Sunteți pe pagina 1din 33

Şcoala Gimnazială Inoteşti, Structura Colceag, Prahova Limba și literatura română, manual pentru cl.

a VI-a
Editura Didactica si pedagogica, 2011
Prof. Coman Silvia
An școlar 2013-2014
Clasa a VI-a
Avizat, resp. de comisie metodică, Vizat, director,
Prof. Prof.

PLANIFICARE CLASA A VI - A

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi
dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri
diverse

VALORI ŞI ATITUDINI

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi
limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural
 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

CONŢINUTURI
Unităţile de conţinut tipărite cu litere aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a VI-a.
1. Lectura
1.1. Cartea - obiect cultural. *Structura cărţii: cuprins, prefaţă, postfaţă, note.
1.2. Teoria literară
1.2.1. Structura operei literare. Modurile de expunere. Naraţiunea (autor, narator, personaj; naraţiunea la persoana a III-a şi naraţiunea la persoana I; subiectul
operei literare, momentele subiectului; timpul şi spaţiul în naraţiune). Descrierea (portretul literar, tabloul). Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor).
1.2.2. Figurile de stil (actualizare). Antiteza.
1.2.3. Versificaţia (actualizare). Tipuri de rimă (monorima, rima împerecheată, rima încrucişată, rima îmbrăţişată). Măsura.
1.3. Textul
1.3.1. Texte literare − populare şi culte − aparţinând diverselor genuri şi specii. Opera epică.
Opera lirică. Specii literare obligatorii: pastelul, fabula, doina populară.
1.3.2. Texte nonliterare: anunţul, ştirea.
Se vor selecta 6-8 texte literare de bază, destinate studiului aprofundat. Între acestea vor fi incluse în mod obligatoriu şi fragmente din operele scriitorilor
clasici ai literaturii române. Ele pot fi însoţite de scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare, inclusiv contemporane). Se sugerează ca textul de bază să nu
depăşească, de regulă, două pagini. Din textele mai lungi pot fi oferite fragmente semnificative, lectura integrală urmând a constitui obiect al lecturii personale a
elevilor. Autorii de manuale şi profesorii au libertatea să aleagă texte-suport în măsură să evidenţieze noţiunile cuprinse la punctele 1.2.1 – 1.2.3 şi 1.3.1 – 1.3.2.
Aceste texte trebuie să respecte următoarele criterii: valoric, estetic, formativ, adecvare la vârsta elevilor.
2. Practica raţională şi funcţională a limbii
2.1. Comunicarea orală
2.1.1. Structurarea textului oral
Ordonarea ideilor în comunicare (actualizare).
2.1.2. Textul dialogat şi cel monologat.
Organizarea replicilor într-un dialog complex. Adaptarea la interlocutor. *Modalităţi de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale.
Monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ. Rezumatul oral (actualizare).
*Se recomandă ca elevii să poată realiza următoarele acte de vorbire:
- identificarea sau diferenţierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta;
- susţinerea unui schimb verbal într-o conversaţie de grup;
- exprimarea gusturilor, expunerea unor opinii despre ceva sau cineva, stabilirea unei analogii, a unei comparaţii, exprimarea unei impresii personale;
- formularea unei propuneri, acceptarea ori refuzul unei propuneri;
- descrierea unui obiect sau a unei persoane (a unui loc);
- prezentarea unei acţiuni complexe.
2.2. Comunicarea scrisă
2.2.1. Procesul scrierii
Organizarea unui text în funcţie de destinaţie (scrisoarea, anunţul).
Semnele de punctuaţie: punctul şi virgula, linia de dialog şi linia de pauză. Semnele ortografice: cratima, punctul ca semn ortografic.
2.2.2. Contextele de realizare
Relatarea. *Oferirea de informaţii privind diverse aspecte ale realităţii înconjurătoare.
Motivarea unei opinii privitoare la textele studiate sau la fapte/persoane din realitate. Descrierea de tip tablou, de tip portret. Povestirea.
Rezumatul. Aprecieri personale referitoare la textele epice şi lirice studiate.
3. Elemente de construcţie a comunicării
În toate clasele gimnaziului, modalitatea tradiţională sau de altă natură, de ordonare, de combinare şi de tratare didactică a unităţilor de conţinut din acest capitol
ţine exclusiv de opţiunea autorului de manual şi a profesorului. Se recomandă ca abordarea acestor aspecte să fie corelată cu studiul textului nonliterar şi literar,
inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice, exigenţă absolut necesară, mai ales în cazul elementelor de lexic. Concepţia pe care s-a întemeiat prezentul
curriculum este că, în şcoală, predarea-învăţarea va urmări „limba în funcţiune”, în variantele ei orală şi scrisă, normată şi literară, iar nu „limba ca sistem
abstract”. Interesează viziunea comunicativ-pragmatică a prezentei programe, nu predarea în şi pentru sine a unor „cunoştinţe gramaticale”, ci abordarea
funcţională şi aplicativă a acestora în calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicări corecte şi eficiente. În acest sens, se recomandă, în
toate cazurile, exerciţii de tip analitic (de recunoaştere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare, de completare, de
exemplificare, de construcţie). Se vor evidenţia aspecte ţinând de ortografie, de punctuaţie şi de ortoepie, de exprimare corectă în toate situaţiile care impun o
asemenea abordare. Se sugerează ca, în prezentarea problemelor noi, profesorul să se sprijine de fiecare dată pe actualizarea cunoştinţelor asimilate anterior de
către elevi, pornind de la un text, de la o situaţie concretă de comunicare, şi nu de la noţiunile teoretice. Dimensiunea stilistică a faptelor de limbă se
preconizează a fi tratată la secţiunea consacrată studiului textelor literare şi de câte ori profesorul găseşte soluţia practică cea mai eficientă.
Începând cu anul şcolar 2006-2007 se vor respecta normele prevăzute de DOOM, ediţia a II-a.
3.1. Lexicul (actualizare)
Noţiunea de vocabular.
Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului.
a. Derivarea (actualizare).
Sufixarea. Sufixele diminutivale şi sufixele augmentative.
Prefixarea.
b. Compunerea.
Compunerea prin alăturare, subordonare1 şi abreviere.
c. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea).
Substantive provenite din alte părţi de vorbire. Adjective provenite din verbe la participiu.
Adverbe provenite din adjective şi din substantive.
Familia lexicală (derivate, compuse, cuvinte obţinute prin schimbarea valorii gramaticale). Câmpurile lexico-semantice (aplicativ). Sinonimele (actualizare).
Antonimele (actualizare).
Omonimele (omofone şi omografe).
Arhaismele şi regionalismele.
3.2. Noţiuni de fonetică (actualizare). Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe. Ortografia pentru despărţirea în silabe (inclusiv folosirea cratimei şi a
apostrofului).
3.3. Noţiuni de sintaxă (actualizare). Felul propoziţiilor. Fraza. Propoziţia regentă. Elementul regent. Coordonarea şi subordonarea.
3.4. Morfosintaxa.
3.4.1. Verbul – (actualizare). Verbele predicative şi verbele nepredicative: copulative (numai a fi, a deveni) şi auxiliare.
Modurile personale: indicativ, imperativ, conjunctiv, condiţional-optativ. Timpuri.
Modurile nepersonale: infinitiv, gerunziu, participiu, supin.
3.4.2. Substantivul (actualizare).
Substantivele defective de singular sau de plural. Substantivele colective. Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului.
3.4.3. Substituţi ai substantivului
3.4.3.1. Pronumele
Pronumele personal.
Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
3.4.3.2. Numeralul (actualizare). Valoarea substantivală şi adjectivală a numeralului. Numeralul cardinal şi numeralul ordinal. Funcţii sintactice.
3.4.4. Determinanţii substantivului
Adjectivul (actualizare). Formele flexionare. Articolul demonstrativ (adjectival). Gradele de comparaţie. Funcţii sintactice.
3.4.5. Părţile de vorbire neflexionare
3.4.5.1. Adverbul (actualizare). Gradele de comparaţie. Funcţiile sintactice: complement circumstanţial de loc, de timp, de mod, atribut adverbial.
3.4.5.2. Prepoziţia (actualizare). Regimul cazual.
3.4.5.3. Conjuncţia (actualizare).
Exerciţii de folosire corectă a adverbului, a prepoziţiei şi a conjuncţiei.
1 Prin compunere prin subordonare se înţelege: 1. Subordonarea atributivă: a) substantiv + adjectiv; botgros, coate-goale, vorbă-lungă, acid clorhidric,lmaşul-
Mare ş.a. b) adjectiv + substantiv (în unele formaţii mai vechi): bună-credinţă, bună-cuviinţă, bunăvoinţă, rea-credinţă, rea-voinţă etc.; c) substantiv +
ubstantiv în genitiv: Calea Laptelui, ciuboţica cucului, gura-leului, floarea-soarelui, ochiul-boului, Gura Ocniţei, Neagra Şarului […], Delta Dunării ş.a.; d)
substantiv + substantiv cu prepoziţie: apă de plumb, bou de baltă, floare-de-colţ, Roşiori de Vede, Baia de Aramă etc.; 2. Subordonare completivă (rezultatul
unor izolări): fluieră-vânt, încurcă-lume, pierde-vară, zgâriebrânză, ducă-se pe pustii; 3. Subordonare faţă de un adjectiv, având ca rezultat un alt adjectiv: a)
adjectiv nume de culoare combinat cu determinanţii deschis, închis: roşu închis/deschis; două adjective nume de culoare: galben-portocaliu, galben-verzui; c)
adjectiv verbal precedat de un circumstanţial: bine-credincios, bine-venit, clar-văzător; 4. Subordonarea eterogenă prin care se formează numeralele: a)
subordonarea circumstanţială de la 11 la 19: doisprezece (doi „peste“ zece); subordonarea atributivă de la 20 la 90, unde numerele ca 2, 3, 4 sunt atributele lui
zece (22, 23, 24 etc.). (cf. art. Compunere, semnat de Angela Bidu-Vrănceanu, în Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, 2001, p. 124-125).
3.4.5.4. Interjecţia (actualizare). Interjecţii predicative.
3.5. Sintaxa propoziţiei (actualizare).
3.5.1. Predicatul. Predicatul verbal şi predicatul nominal (numai cu verbele copulative a fi şi a deveni).
3.5.2. Subiectul
Subiectul exprimat şi subiectul neexprimat (subînţeles şi inclus). Acordul predicatului cu subiectul.
3.5.3. Atributul (actualizare). Atributul adjectival. Atributul substantival. Atributul pronominal. Atributul adverbial.
3.5.4. Complementul (actualizare). Complementele circumstanţiale. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementele
necircumstanţiale. Complementul direct. Complementul indirect.
Structura anului şcolar 2011- 2012
PLANIFICARE ANUALA
Clasa a VI-a
An şcolar 2013-2014
Disciplina: Limba şi literatura română
Clasa a VI-a/ 4 ore
Ed. E.D.P.

