Sunteți pe pagina 1din 78

No. 203

UN EXHIPLA11: I LEU

Mercuri, 15 Decemvrie 19N

REGATUL ROMANIEI

MONITORUL OFICIAL

PRETUL ABONAMENTULUI:

In tail: 240 lei anual ; 120 lei pe sase luni ; GO lei pe trei luni.

Pentru autoritáti Judetene

i comune urbane, 200 lei anual.

Pentru comune rurale, 120 lai anual. In stráinátate, lei 300 anual Abonamentele incep la 1 Aprilie, 1 tulle, 1 Octomvrie si 1

Ianuarie

Mil a trace dinteun an financiar tn altul

Orice abonament la partIcularl se pllteste et, anticipatlei

Abonamentul la Desbaterile Parlamentare costi 20 lei lunar si este

osebit de acela la Monitorut

Costal unui exemplar Monitorul Oficial este 1 let,.

Costul unui exemplar Desbaterile Parlamentare este F O banl.

DIRECTIA GENERALÁ A MONITORULIll OFICIAL SI IMPRIMERIILOR STATULITI: BU.CURESTI, BULEVARDUC ELISARETA

PRETUL PUBL

ICATIILOR:

Orme publicatie ludecatoreascá sau particularl

Publicatiile relative la schimbare de

lei 2d pentru llecare insertiune.

orice act introdus ca anexá de

Lei 200 pentru publicarea Jurnalelor consillului de ministri privitoare la acor-

darea avantalelor legii pentru Incuralarea industriei nationale la

si industriasi,

fabric:Intl

Lei 80 idem, idom privitoare pe meserlasi si mori táráncstl.

petitia.

Adrescle

Oficial.

petftiile vor

pentru cele cerute sa apara a treia zi

Nu se da curs nici unei publicatiuni decát dactt e aláturatá la o adresi pentru

cele ale autoritátilor sau cele Judectltoresti si la o petitie timbrall cu I lea

timbru fiscal si 10 bani timbru de alutor pentru cele ale particularilor.

Publicatia va fi totdeauna scrist citet pe alti foaie de hirtle decát, adresa ori

Indreptate cAtre Dlrectorul general al Monitory/A

-.1

"--,"

M.----^.11. Tr' -I/ NV'

4-

inserat tn Monitorul Oficial O citatie de inserat costá 20 lei.

Citatiile de hotárnicii se vor tail eu 2 lei linia de Monitor

Statutele oricáror tel de societáti cu 2 lei lieia de MoMtor

va piti cu 2 lei linia de .Morutor.

mime, la libera practicá a oricárei profesli, etc

Se excepteazá publicatille relative la pierderile de acte eari rámin taiate cu pre-

till

ale 10 lei páni la maximum 10 linii

---

Pentru publicatile cerute sa apara a doua zi se va socoti taxa dubla, iar

-," - -v

se va.percepe odati si jumitate taxa obisnuita.

-

MINISTERUL DE INTERNE

Directiunea generalA a Monito-

rului Oficial §i Imprimerfflor

Statului

PUBLICATIUNE

In urma concursului tinut in ziva de

12 Decemvrie curent, mai rdmânând

vacante 44 locuri de culegdtori de litere

clasa Ill, plätii cu 600 lei lunar, plus

sporul de scumpete §i indemnizatia de chirie corespunzkoare, se publicd con-

curs pe ziva de Duminick.19 Decem-

vrie 1920, care se va tine in locIluI

directiuni generale, la ora 8

acestei

dimineata, in

zutd de regulament.

fata comisiunii

prevd.-

Candidatii, pentru

a fi admisi la

toncurs, trebuie sä se prezinte si la vi-

zitá medicaid a medicului institutiunii, in ziva de Sâmbätä, 18 Decemvrie, ora

dimineata.

SUMAR:

PARTE OFICIALA : Prekdintia consiliului

i ministru de Slat presedinte al

mini;tri

comitetului agrar

ziondrii : Decret

Decrete si

report.

Itesedintia consiliului de mini;tri si sub-

secretarigtul de Stat al refacerii si aprovi-

i report relat v la funcOuni.

i rapoarte.

Ministerul de interne

:

Prescurtare de decret.

Decrete

Ministerul de finank : Decret.

Ministerul de rdsboi ; Decrete.- Erate.

Ministerul instructinnii :

Decret.

Ministerul industriei si comertutui

Decret

raport.

Ministerul agriculturii ;i domeniilor : De-

cret relativ la functune.

Ministerul de justifie :

Decret.

Ministerul industriei fi comerfului : Jurnile

consilinlui de ministri.

Ministerul de justitie : Jurnale ale consiliulni

de ministri.

Decizinni ministeriale.

PARE NEOFIC1ALA : - ComunicAri - Cola

apei Dunäril.

Annnturi ministeriale, judiciare, deciziunile co-

sirmi lor tut materie de mpropriere,si partieulare,

PARTE OFICIALÄ

BfteureA 14 Decemvrie

PRESEDINTIA CONSILIULUI DE

MINISTRI SI MINISTRUL DE STAT

PRESEDINTE AL COMITETULUI AGRAR

FERDINAND I,

Prin gratia lui Dumnezeu

si vointa

nationalä, Rege al României,

La toti de fatä §i viitori, seindtate :

Asupra raportului presedintelui con-

i ministru-

siliului Nostru de ministri

lui Nostru de Stat, pre§edinte al comi-

tetului agrar sub No. 5.005 din 1920,

Am decretat §i decretäm :

Art. I. D. Gh. 1. Cretu, actual agent

exterior

domenial clasa I, in serviciul

al directiunii proprietätii si Dobrogei,

se inainteazd pe ziva de 1

1920, in postul vacant de §ef de ocol

la acelas serviciu.

Art. IL Presedintele consiliului Nos-

tru de mini§tri si ministrul Nostrti de

Stat presedinte al comitetulid agrar

sunt insdrcinati cu aducerea la 'hide-

nire a prezentului decret.

Octomvrie

Dat in

1920.

Bacuresti, la 27 Noenivrie

FERDINAND

Presedintele copsiliului de ministri,

General Alexandru Averescu

Ministru de Slat,

lwerdinte al comitetului agrar,

Const Garoflid.

No.

.1)53.

Raportul d-lui presedinte al consiliulni de minis.

tri

lui agrar ciitre M. S. Regele.

i ministru de Stát presedinte al comitelu-

Sire,

Avem onoare a supune inaltei semnä-

I.

Cretu,

turi a Maiestitii Voastra alaturatul pro-

iec de decret prin care d. Gh.

actual agent domenial clasa I in serviciul

exterior al directiunii proprietätii si Do-

brogei, se ioainteaza in postul tle sef de

ocol domenial la acela

serviciu.

.

Suntem en eel mai profund respect

Sire,

Ai Maiestätii Voastre

i prfa suptisi servitori,

Prea plecati

Presedintele consili'ului de ministri,

General Alexandru Averescu.

Ministru de Stat,

presedinte al comitetalui agrar,

Const Garoflid.,

,

No. 5.(I05.

---'."--7-s

1920, Noenivrie"H.

S-'

PRESEDINTIA

CONSILIULUI DE MINISTRI $1

SUBSECRETAR1ATUL DE STAT AI.

REFACERII $1 APROVIZIONÄRII

FERDINAND I,

Prin gratia lui Dumnezeu si vointa

nationalá, Rege al României,

La toll de fatä

Asupra raportului presedin telui coil-

l viitort, sändtate :

siliului Nostru de mini§tri si subse- cretariatului de Stat al refacerii si a-

ovizioudril cu No. 17.750/920,

Am decretat §i decretdm :

Art,

I

D. D. Gheorghiu, contra

maestru (sef de serviciu clasa 11) in ad-

ministratia exterioarä din directia tran-

www.digibuc.ro

kI64

pendinte de subsecretaria-

tul de Stat al refacerii si aproviziondrii,

se lasd in disponibilitate din functiune

pe ziva de 15 August 1920.

sr turilor,

Art. Il. Presedintele consiliului Nos-

tru de ministri

i subsecretarul de Stat

al refacerii

i aproviziondrii sunt in-

sdrcinati

cu

executarea

prezentului

decret.

Dat in Bucuresti,

1920.

la 3 Decemvrie

FERDINAND

Presedintele consiliului de ministri,

General Alexandru Averescu.

No. 5.186.

Subsecretar de Stat al

refacerii si aproviziondr;i,

1. C. Atanasiu.

Raportul d-lui presedinte al consiliului de minis-

tri si al

sebsecretarutut de Stat al refacerii

aproviziondrit cdtre M. S. Regele.

Sire,

Respectuos avem onoare a rugh pe

Maiestatea Voasträ sd binevoiasca a semni

alaturatul proiect de decret pentru pu-

nerea in disponibilitate pe ziva de 45 Au-

gust 1920, a d-lui D. Gheorghiu, din fun-

ctiunea do contra maestru (sef de servi-

ciu clasa II) in administratia exterioard

din d;rectia transporturitor, pendinte de

subsecretariatul de Slat al refacerii si a-

provi ciondrii,

pentru

neprezentare

la

post.

