Sunteți pe pagina 1din 10

FISA de POST

ANEXA a contractului de munca nr. ........... din data de: ...................

Denumire post: MUNCITOR NECALIFICAT


Nume si prenume angajat: ..........................................
Locul desfasurarii muncii: ……………………… SRL, santier la beneficiar.
Departament:santier.
Subordonare: Administrator, inginer, sef santier, sef de echipa, etc.
Relatii:
Functionale: cu personalul santierului unde isi desfasoara activitatea, cu colegii;
De colaborare: cu personalul santierului unde isi desfasoara activitatea;
De reprezentare: nu are.

Scopul postului: titularul postului executa Executa lucrari de plombare sau asfaltare a partii
carosabile a drumurilor, sa decapeze asfaltul ,pavajul, pardoseala si alte suprafete facute din
diferite material.

Activitati principale:
• cunostinte tehnice privind functionarea si depanarea in parcurs a autovehicolelor;
• cunoasterea normelor de tehnica sanatatii si securitatii muncii si instructajul in domeniul
situatiilor de urgenta specifice locului de munca..

Sarcini si indatoriri specifice:


• prezentarea la locul de munca cu respectarea programului de lucru;
• prezentarea la locul de munca in conditii decente. Este strict interzis:
CONSUMUL DE ALCOOL sau sub influenta alcoolului, CONSUMUL DE DROGURI DE ORICE FEL
exceptand medicamentele prescrise. In cazul tratamentelor medicale are obligatia de a verifica
PROSPECTUL substantelor respective si de a anunta angazatorul daca sunt recomandari
specifice care pot afecta desfasurarea sarcinilor de munca, ex. tulburari vizuale, stari de
somnolenta, etc. ESTE STRICT INTERZISA prezenta in stare de oboseala avansata;
• indeplinirea altor sarcini curente atribuite de catre superiorul direct, in concordanta cu
necesitatile imediate ale unitatii.
• insusirea si respectarea normelor interne de protectia muncii, situatii de urgenta, igienico
sanitare, protectia mediului;
• sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat persoana proprie cat si pe celelalte persoane participante la
procesul muncii;
• prezentarea la program şi pregătirea executantului prin îmbrăcarea echipamentului individual
de protecţie şi îmbrăcămintea de lucru;
• instruirea cu precizarea sarcinilor de serviciu pentru ziua respectivă;
• cunoasterea modului de lucru cu mijloacele de productie din dotare;
• aplica si respecta cu stictete normele de circulatie, legislatia rutiera, pentru a nu fi implicat in
evenimente rutiere nedorite;
• planificarea si organizarea propriei activitati in concordanta cu sarcinile alocate si transmise
prin fisa postului
• sa pregatesca mortarul si mixturile sa le intinda sa le taie
• sa dezasambleze structurile de rezistenta ale podurilor , furnalelor si sa faca alte lucrari de
demolare
• sa sorteze materialul rezultat din demolari
• sa faca vopsitoriii simple
• sa toarne fundatii pt trotuare ,drumuri,pavaje, etc,
• sa scoata ,sa intinda , sa sigileze tevi, valve,flapusi si sisteme din interiorul tevilor ,
rezervoarelor de apa si sistemelor de drenare a apei.
• efectuarea, la timp, in conditii de siguranta si eficienta economica, a operatiilor
corespunzatoare postului;
• mentine in stare buna uneltele si echipamentul din dotare in timpul desfasurarii activitatii;
• se obliga sa realizeze norma de munca si celelalte sarcini de serviciu ce decurg din postul
detinut si sa raspunda de indeplinirea lor fata de conducatorul locului de munca;
• se obliga sa foloseasca integral si cu eficienta timpul de lucru si sa respecte normele mediului
inconjurator;
• se obliga sa-si foloseasca toata capacitatea de munca in interesul societatii, comportandu-se
in activitatea sa ca un bun gospodar si sa manifeste in orice imprejurari fidelitatea fata de
societate;
• raspunde de informarea sefilor ierarhici asupra oricaror evenimente ce tin de competenta
acestora;
• transport pamant;
• sapare pamant, astupare, asternere beton sau asfalt;
• incarca,descarca sau stocheaza materiale de constructie si rezidurile;
• mutarea materialelor de constructii pe pozitia de lucru;
• respecta cotele si dispozitiile sefului de echipa;
• işi însuşeşte cunoştinţele necesare desfăşurării activităţii în condiţii de performanţă;
• informeaza superiorul ierarhic atunci când este în imposibilitate de a-şi îndeplini sarcinile de
serviciu, mentionând motivele obiective;
• executa orice alte sarcini trasate de seful ierarhic direct sau indirect, al societatii in
conformitate cu competentele si specificul postului ocupat.
•colecteaza, sorteaza si depoziteaza gunoiul de fiecare data cand este nevoie, cu respectarea
normelor de mediu,normele igienico-sanitare, veterinare, SSM, SU, de depozitare, normele de
manevrare;
• sa fie disciplinat si loial dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta
fata de toate persoanele cu care interactioneaza;
• sa participle la instruirile pe linie de SU si SSM, sa efectueze analizele de Medicina Muncii, la
termenele legale (pe cheltuiala angajatorului si in timpul programului de lucru), sa participle la
cursuri de formare profesionala, la cererea angajatorului;
• sa respecte cu strictete regulile de SM si SU, sa utilizeze, potrivit instructiunilor de utilizare,
substantele periculoase, instalatiie, ulilajele, sculele, uneltele,dispozitivele, masinile, aparatele
si alte echipamente de lucru
• aplicarea instructiunilor, cunostintelor si procedurilor specifice procesului de munca;
•sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu se expuna la pericole sau accidente sau pe alti
terti, colegi de munca sa terti. In acest sens, sa nu efectueze lucrari cu echipamente de munca
neconforme, sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in
pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti.
• anunta orice neregula constatata, cu privire la functionalitatea echipamentelor de
lucru,sefului direct sau administratorului;
• nu efectueaza lucrari care nu sunt de compentente sau pregatirea sa, asteapta ca aceste
interventii sa fie realizate de lucratori de specialitate;
• dezechiparea executantului de echipamentul individual de protecţie şi îmbrăcămintea de
lucru;
• îndeplinirea sarcinilor de muncă se efectuează cu: respectarea planului de operaţii,
respectarea instrucţiunilor şi procedurilor de lucru, respectarea prevederilor privind securitatea
şi sănătatea în muncă, respectarea prevederilor din regulamentul de organizare al unităţii.

