Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA POLITEHNICA

BUCURESTI
Facultate : I.M.S.T

INGINERIA CALITATII

Profesor indrumator : Marius Dumitras

Student :Tane Frederica Elena

Anul universitar 2017-2018


CUPRINS

Capitolul 1
1.1 Descrierea organizatiei;

1.2 Domeniul de activitate;

1.3 Harta proceselor.

Capitolul 2
Planul de audit

Capitolul 3
Fise ale constatarilor de audit
Capitolul 4
Procese verbale ale sedintei de deschidere
Capitolul 5
Fise de neconformitate
1.Descrierea organizatiei

1.1 Obiectivele Organizatiei

Grupul Pirelli se află astăzi printre liderii mondiali în producţia de cauciucuri şi este
clasată printre protagoniştii internaţionali în fiecare sector în care acţionează.
Dezvoltarea de-a lungul anilor a condus Grupul spre o dimensiune internaţională
asociată cu o înrădăcinare puternică în cadrul diferitelor comunităţi locale. Puterea
grupului Pirelli competitivă stă în competenţele profesionale ale resurselor umane, în
capacităţile tehnologice şi de cercetare, în calitate şi în atenţia constantă acordată
exigenţelor clientelei. Aceştia sunt factori ce permit producerea şi comercializarea
produselor de înaltă calitate şi operarea cu succes în diverse locaţii şi pe diferite pieţe
la nivel internaţional. Atitudinea către inovaţie şi capacitatea de a anticipa
transformările industriale stimulează spre îmbunătăţirea continuă în ceea ce priveşte
calitatea, impactul asupra mediului şi cel social chiar şi prin dezvoltarea de noi
produse şi soluţii în sectorul “green economy”. Comportamentul Pirelli este inspirat
dintr-un Cod Etic pe care sunt invitaţi să îl aplice în mod consistent şi responsabil toţi
cei care au raporturi cu Grupul Pirelli din întreaga lume. Excelenţa Guvernării
Corporative Pirelli de renume internaţional reprezintă o prioritate, un angajament
sistematic din partea top management-ului firmei. Modul Pirelli de management se
roteşte în jurul inserării celui mai bun echilibru între răspunderea personalului şi lucrul
în echipă, în jurul definirii unor direcţii strategice centralizate şi descentralizarea
responsabilităţilor operaţionale la nivel local. Creşterea continuă este susţinută de
crearea adecvată de valori, în favoarea acţionarilor şi investitorilor în general, pe lângă
respectarea intereselor tuturor celor ce interacţionează cu Grupul şi companiile ce fac
parte din acesta.
1.2 Scurt istoric al organizatiei

Pirelli a luat fiinţă în România în octombrie 2006 începând oficial producţia de anvelope, în
cadrul noii fabrici de la Slatina. Complexul este destinat producerii de anvelope de top
pentru autoturisme şi SUV (Sport Utility Vehicle) şi se regăseşte în apropierea fabricii
Steel-Cord România inaugurată cu un an in urmă.

Noua fabrică de la Slatina, este una dintre cele mai moderne din lume în producţia de
anvelope, se bazează pe cele mai bune tehnologii de producţie nerobotizate şi a fost
concepută pentru producţia de anvelope cu performanţă ridicată, pentru care Pirelli
este lider, cuprinzând gama: Winter (iarnă), HP (High-Performance), SUV.

Compania are peste 1800 angajaţi la începutul lui 2012 şi peste 200 milioane de euro investiţii
şi peste 670 de mii de mp expansiune a ariei unde se află fabrica.

În mod normal, noua fabrică este capabila să producă anual peste 5,5 milioane de anvelope cu
performanţă ridicată.

1.3 Modul de organizare al firmei

Structura organizatorică a companiei. Din punct de vedere al structurii organizaţionale, Pirelli


este formată din următoarele departamente:

- A&C (Administraţie şi Control) garantează fluxul corect al informaţiilor economico-


financiare în interesul societăţii. Totodată, prin analiză şi interpretarea informaţiilor, ajută
managementul în alegerea deciziilor oportune pentru profitabilitate.

