Sunteți pe pagina 1din 36

Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:

“Strung CNC”

Beneficiar: S.C. DEDIENNE Roumanie S.R.L.

Documentaţia de atribuire aferentă contractului de achiziţie:

"Strung CNC"

1
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

CONŢINUT DOCUMENTAŢIE

CAPITOL I. Fişa de date a achiziţiei


CAPITOL II. Formulare
CAPITOL III. Caiet de sarcini
CAPITOL IV. Clauze contractuale generale

2
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

CUPRINS DOCUMENTAŢIE

I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI ............................................................................................. 5


1. Beneficiarul ...............................................................................................................................................................5
2. Informaţii despre Proiectul de Investiţie ....................................................................................................................5
3. Solicitarea de informaţii şi/sau clarificări ..................................................................................................................5
4. Sursa de finanţare ......................................................................................................................................................6
5. Obiectul contractului .................................................................................................................................................6
6. Valoare estimată contract ..........................................................................................................................................6
7. Procedura de atribuire ................................................................................................................................................6
8. Metodologie de verificare şi evaluare ........................................................................................................................7
9. Criteriile/modalitatea de transmitere .........................................................................................................................7
10. Criterii de calificare şi selecţie.................................................................................................................................8
11. Modul de întocmire şi prezentare a ofertei ..............................................................................................................9
12. Criterii de atribuire ................................................................................................................................................ 12
13. Comunicarea rezultatelor evaluării ........................................................................................................................ 12
14. Constestaţii și Notificarea atribuirii ....................................................................................................................... 13
15. Atribuirea şi încheierea contractului ...................................................................................................................... 13
II. FORMULARE ....................................................................................................................... 14
FORMULAR NR. 1 .................................................................................................................................................... 15
FORMULAR NR. 2 .................................................................................................................................................... 16
FORMULAR NR. 3 .................................................................................................................................................... 17
FORMULAR NR. 4 .................................................................................................................................................... 18
FORMULAR NR. 5 .................................................................................................................................................... 19
FORMULAR NR. 6 .................................................................................................................................................... 20
FORMULAR NR. 7 .................................................................................................................................................... 21
FORMULAR NR. 8 .................................................................................................................................................... 22
FORMULAR NR. 9 .................................................................................................................................................... 23
FORMULAR NR. 10 .................................................................................................................................................. 24
III. CAIETUL DE SARCINI .................................................................................................... 25
1.“Strung CNC” .......................................................................................................................................................... 25
2. Condiţii de garanţie, livrare, asistenţă tehnică valabile pentru toate echipamentele tehnologice: ........................... 28
IV. MODEL DE CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE .............................................. 29
ANEXA NR. 1.............................................................................................................................. 34
1. Evaluarea şi compararea ofertelor. Criterii de atribuire. Aspecte generale.............................................................. 34
2. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul ....................................................................................................... 34
3. Preţul ofertei - maxim 50 puncte ............................................................................................................................ 34
4. Îndeplinirea cerinţelor tehnice - maxim 30 puncte .................................................................................................. 35

3
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

5. Data de livrare a echipamentelor - maxim 5 puncte ................................................................................................ 36


6. Condiţiile de vânzare şi service - maxim 15 puncte ................................................................................................ 36

4
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

1. Beneficiarul

Denumire: SC DEDIENNE Roumanie SRL


Adresa: Str. Negoiu, nr. 151B, 505200 Făgăraş, jud. Braşov , România
Persoana de contact: Manager de Proiect Telefon: 0040268215600
În atenţia: Doamna Teodora Țarog
E-mail: t.tarog@dedienne.com F a x : 0040268215601
Adresa/ele de internet: http://www.dedienne.com

2. Informaţii despre Proiectul de Investiţie

SC DEDIENNE Roumanie SRL, localizată în România, jud. Braşov, 505200 Făgăraş pe str Negoiu, nr. 151B, tel.
0040 268 215 601, fax 004 0268 215 601, a primit in data de 13.03.2012 aprobarea AM POS-CCE pentru
proiectul “Dezvoltarea durabilă a societăţii SC DEDIENNE Roumanie prin creşterea capacităţii de producţie a
fabricii de injecţie de mase plastice din Făgăraş” cu cod SMIS: 38618, proiect cu cofinanţare din Fondul
European de Dezvoltare Regională, conform contractului n° 287601/21.06.2013 semnat cu Ministerul Economiei
in calitate de Autoritate de Management pentru ‟‟Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii
Economice‟‟ (POS CCE).

Valoarea totală a proiectului este 10.397,311 lei (TVA inclus) din care asistenţa financiară reprezintă 3.707,394
lei.

Proiectul e implementat în Făgăraş (jud. Braşov), pe str. Negoiu, nr. 151B, pentru o perioadă de 22 de luni.

Obiectivul proiectului este: “Dezvoltarea durabilă a societăţii SC DEDIENNE Roumanie prin creşterea
capacităţii de producţie a fabricii de injecţie de mase plastice din Făgăraş”

3. Solicitarea de informaţii şi/sau clarificări

SC DEDIENNE Roumanie SRL va clarifica orice neînţelegere formulată in scris de ofertanţi în legătură cu
procedura de atribuire.

Raspunsul la solicitarile de clarificare primite, se va transmite în scris de către SC DEDIENNE ROUMANIE


SRL.

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute în urma unei notificări scrise la următoarele date de contact:
Date contact pentru informaţii şi clarificări:

Adresa : Str. Negoiu, nr. 151B, Municipiul 505200 Făgăraş, jud. Braşov, România

Telefon: 0040 268 215 600

5
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

Fax: 004 0 268 215 601


E-mail: t.tarog@dedienne.com
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 24/11/2014 la ora 12:00

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 25/11/2014

Notă: Documentaţia de atribuire este întocmită şi în limba engleză. În caz de neconcordanţă între termeni,
varianta în limba română este de referinţă.

4. Sursa de finanţare

Proiect finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi din surse proprii, în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competivităţii Economice (POS CCE).

Notă:
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale precum şi a documentelor care o
însoţesc.

5. Obiectul contractului
5.1. Denumire contract: Strung CNC
5.2. Tipul contractului şi locul de livrare:
(a) Lucrări (b) Furnizare produse (c) Servicii
5.3. Scopul şi cantitatea contractului
Furnizarea următoarelor echipamente, în concordanţă cu caietul de sarcini:
- 1 buc. Strung CNC

5.4. Locaţie de implementare/ furnizare

Str. Negoiu, nr. 151B, Municipiul 505200 Făgăraş, jud. Braşov, România
5.5. Modul de finalizare a procedurii:
Contract de achiziţie
5.6. Condiţii specifice contractului
-

6. Valoare estimată contract


Valoarea estimată a contractului este de 141 000 Euro fara TVA

7. Procedura de atribuire

PROCEDURA APLICATĂ
Cererea de oferte conform Contractului de Finanţare, a Normelor interne de achiziţie din Ghidul Solicitantului
aferent programului de finanţare menţionat mai sus şi a Ordinului nr. 1120/2013 al MFE.

6
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

8. Metodologie de verificare şi evaluare


În urma selectării ofertelor eligibile, DEDIENNE ROUMANIE va derula o evaluare în următoarele etape:
1. Verificare criteriilor de transmitere (ofertanţii trebuie să transmită oferta numai la adresa şi în termenul indicat
la Secţiunea 9 – Criteriile/modalitatea de transmitere).
2. Evaluarea criteriilor de calificare. Criteriile de calificare vor permite evaluarea compatibilităţii situaţiei
ofertantului prin raportare la cerinţele DEDIENNE ROUMANIE.
3. Evaluarea tehnico-economică. Criteriile pentru evaluarea tehnico-economică sunt prezentate în Anexa Nr. 1 a
prezentei documentaţii.
Numai ofertele care trec de faza evaluării crteriilor de calificare vor intra în faza evaluării tehnico-
economice.

