Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞA DISCIPLINEI: MANAGEMENTUL PROIECTELOR INFORMATICE

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
1.3 Departamentul Informatică Economică
1.4 Domeniul de studii Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
1.5 Ciclul de studii Masterat
1.6 Specializarea / Programul de
Sisteme de asistare a deciziilor economice
studii

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea Managementul proiectelor
disciplinei informatice
Codul disciplinei EMR0193
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.dr. Oprean Dumitru
2.3 Titularul activităţilor de
Prof.dr. Oprean Dumitru
seminar
2.5 2.6 Tipul de 2.7 Regimul
2.4 Anul de studii I I ES Ob
Semestrul evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de
56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
învăţământ
or
Distribuţia fondului de timp
e
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 38
Tutoriat 2
Examinări 4
Alte activităţi................................... 4
3.7 Total ore studiu individual 94

3.8 Total ore pe semestru 150

3.9 Numărul de credite 6


4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Proiectarea sistemelor informatice; Baze de date in economie
4.2 de competenţe Baze de date si programare

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a Derulare interactica a prelegerilor prin dialog continuu
cursului Dezbaterea punctelor de vedere particulare cu argumentari
5.2. de desfăşurare a Parcurgerea adecvata a pasilor metodologiei de proiectare
seminarului/laboratorulu Prezentarea si dezbaterea proiectelor individuale sau ale echipelor constituite
i pana la finalul semestrului

6. Competenţele specifice acumulate


Compe • Folosirea corespunzatoare a metodologiei cadru de analiza si proiectare a aplicatiilor
tenţe informatice
profesi • Proiectarea fluxurilor informationale
onale • Apelarea la metode si medii de programare invatate anterior in realizarea unui
prototip specific temei propuse
• Corelarea rezultatelor in realizarea proiectelor
• Testarea si corectarea aplicatiei
• Integrarea modulelor prin meniuri si macro-uri
• Proiectarea fluxului complet de date si de documente pentru aplicatia realizata si
integrate in sistemul informatic de ansamblu
Compe • Formarea de aptitudini de munca in echipa
tenţe • Accentuarea preocuparilor de formare a aptitudinilor de manageri
transve • Folosirea si promovarea unor metode de comunicare in perspectiva devenirii
rsale profesionale in domeniul noilor tehnologii informationale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al Formarea si dezvoltarea aptitudinilor de analisti si proiectanti de
disciplinei produse informatice prin realizarea de aplicatii individuale sau de
grup
7.2 Obiectivele specifice Analiza detaliata a surselor de date si proiectarea iesirilor
informationale
Stabilirea principalelor implicatii ale managementului prin proiecte
Proiectarea bazelor de date
Definirea si proiectarea formularelor si a rapoartelor
Crearea de interogari pentru manageri si administratori in asistarea
deciziilor
Integrarea componentelor si testarea rezultatelor
Editarea si prezentarea de documentatii specifice

