Sunteți pe pagina 1din 37

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII

MOLDOVA

UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA


PROGRAMULUI DE RESTRUCTURARE A SECTORULUI VITIVINICOL

Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol din Republica Moldova

Anexa nr. 5
La Ghidul Beneficiarului
în cadrul Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

PLAN DE AFACERI
Model recomandat de către UCIMPRSVV în cadrul Programului de Restructurare a
Sectorului Vitivinicol din Republica Moldova.

1
Titlul proiectului investiţional:

Localitatea:

Republica Moldova, __________________________________

Prezentat către:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea


Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol RM

Directoratul Liniei de credit pe lîngă Ministerul Finanțelor a Republicii


Moldova

Banca comercială: ____________________________________

Prezentat de:

(Denumirea întreprinderii)

Data prezentării :

2
CONȚINUTUL:

1. Rezumatul planului de afaceri (într-o formă succintă)


1.1 Scurt istoric al întreprinderii.
1.2 Sumarul proiectului investiţional- financiar şi suma creditului solicitat.
1.3 Impactul proiectului investiţional asupta produsului şi pieţei, performanţelor financiare.

2. Descrierea generală a întreprinderii.


2.1 Prezentare generală.
2.2 Misiunea şi obiectivele întreprinderii pe termen mediu şi lung.
2.3 Activitatea currentă a întreprinderii.
2.4 Analiza indicatorilor economico-financiari ai activităţii curente a întreprinderii.

3. Managementul întreprinderii (experienţă, calificări, strategii de creștere profesională);

4. Descrierea Proiectului investiţional.


3.1 Scopul și obiectivele proiectului investițional.
3.2 Valoarea şi sursele de finanţare a proiectului.
3.3 Informaţii referitor la condiţiile de creditare a proiectului investiţional
3.4 Informaţii referitor la valoarea de asigurare a creditului.
3.5 Impactul proiectului investiţional (asupra întreprinderii propriu-zisă, comunităţii).
5. Tehnologia și produsele.
5.1 Strategia de produs/politica de preț.
5.2 Procesul tehnologic de producție.
5.3 Parteneri şi furnizori.

6. Piaţa și strategia de marketing.


6.1 Piaţa curentă a produselor (volumul produselor, structura pieţei: locală, export, clienţii, concurenţii,
canalele de distribuţie, prețul şi forma achitării).
6.2 Planul de marketing (strategiei de vânzări, politica preţului, de promovare, stabilitatea pieţei,
calitatea produselor, preţul, etc.
7. Planul financiar.
7.1 Proiecția rezultatelor financiare. (Raportul privind rezultatele financiare).
7.2 Proiecția fluxului de numerar. (Raportul privind fluxul mijloacelor bănești).
7.3 Proiecția activelor, capitalului și datoriilor. (Bilanţul contabil).
7.4 Proiecția performanţelor financiare şi eficienţei proiectului. (Analiza indicatorilor financiari).
7.5 Analiza pragului de rentabilitate și perioadei de recuperare a investiției.

8. Riscuri. (Riscul operațional, Riscul comercial, etc.)


9. Anexele.

3
9.1 Organigrama întreprinderii.
9.2 Analiza SWOT (avantaje, dezavantaje, oportunutăţi, ameninţări).
9.3 Alte anexe (la solicitarea băncii comerciale, la care sa depus cererea de credit).

1. Rezumatul planului de afaceri

Istoricul întreprinderii
1 Denumirea
Se
2 Experienţă în domeniu (ani)
3 Domeniul principal de activitate
descrie într-o formă scurtă istoricul activităţii întreprinderii şi principalele domenii de activitate.

Sumarul proiectului investiţional

Se descrie succinct proiectul investițional pentru care se solicită finanțarea, care este scopul proiectului, valoarea
bunurilor care vor fi procurate din sursele împrumutate, valoarea contribuției proprii (mijloace bănești sau
echipamente, utilaje, alte bunuri), inclusiv infromația despre:
 Valoarea totală a proiectului investiţional, (mii lei);
 Valoarea creditului (50% din ∑ proiectului), (mii lei)
 Valoarea de cofinanţare (50% din ∑ proiectului);
 Denumirea co-finanţatorului sau cofinanțatorilor (după caz);
Descrie-ți scopul proiectului investițional, bunurile (utilaj, echipamente, tehnică, material săditor, etc) care
planificați să le procurați din sursele creditului.

Impactul proiectului investiţional (asupra întreprinderii propriu-zisă, comunităţii);

Impactul proiectului asupra dezvoltării zonei şi mediului de afaceri: de exemplu: realizarea proiectului va avea
efecte favorabile în plan economic, social, ecologic şi al economiei naţionale întrucât contribuie la creşterea
producţiei agricole pentru aprovizionarea pieţei interne şi relansarea exportului.

Impactul tehnico-economic şi social estimat la implementarea proiectului:


1. alinierea produselor întreprinderii la standardele europene de calitate şi performanţă;
2. creşterea competitivităţii economice şi a capacitaţii de recunoaștere economică pe piaţă a întreprinderii;
3. introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi;
4. diversificarea producţiei;
5. ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice;
6. reducerea consumurilor de materii prime şi energie;
7. obţinerea de profit care să permită în continuare susţinerea programelor de investiţii şi activităţi de dezvoltare;
8. creşterea volumului producerii, datorită modernizării tehnologiei cu …..…… %;
9. reducerea consumului de combustibil la ha, cu cca. ……….%;
10. creşterea cifrei de afaceri a întreprinderii cu cca. …………..%;
11. etc.

Impactul proiectului investiţional asupra numărului și structurii salariaţilor al întreprinderii.

Categorii de personal La ultima dată de Informații prognozate


raportare 2012 2013 2014 2015
1 Nr de angajaţi total: inclusiv
(i) De bază (permanenţi)

4
(ii) Prin cumul (sezonieri)
Din Nr. total de agnajați de bază,
inclusiv:
(i) femei
(ii) bărbaţi

Impactul proiectului investiţional asupra performanţelor economic-financiare ale întreprinderii

La ultima 2012 2013 2014 2015


dată de
raportare

∆ ∆ ∆ ∆
1 Valoarea activelor, (mii lei)
2 Capitalul propriu, (mii lei)
3 Datorii totale, (mii lei)
a Datorii comerciale , (mii lei)
b Datorii financiare, (mii lei)
c Alte datorii , (mii lei)
6 Volumul producţiei recoltate,
kg/ha
7 Volumul producţiei fabricate, d/l
8 Venitul din vînzări, (mii lei)
Inclusiv export, (mii lei)
9 Costul producţiei vîndute, (mii lei)
10 Marja din vînzări. Cifra de afaceri
(vînzări nete) (mii lei)
11 Profitul net , (mii lei)
12 Fluxul net de numerar , (mii lei)
13 Rentabilitatea capitalului (ROE), %
14 Rentabilitatea activelor (ROA), %
15 Rentabilitatea vînzărilor, %
16 Rata de îndatorare, %
17 Rata lichidităţii curente, %
18 Rata calităţii profitului, %
19 Coeficientul de suficienţă a
capitalului, %
2. Descrierea generală a întreprinderii

Descrierea informaţiei de bază despre întreprindere, parteneri, fondatori, echipament, evoluţia performanţelor
economice, etc.
Informaţia prezentată trebuie să conţină referiri la:

Prezentarea generală a companiei (informaţiile de contact)

