Sunteți pe pagina 1din 1

CODUL CONSTRUCÞIILOR

DOMENII REGLEMENTATE

EXECUTAREA Taxe ºi contribuþii


AMENAJAREA PROIECTAREA AUTORIZAREA EXECUTAREA CALITATEA CONTROLULUI
EXPLOATAREA TRANSFORMAREA MATERIALELOR ªI
TERITORIULUI LUCRÃRILOR DE LUCRÃRILOR DE LUCRÃRILOR DE STATULUI
CONSTRUCÞIILOR CONSTRUCÞIILOR TEHNOLOGIILOR Dispoziþii
ªI URBANISMUL CONSTRUCÞII CONSTRUCÞII CONSTRUCÞII ÎN DOMENIUL
DIN CONSTRUCÞII CONSTRUCÞIILOR tranzitorii ºi finale

Legislaþie cu incidenþã în materia fiecãrui domeniu


Legea nr 350/2001 Legea nr. 10/1995 Legea nr. 50/1991 Legea nr. 10/1995 Legea nr. 10/1995 Legea nr. 50/1991 Legea nr.608/2001 (r1) Ordonanþa nr.63/2001 Ordonanþa nr.63/2001
Privind amenajarea privind calitatea privind autorizarea ex. privind calitatea privind calitatea privind autorizarea ex. Privind evaluarea privind înfiinþarea I. S.C. privind înfiinþarea I. S.C.
teritoriului ºi urbanismul în construcþii lucrãrilor de construcþii în construcþii în construcþii lucrãrilor de construcþii conformitãþii produselor Legea nr. 10/1995 Legea nr. 10/1995
Lege nr. 422/2001 Lege nr. 422/2001 Ordonanþa nr. 102/1999 Ordonanþa nr. 20/1994 Legea nr 350/2001 privind calitatea privind calitatea
Legea nr. 18 /1991 Privind amenajarea în construcþii
Legea fondului funciar privind protejarea privind protejarea Privind protecþia privind mãsuri pentru teritoriului ºi urbanismul în construcþii Legea nr. 50/1991
Lege nr. 422/2001 monumentelor istorice monumentelor istorice specialã ºi încadrarea în reducerea riscului Legea nr. 18 /1991 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea ex.
privind protejarea Lege nr. 184/2001 (r1) O. u.G. nr. 195/2005 muncã a persoanelor cu Legea fondului funciar privind autorizarea ex. lucrãrilor de construcþii
handicap seismic al construcþiilor Lege nr. 422/2001 lucrãrilor de construcþii Legea nr.608/2001 (r1)
monumentelor istorice privind org. ºi exercitarea Privind protecþia mediului
Legea nr. 575/2001 existente, republicatã privind protejarea Legea nr.608/2001 (r1) Privind evaluarea
profesiei de architect O.u.G. nr. 27/2003 monumentelor istorice conformitãþii produselor
Zone de risc natural Legea nr. 575/2001 Privind procedura Privind evaluarea
Ordonanþa nr.43/1997 conformitãþii produselor Ordonanþã nr. 6/2005
Legea nr.213/1998 Zone de risc natural aprobãrii tacite Privind regimul pt modif Ordonanþa nr.
Privind propr. publicã O. u.G. nr. 195/2005 drumurilor O. u.G. nr. 195/2005 102/1999… pers. cu handicap
ºi reg juridic al acesteia O. u.G. nr. 78/2000 Privind protecþia mediului
Legea nr.219/1998 Privind protecþia mediului Privind regimul deºeurilor Ordonanþã nr. 2/2001
Lege nr. 422/2001
privind regimul privind protejarea privind regimul juridic
concesiunilor al contravenþiilor
monumentelor istorice

Auoritãþile responsabile cu armonizarea normelor metodologice în fiecare dintre domeniile reglementate