Semestrul. Unitatea de învăţare (denumire) Nr. ore Săptămâna


Observaţii
I 1.Cartea-obiect cultural 72 S.1 - S.18
16.IX.2013- 2.Sructura operei literare.Amintiri din copilarie –
31. I.2014 I.Creangă
3.Sructura operei literare. Sobieski şi românii-
4.Costache Negruzzi
5.Genul liric
al II-lea 6.Sructura operei. Amintiri dintr-o călătorie 68 S.1 - S.18
10.II.2014- –.Calistrat Hogaş
2O.VI.2014 7.Descrirea
8Schiţa
9.Pastelul.Fabula
Recapitulare finala
Planificare calendaristică
Clasa a VI-a

Structura anului şcolar: 2013/2014


Cursuri: 36 de săptămâni; 140 de ore/an
Semestrul I: 18 săptămâni, 4 ore/săptămână  72 de ore
Semestrul al II-lea: 18 săptămâni 4 ore / săptămână  72 de ore (din care 21,22 apr, 1 mai 2014, 9 iunie 2014 sunt zile libere)=68h
Săptămâna 7 – 11 aprilie 2014: ŞCOALA ALTFEL (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific);
Teze: sem. I, până pe 20 decembrie 2013 ; sem. II, până pe 23 mai 2014
Zile libere: 21 aprilie 2014, 22 aprilie 2014, 1 Mai 2014, 9 iunie 2014

Semestrul I
Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de Săptă Obser
învăţare ore mâna vaţii
alocate
Săptămâna 1 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj Prezentarea şi îndrumarea lecturii 4 I
(prezentarea oral; Evaluare predictivă
programei şi a 2.4. adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau Evaluarea competenţelor de lectură şi de
manualului; neprevăzute de dialog sau monolog; înţelegere a unui text literar/nonliterar
evaluare 2.1. asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un Actualizarea cunoştinţelor
predictivă; mesaj oral;
actualizarea
cunoştinţelor)
Unitatea 1 1.1. distingerea între informaţiile esenţiale şi cele de Cartea – obiect cultural 24 II -
detaliu dintr-un mesaj oral, stabilind legături sau La Medeleni de Ionel Teodoreanu VII
diferenţieri între informaţiile receptate din surse diverse;
1.4. aplicarea principiilor ascultării active în Structurarea textului oral
manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; Ordonarea ideilor în comunicare (actualizare)
2.2. utilizarea relaţiilor de sinonimie, de antonimie,
de omonimie în organizarea mesajului oral; Noţiuni de fonetică (actualizare)
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe.
detaliu în cadrul textului citit; Ortografia pentru despărţirea în silabe (inclusiv
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în folosirea cratimei şi a apostrofului)
textele citite;
3.4. sesizarea organizării morfologice şi sintactice a
textelor citite (nonliterare şi literare); Lexicul
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la Actualizare. Noţiunea de vocabular. Mijloacele
categoriile semantice studiate şi la mijloacele de interne de îmbogăţire a vocabularului.
îmbogăţire a vocabularului, pentru exprimarea nuanţată;
4.3. înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, a. Derivarea (actualizare). Sufixarea. Sufixele
utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie; diminutivale şi sufixele augmentative.
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau Prefixarea
nonliterar; b. Compunerea
Compunerea prin alăturare, subordonare şi
abreviere (conform programei şcolare în
vigoare, p. 18)
c. Schimbarea valorii gramaticale sau
conversiunea (actualizare)
Substantive provenite din alte părţi de
vorbire. Adjective provenite din verbe la
participiu. Adverbe provenite din adjective şi
din substantive
Familia lexicală (derivate, compuse, cuvinte
obţinute prin schimbarea valorii gramaticale)
Câmpurile lexico-semantice (aplicativ)
Sinonimele (actualizare). Antonimele
(actualizare)
Omonimele (omofone şi omografe)
Arhaismele şi regionalismele

Corespondenţa. Telegrama.Cartea poştală.

