Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT :
DATA:
CLASA: a III-a
ÎNVĂȚĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA : Știinţe ale naturii
SUBIECTUL: Apa şi sursele de apă
TIPUL LECŢIEI: dobândire de noi cunoştinţe

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei, elevii trebuie:
O1 - să clasifice sursele de apă dupa locaţie,utilizări;
O2 - să descrie însuşirile apei şi stările de agregare în care se găseşte ;
O3 - să precizeze importanţa apei pentru oameni şi activităţile lor ;
O4 - să prezinte efecte ale activităţii omului asupra mediului înconjurător ;
O5- să completeze informaţii cu privire la observaţiile din timpul experimentului;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia , explicaţia, exerciţiul ,experimentul,demonstraţia,jocul didactic, metoda ciorchinelui
Mijloace de învăţământ: manual, fişe de lucru, prezentare POWERPOINT, laptop, videoproiector, ecran de proiecţie, recipiente pentru apă, imagini,
lingura, ban, sare, zahăr, fllipchart, marker, Globul pământesc
Forme de organizare: activitate frontală, individuală, în perechi, pe grupe
Resurse umane: colectivul clasei format din 15 elevi
Resurse temporale: 45 minute

BIBLIOGRAFIE:
MEC - „Ghid metodologic de alpicare a programei şcolare de ştiinţe ale naturii la clasele a-III-a şi a-IV-a”, Bucureşti, 2001;
Piţilă,Tudora; Mihăilescu Cleopatra – „Ştiinţe ale naturii –manual pentru clasa a-III-a”, Ed.Aramis
Forme de
Momentele Ob. Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de organizare a
lecţiei Op. procedee învăţământ activităţii Evaluare

1. Moment Asigur condiţiile organizatorice şi Pregătesc cele necesare


organizatoric psihologice necesare pentru orei de ştiinţe ale
desfăşurarea orei de ştiinţe ale naturii. naturii, se aşază pe
grupe.
2. Captarea Zâna Florilor doreşte să vă Elevii primesc baloane Baloane Frontal
atenţiei răsplătească eforturile depuse până pe care le vor sparge. Conversaţia Flori ce conţin
acum şi v-a pregătit o surpriză. Unii dintre ei vor mesaje
descoperi bileţele ce
conţin mesaje cu şi
despre APĂ, adresate
lor de către Zâna
Florilor.
Port o discuţie pe baza mesajelor ( ANEXA 1 )
primite de la Zână.
3. Anunţarea Astăzi, veţi descoperi noi informaţii Ascultă cu atenţie.
temei şi a despre apă: răspândirea apei în Notează data şi titlul. Explicaţia
obiectivelor natură, forme ale apei, întrebuinţări,
efecte pozitive şi negative ale acesteia.

4. Prezentarea Prezint Globul Pământesc. Observă imensitatea


noului Precizez că mai mult de jumătate din albastră a Pâmântului. Observaţia Glob Frontal
conţinut şi O1 suprafaţa acestuia este acoperit de ape, pământesc
dirijarea iar culoarea convenţională de
învăţării reprezentare a apei pe suporturile
cartografice este albastru.
Metoda Texte Pe grupe
Solicit lecturarea unor texte ce conţin Elevii citesc, stabilesc ŞTIU informative Tema de lucru
informaţii despre sursele de apă. ceea ce ştiau şi VREAU SĂ ilustrate în clasă
( ANEXA 2 ) completează rubrica ŞTIU
Listez ceea ce elevii vor să ştie. VREAU SĂ ŞTIU. AM Prezentare
O2 Prezint o proiecţie în powerpoint Observă imaginile ÎNVĂŢAT Powerpoint
despre răspândirea apei în natură. prezentate şi numesc
Listez informaţiile. tipurile de apă. Observaţia Răspunsul
Explicaţia elevilor

Joc: Cine dezleagă misterul?


O3 Solicit asamblarea pieselor de puzzle Piese puzzle –
şi completarea textelor lacunare cu Rezolvă sarcinile şi forme ale apei
fenomene ce reprezintă transformări obţin forme ale apei în în natură Raportarea
ale stărilor de agregare. natură. Pe grupe activităţii
( ANEXA 3 ) grupelor
Listez informaţiile. Exerciţiul Imagine –
Observă o imagine ce reprezintă problematizat întrebuinţările
O4 întrebuinţări ale apei pe picături de apei
apă. Frontal
Experienţă Elevii observă că apa Observaţia
Propun unui elev să „prindă” apa. curge, nu are formă Conversaţia Răspunsul
Torn apă în diferite vase. proprie şi ia forma elevilor
vasului în care este
pusă. Frontal
Experienţe de evidenţiere a Pahare
caracteristicilor apei Precizează transparente
Solicit elevilor precizarea caracteristicile apei: nu cu apă, bile Răspunsul
caracteristicilor apei în urma efectuării are gust, nu are miros, negre Individual elevilor
experienţelor. nu are culoare, este
transparentă.
Experimentul Picături de
Propun completarea pe picături de apă Răspund solicitării. apă
O5 a unor sfaturi ECO. Raportarea
În perechi activităţii în
perechi
6. Asigurarea Solicit rezolvarea sarcinilor din fişa de
feedbackului evaluare. Rezolvă sarcinile fişei Munca Fişe de Individual Probă scrisă
Explic, supraveghez, verific, la final, de evaluare independentă evaluare
modul de rezolvare a sarcinilor.
(ANEXA 4)
7. Asigurarea . Nivel mediu: Notează tema. Explicaţia Tema de lucru
retenţei şi a  Realizarea unui desen pentru acasă
transferului având ca temă Apa – în
viaţa noastră
Nivel superior:
 Realizarea unui colaj cu
tema Apa curată –
sănătatea noastră.
8.Aprecieri şi Fac aprecieri colective / individuale Conversaţia
recomandări privind comportamentul şi participarea
la oră a elevilor.
Anexa 1

Apa

înseamnă

viaţă.
Anexa 2
Anexa 3

Sarcină: Asamblează piesele de puzzle. Observă imaginea şi


completează textul dat cu informaţii corecte.

Iarna, atunci când plouă


mărunt, apa .................formând
o pojghiţă alunecoasă pe care
este greu să te deplasezi.
În ciuda gerului şi ...................,
copiii iubesc zăpada şi iarna,
anotimpul jocurilor cu bulgări şi
cu săniuţele.
Nume: .........................................................

FIŞĂ DE EVALUARE
Ştiinţe ale naturii

1. Realizează corespondenţa între imagine şi cuvânt:

nori ploaie transporturi apă curgătoare

2. Alege varianta corectă de răspuns, încercuind litera din dreptul ei. Scrie litera corespunzătoare
răspunsului corect şi vei obţine un cuvânt surpriză:

a) Apa este: substanţă lichidă - B c) Apa potabilă are culoarea: albă -F


substanţă gazoasă - M albastră -O
substanţă solidă - R nu are culoare - A

b) Apa potabilă este: opacă -A d) Apa potabilă are miros: de ceai -P


transparentă - R nu are miros - V
multicoloră - F de lămâie -S

e) Apa potabilă are gust: amar -F


dulce -A
nu are gust – O

a b c d e

3. Scrie un îndemn din cel puţin trei cuvinte pentru a păstra apele curate.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________