9. Criteriile/modalitatea de transmitere
9.1. Adresa la care se depune oferta: SC DEDIENNE Roumanie SRL, Str. Negoiu, nr.
151B, 505200 Făgăraş, jud. Braşov, România

Dna./. TAROG Teodora,


SC DEDIENNE ROUMANIE Manager,
Email: t.tarog@dedienne.com
Tel: +40 268215600
Fax: +40 268215601.
9.2. Modalitatea de transmitere Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei şi
al documentelor care o însoţesc în original

Oferta, semnată şi ştampilată, trebuie depusa direct


sau transmisa prin poştă, în plic închis sigilat, cu
menţiunea „Selecţie oferte proiect POS-CCE –
“Strung CNC”/ În atenţia Doamnei ȚAROG
Teodora / A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
DATA DE 28/11/2014 Ora 13:00

ATENŢIE !!! NU se admite transmiterea ofertelor


pe altă cale (ex: email, fax) sau la alte adrese decât
cea menţionată sub sancţiunea excluderii din
procedura de evaluare.

Documentele care insoţesc oferta:

a. Ofertantul trebuie să prezinte Scrisoarea de


înaintare în conformitate cu Formularul nr. 1. .
Scrisoarea de înaintare va fi ataşată plicului exterior şi
va fi ştampilată cu data şi ora depunerii ofertei.

b. Fiecare ofertă trebuie să fie însoţită de


împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei
autorizează persoana respectivă să depună şi să
reprezinte operatorul economic la deschiderea
ofertelor. Se va completa Formularul nr. 2.
9.3. Data limită de depunere a Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct
ofertelor la sediul beneficiarului până la data de 28/11/2014,
ora: 12:00

7
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

9.4. Dacă nu se respectă criteriile de transmitere oferta va fi respinsă.

10. Criterii de calificare şi selecţie

10.1. Situaţia candidatului/ofertantului


10.1.1. Declaraţia privind Cerinţa obligatorie:
eligibilitatea Declaraţia pe proprie răspundere privind eligibilitatea se va completa în
conformitate cu modelul prezentat în secţiunea “Formulare” din cadrul
documentaţiei de atribuire (Formularul nr. 3).
10.1.2. Declaraţie privind
inexistenţa situaţiilor de natură Declaraţie completată în conformitate cu modelul prezentat în secţiunea
a afecta capacitatea de “Formulare” din cadrul documentaţiei de atribuire (Formularul nr. 4).
implementare a contractului
10.1.3. Declaraţie privind
calitatea de participant la Declaraţie privind calitatea de participant la procedură/ lipsa conflictului de
procedură interese completată în conformitate cu modelul prezentat în secţiunea
“Formulare” din cadrul documentaţiei de atribuire (Formularul nr.5).
Solicitat/nesolicitat
10.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
10.2.1. Persoane juridice / fizice Cerinţa obligatorie:
române a) Copie după Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului sau echivalent
solicitat / nesolicitat
b) Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Camera de Comerţ şi Industrie naţională sau teritorială, din care
sa reiasă că societatea are ca obiect de activitate livrarea produselor
solicitate, în original sau copie legalizată, sau Autorizaţia de funcţionare,
precum şi orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea
apartenenţei la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului.
10.2.2. Persoane juridice / fizice Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca
străine persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de
vedere profesional.
solicitat / nesolicitat
10.3. Situaţia economico-financiară
10.3.1. Informaţii generale Se va prezenta Formularul nr. 6 – „Informaţii generale” din Capitolul II
despre ofertant / Formulare.

Valorile cifrei de afaceri şi profitului brut vor fi exprimate în lei, la cursul de


schimb leu/euro mediu comunicat de Banca Centrală Europeană pentru anul
respectiv.
10.3.2. Cerinte minime Cifra de afaceri medie a ofertantului pentru ultimii 3 ani trebuie să fie de
obligatorii minim 210 000 Euro (sau echivalentul în euro la cursul BNR mediu anual).
În conformitate cu prevederile art. 16 (2) din Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reducerea cu 50% a
criteriului legat de cifra de afaceri cerut în achiziţiile publice de
produse, lucrări şi servicii. Pentru demonstrarea încadrării în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii ofertantul va prezenta în mod obligatoriu
declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului / reprezentanţilor legal /
legali al / ai întreprinderii interesate privind încadrarea în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii. Declaraţia pe propria răspundere privind
încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii va fi completată

8
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

conform modelului prevazut în Anexa nr.1 din Legea nr. 346/14.07.2004 cu


modificările şi completările ulterioare şi va fi prezentată în original.
10.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională
10.4.1. Experienta similara Ofertantul trebuie să facă dovada unui minim de 3 ani de experienţă în
producţia/distribuţia echipamentului/echipamentelor ce fac obiectul
prezentei proceduri prin completarea şi prezentarea Formularului nr. 7 -
Lista principalelor proiecte relevante/ furnizări din ultimii 3 ani.
*(Această achiziţie nu include noile dezvoltări în materie de MI)
10.4.2. Documentele emise de Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate, care confirmă
organisme acreditate, care certificarea şi atestă că este implementat sistemul de management al calităţii,
confirmă certificarea sistemului conform cu cerinţele din standardul seria SR-EN-ISO 9001:2008 (sau
calităţii. echivalent) pentru produsele ofertate.

Solicitat / Nesolicitat NOTĂ:


* Se acceptă certificate din seria ISO sau similare privind implementarea
unui sistem de management al calităţii, emise de organisme acreditate
internaţional.
10.5. Standarde de protecţia Se va completa o declaraţie pe proprie răspundere
mediului (Formular nr. 8)

solicitat / nesolicitat
10.6.aObservaţiia 1. Îndeplinirea criteriilor de calificare va fi analizată de către Comisia de
Evaluare numită de achizitor. Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate
cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare va fi considerat calificat.
2. Pentru îndeplinirea cerinţei eligibilităţii ofertantilor, Comisia de Evaluare
îţi rezervă dreptul de a solicita clarificări/ completări în vederea asigurării
conformităţii cu documentele prezentate.
10.7. Vor fi exclusi de la 1. Nu au prezentat unul din documentele menţionate în această secţiune.
procedura de atribuire
ofertantii care 2. Nu şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor
către stat, inclusiv cele locale, precum şi contribuţiile pentru asigurările
sociale de stat

3. Sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile le sunt conduse de un


administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac
obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară cu cele
anterioare, reglementată prin lege.

11. Modul de întocmire şi prezentare a ofertei


11.1. Limba de redactare a ofertei Oferta si documentele de calificare vor fi redactate in limba română

11.2. Perioada de valabilitate a Perioada de valabilitate a ofertelor este de 180 zile de la data depunerii
ofertei ofertei.
11.3. Propunerea tehnică Ofertantul va elabora Propunerea tehnică în care va face dovada
respectării tuturor cerinţelor din Caietul de Sarcini, acestea fiind
minimale.