Unitatea 2 1.4. aplicarea principiilor ascultării active în Structura operei literare 16 VIII-
manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; Amintiri din copilărie de Ion Creangă XI
2.1. înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog Modurile de expunere. Naraţiunea la persoana I.
(narativ, descriptiv, informativ); Autor, narator, personaj. Timpul şi spaţiul în
2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în naraţiune
diverse tipuri de propoziţii;
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de Motivarea unei opinii privitoare la textele
detaliu în cadrul textului citit; studiate sau la fapte/persoane din realitate
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic
şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text Adaptare la situaţia de comunicare
liric;
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în Verbul (actualizare)
textele citite; Verbele predicative şi nepredicative: copulative
3.4. sesizarea organizării morfologice şi sintactice a (numai a fi, a deveni) şi auxiliare.
textelor citite (nonliterare şi literare); Modurile personale: indicativ, imperativ,
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; conjunctiv, condiţional-optativ. Timpuri
Modurile nepersonale: infinitiv, gerunziu,
participiu, supin

Unitatea 3 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în Structura operei literare 12 XII-
diverse tipuri de propoziţii; Sobieski şi românii de Costache Negruzzi XIII-
2.4. adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau Naraţiunea la persoana a III-a. Subiectul operei XV
de monolog; literare. Momentele subiectului
2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare, Rezumatul oral (actualizare)
manifestând o atitudine favorabilă progresiei Rezumatul
comunicării; Opera epică
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor)
detaliu în cadrul textului citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic Substantivul (actualizare)
şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text Substantive defective de singular sau de
liric; plural. Substantivele colective
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivelor
textele citite;
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; Organizarea replicilor într-un dialog
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la complex. Adaptarea la interlocutor
categoriile semantice studiate şi la mijloacele de
îmbogăţire a vocabularului, pentru exprimarea nuanţată; Corespondenţa. Scrisoarea.
4.3. înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat,
utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie;
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau
nonliterar;
Unitatea 4 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în Genul liric 8 XVI-
diverse tipuri de propoziţii; O, rămâi de Mihai Eminescu XVII
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de
detaliu în cadrul textului citit; Pronumele personal
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal
şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text posesiv. Forme, cazuri şi funcţii sintactice
liric; Pronumele şi adjectivul pronominal
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în demonstrativ. Forme. Cazuri şi funcţii
textele citite; sintactice
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau
nonliterar; Moduri de expunere
Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 XIV
Recapitulare semestrială 4 XVIII
Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 72

Semestrul al II-lea

Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de ore Săptă Obser


învăţare alocate mâna vaţii
Unitatea 5 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de Structura operei literare 12 I-III
propoziţii; Amintiri dintr-o călătorie de Calistrat
2.4. adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog; Hogaş
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul
textului citit; Numeralul (actualizare)
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a Valoarea substantivală şi adjectivală
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric; a numeralului
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite; Numeralul cardinal şi numeralul
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; ordinal. Funcţii sintactice
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile
semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului, Determinanţii substantivului
pentru exprimarea nuanţată; Adjectivul (actualizare). Formele
flexionare
Articolul demonstrativ (adjectival)
Gradele de comparaţie
Funcţii sintactice

Unitatea 6 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de Descrierea (portretul literar) 16 IV-VI
propoziţii; Portretul lui Ştefan cel Mare
2.4. adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog;
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul Părţile de vorbire neflexionare
textului citit; Adverbul (actualizare)
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a Gradele de comparaţie
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric; Funcţiile sintactice: complement
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite; circumstanţial de loc, de timp, de
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; mod, atribut adverbial
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile Aprecieri personale referitoare la
semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a vocabularului, textele epice şi lirice studiate
pentru exprimarea nuanţată;
Prepoziţia (actualizare). Regimul
cazual
Conjuncţia (actualizare)
Interjecţia (actualizare). Interjecţii
predicative
Unitatea 7 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de Schiţa 12 VII-IX
propoziţii; D-l Goe de Ion Luca Caragiale
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul Vorbirea directă şi vorbirea indirectă
textului citit;
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a Sintaxa propoziţiei (actualizare)
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric; Predicatul. Predicatul verbal şi
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite; predicatul nominal (numai cu verbele
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; copulative a fi şi a deveni)
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar; Subiectul exprimat şi subiectul
neexprimat (subînţeles şi inclus).
Acordul predicatului cu subiectul
Propoziţii fără subiect

Cererea
Unitatea 8 2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de Pastelul 2O X-XV
propoziţii; Mărţişor de Ion Pilat
3.1. diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul Intertextualitate – Iarna de Vasile
textului citit; Alecsandri
3.2. identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a
procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric; Atributul (actualizare). Atributul
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite; adjectival. Atributul substantival.
4.1. redactarea textelor cu destinaţii diverse; Atributul pronominal. Atributul
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar; adverbial
Instrucţiuni

Fabula
Bivolul şi coţofana de George
Topîrceanu

Complementul (actualizare)
Complementele circumstanţiale.
Complementele circumstanţiale de
loc, de timp, de mod
Complementele necircumstanţiale.
Complementul direct. Complementul
indirect

Doina populară

Ştirea. Anunţul
Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 XIII
Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului
Recapitulare finală 4 XVI-
Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură XVII
Total ore pentru semestrul al II-lea 68
Proiectul unităţii de învăţare

Săptămâna 1
Nr de ore alocate: 4

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr.ore) didactice organizare
Prezentarea manualului şi a 1.1 Observarea manualului 1 Programa Activitate frontală
programei 2.1 Stabilirea de relaţii între conţinuturile S1 şcolară,
2.4 prevăzute în programă şi parcurgerea lor 16.IX- manual
20-IX
Evaluare predictivă 1.5. Rezolvarea de exerciţii 1 Fişă de Activitate Aprecierea
2.1. evaluare individuală fişelor de
evaluare
Verificarea competenţelor de 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragmente Activitate Aprecierea
lectură şi de înţelegere a unui text 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin de texte individuală răspunsurilor
literar/nonliterar participarea la discuţii pe marginea lor şi literare/ Activitate frontală
prin rezolvarea unor cerinţe specifice nonliterare Activitate în grup

Actualizarea cunoştinţelor 1.1 Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 1 Fişă de Activitate frontală Observarea
2.1 lucru Activitate sistematică
Auxiliare individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 1


