Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba E, F
Proba scrisă la GEOGRAFIE
Geografie Generală

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 100

Harta de mai sus se referă la subiectul III A-D. Pe hartă sunt marcate cu litere de la A la F
regiuni cu un anumit tip de mediu.

A. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Peisajul tufărişurilor xerofile de tip maquis este specific tipului de mediu marcat, pe hartă, cu
litera ...
2. Tipul de mediu subpolar este marcat, pe hartă, cu litera ...
4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Pădurile etajate sunt specifice tipului de mediu marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. E 2 puncte
2. Tipul de mediu marcat, pe hartă, cu litera C se desfăşoară pe teritoriul statului:
a. Belgia b. Italia c. Republica Moldova d. Portugalia 2 puncte
3. Statul Grecia cuprinde pe teritoriul său tipul de mediu marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b.B c. D d. E 2 puncte

C. Caracterizaţi tipul de mediu marcat, pe hartă, cu litera E având în vedere:


a. două caracteristici climatice;
b. trei specii de plante;
c. două specii de animale;
d. o clasă sau un tip de sol;
e. numele a două state care cuprind pe teritoriul lor acest tip de mediu. 10 puncte

Probă scrisă la Geografie generala 1 Subiectul III


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

D. Precizati trei deosebiri între caracteristicile mediului marcat, pe hartă, cu litera B şi


caracteristicile mediului marcat, pe hartă, cu litera D.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la: climă (temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale,
amplitudine termică), vegetaţie (zonă de vegetaţie, etaj de vegetaţie, specii de plante), tipuri sau
clasa de soluri şi fertilitate.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele doua tipuri de medii vor fi tratate
comparativ si nu separat.
6 puncte
E. Precizaţi două argumente pentru a explica poziţia crescândă a Chinei în sistemul mondial
actual.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie generala 2 Subiectul III