5
1. Denumirea completă a întreprinderii
2. Data înregistrării
3. Cod fiscal
4 Cod TVA
6. Forma juridică
7. Forma de proprietate
8. Domeniul principal de activitate
9. Capital Social, lei (conform ultimului raport financiar)
10. Valoarea totală a activelor, lei (conform ultimului raport
financiar)
11. Adresa juridică
12. Adresa unde întreprinderea desfășoară activitatea (locul
amplasării)
13. Informații de contact (telefon, fax)
14. E-mail
15. Administratorul (numele)
16. Contabil-șef (numele)

Informaţii privind conturile bancare:

No Denumirea Băncilor comerciale la care vă Codul băncii Cont bancar Denumirea


deserviți valutei

Informaţii privind creditele companiei:

Valoarea
Sold la
creditului Grafic de
Contract de credit Compania / Banca 31.12.2011,
contractat rambursare
mii lei
, mii lei

Structura capitalului social şi evoluţia acestuia

6
Lista fondatorilor (denumirea agentului Cota de partcipare la Cota de partcipare la ultima
economic, numele persoanei fizice) finele anului precedent dată de raportare
MDL % MDL %
1 Cota statului (se completează în cazul existenței)
2
3
4
5
6
TOTAL Σ 100% Σ 100%
Notă: A se menționa acționarii care dețin mai mult de 5 % din valoarea capitalului social.

Drepturi de proprietate:

Dotarea cu maşini, utilaje, mijloace de transport, imobilele deţinute.


(Precizați dacă acestea sunt proprietatea întreprinderii sau sunt închiriate sau obţinute prin leasing).

Denumirea proprietății Valoarea de bilanț, mii lei Gajate (Da, Nu)


La finele anului La ultima dată de
precedent raportare
1 Clădiri și alte edificii:
(i)
(ii)
(iii)
2 Echipamente şi utilaje:
(i)
(ii)
(iii)
3 Mijloace de transport:
(i)
(ii)
(iii)
Total

Terenuri (active funciare)


Suprafața terenului agricol destinat Suprafaţa (ha) Termenul de
producerii inclusiv arendă
Total teren teren
propriu arendat
1 Arabil
2 Vie
3 Livadă
4 Alte terenuri (ha)
Total
Notă: Se completează de către întreprinderile care dețin terenuri în proprietate sau în arendă.

Informaţii despre terenurile arendate


La finele anului La ultima dată de
precedent raportare
1 Nr. de arendaşi (locatori) 7
2 Plata pentru 1 ha arendat, lei/ha
Notă: Se completează de către întreprinderile care dețin terenuri în arendă.

Terenuri irigabile (atît proprii, cît şi arendate)


La finele anului La ultima dată de
precedent raportare
1 Suprafaţa totală de terenuri deţinută (ha)
(i) terenuri irigabile
(ii) terenuri neirigabile
Notă: Se completează de către întreprinderile, care dețin diferite sisteme de irigare.

Structura suprafeţelor plantate cu viţă de vie soiurile tehnice:

La finele anului La ultima dată de Densitatea/ha Valoarea Centrul


precedent raportare de bilanț a vitivinicol
Suprafața, Suprafața Suprafața, Suprafața plantației, geografic
ha pe rod, ha pe rod, mii lei
ha ha
1 Suprafaţa totala
a viilor deținute
(i) Soiuri albi
(ii) Soiuri roșii și roz
Notă: Se completează de producătorii de struguri, procesatorii-fabricile de prelucrarea primară care dețin vii, cît și de fabricile
de vin cu ciclu complte de producere). Indicați centrul vitivinicol geografic unde este amplasată întreprinderea (Centrul
vitivinicol Nord, Centrul vitivinicol Centru, Centrul vitivinicol Sud, Centrul vitivinicol Sud-Est).

Misiunea şi obiectivele întreprinderii pe termen mediu şi lung.

Se descrie misiunea întreprinderii (sursa: statutul întreprinderii).


Se enumeră principalele obiective ale întreprinderii.
Planul de afaceri trebuie să demonstreze că iniţiatorii proiectului au o idee clară asupra a ceea ce îşi propun să
realizeze. Un finanţator care citeşte un plan de afaceri trebuie să vadă care sunt scopurile afacerii şi care sunt
obiectivele în următoarele luni sau în următorii ani. Vor trebui prezentate misiunea/scopul principal al firmei,
obiectivele sale pe termen mediu (unde vrem să ajungem în următorii 3-5-7 ani?), precum şi cele pe termen scurt
(ce urmează să facem imediat?).
Strategia de atingere a acestor scopuri trebuie de asemenea prezentată într-un mod convingător.

Genurile principale de activitate:


Se prezintă lista genurilor de activitate, cît şi informaţie despre licenţele şi autorizaţiile deţinute.

Genurile de activitate Licență Perioada pentru care


(da, nu) licența este valabilă
1
2
3
4
5 8
Productivitate și tehnologii
Informația despre licențele deținute, perioada de valabilitate a licențelor și altor autorizații aferente activității
întreprinderii
Stantade de calitate aplicate: descrierea acestora în cazul implementării la întreprindere a sistemelor Internationale
ISO seria 9001: 2000 „Sistem de management al calităţii”, ISO 22000: 2005 „Sisteme de management al siguranţei
alimentului”;

3. Managementul întreprinderii și structura organizaţională a întreprinderii

Planul de afaceri trebuei să include informații privind diagnosticul managementului resurselor umane, care
presupune evaluarea urmatoarelor componente:
1. Structura organizatorica;
2. Modul de luare al deciziilor;

3. Eficiența utilizării resurselor umane;

4. Imaginea publica a întreprinderii .

Prezentarea organigramei solicitantului:


Prezentați informația despre organul suprem de conducere a întreprinderii, despre procesul de executare a
deciziilor aprobate de către Consiliul de Administraţie (dacă este cazul).

Administratorii întreprinderii (date despre conducătorul întreprinderii şi personalul cheie)

Studii (superioare, Experienţă, ani


colegiu)
1 Numele administratorului (conducătorului)
2 Numele contabilului-şef
3 Numele inginerului (tehnicianului şef)
4 Numele tehnologului principal

Se descriu principalele responsabilităţi, pregătire, experienţă/ locuri de muncă anterioare (Se pot anexa şi CV-urile
persoanelor-cheie implicate în activitatea respectivă).

Informaţia despre salariaţii existenţi

Politica de personal: asigurarea salariului lunar şi condiţii de muncă corespunzătoare, care să permită realizarea
(îndeplinirea) în bune condiţii a sarcinilor de serviciu conform fişei postului.
Se poate face o detaliere pe domenii de activitate (de exemplu personal direct productiv/personal administrativ), pe
niveluri de pregătire profesională, pe gender, etc. Organigrama întreprinderii se prezintă în compartimentul 8
“Anexe” a planului de afaceri.

Salariaţi (evoluția pină la implementarea proiectului investițional).

Nr de Dintre care: Dintre care:


angajaţi total De bază Prin cumul femei bărbaţi
(permanenţi) (sezonieri)
1 La finele anului precedent
2 La ultima dată de raportare
Total 9
Se indică salariul brut mediu lunar per categoriile indicate inclusiv evoluţia acestora în ultima perioada (ultimii 2-3
ani). Indicaţi cauzele principale pentru cresterea salariilor, cît şi pentru micşărarea acestora (după caz).

4. Descrierea Proiectului investiţional.

Obiectivele proiectului investiţional.