Nr de ore alocate: 24

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr.ore) didactice organizare
Cartea – obiect cultural 3.1. Exerciţii de prezentare a unor cărţi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Legenda cărţii 3.3. Exerciţii de identificare a elementelor de S2 Fişe de şi pe grupe sistematică
*Structura cărţii: cuprins, prefaţă, structură a unei cărţi 23.IX- lucru
postfaţă, note 27.IX

La Medeleni de Ionel Teodoreanu 3.1. Exerciţii de explicare a sensului cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
3.3. în context Fişe de şi pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de identificare a cuvintelor cheie lucru Observarea
din textul studiat sistematică
La Medeleni de Ionel Teodoreanu 3.3. Exerciţii de înţelegere a textului suport 1 Manual Activitate frontală Aprecierea
Lectura aprofundată 3.4. Fişe de şi pe grupe răspunsurilor
4.2. lucru la înterbări
Structurarea textului oral 1.1. Exerciţii de identificare a structurilor 1 Auxiliare Activitate frontală Aprecierea
Ordonarea ideilor în comunicare 1.4. specifice comunicării orale didactice şi pe grupe răspunsurilor
Dialogul Exerciţii de iniţiere a unor dialoguri pe teme Fişe de Activitate în Observarea
date lucru perechi sistematică
Noţiuni de fonetică (actualizare) 4.3. Exerciţii de despărţire corectă a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Sunet.Literă.Silabă în silabe S3 Fişe de Activitate sistematică
Regulile de despărţire a cuvintelor 30.IX- lucru individuală Aprecierea
în silabe. 4.X Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
didactice
Noţiuni de fonetică 4.3. Exerciţii de identificare a diftongilor, 1 Manual Activitate frontală Observarea
Grupuri de sunete. triftongilor şi hiatului. Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de despărţire corectă a cuvintelor lucru individuală Aprecierea
în silabe Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de ortografie didactice
Lexicul 3.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Actualizare 4.2. referitoare la vocabularul limbii române Fişe de şi individuală sistematică
lucru Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Lexicul Exerciţii de identificare a regionalismelor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Arhaisme. Regionalisme. 3.3. a arhaismelor în texte date Fişe de Activitate sistematică
Neologisme. 4.2. Exerciţii de integrare în context a lucru individuală Aprecierea
regionalismelor şi a arhaismelor Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
didactice
Lexicul 3.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Noţiunea de vocabular. Mijloacele 4.2. derivate din texte date S4 Fişe de şi individuală sistematică
interne de îmbogăţire a Exerciţii de actualizare a noţiunilor teoretice 7.X- lucru Aprecierea
vocabularului referitoare la derivare 11.X Auxiliare răspunsurilor
a. Derivarea (actualizare) Alcătuirea de enunţuri în care să apară didactice
cuvinte obţinute prin derivare
Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
a. Derivarea 3.3. derivate din texte date Fişe de Activitate sistematică
Sufixarea. Sufixele diminutivale 4.2. Exerciţii de creare şi de integrare în context lucru individuală Aprecierea
şi sufixele augmentative. a cuvintelor derivate cu sufixe diminutivale Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
şi augmentative didactice
Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
a. Derivarea 3.3. derivate din texte date Fişe de Activitate sistematică
Prefixarea 4.2. Exerciţii de creare şi de integrare în context lucru individuală Aprecierea
a cuvintelor derivate cu prefixe Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
didactice
Lexicul
b. Compunerea Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Compunerea prin alăturare, 3.3. compuse din texte date Fişe de Activitate sistematică
subordonare şi abreviere. 4.2. Exerciţii de explicare a formării cuvintelor lucru individuală Aprecierea
compuse identificate în texte date Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a cuvintelor didactice
compuse
Lexicul
b. Compunerea 3.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Compunerea prin alăturare, 4.2. compuse din texte date S5 Fişe de Activitate sistematică
subordonare şi abreviere. Exerciţii de explicare a formării cuvintelor 14.X- lucru individuală Aprecierea
compuse identificate în texte date 18.X Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a cuvintelor didactice
compuse
Lexicul 1 Manual Activitate frontală Observarea
c. Schimbarea valorii gramaticale 3.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor Fişe de Activitate sistematică
sau conversiunea (actualizare) 4.2. obţinute prin conversiune în texte date lucru individuală Aprecierea
Substantive provenite din alte Exerciţii de integrare în context a cuvintelor Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
părţi de vorbire. Adjective obţinute prin conversiune didactice
provenite din verbe la
participiu. Adverbe provenite
din adjective şi din substantive
Lexicul
Familia lexicală (derivate, 3.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
compuse, cuvinte obţinute prin 4.2. aparţinând aceleiaşi familii lexicale în texte Fişe de Activitate sistematică
schimbarea valorii gramaticale) date lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de creare a unor familii lexicale Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a unor didactice
cuvinte aparţinând unei familii lexicale
Lexicul Exerciţii de identificare în texte date a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Sinonimele (actualizare). 2.2. sinonimelor şi antonimelor Fişe de Activitate sistematică
Antonimele (actualizare) 3.3. Exerciţii de integrare în context a seriilor lucru individuală Aprecierea
4.2. sinonimice Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
antonimelor
Lexicul Exerciţii de diferenţiere a omografelor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Omonime. Paronime 2.2. omofonelor S6 Fişe de Activitate sistematică
3.3. Exerciţii de identificare în context a 21.X- lucru individuală Aprecierea
4.2. omonimelor 25.X Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
didactice
Lexicul
Câmpurile lexico-semantice 3.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
(aplicativ) 4.2. aparţinând unui câmp lexico-semantic în S7 Fişe de Activitate sistematică
texte date 28.X- lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de integrare în context a unor 1.XI Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
cuvinte aparţinând unui câmp lexico- didactice
semantic
Lexic şi noţiuni de fonetică. 3.3. Exerciţii de lexic 1 Auxiliare Activitate frontală Observarea
Consolidare 4.2. Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe didactice Activitate sistematică
4.3. Alcătuirea de enunţuri în care să apară Fişe de individuală Aprecierea
cuvinte obţinute prin derivare, compunere, lucru răspunsurilor
conversiune
Corespondenţa 2.2. Exerciţii de redactare a telegramei şi cărţii 1 Auxiliare Activitate frontală Observarea
Telegrama. Cartea poştală 3.3. poştale didactice Activitate sistematică
4.2. Fişe de individuală Aprecierea
lucru răspunsurilor
Evaluare Unitatea 1 3.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de Activitate Aprecierea
4.2. teoretice însuşite evaluare independentă fişelor de
4.3. evaluare
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 2


Nr de ore alocate: 16

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Structura operei literare Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de
Amintiri din copilărie de Ion 3.1. colegi pe baza unei grile 1 Manual Activitate frontală Observarea
Creangă 3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii S8 Grila de Activitate sistematică
3.3. Exerciţii de vocabular 4.XI- evaluare a individuală Aprecierea
8.XI lecturii răspunsurilor
Amintiri din copilărie de Ion Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Creangă 3.1. referitoare la modurile de expunere Fişe de Activitate sistematică
Lectura aprofundată 3.2 Exerciţii de identificare a caracteristicilor lucru individuală Aprecierea
Modurile de expunere naraţiunii în textul studiat răspunsurilor
Naraţiunea la persoana I