Formatul ofertei va urmări cu stricteţe şi se va conforma “listei de

9
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

criterii” specificate în “Criteriile de atribuire” (Secţiunea 12 din prezenta


documentaţie). Nerespectarea acestei condiţii poate conduce la un
punctaj defavorabil.

Dosarul va include:

• Descrierea exactă a echipamentului oferit

• Planul de securitate pentru piesele de schimb inclusiv cu termenii


de livrare aferenţi acestora. ;

• Perioada estimată de livrare ;

• Planul de mentenanţă .

Ofertantul va concepe propunerea tehnică respectând cerinţele specifice


care se regăsesc în cadrul Capitolului III – Caietul de Sarcini /
Specificaţii Tehnice.

Elementele propunerii tehnice vor fi prezentate în detaliu în conformitate


cu Caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va fi prezentata in cadrul Formularului 9 .

11.4. Propunerea financiară Trebuie să fie conformă cu cerinţele specificate mai jos:

Oferta de preţ trebuie să acopere întregul contract, aşa cum este descris
în Documentaţia de Atribuire/ Caietul de Sarcini.

Oferta globală de preţ se va prezenta in cadrul Formularului Nr. 10 -


Propunerea Financiară.

Preţul contractului este ferm şi nemodificabil pe toată durata de


desfăşurare a contractului

Preţurile sunt fără TVA şi reprezintă valoarea utilajului livrat de ofertant


la SC DEDIENNE ROUMANIE.

Preţurile oferite trebuie să includă taxele şi impozitele datorate, precum


şi oricare alte contribuţii solicitate prin lege pentru produsele importate.
Preţurile propuse se consideră a fi preţuri finale şi nu sunt afectate de
orice variaţie în impozitele, taxele şi / sau contribuţiile menţionate mai
sus..

Moneda ofertei: EURO

Ofertantul are obligaţia de a prezenta preţul ( fără TVA) în EURO DDP


(livrat cu taxe vamale incluse).

Preţul va fi prezentat şi defalcat pe sub-articole, anexat la Formularul


nr. 10 - Propunerea Financiară, cu indicarea costurilor de ambalare,
transport, costurile de training, de descărcare şi a serviciilor tehnice
aferente implementării şi demarării, precum şi termenii plăţii ( preţ

10
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

exprimat DDP – livrare cu taxe vamale incluse)- după caz.

Oferta va include toate informaţiile comerciale relevante.

Ofertele vor include o explicaţie privind costurile adiţionale care revin


autorităţii contractante. Orice cost adiţional care nu e identificat în
propunerea financiară nu va fi luat în considerare pe întrega durată a
contractului.
11.5. Scrisaoarea de Garanţie Ofertantul ce va fi declarat câştigător va trebui sa furnizeze către SC
Bancară pentru avansul plătit de DEDIENNE Roumanie SRL, o scrisoare de garanţie bancara sau un
Beneficiar document similar pentru o valoare egala cu avansul care se va plati de
către SC DEDIENNE Roumanie SRL la plasarea comenzii (conform
modelului de contract ataşat prezentei documentaţii).

Valoarea Scrisorii de Garanţie bancară sau a documentului echivalent


trebuie să acopere contravaloarea avansului acordat (conform modelului
de contract ataşat prezentei documentaţii).

Ofertantul va atasa la oferta documente justificative in acest sens


(declaraţie pe propria răspundere, urmand ca scrisoarea de garantie
bancara/ alt document similar sa fie pusa, in original, la dispozitia
beneficiarului la plasarea comenzii, dupa semnarea contractului de
achizitie pentru furnizarea echipamentelor, dar inainte de plata avansului
de catre SC DEDIENNE Roumanie SRL.
11.6. Minimul cotat Oferta se va referi la livrarea:
- 1 buc. Strung CNC

11. 7. Data limită de depunere a Ofertele pot fi transmise conform instructiunilor de la secţiunea 9.2.
ofertelor
11.8. Posibilitatea retragerii sau Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după
modificării ofertei expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea
excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului.
11.9. Deschiderea ofertelor Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28/11/2014 ORA 13 :00, la sediul
beneficiarului din 505200 Făgăraş, str.Negoiu, nr.151 B, Jud.Braşov.

Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor care


se returnează nedeschise.

Reprezentanţii ofertanţilor au dreptul de a fi prezenţi la şedinta de


deschidere.

Reprezentanţii ofertanţilor care doresc să participe la deschidere vor avea


împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei autorizează persoana
respectivă să reprezinte operatorul economic la deschiderea ofertelor,
împreună cu cartea de identitate a persoanei împuternicite (o copie se va
ataşa împuternicirii fiind apoi predate Comisiei de Evaluare din cadrul
DEDIENNE ROUMANIE) la deschiderea ofertelor.

Alternativ, ofertanţii au posibilitatea de a transmite o copie a scrisorii de


împuternicire prin fax sau email la datele de contact menţionate în
documentaţia de atribuire, înainte de termenul limită pentru depunerea
ofertelor. Este obligatoriu însă ca această copie să nu conţină vreo

11
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

informaţie despre conţinutul ofertei depuse..


Ofertele vor fi deschise de către comisia de evaluare numită în scopul
evaluării.

Comisia de evaluare va întocmi un process-verbal al deschiderii


ofertelor. Reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi vor fi invitaţi să
semneze procesul verbal. Lipsa semnăturii unui ofertant de pe acest
process verbal nu invalidează conţinutul şi efectul procesului-verbal de
deschidere a ofertei. Câte o copie a procesului-verbal se distribuie tuturor
ofertanţilor prezenţi.
11.10. Oferte intarziate / Nu sunt acceptate ofertele întârziate.

Ofertantul trebuie să anticipeze termenul de livrare în momentul în care


trimite oferta.

Toate ofertele primite de DEDIENNE ROUMANIE după expirarea datei


limită de depunere vor fi automat eliminate. Acestea vor fi returnate
ofertanţilor făra a fi deschise sau analizate.

Ofertele nu trebuie depuse la altă adresă decât cea menţionată în invitaţia


la licitaţie.
11.11. Aspecte privind forma in Cu privie la formatul in care va fi depusa oferta, in vederea facilitarii
care va fi depusa oferta procesului de evaluare, facem urmatoarele precizari:

- Oferta (cu toate elementele ei) va fi prezentata doar in format


tiparit pe hartie A4, intr-un dosar cu sine sau neperforata, fara sa
fie indosariata/spiralata/prinsa sau legata intr-un alt fel decat cel
mentionat mai sus;
- Elementele componente ale ofertei vor fi prezentate doar tiparite
pe o parte (fata). Nu sunt admise ofertele tiparite pe ambele
pagini (tip « fata/verso »)!
- La regula enunţată mai sus fac excepţie doar traducerile
autorizate/documentele ce poartă parafe notariale pe verso sau alte
asemenea documente ce nu pot fi prezentate decât în această
formă.
- Ofertele vor fi depuse in format dublu – o oferta originala si o
copie a acesteia;
Nu se admite atasarea de brosuri promotionale.

12. Criterii de atribuire


12.1. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic
12.2. Factori de evaluare

Metodologia detaliată cu privire la factorii de evaluare ai ofertei se regaseste in Anexa nr. 1 din prezenta
documentaţie. .

13. Comunicarea rezultatelor evaluării


După finalizarea evaluării, SC DEDIENNE ROUMANIE va comunica rezultatele către ofertanți.

12
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

14. Constestaţii și Notificarea atribuirii


fsdsd
Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 3 zile de la data primirii notificării de atribuire a contractului
de achiziţie la sediul Beneficiarului. Rezultatul soluţionării contestaţiei va fi transmis de către Beneficiar printr-o
notificare scrisă.