Proictul investiţional sus mentionat este indreptat spre dezvoltarea intreprinderii propriu-zisa, valorificarea
avantajelor proprii spre producerea vinurilor cu indicatie geografica si/saucu denumire de origine protejată (VIG
si VDO), generând fluxuri interne (în cadrul structurii organizatorice) de bunuri, cunoştinţe, transferul de
tehnologie, etc .

In 2011 Vinaria „_________________”, devine membru al asociatiei vitinvinicole a regiunii delimitate


„___________”, in scopul producerii vinurilor cu indicatie geografica protejata. (IGP)

Scopul și obiectivele proiectului investiţional.


Strategia întreprinderii implică o serie de obiective economice şi sociale, dorind astfel prin acest proiect de
investiţii:
1. creşterea coeficientului de eficienţă a capitalului, profitului, cifrei de afaceri;
2. creşterea calităţii produselor şi serviciilor;
3. poziţionarea pe piaţă produselor pe termen lung;
4. adaptarea la dinamica pieţei vinurilor;
5. adaptarea la ritmul schimbărilor produse pe piaţă;
6. obţinerea unui nivel ridicat de calitate care să corespundă exigenţei consumatorilor;
7. ofensiva de creştere a cotei de piaţă;
8. Satisfacerea clienţilor prin calitate.

Valoarea şi sursele de finanţare a proiectului investiţional.

Pentru ca distribuția sa-și îndeplinească obiectivele puse și să ajungă la realizarea obiectivelor strategice
globale, compensarea cheltuielilor cu tratarea și îmbutelierea vinului în corespundere cu cerințele cumpărătorilor
din Europa și SUA, care la momentul de față sunt cu mult mai mari decît cele ale cumpărătorilor din Rusia și
Belorusia, micșorarea prețului de cost a vinului materie primă procurat, s-a considerat necesar construcția secției și
instalarea utilajelor moderne de prelucrare a strugurilor.
Proiectul investitional are scopul de a moderniza procesul de vinificatie la vinaria „_________________”,.
Aceste schimbari si modernizari ne vor permite sa producem un vin de origine controlata cu o calitate mai inalta si
un potential marit de concurenta pe pietile UE, Africii, SUA si Asiei.

Valoare totala a proiectului investiţional: lei ( EUR) la cursul (________)

Contributia vinariei: lei ( EUR) la cursul (_______)

Contributia BEI: lei ( EUR) la cursul (________)

Banca parteneră: BC “…………………….” S.A.

10
Descrierea Valoarea, Euro Valoarea, lei Ponderea, %
Valoarea totală a proiectului
1 100%
investiţional, inclusiv:

2 Valoarea creditului din sursele BEI 50%

3 Contibutia proprie, inclusiv 50%

i prin mijloace bănești (cash)


ii prin clădiri, echipamente, etc

Efectele implimentarii acestui proiect asupra dezvoltarii zonei si mediului de afaceri sunt evidentiate pe
urmatoarele planuri:

• utilizarea unor tehnologii noi, a căror implementare presupune îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor
muncitorilor;

• dezvoltarea relaţiilor dintre intreprindere şi instituţiile locale (institutele de cercetare, universităţile, institutele de
standardizare şi controlul calităţii, centrele de pregătire profesională);

• adaptarea produselor intreprinderii la standardele europene si internationale de calitate si performanta;

• diversificarea produselor prin intorducerea producerii VIG si VDO datorita utilzarii tehnologiilor noi si adaptarii la
standardele internationale;

• reducerea consumului de combustibili si energie;

• cresterea competivitiatii economice si capacitatii de recunoastere economic ape piata a intreprinderii;

• consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv;

• Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile;

• obtinerea de profit care sa permita in continuare sustinrea programelor de investitii sia ctivitatii de dezvoltare;

• cresterea cifrei de afaceri;

• reducerea numarului de persoane nevoite sa plece peste hotare la lucru la negru prin cresterea numarului
locurilor de munca;

• cresterea veniturilor locuitorilor zonei si implicit cresterea consumului acestora care creaza efecte pozitive in lant
asupra potentialului de dezvoltarea a zonei si a mediului de afaceri;

• cresterea veniturilor bugetare prin crestera impozitelor de profit/cifra de afaceri si a impozitelor din salarii ca efect
al dezvoltarii mediului;

• cresterea gradului de utilizare a potentialului turistic al zonei;

Componentele proiectului investiţional sunt prezentate în tabela de mai jos:


Componentele proiectului Valoarea Valoarea Valoarea dintre care:
investiţional totală a investiţiei investiţiei
finanţată din finanţată din

11
sursele
investiţiei, sursele BEI, formă formă
companiei,
Euro Euro nebănescă bănească
Euro
Structura contribuţiei în valoarea
100.00% 50% 50%
totală a proiectului investiţional, %

Modernizarea echipamentului
vinicol (procurarea utilajelor,
1
instalarea, montarea şi reglarea
echipamentelor)
Construcția/renovarea halelor de
prelucrare a strugurilor si
2
producerea vinului
(suprafața________ m2)

3 Plantarea vitei de vie (_____ ha)

Procurarea tehnicii viticole


4
moderne
Materiale circulante (pentru
5 producerea, ambalarea și
etichetarea vinului)
Total

Descifrarea costurilor proiectului investitional finanțate din cadrul creditului oferit din sursele BEI:

N Denumirea cheltuielii Unitatea Cantitatea Valoarea Valoarea totală


d/o măsură estimativă estimativă, MDL
unitară, MDL
Utilaj/echipamente vinicole
1 (procesul de producere a
vinului):

Subtotal
Utilaj/echipamente viticole
2 (tehnica si uneltele de lucru
prin vița de vie):

Subtotal
Clădiri și edificii de
3
producere:

12
Subtotal
4 Plantații de viță de vie:

Subtotal
5 Alte investiții:

Subtotal
Total

Valoarea contribuţiei proprii în cadrul realizării proiectului investiţional constituie __________ Euro
dintre care:
a) Contribuţia nebănească a beneficiarului prin investițiile eligibile efectuate în perioada după
31.03.2010 constituie __________________ Euro;
b) Contribuţia bănească a beneficiaruluiin din vînzările viitoare prognozate, care vor fi îndeptate la
procurarea terenurilor pentru plantarea viței de vie și la înființarea noilor plantații de vită de vie 35
ha planificate in perioada 3-5 ani viitoare constituie __________________ Euro;

Descifrarea costurilor proiectului investiţional finanţate de către Beneficiar:

A. Informații privind contribuţia nebănească a Beneficiarului Potențial

Număr Anul și luna cînd a Valoarea de bilant a


Tip de investiții
unități avut loc investiția investiției, lei

Utilaj/echipamente vinicole (procesul


1
de producere a vinului):

Subtotal
Utilaj/echipamente viticole (tehnica si
2
uneltele de lucru prin vița de vie):

13
Subtotal
3 Clădiri și edificii de producere:

Subtotal
4 Plantații de viță de vie:

Subtotal
5 Alte investiții:

Subtotal

Total

B. Informaţii privind contribuţia bănească a Beneficiarului Potenţial:

Valoarea
Anul preconizat
Număr Pret totală
pentru investiția
unități unitar, lei estimativă ,
planificată
lei
Utilaj/echipamente vinicole
1
(procesul de producere a vinului):

Subtotal
14
Utilaj/echipamente viticole
2 (tehnica si uneltele de lucru prin
vița de vie):

Subtotal
3 Clădiri și edificii de producere:

Subtotal
4 Plantații de viță de vie:

Subtotal
5 Alte investiții:

Subtotal

Total

Informații referitoare la dinamica capitalului circulant, conform rapoartelor financiare anterioare


(bilanțul contabil pe 2009, 2010, 2011) și prognozelor viitoare:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1) Activelor curente

2) Datorii pe termen
scurt

3) Creșterea continuă a

15
capitalului circulant (1-2)

∆ capitalului circulant,
MDL

∆ capitalului circulant, %

Notă: Capitalul circulant poate fi acceptat spre finanțare în cazul cînd poate fi demostrată tendință de
creștere în dinamică a acestuia. Se completează în cazul în care proiectul investițional conține solicitare de capital
circulant.

