Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” - BUCUREŞTI

DEPARTAMENTUL DE ISTORIA ŞI TEORIA ARHITECTURII ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI „SANDA VOICULESCU”


Proiect de Conservarea Monumentelor Istorice
Facultatea de Arhitectură | Anul universitar 2017-2018 | Semestrul: II | Anul V

TEMĂ CADRU
pentru
PROIECTUL DE CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE
A. OBIECTIVELE PROIECTULUI
Proiectul urmăreşte asimilarea metodelor de cercetare, de reglementare şi de intervenţie în cazul
imobilelor cu valoare de patrimoniu situate în zone istorice protejate, în contextul evoluţiei fireşti a
oraşului, prin conservarea valorilor culturale identificate şi evidenţierea identităţii acestora în cadrul
contextului urban din care fac parte.

Proiectul este conceput ca simulare a unor lucrări de cercetare şi proiectare (de conservare-
restaurare, asanare şi eventual inserare a unor părţi noi de clădiri) şi cuprinde fazele esenţiale ale
acestora pentru intervenţia într-o zonă istorică protejată din Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti.
B. OBIECTUL DE STUDIU AL PROIECTULUI
Obiectul de studiu al proiectului este imobilul din Str. Covaci 8 (identic cu Str. Soarelui 3-5),
care în conformitate cu Lista Monumentelor Istorice a Municipiului Bucureşti din 2015 (L.M.I.-
MB 2015) este clasat ca monument istoric grupa B cu următoarele precizări:
▪ nr. crt.: 2052; cod: B-II-m-B-19712; denumire: Curtea Veche - Baia turcească; localitate:
municipiul Bucureşti; adresă: Str. Soarelui 3-5 sector 3; datare: înc. sec. XIX;

1
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” - BUCUREŞTI
DEPARTAMENTUL DE ISTORIA ŞI TEORIA ARHITECTURII ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI „SANDA VOICULESCU”
Proiect de Conservarea Monumentelor Istorice
Facultatea de Arhitectură | Anul universitar 2017-2018 | Semestrul: II | Anul V

Totodată acest imobil face parte şi din următoarele ansambluri şi situri clasate în lista mai sus
amintită cu următoarele precizări:
▪ nr. crt.: 187; cod: B-II-s-A-17909; denumire: Centrul istoric; localitate: municipiul Bucureşti;
adresă: Delimitare: la Nord - Bd. Elisabeta (de la intersecţia cu Calea Victoriei), Bd. Carol
(până la intersecţia cu str. Hristo Botev); la Est - str. Hristo Botev (de la intersecţia cu Bd.
Carol până la intersecţia cu Bd. Corneliu Coposu); la Sud - Bd. Corneliu Coposu (de la
intersecţia cu str. Hristo Botev), Splaiul Independenţei (până la intersecţia cu Calea
Victoriei); la Vest: Calea Victoriei (de la intersecţia cu Splaiul Independenţei până la
intersecţia cu Bd. Elisabeta); datare: sec. XVI-XX;
▪ nr. crt.: 188; cod: B-II-s-B-17910; denumire: Sit I; localitate: municipiul Bucureşti; adresă:
Splaiul Independenţei - str. Vasile Pârvan - str. Berzei - str. Buzeşti - str. Sevastopol - str.
Grigore Alexandrescu - str. Polonă - str. Mihai Eminescu - str. Traian - str. Popa Nan - str.
Ţepeş Vodă - str. Traian - str. dr. Maximilian Popper - str. Anton Pann - Bd. Mircea Vodă -
Bd. Corneliu Coposu - str. Halelor; datare: -;
▪ nr. crt.: 779; cod: B-II-a-B-18508; denumire: Ansamblul de arhitectură „Str. Covaci”;
localitate: municipiul Bucureşti; adresă: Str. Covaci sector 3; datare: sf. sec. XIX;
▪ nr. crt.: 2050; cod: B-II-a-B-19710; denumire: Ansamblul de arhitectură „Str. Soarelui”;
localitate: municipiul Bucureşti; adresă: Str. Soarelui sector 3; datare: înc. sec. XIX;
Trebuie precizat faptul că imobilul mai sus menţionat este amplasat în Centrul Istoric al
Municipiului Bucureşti şi se situează în zonele de protecţie ale unor imobile clasate ca monument
istoric grupele A şi B, în conformitate cu L.M.I.-M.B. 2015, fiind totodată supus şi reglementărilor
urbanistice în vigoare (P.U.Z.-Z.C.P. nr. 26 - Nucleul comercial tradiţional zona Lipscani, parte
componentă a P.U.G. - Municipiul Bucureşti şi Regulament aferent).
C. STRUCTURA PROIECTULUI
Etapa I Întocmirea bazei documentare în vederea elaborării studiului de fundamentare a
intervenţiilor pentru imobilul din Str. Covaci 8 (identic cu Str. Soarelui 3-5);
(predare parţială cu susţinere pentru etapa I în data de 16 martie)
I.a. parcurgerea, selectarea şi structurarea materialului documentar referitor la
imobilul studiat (informaţii bibliografice, date de arhivă, documente iconografice şi
cartografice, reglementări urbanistice în vigoare ş.a.);
I.b. actualizarea releveului clădirilor de pe suprafaţa imobilului (planuri, faţade,
secţiuni) cu marcarea modificărilor identificate în raport cu situaţia de la data la care
a fost realizat releveul utilizat ca material documentar.
2
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” - BUCUREŞTI
DEPARTAMENTUL DE ISTORIA ŞI TEORIA ARHITECTURII ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI „SANDA VOICULESCU”
Proiect de Conservarea Monumentelor Istorice
Facultatea de Arhitectură | Anul universitar 2017-2018 | Semestrul: II | Anul V