După finalizarea soluționării contestatțiilor, DEDIENNE ROUMANIE va notifica in scris ofertantul câștigător cu
privire la acceptarea ofertei. În acelaşi timp, va notifica, de asemenea, toţi ceilalţi ofertanţi cu privire la rezultatele
procedurii de atribuire.

15. Atribuirea şi încheierea contractului


15.1. Menţiuni generale Contractul va fi semnat numai după verificări prealabile:

În cazul în care un ofertant va caştiga cererea de ofertă şi va fi selectat,


DEDIENNE ROUMANIE va avea posibilitatea să solicite câştigătorului
verificarea produsului din punctul de vedere al aspectelor tehnice, înainte
de a semna acordul şi înainte de a trimite comenzile de achiziţie.

Procedura de atribuire se va finaliza cu încheierea unui contract de


achiziţie.
15.2. Ajustarea pretului Nu se acceptă majorarea preţului contractului.
contractului

DA / NU
15.3. Contract de achizitie / Clauze contractuale generale, incluse în Documentaţia de atribuire, vor fi
completate cu datele de identificare ale ofertantului, şi vizate de către
DA / NU reprezentanţii legali ai acestuia pe fiecare pagină în sensul acceptarii lor.
Clauzele contractuale semnate vor fi ataşate ofertei financiare.

În vederea încheierii contractului de achiziţie se vor avea în vedere


termenii şi clauzele contractuale generale prezentate la Capitolul IV din
prezenta documentaţie, încă din faza de ofertare.

Nota:
Dacă ofertantul câştigător nu semnează contractul în termenii stabiliţi, în
maxim 15 zile de la data notificării atribuirii contractului, beneficiarul
poate să încheie contractul cu ofertantul clasat pe locul imediat următor,
dacă oferta corespunde, sau poate relua procedura de atribuire.

În funcţie de nevoile SC DEDIENNE ROUMANIE SRL şi în legătură cu


conţinutul propunerilor tehnice şi financiare prezentate de către
ofertantul câştigător, SC DEDIENNE ROUMANIE SRL şi ofertantul
câştigător pot decide cu privire la adăugarea şi/sau îmbunătăţirea
clauzelor contractului, cu scopul de a reflecta situaţia reală a condiţiilor
de execuţie a contractului.

13
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

II. FORMULARE

Capitolul II conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a


documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi
corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în
mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

14
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

FORMULAR NR. 1
OPERATOR ECONOMIC
(OFERTANT) înregistrat la sediul
beneficiarului
............................... nr. ............. / .......................
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE
ÎNAINTARE

Către,
S.C. DEDIENNE ROUMANIE, Str. Negoiu, nr. 151B, 505200Făgăraş, jud. Braşov, România

Ca urmare a Anunţului aparut în ………………………………, nr……… / …………... privind aplicarea


procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare pentru achiziţia de :
...............................................

noi ................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem


alăturat urmatoarele:
Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ........... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.

Data completării ...................................

Ofertant,
………..…….............
(semnătura autorizată)

15
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

FORMULAR NR. 2

OPERATOR ECONOMIC
_________________________
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul ____________________________(se completează numele reprezentantului legal al


ofertantului), împuternicesc pe domnul _____________, legitimate cu Carte de identitate seria
___________, nr. _____________, telefonul de la domiciliu __________________, să depună şi să
reprezinte societatea la deschiderea ofertelor pentru achiziţia produsului de
_______________________________ din data de ____________.

Data: ................................

Operator economic,
.............................................
(semnătura autorizată)

16
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

FORMULAR NR. 3
OPERATOR ECONOMIC
............................................
(denumire/nume)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, .............................…………………………………., reprezentant împuternicit al


..............................................................................................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedura de atribuire că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a
unei instanţe judecătoresâşti pentru participarea la activităţi ale organizaţiilor criminale, pentru corupţie,
fraudă şi /sau spălare de bani.
2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
Beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră precum şi
experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez, prin prezenta, orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice, să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai beneficiarului S.C. DEDIENNE
ROUMANIE, Str. Negoiu, nr. 151B, 505200 Făgăraş, jud. Braşov, România cu privire la orice aspect
tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………............ ( se
precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

Data completării...................

Operator economic,
…………………………
(semnătura autorizată)

17
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

FORMULAR NR. 4
Operator economic
…………………………………….
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevazute de legislaţia română în vigoare

Subsemnatul(a) ................................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de


ofertant/candidat/concurent particip în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca
obiect…………………………………….. ........ (denumirea produsului), la data de ......................
(zi/luna/an), organizată de S.C. DEDIENNE ROUMANIE, Str. Negoiu, nr. 151B, 505200 Făgăraş, jud.
Braşov, România, declar pe propria raspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar
sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De
asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevazute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată ................................;
d) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale şi nu am produs prejudicii beneficiarilor
acestora, indiferent de natura finanţării acestor contracte.
e) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării...................

Operator economic,
...............................,....
(semnătura autorizată)

18
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

FORMULAR NR. 5
OPERATOR ECONOMIC
............................................
(denumire/nume)

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

1. Subsemnatul, .............................…………………………………., reprezentant împuternicit al


..............................................................................................................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire,

că societatea noastră nu se află in situaţia de conflict de interese in contextul prezentei proceduri de


atribuire, respectiv nu se află in următoarele situaţii:

- existenţa de legături între societatea noastră şi structurile acţionariatului Beneficiarului


- existenţa de legături între societatea noastră şi membrii comisiei de evaluare ai Beneficiarului
- nu deţinem pachetul majoritar de acţiuni în două sau mai multe firme participante la prezenta procedura
de atribuire

Totodată, ne asumăm obligaţia ca in cazul apariţiei unei situaţii de conflict de interese de natura celor
descrise mai sus pe parcursul derulării procedurii de atribuire, să notificăm in scris Beneficiarul cu privire
la acest fapt şi să luăm măsuri pentru inlăturarea situaţiei respective.

Data completării...................

Operator economic,
…………………………
(semnătura autorizată)

19
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

FORMULAR NR. 6
OPERATOR ECONOMIC
....................................................
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
………………………………………………………………………………....
2. Codul fiscal: …………………………………….
3. Adresa sediului central:
………………………………………………………………………..……
4. Telefon: ………………………………………….
Fax: ………………………………………………
Telex: ……………………………………………
E-mail: ………………………………………….
5. Cont …………………………………………. Dechis la
………………………………………….
6. Dacă societatea este înregistrată ca
I.M.M…………………………………………………………
7. Certificatul de înmatriculare/înregistrare
……………………………………………….../(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
8. Obiectul de activitate, pe domenii: ……………………………………… …../(în conformitate cu
prevederile din statutul propriu)
9. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
.......................................................
………………………………………………………………………………………………………
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
10. Principala piaţă a afacerilor:
.............................................................................................
11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
An Cifra de afaceri la 31 decembrie (echivalent euro)
2011
2012
2013
Media pe ani :

12. Profitul brut din ultimii 3 ani.


An Profitul brut anual la 31 decembrie (echivalent euro)
2011
2012
2013
Media pe ani :

Data completării ….........................


Operator economic,
………………………................
(semnătura autorizată)

20
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

FORMULAR NR. 7
Operator economic
…………………………………….
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTE SIMILARE DERULATE ÎN ULTIMII 3
ANI

Subsemnatul……………............………………….., reprezentant împuternicit al


....................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........................... (denumirea şi adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Nr. Obiectul Denumire/numele Valoarea totală a Perioada de derulare a


Crt contractului beneficiarului contractului contractului *)
1.
2.
3.