Suntem cu cel mai profund respect

Sire,

Ai Maiestätii Voastre

Prea plecati si prea supusi servitori,

Presedintele consiliului de ministri

General Alexandru Averescu.

Subsecretar de Stat al refacerii

No. 47.0.

aproviziondrii,

1. C. Atanasiu.

4920, Decemvrie 2.

-*--4,1440

MIN1STERUL DE INTERNE

FERDINAND I,

Prin gratia lui Dumnezeu

nationald, Rege al României,

i vointa

La toll de fafei qi vittori, seineitate:

Asupra raportului ministrului Nostrti

secretar de Stat la deoartamentul de

interne sub No. 67.688 din 1920,

Pe baza art. 94 din legea pentru or-

ganizarea comunelor urbane,

Am decretat si decretdm :

Art. I. Se aprobd de Noi planul pen-

tru aliniewa nouei st rade, care urmeazd

sá se deschicid intre calea

Victoriei si

strada Belvedere din Bucuresti, astfel

dupd cum a fost votat de comisiunea

MaiToituL ()MAI

interimard respectivd in-sedinta dela

22 Martie 1920.

Art.11. Ministrul Nostru secretar de

Stat la departamentul de interne este

inarcinat cu executarea acestui decret.

Dat in Bucuresti, la

1920.

30 Noemvrie

FERDINAND

Ministre de iuterne,

C. Argeloianu.

No. 5.104.

FERDINAND I,

vointa

nationald, Rege al României,

La toll de fatä qi viitori, seineitate :

Asupra raportului ministrului Nostru

secretar de Stat la departamentul de

interne sub No. 67 692 din 1920,

Prin gratia lui Dumnezeu

i

Pe baza art. 15 si 16 din legea pen-

tru organizarea comunelor rurale

administratiunea pldsilor si a art. 3 din legea asupra unor mdsuri exceptionale

relative la functiuni publice la consilii

judetene si comunale,

Am decretat §i decretárn :

Art. I.

Se aprobd de Noi disolva-

rea ccnsiliului comunei rurale Poiana-

Lacului, din judetul Arges, pentru mo-

tivele expuse in sus mentaanatul raport

si instituirea unei comisiuni interimare

care sd gireze afacerile comunale pand

i instalarea noului consi-

la alegerea

liu, compusd din d-nii : Radu Gh. Ris-

toiu, preseainte; Florea lije Dumitrascu

Mihai N. Mihai, membri.

Art. Il. Se aprobd

de Noi

institui-

rea unor noui

comisiuni

interimare

care 5d gereze afacerile comunelor ru-

rale : Valea-lui-lon

din judetul Bacdu; Mihdilesti, din jude-

judetul Gorj ;

i

Targul Trotus,

tul Buzau; Ceauru, din

Bunesti, din judetul Fálciu, pând ia

alegerea

i instalarea de consilii comu-

Decenwrie 19,1k)

tul Ismail; Magurele, din judetul Ilfov;

Bdcle§u, din judetul Mehedinti.

d. Manea se

La comuna Sdrulesti ;

numeste presedinte al comisiunii inte-

rimare, in locul d-lui Simion Bacdin,

jar

d. Radu M. Stuparu se numeste

membru in comisiunea interimard, in

locul d-lui Dumitru Stantache. La comuna Tasbunar : d. Ivan Pe-

se nu-

trov Boscov, actual membru,

al comisiunii interi-

mare, in locut d lui Gheorghe Popov,

demisionat, iar d. Andrei Papazov, se

meste presedinte

numeste membru in comisiunea interi-

Petrov Bo-

mark in locul d-lui Ivan

SCOV.

La comuna Mägurele :

d.

Andrei

Ilie, se numeste membru in comisiunea

d-lui Gheorghe

La cornana Bâcles : d. Nitd Ghild Pârvescu, se numeste membru in co-

interimard, in

locul

demisionat.

misiunea

interimard,

in locul

d-lui

Constantin I. Rdducan.

Art. IV. Ministrul Nostru secretar

de Slat la departamentul de interne

este insärcinat cu executarea acestui

decret.

Dat in Bucuresti, la 30 Noemvrie

1920.

Ministru de interne,

C. Argetoianu.

FERDINAND

No. 5.106.

Raportul d-lui ministrit de interne cdtre M. S.

Regele.

Sire,

D. prefect al judetului Arges ne face

cunoscut prin

raportul

No. 8 846

din

4920, cd primarut comunei rurale Poia-

na-Lacului demisionând, ceilalti membri

ai consiliu'ui se desintereseazd cu desd-

vârt;ire de afacerile comunale si ale lo-

cuitorilor cari au ramas diu aceastä caucd

in suferintä.

Pentru aceste motive am onoare a rugA

nale, compuse din d-nii :

 

resnectuos pe Maiestatea Voasträ, ca pe

La comuna Valea-lui-lon :

Ion Va-

baza art. 15 si 16 din legea pentra orga-

sile Cortu, presedinte; Niculai Alex.

nizarea comunelor rurale si administra-

FJoare

i

Rotaru Gherasim

Visaru,

tionea pldsilor si art.

din legea asopra,

membri.

unor mäsuri exception; le relative la func-

La comuna Targul Trotus :

Ion Mi-

tiuni publice si consilii judetene si comu-

titelu, presedinte; Vasile Pavel fan Andor, membri.

si Ste-

La comuna Mihdilesti :

Petre Po-

pescu, presedinte ; Ion C. Constantin si

Andrei 1. But-Mälai, membri.

La comuna Ciauru :

Olaru G. Ion,

prese tinte; V. Alexandrescu-Ceauru

1. V. Carstea, membri.

La comuna Bunesti ; Vichentie Bo-

zoanea, presedinte ; Toader Voinea Isidor Mosoiu, membri.

lz

Art. Ill. Se aprobd de Noi urald-

toarele schimbdri in comisiunile interi-

mare ale comunelor rurale :

din judetul Buzdu; Tosblinar, din jude-

Sdrulesti,

www.digibuc.ro

naie, sä binevoiascä a aprobd disolvarea

mentionatului consiliu

comisiuni interimare care sd gerer.e afa-

cerile comunale, pând la alegerea i insta-

larea nonini consiliu.

i instituirea unei

respec-

tuos pe Maiestatea Voastrd sä binevoiasci

a aprobit instituirea unor noui cOmisiuni

interimare, care sä gerezc afacerile co-

munelor rurale Valea-lui-lon

Trotus, din judetul Radial; Mihailesti din

i Tärgul

judetul Buzau; Ceauru, din judetul Gorj,

Totdeodatd am onoare a rugii

Bunesti, din judetul

pawl la

alegerea

i instalarea de consilii noun-

nale, precum si

schimbärile propuse de

Likeriivrie 190

d-ni'i prefecti respectivi in comisiunilo in-

Sdru-

terimare ale comunelor rurale

le*ti, din judetul Buzdu; Tbunar, din

judetul Ismail; 11lägurele, din judetul It-

*fov; Bâcle*, din judetul Mehediati,

astfel

dupd cum se specified In alaturatul pro-

iect de decret.

Sunt cu cel mai profund respect

Sire,

Al Maiestatii Voastre

Prea plecat

i prea supus servitor,

Ministru de interne,

C. Argetoianu.

No. 67.692.

MONITORÚL OFICIA

pre§edinte ; Vasile C. Tanase *i Ne-

culai Mardcincanu, membri.

La comuna Racova : I

Gh.

Gh. Pisaltu,

presedinte ;

*i Mihai

La comuna Cornu : loancea D. Mur-

gulescu, presedinte ; Ion T. Duniitra§cu

Avram, membri.

I. Manole

Gheorghe

Mirescu, niembri.

La comuna Co*ovenii-de-Sus :

Mi-

hail I. Grigore, pre§edinte

zdr *i Crdciun D.

; Dined La-

Badita, membri.

La cornuna Vutcani

: loan Gavalia

Constantin Gh.

Nestian, presedinte ;

Bostan

§i

membri.

Constantin Gr. Todeild,

8165

Art. V. Ministrul

Nostru secretar

de Stat

la departamentul de interne

este insarcinat cu executarea acestui

decre t.

Dat In Bucuresti. la 30 Noemvrie

1920.

Min;stru de interne,

C. Argetoianu.

FERDINAND

No. 5.108,

Raportnt d-Ini ministru de interne

Regele :

cAtro

5.

FERDINAND 1,

Prin gratia lui Dumnezeu §i vointa

nationald, Rege al României,

La toti de fagi qi viitori, seindtate:

La comuna Hoceni :

Adam Ceofu.

§i

Costin

pre§edinte ;

N. Mâcelaru

Macnea, membri.

La comuna Igiroasa :

D. Herso-

veanu, presedinte ; C. M. Cecia. membri.