I.c. cercetare in situ a clădirilor de pe suprafaţa imobilului studiat şi a celor din


imediata sa vecinătate care cuprinde:
I.c.1. cartarea datelor de cercetare, prin elaborarea fişelor de inventariere a
clădirilor de pe suprafaţa imobilului;
I.c.2. elaborarea unui documentar foto cu marcarea unghiurilor de fotografiere,
care să cuprindă imagini din interiorul şi exteriorul clădirilor, imagini de
ansamblu şi de detaliu, precum şi relaţia clădirilor studiate cu vecinătatea;
Etapa II Elaborarea studiului de fundamentare a intervenţiilor la nivelul imobilului din Str.
Covaci 8 (identic cu Str. Soarelui 3-5) cu identificarea gradelor de valoare culturală şi a
tipurilor de degradări pentru componentele clădirilor, precum şi cu stabilirea
reglementărilor de intervenţie.
(predare parţială cu susţinere pentru Etapa II în data de 27 aprilie)
Definirea intervenţiilor pentru imobilul din Str. Covaci 8 (identic cu Str. Soarelui 3-5) se
bazează pe concluziile studiului de fundamentare a intervenţiilor, care cuprinde:
II.a. cercetare in situ a imobilului cu următoarele componente:
II.a.1. (pe releveul actualizat) marcarea tipurilor de degradări ale
elementelor arhitecturale şi ale decoraţiilor pentru fondul construit
existent pe suprafaţa imobilului (crăpături-fisuri, lacune, depuneri
aderente atac biologic, intervenţii necorespunzătoare etc.);
II.a.2. (pe releveul actualizat) marcarea etapelor de realizare a componentelor
fondului construit existent pe suprafaţa imobilului studiat (pe baza
analizei in situ şi pe baza cercetării documentare din Etapa I);
II.b. sinteza cercetărilor, evaluarea datelor şi reglementarea intervenţiilor cuprinde:
II.b.1. precizarea şi marcarea pe releveul actualizat a măsurilor necesare
pentru stoparea degradărilor (identificate la pct. II.a.1.), atât prin
eliminarea cauzelor care le-au determinat, cât şi prin tipurile de
intervenţii preconizate pentru diminuarea / eliminarea acestora;
II.b.2. stabilirea gradelor de valorare culturală identificate şi atitudinea
faţă de acestea. Se vor stabili gradele de protecţie corespunzătoare
pentru componentele imobilului (elemente arhitecturale, decoraţii,
spaţii interioare, spaţii exterioare amenajate şi/sau plantate) şi se vor
marca diferenţiat pe releveul actualizat următoarele grade de
valoare culturală: mare, medie, mică, lipsite de valoare culturală sau
nocive;
II.b.3. reglementarea posibilităţilor de intervenţie asupra fondului
construit de pe suprafaţa imobilului studiat în raport cu valorile
culturale identificate la pct. II.b.2. pentru componentele imobilului
(elemente arhitecturale, decoraţii, spaţii interioare, spaţii exterioare
amenajate şi/sau plantate) şi marcarea diferenţiată pe releveul
actualizat şi pe planul de situaţie al imobilului a următoarelor tipuri
de intervenţie:
• conservare-restaurare, asanare, desfiinţare, conversie funcţională
pentru corpurile de clădire existente; extindere a fondului construit, prin
intervenţii arhitecturale de inserţie integrată (cu precizarea edificabilului,
a gabaritului şi a particularităţilor referitoare la materiale, cromatică,
textură şi tipologie a elementelor de natură morfo-stilistică), precum şi
3
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” - BUCUREŞTI
DEPARTAMENTUL DE ISTORIA ŞI TEORIA ARHITECTURII ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI „SANDA VOICULESCU”
Proiect de Conservarea Monumentelor Istorice
Facultatea de Arhitectură | Anul universitar 2017-2018 | Semestrul: II | Anul V