Data : ......................

Operator economic,
....................................
(semnătura autorizată)

_____________
*) Se va preciză data de începere şi de finalizare a contractului.

21
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

FORMULAR NR. 8
OFERTANT
_____________________
(Denumire/nume)

DECLARAŢIE DE ANSPCP / DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Subsemnatul .........................................................................[introduceţi numele operatorului economic],


prin prezenta confirm că, până în prezent, transportul produselor proprii pe teritoriul U.E. respectă
restricţiile Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (ANSPCP) în (EC)
1907/2006 (ÎEARCP – Înregistrare, Evaluare, Autorizare, şi Restricţie a Preparatelor Chimice)
reglementate de Uniunea Europeană.

Toate substanţele conţinute de produsele proprii şi în piesele de schimb ale acestora, accesorii şi ambalaje
sunt conforme acestei reguli şi confirmăm că am obţinut confirmarea de conformitate de la orice terţ ce ne
furnizează componente conţinute în acest(e) produs(e).

Conform directivei (EG) Nr. 1907/2006 articolul 33, avem obligaţia de a comunica informaţii referitoare
la substanţele din produse, nu există substanţe periculoase prezente (publicată în 2008-10-28) în
concentraţie mai mare de 0.1 % greutate cu greutate a produsului.

În consecinţă, clienţilor noştri nu li se va solicita înregistrarea nici unei substanţe asociate produselor
noastre.

Data ___________________

Operator economic,

_________________
(Semnatura autorizată)

Tenderer
______________________
(legal person name / name)

22
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

FORMULAR NR. 9

PROPUNEREA TEHNICA1

- Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat intr-o corelatie clara cu cerintele din Caietul de Sarcini.
- Formularul nu va contine elemente promotionale/de marketing (ex: logo, poze, etc).
- Ofertantii pot opta pentru o forma proprie de completare a prezentului formular, cu respectarea cerintelor de
mai sus (Caietul de Sarcini si Fisa de Date a Achizitiei, capitolul I-11.3).

23
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

FORMULAR NR. 10
OPERATOR ECONOMIC
……………………………………
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ/ PROPUNERE FINANCIARĂ


Către
S.C. DEDIENNE ROUMANIE, Str. Negoiu, nr. 151B, 505200Făgăraş, jud. Braşov, România

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire pentru .................................................., subsemnaţii,


reprezentanţi ai ofertantului ________________________________, ne oferim să furnizăm:
...................................................................................................................................
...........
în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată pentru suma de
______________________ EURO, fara TVA, in conditia de livrare DDP Fagaraş
(suma în litere şi în cifre)
conform anexei ataşate.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele la
termenele cerute în Caietul de sarcini.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 180 (o sută optzeci) zile, respectiv
până la data de ___________________________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul)
şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare:
a. să semnăm contractul de achiziţie în termen de maxim ___ zile de la data anunţului privind atribuirea
contractului de achiziţie.
b. să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire
6. Înţelegem că nu sunteţi obligati să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o
puteţi primi.
7. Anexat vă prezentăm oferta detaliată conform solicitării din Fişa de Date a Achiziţiei.

Data _____/_____/_____

Ofertant ,
................ …………………(numele operatorului economic)
…..……......................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

24
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

III. CAIETUL DE SARCINI

1. “Strung CNC”
1.1. Caracteristici: Caietul de sarcini

STRUNG

Caracteristica Descriere

Numar de axe 5 axe ( X, Y, Z, C, B)


Diametrul peste batiu min. 800 mm
Diametrul peste sania transversala min. 520 mm
CAPACITATI
Diametrul de prelucrare din bara min. 50 mm
Diametrul de strunjire min. 400 mm
Lungimea de strunjire min. 580 mm
Turatie 4.800 rot/min
Putere motor min. 22 kW
Momentul de torsiune min 300 N.m
ARBORE
PRINCIPAL Diametru universal 210 mm
Hidraulic, forta strangere
Actionare universal
reglabila
Tipul partii frontale de prindere A2-6
Turatie 4.800 rot/min
Putere motor min. 14 kW
Momentul de torsiune min 140 N.m
ARBORE
SECUNDAR Diametru universal 210 mm
Hidraulic, forta strangere
Actionare universal
reglabila
Tipul partii frontale de prindere A2-5
Cursa X min. 310 mm
Cursa Z min. 580 mm
CURSE SI
Cursa Y min. ± 50 mm
AVANSURI
Cursa C 360 grade
Avans Rapid X, Y, Z 12 / 12 / 30.5 m/min
Tip turela Hybrid (disc VDI40)
TURELA
Numar de scule 24 posturi

25
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

Numar de scule ce pot fi antrenate 12 posturi


Sectiune cutit 20 x 20 mm
Timp schimbare scula 1 sec
Turatie scule motorizate 6.000 rot/min
Putere scule motorizate 9.3 kW
Necesar aer comprimat 6.5 - 7 bar, aer uscat
AER
Debit aer 110 - 115 litri/min
Unitate hidraulica
SISTEME Unitate de racire cu pompa de apa
Unitate ungere ghidaje

ECHIPARE

Filetare rigida (sincronizata)


Cheie protectie programe
Orientare arbore
Pompa de racire, rezervor min 200 litri
Rezervorul agentului de racire mobil (pe role)
Monitor color LCD 15 inch
Port USB, port serial RS-232 si DNC
Memorie 1MB
Batiu turnat din fonta in configuratie inclinat la 45°
Pistol de aer pentru curatire piese de span
Pedale pentru actionare universal
ECHIPARE Ghidaje aplicate
Lampa de avertizare cu LED-uri
Spatiu de lucru inchis
Lumina de lucru interior
Sistem blocare usa
5 functii M suplimentare
Jet de aer automat

Sistem automat cu brat pentru presetare scule

Modul de siguranta impotriva caderilor de tensiune

Eliminator de span cu banda transportoare

26
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

Unitate racire cu aer conditionat pentru dulapul de comanda


Lampa iluminare cu intensitate marita
Sistem de colectare piese
Interfata Ethernet
Memorie min.700MB
Carucior pentru scule
Suport (raft) portscule VDI40
Suport (raft) bucsi elastice
Scule antrenate (motorizate) si axa C

CARACTERISTICI SOFT-OPERARE

Softul masinii in limba Romana


Vizualizare grafica in timp real a procesului de aschiere
Programare compatibila ISO standard G-Code
Programare in sistem metric sau in toli
Simulare grafica a procesului
Monitorizare incarcare scula
Monitorizare uzura scula
Monitorizare incarcare arbore

SOFT - Autodiagnosticare
OPERARE Descriere completa a semnalelor alarmei
Restartare in mijlocul programului
Corectii prin folosirea in paralel a doua programe
Calculator incorporat pentru calculul regimurilor de aschiere
Decuplare automata a masinii dupa un nr. specificat de minute
Decuplare automata la sfarsit de program M30
Decuplare automata a eliminatorului de span dupa un nr. specificat
de minute
Manual pentru operare masina in limba romana

Suport strunjire 2 Tip B1

Set Suport strunjire 2 Tip B2


PORTSCULE portscule Suport strunjire 2 VDI 40 x 32
VDI40
Bucsa reductie 2 40/8
Bucsa reductie 2 40/10