Ion V. Popescu §i

Asupra raportului ministrului Nos-

la departamentul de interne sub No. 67.696,

tru secretar de Stat

Pe baza

inaltului decret regal No.228

pen-

din 1920, a art. 15

tru organizarea

*i 16 din legea

comunelor rurale §i

administratiunea pldsilor §i a art. 3 din

legea asupra

unor mdsuri excepponale

publice, la .consilii

relativ la functiuni

judetene §i comunale,

Am decretat

i clecreldm :

Art. I. Se aprobd de Noi disolvarea

consiliului

comunei rurale Rddiu, din

pentru motivele

expuse

raport §i instituirea

judetul Neamtu,

in sus mentionatul unei comisiuni

reze afacerile

gerea

4i

compusd

interirrare care sd gi-

comunale, pand la ale-

consiliu,

insfalarea noului

oin

d-nii :

Toader Lazar

Rotaru, pre§edinte;

Oh. N. a Tudorei,

Art. IL Se

consiliu

expirat pând

unui consiliu

cl-nii :

Th. V. Ciangiu si

membri.

actualului

ma ndat a i instalarea

apron. de Noi instituirea

interimare care sd gi-

rurale Ploestori,

unei comisiuni

reze afacerile comunei

din

judetul Prahova, In locul

comunal al cdrui

la alegerea

comunal, compusd din

pre§edinte ;

Con-

Constantin Radu

Niculae lonita

stantin Barbu,

Ivan §i Costache

membri.

Art. HI.

Se aprobd de Noi, institui-

comisiuni interimare care

afacerile comunelor

rurale

judetul Buzau; Racova din

; Cornu §i Co§ovenii de-

Dolj ; Vutcani *i Ho-

Igiroasa, din

; Bistriciora, din ju-

Falciu ;

Nedelea, Tdtdrani

din judetul Pia-

rea unor noui

sä gereze

Amaru, din

judetui Bacau

Sus, din judetul ceni, din judetal judetul Mehedinti detul Neamtu ;

Filipe§tii-de.Pdclure,

holm Bestepe

tul Tulcea,

larea

de

ain d-nii

si Sartchioi, din jude-

i

insta-

pâna la alegerea

consilii comunale, comprise

La comuna Amaru :

Andrei P. Lie,

La comuna Bistricioara :

N. Po-

pescu, presedinte ;

Staceoaei, membri.

loan Radu si Die a

La comuna Nedelea

: Ion lacob, pre-

sedinte,

membri.

G. R. David *i Ion C, Dobre,

La comuna

Tätdrani : Ion V. Preda,

Voinea §i Necuhii

pre§edinte ; Anghel

I. Z. Tdriase, membri.

La comuna Fi

Caragioiu si

ipe*tii-de-Pdclure : Ni-

pre§edinte

; Tudorache

Al. D. Baranghel,

colae Vasile,

Al.

membri.

La

comuna Bestepe :

loan Biciu*cd,

Vasile D. Maxim §i Vasile

presedinte ;

Poltarac membri.

La comuna Sarichioi :

pre§edinte ;

Gheorghe

Gavrila Con-

Gireorghiu,

stantin si Gheorghe

Focsa, membrii.

d

NI

d

Gorj ;

Art. IV. Se aprobd

judetul

urmd-

toarele schimbdri in

rimare ale comunelor

cornisiunile inte-

rurale Tur cenii-

de-Sus, din

Bliu §i Filioara,

mitru Neamtu,

Dobreni,

din judetul Neamtu,

Tulcea.

d. Du-

Dorobantu, din judetul

La comuna Turcenii-de-Sus :

acival membru se nu-

comisiunii inte-

fordache, iar

se numeste mem-

in locul

cl-lui

meste pre*edinte al

rmare in locul d-lui N.

d Nicula R. Trdsnea,

bru in aceeas comisiune

Dumitru Neamtu.

La comuna

Dobreni : D. C Onu, se

comisiunii in te-

nume§te pre*edinte al

rimare in locul d-lui Savu.

La comuna Buhu§ :

d. Gh, Maza-

comi-

rini se

uume§te, pre*edinte al

siunii interimare in locul

d-lui preot

D. Costea demisionat.

La comuna Filioara : d. Lazdr Filio-

reanu, se nume*te membru

siunea interimard in locul d-lui C. GIL

in comi-

Cozma.

La comuna Dorobantu :

d. Dumitru

Giurcd, se nume*te presedinte al co-

misiunii interimare in locul

Alexe, demisionat.

d-lui Gh.

Sire,

D prefect al judetului Neamtu, ne face

cunoseut. prin raportul No. 4

atât primarul, cât .*i membrii

617/920, ci

comunei rurale Rediu,

cu desävAr*ire de afacerile

ale locuitorilor, care au rdmas din aceastä

cauzd In suferintd.

se desintereseazd

comunale

Pentru aceste motive, am onoare a

Voastrd, ca

rugh respectos pe Maiestatea

pe baza art. 15 *i 16 diu legea ganizarea comunelor ruraie tratiunea plasilor *i a art. 3 din

*i

pentru or-

adminis-

legel a-

supra unor mdsuri exceptionale relative

la functiuni publice *i consllii

crimunalei sa binevoiasea

judetene

a

aprobi disol-

i instituirea

care sá gireze

varea mentionatului consiliu

unei comisiuni iuterimare

afacerile comunale,

pawl la alegerea *i

rega respec-

pe baza inal-

instalarea noului consiliu. Totdeodath, am onoare

a

Pas pe Maiestated Voristrä, ca

tulul decret regal No 228/920,

voiased a aprobd instituirea rind

siuni interimare care sa gireze afacerile

comi-

comunei rurale Ploi*.ori, din judetul Nra-

sa bine

hoya, In locul actualului consilm comunal

al cdrui mandat a expirat,

precum

*i

in-

stituirea unor noui comisiuni interiinare

care sd gireze afaeerile comunelor rurale; Amaru, din judetul Buzau: Racova, di a

judetul Bacdu; Corm' *i Co*ovenii-

din judetul Dolj ; Vutcani *i

judeun

le-Sus,

Nfarrilm,

II iceni, din

lgiroasa, din judetul Me-

belinti; -Bistricioa ra din judead

Nedelea, Taidrani *i Filipe4ii-de.Padure,

din judetol Prah iva;

Bestepe *i Sarichioi,

alegerea

i schim-

din judetul Tutees, pânä la

irslalarea de consilii comunale,

bärile propusi de d-nii prefecti

tivi in comisiunUe interimare

nelor rurale Turceuii-de-Sus. din

Gorji,

Dobrieni, Bubu

respec-

ale cow ii-

judttul

i Filioara, din

judetul

judctul Neamto, Dorobantu, din

Tnleea, astfel clopd

cum se specified in

aläturatul proiect de decret.

Sunt cu cel mai

Sire,

profund respect

Al Maiestätii Voastre

Prea plecat i prea supus servitor,

Ministru de interne,

C. Argetoianu.

No. 67.696.

www.digibuc.ro

8166

FERDINAND 1,

Prin gratia lui DumneZeu

i

vointa

nationald, Rege al României,

La t ti de fatti qi viitori, &Imitate :

Asupra raportului ministrului Nostru

secretar de Stat la departamentul

de

interne sub No. 67.698,

Pe baza inaltului

decret regal cu

No. 2281920, si a art. 16 din legea pen-

tru organizarea comunelor rurale

administratiunea

Am decretat

i decretäm :

Art. I. Se aprobd de Noi instituirea unor comisiuni interimare care sä gi-

reze afacerile 1:comunelor rurale Cara- curt, din judetul Ismail si Axintele, dirt

jucetul

consilii comunale ale cdror mandate au

lalomita,

in locul actualelor

expirat, pAnd la alegerea

i instalarea

de noui consilii comunale, compuse din

d-nii :

La comuna Caracurt : Mihail St. Ra-

dief, presedinte; Neculai N. Uzun si Ion

Nah, membri. La comuna Axintele: Tudor Matache,

presedinte, Tache Dined

Fäinaru, membri.

i

Tache G.

Art. H. Se aprotd de Noi instituirea

unor noui corr hiuni inter imare care sd gireze afacerile comunelor rurale: Gnu -

nosi, din judetul Ia'omita; Plosca, din

judetul Teleorman

i Horezu, din jude-

i insta-

tul Valcea, pAnd la alegerea

larea de consilii comunale, compuse din

d-nii :

La comuna Odunosi: D. I. 13db' ianu,

presedinte; Andrei Tänase ; i Petre N.

Stanciu, membri;

La comnna Plosca : Chiru Nitulescu,

presedinte, Stan Barbu Munch i Nas-

tase Trifan, membri. La comuna Horezu : Dumitru Mun-

teanu, rresedinte, Alexandru C. Ha ngiu

si Ion I. Jangareld, membri.

Art. HI. Se aprobd de Noi instituirea

unei noui comisiuni interirnare care sd

gireze afacet lie volostei Nisporeni, din

judetul Chisinätt, compusä din d-nii: Io-

nitä Porfirie, presedinte; Oghind Va -

site si Rotea Gherasim, membri.