Responsabilitati ale postului:


Privind politica firmei, regulamentele, procedurile si instructiunile de lucru
• isi insuseste si respecta prevederile regulamentului de ordine interioara;
• respecta programul de lucru;
• desfasoara activitatea in conformitate cu procedurile si instructiunile de lucru specifice
postului pe care il ocupa;
• cunoaste si respecta prevederile politicilor in domeniul calitatii din cadrul SC REVO
STRUCTURE;
• se obliga sa realizeze sarcinile ce decurg din fisa postul detinut si sa raspunda de indeplinirea
lor fata de conducerea societatii;
• isi imbunătăteste permanent pregatirea profesionala şi de specialitate;
• raporteaza ori de cate ori i se cere activitatea desfasurata si problemele aparute;
Privind produsele muncii
• anunţă şeful de şantier/maistrul în cazul unor avarii majore, de natură să compromită
lucrările executate;
• raspunde de buna executie si corectitudine a lucrarilor executate;
• raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a
sarcinilor de serviciu.
Privind relatiile cu altii
• este politicos in relatiile cu tertii (clienti, furnizori, colaboratori), dand dovada de bune
maniere si o amabilitate echilibrata;
• respecta regulile de conduita in relatia cu tertii: punctualitate, seriozitate, atitudine;
• respecta imaginea si politica companiei in relatia cu tertii;
• mentine relatii colegiale si coopereaza cu colegii;
• adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei.
Privind resursele firmei (echipamente, materiale, unelte.etc)
• pastreaza si mentine in stare de functionare sculele si dispozitivele din dotare si anunta seful
direct asupra oricarei defectiuni aparute;
• raspunde de modul cum utilizeaza si intretine sculele si mijlocul auto din dotare;
• verifică şi intretine utilajele folosite în procedura specifica activitatii pe care o executa;
• răspunde de modul în care păstrează şi depozitează materialele necesare efectuării lucrărilor
specifice;
• raspunde de faptele, activitatile, actiunile ilicite privind furtul, sustragerea, instrainarea,
distrugerea, deterioararea, insusirea, traficarea in interes propriu sau pentru altul a bunurilor din
patrimoniul societatii;
•informează operativ şeful direct/conducerea societăţii asupra oricăror nereguli constatate în
sfera atribuţiilor sale de serviciu şi adoptă, după caz, măsurile de prevenire a pagubelor în
limita competenţelor ce i-au fost stabilite;
•pastreaza curatenia la locul de munca.
Privind precizia si punctualitatea
• respecta programul de lucru;
• respecta termenele alocate fiecarei activitati;
• transmite la timp informatiile solicitate de superiorul direct.
Privind securitatea informatiei
•raspunde de pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor detinute sau la care are acces
ca urmare a executarii sarcinilor de serviciu, cu privire la salariatii companiei, salariu,
activitatea companiei, clientii si furnizorii companiei, etc.
Privind securitatea, sănătatea muncii, apararea impotriva incendiilor, protectia
mediului
• isi desfasoare activitatea, în conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atât propria persoana, cat si alte persoane care pot fi
afectate de actiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca;
• raspunde de insusirea si respectarea normelor si instructiunilor de protectie a muncii si a
masurilor de aplicare a acestora;
• participa la efectuarea instructajului introductiv general, a instructajului la locul de munca si
a instructajului periodic
• participa la controlul medical la angajare, precum si la controlul medical periodic si se
supune recomandarilor medicale;
• raspunde de utilizarea corecta a echipamentelor tehnice, substantelor periculoase si a
celelorlalte mijloace de productie;
• aduce la cunostinta conducatorului locului de munca orice
 defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala;
 orice accident de munca suferit de persoana proprie sau alti angajati.