- Financiar asigură planificarea activităţilor strategice de business corelate tematicilor


financiare. Cercetează totodată resursele financiare potrivite necesităţilor Grupului şi dispune
de alocare lor. Optimizează şi coordonează gestiunea fluxurilor financiare interne.

- H.S.E. (Sănătate, Securitate în Muncă şi Mediu) se ocupă de respectarea politicilor


referitoare la mediu, ecologie, siguranţă şi sănătate la locul de muncă.

- I.T. (Tehnologia informaţilor) garantează tehnologiile informative adecvate sprijinirii


afacerilor. Asigură de asemenea training-ul, asistenţa, suportul pentru utilizatori şi pentru
implementarea serviciilor.

- Legal gestionează toate activităţile juridice, sprijinind sectoarele de business la negociere şi


selectează, în conformitate cu legea, soluţiile juridice cele mai adecvate pentru societate.

- Resurse Umane are ca obiectiv principal recrutarea şi gestionarea angajaţilor, garantând


activităţile necesare creşterii lor profesionale într-un context internaţional şi de îmbunătăţire
continuă. Departamentul „Resurse Umane” îndrumă resursele în fiecare fază a traseului lor
profesional, punand maxim accent pe gestiunea talentelor.

- Achiziţii- are ca obiectiv principal garantarea unui flux de aprovizionare coerentă cu bunuri
şi servicii în legătură cu dezvoltarea business-urilor societăţii. Pentru aceasta trebuie să
asigure o relaţie corectă cu pieţele de furnizori, îmbunătăţirea standardelor de piaţă în termeni
internaţionali.

- Securitatea se ocupă de prevenirea şi gestiunea evenimentelor ce pot afecta resursele


materiale, nemateriale şi umane ale societăţii. Culege totodată informaţiile ce sprijină deciziile
strategice de business, prin suportul acordat analizei fenomenelor macroeconomice generale
cu scopul de a tutela elementele concrete şi pe cele mai puţin evidente ale societăţii.

- Operaţiuni- se ocupă de definirea şi implementarea metodologiilor şi proceselor industriale


comune, diferitelor business-uri pentru a maximiza eficienţa şi pentru inovarea procesului de
producţie. Garantează producţia tuturor familiilor de produse alocate de Supply Chain
fabricilor, în concordanţă cu cererea de pe piaţa. Totodată, se ocupă de garantarea dezvoltării
de know-how şi de îmbunătăţirea utilajelor şi instalaţiilor de producţie în concordanţă cu
standardele de siguranţă.

1.3.1 Organigrama

Pirelli
Romania

Directorul
General

Directorul
executiv

Director Tehnic Director Director Director Director


Economic Comercial H.S.E Resurse Umane

Controlul Organizare Birou


Birou Financiar Birou Achizitii Marketing Birou vanzare Birou Angajari
calitatii productie Contabilitate
1.3.2 Declaratia de politica a managementului privind calitatea

Grupul Pirelli urmăreşte şi susţine respectarea drepturilor omului afirmate la


nivel internaţional şi consideră protecţia integrităţii, a sănătăţii, a drepturilor şi
bunăstării propriilor angajaţi, a mediului, elemente primare şi fundamentale în
cursul exerciţiului şi în desfăşurarea activităţii. Activităţile Grupului Pirelli se
bazează pe Codul Etic aprobat de Consiliul de Administraţie şi se desfă- şoară în
conformitate cu Modelul de Sustenabilitate prevăzut de Global Compact al
Naţiunilor Unite, semnat în 2004. Strategiile de dezvoltare durabilă ale Grupului
presupun, printre altele, implicarea pentru o îmbunătă- ţire continuă a aspectelor
referitoare la mediu, sănătate şi siguranţa la locul de muncă, în legătură cu
propriile activităţi, respectând ferm şi susţinând conţinutul „Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului”, al „Declaraţiei Organizaţiei Internaţionale a
Muncii referitoare la Principiile şi Drepturile Fundamentale ale Muncii”, al
„Declaraţiei de la Rio referitoare la Mediu şi Dezvoltare” şi al „Convenţiei
Naţiunilor Unite împotriva corupţiei”. În acest scop Grupul Pirelli se angajează

să: — sa conducă propriile activităţi privind sănătatea, protecţia muncii, mediul


