Sunteți pe pagina 1din 18

RMre]rEA

Povesteaursuluisafeniu

Trdiaodatdin

pddurile dinEuropaunursmaregibldnd.Avea

tdri9i

ajunsetocmaila

polul

Nord,acolounde

spatelelui,auzinigterAsete.

culoareacafeleiculaptegierafoartecuriosdlnfire.Asacdintr-ozi

sehotdrisdvaddcumtrdiesc Ai alliurgi.

Strabdtumdrigi

totiurgiisuntalbi.Ursulcafeniupriveafascinatmunliidegheald 9i

zdpadaimaculatd.Deodat5,in

- Ha,ha!Ceursmurdar!

Ursulseintoarse 9i vdzuo mullimedefociamuzatecarese uitauin directialui.SeuitdgielTnstdnga,in dreapta,insdnuera

nimenipel6ngdel.

- Decinerddetiaga?intrebdmiratursulcafeniu.

- Detine!rdspunserdin

corfocile.Egtiagademurdarinc6tnu

credemcdte-aispdlatvreodatS.

- Eumdspdlin fiecarezi!ziseursulsupdratgipleca deacolo.

a

7

MerseelcemersegiseTntAlnicuun grupdeurgipolari.

- in sfArgit,fra{iimei!strigdbucuros

ursul.DecAndagteptsdvdintAlnesc!

Urgiipolariseuitardcudispretlaursul

cafeniugicelmaimaredintreeizise:

-Tunuegtide-alnostru,ardticiudat! Dacderaialbcaginoi,teprimeamin grupulnostru,daraga

- Darsunturscagivoi,set6ngui

ursuletulcafeniu. inlS urgiipolarinicinul-auauzit,cdci i-auTntorsspatelegi-auplecatingdmfati.

Ursulcafenius-aagezattristpe

"gAndea el.

unsloigilacrimimariii

curgeau

pe botic ,,Ambdtutmdrigi

lumea

ldri doarcasbmdUatlocoieas* toata

Inacesttimp,un

-

-

pinquin cusufletmareseapropiedeelgi_l

intrebddeceplAnge.

_

truropatoltur$iisuntcafeniiginudispreluimpe

Pl6ng.pentru cdtolir6ddeminegideblanamea.Lanoiin

ceicarenusuntcanoi.

Nu-timaifaceinimdrea,ameuunleacpentru tine,zrse

pinguinul.

Zicdndacestea,Tlluddeldbuldgi_l dusein

spateleunuiblocde

ghealS, undeii

.

ddduo bucatdaesdpungi_i spuse: - -

-Acumsdpunegte-te dincappdnd_n ficioiref

-

Darm-amspdlatazidimineald,ziseursuliritat.Decenume

credenimeni?

-

Fdcumitispuneucdn-aice pierde.

Fdcumitispun

UrsulcafeniusesdpuniatAtdebineincAtcl5buciiii acopereau toatdbldnila.Acumeraalbimaculat,cagiurgiipolari.Pinguinulil duse in mijloculfamilieideurgipolarigi-llSsdacolo.Ursulnostrua datse plecedarsetreziinconjuratdeceilaltiurgi.

- Undepleci?Vinosdte joci cunoil

- Ceblandalbdgistrdlucitoareai!zisealtul. Sdraculursnumaigtiacesdcreadd,insdrdmasebucurossdse joace aldturideurgiipolari.

Brusc,unblocuriagdegheald

amenintasdizbeascdsloiulpe

zbenguiauei.Simlindpericoiul, urgiipolari

searuncardin

grabd. Ursulcafeniu,nefiindobisnuitcu

vialadelaPol,rdmasenedumeiitpe

carese

apd,depdrtrindu-sein

sloi.

Inacelmomentseauziglasul speiiatal

unetursoatce. - CopilagulmeulA

rdmaspe sl

Urgiipolari seuitauunulIaaltul,dii

fata

cdutdpuiul ursoaicei.il

nimeninuindrdznisdseintoarcdin

pericolului. Numaiursulcafeniunuse

pierdu cufirea 9i

grisi dupdo

brale,darchiarin acelmomentblocul uriagdegheatd izbisloiul Si-lsfdrdmdin bucdti.Ursulsechinuiaprintre valurigi

bucdtiimensedegheatd,protej6ndpuiu

grdmadd dezdpadi,Tlludin

dinbratelelui.Dupdminuiebune,slbit deputeri, ursulreugisdsecalerepe unsloimaimaregiajunsela addpost,langeceilalliurSi.

