Sunteți pe pagina 1din 31

2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare


a ONG-urilor din Republica Moldova

RAPORTUL ANUAL
2011
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

Conţinut
În prim plan - susţinerea societăţi civile 5

Programele Centrului CONTACT 6

Programul Consolidarea sectorului asociativ 7

1. Sporirea vizibilităţii societăţii civile,


consolidarea încrederii şi implicarea
societăţii civile în asigurarea unei bune guvernări 7
2. Dezvoltarea organizaţională a OSC
pentru sporirea capacităţilor şi asigurarea sustenabilităţii 9
3. Dezvoltarea, fortificarea parteneriatelor între OSC-urile
din Moldova şi regiunea transnistreană. Consolidarea capacităţilor comune 9

Programul Dezvoltare comunitară 11

1. Proiectul Dezvoltare economică locală 12


1. 1. Programul de Consultanţă 13
1. 2. Concursul planurilor de afaceri 14
1. 3. Concursul de granturi mici pentru persoane defavorizate 15

Programul Participare şi buna guvernare 16

1. Promovarea principiilor
bunei guvernări printre reprezentanţii societăţii civile şi APL 17
2. Consolidarea capacităţilor OSC şi APL
de realizare a principiilor unei bune guvernări 25

2
2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare


a ONG-urilor din Republica Moldova

RAPORTUL ANUAL 2011

Misiunea organizaţiei
Participarea activă la transformarile democratice
din societate prin dezvoltarea potenţialului
societăţii civile, încurajarea iniţiativei civice
şi promovare principiilor bunei guvernări

Viziunea organizaţiei
Centrul Contact este o platformă de comunicare
şi resursă, precum şi o bază de cunoştinţe
şi abilităţi pentru instituţiile societăţii civile
şi a liderilor comunităţilor

Valorile organizaţiei

Externe Interne
Participare Spirit de echipă
Responsabilitate Profesionalism
Integritate Transparenţă
Echitate Responsabilitate
Transparenţă Echitate

3
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

Consiliul Fondatorilor Centrului CONTACT

Adrian Evtuhovici
Aliona Niculiţă
Igor Nedera
Arcadie Barbăroşie

Echipa Centrului CONTACT

Serghei Neicovcen, director executiv


Vasile Cioaric, coordonator programe
Liliana Porumb, coordonator programe
Elena Veselovscaia, coordonator programe
Luminiţa Mutaf, manager financiar
Vitalie Russu, administrator de reţea IT

4
2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

În prim plan - susţinerea societăţi civile


Pentru Centrul CONTACT, 2011 a fost un an plin de evenimente şi activităţi de
anvergură, de rezultatele cărora au beneficiat mii de constituenţi ai organizaţiei
noastre. Fiind fidel misiunii sale de a participa activ la transformările democratice
din societate prin dezvoltarea potenţialului societăţii civile, încurajarea
iniţiativei civice şi promovarea principiilor bunei guvernări, Centrul CONTACT a
continuat activităţile orientate spre îmbunătăţirea managementului şi guvernării
organizaţiilor societăţii civile (OSC), promovare a sistemelor de durabilitate a
lor, inclusiv prin consolidarea societăţii civile în regiunea transnistreană şi UTA
Găgăuzia. În această ordine de idei, o atenţie deosebită a fost acordată fortificării
parteneriatelor cu OSC-urile din stânga Nistrului şi consolidarea încrederii între
reprezentanţii societăţii civile din această zonă.
În anul 2011 o preocupare aparte a Centrului CONTACT, de rând cu alte organizaţii partenere, a
fost sporirea imaginii sectorului asociativ prin promovarea transparenţei organizaţionale. De aceea unul din
obiectivele de bază ale Programului „Consolidarea capacităţilor societăţii civile în Moldova” este sporirea
vizibilităţii societăţii civile, consolidarea încrederii şi implicarea societăţii civile în asigurarea unei bune
guvernări. Datele preliminare ale Studiului privind transparenţa şi durabilitatea financiară a ONG-urilor,
lansat anul, acesta a demonstrat că transparenţa organizaţiilor neguvernamentale în Republica Moldova
reprezintă o altitudine pe care prea puţine organizaţii au atins-o şi încă mai puţine încearcă să o atingă.
De aceea şi pe viitor Centrul CONTACT va acorda o atenţie sporită promovării principiilor de transparenţă
şi responsabilitate a ONG-urilor în faţa constituenţilor şi a societăţii în întregime.
În această perioadă au fost continuate activităţile din cadrul programului „Dezvoltare comunitară”.
Au fost promovate interesele economice şi sociale ale comunităţilor, identificate proiecte de importanţă
strategică pe care liderii comunitari le-au implementat fiind susţinuţi de experţii Centrului CONTACT. De
consultanţă şi susţinere financiară în acest program au beneficiat 7 întreprinderi individuale, 13 afaceri de
familie, 9 granturi au fost acordate persoanelor defavorizate.
Dat fiind faptul că anul 2011 a fost un al alegerilor locale generale, una din preocupările de bază ale
experţilor centrului a fost educaţia civică şi electorală a cetăţenilor care s-a desfăşurat în cadrul campaniei
„Alege liber! Alege conştient!”. Campania a fost desfăşurată în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere
şi Corecte în parteneriat cu mai multe organizaţii din Moldova şi de peste hotare. În perioada electorală,
în 25 de localităţi au fost organizate 50 de seminare de educaţie civică preelectorală la care au participat
peste 1000 de cetăţeni cu drept de vot, inclusiv tineret şi persoane din păturile socialmente vulnerabile
şi marginalizate. O experienţă inedită au acumulat colaboratorii şi experţii Centrului CONTACT în cadrul
dezbaterilor publice electorale organizate şi desfăşurate în 27 de localităţi. O parte din aceste dezbateri au
fost organizate în parteneriat cu televiziunile locale, fiind transmise integral unui auditoriu de sute de mii de
telespectatori.
În prezent suntem antrenaţi în realizarea altui proiect consacrat consolidării parteneriatelor locale
cu genericul „Transparenţă şi responsabilitate prin activităţi comune de tip “watchdog” între mass-media
şi societatea civilă în Moldova” susţinut de Fondului pentru Democraţie al Naţiunilor Unite (UNDEF).
Proiectul are drept scop dezvoltarea unui sistem de guvernare locală mai transparent şi responsabil prin
fortificarea rolului ONG-rilor şi mass-media ca instituţii de monitorizare. Prin acest proiect ne dorim să
creăm un mecanism ce ar asigura o conlucrare eficientă între ONG-uri şi mass-media care, în perspectivă,
ar contribui la dezvoltarea şi fortificarea unor organizaţii ale societăţii civile mai credibile şi cu un grad
sporit de legitimitate, capabile să menţină administraţia publică locală responsabilă faţă de cetăţeni.
Trecând în revistă activităţile din anul ce a trecut, suntem recunoscători tuturor partenerilor cu care
am conlucrat, precum şi donatorilor care au fost generoşi şi ne-au acordat încrederea că gestionăm corect
şi eficient sursele financiare oferite. Contăm şi în continuare pe conlucrare în desfăşurarea unor activităţi
utile, necesare şi multaşteptate de cetăţeni, organizaţiile societăţii civile şi autorităţile publice din Republica
Moldova.
Serghei Neicovcen,
director executiv
Centrul CONTACT