şi responsabilitatea socială, în conformitate cu standardele internaţionale cele
mai potrivite; — să comunice şi să difuzeze informaţii cu privire la sănătate,
siguranţă şi protecţia muncii, mediu, tuturor factorilor interesaţi („stakeholders”)
interni şi externi, comunicând cu aceştia şi colaborând activ cu organismele
academice şi legislative naţionale şi internaţionale; — să promoveze utilizarea
tehnologiilor cele mai avansate, pentru a obţine excelenţa în domeniile protecţiei
sănătăţii muncitorilor, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului; — să evalueze
şi să reducă impactul asupra mediului al propriilor produse şi servicii de-a
lungul ciclului de viaţă — să utilizeze, în mod responsabil, resursele, cu
obiectivul de a atinge o dezvoltare durabilă, care să respecte mediul şi drepturile
generaţiilor viitoare; — să nu utilizeze, sau să sprijine folosirea muncii minorilor
şi a muncii forţate; — să asigure egalitatea de şanse şi libertatea de asociere,
promovând dezvoltarea fiecărui individ în parte; — să se opună utilizării
pedepselor corporale, coerciţiei mentale sau fizice, abuzului verbal; — să
respecte legile şi standardele industriale în materie de orar de lucru şi să
garanteze că salariile sunt suficiente pentru a satisface nevoile elementare ale
personalului; — să stabilească şi să menţină active procedurile normale de
evaluare şi selecţionare a furnizorilor şi sub-furnizorilor, pe baza nivelului lor în
domeniul responsabilităţii sociale şi de mediu; — să nu tolereze niciun tip de
corupţie sub orice formă sau în orice mod, în oricare jurisdicţie, nici măcar acolo
unde activităţile de acest tip sunt admise, tolerate sau nu sunt urmărite în justiţie;
— să implice toate nivelurile de organizare şi toţi angajaţii Grupului, garantând
că responsabilitatea şi procedurile operative sunt definite cu precizie,
comunicate în mod adecvat şi clar înţelese; Această politică este făcută publică
şi transmisă către toate Societăţile

Grupului. Pirelli se angajează să-şi îmbunătăţească continuu politica şi


programele şi să implementeze metode, reguli şi instrucţiuni apte să garanteze că
valorile expuse în această politică sunt reflectate în comportamentul fiecărei
Societăţi, precum şi în acela al angajaţilor şi colaboratorilor săi. Pirelli, prin
aplicarea acestei politici, consideră că trebuie să contribuie la asigurarea, pentru
generaţiile prezente şi viitoare, a condiţiilor şi instrumentelor necesare unei mai
bune calităţi a vieţii.

1.3.3 Harta proceselor

Este o reprezentare grafica a proceselor indentificate in organizatie . In harta


proceselor identificate, sunt ilustrate fluxurile proceselor care influenteaza
calitatea produselor si satisfacerea clientului .
PROCESE DE MANAGEMENT