Amintiri din copilărie de Ion 3.1. Exerciţii de identificare a autorului, 1 Manual Activitate frontală Observarea
Creangă 3.2. naratorului, personajului având în vedere Fişe de Activitate sistematică
Lectura aprofundată textul studiat lucru individuală Aprecierea
Autor, narator, personaj răspunsurilor

Amintiri din copilărie de Ion 3.1. Exerciţii de identificare a indicilor de timp 1 Manual Activitate frontală Observarea
Creangă 3.2. şi de spaţiu în naraţiune Fişe de Activitate sistematică
Lectura aprofundată lucru individuală Aprecierea
Timpul şi spaţiul în naraţiune răspunsurilor
Verbul (actualizare) 3.4. Exerciţii de utilizare corectă a flexiunii 1 Manual Activitate frontală Observarea
Verbele predicative şi verbale S9 Fişe de Activitate sistematică
nepredicative: copulative (numai Exerciţii de identificare a rolului verbelor în 11.XI- lucru individuală Aprecierea
a fi, a deveni) şi auxiliare enunţ 15.XI Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de identificare a verbelor didactice
predicative şi nepredicative în texte date
Exerciţii de identificare a verbelor
copulative şi auxiliare în texte date
Exerciţii de construire a unor enunţuri cu
diverse verbe copulative
Verbul Exerciţii de identificare a modului şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile personale si nepersonale 3.4. timpului verbelor în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare şi de analiză a lucru individuală Aprecierea
verbelor Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul Exerciţii de identificare a modului imperativ 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile personale: imperativ 3.4. în texte date Fişe de Activitate sistematică
Propoziţia imperativă Exerciţii de analiză a verbelor la modul lucru individuală Aprecierea
imperativ Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de diferenţiere a modului indicativ didactice
de modul imperativ
Verbul Exerciţii de identificare a modului 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile personale: conjunctiv. 3.4. conjunctiv şi a timpurilor sale în texte date Fişe de Activitate sistematică
Timpurile modului conjunctiv Exerciţii de analiză a verbelor la modul lucru individuală Aprecierea
conjunctiv Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul Exerciţii de identificare a modului 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile personale: condiţional- 3.4. condiţional-optativ şi s timpurilor sale în S10 Fişe de Activitate sistematică
optativ. Timpurile modului texte date 18.XI- lucru individuală Aprecierea
condiţional-optativ. Propoziţia Exerciţii de analiză a verbelor la modul 22.XI Auxiliare răspunsurilor
optativa condiţional-optativ didactice
Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile nepersonale. 3.4. infinitiv în texte date Fişe de Activitate sistematică
Infinitiv Exerciţii de analiză a verbelor la modul lucru individuală Aprecierea
infinitiv Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile nepersonale. 3.4. gerunziu în texte date Fişe de Activitate sistematică
Gerunziu Exerciţii de analiză a verbelor la modul lucru individuală Aprecierea
gerunziu Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile nepersonale. 3.4. participiu în texte date Fişe de Activitate sistematică
Participiu Exerciţii de analiză a verbelor la modul lucru individuală Aprecierea
participiu Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul Exerciţii de identificare a verbelor la modul 1 Manual Activitate frontală Observarea
Modurile nepersonale. 3.4. supin în texte date S11 Fişe de Activitate sistematică
Supin Exerciţii de analiză a verbelor la modul 25.XI- lucru individuală Aprecierea
supin 29.XI Auxiliare răspunsurilor
didactice
Verbul. Consolidare 3.4. Exerciţii de identificare a verbelor la moduri 2 Manual Activitate frontală Observarea
personale şi nepersonale în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a verbelor la moduri lucru individuală Aprecierea
personale şi la moduri nepersonale Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de construire a enunţurilor în care didactice
să apară verbe la diferite moduri personale
şi nepersonale

Evaluare Unitatea 2 3.1. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
3.2. teoretice însuşite evaluare individuală fişelor de
3.3. evaluare
3.4.
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 3


Nr de ore alocate: 12

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Structura operei literare Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Sobieski şi românii de Costache 3.1. colegi pe baza unei grile S12 evaluare a Activitate sistematică
Negruzzi 3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii 2.XII- lecturii individuală Aprecierea
3.3. Exerciţii de vocabular 6.XII răspunsurilor
Sobieski şi românii de Costache 3.1. Exerciţii de identificare a momentelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Negruzzi 3.2. subiectului Fişe de Activitate sistematică
Subiectul operei literare. Exerciţii de identificare a caracteristicilor lucru individuală Aprecierea
Momentele subiectului momentelor subiectului răspunsurilor
Sobieski şi românii de Costache 3.1. Exerciţii de formulare a ideilor principale 1 Manual Activitate frontală Observarea
Negruzzi 3.2. Exerciţii de relaţionare a ideilor principale Fişe de Activitate sistematică
Rezumatul oral (actualizare) 4.4. cu ideile secundare lucru individuală Aprecierea
Rezumatul Exerciţii de rezumare orală a textului-suport răspunsurilor
Redactarea rezumatului textului studiat

Sobieski şi românii de Costache 3.1. Exerciţii de identificare a rolului dialogului 1 Manual Activitate frontală Observarea
Negruzzi 3.2. în caracterizarea personajelor dintr-un text Fişe de Activitate sistematică
Caracterizarea personajelor literar lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de identificare a caracteristicilor răspunsurilor
operei epice, având în vedere textul studiat

Sobieski şi românii de Costache Exerciţii de identificare a modurilor de 1 Manual Activitate frontală Observarea
Negruzzi 3.1. expunere din textul studiat S13 Fişe de Activitate sistematică
Opera epică 3.2 Exerciţii de identificare a caracteristicilor 9.XII- lucru individuală Aprecierea
Moduri de expunere. Naraţiunea naraţiunii la persoana a III-a 13.XII răspunsurilor
la persoana a III-a Exerciţii de diferenţiere a naraţiunii la
persoana I de naraţiunea la persoana a III-a
Substantivul (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a substantivelor, a 1 Manual Activitate frontală Observarea
felului lor, a genului, numărului şi cazului Fişe de Activitate sistematică
acestora lucru individuală Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Substantivul Exerciţii de identificare a substantivelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Substantive defective de 2.3. defective de singular sau de plural, a Fişe de Activitate sistematică
singular sau de plural. substantivelor colective lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de construire a unor enunţuri cu Auxiliare răspunsurilor
substantive defective de singular/plural şi cu didactice
substantive colective
Substantivele colective Exerciţii de construire a unor enunţuri cu 1 Manual Activitate frontală Observarea
2.3. substantive defective de singular/plural şi cu Fişe de Activitate sistematică
substantive colective lucru individuală Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Substantivul Exerciţii de identificare a cazurilor şi a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Cazurile şi funcţiile sintactice ale 2.3. funcţiilor sintactice ale substantivului S15 Fişe de Activitate sistematică
substantivelor (nominativ, 4.4. Exerciţii de construire de enunţuri pentru 6.I- lucru individuală Aprecierea
acuzativ, vocativ) ilustrarea funcţiilor sintactice ale 10.I Auxiliare răspunsurilor
substantivului didactice
Substantivul Exerciţii de identificare a cazurilor şi a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Cazurile şi funcţiile sintactice ale 2.3. funcţiilor sintactice ale substantivului Fişe de Activitate sistematică
substantivelor (nominativ, 4.4. Exerciţii de construire de enunţuri pentru lucru individuală Aprecierea
acuzativ, vocativ) ilustrarea funcţiilor sintactice ale Auxiliare răspunsurilor
substantivului didactice
Corespondenţa 1.4. Exerciţii de identificare a parţilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Scrisoarea 2.1. componente ale unei scrisori Fişe de Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de redactare de scrisori lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
Evaluare Unitatea 3 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
3.1. teoretice însuşite evaluare individuală fişelor de
4.1. evaluare
4.4.
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 4