Art. IV. D. Petre D. Petre Ee nu-

meste de Noi membru in comisiunea

interimard a comunei rurale Frecätei,

din judetul.Tulcea, in lo:u1 d-'ui Necu- lai Fäntaru.

Art. V. Ministrul Nostru secretar de

Stat la départamentul de interne

insircinat

cret.

este

cu executarea acestui de-

Bucuresti, la 30 Noemvrie

Oat in

1920.

Ministru do intorm!

C. Argetoianu.

FERDINAND

No. 5.110

MONITO

OFICIlt

FERDINANE I,

Prin gratia lui Dumnezeu

i vointa

nationalä, Rege al României,

La toti de fate'.

viitori, &imitate :

Asupra rapor tului ministrului Nostru

secretar de Stat la departamentul de

interne sub No. 67.702,

Pe baza art. 15 si 16 din legea pen-

tru o,ganizarea comunelor rurale

administratiunea p!dsilor si a art. 3 din

legea asunra unor mäsuri exceptionale

relative la functiuni publice la

consilii

judetene

i comunale :

Am decretat

i decretäm :

Art. I. Se aprobd de Noi :disolvarea

consiliului comunei rurale Certesti, din

judetul Tutova, pentru motivele expuse

in sus mentionatul raport si instituirea

unei comisiuni interimare care sd gi-

reze afacerile comuna le pând la ale-

i instaldrea noului consiliu co-

gerea

Gheorghe

Lungul, presedinte; Apostol Ghimpu

Avram Capotä, membrii.

Art. )1. Se aprobd de Noi: instituirea

unor noui Comisiuni interimare care sd,

gireze afacerile comunelor rurale : Co-

munal, compusd din d-nii :

yam

Greci

din judetul Fdlciu;

i Turcesti, din jodetul VAlcee,

i instalarea de con-

i

Deleni,

rand la alegerea

Milt comunale, compuse din d-nii :

La comuna Covasna ; Gr. Mardare,

iIon A.

La confuna Deleni: Vasile S. Badrn

presetiinte; loan P. Chiscop

Toma, membri.

presedinte; Vasile lora

tan, membri.

l Vasile P. Bos-

La comuna Greci :

Gheorghe To-

mescu, presedinre,

ceanu si Ion C. Lupu, membri.

Gheorghe N.

Ciontu, presedinte, Petre Vasile Dinicd

Ion Gh. Racovi-

La comuna Turcesti ;

Gheorghe M. Ditd, membri.

Art. Ill.

Se aprobd de Noi urrnd-

toarele schimbäri in comisiunile inte-

rimare ale comunelor rurale Pähnesti,

din judetul Fdlciu, Valea-Marculul, din

Jude tul Mehedinti; Breaza-de-Jos, din

judetul Prahova; Fierbinti, din judetul

Vlasca; Lädesti, din judetul VAlcea;

Gavril

Avram, se numeste presedinte al comi-

La

comuna

Pdhesti :

d.

siunii interimare in locul d-lui Alecu

Roman, demisionat.

La comuna Valea-Marcului :

d-nii

Const. M. Cioflac si Andrei Dosanu, se

numesc membri hi comisiunea interi-

d-lor C. V. Cdpitänescu

marl in

si C. C. Urtilescu.

La comuna Breaza-de- Jos: 'd Irimia

I. PreotePsa, se numeste membru in

locul d-lui

Badea St.

comisiunea interimarä

Petre 1. Zechieru. La comuna Ferbinti :

in

d.

Popa se numeste membru in comi-

siunea interimard in locul d-lui I. D. R. Chelu, demisionat.

La comuna Lädesti: d.

www.digibuc.ro

llie M. Td-

Decemvrie- 19V)

ndsoiu se numeste membru in comi-

siunea interimard in locul d-lui N. D.

Mitrache, demisionat.

Art. IV.

de Stat

la

Ministrul Nostru secretar

departamentul de interne

este .insdrcinat cu executarea acestui

decret.

la 30 Noemvrie

Dat in

Bucuresti,

1920.

Ministru de interne,

C. Argetoianu.

FERDINAND

No. 5.112.

Baportul d-lui ministra de interne cAtre M. S. Re-

gele.

Sire,

Membrii consiliului comunei r urale Cer- testi, din judetul Tutova, se dezie tere3eazA

cu desäväriire de afacerile comunale

ale locuitorilor, cart au rämas din aceastä

cauzi in suferintä.

Pentru

aceste

motive, am onoare a

rugA 'respectuos pa Maiestatea Voastra,

ca pe baza art. 15 si 16 din legea pentru

organizarea comunelor rurale

tratimea pläsilor si a art

i adminis-

3 din legea

asupra unor mäsuri exceptionale relative

la functiuni publice, la consiiii judetene

comunale, sä binevoiascä a aprobA di-

i insti-

tuirea unei comisiuni interimare rare si

solvarea menyonatului consiliu

gireze afacerile comunale, Onä la ale-

gerea si instalarea noului

oon:iliu co-

Totdeodalä am onoare a taiga respec-

tuo; pe Maiestatea Voa trä sä binevoiascA

a aprobi instituirea unor noui comisiuni

interimare care sA gireze afacerile comu-

nelor rurale Cova8na si Deleni, din ju-

detul Välciu; Greci si Turcesti, din jude-

tul Wan, pAnA la alegerea si instalarea

de consilii comunale, precum

i schimhä-

rile propuse de d-nii prefecti respectivi

in comisiunile interimare ale comunelor

rurale PAhnesti, din judetul Mein: Valea-

Marcului, din judetul Mehedinti; Breaza-

de Jos din judetul Prahova; Fierbinti,rdin

judetul Vlasca; Lädesti, din judetul Val- cea, at.tfel dupd cum se specifici in alä-

turatul proiect de decret.

Sunt cu cel mai profund respect

Sire,

Al Maiestätii Voastre

Prea plecat i prea supus servitor,

No. 67.702.

Ministru de interne,

1

G. Argetoianu.

Prin decretul

regal cu No. 5.232

din 7 Decemvrie 1920, dupd propu-

nerea fdcutd prin raport de cdtre d.

miniStru secretar de Stat la departa-

mentul de interne, se fac urmätoarele

transferdri si.numiri in personalul me-

dical al directiunii generale a serviciu-

lui sanitar, in conformitate cu proce-

sul-verbal al comisiunii administrative

15 Decemvrie 1920

si de disciplind No. 173 din sedinta

dela 20 Noemvrie 1920, dupd cum ur-

meazá :

D. dr Groper, actual medic defini-

tiv al circums:riptiei Breasta din jude-

tul Dolj, definitiv in postul vacant de

medic

circumscriptie

Craiova.

D. dr. Constantin Frangopol, actual

medic primer definitiv al judetuIui Is-

mail, definitiv in postul vacant de me- dic primar al judetului Mehedinti.

orasul

de

la

D. dr. G. Sterie se numeste dtfini-

iin postul de medic al spitalului

tiv,

Fet0a din judetul Ialomita, in baza

decret lui-lege din 17 Fevruarie 1919.

-4,-"410/1101)

1--

-g

MINISTERUL DE FINANTE

MON voRta OFICIAL

rasi, cu incepere dela 1 Decemvrie 1920,

trecändu-se pe aceea§ zi

in pozitiune de

dispombilitate, conform art. 8 din legea

asupra pozitiunii ofiterilor.

Art. II. Ministrul Nostru secretar de

Stat la departamentul de rdsboi este in-

särcinat cu execularea decretului de fati.

Dat in

1920.

Bucuresti,

la

Ministru de rásboi,

2

Decemvrie

FERDINAND

General de brigadá Ion R4canu.

FERDINAND 1,

No. 5.161.

['fin gratia lui Dumnezeu ;;i vointa na

tionalä, Rege al Româoiei,

La to(i, de ford

i viitori, saiitate :

Asupra raeortului ministrului Nostra

FERDINAND I,

Prin gratia lui Dumnezeu

i

voint a

nationald, Rege al României,

La toll de laid qi viitori, sndtate

Asupra raportului ministrului Nostru

secretar de Stat ad interim la departa-

mentul de finante,

Având in ve Jere legea pentru orga-

nizarea administratiei generale a

nantelor Statului,

it-

Am decretat si decretänt :

Art. I. D. Mihai M. Vasiliu, inginer,

scolii nationale de po -

diplomat al

dud si sosele, se numeste, pe ziva de 1

Decemvrie 1920, in postul de subdi-

rector clasa III in serviciul fabricdor si

al salinelor din

aiministratia

regiei

monopolurilor Statului.

Art. Il. Ministrul Nostru secretar de

Stet ad-interim la departamental de fi-

nal* este insärcinat cu executarea a-

ceitui

decret.

Dat in Bucuresti,

1920.

Ministrul finanielor

ad-interim,

C. Argetoianu.

la 9 Decemvrie

FERDINAND

No. 5.267.

