Sunteți pe pagina 1din 7

SARGETIA

.\CL\ MUSEI DEVENSJS

SUMARUL
Vulumclor I-IV (1937-1966)
Volum Pag.
--- Floca Octavian, Prefa\ă I
-- Floca Octavian, Prefaţă III
-- Acad. Daicoviciu
Constantin, ln loc de µrefată IV

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE

-- Vlassa Nicolae, Douăsprezece figurine cu cap mobil


de la Turdaş TV 9
Douze statuettes it tete mobile de
Turdaş
-- Nestor Ion, Sabia de bronz de la Boiu 15:3
Das Bronzeschwert aus Boiu.
- Rusu Mircea, Depozitul dt' bronzuri de La Balşa. IV 17
Le depât d'objets en bronze de Balşa.
- Floca Octavian, Statuilf' primitive antropomorfe de
la Baia de Criş. IV 41
Les statuets µrimilives anthropomor-
phes de Baia de Criş.
- Muga Marius, Cercetări şi comentarii privitoare la
localiL:arPa Sarmizegetusei. II 151
Untersuchungen und Erlăuterungen
hinsichtlich dn Lage von Sarmi-
zegetusa.
Valea Mircea - Aşezarea dadl'ă de la Cîmµuri Sur-
Mărghitan Liviu, duc. IV 65
L'etablissement dace de Cîmpuri Sur-
duc.
- Bălan Traian, Tezaurul de monede dacice de la
Bozeş IV 51
Le tresor de monnaies daces de Bozeş.
- Vulpe Radu, Capturarea surorii lui Decebal. IV 75
La capture de la soeur de Decebal.
- Russu I. I„ Cornurile regelui Decebal.
Le tresar du roi Decebale.
- Russu I. I„ Daco-geţii în Dacia romană. III 39
Les daco-getes dans la Dade rnmaine.
Daicoviciu Const. - Mausoleul Aureliilor de la Sarmize-
Floca Oct„ gelusa.
Das Mausoleum der Aurelier von
Sarmizegetusa.
- Daic'1viciu Const„ Templul maurilor din l\Ucia. II 117
Templum deorum Maurorum Mici-
ensium.
- Floca Octavian, O nouă villa suburbana în hotarul
Sarmizegetusei. 25
Eine neue villa suburbmrn am
Sarmizegetusa geblet.

663

www.mcdr.ro / www.cimec.ro
Volum Pag.
-- I'loca Octavian, Un non tezaur monetar şi o nouă
aşezare străveche pe teritoriul
regiunii Hunedoara III 11
Un nonveau tresor monetaire et un
l;tablissernent anqien sur le ·ler-
ritoire de la region Hunedoara.
-- Floca Octavian, Sistemele de !nmorm!ntare din Da-
da superioară romană. II
Griiberarlen im oberen romischen
Dacien.
-- floca Octavian, Descoperiri arheologice în ţinutul
Hunedoarei. 57
Arhcaeologische Ausgrabungen in
Hnneader Comital.
-- Ferenczl Alexandru, Relieful de la Grădiştea Muncelului
păstrat în Muzeul din Deva 111
Ein Dakisches Relief aus der Daken-
bur von Grădiştea Muncelului.
- !\Iacrea Mihail, Urme romane în regiunea cetăţilor
dace din munţii Hunedoarei II 127
Romische Reste in der Umgebung der
dakischen Burgen bei Orăş-
tie - Broos.
-- Goslar Nicolae, Inscripţii şi monumente din Germi-
sara III 57
Inscriptions et monuments de Ger-
misara.
- Acad. Daicoviciu Unele consideraţii cu privire la et-
Constantin, nogeneza poporului român. III 5
Quelques considerations sur l'ethno-
genese du peuiple roumain.
- Horedl Kurt, Ţinutul hunedorean în secolul IV-XII. III 101
D.1s Gebiet von Hunedoara im IV-
XII. J ahrhunderl.