Nr. de ore alocate: 8

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Text literar
O, rămâi de Mihai Eminescu 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
3.2. colegi pe baza unei grile S16 evaluare a Activitate sistematică
Discuţii asupra evaluării lecturii 13.I- lecturii individuală Aprecierea
3.3. 17.I
Exerciţii de vocabular răspunsurilor

O, rămâi de Mihai Eminescu 3.1. Exerciţii de identificare a structurii textului 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Versificaţia (actualizare) 3.2 . Exerciţii de actualizare a noţiunilor de lucru Activitate sistematică
prozodie, pe texte date Auxiliare individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
O, rămâi de Mihai Eminescu 3.1. Exerciţii de recunoaştere a tipurilor de rimă 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Tipuri de rimă (monorima, rima 3.2. în texte date lucru Activitate pe grupe sistematică
împerecheată, rima încrucişată, Exerciţii de identificare a măsurii versurilor Auxiliare Aprecierea
rima îmbrăţişată). în texte date didactice răspunsurilor
Măsura Exerciţii de formulare a unui punct de
vedere personal asupra rolului elementelor
de prozodie în obţinerea expresivităţii unui
text în versuri
Morfologie 2.3. Exerciţii de identificare a pronumelui 1 Manual Activitate frontală Observarea
Pronumele – actualizare personal în texte date Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Pronumele personal Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui lucru Activitate Aprecierea
personal Auxiliare individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în enunţuri a didactice
pronumelui personal
2.3. Exerciţii de identificare a pronumelui 1 Manual Activitate frontală Observarea
Pronumele reflexiv 4.1. reflexiv Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui S17 lucru Activitate Aprecierea
reflexiv 20.I- Auxiliare individuală răspunsurilor
24.I didactice
2.3. Exerciţii de identificare a cazurilor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Pronumele şi adjectivul 4.1. funcţiilor sintactice ale pronumelui posesiv Fişe de Activitate pe grupe sistematică
pronominal posesiv Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui lucru Activitate Aprecierea
Pronumele posesiv.Cazuri şi posesiv în diverse contexte Auxiliare individuală răspunsurilor
funcţii sintactice Exerciţii de integrare în enunţuri a didactice
pronumelui posesiv cu diferite funcţii
sintactice
Pronumele şi adjectivul 2.3. Exerciţii de identificare a pronumelui şi a 1 Manual Activitate frontală Observarea
pronominal demonstrativ. 4.1. adjectivului pronominal demonstrativ Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de diferenţiere a pronumelui lucru Activitate Aprecierea
demonstrativ de adjectivul pronominal Auxiliare individuală răspunsurilor
demonstrativ didactice
Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui şi
a adjectivului pronominal demonstrativ
Exerciţii de integrare în enunţuri a
pronumelui şi a adjectivului pronominal
demonstrativ
Pronumele. Clasificare 2.3. Exerciţii de identificare a pronumelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.1. Exerciţii de utilizare corectă a pronumelor Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de integrare în enunţuri a lucru Activitate Aprecierea
pronumelor Auxiliare individuală răspunsurilor
didactice
Pronumele. Consolidare 3.2. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 2 Fişă de Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite S18 evaluare individuală fişei de
4.4. 27.I- evaluare
31.I
Moduri de expunere 2.4. Exerciţii de identificare a modurilor de 1 Manual Activitate frontală Observarea
2.5. expunere Fişe de Activitate pe grupe sistematică
4.2. lucru Activitate Aprecierea
individuală răspunsurilor
Evaluare Unitatea 4 3.2. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite evaluare individuală fişei de
4.4. evaluare
Semestrul al II-lea
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 5


Nr. de ore alocate: 12

Resurse
Competenţe
Conţinuturi (detalieri) Activităţi de învăţare Evaluare
specifice Timp Materiale Forme de
(nr. ore) didactice organizare
Amintiri dintr-o călătorie de Calistrat 2.4. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Manual Activitate frontală Observarea
Hogoş 2.5. colegi pe baza unei grile S1 Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Lectura şi interpretarea textului 4.2. Discuţii asupra evaluării lecturii 10. II- lucru Activitate Aprecierea
Exerciţii de vocabular 14.II individuală răspunsurilor

Amintiri dintr-o călătorie de Calistrat 2.4. Exerciţii de identificare a figurilor de stil 1 Manual Activitate frontală Observarea
Hogoş 2.5. Exerciţii de creaţie utilizând epitete şi Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Figuri de stil: epitetul şi hiperbola 4.2. hiperbola lucru Activitate Aprecierea
individuală răspunsurilor
Numeralul (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Manual Activitate frontală Observarea
Numeralul cardinal şi numeralul de numerale Activitate pe grupe sistematică
ordinal Activitate Aprecierea
individuală răspunsurilor

Valoarea substantivală şi 4.1. de numerale 1 Fişe de Activitate frontală Observarea


adjectivală a numeralului Exerciţii de identificare a valorilor lucru Activitate pe grupe sistematică
morfologice ale numeralelor Auxiliare Activitate Aprecierea
didactice individuală răspunsurilor
Numeralul colectiv 2.3. Exerciţii de scriere corectă a unor numerale 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.1. Exerciţii de identificare a funcţiilor S2 Fişe de Activitate pe grupe sistematică
sintactice ale numeralului 17.II- lucru Activitate Aprecierea
21.II Auxiliare individuală răspunsurilor
didactice
Numeralul fracţionar 2.3. Exerciţii de scriere corectă a unor numerale 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.1. Exerciţii de identificare a funcţiilor Fişe de Activitate pe grupe sistematică
sintactice ale numeralului lucru Activitate Aprecierea
Auxiliare individuală răspunsurilor
didactice
Numeralul. Consolidare 2.3. Exerciţii de scriere corectă a unor numerale 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.1. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri Fişe de Activitate pe grupe sistematică
de numerale lucru Activitate Aprecierea
Exerciţii de identificare a valorilor Auxiliare individuală răspunsurilor
morfologice ale numeralelor didactice
Adjectivul Alcătuirea de enunţuri în care să apară 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Actualizare 3.4. diferite tipuri de adjective Fişe de Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de folosire corectă a adjectivelor în lucru individuală Aprecierea
diferite contexte răspunsurilor
Articolul demonstrativ Exerciţii de identificare a articolului 1 Manualul Activitate frontală Observarea
(adjectival) 2.3. demonstrativ (adjectival) S3 Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de utilizare corectă a articolului 24.II- lucru individuală Aprecierea
demonstrativ (adjectival) 28.II Auxiliare răspunsurilor
didactice