MINISTERUL DE RASBOI

FERDINAND I,

Prin gratia lui Dumnezeu si voinla na-

tionalä, Rege al României,

La toti de jatd

viitori, sämlt

:

Asupra raportului ministrului Nostril

secretar de Stat la departamentul de its-

boi sub No.

34.814 din 2 Decemyrie

1920,

Am deCretat si decretäm :

Art. I. Se acotelä un concediu de 1 an

pentru interese personale locotenentului

lorgulestu loan, din regimentul 3

cälä.-

secretar de Stat la departamentul de räs-

boi sub No. 85189 din 6 Decemvrie

1920,

Am decretat si decretäm :

Art. I.

Se acorda un concediu de 8

luni pentru interese personate eäpitanu-

lui Balulescu Aurel, din regimentul

escortä reg. 115, cu incepere dela 4 De-

cemvrie 1920, trecându se pe aceeas zi

in pozitiune de disponibilitate, conform

are. 8 din legea asuira pozitiunii oft te-

filer. Art. IL Ministrul Nostru

de

secretar

de

Stat

la departamentul de räsboi

este

insorcinat

cu aLcerea la indeplinire a

decretului de fati.

Dat in Bucuresti, la 6 Deremvrie 1920.

Ministru de r5sboi,

FERDINAND

Generalde brigadá Ion RA§canu.

FERMNAND

Prin gratia lui Dumnezeu

No. 5.197

i vointa na-

tionald, Rege al României,

La toti de falä

Asupra raportului

viitori, sandtate :

ministrnlui

Nostra

secretar de Stet la departamentul de ras

boi

sub

1920,

No. 35.190

din 6 Decemvrie

Am decretat

Art. I.

i decretAm :

Se acordä un concediu dc 8

luni pentru interese pereonale

Glogojan Virgiliu, din ministerul de

räboi, cu incepere Mal Decemvrie 4920, trecându s 3 pe aceeas zi in pozitiune de

disponibilitate, cmform art. 8 din legea

asupra pozitiunii ofiterilor.

Art. Il. Ministrul Nostru secretar de Stat

la departamentul de räsbai este insärci-

nat cu executarea decretului de fatá.

Dat in Bucuresti, la 6 Decem vrie 1920.

FERDINAND

Miuistru de rdsboi,

General de brigada Ion RAscanu.

No. 5.198.

www.digibuc.ro

FEeDINAND I,

Fein gratia

loi

Damnezeu

i

8167

voin a

nationalk Rege al României,

La toli de faN i viiwri,seirieitate :

Asupra raportului

ministrului Nostru

secretar de

Stat la departamentul de

räsboi

sub No.

35.191

din 6 Decem-

Wie 1920,

Am decretat

i decretäm :

Art. I. Se primeste de Noi cheni.-ia din

aranatk a locot(nentului-coli nel Stephes

Carol

din regimentul 18 infanterie, pe

1 Decemvrie 1920, trecându se

ziva de

pe aceas zi in eadrele ofiterilor de rezervä

ale aceluias regiment.

Art. Il.

Minhtrul Nostra

secretar do

Stat la depar tamentul de räsboi este in-

särzinat cu

executarea

decretului de

fatä.

Dat in Bucuresti, la 6 Decemvrie '1920.

FERDINAND

Ministru de riisboi,

General de brigatlä Ion 115qcanu.

FERDINAND I,

No. 5.199,

Prin gratia lai Dumnezeu si vo'mta na-

tionalä, Rege al României,

La

de falii

sätzlitate:

Asupra raportelai minhtrulai

Nostru

secretar de Stat

räsboi sub

la

departamentul de

No. $5.192 din 6 Decem-

vrie 4920,

Am decretat

i deeretäm :

Art,

dantul

I. Colonelul Popa Grama, coman-

regimen! ului

86 infanterie, se

trece in poze de disponibilDate pe zioateD

de 5 August 4920, pentru lipsä mai mare

de 6 luni dela corpul ski, din cauzá de

boalá.

Art.

I'd

II. Ministrul Nostru secrettr ds

Stat la departamentul de riltElbfkge§taffril särcinat cu executarea deehlettiltd-dt) it IWO

Dat în Bucuresti, la 6i Deterivaie.411201

i LII tEk1414-NWA

Ministru del

Ira ob ./a18.13f

General de brigadtl- oft

c

.

:0E0 t

FERDINAND Irdaeb i); aieineb mA

gratia

lai

D'dtfittlitit104110 vbithit

nationalä, liege al ROthadigrat OCOM"

Lr toti de pp

viiibrOartfatPioa°

Asupra raportului

"I

retar

de

Stat

la dOvAittentittittil9f&P

tar"

aela is la

eb ItimineD

räsboi sub No.

vrie 1920,

35.193 'dirFte.i.

,

Am decretat

i decretärneeirewe

Art. I. Se primeste dermisia din.ifdaieog

drele active a'e armat i pe ziva de 1 De-

cemvrie 1920, a medicului-colonel lo-

8168

nestu D. loan dela divizia

ill,

reparti-

zindu se ca ()titer de rezervä la acelas

comandament.

Art. 11.

Ministrul Nostra secretar de

Stat

la departamentul de rdsboi este

insfrcinat cu executarea decretului de

fa ti.

Dat in Bucuresti, la 6 Decemvrie 1920.

Ministru de rdsboi,

FERDINAND

General de brigadä Ion Räscanu.

FERDINAND I,

Prin gi'aia lui Dumnezeu

No. 5.201.

i voiu ta na-

tionalä, Rege al Româl iei,

La toti de Intä

i viitori, Oneitate:

Asupra raportului ministrului Nostra

secretar de Stat la departamentul de ris-

boi sub No. 35.194 din 6 Decemvrie

1920,

Am decretat

i decretdm :

Art. I. Se fac urmätoarele numiri ca

membri la cornitetul central al

oficiulni

national al invalizilor, orfanilor si Wu-

velor de rd-boi :

D-na Clotilda General Averescu.

D. Alexandra Constantinesau.

D. G. G. Märzescu.

D.

G. G. Mironescu.

D.

Eusebe Popovici.

Art. Ii. Ministrul Nostra secretar de

Stat Ia departamentul de räsboi este in-

sircinat cu

fa ti-

exeeutarea decretului

de

Dat in Bucuresti, la 6 Decemvrie 1920.

Ministru dc rdsboi,

FERDINAND

General de brigadd Ion 1canu.

FERDINAND I,

Prin gratia lui Dumnezeu

No. 5102:

i vointa na-

tionalä Rege al României,

La tori de fa(d 0 VEitori,"ilinettate:

Asupra raportului ministrului Nostru sicretar de Stat la departamentul de ris-

boi sub No. 35,195 din 6 Decemvrie

1920,

Am decretat i decretdm:

Art, I. Oliterii generali mai jos notati,

se numesc membri in comitetul central

al oficiului national al invalizilor, orfani-'

i vädtivelor de rdsboi : (I. 0 V ).

lor

General de corp de arrrati Christescu

Constantin, said statului-major general

al armatei.

General de divizie adjutant Istrate Ioan,

director superior si

geniului.

inspector tehnic al

MONITOR (IL OFICIAL

General de divlzie Popovici loan, mandantul corpului II armatä.

co-

General de divizie Märgineanu Alexan-

dra, comandantul divizifi IV.

General de divizie adjutant Anghelescu

Paul, seful statului-major regal.

General de divizie Ghenea Toma, di-

rector superior $ i inspector tehnic al ar-

mamentului.

General de divizie Mihail D. 8teran, di-

rector superior si inspector tehnic al do-

meniilor militare.

Intendant general de divizie Zaharia

Constantin, director superior si inspector tehnic al intendentei. Medic-general de divizie Antonia Ilia,

director superior si inspector tehnic al

cerviciu'ui sanitar al armatei.

GenPrat de brigadä Macri loan, coman-

dantul trupelor de comunicatiuni.

General de brigadd Liscu Tom,

co-

mandantul corpului de graniceri.

General de brigadd Nicoleanu Eracle,

prefectul politiei Bucuresti.

General

de brigadä

,5'tefánescu

C.

Amza, secretarul general al ministerului

de rdsboi.

General de brigada Boboc Constantin,

comandantul pietei Bucuresti.

General de brigadä Racovitä comandantul corpului de jandarmi ru-

rali.

Art IL Ministrul Nostra secretar de

Stat la departamantul de räsboi este în

särcinat

cu executarea

decretului

de

fatä. Dat in Bucuresti, la 6 Decemvrie 1920.

Ministrn de rAsboi,

FERDINAND

General de brigadd Ion R4canu.

FERDINAND I,

No. 5.203.

Prin gratia lui Dumnezeu i vointa na- tiona ä, Rege al României.