MINISTERUL MINISTERUL MINISTERUL MINISTERUL MINISTERUL INSPECTORATUL INSPECTORATUL INSPECTORATUL


INSPECTORATUL
ADMINISTRAÞIEI TRANSPORTRILOR, ADMINISTRAÞIEI TRANSPORTRILOR, DE STAT ÎN ADMINISTRAÞIEI DE STAT ÎN DE STAT ÎN DE STAT ÎN
ªI INTERNELOR CONSTRUCÞIILOR ªI INTERNELOR CONSTRUCÞIILOR CONSTRUCÞII ªI INTERNELOR CONSTRUCÞII CONSTRUCÞII CONSTRUCÞII
ªI TURISMULUI ªI TURISMULUI

Norme metodologice elaborate pentru aplicarea legilor în fiecare dintre domeniile reglementate
Hotãrâre nr. 1519/2004 Hotãrâre nr. 925/1995 Hotãrâre nr. 525/1996 Hotãrâre nr. 1179/2002 Hotãrâre nr.650/2001 Ordin nr. 38/1999 Hotãrâre nr. 622/2004 Hotãrâre nr. 272/1994 Ordin nr. 257/2005 I.S.C.
pentru aprobarea pentru aprobarea privind aprobarea Structurii
Pentru aprobarea privind avizarea, din privind stabilirea condiþiilor de pentru aprobarea Regul. Privind aprobarea
pentru aprobarea Regulamentului general devizului general ºi a introducere pe piaþã a produselor privind controlul de stat al Procedurii de autorizare a
Regulamentului privind Regulamentului de de urbanism Metodologiei privind Regulamentului punct de vedere tehnic, a pentru construcþii calitãþii în construcþii
Ordin nr. 1430/2005 elaborarea devizului general Hotãrâre nr. 273/1994 privind Hotãrâre nr. 1072 diriginþilor de ºantier
dobândirea dreptului de verificare ºi expertizare privind elaborarea soluþiilor de intervenþie
semnãturã pentru tehnicã de calitate a pentru aprobarea Normelor pentru obiective de investiþii ºi reglementãrilor tehnice prin demolarea totalã a aprobarea Regulamentului de privind avizarea de cãtre Hotãrâre nr. 808/2005
metodologice de aplicare a lucrãri de intervenþii recepþie a lucrãrilor de construcþii I.S.C. a doc. tehnico-ec. pt.
Pentru aprobarea
documentaþiile de proiectelor, a execuþiei Legii nr. 50/1991 privind Hotãrâre nr. 273/1994 în construcþii construcþiilor ºi instalaþii aferente acestora ob. de investiþii finanþate
lucrãrilor ºi a autorizarea executãrii privind aprobarea Hotãrâre nr.1364/2001 Hotãrâre nr. 766/1997 din fonduri publice Regulamentului privind
amenajare a teritoriului autorizarea laboraoarelor de
ºi de urbanism ºi a construcþiilor lucrãrilor de construcþii Regulamentului de recepþie a Pentru aprobarea pentru aprobarea unor Ordin nr. 257/2005 analize ºiîncercãri în
Hotãrâre nr. 560/2005 lucrãrilor de construcþii ºi regulamente privind calitatea privind aprobarea
Regulamentului referitor la Hotãrâre nr. 766/1997 pentru aprobarea instalaþii aferente acestora Normelor metodologice în construcþii Procedurii de autorizare activitatea
organizarea ºi funcþionarea pentru aprobarea unor categoriilor de construcþii la Ordin nr. 257/2005 I.S.C. de aplicare a Ordonanþei Hotãrâre nr. 808/2005 a diriginþilor de ºantier de construcþii
Registrului Urbaniºtilor din regulamente privind care este obligatorie Privind apr. Procedurii de nr. 20/1994(r1) Pentru aprobarea Ordin nr. 2293/2006
realizarea adãposturilor de autoriz. a diriginþilor de ºantier Regulamentului privind Pentru aprobarea
România calitatea în construcþii protecþie civilã, precum ºi a Ordin nr.38/N 2000 MLPAT autorizarea laboraoarelor de modelului ºi conþinutului
celor la care se amenajeazã Privind oblig. de marcare a analize ºiîncercãri în activitatea Legitimaþiei de control...
puncte de comandã construcþiilor cu plãcuþe de de construcþii
identificare

COMISIA CENTRALÃ PENTRU REGLEMENTÃRI ÎN CONSTRUCÞII