Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Anul şcolar: 2011-2012 Director


Disciplina: Limba spaniolă
Clasa: a III-a ( L1 )
Număr ore /săptămână: 2ore
Profesor: Avizat,
Șef catedră

Planificare calendaristică

Semestrul I

Nr Unitatea Conţinuturi detaliate Obiective de referinţă Număr Săptămâna Observaţii


crt de ore
învăţare alocate
1. Unitatea Tema: copilul despre sine – nume proprii, 1.1. să recunoască sunete specifice limbii 4h S1-S2
0 vârsta; spaniole
Funcţii comunicative ale limbii: a se 1.3. să reacţioneze verbal/ nonverbal la un
prezenta/ a prezenta pe cineva; a saluta/ a mesaj audiat
răspunde la salut; 2.1. să articuleze sunete, izolat şi în
Elemente de construcţie a comunicării: cuvânt /grupuri de cuvinte, respectând
nume; numeralul de la 1 la 20; articol accentul şi intonaţia, specifice limbii
hotarat; forme ale verbului tener. spaniole
2. Unitatea Tema: Copilul despre sine: insusiri fizice si 1.1. să recunoască sunete specifice limbii 10h S3-S6
1 morale; partile corpului; imbracaminte spaniole S7 vacanţă
Familia: membrii, hrana 1.2. să distingă cuvinte şi sintagme în S8
Funcţii comunicative ale limbii: a saluta/ a fluxul verbal
răspunde la salut /a se prezenta/a prezenta pe 2.1. să articuleze sunete, izolat şi în
cineva/ a răspunde la prezentare cuvânt /grupuri de cuvinte, respectând
Elemente de construcţie a comunicării: ă, accentul şi intonaţia, specifice limbii
formule de salut; verbele estar şi ser); verbe spaniole
reflexive de grupa I (llamarse-pers.I,II,III- 2.2. să reproducă enunţuri simple / părţi
singular); formarea femininului la adjective, ale unui enunţ
propozitia interogativă; prronume si adverbe 3.1. să recunoască litere / grupuri de litere
interogative. în cuvinte şi cuvintele în spaţiul grafic
4.1. să reproducă în scris litere, grupuri de
litere, cuvinte, sintagme, enunţuri
5.1. să manifeste curiozitate pentru
descoperirea unor aspecte legate de viaţa
copiilor din spaţiul hispanic
3. Unitatea Tema: şcoala, obiecte şcolare; activităţi 1.1. să recunoască sunete specifice limbii 10h S9-S13
2 specifice, zilele săptămânii si momentele spaniole
zilei 1.2. să distingă cuvinte şi sintagme în
Funcţii comunicative ale limbii: a fluxul verbal
identifica / a descrie elemente din universul 1.3. să reacţioneze verbal/ nonverbal la un
familiar (obiecte), a situa/ a localiza în mesaj audiat
spaţiu, a identifica/ a situa persoane, obiecte 2.3. să producă enunţuri simple, adecvate
Elemente de construcţie a comunicării: unor situaţii de comunicare uzuală
articolul hotărât şi nehotărât; prepoziţiile 3.2. să citească corect un text scurt
spaţiale uzuale; prezentul verbelor de grupa I cunoscut cu voce tare, cu intonaţie
(singular); imperativul; adverbe de loc si adecvată sensului textului
timp, prepoziţiille en, de. 4.1. să reproducă în scris litere, grupuri de
litere, cuvinte, sintagme, enunţuri
5.1. să manifeste curiozitate pentru
descoperirea unor aspecte legate de viaţa
copiilor din spaţiul hispanic
4. Evaluare Funcţii comunicative ale limbii: formule de 1.2. să distingă cuvinte şi sintagme în 4h S14-15
salut şi de prezentare; : a identifica / a fluxul verbal
descrie elemente din universul familiar 2.1. să articuleze sunete, izolat şi în
(obiecte), a situa/ a localiza în spaţiu, a cuvânt /grupuri de cuvinte, respectând
identifica/ a situa persoane, obiecte accentul şi intonaţia, specifice limbii
Elemente de construcţie a comunicării: spaniole
verbele tener, ser si ir ; verbe reflexive 2.2. să reproducă enunţuri simple / părţi
uzulae (pers.I,II,III-singular) nmeralul 1-20; ale unui enunţ
adverbele interogative; articolul hotărât şi 3.2. să citească corect un text scurt
nehotărât; prepoziţiile spaţiale; fraza cunoscut cu voce tare, cu intonaţie
interogativă; fraza imperativă; adverbe de adecvată sensului textului
loc si timp 4.1. să reproducă în scris litere, grupuri de
litere, cuvinte, sintagme, enunţuri

