Sunteți pe pagina 1din 5

ISTORIE Istoria Greciei si Romei dreptul de a interveni cu propuneri 2 H. Schliemann.

Antice 2 legislative. 3) Carei civilizatii antice i-au


TRUE/FALSE 25) La nivelul administratiei centrale apartinut vestigiile de la Cnossos si
1) Polis-ul este o structura politica Augustus creaza birourile. Phaistos ?
autonoma, care-si elaboreaza 26) În timpul lui Augustus numarul 1 civlizatia miceniana;
propriile legi prin participarea si legiunilor se mareste, în defavoarea 2 civlizatia canaanita;
acordul întregului corp civic. armatelor au axiliare: 3 civilizatia cretana.
2) Civilizatiile greaca si cea romana 27) Caesar a introdus impozitul pe 4) Ce tip de scriere au folosit
s-au constituit ca civilizatii ale cap de locuitor, pentru a combate cretanii?
comunitatilor de cetateni liberi. delapidarile si abuzurile A.hieroglifica;
3) Constituind o comunitate guvernatorilor. B.liniara A;
lingvistica si culturala, grecii au 28) Perioada primelor palate cretane C.cuneiforma;
reusit în antichitate si unitatea este cuprinsa între anii 1925 – 1750. D.liniara B.
politico-teritoriala. 29) Cea de –a doua faza a palatelor 1 A+C+D
4) Functia aisymnet-ului cretane este cuprinsa între anii 1750 2 A+B+D
(legislatorului) era viagera. -1425. 5) Care dintre sistemele de scriere
5) Magistraturile la Atena erau 30) Meritul descifrarii scrierii liniare cunoscute de civilizatia cretana a
colegiale si anuale. Nu era permis A îi revine lui B. Hrozny. fost descifrat?
cumul de functii. 31) Prima etapa a razboiului 1 liniar A;
6) Regele elenistic îsi poate delega peloponeziac cuprinde anii 431-421 2 liniar B.
o parte din atributii unor terte î. Chr. 6) Unde s-au îndreptat argonautii în
persoane, în functie de gradul de 32) Batalia decisiva dintre fortele cautarea Lânii de Aur?
loialitate fata de persoana regala. macedoniene si armata regelui 1 Asia Mica;
7) Acordarea cetateniei romane se persan Darius III s-a dat în 2 Tracia;
prezinta ca o recompensa pentru 331, la 1 octombrie, lânga 3 Colhida.
serviciile aduse Romei. Gaugamela. 7) Autorul poemelor Iliada si
8) Cetatea roman era considerat si 33) Autorul comediilor Broastele, Odiseea este
copilul nascut din tata roman si Adunarea femeilor, Norii , Viespele 1 Herodot;
mama fara cetatenie. este Aristofan. 2 Hesiod;
9) Devenea cetatean copilul nascut 34) La Roma, cetatenia se asocia cu 3 Homer.
dintr-un tata peregrin sau latin si o detinerea unei proprietati funciare. 8) Ce este omul în viziunea lui
mama cetateana romana. 35) Dupa transformarea Romei în Aristotel?
10) În perioada Romei regale, regele imperiu, se produce polarizarea 1 fiinta sociala;
era obligat sa consulte senatul. elitei conducatoare în doua 2 animal politic.
11) Grecii si romanii au dezvoltat o fractiuni: optimati si populari. 9) Unde a fost descoperita singura
religie antropocentrista si ritualista. 36) Caesar a fost asasinat la sedinta arhiva din perioada miceniana?
12) Isonomia = egalitatea tuturor senatului din 15 martie anul 50 î. 1 la Pylos;
cetatenilor în fata legii. Chr. 2 la Micene.
13) Parthenonul – templu închinat 37) Principalul izvor al dreptului 10) Ce tip de mormânt este
zeitei Athena. roman l-a constituit Legea celor XII caracteristic civilizatiei miceniene:
14) Sculptura Discobolului a fost table. 1 piramida;
realizata de Phidias. 38) Autorul primei enciclopedii a 2 mormânt tip catacomba;
15) Printre operele renumite ale lui antichitatii este Plinius cel Batrân. 3 mormânt tip tholoss.