stabilirea modalităţilor de amenajare peisageră pentru suprafeţele


neconstruite ale imobilului;
• P.U.D. prin care se stabilesc următoarele: destinaţia funcţională şi
posibilităţile de dezvoltare ale imobilului studiat în funcţie de valorile
culturale identificate, caracteristicile zonei protejate, posibilităţile de
care dispune terenul, precum şi de particularităţile vocabularului
arhitectural al imobilului studiat şi ale imobilelor învecinate cu acesta,
inclusiv caracteristicile referitoare la materiale, cromatică şi textură.
II.c. studiul istoric al imobilului (partea scrisă) cu următoarele precizări:
prezentarea cercetărilor efectuate la nivelul imobilului şi zonei învecinate,
evaluarea datelor, sinteza acestora şi reglementările de intervenţie cu
restricţiile şi permisivităţile stabilite.
Etapa III Elaborarea intervenţiei de conservare-restaurare, eventual întregirea/extinderea
fondului construit existent, cu precizarea tipurilor de intervenţie stabilite pentru
remedierea stării de degradare şi pentru organizarea funcţiunilor propuse în funcţie de
concluziile şi reglementările din Etapa II.
(predare finală cu susţinere pentru întregul proiect în data de 25 mai)
Elaborarea intervenţiei de conservare-restaurare, eventual întregirea/extinderea
fondului construit existent pentru imobilul din Str. Covaci 8 (identic cu Str. Soarelui
3-5) se va executa la nivel de proiect tehnic P.T. pe baza reglementărilor urbanistice în
vigoare, a concluziilor din studiul de fundamentare şi a reglementărilor de intervenţie
stabilite în etapele I şi II, şi va cuprinde:
III.a. partea scrisă: (text susţinut de ilustraţii)
• memoriu de intervenţie cu prezentarea opţiunilor stabilite în raport cu
doctrina de restaurare (soluţia de conservare-restaurare şi inserţie) în baza
concluziilor din studiul de fundamentare şi a reglementărilor de intervenţie
stabilite în Etapa II;
III.b. partea grafică: (toate planurile, faţadele şi secţiunile caracteristice)
• ilustrarea intervenţiei asupra fondului construit existent (soluţia propriu-
zisă care cuprinde intervenţiile de conservare-restaurare, asanare, demolare,
conversie funcţională), precum şi propunerea de intervenţie pentru
întregire/extindere şi amenajare peisageră;
• perspective caracteristice (fotomontaj) la nivelul ochiului din care să
rezulte capacitatea de integrare a intervenţiei propuse, precum şi
modalitatea de punere în valoare a fondului construit existent.
Predarea întregului proiect se va efectua pe hârtie (cu dimensiunea dosarului final
obligatoriu în format A3) şi în format digital pe DVD. Fişierele de imagini vor fi în format jpg şi
rezoluţie 300 dpi, iar cele cu text în format rtf sau pdf. Documentaţia electronică va fi
structurată pe directoare corespunzătoare etapelor proiectelor şi nu va depăşi 500 MB.
D. CONŢINUTUL PROIECTULUI
Pentru fiecare etapă a proiectului, conţinutul detaliat (texte de sinteză, scheme, planuri, faţade,
secţiuni, perspective ş.a.) şi modul de redactare (formatul planşelor, prezentarea şi scara grafică,
legende explicative ş.a.) se vor stabili de către îndrumători şi vor cuprinde toate acele componente
necesare (piese scrise, desenate, ilustraţii ş.a.) pentru explicitarea modului de elaborare al etapei

