Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Disciplina: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor


Clasa: a XI-a
Profesor: Berceanu Camelia
Unitatea de învăţare: Prelucrarea datelor
Tema: Instrumente de lucru pentru sistemele informatice
Tipul lecţiei: Lecţie mixtă
Locul de desfăşurare: - cabinetul de informatică
Durata lecţiei: 50 min.
SCOPUL LECŢIEI:
 INFORMATIV
- fixarea şi consolidarea noţiunilor teoretice prin fişe de lucru şi aplicaţii
concrete;
 FORMATIV
- formarea deprinderilor de utilizare corectă a instrumentelor de lucru
pentru sistemele informatice;
 EDUCATIV
- dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de instrumentele de lucru în toate
domeniile de activitate;
- stimularea dorinţei de o cunoaştere cât mai largă;
- exprimarea unui mod de gândire creativ;

NIVELUL INITIAL AL CLASEI:


- elevii şi-au însuşit toate noţiunile teoretice legate de prelucrarea
datelor ;
- elevii utilizează corect noţiunile învăţate;

COMPETENŢE GENERALE :
- Organizează şi prelucrează informaţia;

COMPETENTE SPECIFICE :
- clasificarea şi folosirea tipurilor de date cunoscute;
- identificarea operatorilor şi funcţiilor studiate;

OBIECTIVE OPERATIONALE :
- la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să definească noţiunea de
scenariu, să creeze şi să manipuleze scenarii, să creeze un sumar al
scenariului creat.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Principii didactice
- principiul participării şi învăţării active;
- principiul asigurării progresului gradat al performanţei;
- principiul conexiunii inverse(feedback-ului).
 Metode de învăţământ
- metode de comunicare orală: conversaţia, explicaţia;
- metode de acţiune: exerciţiul, problematizarea;
 Procedee de instruire
- itemi de consolidare;
- explicaţia (în etapa de asimilare a noilor cunoştinţe);
- aplicaţii de consolidare;
 Forme de organizare a activităţii instructive
- frontală;
- individuală;
 Forme de dirijare a activităţii
- dirijată de profesor sau prin materiale didactice;
 Resurse procedurale :
- explicaţia, conversaţia, exerciţiul;
 Resurse materiale :
- reţea de calculatoare, manualul, fişe de lucru;

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
1. Momentul organizatoric
 pregătirea lecţiei
- întocmirea proiectului didactic;
- pregătirea temei;
- pregătirea setului de întrebări;
- pregătirea setului de aplicaţii ;
 organizarea şi pregătirea clasei
- verificarea frecvenţei elevilor;
- verificarea existenţei resurselor materiale;
2. Captarea atenţiei clasei
 anunţarea subiectului pentru tema respectivă;
 anunţarea obiectivelor urmărite ;
 explicarea modului de desfăşurare a activităţii
Metoda de
Durata Activitatea desfăşurată de profesor Activitatea elevilor Evaluare
învăţământ
Momentul organizatoric
2 min Se stabileşte prezenţa şi se verifică dacă sunt asigurate condiţiile didactico-materiale Raportează absenţii. Conversaţia
utile desfăşurării lecţiei.

Reactualizarea cunoştinţelor dobândite anterior se realizează printr-un set de intrebari:


1. Operatorii sunt:
a. combinaţii de cifre şi litere cu o ordine bine stabilită;
b. simboluri sau cuvinte cheie prin care se reprezintă operaţiile;
c. definiţi printr-un nume şi o listă de parametrii;
2. Stabiliţi valoarea de adevăr a afirmaţiei de mai jos: Dau răspunsurile la întrebările din test:
Funcţia este un program care poate să execute operaţii complexe şi care 1.b
furnizează un rezultat ce poate fi folosit ca operand într-o expresie. 2.A
3. Atribuiţi fiecărui tip de operator din prima coloană exemplul corect 3. 1 – 4
prezentat în coloana a doua: 2–3
Numerici &, + 3–1
7 min Logici >, <, >=, 4–2 test de parcurs scrisă
<=, <> 4. O secvenţă de comenzi de acţiuni
Text AND, asupra unui obiect din baza de date
OR, NT care se execută ca răspuns la un
Relaţionali +, -, *, /, eveniment declanşat de acţionarea
% unui obiect de interfaţă.
4. Macrocomanda este: 5. F

5. Stabiliţi valoarea de adevăr a afirmaţiei de mai jos:


Raportul este obiect container care grupează alte obiecte vizuale.
Captarea atenţiei clasei şi enunţarea obiectivelor
Ascultă profesorul şi îşi notează în
1 min Profesorul anunţă titlul lecţiei, obiectivele operaţionale şi modul de desfăşurare a conversaţie
caiete titlul lecţiei
activităţii.
20 min Comunicarea noilor cunoştinţe se realizează prin prezentarea lecţiei cu ajutorul Sunt atenţi la explicaţiile profesorului Conversaţia,
aplicaţiei Ael. şi intervin în cazul în care au întrebări. explicaţia
Urmăresc demonstraţia realizată de
profesor.
Notează în caiete explicaţiile oferite de
profesor.

Fixarea, retenţia şi transferul noţiunilor predate prin aplicaţii:


Fişa de lucru - Analiză folosind scenariile
Se construieşte următorul tabel care va fi folosit pentru a urmării
evoluţia profitului în funcţie de numărul de produse vândute.

18 min Efectuează sarcinile de lucru. Exerciţiul Practică

 Introduceţi datele pentru Cost (B2:B3), Nr.Prod. (D2:D3) şi Cheltuieli


fixe (D6);
 În celula C2 se introduce formula de calcul 1,3*B2 (pentru Ulei se
practică un adaos comercial de 30%);
 În celula C3 se introduce formula de calcul 1,2*B3 (pentru Carne se
practică un adaos comercial de 20%);
 În celula D5 se introduce formula de calcul B2*D2+B3*D3;
 În celula D7 se introduce formula de calcul D5+D6;
 În celula D8 se introduce formula de calcul C2*D2+C3*D3;
 În celula D9 se introduce formula de calcul D8-D7;
 Se selectează celulele care conţin datele de intrare care vor fi modificate
(D2:D3);
 Se alege opţiunea Scenarii… din meniul Instrumente;
 Se deschide caseta de dialog Manager de Scenarii – care informează
că nu există nici un scenariu. Executăm clic pe butonul Adăugare…
pentru a crea primul scenariu folosind datele iniţiale.
 Se va deschide caseta de dialog Adăugare scenariu… în care se
stabilesc caracteristicile scenariului:
 În caseta de text Nume scenariu se
scrie numele scenariului
 În caseta de text Celule
modificate sunt scrise
adresele celulelor ce se vor
modifica (D2:D3). Dacă
dorim să adăugăm şi alte
celule ţinem apăsată tasta
Ctrl şi dăm clic pe celula
dorită.
 Acţionăm butonul OK.
 Se deschide caseta de dialog
Valori Scenariu, unde se stabilesc
valorile pentru datele de intrare care se modifică. Se acţionează butonul
Adăugare.
 Se revine în caseta de dialog Manager de Scenarii în care am adăugat
primul scenariu în lista Scenarii.
 Folosind controalele din caseta de dialog Manager de Scenarii se pot
administra scenariile create: Ştergere, Editare, Vizualizare, Sumar;
 Se acţionează butonul Închidere.
Se vor face aprecieri individuale şi colective asupra activităţii desfăşurate, elevii Elevii sunt atenţi la aprecieri şi la
2 min Conversaţia
care au activat în timpul orei sunt notaţi. recomandările făcute de profesor.