Phidias se numara statuia Athenei 39) Dupa moartea lui Alexandru, 11) Cui apartineau mormintele din
Parthenos si statuia lui Zeus din Macedonia si Grecia reveneau lui cercul A si cercul B de la Micene?
templul Olympia. Antipatros, Egiptul – lui Ptolemaios, 1 populatiei de rând;
16) Stilul vaselor cu figuri rosii Capadocia si Paphlagonia - lui 2 aristocratilor;
apare în a doua jumatate a sec. VI Î. Eumenes, Asia Mijlocie si o parte a 3 basileilor.
Chr. Asiei Mici - lui Antigonos, Thracia - 12) Poarta leilor este un element
17) Stilul ceramicii cu figuri negre lui Lisimah. distinctiv al civilizatiei:
apre în sec. V î. Chr. 40) În timpul Dominatului este 1 cretane;
18) Istoria lui Thucidide este cea introdus apelativul Dominus noster. 2 egiptene;
mai valoroasa opera a istoriografiei 41) Soarta conflictului dintre Roma 3 miceniene;
antice grecesti. si Cartagina a fost pecetluita de 4 persane.
19) Lui Marcus Aureliu, împaratul victoria romana de la Actium. 13) În epoca homerica puterea
filosof, îi apartine culegerea de 42) Dupa batalia de la Zama, Egiptul regelui era împartita cu urmatoarele
cugetari Catre mine însumi. este transformat în provincie institutii:
20) Numele Augustus desemneaza romana de tip imperial. A.sfatul batrânilor;
autoritatea sacrala. 43) Cele doua tipuri de centre B.adunarea poporului;
21) Pontifex maximus era seful urbane întemeiate de Roma în C.armata
religiei romane. spatiul cucerit sunt municipiile si 1 A+B
22) Imperium consulare presupunea coloniile. 2 B+C
drept de comanda militara, 44) Primul triumvirat a fost încheiat 14) Aparitia primelor state grecesti
jurisdictie penala, civila si între Caesar, Crassus si Pompeius. este plasata cronologic:
administrativa. MULTIPLE CHOICE 1 în sec. IX-VII î. Hr;
23) Imperium proconsulare 1) De numele carui arheolog este 2 în sec. XI-X î. Hr.
presupunea functia de guvernator al legata descoperirea cetatii Troia? 15) Regalitatea miceniana se
tuturor provinciilor din Imperiu, 1 Arthur Evans; deosebeste de cea din sec. IX-VII în
inclusiv a celor administrate de 2 H. Schliemann. Hr. prin urmatoarele trasaturi:
senat. 2) Cine a început sapaturile A.natura divina;
24) Cele mai importante prerogative sistematice în palatul de la B.reducerea prerogativelor regale
ale Principelui cuprind dreptul de a Cnossos? doar la activitatea religioasa;
convoca senatul si adunarile, cât si 1 Arthur Evans; C.caracterul autocrat.

1
1 A+B 2 prin vot, de catre adunarea A.aparatori ai demos-ului, prin
2 A+C poporului. initierea unor reforme agrare,
16) Cine a introdus pentru prima 21) Principalele cauze ale marii confiscarea pamânturilor si
data la Atena legile scrise: colonizari grecesti au fost: redistribuirea loturilor;
1 Clistene; A.lipsa pamântului arabil; B.initierea unor constructii
2 Dracon; B.sporul demografic; urbanistice;
3 Solon. C.necesitatea unor noi piete de C.facilitati acordate claselor de
17) Sfatul celor 500 este rezultatul desfacere a productiei mijloc
reformei administrativo-politice a mestesugaresti D.promovarea unei politici externe
lui: 1 A+B+C prestigioase;
1 Dracon; 2 A+B 1 a+c
2 Clistene; 22) Seful expeditiilor din timpul 2 a+b+c+d
3 Solon. marii colonizari grecesti se numea: 29) Care sunt deosebirile dintre un
18) Care erau competentele adunarii 1 basileu; tiran si un aisymnet?