MANAGER GENERAL

PLANIFICAREA ANALIZA/EVALUAREA
STABILIREA
CALITATII SI IMBUNATATIREA
POLITICII SI
CALITATII
OBIECTIVELOR

MANEGEMENTUL RESURSURSELOR

RESURSE INFRASTRUCTURA RESURSE RESURSE


FINANCIARE UMANE MATERIALE
UTILITATI

PROCESE DE BAZA
PROCESE DE REALIZARE A PRODUSELOR

IDENTIFICAREA PLANIFICAREA APROVIZIONARE RECEPTIE


CERINTELOR REALIZARII SERVICIU
ACTIVITATILOR

PROCESE SUPORT
ANALIZA SI IMBUNATATIREA PROCESELOR

ACTIUNI COMUNICARE AUDIT INTERN


CORECTIVE SI INTERNA
PREVENTIVE

MONITORIZARE CONTROL
SATISFACERE INREGISTRARI
CLIENTI

REALIZARE
PROPUNERI BUGET
Valorile Grupului Pirelli

→ LOIALITATE ŞI CORECTITUDINE
Acţionarea în mod profesional respectând loialitatea şi corectitudinea, în
raporturile interne şi externe din cadrul companiei.

→ TRANSPARENŢĂ
Reprezentarea în mod clar, precis şi punctual a rezultatelor economicofinanciare
în interiorul şi exteriorul Grupului. Stimularea confruntării,
chiar manifestând dezacord faţă de deciziile superiorilor, în numele unei
posibile alegeri alternative considerată mai adecvată. Acceptarea diferitelor
opinii şi încurajarea şansei. Un schimb reciproc de informaţie de-a
lungul nivelurilor organizaţionale.

→ CREŞTERE DURABILĂ
Operarea pentru garantarea unei dezvoltări responsabile pe termen lung,
cu conştiinţa legăturilor şi interacţiunilor existente între dimensiunea economică,
socială şi cea legată de mediu, luând în considerare repercusiunile
pe care le exercită o decizie luată referitor la unul din aceste cadre, asupra
celorlalte. Căutarea conducerii în cercetarea şi dezvoltarea tehnologiilor şi
produselor “verzi”, anticipând cererea pieţei, având conştiinţa efectelor pozitive
pe care acţiunile de azi le vor avea asupra lumii de mâine. Conjugarea
creării de valori, progresului societăţii, atenţiei acordate factorilor interesaţi,
ridicării standardelor de viaţă şi calităţii mediului.

→ ORIENTAREA SPRE CLIENT


Înţelegerea localizării pieţei în care Grupul Pirelli operează şi considerarea
impactului acţiunilor şi comportamentelor asupra clientului. Utilizarea
tuturor oportunităţilor care se prezintă în cadrul activităţii de a
reprezenta clientul, anticipându-i cerinţele.

→ RĂSPUNDEREA ŞI ŢINTIREA SPRE REZULTATE


Ţintirea cu hotărâre spre rezultate, cu implicare personală în definirea
programelor, în dezvoltarea acestora şi în generarea rezultatelor concrete.

→ EXCELENŢĂ PROFESIONALĂ
Dispunerea de un know-how tehnic, utilizând această capacitate pentru a
fi cel mai bun. Lucrarea în mod metodic şi pasionat, respectând regulile.

→ INOVAŢIE
A fi primul care să imagineze soluţii radicale pentru noi produse / servicii
/ procese care să poată fi implementate efectiv. A urmări perfecţiunea şi a
nu accepta standardul ca fiind îndeajuns de bun. A căuta în permanenţă
oportunităţi de a îmbunătăţi procesele şi sistemele existente.
→ CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ
Garantarea calităţii maxime a produselor, excelenţa sistemelor şi a proceselor
de producţie. Menţinerea ţintirii constante spre performanţă pentru
a răspunde astfel aşteptărilor clienţilor în termeni de prestaţie şi siguranţă.

→ INTEGRARE
Conştiinţa modului în care un anume comportament se potriveşte într-un
cadru mai amplu de relaţii. Cooperarea transversală şi în cadrul funcţiilor
companiei şi în cadrul diferitelor contexte geografice către un ţel comun.
Creşterea eficienţei şi încurajarea schimbării, minimalizând dublarea
efortului.

→ RAPIDITATE
Perceperea importanţei punerii la punct de soluţii care satisfac factorii
interesaţi, anticipându-le exigenţele. Reacţionarea rapidă la nevoile de
dezvoltare, identificând cu eficienţă soluţia cea mai adecvată.

S-ar putea să vă placă și