Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect de lectie

Data: 04.2018
Scoala Gimnazială Sarafineşti
Înv. Onofrei Anca Angela
Clasa a III-a B
Aria curriculara: Om si societate
Obiectul: Educatie civica
Unitatea de invăţare: Trasaturi morale ale persoanei
Subiectul: Modestia si lipsa de modestie
Tipul lecţiei: dobandire de cunostinte

Scopul lectiei:
Cultivarea limbajului specific sferei valorilor civice, însuşirea unor cunoştinţe despre trăsăturile de caracter ale persoanei.
COMPETENȚE SPECIFICE:
Stiinte ale naturii
1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei
2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni;
2.2. Recunoașterea unor comportamente moral civice din viața cotidiană;
3.1. Relationarea pozitiva, in grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru

Limba şi literatura română


2.1. Descrierea unui obiect /unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu
3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia

Arte vizuale si abilitati practice


1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare
Obiective operationale:
O1: să identifice personajele din imagini și calităţile lor morale;
O2: să răspundă corect la întrebări pe baza textului audiat/citit;
O3: să citească expresiv, corect, conștient, cursiv, un text la prima vedere;
O4: să identifice comportamente pozitive/negative ;
O5: să dea exemple de proverbe ce ilustrează modestia/lipsa de modestie;
O6: săIdentifice cuvinte cu sens asemănător pentru cuvântul modestie;
O7: să descrie o situație ce ilustrează modestia / lipsa de modestie.

STRATEGII DIDACTICE:
1. Resurse procedurale:

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic


 Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală, în perechi.
 Mijloace de învăţământ: manual, caietele elevilor, fişe de lucru

2. Forme şi tehnici de evaluare: Observaţia sistematică, aprecieri verbale

3. Resurse temporale: 45 minute

4. Resurse umane: 14 elevi

BIBLIOGRAFIE:

 Programa şcolară pentru clasa a III-a (2015);


 Educație civică, manual pentru clasa a III-a, Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, Editura Aramis
Etapele Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse
Ob.
instruirii şi Organizatoric Evaluare
Op. Activitatea învăţatoarei Activitatea elevilor Procedurale Materiale
dozarea e
Stabilesc ordinea şi disciplina în
1. sala de clasă; - se pregătesc pentru conversaţia frontal
Moment Pregătesc materialele necesare în desfăşurarea lecţiei;
organizatoric desfăşurarea activităţii;
1min

2. Verific calitativ tema prin citirea Elevii prezintă


Verificarea temei orală de către elevi, se fac aprecieri , caietele şi verifică Caietele
2 min se corectează eventualele greşeli. tema conversaţia de temă frontal Evaluare
orală

3. Se prezintă o planșă cu imagini din


Captarea atenţiei O1 povestea ,, Fata babei și fata - elevii observă Evaluare
3min moșneagului ” de Ion Creangă . imaginile şi răspund Conversaţia Manualul Frontal orală
Se adresează elevilor întrebările: la întrebări explicaţia formativă
-Din ce poveste fac parte
personajele?
-De ce fata moșului a ales o ladă
O4 mică?
-Ce calitate morală exprimă gestul
ei?
-Cum era fata babei în comparație cu
fata moșului?

Elevii sunt astfel conduși să


descopere titlul lecției ,,Modestia și
lipsa de modestie”
4. Se anunţă tema activității si - ascultă şi reţin
Anunţarea obiectivele urmărite într-o manieră titlul lecţiei ;
titlului lecţiei şi a frontal Observarea
obiectivelor accesibilă elevilor. -deschid caietele şi Conversaţia tabla sistematică
operaţionale noteazǎ în caiete Explicaţia caiete
1 min Se scrie pe tablă și pe caiete titlul: titlul lecţiei; manualul individual
,,Modestia și lipsa de modestie”
5. Se cere unui elev să citească
Dirijarea O2 fragmentul Lumină și culoare după Frontal Observarea
învăţării Nicolae Iorga , din manual. Conversaţia Manualul Individual sistematică
25min Se adresează întrebările: Explicaţia
O3 -Ce calități morale avea Ștefan Elevii citesc cu
Luchian? atenţie textele şi
-Din ce motive era considerat un răspund la întrebări
exemplu de modestie?
-Ce se înțelege prin modestie?
Alt elev citește un fragment din
,,Scrisoarea III” de Mihai Eminescu
Se adresează întrebările:
-Care sunt personajele din acest
fragment?
-Cum era Baiazid? Dar Mircea?
Se definește modestia și se
notează în caiete.

Modestia este o trăsătură morală Elevii notează în Explicaţia Tabla


aleasă a persoanei care presupune caiete informaţiile Exerciţiul caietul Frontal Observare
simplitate și cumpătare. esenţiale şi ascultă sistematică
explicaţiile .
Lipsa de modestie se
caracterizează prin îngâmfare și
laudă de sine. Acestea sunt însușiri
morale negative.

Este bine să nu vorbim despre noi


și realizările noastre, ci să-i lăsăm pe
ceilalți să le observe.
Oamenii modești sunt apreciați de
cei din jur.