poporului (ecclesia): 2 oikistos; A.durata functiei;
A.votarea legilor (nomoi) si a 3 demiurg. B.modalitatea de desemnare;
decretelor (psephisma); 23) Care erau obligatiile oikistos- C.cumularea întregii puteri pe toata
B.numirea si verificarea gestiunii ului: durata functiei
magistratilor; A. Asigura transferul cultului din 1 A+B+C
C.probleme militare (controlul metropola în colonie; 2 A+B
institutiei efebice, controlul B. Delimiteaza spatiului urban; 30) Cine a fost Clisthene?
catalogului efebilor, organizarea asigura repartizarea loturilor de 1 tiran;
cavaleriei, administratia maritima); pamânt între membrii expeditiei; 2 legislator (aisymnet).
D.relatii externe (primirea si C.Asigura transferul tipului de 31) Ce dinastie de tirani este
trimiterea ambasadelor, încheierea institutii politic e caracteristice cunoscuta la Atena în sec. VI Î.
de aliante, declararea razboiului, metropolei în colonie. Chr. :
încheierea pacii); 1 A+B+C 1 familia Bacchiazilor
E.judecarea cazurilor de înalta 2 A+B 2 familia Pisistratilor
tradare, de nerespectare a 24) Care au fost principalele directii 32) Cine a fost Pericle?
atributiilor religioase; ale colonizarii grecesti? 1 cunoscut orator;
F.atributii religioase: adoptarea de A.Estul si nord-estul Marii Egee 2 cunoscut om politic;
noi culte, situatiile de asebeia; (Calcidica, Tracia), Marea de 3 filosof.
G.atributii administrative; Marmara, Hellespont, Marea Neagra; 33) Caracteristicile regimului
H.atributii financiare (buget, licitatii, B.directia sudica (spre Egipt); democratic atenian sunt
recuperarea arieratelor în C.directia vestica (Marea Ioniana, urmatoarele:
perceperea tributului). Sicilia, Italia, Corsica, Sardinia, A.libertatea individului;
1 A+B+C+D+E+F+G+H sudul Frantei, Spania). B.egalitatea în fata legilor;
2 A+B+D+E+F+G 1 A+B+C C.accesul la functii dupa merit;
19) Desemnati atributiile consiliului 2 A+C D.respectarea legilor este asigurata
(bule): 25) Care dintre coloniile enumerate prin constrângere.
A.convoaca si prezideaza sedintele au fost întemeiate de Milet? 1 A+B+C+D
adunarii (ecclesia); A.Histria; 2 A+B+C
B.pregateste proiecte de legi, pe B.Heracleea Pontica; 34) Care sunt categoriile sociale
care le propune adunarii; C.Byzanthion; caracteristice statului Spartan:
C.adopta legi; D.Olbia; A.demiurgii ;
D.urmareste aplicarea legilor; E.Tyras; B.periecii;
E.controleaza activitatea F.Odessos. C.metecii;
magistratilor; 1 A+B+C D.hilotii;
F.atributii externe (primeste 2 A+D+E+F E.spartanii.
ambasade straine, înainte de a fi 26) Ce este aisymnetat-ul? 1 A+B+E
prezentate adunarii, fixeaza tributul 1 Tiranie moderata; 2 B+C+E
pentru aliatii din liga); 2 Tiranie absoluta. 3 E+B+D
G.în domeniul militar (controleaza 27) Care sunt caracteristicile unui 35) Cine erau cetatenii cu drepturi
institutia efebica, organizarea regim tiranic? limitate în Sparta:
cavalerie, administrarea maritima); A.acapararea ilegala a puterii; 1 spartanii;
H.rezolva problemele de finantare B.exercitarea ei în afara legii; 2 periecii;
(buget, cheltuieli publice, alocatii); C.tendinta de permanentizare a 3 hilotii.