Toliurgiipolarirdmaserdinlemnitide uimire,cdciclSbuciidesdpunsetopiserdin apdgiin falaloreradinnouursulcafeniu. Mamaursuletuluiserepezilapuiulcare steteaagdtatdegAtulsalvatoruluisdu. -Albsaucafeniu,egticelmaicurajos

urspecarel-amint6lnitvreodatd.Noitoliiti

suntemrecunoscdtoripentruexemplul pe carenil-aidat. - Nuculoareabldniiaratdcaracterul ursului,spuseriin cor 9i ceilalJiurgi, strAngAndu-ildbuta.RdmAicunoigifii orietenulnostrul Ursulcafeniumairdmaseo vremelaPol, darcurAndil apucddoruldecasegitraversd dinnoumSri 9ildri pentrua ajungeintreailui.

'::4.'

Cdrpaciul

TrdiaodatduncArpaci,omsdrman,caredinzori

9i

p6nd-n

asfinlitpeticea incSlldri.Degimuncaluierapldtitdfoarteprost,

carpaciuleramultumitcdarece punepemasdfamiliei.Astfelcd

omulc6ntacuveseliegimunceacusporcdteraziuade

Vecinulsduerabancher,omgcolitgifoartebogat.Degrijabanilor

nupreaputea sd seodihneascd,iardecdntatnicinu putea fi vorba.Agacd noaptede noapteseintorceade peo partepe alta,

lungd.

pdnispredimineald. 9i

elsi alipeascd,il trezeacdrpaciulcu cAntecelesale.

candreugea

{rr-

Bancherul,curiosdeundevineatatabunedispozitie,il chemd intr-ozi pec6rpacigi-lintrebd:

- BddieStroe,tetotaudcantandin fiecarezi.CareestecAgtigul tduintr-unan? CArpaciulridicddinumerigirdspunse:

- Eunusuntobignuitsd-minumdrvenitulziginoapte.insd

incercsi lin debanicasdamdeazipem6ine 9i suntfoartefericit

dacepunmdcaro p6inepemasd.

- DarcAtcAgtigipezi?

- Uneorimaimult,alteorideloc.Maipicdceva 9i botezurisaude lavreoonomasticd.Decinu md

delanunti,

potplAnge

Bancherula rdmasimpresionatde simplitatea cdrpaciului 9i i-adato sutddegalbeni.

t^@\

.

,--{r

L".

r

lt

.

.::::.

::.:.:

:.:.

BadeaStroeii multumegtebancherului

pentru ddrniciegiigi

ascundegalbeniiin pivnitS. Dinaceaclipda dispdrutgic6ntatul 9i veseliacArpaciului. NeamdeneamulluinuvdzuseatAtabdnetlaunloc.Sdrmanulom

igiverificadecAtevaoripezicomoara,iarnoapteanuputeadormi

degrijahotilor.Inscurttimpc6rpaciulajunsecao

incercdnatgisuspicioscutoatdlumea. Inceledinurmd,realizAndcdgumaipoate continuaaga,ii

umbrd,erapalid,

duse

bancheruluigalbeniiinapoi.Astfel

redeveniomulsdrman,darvoiost:,,,.

9i fird griji.

Porumbelulgifurnica

Erao

vardcdlduroasd. Unporumbel insetatmergelapAr6u

s5-9ipotoleascb setea.Acolo,in mijloculunuivArtej,vedeo furnicd

ce sezbdteasdscape.Fdrdsd steapegAnduri,porumbelul ii aruncenigtepaie decereale 9i o ajutdsd ajungdla mal,scdpAnd_o de lainec.

Nudupdmulttimp,unomlihnitde

vAndtoare. Oricevietatearfi

Darsdrmanulomnugdsegte

niciunv6natgiseintoarce

foamepornegte cuarculla fostbunddepus inoald.

Launmomentdat,veoepe campunporumbel cargciugulea

greunte. Omulochegtegisepregetegte sdtragd.insdchiaratunci,furnica

salvatddeporumbel il

cestape sdgeatd.Omultresare siastfel

pigcd dedegetul

orbulgivulpea

intr-ozi,uncorbstdteacocolatpeo creangdinaltda unui

cagcavalde lao st6nddin

stejar.Reugisesafureo bucatdde

apropieregitocmaise pregdtea sd o savureze. Atrasdde miros,cumdtravulpeseapropiecu pagimicide copac.Acumeramomentuls5-gidovedeascdgiretenia bine cunoscutd 9i sd-lpdcdleascdpecorb.Cuglasmieros,vulpea

spuse:

- MdriaTa,ainigtepene superbe,negrecasmoala,cioc

impundtorgigheareputernice.Demultnuammaivezuto

pasdre

agafrumoasd.Dacdaiavea 9i glasul melodios,aifi cuadevaratcea

maiinzestratdzburdtoare.

