Sunteți pe pagina 1din 1

Avizat,

Unitatea de învăţământ : Şcoala gimnazială „Titu Maiorescu” Inspector de specialitate,


Prof.
Calea Dorobanţilor Nr.163 Sector 1 Bucureşti
Tel./fax 021 / 230 16 73 e-mail: secretariat@scoala45.ro www.scoala45.ro
Nr. de inregistrare I.S.M.B.

____________/________2015

FIȘĂ DE AVIZARE
A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPȚIONAL
Anul școlar 2015-2016

DISCIPLINA:____________________________________
A. DATE GENERALE:
Denumirea/ titlul opționalului:......................................................................................
Tipul: C.D.S.
Clasa : ..........................................................................................................................
Durata: .........................................................................................................................
Număr de ore pe săptămână: ......................................................................................
Autorul programei:..................................................................................................................
Abilitarea pentru susținerea cursului/cadrul didactic care sustine cursul in anul scolar 2015/2016: ...................................
Instituția de învățământ: .............................................................................................
AVIZUL CONSILIULUI DE CURRICULUM AL ȘCOLII (C.C.Ș.)
B.Criterii și indicatori de evaluare Da Nu Da, cu recomandări
I. Respectarea structurii standard a programei în vigoare
 Argument
 Competente secifice
 Activități de învățare(cel puțin câte una pentru fiecare obiectiv)
 Conținuturi
 Modalități de învățare
II. Existența bibliografiei
III.Existenta unui suport de curs propriu
IV.Elemente de calitate
 Respectarea partucularităților de vârstă ale elevilor
 Concordanța cu etosul școlii, cu interesele elevilor si nevoile comunitatii
 Conținutul argumentului
- oportunitatea opționalului
- realismul în raport cu resursele disponibile
 Corelarea competentelor/obiectivelor cu activitățile de învățare
 Corelarea competentelor /obiectivelor cu unitățile de conținut
 Adecvarea modalităților de evaluare la demersul didactic propus

Avizul responsabilului C.C.Ș.din unitatea de invatamant (da; da, cu recomandări; nu) DA


Responsabil comisie, prof.___________________

S-au parcurs etapele de constituire a ofertei de tip C.D.Ș cu consultarea partenerilor educationali si s-au depus la portofoliul Comisiei pentru curriculum din
unitatea de invatamant documentele aferente (oferta educationala pe segmentul C.D.Ș, propunerile si optiunile elevilor/ parintilor.)

Oferta de tip C.D.Ș – optionale – a fost prezentata, discutata si validata in sedinta Consiliului profesoral al unitatii de invatamant din data de:
_____________________

Suportul de curs (propriu sau materialul rezultat ca selectie din bibliografia propusa) a fost inregistrat ca document scolar in unitatea de invatamant cu nr.
___________/____________

Avizul conducerii școlii : DA

Director,
Prof. Costea Florentina
..................................................