5
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011
Programele Centrului CONTACT
Programul "Consolidarea sectorului asociativ"
Scopul programului:
Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor Organizaţiilor Societăţii Civile (OSC)
din Republica Moldova.
Prin acest program Centrul CONTACT:
- contribuie la îmbunătăţirea managementului şi guvernării OSC;
- promovează sistemele de sustenabilitate OSC;
- consolidează societatea civilă în regiunea Transnistreană prin fortificarea
parteneriatelor cu OSC-urile din stânga Nistrului, consolidarea încrederii,
consolidarea instituţională şi financiară a lor;
- sporirea imaginii sectorului asociativ prin promovarea transparenţei organizaţionale;
- promovarea politicilor publice în domeniul OSC şi monitorizarea implementării lor;
- încurajarea parteneriatelor între comunitate, administraţia publică locală, instituţii,
organizaţii şi business.

Programul "Dezvoltare comunitară"


Scopul programului:
Susţinerea iniţiativelor locale, dezvoltarea potenţialului economic local, asigurarea
accesului la servicii, etc., care duc la ridicarea conştiinţei participative a membrilor
comunităţii şi implicarea lor activă în rezolvarea problemelor comunitare.
Prin acest program Centrul CONTACT:
- promovează democraţia prin consolidarea comunităţilor;
- fortifică instituţiile şi organizaţiile din comunităţile rurale;
- instruieşte reprezentanţii comunităţilor în cadrul unui ciclu de traininguri la nivel
local, regional şi naţional;
- încurajează parteneriatului între comunitate, administraţia publică locală, instituţii,
organizaţii şi business;
- susţine activităţile care presupun egalitatea şanselor pentru toţi membrii comunităţii;
- implică toate grupurile şi păturile sociale în soluţionarea problemelor comunităţii
în funcţie de necesităţile acestora;
- constituie parteneriate între actorii comunitari, OSC şi APL,
Business, alte OSC, cetăţeni şi mass-media;
- elaborează materiale metodico-didactice pentru instruiri şi consultanţă.

Programul „Participare şi buna guvernare”


Scopul programului:
Consolidarea capacităţilor Centrului CONTACT şi a partenerilor locali
de promovare a principiilor bunei guvernări şi de monitorizare a implementării
prevederilor Strategiei Naţionale de Descentralizare şi a Planului de acţiuni
pentru realizarea Strategiei.
Prin acest program Centrul CONTACT:
- promovează democraţia locală prin consolidarea capacităţilor APL şi OSC,
sporirea spiritului civic al cetăţenilor;
- elaborează şi implementează proiecte de aprofundare a transparenţei şi
accesului la informaţie;
- conlucrează cu structurile guvernamentale (Cancelaria de Stat) în probleme de
consolidare a sectorului asociativ şi de modernizare a administraţiei publice;
- promovează proiecte de educaţie civică şi electorală a cetăţenilor;
- încurajează parteneriatul APL-OSC;
- desfăşoară activităţi de instruire a reprezentanţilor ONG şi APL în domeniul
managementului proiectelor, inclusiv al proiectelor europene;
- prestează servicii de consultanţă şi informare a OSC-urilor şi APL.

6
2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Programul
Consolidarea sectorului asociativ
Obiective specifice:

Obiectivul specific 1: Sporirea vizibilităţii societăţii civile, consolidarea încrederii şi


implicarea societăţii civile în asigurarea unei bune guvernări.
Obiectivul specific 2. Dezvoltarea organizaţională a OSC pentru sporirea capacităţilor
şi asigurarea sustenabilităţii.
Obiectivul specific 3. Dezvoltarea, fortificarea parteneriatelor între OSC-urile din
Moldova şi regiunea transnistreană. Consolidarea capacităţilor
comune.
Proiectul:
“Consolidarea capacităţilor
societăţii civile în Moldova”
Donatori - Agenţia USAID şi FHI 360
În anul 2011, Centrul CONTACT a lansat un sir de activităţi ce au reprezentat o premieră
pentru sectorul asociativ din Republica Moldova.

1. Sporirea vizibilităţii societăţii civile, consolidarea încrederii


şi implicarea societăţii civile în asigurarea unei bune guvernări

Lansarea Studiului privind Transparenţa şi Durabilitatea Financiară a ONG


Scopul studiului - identificarea nivelului de transparenţă operaţională şi financiară precum
şi evaluarea perspectivelor de asigurare a durabilităţii financiare a sectorului asociativ din
Republica Moldova. Datele preliminare ale Studiului demonstrează faptul că, deşi în societatea
civilă se vehiculează mult tema promovării transparenţei, de facto, transparenţa organizaţiilor
neguvermanetale în Republica Moldova reprezintă o altitudine pe care prea puţine organizaţii
au atins-o şi încă mai puţine încearcă să o atingă.
Acest adevăr este confirmat şi faptul că, din circa 200 ONG-uri invitate să participe la
studiu au completat formularul Transparenţa şi Durabilitatea ONG doar 17 ONG-uri, iar
circa 57 % din organizaţiile
participante au solicitat asi­
gu­rarea confidenţialităţii in­­­­­­­
for­maţiilor prezentate. Stu­
diul abordează subiectul
din două perspective: tran­
sparenţa internă/externă a
organizaţiilor şi durabilitatea
financiară a acestora.
Astfel, deşi unele organizaţii
confirmă necesitatea unei
deschideri mai mari a ONG
către societate, aparent,
prin­­­cipalul obstacol în tran­

7
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011
sparentizarea organizaţiilor neguvernamentale ţine mai mult de voinţa şi disponibilitatea factorilor
de decizie din cadrul ONG decât de existenţa resurselor financiare.