• participa la realizarea programului de protecţia muncii la nivelul firmei;
• cunoaste si respecta normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a
acestora;
• se supune recomandarilor si coordonarii echipelor de interventie si isi indeplineste sarcinile
alocate;
• respecta regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta;
• utilizeaza aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de
administrator;
• nu efectueaza manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor
de aparare impotriva incendiilor;
• comunica imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare
impotriva incendiilor;
• coopereaza cu salariatii desemnati de administrator, care au atributii in domeniul apararii
impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
• actioneaza, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;
• respecta si aplica prevederile din documentatia sistemului de management de mediu
specifica locului de munca.
• este obligat să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile privind situaţiile de urgenţă.
• raspunde de orice prejudiciu provocat societatii sau patrimoniul societatii;

Autoritatea postului:
-nu are drept de semnatura sau de reprezentare a societatii.

Specificatiile postului:
• studii –scoala generala;
• experienta de minim 0-3 ani in post similar;
• aspect fizic curat, prezenta agreabila, amabilitate, solicitudine;
• aptitudini de organizare a activitatii si a locului de munca;
• atentie concentrata si distributiva;
• echilibru si stapanire de sine;
• promptitudine a reactiilor;
• capaciatatea de lucru in conditii de stres;
• adaptare la situatii neprevazute;
• asumarea responsabilitatilor;
• usurinta si coerenta in exprimare;
• adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, indemanare si pricepere.

Deplasari:
• frecventa: traseu domiciliu-loc de munca, loc de munca-domiciliu;
• Conditii asigurate: echipament de lucru si protectie-conform legii-, materiale igienico-
sanitare.

Conditii de munca:
• in sediul unitatii mediulul ambiental de lucru ofera confort organic;
• in afara unitatii, curenti de aer, in cazul condusului cu geamul deschis;
• temperatura este in limite normale, constant;
• iluminatul este artificial, in limite normale;
• postul de lucru are in dotare apa curenta. Postul de lucru are in dotare spatii sanitare;

Program de lucru:
O fractiune de norma de 4 ore/zi, 20 ore pe saptamana, ore zi.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza:………08.00 -
12.00…………….(ore zi/ore noapte);
b) Programul de lucru se poate modifica în conditiile regulamentului intern/contractului colectiv
de munca aplicabil.
Se mentine programul 08.00 - 12.00 din CIM, cu posibilitatea de a modifica programul de
lucru al salariatei ….PATRASCU IONUT MIHAI…. conform graficului de lucru care se regaseste
la sediul social al societatii.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte
lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlaturarii consecintelor
acestora.
Zilele lucrătoare: Luni – Duminica;
Zilele libere plătite:
- 2 zile consecutive de repaos, saptamanal.,
- Sărbătorile legale (1 şi 2 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşti, 1 mai, prima si a doua zi
de Rusali, 15 august Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie Sfantul Apostol Andrei,1
decembrie, prima şi a doua zi de Crăciun, sau 2 zile pentru fiecare dintre cele trei
sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele
creştine, pentru persoanele aparţinând acestora
- Căsătoria angajatului – 3 zile;
- Casatoria unui copil – 1 zile
- Nasterea unui copil – 2 zile
- Decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor – 2 zile
- Decesul bunicilor, fratilor, surorilor – 1 zi
- Concedii: concediul de odihnă de bază plătit este de 21 de zile lucrătoare, în afara
sărbătorilor legale şi a celorlalte zile libere plătite;