ISTORIE MEDIE
·- Anghel Gheorghe, Un tezaur de monede de argint din
secolul al XVl-lea, descoperit la
Lăpuşnic (r. Ilia). IV 109
Un tresor de monnaies d'argent du
XVI-eme siecle trouve a Lăpuşnic
(r. Ilia).
- Basa Beniamin, Contribuţii la cunoaşterea situaţiei şi
a frămînlărilor ţărăneşti din co-
mitalul Hunedoarei în preajma
răscoalei ţăranilor din 1784, de
sub conducerea lui Horia, Cloş-
ca şi Crişan. IV 125
Contributions a la connaissance de la
situalion sociale el des agilations
paysannes dans le comital de Hu-
nedoara, a la veille de la revolte
des paysans de 1784, sons Horia,
Cloşca et Crişan.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro
Volum Pag.
- Schilling Roland, Despre unele aspecte ale producţiei
fierului în Hunedoara în prima
jumătate a secolului al XIX-iea.
(Pe marginea unui raport al ad-
ministarţiei din ·anul 1827 1) IV 137
<Juelques aspects de la production
du fer a Hunedoara dans la pre-
miere moitie de XIX-e siecle (En
margc d'un rapporl de 1327 de
I' Adminislralion ).

ISTORIE MODERNA ŞI CONTEMPORANA


- Enea Constantin, Cîleva dale privind lupta revoluţio­
nară a muncitorilor din regiu-
nea Hunedoara (1914-1918). IV 147
Quelques donnees sur la lutte revo-
lutionnaire des ouvriers de la
region de Hunedoara (1914-1918).
-- Valea Mircea Conlribulii la cunoaşterea situaţiei
Enea Const. şi materiale şi a lrămintărilor ţă­
Ioniţă <:iheorghe, rănimii hunedorene în timpul pri-
mului război mondial. IV 161
Contribulions ă. la connaissance de
la situalion materielle et des
mouvements paysans de Hune-
doara pendant la premiere gu-
erre mondiale.
-- B11s11 Beniamin, Contribuţii la cunoaşterea mişcării
muncitoreşti din regiunea Hune-
doara în perioada stabilizării re-
lative a capitalismului. III 173
Contributions ă. la connaissance des
mouvements ouvriers, de la re-
gion Hunedoara, dans la periode
de la stabilite relative du capi-
lalisme.
- Fr!!.tllli Ion, Dale privind situaţia maselor popu-
lare din fostul judeţ Hunedoa-
ra în perioada crizei economice
din 1929-1933. IV 179
Dales sur la situation des masses
populaires 1. de I' ancien district
de Hunedoara durant la perio-
de de crize economique de 1929-
1933.
- Ionltii Gheorgl1e I., Incheierea acordului de la Ţebea
( 1935) moment important în lupta
P.C.R. pentru crearea Frontului
Popular Antifascist. IV 203
La conclusion de l'accord de Ţebea
(1935) moment important de la
lutte du P.C.R. pour la creallon
du Front Populaire Anti-fasciste.
- Constantin Glemente, Din lirica Frontului Plugarilor IV 193
Sur la poesle dans le Front Paysan

www.mcdr.ro / www.cimec.ro
Volum Pag.
ŞTIINŢELE NATURII
- Lepşi I., Gheata, suspensiunile şi spuma Mu-
reşului 45
Das Eis, die Suspensionen und der
Schaum des Muresch-Flusses.
-- Lep~i I., Despre temperatura Mureşului. 93
Temperalurmessungen am Flusse Mu-
resch.