27
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

Bucsa reductie 2 40/12


Suport strunjire 2 cu bucsa elastica ER25
Suport strunjire 2 cu bucsa elastica ER32
Cap de
cu bucsa elastica ER32
gaurit/frezat 4
AX UT
axial - dublu
Cap de
gaurit/frezat cu bucsa elastica ER32
2
radial cu racire AX UT
interioara
Cap de
cu bucsa elastica ER16
gaurit/frezat in 1
AX UT
Y - dublu

1.2. Documentaţia tehnică se va redacta în limba română

2. Condiţii de garanţie, livrare, asistenţă tehnică valabile pentru toate echipamentele


tehnologice:
2.1. Condiţii de garanţie și service:
 Punerea în funcțiune de către ofertant sau de către un reprezentant al acestuia
 Perioada de garanție de cel puțin 24 luni de la semnarea procesului-verbal de recepție și punere în
funcțiune
 Asigurarea service-ului și înlocuire gratuita a pieselor în perioada de garanție
 Servicie prompt 24 de ore
 Promptitudine in livrarea de piese
2.2. Condiţii de livrare:
Echipamentele vor fi însoţite de următoarele documente:

 Aviz de insotirea marfii


 Factura, defalcată
 Certificat de garanţie minim 24 luni
 Certificat de calitate (CoQ)
 Certificat/Declaraţie de conformitate CE
 Cartea tehnică a echipamentului: instrucţiuni privind siguranţa în exploatare, mentenanţă şi
protecţia muncii, carnet de service cu precizare interval de revizii
 Parametri Maşina pe suport magnetic
 Manualele de exploatare şi mentenanţa în limba romană/engleză
 Alte documente adiţionale, care pot fi cerute din când în când de către Autorităţile din ţara
Cumpărătorului în astfel de practici comerciale.

2.3. Disponibilitatea de a asigura servicii post vânzare şi asistenţă tehnică


 Se asigură instruirea personalului tehnic şi de operare
 Numarul de tehnicieni autorizati de producator in Romania pentru service ai ofertantului:
minimum doua persoane.

28
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

IV. MODEL DE CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

..........................................................................., cu sediul în .................................................., telefon,


...................., fax ............................., e-mail ......................................., înregistrată în Registrul Comerţului
sub numărul........................ Cod fiscal ........................................, titulară a contului numărul
..................................., deschis la Banca ............................., Sucursală................................., Swift Code
..........................., reprezentată prin Director General .................................... şi Director Ecionomic
.............................., denumită în continuare FURNIZOR

şi,

S.C. DEDIENNE ROUMANIE, Str. Negoiu, nr. 151B, 505200Făgăraş, jud. Braşov, România, telefon
___________, fax 0____________, înmatriculată în Registrul Comerţului __________ sub numărul
___________, Cod unic de înregistrare __________, atribut fiscal RO, titulară a contului numărul
_______________, deschis la Banca ____________ – Agenţia Bancară __________, reprezentată prin
Director General -___________ şi Director Financiar __________________, în calitate de
CUMPĂRĂTOR, au convenit la încheierea prezentului contract.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

FURNIZORUL va furniza CUMPĂRĂTORULUI Produsul: … ……………………………, conform


specificaţiilor menţionate în Caietul de sarcini.

3. PREŢURI

3.1 Valoarea totală a contractului este de …................... Euro şi acoperă costul tuturor activităţilor aflate
în responsabilitatea Furnizorului pentru realizarea tuturor cerinţelor stipulate în acest contract.
3.2 Preţurile menţionate sunt ferme şi fixe, nerevizuibile şi valide pe toată durata contractului.

4. LIVRAREA

4.1 Condiţia de livrare: DDP Făgăraş, România conform Incoterms 2010.


4.2 Data de livrare a maşinii la sediul Cumpărătorului:________.
4.3 Termen livrare: FURNIZORUL va trebui să respecte termenul de livrare din oferta depusă.
4.4 Produsul livrat va fi însoţit de următoarele documente:

 Aviz de insotirea marfii


 Factura, defalcată
 Certificat de garanţie minim 24 luni
 Certificat de calitate (CoQ)
 Certificat/Declaraţie de conformitate CE
 Cartea tehnică a echipamentului: instrucţiuni privind siguranţa în exploatare, mentenanţă şi protecţia
muncii, carnet de service cu precizare interval de revizii

29
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

 Parametri Maşina pe suport magnetic


 Manualele de exploatare şi mentenanţa în limba romană/engleză
 Alte documente adiţionale, care pot fi cerute din când în când de către Autorităţile din ţara
Cumpărătorului în astfel de practici comerciale.

Livrarea echipamentelor se va face conform graficului de livrare.

În cazul în care din vina Furnizorului intervine o întârziere în livrarea bunului, peste data de livrare
stabilită, Cumpărătorul poate solicita Furnizorului o penalitate de 0.02% pe zi din preţul produsului
întârziat ce se va calcula după 15 zile de la data de livrare, până în momentul livrării produsului.
Furnizorul va plăti Cumpărătorului penalitatea în 15 zile de la primirea facturii emise de Cumpărător.

5. Termeni de Plată:

5.1 Termeni de plată

 minim 50% avans


 diferenţa se va plăti după livrarea /instalarea echipamentului/produsului, după cum urmează :
- până la 30 de zile zile dacă avansul va fi de 50%
- până la 60 de zile zile dacă avansul va fi mai mare de 50%

5.3. Orice alţi termeni de plată propuşi de Ofertant vor genera un punctaj foarte scăzut sau vor duce la
descalificarea ofertei după caz (Vezi. § Anexa nr. 1. – Evaluarea şi Compararea Ofertelor / Criterii de
atribuire”).

5.4. Ofertantul trebuie sa furnizeze catre SC DEDIENNE Roumanie SRL, o scrisoare de garantie bancara
sau un document similar pentru o valoare egala cu avansul care se va plati de către SC DEDIENNE
Roumanie SRL la plasarea comenzii (conform art. 5.1 din prezentul contract). Valoarea Scrisorii de
Garanţie bancară sau a documentului echivalent trebuie să acopere contravaloarea avansului acordat
(conform art. 5.1 din prezentul contract). Ofertantul va atasa la oferta documente justificative in acest
sens (declaraţie pe propria răspundere, urmand ca scrisoarea de garantie bancara/ alt document similar sa
fie pusa, in original, la dispozitia beneficiarului la plasarea comenzii, dupa semnarea contractului de
achizitie pentru furnizarea echipamentelor, dar inainte de plata avansului de catre SC DEDIENNE
Roumanie SRL.

5.5. Facturarea:
Facturile ofertantului trebuie trimise la adresa departamentului de contabilitate, specificată în ordinul de
achiziţie.

5.6. Durata de valabilitate a ofertei Ofertantului:


6 luni, cel puţin, de la data trimiterii.

5.7. Data de trimitere a contractului şi a comenzii de achiziţie:


Notă: Derularea contractului şi lansarea comenzi de achiziţie vor depinde şi vor fi corelate de
implementarea contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea de Management pentru POS-CCE
pentru proiectul menţionat în această documentaţie de atribuire şi conform planului şi condiţiilor
de implementare existente.

30
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

5.8 Comisioane bancare:


Toate comisioanele bancare, aferente plăţilor din acest contract, cerute de banca Cumpărătorului, vor fi
suportate de Cumpărător. Comisioanele bancare cerute de banca Furnizorului, vor fi suportate de
Furnizor.