\_z/

Corbul,infumurat,numaistdpegAndurigideschidepliscul si-gi aratemdiestria.Cagcavalulcadegivulpeail Tnghitecu poftd, zicand:

- Bade,decande lumeagipdm6ntul, lingugitoriitr5iescbinepe seamacelorcarevorsd primeascd laudenemeritate.Sd nu-tipard rdude bucatadecagcaval,lecliapecareai primit-o e multmai prelioasS. Degeabamureacorbulde ciudd,acumnumai putea face nimic.Dargi-apromis cain viitorsdfie multmaiatentgisd numai plece urechealalaude.

fi-4i

$*

ill

b. ,#ffi

- *

intr-oziinsoritd,uniepurestdtealungitin fAn.Sesdturasede vialaluideiepure,mereucufrica-nsAn,mereucuurechileciulite.

,,Noisuntemcelemainedreptdtiteanimale,cugetaurecheatul. Nuputemsdron!5imlinigtilimorcovi,cdcioriceadieredevAnt,

oricezgomot,nepunepefuga.lardedormit

ochiiintredeschigigiurechilelapAnda."

dormimiepuregte,cu

AgagAndea -urecheatul

nosiru,c6ndauziin apropiereun

zgomotcadepa$i.Fricosulo lu6lagoandcadinpugcd 9i

trecupel6ngdiazuldinapropiere,toatebroagteledepemalsdrird

in aod.

cAnd

leourelerimase

-

Decigialtorale miratpe loc,seoglindiTnapdgizise:

estefricdde mine,nusunteucelmaifricos

animal fle pepdmAnt.PAndlaurmdnue chiaragade rdusdfii

repure

Cocogulgivulpea

OvulpefldmAnddcdutademAncare.Vedeuncocogcocolat

S?r9 inaltgisegAndegte cumsd_lfacdsbcoboaredeacoto.

-

Frate,mdbucurcdsuntprima careteanun!cds_afdcutpace

buniinlelegere,idrd

pg un

)rreara t$tsubliazaglasulgispune:

intreanimale.Deacumvomtrdiimpreund,in

senemaifiefricduniidealtii.Coboarddeacoto,sanbimiOrafgam

canigtefrati!

C.o9ogul,stAndpeg6nduri, o

- Intr-adevdrimiaducio

salutdgi_ispune:

vesteminunatd! probabil cdgiceidoi

ggari,carealeargdinsprenoi,neaducaceiagivestebund.Cobor

Tndatdsdneimbrdligdmcutolii.

Vulpea,auzindacestea,o

uitAndgidefoamegidefrdtie.

ialagoand m6nc6ndpdmAntul,

Cocogulceliste!rAdeain ceamaigireatd dintreanimale.

sinealuicda reu$itsd pdcdleas

pe

Plugarulgifiii sii

A fostodatdunom,plugar de meserie,cdruiai

se apropia

sf6rgiiul.ToatdvialaomulmuncisecudragpdmAntul 9i asigurase

familieitoatecelenecesareunuitraidecent. Simlindcd numaiaremultdetrdit,plugarul igichemdbdieliila cdpdtAi 9i lespuse:

,

- Dragiitatei,pdmdntulnostrue binecuvAntat.Sdfacelibinesd nuil instrdinati,cdciin ele ascunsdo comoard"Stiuastadelatatdl meu,darnugtiuundeanumesegdsegte. Voiavegigrijdsdarali,sd

sapali 9i sdcultivatigiceamaimicdpalmddepdmAnt.Nuse

cAndgiin ce loco sdgdsilicomoara.

$iie

Bdtrdnulplugarsestinseimpdcat 9i senin.Fecioriilui,care oricumnusesperiaude munce,s-auapucatnerdbddtorisd cautecomoara.Au aratgi au cultivatpemantulgi acumardtaca

uncouigorderai.Miresmelegiculorileitiimbdtausimturilegiiti

mAngAiauprivirile. C6ndsoareleverii 9i-a maidomolitvdpaiagivremea recolteiseapropia,belguguldomneaoriundeili intorceai privirea.Roadeleparguiteagteptausdfieculeseiarbdie{ii priveaumdndrilarezultatulmunciilor.Atunciauintelesvorbele plinedeintelepciunealetatSluilorgigi-audatseamacdceamai pretioasecomoaraestemunca.

mw|lneMgc@itr

,o-4]fl*@tr

I

Evaluare