MUZEOGRAFIE
- Floca Octavian, Indrumarea oamenilor muncii ln llm-
pul vizitării muzeelor. III 187
La guidage des visiteurs dans Ies
rnusees.
- Basa Beniamin, Muzeul memorial „Aurel Vlaicu" III 199
Le musee commemoratlf „Aurel Vlalcu •.

l!TNOGRAFIE
- Nicolae Dunăre, Sate din Zăra11J srecializate ln meş-
teşuquri tărăneşli. III 117
Villaqes de Zarand Stpeclaliscs dans
Ies mctiers · paysans.
-- Valeriu llulllră, Contribuţii la studiul instalatiilvr
tehnice ţărăneşti din reqiunea
Hunedoara. IV 211
Contributions a l'etude des installa-
tions techniques paysannes de
la reqion de Hunedo.ara.
- Nicolae Dunlire, Portul popular din Ţara Zărandulul IV 227
Le costume populaire du Pays de
Zar'8nD

www.mcdr.ro / www.cimec.ro
SU MA H

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE


Pag.
Li7,,•iu Mărghit.rn, O nouă aşezare ncolitil'ă pc Valea Murc~ului 7
fo,111 Alde.i, O statuetă cu (.lp mobil de la Pctreşti . 11
Bcniami11 !Jas.1, O aşezare de la sfîrşitul epocii bronzului . 15
Liviu Mărghitan, Despre o veche descoperire arheologică din sudul judeţului
Hunedoara . 23
/Je11iami11 Basa. Depozitul de obiecte de bronz de ila Ra.polt . 31
Oc/<17,,'ian Floctt, Pagus Miciensis . . . 49
!. Winkler, L. Cbiţu. „ Vili a rustica" de la Aiud. Cîtcva observaţii pri vin<l "villac-lc
nisticae" din Dacia Superior . . . . 59
I. I. Rusu, Tnsc.ripţii romane din judeţul Hunedoara 87
Volkcr W ollma1111, Monumcme sculpturale din Germisara 109
Octavian Floca, Amfiteatrul militar de la Miria • 121
V11le11ti11, Vasiliev,

ISTORIE MEDIE

Gheorghe Angbel, Date noi În legătură rn apeductele medievale de la Alba Iulia 155
Rodica Irimescu Sof runi, Tezaurul feudal, din secolul XVII-XVIII de la Geoagiu . 165
I
Traian Bel lan, f Atacul asupra Devei În timpul răsc"oalei populare din
1784-1785 . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Liviu Bote7.an, Contribuţii la studiul organizării sesiilor iobăgeşti din comi-
tatul Hunedoara la Înc"cputul secolului al XIX-iea . . . . 195 -
Rof,1ml Schilli11g, Din lupta muncitorilor de pc domeniul Huncdoa.rei Împotriva
exploatării, În prima jumătate a secolului ;ii XIX-iea . 215

ISTORIE MODERNA ŞI CONTEMPORANA

Liviu Maior, Aspecte ale desiă~urării revoluţiei din 1848-1849 În com1-


tatul Hunedoara . . . . . . . . . . . . . . . 227 ...,.
Georgina Suciu, Cîteva documente inedite cu referire la evenimentele petre-
Octavian Rotaru., cute În anul 1848 la Zlatna . . . . . . . . . . . 235
Ton Lungu, A,pcctc ale Începuturilor revoluţiei industriale în mineritul
'din Valea Jiului . . . . . . . . . 243
Ion Muntea11u, 1Contribuţia ţă~ănimii l.i cucerirea independenţei . . . . . 251
Gelu Neamţri, Din lupta intelectualităţii hunedorene Împotriva dualismului
.rnstro-ungar (1881-1883) . . . . . . . . . . 265
Ion Poporogu, Din istoricul exploatării miniere şi Începuturile luptei revo-
luţionare a minerilor din Lupeni . . . . . . . . . 285
Nicolae Ciachir, Traian Vuia neobosit luptător pentru unitatea naţională . 295
Vasile Radu,
P. Cinghiţă,
ÂMcl Decei, Procesele vcrb.ile aJt'. şedinţelor Consiliului Naţional Român
die Deva şi alte documente privind comitatul Hunedoara În
anii 1918-1919 . 311

