operatorii economici care aplica OMFP 1802/2014 sau OMFP
1286/2012 (conform IFRS) úi persoanele juridice fără scop patrimonial
b) situa‫܊‬iile financiare anuale oferă o imagine fidelă a pozi‫܊‬iei
care aplica OMFP 1969/2007 (asociatii, fundatii).
financiare, a performan‫܊‬ei financiare ‫܈‬i a celorlalte informa‫܊‬ii
referitoare la activitatea desfă‫܈‬urată
În anul 2017, OMFP nr. 543/ 2017 publicat în Monitorul Oficial al
Romaniei nr.243/ 7.04.2017 modifică ‫܈‬i completează OMFP nr. 450/
c) persoana juridică î‫܈‬i desfă‫܈‬oară activitatea în condi‫܊‬ii de
2016 - Prevederile prezentei proceduri se aplică úi pentru corectarea
continuitate.
erorilor .... corespunzătoare raportărilor aferente exerciĠiilor financiare
anterioare/anilor anteriori datei intrării în vigoare a prezentului ordin.

Reprezintă obiectul corectării úi următoarele tipuri de erori:

Se depune un alt set de situatii financiare/raportari anuale daca


erorile constatate sunt determinate de completarea eronată a: • transmiterea electronică de situaĠii financiare anuale/raportări
contabile anuale în loc de declaraĠie de inactivitate;
a) denumirii entităĠii raportoare;

• transmiterea electronică a declaraĠiei de inactivitate în loc de


b) activităĠii CAEN (denumire clasă CAEN úi/sau cod CAEN); situaĠii financiare anuale/raportări contabile anuale;

c) formei de proprietate; • transmiterea electronică de situaĠii financiare anuale/raportări


contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în
d) numărului de salariaĠi úi/sau a altor indicatori raportaĠi prin formularul programul de asistenĠă, diferit de cel corespunzător tipului de
"Date informative". entitate;

e) depunerea de situaĠii financiare anuale/raportări contabile anuale care • netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute
nu cuprind niciun indicator valoric de lege (raportul administratorilor, declaraĠia pe propria
răspundere, raportul auditorului statutar etc.).
10. ÎNTOCMIREA SITUA‫܉‬IILOR FINANCIARE
CONSOLIDATE.
10.1. ASPECTE CONCEPTUALE.DEFINI‫܉‬II

 Corectarea situa‫܊‬iilor financiare se poate face până la termenul Terminologia specifică situa‫܊‬iilor financiare consolidate:
maxim de depunere a situa‫܊‬iilor financiare anuale/raportărilor
contabile anuale aferente exerci‫܊‬iului financiar al anului ¥ societate-mamă
urmator. ¥ filială
¥ grup;
! Aten‫܊‬ie ¥ perimetru de consolidare;
Corectarea erorilor constatate NU exonerează entităĠile respective de ¥ entităĠi afiliate;
sancĠiunile contravenĠionale prevăzute de legea contabilităĠii.
¥ entitate asociată

Se consideră că o entitate exercită o influenĠă semnificativă


asupra altei entităĠi dacă deĠine cel puĠin 20% din drepturile de
vot ale acĠionarilor sau asociaĠilor respectivei entităĠi.

ExistenĠa unei entităĠi asociate presupune îndeplinirea


cumulativă a două condiĠii:

Grupurile mici úi mijlocii - sunt grupurile constituite din


1) deĠinerea unui interes de participare în cealaltă entitate úi societăĠile-mamă úi filialele care urmează să fie incluse în
2) exercitarea influenĠei semnificative asupra politicilor de consolidare úi care, pe bază consolidată, NU depăúesc limitele a
exploatare úi financiare ale acesteia. cel puĠin două dintre următoarele trei criterii la data bilanĠului
societăĠii-mamă:
În funcĠie de criteriile de mărime, grupurile se împart în două
categorii: a) totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717
euro);
¥ grupuri mici úi mijlocii b) cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435
euro);
¥ grupuri mari c) numărul mediu de salariaĠi în cursul exerciĠiului financiar: 250.
Grupurile mari sunt grupurile constituite din societăĠile-mamă úi
filialele care urmează să fie incluse în consolidare úi care, pe bază ! Aten‫܊‬ie
consolidată, depăúesc limitele a cel puĠin două dintre următoarele
trei criterii la data bilanĠului societăĠii-mamă: Determinarea valorii criteriilor de mărime se bazează doar
pe indicatorii corespunzători societăĠii-mamă úi filialelor
a) totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro); cuprinse în consolidare.
b) cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435
euro);
La stabilirea criteriilor de mărime, societatea-mamă poate să
c) numărul mediu de salariaĠi în cursul exerciĠiului financiar: 250.
nu ia în considerare filialele pe care intenĠionează să le
excludă din consolidare.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ ϴϱ!Aten‫܊‬ie
‘•‘Ž‹†ƒ”‡ Grupul de societă‫܊‬i nu trebuie confundat cu perimetrul de
consolidare.