Ţinând cont de faptul ca majoritatea ONG-urilor participante la studiu aveau bugete importante,
nu se pune problema costului transparenţei, dimpotrivă, preţul plătit pentru lipsa de transparenţă
a ONG în perspectivă (pe termen lung) este mult mai mare decât cel necesar transparentizării
organizaţionale. Studiul a mai arătat că organizaţiile neguvernamentale din Republica Moldova
posedă cunoştinţe suficiente în domeniul asigurării transparenţei organizaţionale, însă întâmpină
unele dificultăţi în procesul de aplicare a acestora, fiind condiţionate atât de către cultura
organizaţională cât şi de priorităţile organizaţiilor.
Datele finale ale Studiului, concluziile şi recomandările în domeniul eficientizării şi promovării
transparenţei organizaţionale vor fi prezentate în luna martie 2012, în cadrul unei Conferinţe de
Presă.

Lansarea „Galei Bunelor Practici pentru Promovarea Transparenţei


în Sectorul Asociativ din Moldova”
O altă treaptă în promovarea principiilor transparenţei în sectorul asociativ a constituit-o lansarea
primei „Gale a Bunelor Practici pentru Promovarea Transparenţei în Sectorul Asociativ din
Moldova”. Scopul „Galei Bunelor Practici” este de a promova transparenţa, buna guvernarea şi
responsabilitatea în cadrul sectorului neguvernamental din Moldova şi de a sublinia importanţa
informării publicului larg cu privire la activităţile si situaţia financiara a ONG-urilor.

Luând în considerare faptul că Gala Bunelor Practici a constituit o premieră pentru sectorul
asociativ, a fost necesară constituirea unui Consiliu de Coordonare a Galei Bunelor Practici.
Membrii Consiliului au fost selectaţi în urma unui concurs deschis făcut public în luna noiembrie
2011. Consiliul de Coordonare a fost compus din reprezentanţii mai multor sectoare precum
mass-media, societatea civilă, comunitatea donatorilor, sectorul privat, etc. Membrii Consiliului
de coordonare au fost responsabili de stabilirea formatului Galei, stabilirea criteriilor de
apreciere şi categoriilor de selectare a participanţilor. Drept rezultat al colaborării a fost elaborat
Regulamentul Galei Bunelor Practici.

Ulterior, pentru anul 2012, Consiliul de Coordonare a hotărât crearea Juriului ce va analiza şi
evalua dosarele participanţilor din perspectiva transparenţei decizionale, transparenţei financiare
şi organizaţionale, conform următoarelor criterii:
- Inovaţie (o abordare nouă a activităţilor)
- Continuitate (practica se bazează pe realizările anterioare de promovare a
transparenţei)
- Impact asupra organizaţiei, comunităţii, grupurilor ţintă
- Durabilitate
- Replicabilitate (practica poate fi implementată în alte ONG-uri sau domenii)
- Eficienţă
- Utilizarea resurselor (cu condiţia valabilităţii raportului cost-eficienţă)
- Participare (au fost implicaţi cetăţenii, alte ONG-uri, mass-media în procesul de
promovare a transparenţei)
Depunerea dosarelor va începe în luna martie 2012.

8
2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova
2. Dezvoltarea organizaţională a OSC pentru sporirea capacităţilor
şi asigurarea sustenabilităţii

În scopul sprijinirii eforturilor în asigurarea


viabilităţii financiare şi asigurarea unui
sistem de management financiar eficient în
2011, Centrul CONTACT a desfăşurat un şir
de seminare şi sesiuni de consultanţă pe
întreg teritoriul ţării cu următoarele tematici:
1. Diversificarea resurselor de finanţare
şi dezvoltare a strategiilor de viabilitate
financiară pentru ONG-uri
2. Contabilitatea ONG-urilor, în lumina
noilor prevederi legale din Instrucţiunile Me­
to­­dice privind organizarea contabilităţii în
Orga­­nizaţiile Societăţii Civile.

În acelaşi scop, Centrul CONTACT a elaborat şi o broşură vizând diversificarea resurselor financiare
ale ONG-urilor, care conţine informaţii utile cu privire la identificarea şi rezolvarea problemelor
financiare, un studiu cu privire la transparenţa şi viabilitatea financiară a ONG-urilor, care descrie
procedurile de decizie interne şi externe de comunicare în ONG-uri, în relaţie cu metodele de
raportare, sursele financiare, strategiile de colectare de fonduri etc. Tirajul publicaţiei a constituit 300
de exemplare. Broşura „Diversificarea resurselor financiare ale organizaţiilor neguvernamentale.Ghid
teoretico-practic pentru ONG-uri” a fost distribuite contabililor, managerilor financiari şi directorilor
executivi participanţi la seminarele şi instruirile în domeniu organizate de Centrul CONTACT.

Obiectivele cursurilor de contabilitate şi management financiar au fost:


• descrierea particularităţilor contabilităţii şi raportării financiare în organizaţiile necomerciale.
• descrierea conţinutului şi modului de întocmire a politicii de contabilitate a unei organizaţii
necomerciale şi elementele obligatorii care trebuie să le conţină;
• prezentarea modului de perfectare a documentelor primare, inclusiv a celor cu regim special,
aplicarea conturilor contabile, întocmirea registrelor contabile şi rapoartelor financiare în
conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi a altor acte normative.
• explicarea şi transmiterea anexelor la indicaţiile metodice: Nomenclatorul subconturilor şi
conturilor analitice necesare pentru evidenţa elementelor contabile specifice organizaţiilor
necomerciale şi Informaţia privind fluxul mijloacelor cu destinaţie specială.
• prezentarea unor situaţii de
gestiune a fondurilor, finanţărilor şi
activelor în cadrul ONG.

Pentru atingerea acestor obiective au


fost organizate instruiri în toate regiunile
Republicii Moldova şi anume – în localităţile
Rezina, Edineţ, Leova, Cahul, Chişinău,
Teleneşti, Bălţi, Căuşeni şi Orhei,
cuprinzând ONG-urile din întreg teritoriul
ţării. De cursul „Managementul financiar
şi noile aspecte ale contabilităţii în ONG”
au beneficiat în total 181 de contabili şi
manageri ai ONG-urilor.

9
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011
Alte cinci seminare pentru contabilii şi liderii
ONG-urilor din întreaga ţară au fost organizate
cu suportul ECNL Ungaria. Seminarele au
furnizat informaţii privind cerinţele generale
de contabilitate, contabilitatea specifică ONG-
urilor, raportarea financiară. Acestea au fost
organizate în or. Comrat, Cahul, Ungheni,
Soroca şi Bălţi.