667

www.mcdr.ro / www.cimec.ro
Pag.
Nicolae Toderici, Situaţia minerilor din Valea Jiului. (Unele aspecte din pe-
Ion Stepanescu, rioada 1929-1933) . . . . . . . . . . . 379
Ion Poporogu, Contribuţii la cunoaşterea grevei minerilor de fa Lupeni din
august 1929 . . . . • . . . . . . . . . . . 393
N. Toderici, Din eforturile pentru organizarea muncitorilor băieşi. "Uni-
P. Munteanu, unea muncitorilor din industria minieră din Rominia" . . . 401
Gheorghe /. lo11i(,'i, Partidul comunist, În fruntea luptei dusă de forţele patriotice
Mircea Valea, din Rominia În anii 1933-1944, pentru apărarea drepturilor
şi libertăţilor democratice, Împotriva primejdiei fasciste, pen-
tru apărarea integrităţii teritoriaile, a independenţei şi suve-
ranităţii ţării . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Ion Frăţilă, Contribuţii documenta.re la lupta muncitorimii hunedorene
Împotriva fascismului şi războiului . . . . . . . . . 437
Vasile Radu, Contribuţii la cunoaşterea situaţiei social-politice a maselor
muncitoare din fostul ţinut Mureş În timpul dictaturii regale 449
Ilie Avr,1m, Aportul frontului plugarilor la lupta maselor muncitoare
hunedorene pentru transformări democratice (23 august
1944-6 manie 1945) . 463

CULTURA

Cornel Stoica, Contribuţii la cunoaşterea dezvoltării învăţămîntului În


Mircea Valea, ţinutul Hunedoarei de-a lungul vremurilor . . . . . . . 471
Vasile Schiopu, Contribuţii la cunoaşterea şcolilor regimentului I romlnesc
Rodica Irimescu Sofroni, de graniţă de la Oria~ . . . . . . . . . . . . . . 495
Constantin Clemente, Mihai Eminescu la Alba Iulia şi În tipăriturile Orăştiei . . 505
N. Ciachir şi V. Radrt, Mărturii despre Mihail Kogălniceanu, Spiru Haret, Aurel
Vlaicu şi Octavian Goga . 511

ETNOGRAFIE

Valeriu Butură, Construqii şi insta1aţii ţărăneşti din judeţul Hunedoara În


seeţia în aer liber a Muzeului etnografic al Transilvaniei
din Cluj . . . . . . . . . . . . . 519
Cornel /rimie, Tipuri tradiţionaile de instalaţii tehnice populare În zonele
sudice ale fostei regiuni Hunedoa.ra . . . . . 531
Nicolae Dunăre, Ţesături şi alesături populare din Ţara Zarandului 549
Maura Dunăre,
Ion Valeriu Todea, Ţinătoarele de praf de puşcă din coarne de cerb . 577

ŞTIINŢELE NATURII

Iustinian Petresert, CÎteva consideraţii asupra florei tortoniene de la Tîmpa 585


Anişa Nuţu,
Stefan Schreiber, Rarităţi În flora dealurilor Devei . 589
Anişa Nuţu,
Elena Poporog11, Conu·ibuţii Ia cunoaşterea faunei de protozoare din minele
de cărbune din bazinul Petroşani . 603

668

www.mcdr.ro / www.cimec.ro
Pai.
Elena Poporogu, Prezcnp lui Ursus Spebcus Rosenm În peşterea Roşia din
Valea Jiului . . . . . . . . . . 609
Cornel Stoica, Izvoare minerale 1n depresiunea Băiţa . . . . • . . . 621
B1tjor Vu/cu, Conţinutul apelativului „deal" şi tipuri de deal 1n termino-
logia geografică populară din Împrejurimile Orăştici . . . 625

NOTE:

Ion Frăţilă, O valoroasă contribuţie la cunoaşterea luptei p.roletariatului


Tiberiu Istrate, Din trecutul de luptă al ţărănimii hunedorene
Liviu Mărghitan, Obiecte recent intrate în colcqiile Muzeului Judeţean Hunedoara -
Ioan Andriţoiu, Deva
Gheorghe Armăşesrn, O formă eficientă În activitatea educativă de masă --- caravana
muzeistică
Ioan Andriţoiu, Sumarul volumelor I-IV (1937-1966)
IOAN ANDRIŢOIU

www.mcdr.ro / www.cimec.ro