Sunteți pe pagina 1din 19

SCOALA VADURI, COM.

ALEXANDRU CEL BUN DATA : 20 martie 2008


Înv: suplinitoare: Nechita Elena

PROIECT DE LECŢIE
Cerc pedagogic

ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii


DISCIPLINA: EDUCAŢIE TEHNOLOGICA
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Activităţi cu materiale sintetice - Darurile naturii
ELEMENTE DE CONŢINUT: Ruperea şi mototolirea hârtiei
SUBIECTUL: Primăvara - colaj
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi si deprinderi

OBIECTIVE CADRU:
 Proiectarea, confecţionarea si evaluarea unor produse simple;
 Dezvoltarea capacităţii de cooperare in scopul realizării unui produs.

OBIECTIVE DE REFERINTA:
2.1. sa observe caracteristici ale unor modele date;
2.3. sa aplice tehnicile de lucru învăţate, in realizarea unor compoziţii combinate;
3.1. sa participe, in grupuri de lucru, la realizarea componentelor unui produs simplu.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
-cognitive:
O.C.1- Sa dea răspunsuri corecte ghicitorilor propuse si întrebărilor introductive;

1
Nivel:- minimal: răspund la o parte din ghicitori si întrebări;
- mediu: răspund corect la ghicitori si la întrebări;
- maximal : răspund corect la ghicitori si întrebări, dând informaţii suplimentare.
OC.2- Să descrie materialele folosite si utilizarea lor;
Nivel: - minimal: descriu materialele cu sprijinul învăţătorului;
- mediu: descriu corect materialele folosite;
- maximal: descriu materialele specificând si utilizarea acestora.
OC.3- Să precizeze etapele de lucru ale tehnicilor utilizate;
Nivel: - minimal: repeta etapele enumerate de alt coleg, ajutându-se;
- mediu: repeta etapele de lucru, fără sa le ordoneze in totalitate;
- maximal: precizează corect etapele, in ordinea specifica.
OC.4 - Să realizeze lucrările propuse respectând etapele precizate;
Nivel: - minimal: lucrează cu sprijinul colegilor din grupa si al învăţătorului;
- mediu: lucrează împreună cu colegii din grupa;
- maximal: lucrează corect, respectând etapele propuse.
- afective:
OA.1- Sa participe cu atenţie si interes pe tot parcursul activităţii;
OA.2- Sa manifeste un comportament adecvat in relaţiile cu colegii din grup;
OA.3- Sa aprecieze corect lucrările realizate de colegi.
- Psiho - motorii:
OM.1- Sa execute mişcări in conformitate cu cerinţele disciplinei;
OM.2- Sa manifeste deprinderi de a mototoli hârtia, de a lipi, de a asambla formele,
in vederea realizării lucrărilor propuse;
OM.3- Sa mânuiască si sa utilizeze corect mijloacele de învăţământ.

RESURSE:
A. bibliografice:
1. oficiale:- Curriculum Naţional „ Programe şcolare pentru învăţământul primar”, Bucureşti,
2004;
- L. Stan, I. Stan, G. Dorobanţu si E. Ghiţă- „ Ghid metodologic privind proiectarea
si desfăşurarea activităţilor de predare – învăţare - evaluare a abilităţilor practice” , Ed. Aramis.
2.metodico- didactice: - „ Predarea lucrului manual la clasele I- IV”, Ed. Did. si Pedagogică
Bucureşti, 1971;
- Bojneag Maria şi Bărboni Elena - ,, Caiet de abilităţi practice cu joc şi distracţie’’
- Boris Crăciun - „ Parada anotimpurilor - antologie de ghiozdan pentru
clasele I-IV ``, Ed. Porţile Orientului Iaşi.