I. supravegheaza lucrarile publice acesteia; 36) În timpul lui Pericle este
J. asigura organizarea marilor D.promovarea unei politici externe adoptata legea privind drepturile
festivaluri religioase active (cuceriri, crearea de aliante, cetatenesti, care erau acordate:
K.atributii de politie (verifica formarea de subcolonii); 1 persoanelor nascute din parinti
registrele demelor, pentru a E.initierea unui sir de masuri atenieni;
preîntâmpina falsificarea populare, prin acordarea de facilitati 2 metecilor;
acestora). categoriilor defavorizate ale 3 persoanelor nascute din tata
L.Judecarea cazurilor de asebia populatiei; atenian si mama meteca.
(nerespectarea normelor religioase) F.în timp, functia s-a permanentizat, 37) Cine este autorul ansamblului
1 A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L transformându-se într-o sculptural al Partenonului?
2 A+B+D+E+F+G+H+I+J+K magistratura 1 Phidias;
20) Care era modalitatea de 1 A+C+E+F 2 Policlet;
desemnare a membrilor consiliului 2 A+B+C+D+E 3 Alcamene.
(bule) la Atena: 28) Care sunt punctele comune între 38) Care erau domeniile de
1 tragerea la sorti; aisymnet si tiran? competenta ale adunarii poporului
la Atena?

2
A.sfera politicii externe; C.este o civilizatie cu un puternic D.diminuarea treptata a categoriilor
B.votarea legilor si a decretelor; caracter razboinic; de mijloc si a rolului pe care îl
C.controlul magistratilor; D.dezvolta sistemul palatial; aveau în econo mie;
D.judecarea cazurilor majore E.cunoaste scrierea. E.îmbogatirea fabuloasa a unor
(asebia, înalta tradare); 1 A+B+D+E functionari, regi, efori, geronti etc.;
E.solutionarea problemelor 2 C+D+E F.masuri sustinute din partea
administrative; 48) Care erau atributiile arhontelui statului pentru stabilirea preturilor
F.supravegherea lucrarilor publice. basileu la Atena? maxime, pentru verificarea
1 A+B+C+D+E+F 1 religioase; sistemului de masuri
2 A+B+D+E 2 militare; G.dezvoltarea valorilor democratice.
39) Sfatul celor 500 de buleuti a fost 3 financiare. 1 A+C+D+F
introdus de: 49) Cum se numea consiliul celor 2 A+B+C+D+E
1 Solon; batrâni în Sparta? 58) Care dintre cetatile grecesti,
2 Clisthene. 1 Areopag; conform concluziei lui Isocrate, era
40) Ce institutie ateniana asigura 2 Gerussia; capabila sa-si asume functia de
desfasurarea activitatilor politice pe 3 Boule. hegemon în procesul de unificare a
toata durata anului? 50) Care erau competentele adunarii lumii grecesti în sec. IV î. Hr.:
1 ecclesia; batrânilor (gerussia) în Sparta? 1 Atena
2 bule. A.tribunal suprem; 2 Sparta
41) Care erau functiile sfatului (bule) B.consiliu militar (cu rol 3 Nici una
la Atena? consultativ); 59) Care au fost cauzele trecerii
A.Pregatirea legilor si a decretelor; C.atributii religioase. lumii grecesti sub dominatie
B.Votarea legilor; 1 A+B macedoneana:
C.Primirea si trimiterea 2 A+C A.lipsa de organizare eficienta a
ambasadorilor; 51) Când putem vorbi despre o unei rezistente grecesti;
D.Fixarea tributului pentru aliati; oligarhie censitara? B.abilitatea politico-militara a lui
E.Controlul institutiei efebilor; 1 când puterea se transmite prin Filip al II-lea;
F.Probleme de ordin financiar; ereditate; C.refuzul Atenei de a se plasa în
G.Administratia cultului. 2 când accesul la putere este fruntea procesului de unificare a
1 A+B+C+G conditionat de censul de avere. grecilor.
2 A+C+D+E+F+G 52) Care dintre sanctuarele grecesti, 1 A+B+C
42) Care au fost elementele de dedicate cultului lui Apollo, devin 2 A+B
coeziune ale civilizatiei grecesti: adevarate nuclee integratoare, 60) Pe cine l-a avut ca dascal
A.sarbatorile religioase panelenice; începând cu sec. al IX-lea î. Hr.? Alexandru cel Mare?