Pentru perfecţionarea managementului


financiar toţi participanţii la instruiri au
beneficiat de sesiuni de consultanţă în
domeniul contabilităţii care au fost desfăşurate ulterior, in a doua jumătate a anului 2011, în aceleaşi
localităţi. Astfel s-a făcut simţit aportul Centrului CONTACT în susţinerea managementului financiar
eficient. În timpul consultaţiilor participanţii (contabilii, managerii financiari ai ONGurilor) au avut
oportunitatea să adresesze experţilor întrebări şi să analizeze împreună situaţii practice.

Pentru consolidarea obiectivului si sprijinirea viabilităţii financiare au fost organizate cursuri de


instruire în domeniul diversificării resurselor financiare şi Strategiilor financiare. În anul 2012 dintre
beneficiarii cursurilor vor fi selectate 30 de ONGuri ce vor fi asistate în elaborarea Strategiilor
Financiare pentru următorii 3 ani.

3. Dezvoltarea, fortificarea parteneriatelor între OSC-urile din Moldova şi regiunea


transnistreană. Consolidarea capacităţilor comune

În scopul fortificării parteneriatelor şi consolidării capacităţilor OSC în


2011 a fost lansat un nou Program de Stagiu. Pe parcursul celei de-a
doua jumătăţi a anului 2011, 8 stagiari şi-au încheiat stagiile. Esenţa
acestui Program de Stagiu a fost implicarea reprezentanţilor din ONG-
urile noi create sau cu capacităţi mai puţin consolidate într-un stagiu în
altă organizaţie necomercială ce se bucură de realizări de amploare şi
proiecte de succes.
Astfel, beneficiarii Programului de Stagiu au posibilitatea de a-şi
perfecţiona cunoştinţele în dependenţă de domeniul ales. După primele
rezultate, putem constata un schimb de experienţă eficient ce generează
noi performanţe în vederea consolidării capacităţilor ONGurilor mai puţin
dezvoltate.
Programul de Stagiu reprezintă un avantaj pentru ambele părţi (host
NGO , stagiarul şi ONG care-l reprezintă) în vederea stabilirii unor noi
parteneriate şi eficientizarea capacităţilor comune.
Acest Program s-a dovedit a fi îndeosebi
de actual pentru organizaţiile din regiunea
transnitreană ce au avut posibilitatea să
profite de un schimb de experienţă eficient.
Programul de Stagiu, prin Implicarea ONG-
urilor din stânga Nistrului, constituie un
instrument în consolidarea capacităţilor
comune.

Programul de Stagiu va continua în 2012.

10
2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Programul
Dezvoltare comunitară
Obiective specifice:

Obiectivul specific 1: Promovarea intereselor economice şi sociale ale comunităţilor


din regiuni, acţionând pe plan intra regional prin organizarea şi
dezvoltarea parteneriatelor.
Obiectivul specific 2. Încurajarea implicării cetăţenilor în viaţa comunitară pentru
sporirea calităţii vieţii în comunităţi.
Obiectivul specific 3. Dezvoltarea economică locală şi promovarea conceptului de
antreprenoriat social prin diverse activităţi (lobby, advocacy).

În cadrul Programului Dezvoltare Comunitară în anul 2011 s-au desfăşurat o serie de activităţi în
domeniile de promovarea a intereselor economice şi sociale ale comunităţilor prin identificarea
de proiecte concrete de importanţă strategică pe care liderii comunitari le pot implementa în
baza strategiilor locale şi regionale aprobate.

Programul a avut drepr scop oferirea de servicii de informare, consultare, instruire în soluţionarea
problemelor, crearea şi dezvoltarea de parteneriate comunitare, prin organizarea de diverse
activităţi de mobilizare a comunităţii, de sprijinire a cetăţenilor în identificarea problemelor,
găsirea soluţiilor şi realizarea activităţilor care să ducă la soluţionarea problemelor sau
minimizarea efectelor lor.

Pentru sporirea calităţii vieţii în comunităţi, Centrul CONTACT, sprijină, susţine cetăţenii care
se implică în soluţionarea problemelor comunitare, de asemenea, formarea şi dezvoltarea
abilităţilor actorilor comunitari în domeniile de planificarea strategică participativă, elaborare,
implementare şi monitorizare, acordarea de asistenţă cetăţenilor în facilitarea proceselor de
înţelegere a identificării şi elaborării de proiecte şi scrierea cererilor de finanţare.

Dezvoltarea economică locală este un proces participativ de lungă durată şi implică efortul
comun al membrilor comunităţii din toate sectoarele care lucrează împreună pentru a stimula
activitatea comercială locală ce conduce la dez­vol­tarea dura­bilă a localităţii. Cen­trul CONTACT,
imple­mentează în anul 2011
Proiectul Dezvoltare Eco­­­no­
mică Locală (DEL), în cadrul
căruia s-au rea­lizat activităţi
de iniţiere şi facilitare a
procesului de dezvoltare
economică locală.

În consecinţă au fost
obţinute multiple rezultate
benefice pentru comunităţile
rurale.

11
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011
1. Proiectul
Dezvoltare economică locală (DEL)

Proiectul Dezvoltare Economică Locală (2009-2011) repre­zintă o continuare a


iniţiativei similare lansate şi implementate în 2004-2008 de către Centrul CONTACT, în
cadrul căreia au fost implementate activităţi de iniţiere şi facilitare a procesului de dezvoltare
economică a localităţilor beneficiare si în consecinţă au fost obţinute multiple rezultate tan­
gibile pentru comunităţile rurale.

Scopul proiectului DEL:


Dezvoltarea potenţialului economic local prin asigurarea accesului la servicii
profesionale de consultanţă în afaceri şi susţinerea afacerilor cu impact social in
comunităţile din Republica Moldova.

Obiective specifice:
1. Dezvoltarea şi sporirea competitivităţii a cel puţin 5 întreprinderi private
mici/mijlocii din localităţile beneficiare ale proiectului DEL prin asigurarea accesului
la servicii profesionale de consultanţă în afaceri.
2. Îmbunătăţirea mediului antreprenorial prin susţinerea afacerilor în domeniul
social.
3. Diversificarea surselor de venituri pentru categoriile defavorizate prin
susţinerea iniţiativelor economice ale acestora.


