Sunteți pe pagina 1din 2

Odată cu „Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români Aparţinând Minorităţii

Romilor pentru perioda 2012-2020“, au fost decise şi ţelurile, politica şi măsurile pentru perioada de
finanţare 2014-2020297. Anumite politici selecţionate au fost completate prin intermediul sugestiilor
incluse în documentele de planificare ale comunelor, alte politici au fost derivate din experienţele
altor state membre.

Politici: Asigurarea accesului egal, gratuit şi universal la educaţia de calitate la toate nivelurile în
sistemul public de învăţământ

 Promovarea educaţiei incluzive în cadrul sistemului educaţional, prevenirea segregaţiei şi a


discriminării 293 Item 294 Item 295 Item 296 Analiza pentru perioada programului 2014-2020,
antreprenoriat şi economie socială 297 Politicile şi măsurile amintite sunt extrase din „Strategia
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru
perioda 2012-2010“. Acest lucru se aplică şi asupra altor domenii de acţiune: servicii sociale,
sănătate, locuire, ocupare etc. „STUDIU PRIVIND COMUNITĂŢILE DEFAVORIZATE (ROMI) DIN
REGIUNEA CENTRU” 187

 Îmbunătăţirea participării şcolare la toate formele de învăţământ a persoanelor de etnie romă

 Reducerea analfabetismului şi a abandonului şcolar

 Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii culturale (limbi, obiceiuri, patrimoniu) a minorităţii


rome Măsuri: Alocarea de locuri speciale pentru candidaţii romi la admiterea în liceu, în învăţămantul
profesional şi superior

 Crearea reţelei de inspectori şcolari pentru probleme educaţionale ale romilor

 Continuarea programelor de formare şi pregătirea mediatorilor şcolari, sprijinirea specială a


activităţii mediatorului şcolar în special în vederea reducerii abandonului şcolar

 Asigurarea educaţiei preşcolare de calitate şi accesibile

 Activităţi extraşcolare (culturale, sportive) organizate în şcoli

 Continuarea programului „Şcoala după Şcoală“, „A doua şansă“ şi alfabetism funcţional

 Formarea şi angajarea profesorilor de limba romani

 Implementarea curriculumului pentru limba romani

 Grădiniţe de vară şi tabere pentru copiii romi

 Identificarea problemei segregării şcolare cu un caz de discriminare şi luarea primelor măsuri


împotriva segregării scolare

 Crearea bazei legale, metodologiei şi a curriculumului pentru Programul „A doua şansă“

 Realizarea emisiunilor de radio şi TV, a literaturii romani şi publicarea mai bună a rezultatelor

 Dezvoltarea proiectelor teatrale