Adjectivul 2.3. Exerciţii de utilizare corectă a adjectivului 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Funcţii sintactice Exerciţii de integrare în enunţuri a Fişe de Activitate sistematică
adjectivului cu diferite funcţii sintactice lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de identificare a funcţiilor Auxiliare răspunsurilor
sintactice ale adjectivului şi ale locuţiunii didactice
adjectivale
Adjectivul 2.3. Exerciţii de identificare a adjectivelor la 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Gradele de comparaţie diferite grade de comparaţie Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de integrare în enunţuri a lucru individuală Aprecierea
adjectivelor la diferite grade de comparaţie Auxiliare răspunsurilor
didactice

Evaluare Unitatea 5 3.2. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite evaluare individuală fişei de
4.4. evaluare
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 6


Nr. de ore alocate: 16

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Portretul lui Ştefan cel Mare 3.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
lectura textului 3.2. portretului literar S4 Fişe de Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de redactare de texte descriptive 3.III- lucru individuală Aprecierea
tip portret 7.III răspunsurilor
Raportul dintre realitate şi ficţiune 3.5. Exerciţii de identificare a asemănărilor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.3. deosebirilor dintre realitate şi literatură Auxiliare Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de redactare a unor texte pe teme didactice individuală Aprecierea
date Fişe de răspunsurilor
lucru
Moduri de expunere - Descrierea 3.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
3.2. descrierii tip tablou Fişe de Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de redactare de texte descriptive lucru individuală Aprecierea
tip tablou răspunsurilor
Portretul literar 3.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
3.2. descrierii tip tablou Fişe de Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de redactare de texte descriptive lucru individuală Aprecierea
tip tablou răspunsurilor
Părţile de vorbire neflexionare 2.3. Exerciţii de identificare a adverbelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Adverbul (actualizare) Exerciţii de utilizare corectă a adverbelor S5 Fişe de Activitate sistematică
Funcţiile sintactice: complement Exerciţii de integrare a adverbelor în 10.III- lucru individuală Aprecierea
circumstanţial de loc, de timp, de enunţuri 14.III Auxiliare răspunsurilor
mod, atribut adverbial Exerciţii de integrare în enunţuri a didactice
adverbelor cu diferite funcţii sintactice
Gradele de comparaţie ale 2.3. Exerciţii de identificare a adverbelor la 1 Manualul Activitate frontală Observarea
adverbului 4.1. diferite grade de comparaţie Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de integrare în enunţuri a lucru individuală Aprecierea
adverbelor la diferite grade de comparaţie Auxiliare răspunsurilor
didactice
Adverbul. Consolidare 2.3, Exerciţii de identificare a adjectivului, a 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. adverbului lucru Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de utilizare corectă a Auxiliare Activitate Aprecierea
adjectivului/adverbului didactice individuală răspunsurilor
Exerciţii de analiză a
adjectivului/adverbului
Părţile de vorbire neflexionare 2.3. 4.1 Exerciţii de utilizare corectă a prepoziţiilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Prepoziţia (actualizare). Regimul Exerciţii de identificare a cazurilor cerute de Fişe de Activitate sistematică
cazual diferite prepoziţii lucru individuală Aprecierea
Conjuncţia (actualizare Exerciţii de utilizare corectă a părţilor de Auxiliare răspunsurilor
vorbire flexibile şi neflexibile învăţate; didactie
Exerciţii de construire a unor enunţuri
corecte din punct de vedere sintactic
Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri
de conjuncţii
Exerciţii de utilizare corectă a conjuncţiilor
Exerciţii de construire a unor enunţuri
corecte din punct de vedere sintactic

Interjecţia (actualizare). 2.3. Exerciţii de identificare a conjuncţiilor în 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Interjecţii predicative texte date S6 Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de analiză gramaticală a 17.III- lucru individuală Aprecierea
interjecţiilor identificate în texte date 21.III Auxiliare răspunsurilor
didactice
Părţile de vorbire neflexibile. 2.3. Exerciţii de utilizare corectă a părţilor de 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Consolidare 4.1. vorbire neflexibile Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de construire a unor enunţuri lucru individuală Aprecierea
corecte din punct de vedere sintactic Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de utilizare expresivă a limbii didactice
Aprecieri personale referitoare 2.3. Exerciţii de exprimare orală a opiniei 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
la textele epice şi lirice studiate 2.4. referitoare la textele studiate lucru Activitate sistematică
4.2. individuală Aprecierea
răspunsurilor
Evaluare Unitatea 6 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de Activitate Aprecierea
2.4. teoretice însuşite evaluare individuală fişei de
4.1. evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 7


Nr. de ore alocate: 12

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
D-l Goe de I.L. Caragiale 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Lectura şi interpretarea textului 3.2. colegi pe baza unei grile S7 Fişe de Activitate sistematică
3.3. Discuţii asupra evaluării lecturii 24.III- lucru individuală Aprecierea
28.III răspunsurilor
Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Schiţa. Actualizare. 4.3. speciei, având în vedere textul studiat Fişe de Activitate sistematică
Caracteristicile speciei 4.4. Redactarea unor texte reflexive pe marginea lucru individuală Aprecierea
4.1. textului studiat răspunsurilor
Vorbirea directă şi vorbirea Exerciţii de diferenţiere dintre vorbirea 1 Manualul Activitate frontală Observarea
indirectă directă şi cea indirectă Fişe de Activitate sistematică
lucru individuală Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Sintaxa propoziţiei (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a predicatelor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. verbale şi nominale în texte date lucru Activitate sistematică
Auxiliare individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Predicatul. Predicatul verbal şi 2.3. Exerciţii de identificare a predicatelor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
predicatul nominal (numai cu 4.1. verbale şi nominale în texte date S8 lucru Activitate sistematică
verbele copulative a fi şi a Exerciţii de analiză a predicatelor verbale şi 31.III- Auxiliare individuală Aprecierea
deveni) nominale din texte date 4.IV didactice răspunsurilor
Exerciţii de construire de enunţuri în care să
apară predicate verbale şi nominale
Budulea Taichii de Ioan Slavici Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Lectura textului 3.1. colegi pe baza unei grile evaluare a Activitate sistematică
3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii individuală Aprecierea
3.3. Exerciţii de vocabular răspunsurilor
Cum povestim Exerciţii de iniţiere, menţinere, încheiere a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Organizarea replicilor într-un 2.4. unei situaţii de comunicare dialogată pe Fişe de Activitate sistematică
dialog complex. Adaptarea la 2.5. teme date lucru individuală Aprecierea
interlocutor 4.2. Exerciţii de adaptare la interlocutor Auxiliare răspunsurilor
didactice
Subiectul exprimat şi subiectul 2.3. Exerciţii de identificare a subiectului în 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
neexprimat (subînţeles şi inclus). 4.1. texte date lucru Activitate sistematică
Exerciţii de construire de enunţuri în care să Auxiliare individuală Aprecierea
apară diferite tipuri de subiecte didactice răspunsurilor
Acordul predicatului cu subiectul 2.3. Exerciţii de identificare a subiectului în 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. texte date S9 lucru Activitate sistematică
Exerciţii de construire de enunţuri în care să 23.IV- Auxiliare individuală Aprecierea
apară diferite tipuri de subiecte 25.IV didactice răspunsurilor
Propoziţii fără subiect 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor părţi de 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. propoziţie lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a diferitelor părţi de Auxiliare individuală Aprecierea
propoziţie didactice răspunsurilor
Cererea 1.4. Exerciţii de identificare a parţilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
2.1. componente ale unei cereri Fişe de Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de redactare de cereri lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
Evaluare Unitatea 7 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite evaluare individuală fişei de
4.4. evaluare
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 8