Informaţii referitor la condiţiile de creditare a proiectului investiţional.

Creditul solicitat din


sursele BEI
Suma creditului
Valuta creditului
Rata anuala a dobânzii, %
Comision de acordare, %
Comision pentru administrare, %
Tipul ratei dobînzii (fixă, flotantă)
Termen de creditare, luni
Perioada de grație, luni
Valoarea de asigurare (gaj, fidijusiune, etc.), mii lei

Informaţii referitor la valoarea de asigurare a creditului.

Tip Valoarea de asigurare, Ponderea de acoperire din


mii lei valoarea totală a asigurării, %
1 Gaj imobil, dintre care: ∑
(i) Clădire de producere
(ii) Clădire administrativă
(iii) Hala de depozitare
(iv) Alte bunuri imobile
2 Gaj mobil, dintre care: ∑
(i) Echipament, mașini, mij. de transport
(ii) Utilaj agricol, inclusiv vitivinicol
(iii) Utilaj de producere
(iv) Alte bunuri mobile
3 Fidejusiune, dintre care: ∑
(i) Numele fidejusorului
(ii) Numele fidejusorului
4 Stoc de marfă cu grad înalt de lichiditate
5 Cesiunea creanţelor
6 Scrisoare de garanţie financiară
7 Alte garanţii propuse
Valoarea totală de asigurarea a creditului ∑ ∑
(1+2+3+4+5+6+7)

Graficul de implementare a proiectului investiţional:

16
2012 2013 2014
Nr Activități planificate III IV I II III IV II
trim. trim. trim. trim. trim. trim. I trim. trim.

10

5. Descrierea produselor / serviciilor.

Produsele/serviciile.

Se enumără pe scurt produsele, caracteristici, rentabilitate, avantaje competitive. La fel se descrie locul în care se
desfăşoară activitatea şi implicaţiile acestei situaţii (de exemplu privind utilităţile, costurile aferente amplasării (zona
rurală, urbană), etc.).
Planul de afaceri trebuie să ofere o descriere suficient de detaliată a produsului/serviciului întreprinderii.
În cazul în care este vorba de un produs/serviciu existent, poate fi prezentată experienţa firmei în domeniu,
capacităţile de producţie existente, competenţele tehnice acumulate, performanţa în domeniul vânzărilor etc. În
cazul în care este vorba de un produs/serviciu nou vor fi prezentate avantajele care permit întreprinderiii obţinerea
acestuia şi acţiunile care mai trebuie întreprinse până la începerea activităţii normale.
Calitatea şi preţul produsului reprezintă aspecte principale care nu pot lipsi din nici un plan de afaceri. Ele sunt
esenţiale în poziţionarea întreprinderii faţă de clienţi şi concurenţă. O calitate inferioară reprezintă un risc crescut
de pierdere a clienţilor în faţa concurenţilor; în acelaşi timp, cheltuielile pentru îmbunătăţirea produsului nu vor fi
recuperate dacă nu corespund percepţiilor clienţilor. Imaginea despre calitatea produsului poate fi îmbunătăţită
prin garanţiile sau alte servicii post vânzare oferite.
În cazul în care preţul este mai ridicat, trebuie să arătaţi ce îi va determina pe clienţi să cumpere de la
dumneavoastră. Ceea ce contează este rentabilitatea pe care o poate aduce produsul la un anumit nivel de preţ.
Dacă aveţi mai multe produse sau servicii, veţi prezenta caracteristicile fiecăruia şi ponderea estimată în totalul
vânzărilor.
17
Diagnosticul tehnic si tehnologic
Realizați o analiză detaliată a factorilor tehnici de producție, a tehnologiilor de fabricație, a organizării producției și a
muncii. Saceti aprecieri în legatura cu: mijloacele fixe, cladirile, mijloacele de transport, terenuri, productia si
tehnologiile de fabricație.

Amplasamentul întreprinderii

Descrie-ți dacă întreprinderea este racordata la reteaua de drumuri municipale si nationale.


Descrie-ți dimensiunile întreprinderii și capacitatea ei de a presta servicii și de a realiza produse.
Prezentați informația despre dotarea din punct de vedere tehnic și prezentați informația despre starea de
funcționare fie datorită exploatării ți întreținerii corespunzătoare, fie datorită datei relativ recente de punere în
funcțiune a acestora.
Întreținerea și repararea utilajelor se realizeaza în cadrul firmei prin existența unor spații amenajate dotate cu toată
aparatura necesaăa, sculele necesare desfășurarii unei astfel de activități, dispozitive și echipamente de control.
Prezentați informația despre utilitățile disponibile desfășurării activității sale:
- energie electrica;
- apa-canal;
- energie termica;
- rețea telefonică.

Procesul tehnologic.
Descrie-ţi tehnologii innovative care le utilizaţi la întreprindere (material semincer şi soiuri noi, mecanizare mai
intensă a operaţiunilor agricole, utilaj mai performant, procese tehnologice noi)
În cazul în care este vorba de o activitate de producţie, va trebui să daţi şi detalii în legătură cu procesul tehnologic:
Suprafaţa plantaţiilor de portaltoi și altoi existente:
Material săditor Portaltoi, ha Altoi, ha Total, ha
1 Soiuri tehnice albe
2 Soiuri tehnice roze și roșii
Total
Notă: Se completează de către întreprinderilor pepiniere viticole.

Producerea/ importul materialului săditor viticol (inclusiv importul)

Denumire La finele La ultima Informații prognozate


anului dată de 2012 2013 2014 2015
precedent raportare
1 Material săditor produs total,
mii vițe de vie
Soiuri albe
Soiuri roșii și roz
2 Costul de producere a
materialului săditor, mii lei
Soiuri albe
Soiuri roșii și roz
3 Material săditor importat total ,
mii vițe de vie
Soiuri albe
Soiuri roșii și roz
3 Costul de import a materialului
săditor, mii lei

18
Soiuri albe
Soiuri roșii și roz
4 Venit din vînzărea materialului
săditor, mii lei
Notă: se completează de către pepinieriile viticole.

Structura suprafeţelor plantate cu viţă de vie soiurile tehnice:

Denumire La finele anului precedent La ultima dată de raportare


Suprafața, ha Suprafața pe Suprafața, ha Suprafața pe
rod, ha rod, ha
1 Suprafaţa totala a viilor deținute (ha)
2 Soiuri albe:
(i) Rkatsiteli
(ii) Aligote
(iii) Sauvignon Blanc
(iv) Chardonnay
(v) Feteasca Albă
(vi) Tramminer
(vii) Muscat
(viii) Pinot Blanc
(ix) Etc.
3 Soiuri roșii și roz:
(i) Merlot
(ii) Cabernet Sauvignon
(iii) Pinot Noir
(iv) Reisling
(v) Saperavi
(vi) Rara Neagra
(vii) Etc.
Total
Notă: Se completează de producătorii de struguri, procesatorii-fabricile de prelucrarea primară care dețin vii, cît și de fabricile
de vin cu ciclu complte de producere).
Descrieți amplasarea plantațiilorde viță de vie, indicînd centrul vitivinicol geografic (Centrul vitivinicol Nord, Centrul
vitivinicol Centru, Centrul vitivinicol Sud, Centrul vitivinicol Sud-Est).