6. INSTALAREA (dacă este cazul)

6.1. Execuţia instalării: Cumpărătorul va asigura toate facilităţile necesare instalării, în conformitate cu
recomandãrile Furnizorului. Conectarea elementelor de legătură şi montarea produselor se vor realiza de
către reprezentanţii Furnizorului cu condiţia ca, în prealabil, produsul să fie plasat în locaţia potrivită şi
pregătit pentru instalare conform indicaţiilor Furnizorului.
6.2. Timpul: Instalarea începe la o dată care urmează să fie convenită de către ambele părţi, dar nu mai
târziu de 15 zile de la data la care maşina a ajuns la destinaţie.

7. TITLU ŞI TRANSFERUL RISCULUI

Titlul de proprietate trece de la Furnizor la Cumpărător după plată integrală a produsului, Articolul 3.

8. RECEPŢIA PRODUSELOR

După verificarea şi acceptarea de către Cumpărător a produselor furnizate, se va semna procesul verbal de
recepţie finală.

9. Instruirea Personalului:

9.1. Instruirea personalului (dacă este cazul) trebuie realizată de către ofertant la instalarea
echipamentului/produsului la locul de livrare.

9.2. Instruirea va fi realizată după punerea în funcţiune a echipamentului.

9.3. Oferta pentru serviciul de instruire şi asistenţa trebuie să fie inclusă în pretul total al ofertei.

10. GARANŢIA

10.1. Furnizorul garantează că produsul livrat este nou, fabricat în conformitate cu specificaţiile tehnice
ale Furnizorului, în condiţiile sistemului de asigurare a calităţii certificat, şi fără nici un defect rezultat ca
urmare a erorilor de proiectare, neconformităţilor şi/sau viciilor ascunse ale materialului şi greşelilor pe
fluxul de fabricaţie.
10.2. Această Garanţie se acordă pentru o perioadă de 24 luni, de la data finalizării punerii în funcţiune a
produsului.
10.3. În această perioadă, Furnizorul va repara maşina dacă aceasta nu îndeplineşte specificaţiile din
cauza unor piese defecte sau a greşelilor de fabricaţie. Atât piesa defectă cât şi costul înlocuirii vor fi
acoperite de garanţie.
10.4. Garanţia nu va acoperi probleme precum:
 orice funcţionare defectuoasă sau daune cauzate din neglijenţa Cumpărătorului, abuz sau
nerespectarea funcţionarii maşinii, conform manualelor de instrucţiuni ale Furnizorului sau
utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care a fost destinat;
 în cazul în care Cumpărătorul nu menţine un mediu adecvat la locul maşinii, conform
instrucţiunilor Furnizorului;

31
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

 modificarea produsului fără acordul prealabil scris al Furnizorului;


 orice degradare accidentală care afectează maşina, inclusiv, dar fără a se limita la cazul
incendiilor, inundaţiilor, vandalism sau furt;
 “uzura” pieselor consumabile.

11. SERVICII DE POST GARANŢIE

11.1. După expirarea perioadei de garanţie, Furnizorul va furniza Cumpărătorului servicii postgaranţie şi
piese de schimb la preţurile aplicate în momentul când serviciile şi piesele vor fi prestate/furnizate, pentru
o perioadă de minim 10 ani.

12. Non-Delegarea:

Prin prezenta Ofertantul se obligă să nu delege sau să externalizeze execuţia totală sau parţială a
contractului fără acordul scris al Cumpărătorului. În cazul autorizării de către Cumpărător, Ofertantul
împreună cu subcontractorul (ii) respectiv vor rămâne în legătură şi solidari vis-à-vis de Cumpărător
pentru îndeplinirea obligaţiilor din acest contract. În cazul în care există o schimbare de control, directă
sau indirectă, o atribuire sau contribuţie a tuturor sau a unei părţi din active sau din fondul comercial al
Ofertantului precum şi în cazul restructurării interne a Ofertantului (Fuziune, Scindare, dizolvare fără
lichidare) atunci, Cumpărătorul are dreptul să anuleze comanda şi/sau să rezilieze contractul.

13. Verificarea ofertei din punct de vedere tehnic:

13.1. Contractul va fi semnat numai după verificări prealabile.


13.2. În cazul în care un ofertant pare să câştige licitaţia şi să fie selectat, SC DEDIENNE Roumanie
SRL va avea posibilitatea să solicite verificarea produsului (cu privire la aspectele tehnice) potenţialului
câştigător, înainte de oficializarea selecţiei, semnarea acordului & trimiterea Ordinului de achiziţie. Orice
diferenţă observată din punct de vedere tehnic, comparată cu oferta tehnică a licitatorului, poate afecta şi
anula decizia alegerii ofertantului respectiv şi permite SC DEDIENNE Roumanie SRL să selecteze un alt
ofertant.

13.3. Se poate solicita o probă pentru a verifica dacă produsul propus îndeplineşte cerinţele SC
DEDIENNE Roumanie SRL, se potriveşte cu acestea şi cu oferta tehnică a licitatorului.

13.4. De exemplu, SC DEDIENNE Roumanie SRL poate cere să facă o probă a produsului la fabrica
ofertantului pentru a valida selectarea ofertantului şi a echipamentului acestuia.

14. FORŢĂ MAJORĂ

14.1. – Părţile sunt de acord ca în cazul producerii unor evenimente foarte severe, absolute imperceptibile
şi neaşteptate, cum ar fi epidemii, incendii, vreme deosebit de aspră, inundaţii sau orice alte perturbaţii
naturale neobişnuite, calamităţi naturale, acţiuni ale duşmanului public, orice revolte civile, răscoale,
embargo, blocade, insurecţii sau ostilităţi, restricţii datorate carantinei, dar care nu se limitează la
evenimentele care apar după încheierea contractului şi afectează sau fac ca una sau ambele părţi să nu
reuşească să realizeze contractul, va duce la scutirea imediată de responsabilitate a părţii care invocă
existent unei situaţii de forţă majoră.
Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

32
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

14.2. - Partea care nu poate să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale la timp din cauza evenimentului de
forţă majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 4 (patru) zile lucrătoare de faptul că a devenit
conştientă de apariţia unui astfel de eveniment şi de a dovedi evenimentul de forţă majoră, în cel mult 14
zile (calendaristice). De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră în
termen de 4 zile calendaristice.
14.3. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
14.4. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia părţile asupra drepturilor ce li se cuveneau până la apariţia acesteia.
14.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
14.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 (două) luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără
că vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune - interese.
14.7. - În cazul în care partea afectată de evenimentul de forţa majoră , nu încearcă să anunţe cealaltă
parte, atunci ea va fi răspunzătoare pentru daunele produse din cauză că nu a anunţat cealaltă parte,
exceptând situaţia în care această înştiinţare nu a fost realizată din cauza forţei majore.

15. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI LEGEA APLICATĂ


15.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
15.2. Dacă după 20 zile de la începerea acestor tratative Părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o
divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti
din România (în cazul în care Furnizorul este firma înregistrată în România) sau o curte de arbitraj dintr-o
ţară neutră (în cazul în care Furnizorul este firma înregistrată într-o altă ţară).
15.3. Locul arbitrării va fi .................................. Procedurile vor fi confidenţiale iar limba în care se va
desfăşura proedura de arbitraj este .............................
15.4. Limba care guvernează contractul este limba romana
Prezentul contract se redacteazã în 2 (două) exemplare originale, câte 1 (unul) pentru fiecare parte.