4
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” - BUCUREŞTI
DEPARTAMENTUL DE ISTORIA ŞI TEORIA ARHITECTURII ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI „SANDA VOICULESCU”
Proiect de Conservarea Monumentelor Istorice
Facultatea de Arhitectură | Anul universitar 2017-2018 | Semestrul: II | Anul V

respective în concordanţă cu cerinţele studiului de fundamentare şi ale proiectului integrat de


conservare-restaurare într-o zonă istorică protejată.
E. CRITERII DE APRECIERE
Profunzimea documentării şi a cercetării în teren (înţelegerea şi respectarea contextului urban şi
a reglementărilor existente).
Claritatea modului de reprezentare şi de susţinere a rezultatelor cercetării.
Corectitudinea şi pertinenţa soluţiilor propuse (ca modalitate de abordare în raport cu doctrinele
de restaurare, precum şi ca modalitate de integrare a noilor componente arhitecturale, prin plastica
arhitecturală specifică zonei şi rezolvarea funcţională adecvată contextului studiat).
Coerenţa şi consecvenţa abordării etapelor de studiu.
F. CONDIŢII GENERALE
Fiecare etapă a proiectului se va elabora în colective de 3 studenţi şi se va încheia cu
susţinerea lucrării de către autori în faţa comisiei de judecată şi a celorlalte echipe.
Susţinerea fiecărei etape a proiectului este obligatorie şi constituie o componentă
semnificativă din nota acordată.
Pentru promovarea proiectului sunt necesare 5 corecturi şi cel puţin o corectură pentru
fiecare etapă.
G. MATERIALUL DOCUMENTAR
Referitor la imobilul din Str. Covaci 8 (identic cu Str. Soarelui 3-5) este pus la dispoziţia
studenţilor următorul material documentar în format digital:
▪ prezentarea imobilului (material documentar pentru concursul „Clădiri în aşteptare Covaci 6-8”);
▪ documentar fotografic realizat în 2003 pentru P.U.Z. pentru Centrul Istoric al Municipiului
Bucureşti;
▪ planuri istorice semnificative pentru evoluţia zonei şi a amplasamentului imobilului studiat;
▪ documente cartografice disponibile pe site-ul: https://www.uauim.ro/departamente/itcp/documentatie/
▪ extras din P.U.Z. pentru Zone Construite Protejate parte componentă a P.U.G.-M.B. (1999);
▪ extras din P.U.Z. pentru Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti (2004);
▪ planurile topografice (sc.1:2.000 şi sc.1:500) actuale ale amplasamentului şi zonei învecinate;
▪ releveul imobilului.
Materialele documentare şi bibliografia specifică atât pentru Municipiul Bucureşti, cât şi pentru
lucrările de proiectare în zonele construite protejate, vor fi recomandate şi/sau puse la dispoziţie de
îndrumătorii de proiect.
H. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (cu referiri la zona învecinată imobilului studiat)
George D., FLORESCU, Din vechiul Bucureşti - Biserici, curţi Boereşti şi hanuri între anii 1790-
1791 după două planuri inedite (de la sfârşitul veacului al XVII-lea), Institutul de Arte Grafice
- “Lupta” - N. Stroilă, Bucureşti, 1935;
Florian, GEORGESCU, Paul, I., CERNOVODEANU, Ioana, CRISTACHE-PANAIT, Documente
privind istoria oraşului Bucureşti, Bucureşti: Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, 1960;
Constantin C., GIURESCU, Istoria Bucureştilor, Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1996;
Nicolae, LASCU, Legislaţie şi dezvoltare urbană, Bucureşti 1831-1952, Teză de doctorat, Bucureşti, 1997;
Gheorghe, LEAHU, Lipscanii - centrul istoric al Bucureştilor, Bucureşti, 1993, Editura Arta Grafică,
pp. 34-35, ISBN: 973-9010-25-3;
Cezara, MUCENIC, Bucureşti, Un veac de arhitectură civilă, secolul XIX, Silex, Casa de Editură.
Presă şi Impresariat, Bucureşti, 1997, ISBN 973-97927-6-6;