B. metodologice:

1. strategie didactica: inductiv-deductiva;


2. metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, învăţarea prin cooperare, demonstra-
2
ţia, observaţia dirijata, problematizarea, modelul;
3. forme de organizare: frontala, individuala si pe grupe;
4. mijloace didactice: hârtie - suport - schiţă, imagine Word demonstrativă cu etapele de
lucru, imagine Word cu produsul: ZĂNA PRIMĂVARA, PEISAJ DE PRIMĂVARĂ, VESTITORII
PRIMĂVERII – GHIOCELUL, BARZA, RĂŢUŞCA , crenguţe naturale, carton, lipici, foarfece,
şabloane model(ciocul), creioane colorate, hârtie creponata, aracet, dovleci; calculatorul,
videoproiectorul şi casetofonul, DIPLOME;
5. tehnici de lucru: - mototolirea hârtiei creponate şi lipirea.

C. temporale: 50 de minute.

D. umane: 26 elevi

3
ETAPELE CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII RESURSE

DOZARE
OB
OP LECŢIEI ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR I
OA1 Instructajul
1. Momentul Stabilesc ordinea şi disciplina in clasa. Se pregătesc pentru începerea activităţii.
OM 1’ verbal
organizatoric Verific materialele de lucru. Verifica materialele de pe masă.
1 frontal
OA1 Conversaţia;
Cer informaţii asupra lucrărilor efectuate in ora Activitate
2. Reactualizarea
anterioara, asupra materialelor folosite si a tehnicilor de Cei solicitaţi răspund întrebărilor. 5’ frontala si
cunoştinţelor
lucru. individuala

OC1 Conduc un dialog despre primăvară:


OM - In ce anotimp ne aflam? Conversaţia;
Răspund întrebărilor propuse.
1 3. Discuţie - Care sunt lunile de primăvara? Activitate
5’
pregătitoare - Care sunt semnele acestui anotimp? frontala
Recita versuri despre primăvara.
- Enumeraţi plante si păsări specifice acestui anotimp!
- Ce poezii care au ca tema primăvara, cunoaşteţi?
OC1 4. Captarea Prezint copiilor trei ghicitori: Sunt atenţi si dau răspunsurile corecte pentru 4’ Expunerea;
atenţiei a) Cu sprâncene de poiene, ghicitori, prezintă lucrarea cu ajutorul unei poezii Conversaţia;
Cu codite de mlădiţe sau cântec. Activitate
Si cu flori la cingătoare, frontala
A venit in tara, cine oare?
( Zâna Primăvara )
b) Zăpada s-a topit,
Berzele au sosit,
Pomii au înmugurit
Ce anotimp a venit?
( Primăvara )
c) Voinicel cu haina alba
Iese primul din zăpada!
( Ghiocelul )
d) Lungi picioare şi înaltă
E stăpână peste baltă!
( Barza)
e) A ieşit din ou, la soare,
Cel din urmă ………..
Se usucă pe-aripioare
4
Şi-o porneşte binişor.
(Otilia Cazimir - Puişorul cafeniu)
Anunţ tema lecţiei si obiectivele propuse, precizând ca 2’ Conversaţia;
5. Enunţarea aceste performante vor fi posibile printr-o participare Explicaţia;
obiectivelor si a activa a elevilor pe tot parcursul activităţii ( pe grupe: Ascultă cu atenţie explicaţiile. Activitate
OA2 temei propuse GHIOCELUL, ZÂNA PRIMĂVARA , PESAJ DE frontala
PRIMĂVARA,PASARI : RAŢUSCA – BARZA )

6. Dirijarea
învăţării:
a) prezentarea Prezint lucrările model - finalizate. Orientez atenţia Analizează lucrarea model.
si analiza elevilor in etapele de realizare ale lucrării, la fiecare Activitate
OC2 modelului componenta a ei: frontala;
OA1 - pentru copaci; Conversaţia,
- pentru vieţuitoare; explicaţia,de
- pentru flori; monstraţia;
- ansamblarea (retuşarea) finala a lucrării.
Modelul;
Cer numirea materialelor cu care vor lucra.
Calculatorul
b) recunoaşterea Demonstrez operaţiile de efectuat: Observă materialele de lucru. Video
OC2 materialelor - ruperea hârtiei creponate cu două degete; proiectorul
OA2 c) demonstrarea - mototolirea hârtiei creponate; Urmăresc operaţiile procesului tehnologic.
OM tehnicii de lucru - modelarea hârtiei ;
3 - lipirea bilelor modelate pe suport: hârtia – schiţă,
dovleac.