 Perimetrul de consolidare, pe lângă societatea-mamă ‫܈‬i


 filialele sale, mai cuprinde atât entită‫܊‬ile pe care acestea le

”—’—Ž ‡–‘†‡†‡
controlează în comun, cât ‫܈‬i societă‫܊‬ile asupra cărora exercită o
 ‡”‹‡–”—Ž†‡
…‘•‘Ž‹†ƒ”‡ influen‫܊‬ă semnificativă.
Societatea mam i toate …‘•‘Ž‹†ƒ”‡


 filialele acesteia
Societatea mam i
Controlul comun reprezintă controlul partajat asupra unei


societ ile asupra c rora

societatea mam exercit


un control sau o influen Integrare Punere în entităĠi, convenit prin contract, care există numai atunci când


semnificativ global echivalen


 deciziile legate de activităĠile relevante necesită consimĠământul


 unanim al părĠilor care deĠin controlul comun.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ ϴϳ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ ϴϴ

InfluenĠa semnificativă este capacitatea de a participa la luarea
‹’—”‹Ž‡†‡…‘–”‘Žè‹
deciziilor privind politicile financiare úi de exploatare ale entităĠii în ‡–‘†‡Ž‡†‡
care s-a investit, fără a exercita un control asupra politicilor …‘•‘Ž‹†ƒ”‡
respective. 


 Determinarea procentajului de control úi a procentajului de 
interes depinde de participaĠiile de capital existente între ‘–”‘Ž—Ž ˆŽ—‡ìƒ
 ‘–”‘Ž—Ž…‘—
societăĠile din cadrul unui grup. Aceste participaĠii pot fi: directe, •‡‹ˆ‹…ƒ–‹˜£
Societatea mam de ine mai
indirecte, reciproce úi circulare. Exist dou sau mai multe

mult de jum tate din societ i mam care Societatea mam de ine,

drepturile de vot. controleaz în comun o direct sau indirect, cel pu inentitate. 20% din drepturile de vot.
 
Pentru determinarea procentajului de interes se multiplică
procentajul de capital deĠinut de fiecare societate. 
‡–‘†ƒ‹–‡‰”£”‹‹ ‡–‘†ƒ’—‡”‹‹Á
 ‰Ž‘„ƒŽ‡ ‡…Š‹˜ƒŽ‡ì£

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ ϵϬ

10.2. AJUSTAREA SITUAğIILOR FINANCIARE


ANUALE INDIVIDUALE

 Necesitate:
¥ Activele úi datoriile se evaluează prin metode uniforme.

Mecanismul ajustării
¥ Politicile contabile. situaаiilor financiare
anuale individuale

 Regulile de ajustare a situaĠiilor financiare individuale:
¥ ajustările se efectuează atât pentru diferenĠele aferente 
exerciĠiului curent, cât úi pentru diferenĠele aferente exerciĠiilor
precedente; Retratările aferente exerciаiilor
Retratările aferente exerciаiului
precedente – afectează
 capitalurile proprii (ex. rezervele curent - afectează rezultatul
¥ ajustările aferente exerciĠiilor precedente afectează 121
106)
capitalurile proprii (de exemplu, rezultatul reportat sau 
rezervele), în timp ce ajustările aferente exerciĠiului curent
afectează rezultatul.
^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ ϵϮ
10.3. CONVERSIA SITUAğIILOR FINANCIARE ANUALE
INDIVIDUALE ALE SOCIETĂğILOR NEREZIDENTE