Densitatea actuală a plantaţiilor de viţă de vie/ soiuri tehnice.

Vița de vie Plante /ha Suprafața, Total Plante


ha (tufe de viță de
vie)
1 Soiuri albe
2 Soiuri roșii și roz
Total
Informaţii privind suprafaţa viilor preconizată a fi plantată în cadrul proiectului investiţional:

Vița de vie/soiuri tehnice Suprafața viilor Costul estimat Costul total de


spre plantare, ha pentru plantare, plantare, lei/ha
lei/ha
1 Soiuri albe
2 Soiuri roșii și roze
Total
19
Notă: Descrieți informația despre înființarea de noi plantații cu viță de vie/soiuri tehnice.
Se completează de întreprinderile din sectorul vitivinicol, proiectul cărora prevede plantarea suprafețelor noi cu viță de vie/
soiuri tehncice.

Informaţii privind conversia (defrișarea) plantaţiilor viticole.

Vița de vie/soiuri Vîrsta medie a Starea Suprafața viilor Costul estimat Costul total
tehnice plantațiilor agrotehnică spre casare, ha de defrișare, de defrișare,
spre lei/ha lei
casare,ani
1 Soiuri albe
2 Soiuri roșii și roze
Total
Notă: Descrie-ți starea agrotehnică a plantațiilor viticole exsitente, motivul defrișării și costurile relevante procesului
de defrișare și repunere a terenului în circuitul agricol. Indicați vîrsta viilor în tabela de mai jos.

Vârsta viei

Vărsta viei 1-4 ani 5-15 ani 16-25 ani Peste 25 Total
ani
ha ha ha ha ha
1 Soiuri albe
Rkatsiteli
Aligote
Sauvignon Blanc
Chardonnay
Feteasca Albă
Tramminer
Muscat
Etc.
2 Soiuri roșii și roz
Merlot
Cabernet Sauvignon
Pinot Noir
Reisling
Saperavi
Rara Neagra
Etc.
Notă: Se completează de producătorii de struguri, procesatorii-fabricile de prelucrarea primară, cît și de fabricile de vin cu ciclu complte de
producer, care dețin plantații de viță de vie.

Descrierea succintă a procesului tehnologic de producere a vinului.

Planul de afacere pentru o activitate de producţie, va trebui să conțină informații succinte despre procesul
tehnologic, cum ar fi: Culesul strugurilor; Transportul strugurilor; Prelucrarea strugurilor; Desciorchinatul și
zdrobirea; Scurgerea mustului ravac; Presarea boștinei; Sulfitarea; Asamblarea; Deburbarea; Bentonizarea;
Supravegherea și conducerea fermentației; Operațiunile de depozitare, îngrijire și condiționare; Maturitatea vinului;
Îmbutelierea; Păstrarea.
Aprovizionarea cu materie primă şi material, inclusiv lista furnizorilor de materii prime şi material:

20
Struguri-materie primă
Tip de materie primă şi Cantitatea Preţul Costul mediu al Costuri medii de Total costuri, lei
material medie, tone mediu, materiei prime, lei transportare, lei
lei/tonă
1 2 3=1*2 4 5=3+4
1 Soiuri pentru vinuri albe de
consum curent:
Rkatsiteli
Aligote
Sauvignon Blanc
Chardonnay
Feteasca Albă
Muscat
Etc.
2 Soiuri pentru vinuri albe de
calitate superioara:
Chardonnay
Feteasca alba
Feteasca regala
Petit Sauvigon
Pinot gris
Riesling italian
Riesling de Rin
Traminer roz
Gros Sauvignon
Grasa de Cotnari
Muscadelle
3 Soiuri pentru vinuri rosii si
roze de consum curent:
Reisling
Rara Neagra
Etc.
4 Soiuri pentru vinuri rosii de
calitate superioara:
Cabernet Sauvigon
Cabernet franc
Feteasca neagra
Malbec
Merlot
Pinot noir
Saperavi
5 Soiuri pentru vinuri
aromate:
Busuioaca
Muscat Ottonel
Total

Vin în vrac-materie primă


Tip de vinmaterie primă şi Cantitatea Preţul Costul mediu Costuri Total costuri,
material medie,dal mediu, al materiei medii de lei
lei/dal prime, lei transportar
e, lei
21
1 2 3=1*2 4 5=3+4

1 Soiuri pentru vinuri albe


de consum curent:
Rkatsiteli

Aligote

Sauvignon Blanc

Chardonnay

Feteasca Albă

Muscat

Reisling

Alb de masa

Jozefina

Luciano alb

Traminer

2 Soiuri pentru vinuri albe


de calitate superioara:
Chardonnay

Sauvignion

3 Soiuri pentru vinuri rosii si


roze de consum curent:
Cabernet

Merlot

Pinot fran

Сahor

Izabela.

Leana

Lidia

Luciano rosu

Medvejia crovi

Rosu de masa

22
Voshodiashie solntse

Zemfira

Codreanca

4 Soiuri pentru vinuri rosii


de calitate superioara:
Cabernet

Merlot

Total

23
Principalii furnizori de vin -materie prima sunt:

Prezentați informația despre principalii furnizori (Denumiera furnizorilor, amplasarea acestora, cantitatea medie de
achiziție pe an)

Principalii furnizori de struguri- materie prima sunt:

Prezentați informația despre principalii furnizori (Denumiera furnizorilor, amplasarea acestora, cantitatea medie de
achiziție pe an)

Recolta globală de struguri pentru vin şi recolta la hectar:

La finele anului La ultima dată de


precedent raportare
1 Recolta globală, mii tone (inclusiv după soiuri de struguri)
2 Recolta la ha, mii tone (inclusiv după soiuri de struguri)
3 Cantitatea de vin produs în vrac, decalitri
4 Costul total de procudere a vinului în vrac
5 Venit global din vînzarea vinului în vrac
Notă: Se completează de producătorii de struguri, procesatorii-fabricile de prelucrarea primară, cît și de fabricile de vin cu ciclu
complet de producere.

Informaţii privind procesarea primară a strugurilor şi stocarea vinului în vrac.

24
Tip de materie primă şi material Cantitatea Costul de Costul total Cantitatea
medie procesare de medie a vinului
estimativă de pentru una procesarea, produs în vrac,
struguri tonă de lei tone
procesați, struguri, lei
tone
1 Soiuri pentru vinuri albe de consum curent:
Rkatsiteli
Aligote
Sauvignon Blanc
Chardonnay
Feteasca Albă
Muscat
Etc.
2 Soiuri pentru vinuri albe de calitate
superioara:
Chardonnay
Feteasca alba
Feteasca regala
Petit Sauvigon
Pinot gris
Riesling italian
Riesling de Rin
Traminer roz
Gros Sauvignon
Grasa de Cotnari
Muscadelle
3 Soiuri pentru vinuri roșii și roze de consum
curent:
Reisling
Rara Neagra
Etc.
4 Soiuri pentru vinuri roșii de calitate
superioara:
Cabernet Sauvigon
Cabernet franc
Feteasca neagra
Malbec
Merlot
Pinot noir
Saperavi
5 Soiuri pentru vinuri aromate:
Busuioaca
Muscat Ottonel
Total
Notă: se completează de procesatorii-fabricile de prelucrarea primară, cît și de fabricile de îmbuteliere a vinului, fabricile de vin
cu ciclu complet de producere. Strugurii procesați pot fi colectați atît de la producătorii de struguri cît și produși de
întreprindere.

