Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea TRANSILVANIA din

Brasov

Facultatea de Alimentatie si Turism

Analiza diagnostic a Companiei


SC ADMET S.A.

Student:Cristina
Specializarea: IMAPA
Grupa: 8LF142
Anul: IV
Prof . Coordonator: Nicolae BOIAN

Brașov 2017-2018
CUPRINS
CAPITOLUL I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE ÎNTREPRINDERE...................................................3
I.1. Prezentarea societății..............................................................................................................................3
I.2. Scopul analizei.......................................................................................................................................3
CAPITOLUL II. MODEL DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC...............................................................................6
II.1.Criterii de analiză diagnostic financiară.................................................................................................6
II.2. Importanța criteriilor alese....................................................................................................................6
CAPITOLUL III. ANALIZA DIAGNOSTIC...................................................................................................8
CAPITOLUL IV- Calculul notei de diagnostic financiar......................................................................................13

2
CAPITOLUL I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE ÎNTREPRINDERE
I.1. Prezentarea societății

Nume Firma: SC ADMET S.A.

Cod Unic De Identificare: 1628551

Nr. Registrul Comerțului: J17/18/1991


Stare Socială: Înregistrat din 1991
Anul Infiintarii: 1991
Cod Caen: 4672
Tip societate : Societate pe actiuni
Tipul De Activitate: Comert cu ridicarea produselor si minereurilor metalice

I.2. Scopul analizei

INDICATORI 2013 2014 2015


FINANCIARI
Cifra de afaceri 511360 1046385 833621
Rezultat (profit) -278468 -131043 34580
Capitalul propriu 4317363 5340502 5375082
Chelt.cu personalul 154361 152433 109015

 Se poate constata o creștere a cifrei de afacere pe parcursul celor 3 ani, respectiv o creștere a
vânzărilor acestei companii;
 De asemenea, analizând și situația capitalului propriu al companiei, se poate observa o
creștere a acestui indicator;
 Rezultatul companiei in 2013 si 2014 a fost negativ dar in 2015 este unul pozitiv.
Având în vedere aceste situații, putem spune că scopul analizei diagnostic este optimizarea
întreprinderii.

Situațiile financiare în ultimii 3 ani

BILANŢ FINANCIAR
3
2013 2014 2015
ACTIVE IMOBILIZATE 4832137 5615376 5337264
Imobilizări necorporale - 2318 1500
Imobilizări corporale 4831987 5612908 5335764
Imobilizări financiare 150 150 -
ACTIVE CIRCULANTE 764252 693974 394729
Stocuri 545307 371786 150575
Creanţe comerciale și similare 207046 161448 202903
Investiţii pe termen scurt - - -
Disponibilităţi băneşti 11899 160740 41251
CHELTUIELI ÎN AVANS 8594 4468 6929
OBLIGAŢII PE TERMEN SCURT 1242871 973316 363840
Datorii pe termen scurt 1242871 973316 363840
Împrumuturi pe termen scurt - - -
DATORII PE TERMEN LUNG - - -
PROVIZIOANE - - -
VENITURI ÎN AVANS 44749 - -
CAPITAL PROPRIU 4317363 5340502 5375082

CONT DE REZULTAT
2013 2014 2015
CIFRA DE AFACERI NETĂ 511360 1046385 833621
Producţia vândută 511360 1046385 833621

4
Vânzare mărfuri - - -
Subvenţii de exploatare - - -
Variaţia stocurilor - - -
Alte venituri din exploatare 277192 148769 16750
VENITURI DIN EXPLOATARE 788552 1195154 850371
Cheltuieli cu materiile prime şi materiale 163709 69249 35928
Alte cheltuieli materiale 5026 18884 9832
Cheltuieli cu energia şi apa 66885 60038 13506
Cheltuieli cu mărfurile - - -
Cheltuieli cu personalul CF 154361 152433 109015
Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele - - -
Cheltuieli cu prestaţiile externe 233151 377424 312688
Cheltuieli cu impozite, taxe, vărsăminte 69892 103987 91897
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 1067070 1326201 815791
REZULTAT DIN EXPLOATARE -278519 -131047 34580
Venituri financiare 50 4 -
Cheltuieli financiare - - -
REZULTAT FINANCIAR 50 4 -
REZULTAT CURENT
Venituri extraordinare - - -
Cheltuieli extraordinare - - -
REZULTAT EXTRAORDINAR - - -
VENITURI TOTALE 788602 1195158 850371
CHELTUIELI TOTALE 1067070 1326201 815791
REZULTAT BRUT -278468 -131043 34580
Impozit pe profit 0 0 0
REZULTAT NET -278468 -131043 34580

