Sunteți pe pagina 1din 5

PLANUL DE AFACERI

Pentru obtinerea finantarii nerambursabile în cadrul acestui proiect trebuie


sățineți cont de faptul căafacerile înfiinţate vor funcţiona cel puţin timp de 12 de luni
pe perioada implementării proiectului şi vor asigura o perioadă de sustenabilitate de
cel putin 6 luni (perioada de sustenabilitate presupune în acest caz continuarea
funcţionării afacerii pe perioada implementarii proiectului sau dupa finalizarea
implementării).
Cum aratăstructura unui plan de afaceri pe care trebuie să îl redactezi pentru
depunere si obtinerea finantării

In linii generale, structura planului de afaceri este următoarea:


 informații generale;
 viziune și strategie;
 resurse umane;
 prezentarea proiectului;
 analiza pieței;
 proiecții financiare
 justificarea necesității finanțării proiectului.
Având în vedere că în cadrul acestui program sunt eligibile doar societățile
comerciale înființate in timpul derularii proiectului, accentul va fi pus pe
prezentarea ideii de afaceri și contextul în care proiectul se va implementa. În
cele ce urmează vor fi prezentate secţiunile solicitate în cadrul planului de afaceri.

Prezentarea informațiilor generale


În cadrul acestei secțiuni se vor solicita informații privind datele de înființare ale
societății comerciale, precum:
 denumirea societății/forma juridică de constituire;
 activitatea principală (codul CAEN) și activitatea pentru care se va solicita finanțare.
În plus, antreprenorul va trebui să furnizeze în cadrul acestui capitol informații
privind capitalul social al societății (valoarea capitalului social subscris și vărsat,
date de identificare ale acționarilor).

Informații privind viziunea și strategia societății


În cadrul acestui capitol se vor prezenta informații despre acele activități pe care
societatea le va desfășura în viitor cu scopul obținerii de profit. Se vor
prezenta produsele sau serviciile ce vor fi oferite pe piață și se va face o
prezentare a codului CAEN pe care societatea va solicita sprijin financiar
nerambursbil. De asemenea, se vor detalia factorii considerati relevanţi pentru
afacere:
 localizarea afacerii și vadul comercial;
 prezentarea tehnologiei folosite în comparație cu tehnologiile utilizate pe piață de
către competitori;
 experiența anterioară a antreprenorului obținută pe cont propriu, ca angajat într-o altă
afacere.
Această secțiune va cuprinde informații privind obiectivele pe termen mediu și
lung pe care societatea și le-a fixat. Astfel, proiectul ce va fi implementat dacă
finanțarea este obținută, trebuie să se încadreze în viziunea societății și să își aducă
contribuția la atingerea acestor obiective. Se vor prezenta informații despre clienții
potențiali ai afacerii, indicând informații precum:
 localizare geografică;
 volumul estimat al comenzilor;
 forma juridică a principalilor clienți (persoane fizice, persoane juridice, instituții
publice);
 segmentul de vârstă al clienților persoane fizice.
Această secțiune necesită, de asemenea, întocmirea unei analize SWOT (punctele
tari și punctele slabe ale afacerii, oportunitățile și amenințările provenite din mediul
extern). În cadrul acestei analize SWOT, se vor prezenta cel puțin trei aspecte
pentru fiecare secțiune a analizei (trei puncte tari, trei puncte slabe etc.).
Se vor detalia principalele activități pe care societatea le va desfășura pentru a
asigura o implementare corectă a planului de afaceri:
 închirierea unui spațiu de producție;
 achiziția de echipamente și utilaje;
 crearea de locuri de muncă;
 instruirea personalului;
 realizarea unui site de prezentare a afacerii și a produselor și serviciilor sale.
În această secțiune a planului de afaceri, trebuie ținut cont, de asemenea, de acele
activități obligatorii ce decurg din specificul finanțării nerambursabile, astfel că vor fi
incluse în cadrul activităților desfășurate următoarele:
 semnarea contractului de finanțare;
 organizarea procedurilor de achiziție publică;
 întocmirea cererilor de plată / de rambusare;
 întocmirea rapoartelor de progres atat in perioada de implementare cat si in cea de
sustenabilitate.

Informații privind resursele umane și activitatea


Informațiile privind activitatea vor fi detaliate ca actiuni in cadrul unui grafic cu o
etapizare logica din care sa reiasa si cate locuri de munca vor fi create datorita
initierii afacerii si rolul fiecarui angajat in cadrul firmei. Astfel, în această secțiune se
va prezenta pregătirea profesională și experiența în domeniul proiectului a
administratorului societății. Acesta va fi persoana cheie care asigură succesul
afacerii și se vor detalia responsabilitățile, calificările și experiența dobândită.

Informații privind prezentarea proiectului


În această secțiune se vor prezenta informații despre investiția pe care
antreprenorul dorește să o efectueze și se va prezenta un buget estimativ:
 echipamente și utilaje de producție;
 mobilier și dotări specifice;
 autoutilitare;
 realizarea unui site de prezentare;
 chirii și utilități pentru spațiul în care activitatea se va desfășura;
 salariile pentru cel mult un an de zile;
 TVA-ul, în cazul în care firma este neplătitoare de TVA;
Este util ca valoarea estimată să fie fundamentată cu ajutorul unor oferte solicitate
din partea unor furnizori sau producători identificați în piață. Depășirea în
perioada de implementare a acestor valori va conduce la cheltuieli suplimentare
neeligibile pe care beneficiarii vor trebui să le suporte din fonduri proprii sau credite
bancare.

Informații privind analiza pieței


Acest capitol va cuprinde informațiile despre descrierea produselor și
serviciilor dar și a segmentului țintă de clienți pe care antreprenorul anticipează
că afacerea îi va avea. De asemenea, se va realiza o analiză comparativă a
produselor sau serviciilor societății prin comparație cu cele ale principalilor
concurenți identificați, indicând avantajele și dezavantajele concurențiale.
În plus, se vor descrie modalitățile de vânzare, indicând dacă produsele sunt
vândute cu amănuntul sau cu ridicata, prin intermediul magazinului propriu sau cu
ajutorul unei rețele de distribuție, dacă este necesar ca clientul să vină în magazin
sau se vor transporta cu ajutorul unui curier, etc.

Prezentarea proiecțiilor financiare


Această secțiune a planului de afaceri cuprinde informații despre:
 veniturile estimate de către societate și defalcarea lor pe principalele produse sau
servicii;
 cantitățile estimate a fi vândute, dar și prețurile de vânzare;
 cheltuielile pe care antreprenorul le va suporta în activitatea de producție;
 prezentarea unei fișe de cost pentru fiecare produs în parte, indicând materiile prime
și utilitățile implicate în procesul de producție (daca se face productie);
 salariile și nivelul contribuțiilor sociale;
 amortizările utilajelor și echipamentelor achiziționate;
 nivelul impozitelor și taxelor pe care societatea le va achita.
Toate aceste informații se vor prezenta sub forma unui flux de numerar (cash-flow).
Informații privind justificarea necesității finanțării proiectului
Această secțiune va fi completată cu informații privind beneficiile aduse de finanţare
şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele beneficiarului. Se
vor prezenta informații despre:
 ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă;
 de ce este necesară finanţarea.
 ce problemă / nevoie va rezolva implementarea proiectului;
 care sunt beneficiile aduse de către proiect grupului țintă;
 de ce implementarea proiectului nu se poate realiza deloc sau la fel de facil utilizând
doar fonduri proprii.