Informaţii privind producerea vinului îmbuteliat și stocului nevalorificat de vin din anii precedent:

25
Denumire Cantitatea Costul total Venit global din Cantitatea Valoarea de
de vin de vînzarea sticle în stoc, bilanț a
îmbuteliat, îmbuteliere, vinului buc stocului de
sticle mii lei îmbuteliat, mii vin
lei îmbuteliat,
mii lei
1 Vinuri naturale din struguri
soiuri albe
2 Vinuri naturale din struguri
soiuri roșii și roze
3 Vinuri fortificate (Madeira,
Porto, Tokay, Sheirry, etc)
4 Vinuri spumante
5 Vinuri destilate
6 Alte
Total
Notă: se completează de fabricile de îmbuteliere a vinului, fabricile de vin cu ciclu complet de producere.

Informaţii privind producerea ambalajului și stocului nerealizat la ultima data de raportare:

Denumire Cantitatea, Costul total Venit global din Cantitatea Valoarea de bilanț
buc. de vînzarea ambalaj în a stocului de
producție, ambalajului, stoc, buc ambalaj, mii lei
mii lei mii lei
1 Ambalaj carton
2 Ambalaj sticlă
3 Etichete
4 Dopuri
5 Alte accesorii
6 Etc.
Total
Notă: se completează de întreprinderile din industria conexă.

6. Piaţa și concurenţii.

Piaţa (evoluția pînă la implementarea proiectului investițional).

La finele anului precedent


Nr. Canalele de distribuţie Vin în vrac Vin îmbuteliat
cantitativ mii lei cantitativ mii lei

1 Pieţele locale, inclusiv:

(i) Supermarkete şi magazine

26
(ii) Întreprinderi prelucrătoare

Intermediari (angro, etc.)/


(iii)
colectori
Pieţe externe, inclusiv
2
ţările:
(i)
(ii)
(iii)
(iv) Altele
Total

Se estimeasză impactul proiectului investiţional asupra pieţei de distribuţie a întreprinderii.


Identificarea segmentelor pieţei căreia vă adresaţi este foarte importantă pentru determinarea segmentului de
piață pe care o va deservi efectiv întreprinderea după implementarea proiectului investițional.
Descrie-ţi care sunt canalele de distribuţie care predomină şi ponderea acestora în volumul vînzărilor actuale.
De asemenea, trebuie să identificaţi şi tendinţele de viitor de pe piaţă, determinați caracteristicile principale ale
viitorilor clienţi: potenţialul de creştere, orientările viitoare ale consumatorilor, posibilitatea intrării/ieşirii de pe
piaţă a unor concurenţi etc.

Clienţii.
Orice întreprinzător trebuie să fie orientat către piaţă. O afacere nu va avea succes dacă nu răspunde unor
necesităţi reale ale consumatorilor. Planul de afaceri trebuie să dovedească o bună cunoaştere a clienţilor
potenţiali.
În cazul în care există un număr limitat de cumpărători se poate face o prezentare detaliată a acestora cuprinzând,
de exemplu, date despre valoarea vînzărilor actuale, amplasarea clientului, etc.
În cazul în care aveţi deja comenzi sau contracte încheiate cu clienţii respectivi, acest lucru trebuie menţionat. Copii
ale contractelor/comenzilor respective pot fi anexate la planul de afaceri.
De aratat contractele existente cu principalii clienti si de mentionat conditiile acestora:

Tara (piaţa de Data Numarul Perioada Valoarea


Numele Clientului
desfacere) contractului contractului contractului contractului

Piata interna:

Piata externă:

27
În cazul în care există mai multe produse, analiza trebuie făcută pentru clienţii fiecărui produs. Planul de afaceri
trebuie să prezinte foarte clar căror necesităţi ale clienţilor se adresează produsul respectiv şi care sunt factorii care
îi determină pe clienţi să cumpere produsele firmei. În cazul în care întreprinderea se orientează spre un segment
specific de piaţă, acesta trebuie clar delimitat.

Impactul proiectului investiţional asupra clienţilor și pieţei.


Garanţia viitorului oricărei întreprinderi este reprezentată de orientarea spre piaţă; din acest motiv, întreprinderea
trebuie să dovedească o bună cunoaştere a clienţilor săi.
Vor fi prezentate date care caracterizează grupul/grupurile de cumpărători exiatenți și potențiali (număr mediu de
client potențiali, forma de proprietate, localizarea geografică, valoarea medie a vânzărilor prognozate către un
client, etc.

Impactul proiectului investiţional asupra vînzărilor după tipul pieţei (canalele de distribuţie)
Denumirea Vînzări actuale Vînzări prognozate
clienţilor mii lei % mii lei % mii lei % mii lei % mii lei %
2011 2012 2013 2014 2015
1 Piața locală
2 Piața externă
3 Total Σ 100% Σ 100% Σ 100% Σ 100% Σ 100%

Principalii concurenţi
Descrieți influența și riscurile legate de activitatea concurenților, ponderea lor pe piaţă şi poziţia firmei faţă de
aceştia, etc.

7. Planul financiar și diagnosticul economico-financiar.

Prognoza raportului de profit şi pierdere (mii lei).

Structura La ultima dată Date prognozate


veniturilor/cheltuielilor de raportare 2012 2013 2014 2015
Vînzări nete
Costul vînzarilor
Profitul brut (pierdere globala)

Alte venituri operaționale


Cheltuieli comerciale
Cheltuieli generale și administrative
28
Alte cheltuieli operaționale
Rezultatul din activitatea
operaţionala: profit (pierdere)

Rezultatul din activitatea de


investiții: profit (pierdere)
Rezultatul din activitatea financiară:
profit (pierdere)
Rezultatul excepțional: : profit
(pierdere)
Profitul (pierderea) perioadei de
gestiune pînă la impozitare

Cheltuieli (economii) privind


impozitul pe venit
Profit net (pierdere netă)

Analiza dinamicii și structurii cheltuielilor întreprinderii are la bază datele din contul de profit și pierdere, precum
și din contul de venituri și cheltuieli. Rezultatele analizei sunt prezentate în tabelele urmatoare:
Prognoza cheltuielilor(mii lei).

29
Structura cheltuielilor Dimanica cheltuielilor
La ultima 2012 2013 2014 2015
dată de
raportare
Cheltuieli cu materiile prime si
materiale

Cheltuieli cu materiale
consumabile
Cheltuieli cu energia si apa
Alte cheltuieli materiale
Cheltuieli taxe, impozite
Cheltuieli salariul personalului
Cheltuieli CNAS, 23%
Cheltuieli CNAM, 3,5%
Amortizarea active nemateriale
Uzura mijloace fixe
Cheltuieli formarea și pregătirea
profesională
Cheltuieli pentru
proiectare şi asistență tehnică
Cheltuieli pentru achiziţia de teren
Cheltuieli pentru amenajarea de
teren
Cheltuieli pentru
construcţii şi instalaţii legate de
construcţii
Cheltuieli pentru achiziţionare
utilajelor şi a echipamentelor
Cheltuieli pentru
montareautilajelor/echipamentelor
tehnologice
Cheltuieli notariale
Alte cheltuieli neprevăzute
Total cheltuieli general-admin.
Cheltuieli din dobîndă
Cheltuieli din comision
Cheltuieli din penalitate
Cheltuieli privind arenda finanţată
a activelor materiale pe termen
lung
Cheltuieli privind diferenţele de
curs valutar
Alte cheltuieli financiare
Total cheltuieli ale activităţii
financiare
Cheltuieli legate de activitatea de
investiţii
Cheltuieli excepţionale
Total cheltuieli prognozate
Analiza dinamicii și structurii veniturilor întreprinderii are la bază datele din contul de profit și pierdere, precum și
din contul de venituri și cheltuieli. Rezultatele analizei sunt prezentate în tabelele urmatoare:
30
Prognoza veniturilor (mii lei).