CUMPĂRĂTOR: FURNIZOR:

33
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

ANEXA NR. 1

1. Evaluarea şi compararea ofertelor. Criterii de atribuire. Aspecte generale


Comisia de evaluare va analiza toate ofertele calificate conform criteriului “Oferta cea mai avantajoasă din punct
de vedere economic ” .
CRITERII DE ATRIBUIRE- FACTORI DE EVALUARE:
Nr. Crt. / Factori de evaluare Puncte
1. Preţul ofertei pentru echipamentul solicitat 50

2. Îndeplinirea cerinţelor tehnice 30

3. Data de livrare estimată a echipamentelor 5

4. Condiţiile de vânzare şi service 15

Total 100

2. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul


Metoda presupune clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, având în vedere ponderile
pentru fiecare dintre factorii de evaluare menţionaţi. Punctajul total final al fiecărei oferte va reprezenta media
aritmetică a punctajelor acordate ofertei respective de către toţi evaluatorii. Numărul de zecimale care va fi folosit
va fi cel minim necesar pentru departajarea ofertanţilor.
Ponderile pentru fiecare criteriu de evaluare au fost stabilite conform importanţei pentru proiectul SC
DEDIENNE ROUMANIE SRL în aşa fel încât să însumeze 100 de puncte.
Daca in urma aplicarii algoritmului de calcul prezentat in aceasta sectiune, doua sau mau multe oferte vor avea
acelasi numar de puncte, pentru stabilirea ofertei castigatoare se vor aplica urmatoarele criterii de departajare, in
ordinea prezentarii lor :
Daca nici in urma aplicarii acestui criteriu suplimentar de departajare, nu se va putea stabili o oferta castigatoare -
se vor resolicita oferte de pret.

3. Preţul ofertei - maxim 50 puncte


a) Oferta cu prețul cel mai scăzut va primi punctaj maxim pentru acest factor de evaluare - 50 de puncte;

b) Pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acordă un punctaj proportional mai mic, astfel: preţul ofertei n =
(preţ minim ofertat/ preţ ofertă evaluată) x punctajul maxim alocat.

Punctajul maxim acordat: 50 puncte


Exemplu: 3 oferte primite
 Ofertantul A : 1600E
 Ofertantul B : 1750E
 Ofertantul C : 1800E

Punctaje conform formulei de mai sus

 Ofertantul A: 50 puncte (cel mai scăzut preţ)


 Ofertantul B: 45,71 puncte = 91.4%* 50 ((1600 / 1750) x 50) /

34
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

 Ofertantul C: 44,44 puncte = 88.8%* 50 ((1600 / 1800) x 50)

Preţurile care vor fi comparate în vederea acordării punctajului sunt exprimate în Euro fără TVA şi vor fi luate
din oferta financiară

Nu se accepta oferte neobisnuit de scazute*.

* Oferta neobisnuit de scazuta este orice oferta al carei pret se situeaza sub valoarea estimata si poate determina
Beneficiarul sa aprecieze ca echipamentul nu poate fi livrat in conformitate cu specificatiile tehnice prevăzute în
caietul de sarcini.
Inainte de demararea prezentei proceduri de achizitii, Beneficiarul a efectuat o analiza generala de piata prin
care a determinat in mod corect pretul echipamentului. In acest sens, Beneficiarul isi rezerva dreptul sa
aprecieze ca fiind aparent neobisnuit de scazute orice oferte care se vor situa prea jos in raport cu pragul
estimat.
Mentionam faptul ca prezenta prevedere urmareste protejarea Beneficiarului de orice riscuri de natura tehnica,
financiara, calitativa sau care ar putea duce la nerespectarea oricăror cerinţe din prezenta documentaţie.

Orice oferta care va fi apreciata de beneficiar ca fiind aparent neobisnuit de scazuta va duce la urmatoarea
situatie:
 Beneficiarul va solicita in scris justificarea valorii estimate ofertate si care prezinta aparenta unui pret
neobisnuit de scazut
 Ofertantul a carui oferta a fost catalogata drept aparent neobisnuit de scazuta, va avea obligatia sa
raspunda in cel mai scurt timp notificarii Beneficiariului prin care sa justifice detaliat si complet modul
in care a determina pretul echipamentului/echipamentelor din oferta sa.
 In situatia in care Ofertantul in cauza nu va raspunde in termenul solicitat de Beneficiar sau raspunsul
sau de justificare va fi apreciat ca fiind insuficient incat sa inlature aparenta pretului neobisnuit de
scazut, Beneficiarul are dreptul de a elimina ofertantul din procedura de atribuire.

4. Îndeplinirea cerinţelor tehnice - maxim 30 puncte

Fiecare criteriu tehnic menţionat în caietul de sarcini si reflectat in grila de evaluare pentru acest criteriu trebuie
cotat sau menţionat ca fiind inclus în preţul total al ofertei.

Ofertantul care va respecta toate cerinţele tehnice va obţine punctajul maxim de 30 de puncte pentru îndeplinirea
cerinţelor tehnice.

Nu se aplica ponderare pentru criteriile tehnice.

Ofertantul care va respecta toate cerintele va obtine 100% din punctaj, respectiv punctajul maxim de 30 de puncte
pt indeplinirea cerintelor tehnice.

100 % = 30 puncte

Exemplu:
3 oferte primite
Oferta A: corespunde 100 % cu cerintele DEDIENNE => 30 de puncte.
 Oferta B: nu corespunde in totalitate cu cerintele DEDIENNE => obtine 0 puncte.

35
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie pentru:
“Strung CNC”

5. Data de livrare a echipamentelor - maxim 5 puncte

a) Pentru respectarea obiectivului estimat de livrare – 91 de zile (13 saptamani) de la data transmiterii fiecărei
comenzi- se va acorda numărul maxim de puncte - 5 puncte

b) Pentru orice alt termen de livrare decât cel prevăzut la punctul a) se vor acorda 0 (zero) puncte.

6. Condiţiile de vânzare şi service - maxim 15 puncte


Fiecare criteriu cu privire la conditiile de vanzare si service din caietul de sarcini si reflectat in grila de evaluare
pentru acest factor de evaluare trebuie să fie cotat sau menţionat ca fiind inclus în preţul final al ofertei.
Ofertantul va completa tabelul de mai jos conform caracteristicilor produsului ofertat ( se va completa fiecare
rând). Ofertantul care va respecta toate cerinţele va obţine punctajul maxim de 15 puncte.

Exemplu : Criteriul: Perioada de garanţie, scor maxim = 10 puncte

3 oferte primate

 Ofertant A: 100% - Ofertă Complet conformă, 24 de luni => obţine 10 puncte


 Ofertant B: 12 luni => obţine 0 puncte
 Ofertant C: 24 de luni doar pentru piesele de schimb fără a include reparaţii => obţine 0 puncte.

CRITERIU În deplină (A se completa şi


conformitate prezenta de către
cu cerinţele ofertant în cadrul
ofertei sale) Scor
Caracteristicile
produsului oferit de
ofertant
DA, 10
Conformitate puncte
100% , min.
24 luni
Perioada de garanţie Minim 24 de luni pentru înlocuirea
pieselor de schimb, mentenanţa şi reparaţii. O perioadă de
garanţie mai mică nu va fi acceptată.
NU,
Neconformitat
e 100% , <. 24 0
luni puncte
DA, 5
Conformitate Puncte
100%
Reactivitate privind mentenanţa în maxim 24 de ore
NU,
Neconformitat
e 100% , <. 24 0
ore puncte

36