Pentru realizarea obiectivelor mentionate ale proiectului DEL
a fost divizat în următoarele 3 componente:
1. Consultanţa afacerilor mici şi mijlocii.
2. Finanţarea afacerilor sociale.
3. Susţinerea iniţiativelor economice venite din partea persoanelor
defavorizate.

12
2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

1.1. Programul de Consultanţă


Scopul:
Competitivitatea sporită si dezvoltarea întreprinderilor private mici/mijlocii prin
accesul la servicii profesionale de consultanţă.
La concurs au participat agenţi economici:
– Din sfera neagricolă, prioritar în domeniul producere/procesare şi servicii.
– Cu capital majoritar privat
– Viabili, care functionează nu mai puţin de un an şi au posibilităţi reale de dezvoltare
– Care nu au mai beneficiat de astfel de suport anterior.
După ce întreprinderea a fost selectată, Centrul CONTACT, prin concurs, a selectat
Centrul de Consultanţă în Afaceri care a asistat pe parcurs. O echipă de experţi din
mai multe domenii (management, marketing, finanţe, contabilitate) a lucrat nemijlocit la
faţa locului, a evaluat posibilităţile de dezvoltare ale întreprinderii, a făcut recomandări,
a elaborat o strategie de dezvoltare a agentului economic pentru următorii ani (în plan
organizaţional şi financiar).
De consultanţă in acest program au beneficiat 7 întreprinderi beneficiare proiectului DEL.
1). I.I. “Acvamarin Cebotari”, s. Baraboi, r-nul. Donduşeni, se ocupă de îmbutelierea
şi comercializarea băuturilor răcoritoare nealcoolice.
2). Întreprinderea Individuală „Chelea Olga”, comuna Mândreşti, r-nul Teleneşti
(fabricarea produselor de panificaţie).
3). Î.I. „Macari Valentina” comuna Mîndreşti, r-nul Teleneşti (fabricarea şi
comercializarea; vânzarea cu amănuntul a produselor alimentare).
4). Î.I. ”Gheorghiţă Victor”, s. Mihăileni, r-nul Râşcani. Produce apă minerala „Salvia”.
5). SC «OLTEX-AQUA» SRL, s. Crihana Veche, r-nul Cahul. Producere si
comercializare a produselor de panificaţie, prin procurarea utilajului de brutărie.
6). Î.I. ”Procopenco Ignat”
7). Î.I.”Guţu Liubovi”, ambele din s. Ermoclia, r-nul Ştefan Vodă. Sunt magazine
alimentare ce vând cu amănuntul produse alimentare, băuturi alcoolice, ţigări.

13
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

1.2. Concursul planurilor de afaceri


Scopul concursului:
Dezvoltarea mediului antreprenorial în zonele rurale prin susţinerea afacerilor
în domeniul social

Afacerile sociale sunt activităţi economice care au un pronunţat caracter social, adică vin să
satisfacă nevoile stringente ale mai multor membri ai comunităţii (construcţia şi dezvoltarea
apeductului, amenajarea gunoiştilor sau iniţierea serviciilor de salubrizare etc.).
La concurs au participat: întreprinderi individuale (servicii, comerţ); gospodării ţărăneşti; în­
treprinderi create de autorităţile publice locale şi asociaţiile obşteşti din localităţile beneficiare
Proiectului DEL.

Ideile de afaceri care au fost finanţate:
1. Asigurarea populaţiei comunei Roşietici cu un serviciu de salubrizare calitativ,
comuna Roşietici, r-nul Floreşti.
2. “Funcţionarea complexului frigorific pentru păstrarea si comercializarea
produselor horticole”, s. Pelinei, r-nul Cahul.
3. “Construcţia şi amenajarea pensiunii agroturistice în s. Vatici”, com. Vatici,
r-nul Orhei.
4. „Deschiderea frizeriei”, s. Cârnăţenii Noi, r-nul Căuşeni.
5. “Prestarea serviciilor stomatologice moderne in sectorul rural”, com. Cotova,
r-nul Drochia.
6. Sala de sport, s. Mihăileni, r-nul Râşcani.
7. „Servicii de salubrizare pentru un mediu sănătos, s. Viişoara, r-nul Edineţ.”
8. “Apă buna pentru toţi”, s. Crihana Veche, r-nul Cahul.
9. “Croitoria – afacere de succes în comuna Vatici”, com. Vatici, r-nul Orhei.
10. Salubrizarea s. Cazangic, com. Cazangic, r-nul Leova.
11. „Servicii de colectare
si transportare a deşeurilor
menajere”, s. Voloviţa,
r-nul Soroca.
12. Asigurarea popu­
laţiei comunei Tătărăuca
Veche cu un serviciu de
salubrizare calitativ, com.
Tătărăuca Veche, r-nul So­
roca.
13. Înfiinţarea frizeriei
“ALEXIA”, s. Vadul lui Isac,
r-nul Cahul.

14
2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

1.3. Concursul de granturi mici


pentru persoane defavorizate
Scopul:
Îmbunătăţirea condiţiilor de viată a persoanelor social vulnerabile din
localităţile beneficiare proiectului DEL
Persoane defavorizate sunt cetăţenii social vulnerabili, cu venituri mici si un nivel de
trai la limita sărăciei. Se doreşte ca aceste persoane sa iniţieze activităţi economice pentru a
genera venituri, constituind o sursă suplimentară la bugetul familiilor.
Susţinerea din partea Centrului CONTACT este sub forma de grant, adică o alocaţie
financiară nerambursabilă. Valoarea maximă a grantului este de 500-700 euro.
La concurs au participat persoane defavorizate din mediul rural din cele 25 de localităţi bene­
ficiare DEL, cu vârsta cuprinsa între 18 şi 40 de ani şi care fac parte din următoarele catego­
rii:
• Persoane cu statut de şomer sau fără un loc de muncă stabil;
• Femei care au fost victime ale traficului de fiinţe umane;
• Familii monoparentale cu mulţi copii;
• Tineri din familiile defavorizate care au absolvit recent instituţiile de
învăţământ de toate nivelurile si profilurile;
• Persoane cu dizabilităţi care pot desfăşura de sine stătător o activitate
economică.
Au fost finanţate următoarele idei de afaceri:
1). Mini-ateliere de tâmplărie pentru efectuarea diferitor lucrări în lemn şi metal.
Această idee a fost finanţată în următoarele localităţi: Pelinia, r-nul Drochia; Tătărăuca
Veche, r-nul Soroca; Visoca, r-nul Soroca; Ermoclia, r-nul Ştefan Vodă, Pelinei, r-nul Cahul.
2). Mini-ateliere de cusătorie şi croşetare. Această idee o avem în următoarele
localităţi: Visoca, r-nul Soroca; Mihăileni, r-nul Râşcani.
3). Servicii in constructii. În acest domeniu avem finanţaţi 4 beneficiari din 3 localităţi:
Crihana Veche, r-nul Cahul; Ursoaia, r-nul Căuşeni; Pelinei, r-nul Cahul.
4). Procurarea unei vagonete pentru transportarea stupilor de albine: Viişoara,
r-nul Edineţ.
5). Organizarea unei prisăci:
Cazangic, r-nul Leova.
6). Reparaţia autoturismelor:
Vadul lui Isac r-nul Cahul.
7). Deschiderea unui cabinet de
masaj: Cărpinei, r-nul Hânceşti.
8). Scoaterea şi creşterea puilor
de găină: Cazangic, r-nul Leova.
9). Producerea laptelui: Pelinei,
r-nul Cahul.