La toti de ¡tap

Tiitori, säneitate:

Asupra raportului ministrului Nostra secretar de Stat la departamentul de räs

boi sub No 35.196, din 6 Decemvrie

1920,

Am decretat si decretäm:

Art I. Invalizii

viduvele de räsboi

mai jos notati, se numese membri in co-

mitetul central al oficiului natiional al in-

valizilor, orfanilor

viduvelor de risboi:

Colonelul invalid Bärbulescu

Medic-maiorinvalid Alexandrescu Iacob.

Sergent invalid Sarba Gheorghe.

; »

Andronescu Vasile.

D-na Ecaterina Maior Irimescu, värluvi

de räsboi.

Art. II.

Ministrul Nostra secretar de

Stat la departamentul de räsboi este in-

särcinat cu executarea decretului de fatd.

Dat In Bucuresti, la 6 Decemvrie 1920.

FERDINAND

Ministru de rdsboi,

General de brigadd Ion flä§canu.

No. 5.204.

www.digibuc.ro

15 Deceaivrie 1920

FERDINAND I,

Piin gratia lui Dumnezeu

voint.a na-

tionalä, Rage al Românie;,

La to(i de fop

Asupra raportului ministrului Nostra

i viitori, seinatate:

secretar de Stat la departamentul de

rdsboi sub No. 35.197 din 6 Decemvric

1929,

Am decretat

Art. I. Otiterii ganeroli

i de:retina :

i superiori de

zervd mai jos notati; se Truman inspec-

tori de regiuni îi1 serviciul

oficiului na-

viiduve

tional al invalizilor, orfanilor

lor de räsboi si membri

central al acestui (Aida :

hi

comitetul

General de brigadd hi rezervä Castri;

Matei.

General de brigadä in rezervä Simio-

nes u Gr.gore.

General de brigadá In rezervä Burghele

Constantin.

General de brigadd in

nescu Alexandra.

rezervä

Stoe-

Colonel in rezervd Balmez A'exandru.

Art. JI. Ministrul Nostra

secretae de

Stat la departamentul de räsboi este In-

säreinat

fa td.

cu executarea

decretalui

de

Dat In Bueuresti, la 6 Deeemvrie 1920.

EEfili I NAND

Ministru de rdsboi,

General de lyrigadä Ion llä§cann

,

FERDINAND 1,

No. 5.205.

Prin gratia lui Dtmnezeu i vointa na-

tionali, Rege al României,

La tofi de PO

viitori, sajtate :

Asupra raportului ministru'ui Nostru

secretar de Stat la departainentul de rde-

boi sub No. 35.198 din 6 Decentvrie

1920,

Am decretat si decretäm :

Art. I. So numesc inspectori de ar-

matd, pe ziva de 1 Octomviie 1920:

Generalul de divizie Stratilescu ,Durni-

tru, hiSpectoratul IV armatd.

Generalul de divizie Lupescu Alexandra,

inspectoratul 11 armati.

Art. II. Ministrul Nostra secretar de

Stat la departamentul de räsboi este in-

sdrcinat cu executarea

fa tä.

decretului

de

Dat in Bacuresti, la 6 Decemvrie 1920.

FERDINAND

Ministru de rdsboi,

General de brigadä Ion Rdecanu.

No. 5.206.

15 Decemvrie 1920

FERDINAND I,

Prin gratia lui Dumnezeu

i vointa

nationalá, Rege al României, La toti de fatei §i viitori, sanätate:

Asupra raportului ministrului Nostru

secretar de Stat la departamentul de

rdsboi sub No. 35.199 d n 6 DeCenivrie

1920,

Am decretat

i decretám :

Art. I. Maiorul Ordsanu Alexandru

din infanterie, se numeste, pe ziva de

de ordo-

A. S. R. Principele Moste-

Art. II. Ministrul Nostru secretar de

Stat la departamentul de rdsboi este

nitor.

nantd al

Decemvrie 1920, ca ofiter

insárcinat cu aducerea la indeplinire a

decretului de fatd.

Dat in Bucuresti,

1920.

la 6 Decemvrie

FERDINAND

Ministru de rasboi,

General de brigada Ion 124canu.

No. 5.207.

ERATE

In inaltul decret No. 3.193 din 29 lulie

1920, relativ

la

trecerea ofiterilor din

arma infalteriti in artilerie si

publicat

in Monetorul Oficial No. 103 din 11 Au-

gust 1920, pagina 3678, se va

Locotenentul Degeratu Gh., din regi.

mentul 3 artilerie grea, in loc de Dtge-

ratu Alexandru, cum din eroare de ma-

nuscris s'a publicat.

Caporalul Baciu Gheorghe, din

regi-

mental 10 vänätori, se va -consideri ca

i Credinp

decorat cu Medalía Bdrbeitie

cu spade clasa II din inaltul decret en

No, 2,443 din 7 Iunie 1920, publicat in

Monitorul Oficial No. 133 din 18 Sep-

ternvrie 1920. in loc de Beirbeitie

Cre-

dintei cu spade clasa Ill, cum din eroare

a fost publicat.

Medalia

Beirbiitie

i

Gredintei

cu

spade clasa Ill, conferita soldatului mo-

tociclist Brândus Dragomir, dela coman-

damentul corpului IV armatä, prin inaltul

decret No. 1.067 din 11 Mai 1918, se

anulea7d, de oarece numitului soldat, i s'a mai ,enferit odata Medalia Beieblitie

Credintei cu spade clasa II, pentru

aceleasi fapte, prin inaltul decret No. 939

din 21 Aprihe '1918, publiQt in Monito-

rul ()tidal No. 33 din 10 Mai 1918.

Medalia IrdriVtie

Credinta cu spa-

de clasa 11, conferitä. plotonierului Miti-

telu Simion, din regimentul 2 graniceri,

'13 lunie

prin inaltul decret No. 578 din

1917, publicat in Monitored Oficial No. 71

din 24 lunie

1917, se preschimbá in

Medalia Virtutea Militará clasa IL deoa-

MONITORUL OFICIAL

rece numitul plutonier posedä Medalia

Biirbeitie

i

Credinti

clasa

II,

prin

inaltul

decret No. 4 483 din 23 Octom-

vrie 191.s, pentru luptele dela Turtucaia.

Sublocotenentul de rezervd Dragos-

tin Petre din regimentul 46 infanterie,

trecut

in cadrele active ale armatei,

in infanterie, cu inaltul decret No. 2 700

din 23 Iunie 1920, se va considerà ca

trecut in cadrele active, in administratie,

la acelas regiment.

MINISTERUL INSTRUCTIUNII

FERDINAND I,

Prin gratia lui Dumnezeu

vointa

nationald, Rege al României,

8169

Am decretat

Art. I. Exploatarea minei de cdrbuni

nurnitd »Pliscui dela Poenita» pendinfe

de comuna Mera,

concedd d-lui C. G. Dragomirescu cat

toate drepturile si

regula-

Art. II. Ministrul Nostru secretar de

mentid ei de punere in aplicare.

i decretAm :

judetul

Putna,

se

obligatiunile pre-

i

vbzute de legea minelor

Stat la departamentul industriei si co-

mertului este insdrcinat eu aducerea

la indeplinire a prezentului decret.

Dat in Bucuresti,

1920.

Ministrul industriel

la 7 Decemvrie

FERDINAND

i comertulni,

General Alexandru Averescu.

No. 5.228.

La toti de fatie §i viitori,sandlate :

Asupra raportului ministrului Nos-

tru secretar de Stat la departamentul instructiunii sub No. 111.101 din 18

Noemvrie 1920,

Am decretat

i decreffun :

Art I. Conferim Medatia Reisplata

Muncii pentru invdtámant clasa I d-lui Constantin Jornescu, deputat, fost pre-

tect,

pentru sprijmul larg ce a dat

scolilor din judetul Roman.

Art. II. Ministrul Nostru secretar de

Stat

este incdrcinat cu aducerea la indeplí-

nire a decretului de fatá.

Dat in Bucuresti, la 27 Noemvrie

1920.

la

departamentul

instructiunii

FERDINAND

Ministrul instrueti unii,

P. P. Negulescu.

No. 5.063.

MINISTERUL

INDUSTRIEI SI COMERTULUI

-

FERDINAND I,

Prin gratia lui Dumnezeu si vointa

nationalá, Rege al Rornâniei,

La toll de fatei

i viitori, sänatate :

Asupra raportuliti ministrului Nostru

departamentul

secretar de

Stat

la

iadustriei

prin

i comertului sub No. 55.401

aratá cá J.

C. G.

care ni se

Dragomirescu a solicitat concedarea

exploatdrii minei de cdrbuni "Pliscul

dela Poenita., pendinte de comuna

Mera, judetul Putna, concesionatd d-ior

M, Chiriac

i d. G H. Cotoran prin

inaltul decret regal No. 2.713 din 27

Octomvrie 1904,

Având In vedere dispozitinuile art.

62 din legea minelor;

VAzAnd jurnalul consiliului de mi-

nistri No. 3.042/920,

www.digibuc.ro

Raportul d-lui ntinistru al inclustriei

tut dttre M.S. Regele.

i

cotnertu-

Sire,

Prin iraltul decret regal No. 2.713 din 27 Octoruvrie 1904 s'a acordat d-lor M.

