Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXĂ

la Acordul de practica

PROTOCOL DE PRACTICĂ IN METODE ȘI TEHNICI DE INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ

la Acordul de practica privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii


universitare de licență sau masterat

1. Durata totală a pregătirii practice: 30 ore.

2. Calendarul pregătirii: Noimbrie 2016- Ianuarie 2017

3. Perioada stagiului, timpul de lucru şi orarul (de precizat zilele de pregătire practică în cazul
timpului de lucru parțial):

Noiembrie 2016 –Ianuarie 2017

4. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică:

Expert Psy - Str. Mihnea Voda nr 11, ap. 2, Scoala Gimnaziala nr. 188 , Str. Tufisului nr. 13,
Bucuresti, sector 5

5. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locații:

Str. Tufisului nr. 13, Bucuresti, sector 5

6. Condiții de primire a studentului/masterandului în stagiul de practică:

Studentul este primit în instituţie ca practicant în baza Acordului semnat între Universitate-FPSE
şi ASOCIATIE în calitate de instituţie parteneră. Condiţiile de primire sunt stipulate în acordul mai
sus menţionat şi în Convenţia – cadru privind efectuarea stagiului de practică.

7. Modalități prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de


studentul/masterandul în instituția de învățământ superior şi în cadrul stagiului de practică:

In cadrul institutiei in care se desfasoara practica, studentul va aplica cunostintele teoretice


dobandite in timpul cursurilor si seminariilor.

8. Numele şi prenumele cadrului didactic care asigură coordonarea si supervizarea practicantului


pe perioada stagiului de practică: lect. univ. Adrian Luca.

9. Drepturi şi responsabilități ale cadrului didactic din unitatea de învățământ - organizator al


practicii, pe perioada stagiului de practică:

- coordoneaza si organizeaza activitatea de practica profesionala si de cercetare a studentilor;


- mentine relatia cu partenerii de practica;
- mediaza, daca este cazul, diferitele probleme care survin in organizarea si derularea stagiilor de
prctica;
- evaluaeza stagiile de practica efectuate.
10. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea
condiȚiilor de pregătire şi dobândirea de către practicant a competențelor profesionale planificate
pentru perioada stagiului de practică:

Armand Veleanovici

11. Drepturi şi responsabilități ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică:


a. Sa se asigure ca toti studentii sunt supravegheati pe întreaga durata a practicii;

b. Sa urmareasca si sa înregistreze prezenta practicantului si sa semnaleze coordonatorilor


de practica eventualele abateri ale acestuia;

c. Sa contribuie la elaborarea programului de activitati de practica punând la dispozitia


practicantului toate mijloacele necesare;

d. Sa informeze atât profesorul supervizor cât si studentul referitor la orice fel de cerinte
speciale pe perioada practicii la locul de munca;

e. Sa elaboreze un raport de evaluare a nivelului de dobândire a competentelor de catre


practicant, a gradului de însusire a cunostintelor practice si sa emita aprecieri privind
punctualitatea si disciplina practicantului.

12. Definirea competențelor care vor fi dobândite pe perioada stagiului de practică:

- Vor dobândi unele abilități de intervenție psihologică clinica primara;

- Vor parcurge un program de dezvoltare personala si autocunoastere

- Vor cunoaste unele metode si tehnici de interventie in grup

- Vor dezvolta abilitati de aplicare a unor metode si tehnici de interventie in grup si de


interpretare a produselor activitatii.

Varianta 2 – Practica in interventie psihologica

Nr. Competența Modulul de pregătire Locul de muncă Activități Observații


planificate
1 Cunoasterea unor 1,2,3 Cabinet 30 de ore de
metode si tehnici de psihologic dezvoltare
interventie personala in
psihologica grup cu
componenta
didactica

2 Parcurgerea unui 1,2,3 Cabinet 30 de ore de


program de psihologic dezvoltare
dezvoltare personala in
personala si grup cu
autocunoastere componenta
didactica

3 Cunoasterea unor 1,2,3 Cabinet 30 de ore de


metode si tehnici de psihologic dezvoltare
interventie in grup personala in
grup cu
componenta
didactica

4 Dezvoltarea unor 1,2,3 Cabinet 30 de ore de


abilitati de aplicare psihologic dezvoltare
a metodelor si personala in
tehnicilor de grup cu
interventie in grup componenta
si de didactica
interpretare/analiza

13. Modalități de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada stagiului


de pregătire practică:

Nume și prenume Funcție Semnătura

Cadru didactic supervizor Adrian Luca Lect. univ. dr.


Tutore Armand Veleanovici Psih. Princ. dr
Practicant
Data

S-ar putea să vă placă și