CAPITOLUL II. MODEL DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC

5
II.1.Criterii de analiză diagnostic financiară
Diagnosticul creşterii economice:
Diagnosticul cifrei de afaceri
Diagnosticul valorii adăugate
Diagnosticul rentabilităţii activităţii:
 Diagnosticul rezultatului
 Diagnosticul rentabilităţii comerciale
 Diagnosticul rentabilitatii economice

Diagnosticul echilibrului financiar:


 Diagnosticul bilanţului financiar
 Diagnosticul situaţiei nete

II.2. Importanța criteriilor alese


Coeficient de
importanta
Nr.
Criteriu Justificare
Crt.

Pentru planul de optimizare nerealizarea acestui criteriu nu


este un impediment deoarece se observa din situatiile
existente metinerea cat de cat constanta a acestui indicator,
1 Cifra de afaceri 2
insa nu trebuie neglijat pentru a nu crea probleme in planul de
optimizare.

Reducerea cheltuielilor este obiectivul principal al


Valoarea planului de optimizare. Nerealizareea indicatorilor
2 adaugata 5 valorii adaugate poate determina decizia de nepunere
în practică a planului de optimizare.

Indeplinirea acestui criteriu nu este prioritara in planul de


imbunatatire a activitatii intrucat exista un echilibru al
activelor, dar ca si restul indicatorilor nu trebuie neglijat.
3 Bilanț financiar 2

6
Daca rentabilitatea economica va creste, aceasta va contribui
la majorarea profitului. Dacă acest criteriu , nu prezintă e
creștere , rezultatele planului vom fi amanate în timp

4 Rentabilitatea 1
economica

Rezultatul influenteaza o latura importanta a afacerii


pentru ca de aici reiese profitul firmei. Nerealizarea lui
duce la esecul planului de optimizare.
5 Rezultatul 5

Rentabilitate Dacă acest criteriu , nu prezintă o creștere , rezultatele


comerciala planului vor fi amanate în timp.
6 2

Daca prin planul de optimizare situatia neta nu se


imbunatateste, interesul investitorilor pentru aplicarea
7 Situatia neta 2 planului de optimizare poate sa scada.

După alegerea criteriilor, importanța lor pentru succesul planului de dezvoltare a fost
justificată în conformitate cu tabelul de mai jos:

Gradul de importanţă Consecinţele neîndeplinirii criteriului fi

Foarte important Extrem de grave la nivel de întreprindere 5

Major Grave, cu efect sectorial 2

Secundar Izolate, la nivel compartimental 1

7
CAPITOLUL III. ANALIZA DIAGNOSTIC
Diagnosticul cifrei de afaceri
INDICATORI UM 2013 2014 2015 2015/2014
Cifra de afaceri totală CA 511360 1046385 833621 1,255229
Producția vândută QF 511360 1046385 833621 1,255229
Costuri Fixe CF 826797 1069069 796121 1,342847
Costuri variabile CV 168735 88133 45760 1,925983
Cifra de afaceri critică CAcr 1233975,66 1174801,09 846937,23 1,387117
Coeficient siguranță Ks 0,41 0,89 0,98
cifră de afaceri 0,908163
Indice cifra de afaceri % - 204% 79% 2,582278
Ritmul mediu de % - - 79,38
creștere în ultimii 3 ani
Nr mediu de salariati Ns 6 6 5 1,2
Productivitatea muncii Ws 85226.66 174397.5 166724.2
salariate 1,046024

Calificativ 3 - Adaptare la limită


Pe parcursul perioadei analizate cifra de afaceri a avut o crestere in 2014 cu aproximativ
50% si in 2015 o usoara scadere, avânt un coeficient de siguranță mai mic decât 1,50. Având în
vedere observațiie de mai sus consider ca interpretarea se află intr-o situație de adaptare la
limită , insă se bucură în continuare de poziția sa pe piată.