Gh. Cotoran concesiunea ex-

Chiriac

i

ploatärii unei mine de cärbuni numita

»Piscul dela

PoeniSan pendinte do co-

muna

judetut Pinata.

I-NumiSii concest onari r econformânclti se

dispozistunilor legale ref, ritoare la ex-

ploatarea minei, in baza art. 62 din legea

minelor

s'i dispus

anularea titiuloi de

i concedarea exp'oatärii aces-

tei mum unei terse persoane.

Avand in vedere dispozisiunile art. 62

din legea tuinelor si luAnd aviiul consi-

liului de mini§tri, am onoare a rugit

concesiune

pe

Maiestatea Voasträ sä binevoiasca a semná

aläturatul proiect de decret pentru con-

cedarea exploatorii minei .Pliscul dela

Poenita» d lui G. G. Dragomirescu.

Sunt cu cel mai profund respect

Sire,

Al MaiestáSii Voastre

Prea plecat

i prea supus servitor,

Ministrut inclustriei

i comertului,

General Alexandru Averescu.

Nu. 55.401.

MINISTERUL

AGRICULTURII SI DOMENIILOR

FERDINAND I,

Plin gratia lui Dumnezeu §i vointa

nationald, Rege al României,

La toll de fatei

i viitori, siinietate:

Asupra raportului ministrului Nostru

secretar de Stat la departamentul agri-

domeniilor sub No. 71.632

culturii

din 8 Decemvrie 1920,

i

Am decretat si decretam :

Art I. D. Constantin Papadopol, di-

plomat al scolii centrale de agrlculturd

8170

dela HerdstrAu, actual agronom regio-

nal, se numeste In functitmea de agro-

nom clasa II la directiunea generald a

agriculturii

Aceastd numire se considerd pe ziva

i viticulturii,

de 1 Decemvrie 1920.

Art. H. Ministrul Nostrul, secretar

de Stat la departamentul agriculturii

domeniilor este Insdrcinat cu exe-

cutarea decretului de fatd.

Dat in

1920

Bucuresti, la 8 Dectmvrie

FERDINAND

Ministrul agrieulturii

5i domeniilor,

T. Cudalbu.

No. 5.251.

MINISTERUL DE JUSTITIE

FERDINAND 1,

Prin gratia lui Dumnezeu

l vointa

nationald, Rege al României,

La to(i de fatd §i viitori, seindtate :

Asupra raportului ministrulni Nostru

Secretar de Stat la departamentul jus-

titiei sub No. 56.577,

Va./And jurnalul

consiliului Nostru

de ministri No. 3.672/920,

Am decretat

i decretdm :

Art. I. Sunt ki rdnotin abrogate dis-

pozitittnile Inaltului decret No. 257 din

27 Martie 1917, prin care

s'a retras

nationalilatea romând doctorului losif

Frey, din Iasi.

Art. H. Ministrul Nostru secretar de

Stat la departamentul justitiei este In-

sdrcinat cu aducerea la indeplinire a

acestui decret.

Dat in Bucuresti, la 8 Decemvrie

1920.

Ministru de justilie,

D. A. Grecianu.

FERDINAND

No. 5.250.

MINISTERUL

INDUSTRIEI SI COMERTULUI

Jurnale ale consiliului de ministri

Consiliul ministrilor, in sedinta

sa

dela 20 Noemvrie 1920,

Ludnd In deliberare referatul d-lui

ministr u al industriei

No. 51.4771920, prin care propune

i comertului sub

a se

validá actul de vânzare transcris la

No. 7.100 diu 1919,

sectia de notariat,

tribunalul Ilfov,

ArLia fa-

in baza

brica de paste fdinoaqe Constantin A.

Dimitriu, din Bucuresti, strada Aus-

trului No. 35, 37, 39, a trecut hi po-

sesia societAtii anonime »Produse Ali-

mentare»,

moNrouL OPIC1 AL

15 Decemvrie 1920

AvAnd In yedere dispozitiunile pre-

tri Mont-

din

16

turtle

art. 19 si art. 3) punciul i din lege,

anume

la sutd pe an in ultimul period de

10 ani,

ro!oasele specificate la ptmctele 1 §i

2 se acordd cu Incepere dela data acesz

tui jurnal si pand la

vAzute la art. 1 din decretul-lege

No. 2.447 din 1920, publicat

torul Oficial No. 58

1920,

Decide :

Art. I. Se acordd autorizatiunea so-

cietätii anonime »Produse Alimentare»

Aprilie 194 ;

Foloasele specifiCate th pundul g se

astfa ca vânzarea efectuatd ¡titre

mita societat

nu- acordá ctt Inctpere &la trifirestrul tir-

mätor aceluia In care s'a efiris

acesl

i d. Constantin A. Di-

mitriu, asupra fabricei

de paste OA-

noase din Bucuresti, strada Austrului

No. 35 37 si 39. sä fie valabilä.

Art. II. D. ministru al industriei

comertnlui este insdrcinat cu aducerea

la indep inire a dispozitiunilor din pre-

zentul jprnak

General Alexandru Averesc11, Take lonescu, Octavian Goga, Oc

tavian Täsláuanu, General Gh. Väl-

leanu, Grigore L. Trancu-la§i, Ge-

neral de brigadA Ion RA§canu,

No. 3.483.

Consiliul de ministri, in tedinta sa de

la 6 Octomvrie 1920, Itrand in delibe-

rare referatal d-lui ministru

triei si cornertului sub No. 40.818 bis

al induS-

din 1920, prin care propune a se acordà

Inlesnirile si ioloaseIe legii pentru in-

curalarea industriei nationale morii

jurnal Rand la 1 Aprilie 194i

Toate foloahele

entnnärate mái sus

se ikcordá, conform art. 3 si 35 din lege

cu conclitiune ca tisa fabrlcA SA incle-

plineascd preyederile art. 21, din lege

in ceeace prive0e pi-I:Vol-Via de romani

pentru lucrAtorii intrebuintati, perso-

personalul teh-

nalul administratiV

nic, precum si dispozitiunile art. 31 din

lege.

i

.Art. II. D. ministru

al industriei

comertului este InsArcinat cu aducerea

la indeplinire

a

dispozitiunilor

din

prezentul jurnah

General Alexandru AVerescu,0e.

tavián Táslituanu, D. A. Grecianu.

General de brigadä loh Rt3Catiii,

Sergiu Nita, General Gh. VAlleanu,

Cost. Garoflid, Octavian Goga, T.

eud. a1bu4, I. V. Stircea,

ce d. Gheorghe D. Oeorgescu posedd

In comuna Afumati, judetul llfov;

Avand in vedere avizul cornisiunii

industriale, cum si dispozitiunile legii

pentru incuralarea industriei nationale

promulgatd prin inaltul dec, et regal

No. 711 din 13 Fevruarie 1912

si pu-

blicatd In Monitorul Oficial No. 249

din 14 Fevruarie 1912,

Decide :

Art. 1. Se acordd morii ce d.Gheor-

ghe D. Georgescu poseda in comuna

i fo-

Afumati, judetul Illoy. Inlesnirile

loasele legii pentru incurajarea indus- triei nationale specificate mai jos :

1) Scutire de vamd pentru masini,

i accesoriile lor nece-

pArti de masini

sare atât in cursul functiondrii, precum

si In cazuri de schimbare, completare

sau aatigire a fabricii.

Aceste foloase se acordd asa dupd

3,

alin,

c din

cum se preyede la art.

lege, adicd : intrucât ele nu pot fi pro

curate in mod curent de fabricele din

tall la timp de calitatea, sistemul

brevetul declarat de fabricant si sub

rezerva ca ele sd fie prevAzute cu apa-

ratele de prevenire a accidentelor .de

muncd ale luc, dtorilor cel mai tArziu

In limp de 6 luni

dela

data

acestui

jurnal.

2) Reducerea de transpoit pe C. F.

i comund afard de

anual,

conform

dispozitiunilor

R., conform dispozitiunilor referitoare

din lege prevazute la art. 3, punctul d.

3) Scutire de orice alt impozit direct

cdtre Stat, judet

obligatiunea de a plAti din beneficiul

net

MINISTERUL DE JOSTITIE

Jurnal al consiliului de initl

Consiliui mini'vrilbr, in §edinta sa

deia 3 ecemvrie 1920, luand in deli-

berare referatul d- lui ministru al justi-

tiei sub No. 54.2091920, relativ la cere-

rea fAcutd de d. losef Goldberg, domi-

autorizat sd

ciliat in BrAila, de a fi

schimbe numele sdu patronimic de

»Goldberg»

In acela de

»Golbert»,

spre a se numi. »losef Golbert».