SituaĠiile financiare ale societăĠilor nerezidente sunt convertite pe 
baza metodei cursului de închidere:a)în bilanĠ:


¥ activele úi datoriile să fie exprimate la cursul de închidere; 


¥ capitalurile proprii să fie exprimate la cursul istoric; 
¥ diferenĠele generate de conversie (sub formă de câútig sau CONTUL DE PROFIT ‫܇‬I
BILAN‫܉‬
pierdere) să fie prezentate distinct în categoria capitalurilor la PIERDERE.

diferen‫܊‬ele de curs valutar din conversie (contul 107);

veniturile Юi cheltuielile - pe baza
b)în contul de profit úi pierdere, veniturile úi cheltuielile să fie activele Юi datoriile - la cursul de
închidere; cursului mediu;
convertite pe baza cursului mediu; capitalurile proprii - la cursul SAU
istoric; veniturile Юi cheltuielile - la
cursurile de schimb de la data
 diferenаele generate de conversie -
Cursul de închidere este cursul de schimb de la data întocmirii în categoria capitalurilor (contul
107);
tranzacаiilor care le-au generat.

bilanĠului.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ ϵϰ

10.4. ELIMINĂRI DE CONTURI INTRAGRUP,


REZULTATE INTERNE NEREALIZATE ùI DIVIDENDE

Din situaĠiile financiare anuale consolidate se elimină următoarele:

a) datoriile úi creanĠele dintre entităĠi, inclusiv dividendele interne;


Eliminarea conturilor
intragrup
b) veniturile úi cheltuielile aferente tranzacĠiilor dintre entităĠi; úi 


c) profiturile úi pierderile rezultate din operaĠiuni efectuate între
entităĠi úi care sunt incluse în valoarea contabilă a activelor. Generate de tranzacаii efectuate între
societăаi consolidate prin metoda Generate de tranzacаii efectuate între
societăаi consolidate prin metoda punerii
 integrării globale – se elimină în
în echivalenаă – deoarece această metodă
totalitate
nu presupune cumularea conturilor - nu
 rezultă conturi reciproce deci, nu se pune
problema eliminării acestor conturi

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ ϵϲ
Eliminarea rezultatelor Eliminarea
interne nerealizate
 dividendelor


 
Dividendele trebuie eliminate deoarece ele
 corespund unor rezultate care au fost luate în
Generate de tranzacаii efectuate între Generate de tranzacаii efectuate între
societăаi consolidate prin metoda calculul rezultatului consolidat din exerciаiile
 societăаi consolidate prin metoda
integrării globale – se elimină în
totalitate. La nivelul bilanаului profitul
punerii în echivalenаă – deoarece
această metodă nu presupune
 financiare anterioare.
 intern se elimină în corespondenаă cu cumularea conturilor - la nivelul
Eliminarea se face pe seama contului
contul de stocuri sau imobilizări. bilanаului profitul intern se elimină în 106 Rezerve
corespondenаă cu înregistrarea unui
venit în avans

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ ϵϳ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ ϵϴ

10.5. ELIMINAREA TITLURILOR. 10.5.2. ELIMINAREA TITLURILOR DE‫܉‬INUTE LA


10.5.1.ELIMINAREA TITLURILOR DEğINUTE LA ENTITĂ‫܉‬ILE CONTROLATE ÎN COMUN ‫܇‬I LA
FILIALE ENTITĂ‫܉‬ILE ASOCIATE

Consolidarea filialelor de către societatea-mamă presupune ca


valorile contabile ale ac‫܊‬iunilor sau păr‫܊‬ilor sociale în capitalul
entită‫܊‬ilor incluse în consolidare să se compenseze cu propor‫܊‬ia
pe care o reprezintă în capitalurile proprii ale acestor entită‫܊‬i Dacă o entitate inclusă în consolidare are entităĠi asociate sau
entităĠi controlate în comun, acestea sunt prezentate ca element
separat în bilanĠul consolidat, la elementul "Titluri puse în
DiferenĠa rezultată în urma compensării se prezintă ca un element echivalenĠă", aplicându-se metoda punerii în echivalenĠă.
separat al bilanĠului consolidat:
¥ diferenĠa pozitivă – la fondul comercial pozitiv;
¥ diferenĠa negativă – la fondul comercial negativ.Fondul comercial
Eliminarea titlurilor 
 