Semestrul al II-lea

Nr Unitatea Conţinuturi detaliate Obiective de referinţă Număr Săptămâna Observaţii


crt de ore
învăţare alocate
1. Unitatea 3 Tema: casa (încăperi); mobila (relaţii de 1.3. să reacţioneze verbal/ nonverbal la un 16h S16-S23
rudenie) ; membrii familiei, ocupații mesaj audiat
Funcţii comunicative ale limbii: a 2.2. să reproducă enunţuri simple / părţi
localiza/a identifica/ a descrie persoane, ale unui enunţ
obiecte, locuri 2.3. să producă enunţuri simple, adecvate
Elemente de construcţie a comunicării: unor situaţii de comunicare uzuală
adjectivul demonstrativ si posesiv; adverbe 3.2. să citească corect un text scurt
de loc; adjectivul posesiv; prezentul cunoscut cu voce tare, cu intonaţie
verbelor de grupa I (singular); folosirea adecvată sensului textului
formei hay; adjectivul calificativ/ de 4.2. să realizeze legătura între scriere şi
culoare pronunţie la nivelul cuvântului şi al
grupului de cuvinte
5.1. să manifeste curiozitate pentru
descoperirea unor aspecte legate de viaţa
copiilor din spaţiul hispanic
2. Unitatea 4 Tema: Vremea anotimpuri, caracteristici 1.2. să distingă cuvinte şi sintagme în 16h S24-S26
climatice, imbracamint; animale fluxul verbal S27
(denumiri), orașul 2.2. să reproducă enunţuri simple / părţi Şcoala altfel
Funcţii comunicative ale limbii: a da/a ale unui enunţ S28 – S32
cere informaţii de ordin personal; a se 2.3. să producă enunţuri simple, adecvate
scuza/a răspunde la scuze; a mulţumi; a unor situaţii de comunicare uzuală
relata activităţi la prezent; a exprima ceea 3.2. să citească corect un text scurt
ce-ţi place cunoscut cu voce tare, cu intonaţie
Elemente de construcţie a comunicării: adecvată sensului textului
verbele regulate de conjugarea a II-a si a III- 4.2. să realizeze legătura între scriere şi
a; pronumele personale; acordul în gen și pronunţie la nivelul cuvântului şi al
număr, perifraza verbala ir+a+infinitv. grupului de cuvinte
4.3. să scrie cuvinte, sintagme, propoziţii
scurte - exerciţii de completare (inclusiv
pe baza unui suport vizual)
5.1. să manifeste curiozitate pentru
descoperirea unor aspecte legate de viaţa
copiilor din spaţiul hispanic
3. Evaluare Funcţii comunicative ale limbii: formule 1.2.să distingă cuvinte şi sintagme în 8h S33-S36
finală de salut şi de prezentare; a identifica/ fluxul verbal
localiza/descrie elemente din universul 1.3. să reacţioneze verbal/ nonverbal la un
familiar; a cere/a da informaţii de ordin mesaj audiat
personal; a mulţumi/a răspunde; a relata 2.2. să reproducă enunţuri simple / părţi
activităţi la prezent; a exprima ceea ce-ţi ale unui enunţ
place. 2.3. să producă enunţuri simple, adecvate
Elemente de construcţie a comunicării: unor situaţii de comunicare uzuală
verbele regulate de conjugarea I, a II-a și a să citească corect un text scurt cunoscut
III-a; verbele ser, estar si ir, ; pronumele cu voce tare, cu intonaţie adecvată
personale; acordul in gen si numar, perifraza sensului textului
verbală ir+a+infinitv; adjectivul posesiv; 3.3. să desprindă sensul global al unui text
pronumele personale; numeralul. simplu, citit în gând
4.3. să scrie cuvinte, sintagme, propoziţii
scurte - exerciţii de completare (inclusiv
pe baza unui suport vizual)
5.1. să manifeste curiozitate pentru
descoperirea unor aspecte legate de viaţa
copiilor din spaţiul hispanic

NOTĂ:
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ este un instrument de interpretare personalizată a programei, care asigură un demers didactic concordant cu
situaţia concretă din clasă (conform precizărilor din Ghidul metodologic care însoţeşte programa).
Planificarea oferită reprezintă un model realizat prin raportare doar la programă.