8. Conţinuturi
Metode de
8.1 Curs Observaţii
predare
Specificul proiectelor informatice si metodologii uzuale Prelegeri 2 Prelegeri
Metode de proiectare Prelegeri
Organizarea echipelor si programarea activitatilor Prelegeri 2 Prelegeri
Proiectarea si optimizarea bazelor de date Prelegeri 2 Prelegeri
Evolutii ale structurilor organizatorice si exercitarea functiilor
Prelegere
organizatiei
Managementul cunostintelor si sistemele expert Prelegeri 2 Prelegeri
Valorificarea si evaluarea capitalului intelectual Prelegere
Exercitarea functiilor manageriale si ingineria organizatiilor Prelegeri 2 Prelegeri
Managementul modern in contextual noilor tehnologii informationale si
de comunicare
Bibliografie:
- principalǎ
1. Oprean D., Oprean V., Rusu L. Racoviţan D.M.- Managementul afacerilor pe internet, Ed. Risoprint,
Cluj- Napoca, 2007
2. Petruşel R., Mihǎilǎ A.- Aplicaţie de informaticǎ de gestiune, Ed. Risoprint, Cluj- Napoca, 2008
- alte surse
1Airinei, D., Sisteme expert în activitatea financiar-contabilă, Ed. Junimea, Iaşi, 1997
2.Airinei, D.,Grama A.- coordonatori, Fătu T., Fotache D., Georgescu M., Tehnologii informaţionale
pentru afaceri, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2006
3.Andone I., Tabără N.- coordonatori, ş.a., Contabilitate, tehnologie şi competitivitate, Ed. Academiei
Române, Bucureşti, 2006
4. Avornicului C., Avornicului M., Sisteme- analiză- proiectare, Ed. Risoprint, cluj- Napoca, 2006
5.Buchmann R., A., Conceperea, proiectarea şi realizarea afacerilor pe Internet, Ed. Risoprint, Cluj- Napoca,
2004
6. Oprean, D., Abdel, R. M., IT&C: Proiectarea de tehnologii informaţional-decizionale, Ed. Risoprint, Cluj-
Napoca, 2001
7.Oprean V., Oprean D., Ingineria organizării întreprinderii, în Tribuna economică, nr. 1/2005 şi nr.
3/2006
8.Oprean V., Oprean D., IT&C: Managementul prin proiecte, în Tribuna economică, nr. 47/2005
9.Oprean D., Racoviţan D.M., Oprean V., Informatică de gestiune şi managerială, Ed. Eurounion, Oradea,
1994
10. Păun, M., Analiza sistemelor economice, Ed. All Educational, Buc., 1998
12.Roşca, I., Macovei, E., Davidescu, N., Răileanu, V., Proiectarea sistemelor informatice financiar-
contabile, Ed. Did. Şi Ped., Bucureşti, 1993
30.Rusu, L., M., Aplicaţii clasice şi moderne în afaceri, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca, 2001
31.Rusu L. M.- Grafică pe Internet, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003
32.Rusu L., Buchmann R.- Proiectarea şi realizarea aplicaţiilor Web, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003
33.Rusu L., Buchmann R.- Dezvoltarea aplicaţiilor Web, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2004
34.Rusu L.,M., Rusu Al., Informatica managerială şi aplicaţiile ei, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 1998
35. Rusu L.M., Oprean V., Oprean D.- IT&C: Aspecte privind securitatea informaţiei, în Tribuna
economică, nr. 15/2006
36.Rusu L., ş.a., Sisteme integrate şi sisteme ERP, Ed. Risoprint, Cluj- Napoca, 2005
***Colecţiile revistelor Gestiunea şi contabilitatea firmei şi Tribuna economicǎ din perioada 2000-2008
14. Meşniţă, G., Oprea D., Sistemele informaţionale financiar-contabile,Ed. Polirom., Iaşi, 2003
15. Miloşescu, M., Tehnologii asistate de calculator, manual pentru clasa a XI-a, Ed. Teora, 2000
16. Moceanu,L.,Lăcurezeanu,R., Comerţul electronic, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003
17. Năstase, P., ş.a., Baze de date. Access 2000, Ed. Teora, 2004
18. Niţchi Şt., Oprean D., ş,a., Elemente de baze de date şi programare aplicate în economie, Ed.
Risoprint, Cluj- Napoca, 2006
19. Niţchi, Şt., Esenţial…în comunicare pe INTERNET, Ed. Risoprint ,Cluj-Napoca, 1999
8. 2 Seminar/laborator Metode de Observaţi
predare i
Formulare Informati
-discernerea tipurilor de informaţii conţinute în documente printr-o i
analiză critică a situaţiei existente; permanet
e si
-proiectarea de tabele şi baze de date privind gestiunea patrimoniului şi variabile
managementul afacerilor într-o societate comercială Tipuri de
-elaborarea de formulare şi rapoarte pe calculator tabele
-interogarea bazelor de date şi asistarea deciziilor la firma analizată
-analiza şi îmbunătăţirea rezultatelor. Relationa
ri
Limbaje
specifice
Bibliografie:
Avornicului C. ş.a., Aplicaţii informatice, Ed. Risoprint, Cluj- Napoca, 2003
Petrusel R., Mihaila A.. Aplicaţie de informaticǎ de gestiune, Ed. Risoprint, Cluj- Napoca,
2008
Radu I., Informaticǎ managerialǎ, xeroxat, ASE, Bucureşti, 1993
Sitar D., Moceanu L., coord., Baze de date şi programare. Culegere de probleme, Ed.
Risoprint, Cluj- Napoca, 2008

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

· Pentru societatile comerciale din domeniul IT, in special, dar si pentru alte societati comerciale,
formarea de analisti-programatori este esentiala in a raspunde cerintelor formarii de specialisti, in
concordanta cu necesitatile pietei muncii, asa cum isi propune tematica propusa pentru continutul
disciplinei
· Imbinarea cunostintelor teoretice privind managementul organizatiilor cu problematica proiectarii
de produse informatice poate fi determinanta in formarea de specialist competent, apti sa-si exercite
meseria in intreprinderi si institutii

10. Evaluare
10.3
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare Pondere în
nota finală
10.4 Curs Participarea activa la dezbateri Elaborarea de referate 10%
Verificari ale cunostintelor acumulate tematice 30%

10.5 Analiza preliminara Verificari rezultate 60%


Seminar/laborato Proiectare baze de date
r
Proiectare formulare si rapoarte
Creare interogari
Integrare si testare aplicatie
10.6 Standard minim de performanţă
Evaluarea graduala a rezultatelor, minimul necesar fiind cel de creare si exploatare a bazelor de date
specific aplicatiei

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar


23.03.2013 Prof.dr. Oprean Dumitru Prof.dr. Oprean Dumitru

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament


18.04.2013 Prof.dr.habil. Gheorghe Cosmin SILAGHI