Colectivul de elevi se împarte pe cinci grupe, fiecare


având de îndeplinit din cele patru sarcini propuse mai
sus.
d) executarea CERINŢE: Grupele de elevi vor realiza în colaborare 5 lucrări
OC3 lucrării de către Fiecare grupa va lucra independent, fiind preocupaţi: combinate, îmbinând în mod estetic şi cromatic
5
OM
1 Materialele
tehnicile şi materialele cunoscute.
OM necesare;
2 Observarea
- să alăturare culorile pentru a realiza o armonie
dirijata,
cromatică a lucrării; Cer ajutorul când este nevoie, de la învăţătoare sau
exerciţiul,
- să lucreze îngrijit, curat; de la colegi.
elevi munca pe
- să respecte normele de protecţia muncii, pentru a
echipe
nu se accidenta; Ascultă şi respectă cerinţele şi încep să lucreze pe
- să coopereze în cadrul grupului. fondul muzical propus. Se străduiesc să lucreze în
OC4 Evaluare
linişte şi ordine.
OC5 reciproca
Urmăresc îndeaproape modul in care elevii realizează
fiecare componenta a lucrării:
- ajut elevii neîndemânatici; Elevii compară lucrările şi retuşează/ completează
Aprecieri
- dau indicaţii suplimentare, individuale; lucrarea.
verbale;
- fac observaţii.
7. Realizarea autoevaluare
OA3 feed-backului

activitate
Prezintă lucrările folosind cântece,
frontala,
Voi cere elevilor din fiecare grupă să compare colajul poezii( Cântecul ,, Barza’’ ,, Eu sunt numai un
individuala;
realizat de ei cu modelul iniţial. copilaş’’ şi poezia ,, Vestitorii primăverii’’ de George
conversaţia
Coşbuc ), enunţând tehnicile şi materialele folosite
8. Evaluarea
pentru a obţine efectele estetice dorite.
3`
Ceilalţi colegi analizează şi fac aprecieri.

Fac aprecieri generale privind modul de desfăşurare a


lecţiei si aprecieri nominale, notând elevii si grupele.

Asculta cu atenţie.

6
Primăvara – colaj

Grupa I

Ghiocelul

7
8
Grupa a II-a

Primăvara

9
10
Grupa a III-a
Zâna Primăvara

11
12
Grupa a IV-a
13
Răţuşca

14
15
Grupa a V-a
Barza

16
17
OBIECTIVE

Veţi fi capabili:

- să daţi răspunsuri corecte


ghicitorilor şi întrebărilor
introductive;
- să descrieţi materialele şi
utilizarea lor;
- să precizaţi etapele de lucru;
- să realizaţi lucrările propuse
respectând etapele;

- să participaţi cu atenţie pe tot


parcursul activităţii;
- să aveţi un comportament
civilizat cu colegii din grupă;
- să lucraţi alegând culorile
potrivite, în linişte şi ordine;
- să daţi materialelor folosite
un aspect frumos şi util;
- să apreciaţi corect lucrările
colegilor.

18
ETAPELE DE LUCRU

- tăierea de fâşii de hârtie creponată;

- ruperea cu două degete a hârtiei;

- mototolirea hârtiei;

- modelarea hârtiei(bile);

- alegerea culorilor pentru a realiza o


armonie cromatică;

- lipirea pe suport a bilelor(hârtia –


schiţă sau dovleac);

- retuşarea lucrării.

19