Nr. de ore alocate: 20

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Texte literare. Pastelul
Mărţişor de Ion Pilat 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
3.2. colegi pe baza unei grile S10 evaluare a Activitate sistematică
Discuţii asupra evaluării lecturii 28.IV- lecturii individuală Aprecierea
3.3. 2.V
Exerciţii de vocabular răspunsurilor
Mărţişor de Ion Pilat 3.1. Exerciţii de identificare a cuvintelor-cheie 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Caracteristicile operei lirice 3.2 . Exerciţii de identificare a structurii textului Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a caracteristicilor lucru individuală Aprecierea
operei lirice, având în vedere textul studiat răspunsurilor

3.1. Exerciţii de identificare a procedeelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea


Mărţişor de Ion Pilat 3.2. artistice şi de explicare a rolului lor în textul Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Resurse ale expresivităţii artistice studiat lucru Aprecierea
Exerciţii de formulare a unui punct de răspunsurilor
vedere personal asupra semnificaţiei
figurilor de stil
Mărţişor de Ion Pilat 3.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Caracteristicile speciei 3.2. speciei având în vedere textul studiat Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de motivare a apartenenţei textului lucru individuală Aprecierea
studiat la specia pe care o ilustrează răspunsurilor
Atributul (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a atributului în texte 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Atributul adjectival 4.1. date S11 lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a diferitelor tipuri de 5.V- Auxiliare individuală Aprecierea
adjective cu funcţia sintactică de atribut 9.V didactice răspunsurilor
adjectival
Exerciţii de construire de enunţuri în care să
apară atribute adjectivale
Atributul substantival 2.3. Exerciţii de identificare a atributului 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. substantival în texte date lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a atributului Auxiliare individuală Aprecierea
substantival didactice răspunsurilor
Exerciţii de construire de enunţuri în care să
apară atribute substantivale, în diferite
cazuri
Atributul pronominal 2.3. Exerciţii de identificare a atributului 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. pronominal în texte date lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a atributului pronominal Auxiliare individuală Aprecierea
Exerciţii de construire de enunţuri în care să didactice răspunsurilor
apară atribute pronominale, în diferite
cazuri
Atributul adverbial 2.3. Exerciţii de identificare a atributului 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. adverbial în texte date lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a atributului adverbial Auxiliare individuală Aprecierea
Exerciţii de construire de enunţuri în care să didactice răspunsurilor
apară atribute adverbiale
Instrucţiuni 2.3. Exerciţii de formulare a diferitelor tipuri de 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. instrucţiuni. S12 lucru Activitate sistematică
12.V- Auxiliare individuală Aprecierea
16.V didactice răspunsurilor
Texte literare. Fabula Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de
Bivolul şi coţofana de G. 3.1. colegi pe baza unei grile 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Topîrceanu 3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii evaluare a Activitate sistematică
3.3. Exerciţii de vocabular lecturii individuală Aprecierea
răspunsurilor
Bivolul şi coţofana de G. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Topîrceanu 3.2. operei epice, având în vedere textul studiat lucru Activitate sistematică
Caracteristicile operei epice 3.3. Auxiliare individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Bivolul şi coţofana de G. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Topîrceanu 3.2. operei epice, având în vedere textul studiat lucru Activitate pe grupe sistematică
Caracteristicile operei epice 3.3. Auxiliare Aprecierea
didactice răspunsurilor
TEZA S13/4h
Bivolul şi coţofana de G. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Topîrceanu 3.2. operei epice, având în vedere textul studiat S14 lucru Activitate pe grupe sistematică
Caracteristicile operei epice 3.3. 26.V- Auxiliare Aprecierea
30.V didactice răspunsurilor
Complementul (actualizare) 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
Complementele circumstanţiale. 4.1. de complemente circumstanţiale în texte lucru Activitate sistematică
Complementele circumstanţiale date Auxiliare individuală Aprecierea
de loc, de timp, de mod Exerciţii de analiză a complementelor didactice răspunsurilor
circumstanţiale
Exerciţii de construire de enunţuri în care să
apară diferite tipuri de complemente
circumstanţiale
Complementele 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
necircumstanţiale. 4.1. de complemente necircumstanţiale în texte lucru Activitate sistematică
Complementul direct. date Auxiliare individuală Aprecierea
Complementul indirect Exerciţii de analiză a complementelor didactice răspunsurilor
necircumstanţiale
Exerciţii de construire de enunţuri în care să
apară diferite tipuri de complemente
necircumstanţiale
Sintaxa propoziţiei. Consolidare 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor părţi de 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
4.1. propoziţie lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a diferitelor părţi de Auxiliare individuală Aprecierea
propoziţie didactice răspunsurilor
Exerciţii de integrare în enunţuri a părţilor
de vorbire cu diferite funcţii sintactice
Texte literare. Doina populară Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Lectura textului-suport, selectat în 3.1. colegi pe baza unei grile S15 evaluare a Activitate sistematică
funcţie de indicaţiile oferite de 3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii 2.VI- lecturii individuală Aprecierea
programa şcolară în vigoare 3.3. 6.VI răspunsurilor
Opera lirică
Lectura aprofundată a textului 3.1. Exerciţii de identificare a procedeelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
suport. Interpretarea semnificaţiei 3.2. artistice şi de explicare a rolului lor Fişe de Activitate pe grupe sistematică
procedeelor artistice Exerciţii de comentare a sensului global al lucru Activitate Aprecierea
textului individuală răspunsurilor
Exerciţii de exprimare a opiniei despre
mesajul textului
Ştirea şi anunţul 1.4. Exerciţii de identificare a parţilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
2.1. componente ale unei ştiri Fişe de Activitate sistematică
4.1. Exerciţii de redactare de ştiri lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de identificare a parţilor răspunsurilor
componente a unui anunţ
Exerciţii de redactare de anunţuri
Evaluare Unitatea 7 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite evaluare individuală fişei de
4.4. evaluare

RECAPITULARE FINALA -Fonetica.Lexicul 1


-Motivarea unei opinii 1
-Verbul 1
- Substantivul.PronumeleAdjectivul 1
-Prepozitia;conjunctia;interjectia 1
-Parti principale de propozitie 1
-Parti secundare de propozitie 1
Evaluare finala 1