Diagnosticul bilanțului financiar


INDICATORI UM 2013 2014 2015 2015/2014
Active imobilizate Ai 4832137 5615376 5337264 0,950473
Active circulante din
Acirc
care: 764252 693974 394729 0,568795
Stocuri S 545307 371786 150575 0,405004
Creanțe C 207046 161448 202903 1,25677
Cheltuieli în avans Ch avans 8594 4468 6929 1,550806
Active totale At 5604983 6313818 5738922 0,908946
Obigații pe termen scurt Dts 1242871 973316 363840 0,373815
Obligații pe termen lung Dtl - - - -
Capital propriu Kp 4317363 5340502 5375082 1,006475
Rata activelor imobilizate RAI % 86% 89% 93% 1,044944
Rata activelor circulante RAcirc % 86% 89% 93% 1,044944
Rata stocurilor RS % 10% 6% 3% 0,5
Rata creanțelor RC % 4% 3% 4% 1,333333
Rata stabilității financiare RSF % 78% 85% 94% 1,105882

8
Rata autonomiei globale RAG % 78% 85% 94% 1,105882
Rata îndatorării globale RÎG % 22% 15% 6% 0,4
Rata datoriilor pe termen
RDts % 22% 15% 6%
scurt 0,4

Calificativ 4 – Adaptare bună


Stabilitate financiara bună , rata stabilității financiare este buna , mai mare de 50 %. Autonmia
financiară este bună deoarece rata autonomiei gobale crește , dar sub 10 % și are valori peste 50
%.
Îndatorarea este redusă deoarece rata îndatorării globale și cea a datoriilor pe termen scurt este
sub 50 % .

Diagnosticul REZULTAULUI
INDICATORI UM 2013 2014 2015 2015/2014

Cifra de afaceri netă 511360 1046385 833621 0,79


RON
Costul bunurilor vîndute/servicii prestate 0,55
RON 389981 300604 168281
Rezultatul operaţional (marja brută) 0,89
[1-2] RON 121379 745781 665340
Alte venituri din exploatare 788552 1195154 850371 0,71
RON
Cheltuieli generale de administrare 0,84
RON 303043 481411 404585
Rezultatul din exploatare [3+4-5-6] -278519 -131047 34580 -0,46
RON
Venituri financiare 0
RON 50 4 0
Cheltuieli financiare 0
RON 0 0 0
Rezultatul financiar [8-9] 0
RON 50 4 0
Rezultatul brut [7+10] 0,761291
RON 606938 1459528 1111126
Producţia vândută (Pv) 511360 1046385 833621 0,796668
RON
Costul fabricatiei (Chf) RON 389981 300604 168281 0,55

9
Beneficiul aferent producţiei (Bpv) RON 121379 745781 665340 0,89

Rata marjei brute la CA % 24% 71% 80% 1,12

Calificativ 4 – Adaptare bună


Justificare:
-Rezultatul operational creste in al doilea an cu peste 50% dar are o usoara scadere de 10% in
anul 3.
-Rezultatul din exploatare are valoare pozitiva in toti cei 3 ani.
-Rezultatul brut este pozitiv nu numai in ultimul an ci si in ceilalti 2.

Valoare adaugata
INDICATORI UM 2013 2014 2015

511360 1046385 833621


Cifra de afaceri totală CA
Rezultat din exploatare Rex -278519 -131047 34580
Cheltuieli cu personalul CHp 154361 152433 109015
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele CHa - - -
Cheltuieli cu impozite, taxe, despagubiri Chi 69892 103987 91897
Valoare adaugată VA -54266 125373 235492
Cheltuieli materiale CHm 168735 88133 45760
Rata medie la cifra de afaceri % -10,61% 11,98% 28,24%
Rata medie a cheltuielior materiale % -310,94% 70,29% 19,43%
Rata medie a cheltuielilor salariale % -284,45% 121,58% 46,29%
Imobilizări corporale nete RON 4831987 5612908 5335764
Capitalul propriu RON 4317363 5340502 5375082
6 6 5
Număr mediu de salariaţi BUC
Valoarea adăugată la 100 lei capital propriu RON - 18% 318%
Valoarea adăugată medie pe salariaţi RON -9,044% 21% 47%

10
Productivitatea medie a valorii adăugate %

Calificativ 4 – Adaptare bună


Valoarea adaugata este in crestere, rata aferenta cifrei de afaceri este in crestere iar valorile sale
sunt mai mari de 0,5 in ultimii doi ani.

Situatia neta
INDICATORI 2013 2014 2015
Active totale 5604983 6313818 5738922
Datorii totale 1242871 973316 363840
Venituri in avans 44749 0 0
Cheltuieli cu provizioanele 0 0 0
Situatia neta 4317363 5340502 5375082
Indicele SN - 124% 101%
Indicele activelor totale - 113% 91%
Indicele datoriilor totale - 78% 37%

Calificativ 3- Adaptare la limita


Situatia neta are valori poziteve in toti cei 3 ani si este intr-o usoara crestere.