Vázând cd s,au fAcut cerceldrile pre-

vdzute de art. 8, alin. II din legea nu-

melui asupra temeiurilor acestei cereri,

precum

i publicatiunile necesare §i cä

nici o opozitiune nu s'a primit contra

cererii de schimbare de nume patroni- mic al d-lui losef Goldberg,

Consiliul, in temeiul art. 12 din lege,

admite ca d Iosef Goldberg, sä schim-

- be numele sdu patronimic de »Gold-

berg» In acela de »Golbert»,

Aceastd deciziune se va publicá

Monitorul Oficial.

îri

t D. Iosef Goldberg are dreptul, in

yirtutea art. 15 din legea asupra nume-

lui, de a cere ofiterului

stdrii

civile

rectificarea actelor sale de stare civil&

dupd care d-sa ya purIA numai doul

ski nume patronimic.

General Alexandru Averescu, D.

A. Grecianu, T. Cudalbu, Grigore

L. Trancu-Ia§i, I. C. Atanasiu, Ge-

neral de brigadfi Ion RA§canu, P.

P. Negulescu, Const Garoflid.

No 3.65.3.

www.digibuc.ro

Decepavrie 193U

Consiliul ministrilor, in sedinta sa

dela 3 Decemvrie 1920, luând in deli-

berare referatul d-lui ministru al justi-

titiei sub No. 54.208/920, relativ la ce-

fdcutft de d: C. lonescu-Furcu- IeScu, domiciliat In Bucuresti, de a fi

rerea

atitoritat sd schimbe nuniele sdu pa-

tronithic de .lonescu.Turculescu in a-

tela ,de ;;Furculescuu, spre a se numi

;)C. FurCulesclili.

Vdzand cd

fdcut Cerceidrile pré-

vázute de art. 8; alin 11 din leOu nu-

Melui asupra temeiurilór acestei ceteri,

jirecuth

I priblicatiutide necesáre

cd

nici o opozitiune nu s,a priMit contr

cererii de. schimbare de nume patro-

nimc al d-lui C lonescu-Furculescu.

Consiliul,

in

temeiul

art.

12

din

lege, admite ca. d. C. lonescu Furcu-

lescu sä schimbe numele säu patroni-

rnic de Ionescu-Furculescu,,, in acela

Je oFurcules-cua.

publirá in

Ateastá daiziUne

e 'a

Monitoral Oficial,

0; C. lanescu-FurculeScu are cittp,

tut In virtutea aft. 15 dini legea asupra nutheloi, de a cete ofiterului stAtii ci-

vile rectificarea actelór sale de stare

civilii, duPd care d-sa va purtà numai

lidul sat' flume pelt-or-lit-flier

Géneai Alékar-icitu AVeeScii,

COnst. Garoflid, T. Cudilbn, D. A. Greciann, Grlgore L. Trancu71a4i,

L C Atanasiu, General de brigadá

kin Rákinn; P. P. Negu'escu.

No. 3 651.

Consiliul minitnilor, in sedinta sa

dela 3 Decemvrie 1920, luând in deli-

berare referatul d-lui. ministru al jus-

titiei sub Nó. 54.207/920 relativ la ce-

rerea fäcutd de J. Nicolae lonescu- Fur-

culescu, domiciliat in Bucuresti, de a fi

autörizat sá schimbe numele sdu pa-

tronimic de Ionescu-Furculescu., in a-

cela de ,,Furculescu,,, spre a se numi

Furculescua.

Vázand cd s,au fácut cercetärile pre-

vdzute de art. 8, alin. IL din legea nu-

melui asupra temeiurilor acestei cereri,

precum

i publicatiunile necesare

nici o opozitiune nu s'a primit contra

cereri de schimbare de nume patroni-

mic al d- lui Nicolae Ioneseu-Furcu-

lescu,

Consiliul, in temeiul art. 12 din lege,

admite ca d.

Nicolae lonescu-Furcu-

lescu sä schimbe numele sän patroni-

mic de Ionescu-Furculescum hi acela

Furculescu».

Aceastá deciziune se va publicd in

Monitorul Oficial.

D. Nicolae lonescu-Furculescu are

dreptul, in virtutea art.

asup a numelui, de

15 din legea

a cere ofiterului

stdrii civile rectificarea actelor sale de

MON1oitui, OUiAj,

stare civild, dupd care d-sa va puti

numai noul säu nume patronimic.

General

Alexandru Averescu,

D.

Const Garoflid, T. Cudalbu,

A. Grecianu, Grigore

. L. Trancu-

lag I. C. Atanasia, General de WI-

gadit Ion Ril§canu,P. P. Negulescu.

No. 3.052.

DÈCO[JN1 MINISTERIALt

Noi, presedintele eonsitiului de mirristri

Si subSecretarul de Stat at refacerii

apröviiiondrii,

deciiiunea ministe-

rului de industrie

din 1920, publicata in Moniloarele Ofi-

ciale No. 91 si 96/920, prin care a fost

Wait pretul derivatelor petrolului,

i comert No. 40'522

Având in

vedeie

8171

aord ;Ti impreudi

en *dui

set viciului

de aproVizianare, put fixa prin ordonante

preturi mai arätate mai sus.

deck cele maximale

Art. IL Se oreste cu

dedtvirsitve

plata mkinisulai pin uium (vamaj.

Art. lll. Morarii

cari vat' contraveni

acestor dispozitiuni refuzând a mäeinit eu preturi stabilite in modul de mai sus

vor fi considerati ca speculatori

i pedep-

siti

conform decretului-lege No. 2.969

daca. ei vor per -

din ItY Iulie 1919 si

sista totusi in refuzul de a mäcina, li

so

pot rechizitioná motile, Impreund en per-

sonalul, In cenformitate cu art. 33 din

legea masurilor

eueptionale 0 art, 4 ,

din legea imefYilizärii si renartitárii pro-

duselor

buintele

agricole

publice

din 1920, pentru tre-

ale

rtopuiatiei

§i ar.

matei.

Art. IV`. Corstatarea contraventiunitor

Având in vedere cä

i

combustibilul

se va face de &MIT' persoanele aratate

'solid, mineral si vegetal, ca

i materialele

cu forme'e preva'zute

in

decretul-lege

de oriee fel; s'au scumpit in comert,

No. 2.969 din 10 lulie

conformi-

Avind In vedere et din cauza greutá-

i salariile inert-

tHot de trai s'au mirit

Având in vedere cá acestea tdate mo-

tiveazd i ridicarea pretutui mdcicisului cerealelor peste eel filet prin art. 5 din

7 August

decretul-!ege No 3.316 din

1919.

Avgnd in vedere ed la motile sistema-

tice eneltuelite de instalatie

sunt mai marl,

i

pers.mal

Având tn vedere cd, din cauza chehue-

lilor de transport

si conditionare, costul

cerealelor %ariind dupd localitäti, plata

mdbinistilni In ilium (vat*, prevdzut la

acelas teXt de iegei n'ar corespunde echi-

valentului In bani si at 4 pagubitor, când morarilor, când

vedere deciziunea noastrA

No. 10.314 din 17 0tomvrie 1920 rela-

Având in

tivd la fabricarea fainei

i painei,

Avand in vellere dispozitiunea art. 33 din legea misurilor exceptionale si art. 4

din legea pentru imobilizarea qi reparti-

zarea produselor agricole din 1920,

Pentru interesul aproviziondrii popu-

latii

i armatei si in virtutea decretului-

lege No. 673 din '13 Fevruarie 1919 si

No. 2.592 din 13 lunie si a legii pentru

imobilizarea

agricole,

i

repartizarea produselor

Decidem :

Art. I. Preto] micinisului cerealelor se

fixeazd :

a] La morile ca ingtalatiuni mari (sis-

tematice), lei 18 bani 50 suta de kgr;

b) La morile ce extrag numai tirâtele,

lei 14 suta de kgr. cl La morile ce nu exfrag tirâteli, lei

12 suta de kir.

d) La toate cele trei categorii de mori,

penrru huruialk lei 10 suta de kgr.

In localitAtile Ins& unde combustibilul

materialul

i salariile vor fi en preturimai

mici, primarii

i

prefectii,

de COMM

www.digibuc.ro

tate cu dispozitiunile eareia se Na. urmA

juddcarea.

7unctionar;i insärcinati cu aplicarea a-

eestei deAziuni, id cazul cd nu var lua

mäsurile necesare pentru strieta ei

apli-

care si pertru constatarea contraventiu-

nilcr, vor fi

pedepsiti

pentru

faptul de

refuz de servieiu legalmente datorit,

in

conformitate cu decretul lege No. 673 din

13 Fevruarie 1919. Art. V. Prezenta deciziune va 11

exe-

cutorie din zina publicarii In Monitoral

Oficial.

Art, VI. Subsecretarul de Stat al re-

facerii

i aproviziondrii este insäreinat cu

aducerea la

ziuni. Datd la 14 Decemvrie 1920.

indeplinire

a acestei

deei-

Prqedintele consiliului de

General Alexandru Averescu.

ininiari,

Subsec elar de Slat al relacerii