Structura veniturilor Dimanica veniturilor


La ultima 2012 2013 2014 2015
dată de
raportare
Venituri din vînzarea materialului
săditor
Venituri din vînzarea strugurilor
/materie primă
Venituri din vînzarea vinului în vrac
Venituri din vînzarea vinului
îmbuteliat
Venituri din vînzarea ambalajului și
altor accesorii
Venit ale tipuri de vînzări din
afacerile
Venituri din arendă
Venituri din dobîndă
Venituri din grant
Venit din penalitate
Venit din surplusuri
Alte venituri
Total venituri operaţionale și
neopreaţionale
Venituri din dobîndă
Venituri din comision
Venituri din penalitate
Venituri din diferenţe de curs valutar
Venituri din active intrate cu titlu
gratuit
Venituri din subvenţii de stat, prime,
premii şi sume sponsorizate
Alte venituri
Total venituri din activitatea
financiară
Total venituri legate de activitatea
de investiţii
Total venituri exceptionale
Total Venituri prognozate

Prognoza activelor, capitalului şi datoriilor (mii lei). Raportul financiar (bilanţul contabil)

31
Structura activului/pasivului Date prognozate
Denumirea elementului La ultima 2012 2013 2014 2015
dată de
raportare
1 Active pe termen lung
Active nemateriale
Mijloace fixe
Plantații multianuale
Active financiare
Alte active pe termen lung
Total active pe termen lung
2 Active circulante
Investitii financiare pe termen
Stocuri și material
Creanțe
Mijloace banești
Alte active pe termen scurt
Total active pe termen scurt
Alte active
TOTAL ACTIV

3 Capital propriu
Capital social (statutar)
Profit (pierdere) nerepartizat
al anilor precedenți
Profit (pierdere) nerepartizat
al anului current
Rezerve
Total capital propriu
4 Datorii pe termen lung
Credite bancare
Împrumuturi
Finanţări şi încasări cu
destinaţie specială (granturi,
subvenții)
Alte datorii pe termen lung
Total datorii pe termen lung
5 Datorii pe termen scurt
Credite bancare
Împrumuturi
Furnizori
Datorii privind salarii calculate
Datorii privind decontările cu
bugetul
Datorii față de fondatori
Alte datorii
Total datorii pe termen scurt
Total datorii
TOTAL PASIV

32
Prognoza fluxului de numerar (mii lei).

Structura fluxurilor de numerar Rezultatele economico-financiare ale activităţii


La ultima 2012 2013 2014 2015
dată de
raportare
Intrări
Intrări din vînzări
Intrări din creditele primite
Intrări din darea în chirie

Alte incasări bănești


Total Intrări
Ieșiri
Plăți pentru achiziţia de teren
Plăți pentru amenajarea de teren

Plăți de proiectare şi asistență


tehnică
Plăți pentru achiziționarea
utilajelor și echipamentelor
Plăți pentru montarea utilajelor și
echipamentelor procurate
Plata către furnizori de materie
primă
Plata către alți furnizori
Plăți către salariați
Contribuţii sociale aferente
cheltuielilor salariale
Plăți a impozitelor (salariale, locale,
TVA, accize, etc)
Plăți pentru autorizații și licențe
Plata pentru lucrări agricole
Plata de arendă
Plata cheltuielilor administrative
Plata serviciilor de audit
Plata taxelor notariale
Plata pentru evaluarea bunurilor
aflate în proprietate
Onorarii pentru consultanţă
juridică
Prime de asigurare (imobile, bunuri
şi răspundere civilă)
Plata comisioanelor bancare
Plata ratei de credit
Plata dobînzii aferentă creditelor
primite
Alte plăți bănești
33
Total Ieșiri
Flux de numerar
Flux net cumulativ
Prognoza performanţelor financiare şi eficienţei proiectului.
Analiza lichidităţii, solvabilităţii și rentabilităţii.

Nivelul Indicatorii economico-financiari a


optim al activităţii
indicatorului La ultima 2012 2013 2014 2015
dată de
raportare
(i) Indicatori de lichiditate. Analiza capacităţii de plată a clientului
Rata lichidității Active curente (pe termen ≥1,7
curente scurt)/ Datorii curente (pe
termen scurt)
Rata lichidității Active curente-Stocuri/ ≥1,2
rapide Datorii curente
Lichiditatea imediată Mijloace băneşti/ Datorii ≥1
(“Testul acid”) curente
Rata calității Flux net al mijloacelor ≥1
profitului băneşti / Profit net

(ii) Indicatori de solvabilitate


Rata solvabilității Total Active / Datorii totale
generale
Rata solvabilității Total Capital propriu/
patrimoniale Datorii totale
Solvabilitatea Capital propriu/ Cifra de 0,35-0,50
financiară afaceri
Rata solvabilității Credite pe termen mediu si 35%-50%
lung/ Capital propriu

(iii) Indicatori privind gestiunea eficientă a i potentialului tehnic, economic si financiar:


Viteza de rotatie a Cifra de afaceri/ Active
activelor circulante totale
Viteza de rotaţie a Cifra de afaceri/ Stocuri
stocurilor
Perioada de Soldul creantelor/ Cifra de
recuperare a Afaceri*360
creantelor (zile)
Perioada medie de Soldul datoriei față de
plată a furnizorilor furnizori/ Cifra de
afaceri*360
Productivitatea Volumul de producţie
muncii obţinut /Nr. de angajați
Rata de eficiență a Total cheltuieli/Total
cheltuielilor venituri
Ponderea salariilor în Salarii calculate/Total
cheltuielile de cheltuieli
producţie
Ponderea Cheltuieli admin/ Total
cheltuielilor cheltuieli
administrative
Cheltuielile la hectar Cheltuieli totale/Suprafaţa,
ha
Costul pe unitatea pe Cheltuieli directe și
34
produs indirecte aferente
produsului/Volumul de
producţie obţinut
Productivitatea Volumul de producţie
pământului obţinut /Suprafaţa, ha

(iv) Indicatori de profitabilitate


Rentabilitatea Profit net/Venit din vînzări >10%
vînzărilor (%)
Rentabilitatea Profit net/ Valoarea medie >15%
activelor (ROA) (%) a activelor
Rentabilitatea Profit net/Valoarea medie >25%
financiară capitalului a capitalului propriu
(ROE) (%)

(v) Indicatori ai echilibrului financiar


Coeficientul de Capital propriu/ Active >0,5
suficienţă a
capitalului
Gradul de îndatorare Datorii totale/Capital <0,4
propriu
Rata datoriilor la un Datorii / Active 0,35-0,40
leu active

Analiza structurii cifrei de afaceri, estimată în dinamică (mii lei).