Prezentarea situatiilor de risc:


F1 Lovire de către mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ sau în timpul operaţiei de
încărcare/descărcare;
F2 Folosirea uneltelor de mână necorespunzătoare;
F3 Cădere liberă, răsturnare, scurgere liberă sub efectul gravitaţiei a obiectelor, materialelor,
uneltelor situate la înălţime;
F4 Proiectarea de corpuri în timpul efectuării de săpături, canale în pereţi pt. instalaţia
electrică sau sanitare etc.;
F5 Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, abrazive, tăioase (unelte de mână etc);
F6 Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ( prize defecte, cabluri cu izolaţia deteriorată,
aparatură necarcasată etc);
F7 Curenţi de aer datorită lucrului în aer liber;
F8 Temperatura aerului ridicată pe perioada caniculară şi scăzută în anotimpul friguros;
F9 Asfixieri, loviri, striviri, ( prin surpare maluri )
F10 Calamităţi naturale ( seisme, etc);
F11 Pulberi pneumoconiogene ( pulberi datorate executării de finisaje la pereţi cu materiale
abrazive, îndepărtare moloz, preparare mortar etc);
F12 Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de muncă;
F13 Nesemnalizarea sau nemarcarea locurilor de muncă periculoase;
F14 Succesiune greşită a operaţiilor;
F15 Efort dinamic în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă;
F16 Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare sau împiedicare;
F17 Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare, dezechilibrare;
F18 Cădere din mijloacele auto, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare
în timpul încărcării/descărcării;
F19 Staţionarea în zone periculoase pe cǎile de acces a autovehiculelor;
F20 Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare;
F21 Deplasări sau staţionări în zonele periculoase;
F22 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare;
F23 Neverificarea stării tehnice a uneltelor de mână;
F24 Nesincronizarea lucrului în echipă;
F25 Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate,
agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare);
F26 Lipsa de satisfacţie în muncă;
F27 Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în stare
de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului.
Sanctiuni:
Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in
fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (RI).

Activitati principale
Curăţarea spațiului de lucru
Realizează curăţenia zilnică: Curăţenia zilnică este realizată prin aplicarea unor proceduri
corespunzătoare, în corelaţie cu tipul spaţiului de lucru, natura suprafeţelor şi tipul murdăriei
de înlăturat, prin
utilizarea unor scule şi utilaje diverse, adecvate metodei de curăţenie aplicate, iar starea de
curăţenie a grupurilor sanitare este asigurată şi întreţinută cu respectarea normelor igienico-
sanitare şi a regulamentelor interne în vigoare. Gunoiul este colectat, sortat şi depozitat cu
atenţie în spaţii special amenajate (lăzi colectoare, recipiente colectoare).
Realizează curăţenia la finele lucrării: Operaţiile de curăţire la finalul lucrării sunt
executate cu utilizarea de materiale şi utilaje specifice, în concordanţă cu natura murdăriei de
înlăturat şi tipul spaţiului de lucru necesar a fi curăţat, evitându-se accidentările.