5
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” - BUCUREŞTI
DEPARTAMENTUL DE ISTORIA ŞI TEORIA ARHITECTURII ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI „SANDA VOICULESCU”
Proiect de Conservarea Monumentelor Istorice
Facultatea de Arhitectură | Anul universitar 2017-2018 | Semestrul: II | Anul V

Radu, OLTEANU, Bucureştii în date şi întâmplări, Editura Paideia, Colecţia cărţilor de referinţă,
Bucureşti, 2002, ISBN 973-596-069-9;
Gheorghe, PARUSI, Cronologia Bucureştilor 20 septembrie 1459 - 31 decembrie 1989 - Zilele,
faptele, oamenii Capitalei de-a lungul a 530 de ani, Editura Compania, Bucureşti, 2005,
ISBN 978-973-7841-45-2;
G., SEVEREANU, Bucureştii sub focul cel mare din 1847, în „Urbanismul”, 1932/IX, nr. 3-4,
martie-aprilie, pp. 87-96;
Marius, SMIGELSCHI, Să nu uităm suprafeţele orizontale, în „Arhitectura”, 1973/XXI, nr. 5 (144), pp. 39-40;
Toma, SOCOLESCU, Fresca arhitecţilor care au lucrat în Romania în epoca modernă 1800-1925,
Editura Caligraf Design, Bucureşti, 2004, ISBN 973-86771-1-4;
Nicolae, STOICESCU, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Bucureşti,
Editura Academiei R.P.R., 1960 [1961?].
Constantin, ZĂTREANU (coordonare), Noul codice communal sau Culegere de legile şi
regulamentele în vigoare, vol. II, Tipografia Carol Göbl, Bucureşti, 1888, p. 1643.
I. DESFĂŞURAREA PROIECTULUI
SĂPT. SĂPTĂMÂNA ETAPELE PROIECTULUI
I 19 feb. - 23 feb. LANSARE TEMĂ - VIZITĂ ÎN SIT
II 26 feb. - 02 mar. Etapa a I
III 05 mar. - 09 mar. Întocmirea bazei documentare în vederea elaborării
studiului de fundamentare a intervenţiilor pentru imobilul
din Str. Covaci 8 (identic cu Str. Soarelui 3-5)
IV 12 mar. - 16 mar. 16 martie - Predare parţială cu susţinere pentru etapa I
V 19 mar. - 23 mar. Etapa II
VI 26 mar. - 30 mar. Elaborarea studiului de fundamentare a intervenţiilor la
nivelul imobilului din Str. Covaci 8 (identic cu Str.
Soarelui 3-5) cu identificarea gradelor de valoare culturală şi
a tipurilor de degradări pentru componentele clădirilor,
precum şi cu stabilirea reglementărilor de intervenţie.
02 apr. - 13 apr. PRACTICĂ şi ALTE ACTIVITĂŢI DIDACTICE
VII 16 apr. - 20 apr. continuare Etapa II
VIII 23 apr. - 27 apr. 27 aprilie - Predare parţială cu susţinere pentru Etapa II
IX 30 apr. - 04 mai Etapa III
X 07 mai - 11 mai Elaborarea intervenţiei de conservare-restaurare, eventual
XI 14 mai - 18 mai întregirea/extinderea fondului construit existent, cu
precizarea tipurilor de intervenţie stabilite pentru remedierea
stării de degradare şi pentru organizarea funcţiunilor propuse
în funcţie de concluziile şi reglementările din Etapa II.
XII 21 mai - 25 mai 25 mai - Predare finală cu susţinerea întregului proiect

februarie 2018
Colectivul de îndrumare a proiectului:
conf. dr. arh. Valeriu-Eugen DRĂGAN
conf. dr. arh. Ştefan BÂLICI
conf. dr. arh. Petru MORTU
lect. dr. arh. Adrian CRĂCIUNESCU
asist. dr. arh. Ioana E. ZACHARIAS VULTUR
asist. dr. arh. Alexandra TEODOR
6

S-ar putea să vă placă și