15
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

Programul
Participare şi buna guvernare
Obiective specifice:
Obiectivul specific 1: Promovarea principiilor bunei guvernări printre
reprezentanţii societăţii civile şi APL.
Obiectivul specific 2. Consolidarea capacităţilor OSC şi APL de realizare
a principiilor unei bune guvernări.
În anul 2011, în cadrul Programului “Participare şi bună guvernare”, au fost desfăşurate
un şir de activităţi orientate spre promovarea democraţiei prin consolidarea capacităţilor
APL şi OSC şi sporirea spiritului civic al cetăţenilor. Colaboratorii Centrului CONTACT au
fost antrenaţi în diferite proiecte de educaţie civică şi electorală a cetăţenilor, de instruire
şi consultanţă a funcţionarilor publici, a aleşilor locali în în special în domeniul implicării
publicului în procesul decizional, aprofundării transparenţei şi sporirii responsabilităţii APL în
faţa comunităţilor. În această perioadă au fost implementate şi extinse mai multe proiecte
susţinute de donatori externi şi de autorităţi publice autohtone. Printre acestea sunt:
1. „Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica Moldova –
consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale”, realizat în cadrul Coaliţiei
Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte în parteneriat cu Asociaţia „European Exchange”
(Germania) şi Fundaţia Friedrich Ebert cu susţinerea financiară a Delegaţiei Uniunii
Europene în Republica Moldova.
2. „Parteneriate ONG – mass-media regională pentru sporirea activismului civic la
alegerile locale generale din anul 2011”, realizat în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri
Libere şi Corecte cu susţinerea financiară a Fundaţiei Est-Europene din resursele acordate
de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul
Afacerilor Externe al Danemarcei /DANIDA.
3. „Sporirea transparenţei şi responsabilităţii autorităţilor prin activităţi comune ale
mass-media şi societăţii civile”, implementat cu suportul Fondului Naţiunilor Unite pentru
Democraţie (UNDEF).
4. „Dialog cu puterea. Cluburi de dezbateri comunitare” susţinut de Fondul Naţional
de Dezvoltare a Democraţiei (NED).
5. „Consolidarea societăţii civile la nivel transfrontalier în scopul dezvoltării
democraţiei”, realizat de organizaţia Euclid Network (Marea Britanie) cu suportul financiar al
Fondului pentru Democraţie al Naţiunilor Unite (UNDEF).
6. Instruirea aleşilor locali în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală
Integrată PNUD, proiect realizat în parteneriat cu Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii
Moldova, Academia de Administrare Publică, Ambasada Suediei în Chişinău, Entitatea
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru egalitatea de gen şi emanciparea femeilor.
7. „Transparenţă şi responsabilitate prin activităţi comune de tip “watchdog” între
mass-media şi societatea civilă în Moldova”, implementat cu suportul financiar al Fondului
pentru Democraţie al Naţiunilor Unite (UNDEF).
Experţii Centrului CONTACT au desfăşurat în această perioadă mai multe seminare
de instruire a reprezentaţilor societăţii civile şi APl în domeniul managementului de proiect,
dezvoltare parteneriat public-privat, relaţii publice şi formare imagine etc.
Autorităţile publice locale au fost asistate în procesul de elaborare sau actualizarea
strategiilor de dezvoltare socio-economică durabilă a comunităţilor.

16
2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

1. Promovarea principiilor bunei guvernări printre


reprezentanţii societăţii civile şi APL

Campania de educaţie electorală “Alege conştient! Alege liber! – 2011”

Proiectul
„Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor din Republica Moldova –
consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea reţelelor internaţionale”

Proiect realizat de Centrul CONTACT şi Asociaţia „European Exchange” (Germania)


în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte în parteneriat cu Fundaţia Friedrich
Ebert cu susţinerea financiară a Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova.

Proiectul
„Parteneriate ONG – mass-media regională pentru sporirea activismului civic
la alegerile locale generale din anul 2011”

Proiect implementat de Centrul CONTACT în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Li­
bere şi Corecte cu susţinerea financiară a Fundaţiei Est-Europene din resursele acordate de
Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor
Externe al Danemarcei /DANIDA.

17
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

18
2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Proiectul:
“Monitorizarea alegerilor şi educaţia alegătorilor
din Republica Moldova – consolidarea capacităţilor
şi dezvoltarea reţelelor internaţionale”
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

• Desfăşurarea campaniei de informare şi educaţie electorală pentru cetăţenii din 25 de


localităţi beneficiare:
• buclete, postere şi ghiduri ale cetăţeanului în toate localităţile beneficiare;
• seminare informaţional-mobilizatoare.
• campanii de voluntariat pentru mobilizarea cetăţenilor la alegeri
• teatru social
• Organizarea a 25 dezbateri publice electorale în cadrul alegerilor locale generale din 5
iunie 2011.

În cadrul a 50 de seminare
informaţional-mobilizatoare 1248
de cetăţeni cu drept de vot, inclusiv
tineri votanţi au studiat:
• domeniile, competenţele şi
atribuţiile autorităţilor publice
locale;
• drepturile şi obligaţiunile
cetăţenilor în campania
electorală;
• platformele candidaţilor
antrenaţi în campania
preelectorală;
• “capcanele” electorale şi căile
de depăşire a lor.