Aplicarea normelor igienico-sanitare


Urmăreşte realizarea igienizării generale şi a curăţeniei în spaţiile de lucru: Curăţenia
este realizată cu ustensilele potrivite pentru toate spaţiile de lucru precum şi pentru accesoriile
folosite, Intervenţiile pentru întreţinerea aparaturii, instalaţiilor de lucru sunt solicitate /
realizate ori de câte ori este nevoie, prin cooperare cu personalul serviciilor specializate din
cadrul societății.
Respectă îndeplinirea condiţiilor privind igiena individuală: Controlul stării de sănătate
se face periodic pentru prevenirea răspândirii bolilor transmisibile şi înlăturarea pericolului
declanşării unor epidemii, efectuarea controlului medical periodic fiind obligatoriu pentru
menţinerea stării de sănătate individuală. Gradul de igienă individuală şi comportamentul
igienic al acestuia sunt menţinute prin respectarea normelor igienico - sanitare în vigoare şi cu
normele interne ale societatii
Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă: Identifică corect şi
prompt factorii de risc (substanţe periculoase, viruşi, bacterii, curenţi de aer, temperatură,
umiditate, ventilaţie, zgomote, vibraţii, radiaţii), raportează corect şi prompt prezenţa
factorilor de risc si inlătură eficient factorii de risc (prin remedierea defecţiunilor apărute la
echipamentele de protecţie, respectarea normelor de sănătatea şi securitatea muncii etc.);

Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă (NSSM) şi de prevenire şi


stingere a incendiilor (PSI)
Aplicarea NSSM: Munca este executată cu atenţie, astfel încât să se evite eventualele
accidente, fiecare operaţiune cu potenţial de accidentare se realizează cu multă atenţie,
solicitându-se sprijinul tuturor persoanelor necesare, iar aparatele şi echipamentele sunt
exploatate şi depozitate în condiţii de siguranţă, respectând întocmai regulamentele de
exploatare şi NSSM specifice locului de muncă. Starea echipamentului de lucru şi cel de
sănătate şi securitate a muncii este verificată zilnic pentru a corespunde tuturor normelor în
vigoare, iar legislaţia şi normele de sănătate şi securitate în muncă sunt însuşite şi aplicate cu
stricteţe, conform cerinţelor de la locul de muncă.
Aplicarea normelor PSI: Munca este desfăşurată în siguranţă şi în acord cu specificul
activităţii şi cu prevederile PSI în vigoare, iar responsabilităţile şi sarcinile referitoare la
aplicarea PSI sunt aplicate corespunzător în activitatea zilnică. Echipamentul PSI (cand este
necesar) este folosit şi depozitat conform specificului locului de muncă, iar starea
echipamentului PSI este verificată zilnic pentru a corespunde tuturor normelor în vigoare.
Sesizează, elimină şi / sau raportează pericolele care apar la locul de muncă:
pericolele care apar la locul de muncă sunt raportate în timp util pentru intervenţie, si sunt
raportate persoanei competente să ia măsuri, conform instrucţiunilor, iar starea
echipamentelor de sănătate şi securitate în muncă şi PSI este raportată persoanelor abilitate
prin procedura specifică locului de muncă;
Respectarea procedurilor de urgenţă şi de evacuare: În cazul semnalizării unui accident
sunt anunţate prompt persoanele abilitate PSI precum şi serviciile de urgenţă, procedurile de
urgenţă şi evacuare fiind înţelese şi aplicate corespunzător. Primul ajutor este acordat rapid, în
funcţie de tipul accidentului, cu utilizarea materialelor sanitare specifice, iar planul de evacuare
a spaíului de lucru este respectat întocmai în caz de urgenţă;

Planificarea activităţii proprii


Identificarea activităţilor: Activităţile şi serviciile sunt identificate cu rapiditate în ordinea
stabilită prin norme interne şi conform indicaţiilor primite de la superiori, iar ordinea de
realizare a activităţilor este aleasă în funcţie de natura acestora şi pentru optimizarea timpului
de îndeplinire;
Stabilirea şi alocarea resurselor: Necesarul de materiale este stabilit corect în conformitate
cu normele interne şi specificul activităţii, iar alocarea resurselor este realizată corect pentru a
asigura o activitate fluentă;
Planificarea propriu – zisă: Activităţile şi resursele sunt planificate prin verificarea tuturor
elementelor pentru încadrarea în termenele finale, iar situaţiile neprevăzute sunt rezolvate prin
alocarea unui timp de lucru suplimentar în cadrul activităţilor zilnice în scopul satisfacerii
cerinţelor clienţilor şi a îndeplinirii normelor interne.