• Costul de achizi‫܊‬ie al titlurilor
 - Cota parte din activul net
identificabil la valoarea justă
 = Fond comercial
De‫܊‬inute la filiale De‫܊‬inute la entită‫܊‬ile controlate
 în comun ‫܈‬i la entită‫܊‬ile asociate 
Are loc partajarea capitalurilor
proprii ale filialei: partea ce Se determină valoarea titlurilor 
revine societăаii-mamă Юi partea puse în echivalenаă Dacă titlurile sunt achiziаionate în Dacă titlurile nu sunt achiziаionate
ce revine interesor care nu momentul constituirii entităаii – nu în momentul constituirii entităаii –
controlează rezultă fond comercial. rezultă fond comercial.

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ ϭϬϭ ^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ ϭϬϮ

10.6. METODE DE CONSOLIDARE 11. INTERPRETAREA SITUA‫܉‬IILOR FINANCIARE.


11.1. INDICATORI PRIVIND INTERPRETAREA
BILAN‫܉‬ULUI

Principalii indicatori folosi‫܊‬i în pentru interpretarea bilan‫܊‬ului:


INTEGRAREA GLOBALĂ Ratele de structură a bilan‫܊‬ului

Analiza corela‫܊‬iilor dintre activele ‫܈‬i capitalurile bilan‫܊‬ului -


METODA PUNERII ÎN ECHIVALENğĂ echilibrul financiar

Analiza ratelor de finan‫܊‬are

 Indicatori de lichiditate:

Indicatori de solvabilitate:

Ratele de rota‫܊‬ie a posturilor de bilan‫܊‬


11.2. INDICATORI PRIVIND CONTUL DE PROFIT ‫܇‬I
PIERDERE. TABLOUL SOLDURILOR INTERMEDIARE DE
GESTIUNE
Indicatori privind
interpretarea bilan ului Regruparea ‫܈‬i restructurarea pozi‫܊‬iilor din Contul de profit ‫܈‬i


 pierdere conduce la Tabloul soldurilor intermediare de
 gestiune care relevă metodologia de calcul ‫܈‬i analiză a

rezultatului exerci‫܊‬iului prin calculul în cascadă a următorilor
Indicatori de Indicatori de Indicatori de
activitate
Indicatori de
profitabilitate
indicatori:
 lichiditate i risc


solvabilitate
Indicatorul Viteza de rota ie a RentabilitateaLichiditatea gradului de stocurilor capitalului
curent îndatorare angajat ¥ Marja comercială


 (general ) Num rul de zile de


¥ Produc‫܊‬ia exerci‫܊‬iului


Indicatorul stocare Marja brut din


Lichiditatea privind vânz riViteza de rota ie a
redus acoperirea
¥ Valoarea adăugată
debitelor- clien i Rentabilitatea


dobânzilor


 Lichiditatea economic
¥ Excedent brut din exploatare (insuficien‫܊‬ă brută din exploatare)


Viteza de rota ie a
imediat Levierul
creditelor – Rentabilitatea
Solvabilitatea Rata de furnizori financiar
¥ Rezultat din exploatare


general îndatorare
Viteza de rota ie a Rentabilitatea


¥ Rezultat financiar
global
Solvabilitatea activelor resurselor


patrimonial imobilizate consumate
¥ Rezultat curent


Viteza de rota ie a


¥ Rezultat net
activelor totale

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ ϭϬϱ Indicatori privind contul
de profit Юi pierdere

 DƵůƚƐƉŽƌ͊
 Tabloul soldurilor intermediare de Capacitatea de autofinan are CAF
!

gestiune TSIG
 Capacitatea de autofinan are prin
Marja comercial metota aditiv


 Produc ia exerci iului Capacitatea de autofinan are prin


metota deductiv (a fluxurilor)
 Valoarea ad ugatExcedentul brut din exploatare

Rezultatul exploat rii
Rezultatul financiar

Rezultatul brut al exerci iului

Rezultatul net al exerci iului

^ƚĂŐŝƵZϮϬϭϴ ϭϬϳ