Sunteți pe pagina 1din 3

Către Pretura sectorului Centru

Domnului pretor Pavel Rusu


str. Bulgară nr. 43, Chișinău
Republica Moldova

Cerere de abrogare

Stimate domnule pretor Pavel Rusu,

Prin prezenta cerem abrogarea Dispoziției Primăriei municipiului Chișinău nr 248- d din 18.04.2018 “Cu
privire la organizarea consultărilor publice asupra proiectului Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea
terenului cu nr. cadastral 0100208218 din str. Vasile Alecsandri 4”.

Scopul proiectului indicat este elaborarea regulamentelor specifice PUZ, iar documentele afișate pe
site-ul primăriei nu reprezintă o documentație de urbanism de nivel PUZ. Mai mult, contrar prevederilor
documentelor normative, se prezintă pentru discuții o schiță de proiect de amplasare a unui bloc locativ
și obiecte cu funcție sociala la parterul blocului.

Așadar, prezentăm atenție Dvs. următoarele argumente care demonstrează ilegalitatea dispoziției.
Documentul normativ, NCM B.01.02:2016​ Instrucțiuni privind conținutul, principiile metodologice de
elaborare, avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului​ specifică clar
conținutul documentației de urbanism de nivel PUZ:

1. Documentul afișat pentru informare în procesul de consultare a publicului nu este


documentației de urbanism de nivel PUZ, nu sunt efectuate nici un tip de calcule și studii
specifice documentul de acest gen.
2. Nu există în lista de documentații supuse consultărilor o decizie legală privind elaborarea unui
PUZ pentru terenul respectiv. Normativul prevede, că pentru orice tip pe documentație
urbanistică de nivel local (PUG, PUZ, PUD) - decizia privind elaborarea aparține Consiliului
Municipal. Beneficiarii privați au dreptul să finanțeze lucrări de elaborare a documentațiilor
urbanistice, dar, fiind documentații de interes public - normativul prevede ca deciziile de a
elabora un PUZ să fie adoptată de către Consiliul Municipal. Extras din NCM B.01.02:2016 “4.1
(pag. 5 a documentului)​ Decizia de a elabora sau a modifica documentațiile de urbanism și
amenajare a teritoriului se va adopta [...] de către Consiliul Municipal Chișinău sau prin decizia
acestuia de către Primăria municipiului Chișinău pentru planul de amenajare a teritoriului
municipiului Chișinău și pentru planurile urbanistice: general, zonale și de detaliu ale municipiului
Chișinău”
3. Nu este prezentată tema-program, în conformitate cu punct 9.2, NCM B.01.02:2016.
Documentația de categoria PUZ se elaborează în baza unei teme-program, în care se specifică
toate sarcinile puse în fața proiectantului. De remarcat, că acest document, care se numește
tema-program este un document elaborat și semnat în comun, de către beneficiar, proiectant și
autoritatea publică. Nu există plasată această informație, pentru a consulta care au fost sarcinile
puse în fața proiectantului.
4. Planul urbanistic zonal va conține reglementări de dezvoltare a zonei respective, în corelare cu
localitatea din care face parte, cuprinzând prevederi pentru următoarele categorii de probleme,
în conformitate cu punct 9.3, NCM B.01.02:2016:
● relaționarea zonei cu teritoriul localității;
● încadrarea zonei în intravilanul propus prin planul urbanistic general al localității;
● stabilirea funcției predominante și a funcțiilor complementare;
● organizarea și integrarea căilor de comunicație ale zonei în rețeaua majoră de căi de
● comunicații ale localității;
● asigurarea utilităților și dotărilor edilitare, în corelare cu rețelele existente;
● specificarea deținătorilor de terenuri și modul preconizat de circulație a terenurilor;
● delimitarea zonelor protejate și reglementarea construirii în vecinătatea acestora;”
5. La documentația prezentată nu au fost atașate Memoriul general și Regulamentul aferent
Planului urbanistic Zonal, în conformitate cu Punct 9.4, NCM B.01.02:2016.
6. Calitatea materialelor supuse consultărilor publice este proastă, ceea ce nu permite studierea
lor.

Având în vedere că Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100208218
din str. Vasile Alecsandri 4, nu respectă conținutul cadru ​al documentației de urbanism și amenajare a
teritoriului​, reglementat prin NCM B.01.02:2016, este imposibilă organizarea consultărilor publice, de
aceea ​solicităm anularea lor​ și respectarea prevederilor legale.
Mai mult ca atât, dispoziția Primăriei municipiului Chișinău nr 248- d din 18.04.2018 cu privire la
organizarea consultărilor publice, este una iresponsabilă și riscă să afecteze interesul public.

Despre rezultatul examinării prezentei cereri, solicităm să fim informați în modul și


termenul prevăzut de legislația în vigoare. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a ne adresa în
instanța de judecată.

Adresa pentru corespondență:


Vitalie Sprînceană
bd. Ștefan cel Mare 134, CP 225, MD-2012, Chișinău, Moldova
sau la centruldeurbanism@gmail.com

Semnează:

Urb. Alexandru Munteanu

Arh. Andrei Vatamaniuc

Sociolog Vitalie Sprînceană

Ecolog Ion Ungureanu

Lilia Nenescu, antropoloagă

Sergiu Bejenari, organizator comunitar

Victor Ciobanu, regizor

Teodor Ajder, psiholingvist

Svetlana Dogotaru, urbanist

2/3
3/3

S-ar putea să vă placă și