Se efectuează exercitiile din fişa de


O6 lucru.Anexa 1 Elevii rezolvă Exerciţiul Fise de Frontal Observare
1. Transcrie termenii care exerciţiile, Conversaţia lucru Individual sistematică
exprimă modestie : respectând cerinţele. Explicatia Aprecierea
milă, simplitate ,lene, fală, verbală
prefăcătorie, cumpătare.
Alcătuiește câte un enunț cu
fiecare.
2. Completează propozițiile cu
cuvintele din paranteză care
se potrivesc.
Mircea cel Bătrân era un
om.......
Ștefan Luchian era un
exemplu de.........
(modestie, lăudăros, simplu)
O2 3. Răspunde la întrebare și
argumentează.
Trebuie să fii sărac ca să fii
modest?

Copacul valorilor
Într-un coșuleț vor fi mere pe care Observare
sunt scrise trăsături pozitive, fapte Elevii , împărţiţi pe Conversaţia Jetoane cu Pe grupe sistematică
bune și trăsături negative, fapte rele. grupe, vor aşeza Explicaţia mere Aprecierea
Elevii vor fi împărţiţi în două grupe. merele care arată Jocul Copac din verbală
O4 Fiecare copil va alege câte două mere însuşiri pozitive în didactic carton
pe care le va lipi astfel:merele bune copac, iar pe cele
(arată trăsături pozitive, fapte bune) care arată însuşiri
în copac și cele rele (trăsături negative jos.
negative, fapte rele) jos, lângă copac
(anexa 2)
Fiecare echipă își va desemna un
reprezentant care va prezenta
rezultatele grupei sale. Se va desemna
grupa câștigătoare – cea care
aranjează bine toate merele. Aprecierea
Ce poate reprezenta copacul? (o Elevii răspund la Frontal verbală
familie, un grup, o comunitate) întrebări. Conversaţia individual
Dar merele (oamenii cu problematiza
trăsăturile lor pozitive și negative) ? rea
Ce facem cu merele de jos?
(Încercăm să corectăm trăsăturile
negative).

6. Fixarea O5 Se cere să se completeze și să se In perechi


cunoştinţelor explice proverbele.Anexa 3 Rezolvă sarcinile Exerciţiul Observare
7min Lauda ........................... nu miroase-a fişei , lucrând cu Fise de sistematică
......... . colegul de bancă lucru Aprecierea
Lăcomia...........................omenia. verbală

Numește persoane sau personaje cărora


O7 li s-ar potrivi. Ce le-ai sfătui?
7. Obţinerea Împart elevilor fișe de lucru care Împreună cu colegul Exerciţiul Fişa de În perechi. Observare
performanţei conține cerința: de bancă se rezolvă lucru sistematică
cerinţele fişei de Aprecierea
lucru. verbală
5 min
O4 Dacă tu iei calificativul foarte bine,
este greșit să-ți dorești să iei mai
multe? Motivează!Anexa 4
Fac aprecieri frontale cu privire la
8.Asigurarea modul de participare a elevilor la - ascultă aprecierile aprecierea frontal aprecierea
retenției si lecţie;transmit tema pentru acasă: ex făcute verbală şi verbală
transferul 5, 6 din manual. - notează tema scrisă
2min pentru acasă
Anexa 1

1.Transcrie termenii care exprimă modestie :

milă, simplitate ,lene, fală, prefăcătorie, cumpătare.

Alcătuiește câte un enunț cu fiecare.

2.Completează propozițiile cu cuvintele din paranteză care se potrivesc.

Mircea cel Bătrân era un om.......

Ștefan Luchian era un exemplu de.........

(modestie, lăudăros, simplu)

4. Răspunde la întrebare și argumentează.

Trebuie să fii sărac ca să fii modest?


Anexa 2
GRUPA 1
1. Mă laud cu ce am realizat.
2. Nu îmi pasă de cei mai săraci ca mine.
3. Mă mulțumesc cu puțin.
4. Nu-i apreciez calitățile colegului.
5. Îmi ajut întodeauna colegii.
6. Salut fără să scot căciula de pe cap.
7. Mă mândresc cu hainele mele cele scumpe.
8. Nu mă interesează părerea celorlalți.
9. Îmi ajut întodeauna colegii.
10. Vorbesc tare ca să ma pot face înțeles.
11. Îmi țin promisiunile.
12. Nu am grija de lucrurile împrumutate, deoarece nu sunt ale mele.
13. Sunt punctual la ore.
14. Vorbesc des despre lucrurilr scumpe pe care le-am primit.
GRUPA 2
1. Îl întrerup pe cel cu care discut, pentru a-mi spune părerea.
2. Răspunzd obraznic celor mai mici.
3. Nu-l mint pe cel cu care discut.
4. Nu am încredere în colegul meu.
5. Apreciez calitățile colegului meu.
6. Salut întodeauna, atunci când intru în sala de clasă.
7. Nu cedez locul, în mijlocul de transport, unei persoane mai învârstă.
8. Nu-mi țin promisiunile.
9. Contează să salut, nu cum salut.
10. Nu mint niciodată.
11. Nu le spun părinţilor dacă primesc un calificativ slab
12.Înapoiez întotdeauna lucrurile pe care le împrumut.
13,Împart mereu lucrurile cu fratele meu/sora mea
14.Dacă găsesc vreun obiect pe jos, prin clasă, voi căuta să aflu cine l-a pierdut.
Anexa 3

Completează proverbele:

Lauda ........................... nu miroase-a ......... .


Lăcomia...........................omenia.

Numește persoane sau personaje cărora li s-ar potrivi. Ce le-ai sfătui?

Anexa 4

Dacă tu iei calificativul foarte bine, este greșit să-ți dorești să iei mai multe? Motivează!

S-ar putea să vă placă și