Indicele SN are abatere pozitiva, I At > I Dt

Diagnosticul rentabilității economice


INDICATORI 2013 2014 2015 2015/2014
Active imobilizate 4832137 5615376 5337264 0,950473
Active circulante 764252 693974 394729 0,568795

11
Cheltuieli în avans 8594 4468 6929 1,550806
Active totale 5604983 6313818 5738922 0,908946
Cifra de afaceri 511360 1046385 833621 0,796668
Rezultatul brut -278468 -131043 34580 -0,26388
Rezultatul net -278468 -131043 34580 -0,26388
Rata rentabilității -4,96% -2,07% 0,60%
economice -0,28986
Viteza de rotație a activelor 0,09 0,16 0,14
în CA 0,875
Brațul pârghiei financiare 1,29 1,18 1,06 0,898305
Capital propriu 4317363 5340502 5375082 1,006475

Calificativ 1: Inadaptare totala


-Valorile actuale ale ratei rentabilitatii economice sunt mai mici decat 5%

Diagnosticul rentabilitatii comerciale


INDICATORI 2013 2014 2015 2015/2014
Active imobilizate 4832137 5615376 5337264 0,950473
Active circulante 764252 693974 394729 0,568795
Cheltuieli în avans 8594 4468 6929 1,550806
Active totale 5604983 6313818 5738922 0,908946
Cifra de afaceri 511360 1046385 833621 0,796668
Rezultatul brut -278468 -131043 34580 -0,26388
Rezultatul net -278468 -131043 34580 -0,26388
Rata rentabilitatii -54% -13% 4%
comerciale -1,33
Viteza de rotație a activelor 0,09 0,16 0,14
în CA 0,875
Brațul pârghiei financiare 1,29 1,18 1,06 0,898305
Capital propriu 4317363 5340502 5375082 1,006475

Calificativ 2: Adaptare insuficienta


-Valorile actuale in primii doi ani sunt negative dar se aflain crestere, in ultimul an are valoare
pozitiva dar mai mica de 5%.

Capitolul IV- Calculul notei de diagnostic financiar

12
Conform formulei de calcul a notei mediei ponderate a diagnosticului financiar, ca urmare a
punctajelor acordate celor 7 criterii alese, dar și a calculelor efectuate , vom avea :

´
DF = 3,42

Nota finală de analiză diagnostic este 3.42 ≈ 3 Echilibru dificil

Concluzii privind activitatea desfasurata de SC ADMET S.A.

13
In perioada analizata 2013 - 2015 activitatea desfasurata de SC ADMET S.A. a inregistrat unele
fluctuatii atat crescatoare cat si descrescatoare datorita factorilor interni si externi care au avut
influenta asupra activitatii intreprinderii.

Trebuie intervenit la imbunatatirea managementului, la controlul cheltuielilor.

Pe toata perioada analizata, SC ADMET SA a inregistrat performante economico-financiare


dezechilibrate, incheind activitatea in primii doi ani in pierdere, doar in ultimul an realizand
profit.

Promovarea unor tineri specialisti in profilul marketing - desfacere ar putea imbunatati acest
compartiment, obtinand rezultate care sa duca la cresterea lichiditatilor si la scaderea
imprumuturilor pe termen scurt.

Analiza financiara a echilibrului financiar, precum si a celei pe baza de bilant, a devenit in


prezent o necesitate pentru orice intreprinzator care doreste sa cunoasca in profunzime
mecanismul cash-flow-ului afacerilor sale.

In economia de piata, analiza economico-financiara ocupa un loc deosebit de important, fiind


metoda obiectiva de evaluare si prezentare a societatilor comerciale din punct de vedere
economic si financiar in scopul identificarii punctelor forte si a celor slabe ale respectivelor
societati.

Analiza economico-financiara prin metodele sale practice constituie un instrument al


managementului firmelor intrucat ofera solutii practice in prevenirea si rezolvarea problemelor in
domeniile cu lipsuri si, in acelasi timp, ofera posibilitati de manifestare a actiunilor pozitive in
cadrul firmelor.

In acest scop se propune infiintarea unui compartiment de analiza economico-financiara, care sa


colaboreze in conditii de eficienta cu compartimentul de contabilitate si sa pregateasca periodic
rapoarte cu privire la evaluarea activitatii productive desfasurate de firma.

14