19
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

Produsele proiectului
(Indicatori verificabili obiectiv)
• 12 000 de buclete elaborate şi multiplicate
• 8 000 de ghiduri ale cetăţeanului elaborate şi multiplicate
• 10 000 de invitaţii la dezbateri editate şi difuzate;
• 400 de postere-invitaţie la dezbateri editate şi distribuite;
• 15 banere pentru dezbaterile publice confecţionate
• 10 emisiuni informaţional-educative şi mobilizatoare realizate şi difuzate la 5 televiziuni
regionale
• 20 de articole, reportaje şi imagini publicate în mass-media.
• Blogul proiectului cu plasarea materialelor elaborate şi a rapoartelor despre activităţile
desfăşurate.

20
2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Rezultatele proiectului
(Indicatori verificabili obiectiv)

• 10 reprezentanţi ai ONG-urilor şi televizi­


unilor regionale instruiţi în cadrul wokshopu­-
rilor consacrate alegerilor din 5 iunie 2011.
• 5 iniţiative ale ONG-urilor locale susţinute
cu minigranturi pentru activităţi comune cu
televiziunile regionale.
• 25 de localităţi participante la activităţile
proiectului.
• 25 de coordonatori locali selectaţi şi instruiţi
pentru activităţi consacrate campaniei de
educaţie electorală. • 25 de dezbateri publice electorale
• 10 experţi-facilitatori selectaţi şi instruiţi pen­ desfăşurate.
tru desfăşurarea seminarelor şi dezbaterilor • 3276 cetăţeni participanţi la dezbaterile pub­
publice electorale. lice electorale.
• 50 de seminare informaţionale desfăşurate. • 125 de concurenţi electorali participanţi la
• Circa 1300 de cetăţeni participanţi la dezbateri.
semina­re instruiţi în domeniul electoral.

21
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

Elementele novatoare ale proiectului

1. Parteneriatul dintre ONG-urile locale şi mass-media regională şi participarea plenară a televizi­


unilor regionale în desfăşurarea şi oglindirea campaniei de educaţie electorală.

2. Desfăşurarea dezbaterilor publice electorale televizate cu participarea concurenţilor electorali şi


difuzarea dezbaterilor în toată regiunea.

3. Antrenarea în campania electorală a candidaţilor la funcţia de consilieri pentru autorităţile pub­


lice de nivelul întâi şi doi.

4. Utilizarea unor noi forme de mobilizare cetăţenească cum ar fi teatrul social organizat de Centrul
reginal CONTACT, Cahul.

5. Crearea blogurilor pentru plasarea informaţiei operative despre activităţile din proiect.

6. Utilizarea sinergiei dintre mai multe organizaţii donatoare şi agenţii implementatoare precum
Fundaţia Friedrich Ebert, Delegaţia Uniunii Europene, Fundaţia Est-Europeană, European Ex­
change şi Centrul Contact.

22
2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Teatrul social
(Rezultate finale)

• 7 spectacole de teatru social organizate în localităţi


• circa 1400 persoane participante în cadrul reprezentărilor
• 26 persoane din public au participat cu intervenţii privind modul şi soluţiile
• de îmbunătăţire a organizării procesului electoral;
• peste 2000 persoane au fost informate prin intermediul afişelor despre organizarea alegerilor
locale generale din 5 iunie 2011
• conştientizarea necesităţii de luare a unei decizii conştiente şi libere în cadrul proceselor elec­
torale
• schimbarea percepţiei cetăţenilor vis-a-vis de anumite nereguli şi incertitudini cu referinţă la
procesul electoral
• întărirea convingerii că, atunci când doreşti şi nu eşti indiferent, lucrurile pot fi schimbate spre
bine.

23
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011
Proiectul:
„Parteneriate ONG – mass-media regională pen-
tru sporirea activismului civic la alegerile locale
generale din anul 2011”
Donator – Fundaţia Est-Europeană
Obiective specifice:
1. Crearea parteneriatelor durabile între mass-media regională şi
societatea civilă în procesul de educaţie electorală a cetăţenilor în
comunităţile selectate.

2. Desfăşurarea dezbaterilor publice electorale în 5 centre raionale


cu participarea candidaţilor la funcţia de consilieri locali şi raionali
cu retransmiterea lor repetată la televiziunea regională.
• În cadrul proiectului au fost realizate 11
emisiuni analitico-informative cu durate
cuprinse între 15 şi 30 minute, dar cu
o durată cumulativă de 60 de minute la
prima difuzare la fiecare post de televizi-
une.
• La fiecare post TV, cu o zi înaintea dez-
baterilor publice, a fost realizată câte o
emisiune informaţional-educativă cu o
durată medie de până la 10 minute.
• Toate emisiunile şi dezbaterile publice au
fost plasate pe site-urile posturilor regio-
nale de televiziune implicate în proiect.
• În total la dezbaterile publice desfăşurate
cu participarea televiziunilor regionale
au participat 1234 de cetăţeni cu drept de
vot.
• Conform datelor estimative circa 200000
de cetăţeni au beneficiat de emisiunile
informaţional-educative şi mobilizatoare,
precum şi de dezbaterile publice difuzate
la posturile regionale TV.
Mass-media regională parteneră în proiect

24
2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova
2. Consolidarea capacităţilor OSC şi APL de realizare
a principiilor unei bune guvernări
Consolidarea APL prin instruirea aleşilor locali
În lunile octombrie-decembrie 2011, a avut loc Instruirea postelectorală a consilierilor
locali aleşi în urma scrutinului din anul 2011. În total în cadrul a 125 de seminare au fost
instruiţi 3208 aleşi locali.

În rezultatul instruirilor, participanţii Materialul studiat în cadrul seminarelor


au obţinut cunoştinţe şi abilităţi în a fost structurat în 4 module fiind abordate
următoarele teme de bază:
următoarele domenii:
• principiile, domeniile de activitate, Modulul I .
competenţele şi atribuţiile Administraţia publică locală: principii, domenii de
activitate, competenţe şi atribuţii.
administraţiei publice locale;
Modulul II .
• organizarea activităţii autorităţilor Organizarea activităţii autorităţilor publice locale.
publice locale; Modulul III.
• finanţele publice locale; Implicarea publicului în procesul decizional şi
asigurarea transparenţei activităţii APL
• gestionarea patrimoniului public; Modulul IV.
• crearea şi gestionarea serviciilor Finanţele publice locale şI gestionarea
publice locale. patrimoniului public. Serviciile publice locale.

În calitate de material metodico-didactic


a fost urilizat ghidul "O sută de întrebări şi
răspunsuri pentru o bună guvernare" elaborat
şi editat în cadrul proiectului de către experţii
Centrului CONTACT, precum şi filmul instructiv
"O şedinţă a consiliului local", elaborat şi
filmat cu participarea experţilor din proiect.