Comunicarea la locul de muncă


Primeşte şi transmite informaţii: Metoda de comunicare este utilizată corespunzător
situaţiei date pentru transmiterea şi primirea corectă şi rapidă a informaţiilor, transmiterea şi
primirea informaţiilor este efectuată permanent cu respectarea raporturilor ierarhice şi
funcţionale, limbajul utilizat este specializat, specific locului de muncă pentru primirea şi
transmiterea informaţiilor cu corectitudine şi claritate, modul de adresare utilizat este concis şi
politicos, formele de comunicare sunt utilizate în funcţie de activitatea desfăşurată, iar
intrebările utilizate sunt pertinente şi logice pentru obţinerea de răspunsuri relevante.
Participă la discuţii în grup în vederea obţinerii soluţiilor optime: Atribuţiile concrete
sunt preluate în funcţie de normele interne şi indicaţiile şefului direct (sau administratorului),
deciziile, dispoziţiile şi ordinele conducerii sunt interpretate corect şi precis, sugestiile sunt
comunicate sau redactate cu claritate, concizie, cu respectarea raporturilor ierarhice şi
funcţionale, participarea la discuţii în grup este efectuată prin sprijinirea şi respectarea
opiniilor şi drepturilor celorlalţi colegi, problemele sunt discutate şi rezolvate când este posibil,
printr-un proces agreat şi acceptat de toţi membrii grupului iar divergenţele apărute sunt
comunicate deschis şefului direct pentru rezolvarea cu promptitudine a acestora în scopul
desfăşurării fluente a activităţii

Alte sarcini
Realizează şi alte sarcini sau poate primi delegări temporare de sarcini, în conformitate cu
regulamentele şi normele interne sau legale, ori la solicitarea superiorului sau altor persoane
stabilite, pentru îndeplinirea normelor de muncă sau sarcinilor reglementate;
In caz de primire a unui mijloc de transport, salariatul este obligat sa respecte regulile rutiere
de circulatie. Orice amenda, sanctiune sau prejudiciu primit din cauza salariatului, vor fi
imputate catre salariat si suportate de acesta.

Obiective de performantă si criterii de evaluare


Denumire
1. Pregăteste în mod eficient spațiile de lucru si utilajele, materialele etc, în așa
manieră încât lucrarea sa se efectueze in conditii optime.
2. Utilizeaza in mod eficient utilajele, sculele, materialele etc, in conformitate cu
specificatiile fiecarui produs/material in parte, fara a le deteriora.
3. Curăță în mod complet si eficient spatiul de lucru, pentru desfasurarea in
conditii optime a lucrarilor.
4. Aplică normele igienico-sanitare, cu identificarea corectă si promptă a
factorilor de risc si cu notificarea conducerii societatii asupra acestor aspecte.
5. Aplică în mod corect și concret normele de sănătate si securitate în muncă și
de prevenire a incendiilor.
6. Planifică în mod eficient activitatea proprie, în alșa fel încât să îsi îndeplinească
sarcinile postului în timpul programului de lucru.
7. Comunică în mod eficient cu personalul societatii, cu superiorii săi si cu
clientii/colaboratorii societatii în așa fel încât informațiile să fie diseminate corect
si complet.
8. Realizează, orice alta atributie data in sarcina sa de catre superiorii sai directi
sau de administratorul societatii.

COMPETENŢE FUNDAMENTALE
1. Comunicarea interactivă la locul de muncă.
2. Efectuarea unor calcule matematice simple.
3. Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii.
COMPETENŢE GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE
1. Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control a calităţii.
2. Utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor.
3. Respectarea N.T.S.M. şi P.S.I
EFECTUAREA UNOR CALCULE MATEMATICE SIMPLE
1.Aplică cele patru operaţii de bază la numere întregi.
1.1.Efectuează calcule simple folosind:
- adunarea
-scaderea
-inmultirea
-impartirea
1.2. Rezultatele calculelor efectuate sunt întotdeauna verificate.
2. Efectuează calcule simple cu fracţii ordinare şi zecimale.
2.1. Efectuează corect calcule simple cu fracţii ordinare şi zecimale, folosind cele patruoperaţii
aritmetice de bază.
2.2. Transformările din fracţii ordinare în fracţii zecimale sunt corect efectuate.
3. Operează corect cu unităţile de măsură fundamentale.
3.1. Efectuează corect calcule simple pentru aflarea ariei, perimetrului, masei, volumului,etc.
3.2. Fracţiile ordinare şi cele zecimale sunt utilizate corect la calculul diferitelor corpurisau
figuri geometrice

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:


 Percepţie vizuală
 Atenţie: concentrare, mobilitate, distributivitate, selectivitate
 Rapiditate
 Spirit practic
 Coordonare manuală bună
 Memorie vizuală bună
 Abilităţi de comunicare
 Capacitate de a lua decizii
 Persoană de încredere
 Implicare în activitate
 Dorinţă de a munci
 Capacitatea de a se descurca în condiţii de stres
 Rezistenţă la sarcini repetitive
 Rezistenţă la oboseală
 Capacitatea de a munci în echipă
 Autocontrol mediu
 Motivaţie
SOLICITĂRI FIZICE:
 Rapiditate în realizarea sarcinilor
SOLICITĂRI PSIHICE:
 Solicitare a atenţiei vizuale, auditive
 Solicitarea memoriei vizuale, auditive
 Rezistenţă la stres
 Muncă rutinieră
 Responsabilitate în deciziile luate
 Cerinţe de realizare a unor activităţi minuţioase
 Cerinţe de adoptare a unei atitudini de corectitudine şi de amabilitate pe tot parcursul
programului de servire a clienţilor
 Solicitări permanente din partea clienţilor
ALTE OBIECTIVE DE PERFORMANTA:
 cunostinte si experienta;
 abateri disciplinare;
 reclamatii primite;
 judecata si impactul deciziilor;
 conditii de munca;
 respectarea termenelor de indeplinire a sarcinilor;
 integrare in echipa;
 stapaneste tehnicile de lucru legate de functie;
 defineşte rolul protecţiei muncii.
CRITERII DE EVALUARE
Nr. CRITERII DE EVALUARE OBSERVATII
Crt.

1 Capacitatea de implementare Capacitatea de a pune eficient in practica solutiile proprii


si pe cele dispuse pentru desfasurarea in mod
corespunzator a activitatilor, pentru realizarea
obiectivelor
2 Capacitatea de a rezolva Capacitatea de a depasi obstacolele sau
eficient problemele dificultatile intervenite in activitatea curenta, prin
identificarea solutiilor adecvate de rezolvare si asumarea
riscurilor.
3 Capacitatea de Capacitatea de crestere permanenta a
autoperfectionare si de performantelor profesionale, de imbunatatire a
valorificare a experientei rezultatelor activitatii curente prin punerea in
dobandite practica a cunostintelor si abilitatilor dobandite.
4 Capacitatea de asumare a Capacitatea de a desfasura in mod curent , la solicitarea
responsabilitatilor superiorilor ierarhici, activitati care depasesc cadrul de
responsabilitate definit conform fisei postului;
Capacitatea de a accepta erorile sau, dupa caz,
deficientele propriei activitati si de a raspunde pentru
acestea
5 Promptitudine
6 Creativitate, spirit de initiative, Atitudine activa in solutionarea problemelor si realizarea
obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de
rezolvare a acestor probleme; atitudine pozitiva fata de
idei noi.
7 Capacitatea de a lucra in Capacitatea de a se integra intr-o echipa, de a-si aduce
echipa, comunicare contributia prin participare directa , de a transmite
efficient si de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru
realizarea obiectivelor echipei
8 Adaptabilitate la situatii
neprevazute
9 Capacitatea de a lucra Capacitatea de a desfasura activitati pentru indeplinirea
independent atributiilor de serviciu fara a solicita coordonare,
cu exceptia cazurilor in care activitatile implica luarea
unor decizii care depasesc limitele de competenta
10 Capacitatea de gestionare Capacitatea de a utiliza rational si eficient
eficienta a resurselor alocate resursele materiale financiare si informationale alocate
11 Integrarea morala si etica Integrarea morala si etica profesionala
profesionala

RESTRICTII :
 nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea vine de la
persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se încadrează in prevederile
legale;
 sa asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară in cadrul
spatiului de lucru ;
 este strict interzisa consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea in serviciu sau
pe timpul serviciului ;
 la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie sa lase echipamentul curat iar
celelalte mijloace pe care le-a folosit in buna stare.

Prezentul document se constituie in anexa la contractul individual de munca.

............................. SRL
Manager/Administrator
………………………………
Salariat ,
………………………………………..
Am luat la cunostinta, sunt de acord si am primit un exemplar, astazi 21.02.2018
Nume prenume si semnatura …………………………………………….

Data
21.02.2018
Data
21.02.2018
Angajator Numele şi prenumele
........................ S.R.L. angajatului
..................................
.......................... Funcţia
administrator MUNCITOR NECALIFICAT
Semnătura Semnătura
_______________________ _______________________

S-ar putea să vă placă și