Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul Pedagogic”Vasile Lupu”- Iaşi

Programul de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori

FIŞĂ DE EVALUARE A LECŢIEI


( lecţie probă/ finală )

Data_______________________
Numele şi prenumele cursantului____________________________________________________________
Disciplina_______________________________________________
Clasa______

Unitatea școlară_________________________________________________________________
Titlul lecţiei______________________________
Tipul lecţiei___________________________________
INDICATORI Scala de evaluare
I Proiectarea şi organizarea activităţii I S B F.B
1. Structura şi Documentarea ştiinţifică şi cunoașterea documentelor
funcţionalitatea curriculare
proiectului de Pertinenţa resurselor bibliografice
lecţie Stilul de redactare a proiectului şi a fişelor de
activitate/evaluare
Aspectul estetic al proiectului didactic
2.Obiectivele Definirea corectă a obiectivului fundamental al lecției
activității Încadrarea corectă într-un tip de lecție
Formularea corectă a obiectivelor operaționale ale lecției
(raportarea la cei trei parametri)
Precizarea corectă a secvențelor lecției corespunzătoare
tipului în care se încadrează
3.Creativitate şi Abordarea creativă a conţinutului
originalitate în Utilizarea unor strategii didactice adecvate
conceperea
activităţii
Calificativul indicatorului I: Proiectarea şi organizarea activităţii
II. Desfăşurarea activităţii I S B FB
1. Asigurarea Organizarea colectivului de elevi
condițiilor Stabilirea unui climat afectiv pozitiv pentru desfășurarea
organizatorice lecției
și climatului Asigurarea materialelor, mijloacelor necesare
securizant
2. Prelucrarea Selectarea conținuturilor adecvate scopului și
psihopedagogic obiectivelor lecției
ă și prezentarea Calitatea prelucrării și prezentării conținutului:
conținutului a) corectitudinea științifică
instructiv- b) organizarea logică
educativ al c) accesibilizarea
lecției d) esențializarea
e) schematizarea
1
f) exemplificarea
g) realizarea corelațiilor intra și inter-disciplinare
h) asigurarea caracterului practic-aplicativ
Accentuarea caracterului formativ al conținutului:
- dezvoltarea capacităților intelectuale
- dezvoltarea deprinderilor morale, estetice, de
igienă a activității
- dezvoltarea unei atitudini corespunză-toare față
de învățare, sine, ceilalți, realitate
3. Selectarea şi Alegerea metodelor și procedeelor corespunzătoare
utilizarea tipului de lecție, conținutului, particularităților
metodelor de psihologice ale elevilor
predare- învăţare
-evaluare Repartizarea și combinarea adecvată a metodelor și
procedeelor pe parcursul lecției
Utilizarea metodelor în scopul dezvoltării personalității
elevilor (centrarea pe activitatea elevului)
4. Îmbinarea
diferitelor
moduri de Strategii de diferenţiere şi individualizare
organizare a
activităţii
5. Integrarea Alegerea celor mai potrivite mijloace didactice
mijloacelor de
didactice în Asigurarea exigențelor ergonomice și estetice ale
structura lecţiei mijloacelor didactice utilizate
6. Evaluarea Oportunitatea și calitatea aprecierilor verbale
formativă Realizarea feed-back-ului imediat prestației elevului
Justificarea și conștientizarea argumentelor care au
condus la acordarea aprecierilor și calificativelor
Calificativul indicatorului II:Desfăşurarea activităţii
III: Conduita generală a propunătorului
1. Organizarea, Verificarea înțelegerii sarcinilor școlare de către toți
sprijinul și copiii
controlul Acordarea sprijinului în realizarea sarcinilor
colectivului Utilizarea rațională a timpului
Verificarea modului de îndeplinire a sarcinilor și
încurajarea copiilor pentru finalizarea acestora
2. Conduita socio- Promovarea unui climat pozitiv, încurajator
afectivă Ținuta propunătorului
Capacitatea de a construi o atmosferă de lucru și de
disciplină în clasa de elevi
Calitatea comunicării didactice
Preocupare constantă pentru corectarea exprimării
elevilor
Calificativul indicatorului III:Conduita generală a propunătorului

IV.Capacitatea de evaluare şi de autoevaluare


Capacitatea de Autoaprecierea obiectivă a nivelului de realizare a lecţiei

2
autoevaluare a Identificarea corectă a aspectelor reuşite
nivelului de Identificarea corectă a aspectelor nereuşite
realizare a lecţiei
Calificativul indicatorului IV: Capacitatea de evaluare şi de autoevaluare

Media calificativelor obţinute

OBSERVAŢII:

RECOMANDĂRI:

NOTA ACORDATĂ____________________

DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT, ŞEF CATEDRĂ/ COMISIE METODICĂ,

(nume, prenume, semnătură, ştampilă) (nume, prenume, semnătură)

PROFESOR,

(nume, prenume, semnătură)