25
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011
Proiectul
Sporirea participării civice la nivel local.
Cluburi comunitare de dezbateri


Scopul proiectului:

Creşterea activismului civic al populaţiei, sporirea culturii politice a alegătorilor,
implicarea cetăţenilor în procesul decizional prin instituirea şi dezvoltarea dialogului dintre
cetăţeni şi autorităţile publice.

Finanţator - Fondul Naţional pentru Democraţie (NED).

Ideea proiectului

În 10 localităţi din Republica Mol­dova,
pe lângă cele mai active asociaţii obşteşti
au fost create cluburi comunitare de
dezbateri.
Membri activi ai cluburilor au devenit
reprezentanţi ai societăţii civile,
business-ului local, autorităţilor publice
locale şi cetăţeni din localitate.
Cluburile au devenit nişte centre
de discuţii deschise şi eficiente ale
cetăţenilor cu puterea locală.

26
2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Cluburi de discuţii au fost create în următoarele localităţi:

Lipcani raionul Briceni AO „Curier – Prosper”


Mihăileni raionul Râşcani AO CeVaPe „Semănătorul”
Chişcăreni raionul Sângerei Centrul de orientare proeuropeană
Teleneşti raionul Teleneşti Asociaţia Centrul multifuncţional de
educaţie, instruire şi cultură
Călăraşi raionul Călăraşi AO „Vademecum”
Colibaşi raionul Cahul AO "Viitorul tău"
Leova raionul Leova AO „Orhideea”
Taraclia raionul Taraclia AO „Armonia Vieţii”
Congaz UTA Găgăuzia AO Centrul iniţiativelor cetăţeneşti
Doroţcaia raionul Dubăsari AO „Dor”

Rezultatele activităţii cluburilor


de dezbateri în anul 2011:
• Total şedinţe – 34
• Total participanţi la şedinţe – 680
• Total propuneri înaintate în adresa
autorităţilor publice – 102
• Total membri ai cluburilor implicaţi
în procesul de elaborare, adoptare
şi monitorizare a deciziilor autorităţilor
publice locale – 145
• Total membri ai cluburilor de dezbateri
participanţi la campanii de educaţie
civică şi electorală în alegerile locale
generale din 2011 – 545

27
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011
Proiectul
Consolidarea societăţii civile la nivel transfrontalier
în scopul dezvoltării democraţiei

Centrul CONTACT, de rând cu alţi parteneri în frunte cu organizaţia Euclid Network (Marea
Britanie), a participat la realizarea proiectului „Consolidarea societăţii civile la nivel transfrontalier
în scopul dezvoltării democraţiei”.
La activităţile din proiect au participat în calitate de parteneri Creative Center CCC,
Ucraina, Resurce Centre GURT , Ucraina, CReDO, Republica Moldova, Word Window, Republica
Moldova.
Timp de doi ani a avut loc un schimb de bune practici în dezvoltarea relaţiilor reciproc
avantajoase dintre guvernare şi societatea civilă, studierea diferitelor mecanisme de control civic
asupra guvernării şi căile de replicare a lor în diferite regiuni scenarii de consolidare a relaţiei dintre
organizaţiile neguvernamentale şi actorii guvernamentali.
Au fost organizate mese rotunde, vizite de studiu, masterclass, conferinţe internaţionale. La
finele proiectului a fost elaborat un ghid de bune practici şi istorii de succes în domeniu.
La conferinţa de evaluare au fost elaborate şi diseminate recomandări pentru autorităţile
publice şi organizaţiile societăţii civile pentru consolidarea relaţiilor bilaterale.

Proiectul
„Transparenţă şi responsabilitate prin activităţi comune de tip
“watchdog” între mass-media şi societatea civilă în Moldova”

Centrul CONTACT, în parteneriat cu ADR Centru (Orhei) a început în luna septembrie, 2011,
realizarea proiectului „Transparenţă şi responsabilitate prin activităţi comune de tip “watchdog” între
mass-media şi societatea civilă în Moldova”.

Proiectul este implementat cu suportul financiar al Fondului pentru Democraţie al Naţiunilor


Unite (UNDEF) şi are scopul general de a contribui la dezvoltarea unui sistem de guvernare locală
mai transparent şi responsabil prin fortificarea rolului ONG-rilor şi mass-media ca instituţii de
monitorizare. Proiectul are, de asemeneam drept scop crearea unui mecanism ce ar asigura o
conlucrare eficientă între ONG-uri şi mass-media care, în perspectivă, ar contribui la dezvoltarea
şi fortificarea unor organizaţii ale societăţii civile mai credibile şi cu un grad sporit de legitimitate,
capabile să menţină Administraţia Publică Locală responsabilă faţă de cetăţeni.
La concurs participă numai ONG-urile din raioanele Orhei, Rezina, Şoldăneşti, Teleneşti, Taraclia
şi UTA Găgăuzia.

28
2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

Raportul financiar
pentru anul de gestiune 2011
BILANŢUL CONTABIL

la 31 decembrie 2011

ACTIVE (MDL)
Active pe termen lung
Active materiale pe termen lung 1 026 565
Active nemateriale 0.00
Active financiare 1 197 680

Active curente
Alte active curente 16 571
Creanţe pe termen scurt 530 915
Mijloace băneşti 1 026 257

Total ACTIVE 3 797 988

CAPITAL şi DATORII

Surplus (deficit) acumulat 299 437

Datorii pe termen lung


Finanţări şi încasări
cu destinaţie specială 2 691 582

Capital secundar
Granturi aferente activelor
procurate 597 332

Datorii curente
Datorii pe termen scurt calculate 209 637

Total CAPITAL si DATORII 3 797 988

29
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova 2011

Raportul privind rezultatele financiare


la 31 decembrie 2011

anii 2011 2010

Venituri

Venituri din granturi 4 467 976 2 644 793


Alte venituri 980 696 635 970
Total 5 448 672 3 280 763

Cheltuieli

Cheltuieli
administrative
şi de program 4 467 976 2 644 793
Alte cheltuieli 680 437 777 096
Total 5 148 413 3 421 889

Surplus net (deficit) 300 259 (141 126)

Rezultatul din
activitatea financiară (822) -

Rezultatul până
la impozitare 299 437 (141 126)

Cheltuieli privind
impozitul pe venit - -

Surplus (deficit) anual 299 437 (141 126)

30
2011 Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova

DONATORII ŞI PARTENERII

31

S-ar putea să vă placă și