Indicatorii economico-financiari a activităţii


2011 2012 2013 2014 2015
1 Vinzări comerciale
2 Costuri comerciale
3 Cifra de afaceri netă (CAn) (1-2)
4 Alte venituri operaționale
7 Cifra de afaceri totală (CAT) (1+4)

8. Riscurile și planul de acţiuni.

Descrie-ți gradul de expunere la riscurile operaționale și comercialea afacerii Dvs.

9. Anexe.

Organigrama întreprinderii

Prezentați organigrama întreprinderii.

Analiza SWOT (avantaje, dezavantaje, oportunutăţi, ameninţări)

35
Analize SWOT se recomandă a fi efectuată şi inclusă în planul financiar pentru a scoate în evidenţă multitudinea de
probleme cu care se confruntă întreprinderea, cu scopul conceperii unei strategii de RELANSARE a activităţii şi
obţinerii performanţelor stabilite ca obioective strategice.

PUNCTE FORTE-STRENGHTS ( descrie-ți aspectele PUNCTE SLABE-WEAKNESS


puternice ale întreprinderii Dvs), ca exemplu:

(i) intreprinderea beneficiază de un management (i) starea tehnica precara a parcului de tractoare şi
modern maşini agricole şi lipsa anumitor categorii de
(ii) existenţa a…... specialişti în viticultură cu mare utilaje ce concură la aplicarea tehnologiilor cu
experienţă şi cu rezultate remarcabile în condiţii costuri cît mai reduse;
de exploatare optime ale tehnologiei; (ii) lipsa concordanţei între preţul de amortizare al
(iii) existenţa unui aparat contabil de specialitate cu tehnologiilor şi preţul de valorificare şi
experienţa şi interesat în menţinerea şi direcţionare catre combinatul de vinificare;
dezvoltarea firmei; (iii) lipsa unui management profesional in
(iv) existenţa unei infrastucturi, clădiri, utilaje, coordonarea departamentelor societăţii;
maşini agricole, menţinute la un nivel de (iv) lipsa aprovizionării fermelor de producţie cu
exploatare înalt; input-uri în timp util aplicării tehnologiilor, cu cel
(v) exitenţa a înca ….. ha de viţă de vie pe rod cu un puţin pentru o perioadă de minim 2 saptămîni şi
potenţial de producţie de minim 7-9 t/ha cel cel puţin produsele pentru 2 tratamente;
puţin încă ……. ani, în condiţii de tehnologie (v) întîrzierea mare a lucrărilor de tăiere, de
standard mediu, iar în condiţiile unui standard fructificare, legat, etc;
superior, se poate duce la minim 10 t/ha; (vi) lipsa mijloacelor de comunicaţie eficiente între
(vi) exitenţa construcţiei pentru vinificaţie şi a ferme şi departamente;
utilajelor destinate vinificării, personalul calificat (vii) lipsa unei gospodării agricole proprii fermelor cu
exitent; scopul susţinerii meselor muncitorilor sezonieri şi
(vii) exitenţa unui depozit de vin ce poate servi la chiar permanenţi;
atragerea unor linii de credit necesare relansării (viii) lipsa unei strategii privind completarea golurilor
producţiei cu scopul revigorării activităţii; în plantaţii şi a refacerii viţelor prin metode
(viii) exitenţa unor suprafeţe însemnnate ce se pot ieftine de marcotaj ;
defrişa, care pot servi la replantarea altor (ix) neplata la timp a salariilor, diminuarea acestora
suprafeţe de viţă de vie noi; pe criterii neprofesionale;
(ix) prin tehnologiile şi aparatura modernă cu care (x) folosirea muncitorilor permanenţi calificaţi în
este dotată, societatea are posibilitatea urmăririi activitaţi de paza, aceştia nefiind folosiţi în scopul
eficiente a calităţii produselor, aceasta fiind o întreţinerii utilajelor ş.a.;
preocupare constantă; (xi) neexitenţa unui personal administrativ şi al unei
(x) alte puncte tari relevante afacerii Dvs. autoutilitare care să deservească aprovizionarea
fermelor cu input-uri, carburanti, personal
muncitorş.a.;
(xii) neutilizarea laboratorului vinicol din lipsa de
personal, aparatura şi substanţe specifice
analizelor;
(xiii) neexitenţa unui plan de marketing privind
valorificarea produselor finite specifice;
(xiv) lipsa de comunicare între departamente şi forme
de producţie pe o structură tehnică;
(xv) neîngrădirea exploataţiei cu gard propriu,
proprietatea fiind permanent supusă
sustragerilor de cantităţi însemnate de struguri şi
chiar alte bunuri;
(xvi) lipsa unei strategii de dezvoltare al capacităţilor
prezente şi de dotare continuă, deasemenea
infiinţarea de suprafeţe noi;
(xvii) lipsa unor contracte ferme pentru valorificarea

36
produselor proaspete şi prelucrate, în regim en-
gros;

OPORTUNITATI-OPPORTUNITIES (OPORTUNITATI, AMENIŢĂRI-THREATS:


ŞANSE)

(i) realizarea unui plan de relansare a (viii) presiunea tot mai crescândă a concurenţei;
întreprinderii bazat pe conceperea unui plan (ix) eventuale calamităţi naturale (secetă, inundaţii
de afaceri care să reflecte un standard mediu etc.), cu efect negativ asupra costurilor materiei
de exploatare al fermelor actuale de producţie, prime;
care să fie susţinut de către potenţialii asociaţi, (x) intrarea într-o perioadă de recesiune economică
bănci creditoare, alte fonduri; la nivel naţional sau internaţional;
(ii) conceperea rapida a unui plan de marketing (xi) intrarea unor noi competitori pe piaţă;
pentru produsele vinicole existente şi care se (xii) neracordarea întreprinderii la normele şi
vor obţine în anul agricol prezent; practicile bune de agro-mediu, conform
(iii) obţinerea standardului de exploatare HACPP normelor U.E., privind exploatare raţională,
asupra întregii activităţi de producţie cu impactul asupra mediului, duce la probleme pe
numirea unui şef de department cu scopul piaţa produselor şi al forţei de muncă;
monitorizării practicilor bune de agro-mediu, (xiii) nespecializarea pe un anumit segment de produs
conform normelor U.E.; va duce la vulnerabilitatea în desfacerea
(iv) mărirea numărului de personal necesar produselor;
deservirii cramei; (xiv) concurenţa din piaţa vinului este puternică,
(v) realizarea de contracte de desfacere pentru celelate firme avănd multe dintre ele dotări de
produsele finite obţinute, către marile lanţuri ultima generaţie, privind capacităţile de
de magazine, si nu numai; vinificare, plantaţii de mare randament, cu
(vi) realizarea unor proiecte de finantare dotare tehnică nouă şi cu specialişti şi personal
europeana privind dotări noi şi infiinţarea de bine retribuit;
noi suprafeţe cu viţa de vie; (xv) exitenţa în rîndul tuturor salariaţilor a unei stări
(vii) crearea unei pepiniere proprii viti-pomicole cu de tensiune şi neîncredere în managementul
scopul obţinerii permanente de butaşi necesari întreprinderii, solicitări de măriri salariale şi a
menţinerii desimiii optime; siguranţei locurilor de muncă;
(xvi) Presiunea permanenta a competitorilor externi
cu produse viti-vinicole obţinute la preţuri de
cost mai scăzute, bazate pe un MANAGEMENT
bine structurat, realist şi organizat.

37