B.concursurile de poezie; A.Delphi; 1 Socrate;
C.jocurile sportive; B.Olympia; 2 Platon;
D.exploatarea bogatiilor subsolului; C.Delos; 3 Aristotel.
E.structuri politice comune. D.Micene. 61) În timpul carei batalii este
1 A+B+C 1 A+B+D capturata familia regala, iar o mare
2 B+C+D+E 2 A+C parte a tezaurului lui Darius al III-lea
43) Cine este autorul Vietilor 53) Când încep confruntarile dintre Codomanul încape în mâinile lui
paralele? greci si persi? Alexandru Macedon ?
1 Plutarh; 1 în 499 î. Hr; 1 Batalia de la Granicos;
2 Pliniu. 2 în 497 î. Hr. 2 Batalia de la Issos .
44) Care sunt particularitatile 54) Victoria grecilor de la Maraton 62) Care dintre formele de
sistemului politic la Sparta? se plaseaza în anul: administrare enumerate se
A.regalitatea colegiala; 1 499 î. Hr; regasesc în Imperiul lui Alexandru
B.colegiul celor 5 efori. 2 490 î. Hr; cel Mare?
1 A+B 3 480 î. Hr. A.zone de administratie satrapica,
2A 55) Cine dintre istoricii antici ne cu o autoritate directa a regelui;
45) Care dintre trasaturile de mai jos ofera cele mai importante informatii B.zone concedate unor sefi locali;
sunt specifice civilizatiei cretane: despre razboiul peloponeziac? C.cetati cu statut separat (cum este
A.sistem palatial; 1 Herodot; în cazul cetatilor grecesti asiatice);
B.inventarea scrierii; 2 Tucidide; 1 A+C
C.caracter militarist; 3 Aristotel; 2 A+B+C
D.suprematia pe mare; 4 Pseudo-Xenofon. 63) Ce forme de asociere au existat
E.comert intens cu Egiptul, Cipru, 56) Când are loc la Atena lovitura de în lumea greaca?
spatiul levantin si cel al Greciei stat care provoaca reinstaurarea A.ligi cultuale;
continentale; regimului oligarhic al celor 400: B.aliante militare;
F.dezvoltarea unei arte rafinate, 1 în 421 î. Hr; C.sympoliteia.
optimiste 2 în 411 î. Hr. 1 A+B+C
1 A+B+C+D+E 57) Care sunt caracteristicile crizei 2 B+C
2 A+B+D+E+F polis-ului grecesc din sec. IV î. Hr. 64) Expresie a dependentei Ligii
46) Disparitia civilizatiei cretane a A.pauperizarea accentuata a delio-attice fata de Atena o
fost determinata de: populatiei; reprezinta:
1 cataclisme naturale. B.concentrarea proprietatilor A.transferul sediului Ligii la Atena;
2 invazia triburilor indo-europene. funciare în mâinile unui grup B.transferul de la Delos la Atena a
47) Caracteristicile civilizatiei restrâns de cetateni; tezaurului federal;
miceniene sunt urmatoarele: C.scaderea micii productii C.preluarea operatiilor de percepere
A.este o civilizatie de oameni liberi; mestesugaresti si a tranzactiilor a phoros-ului de catre bule si
B.activitatea principala era comerciale; ecclesia;
comertul; D.recunoasterea autonomiei
cetatilor aliniate.

3
1 A+B+C+D D.participarea la recensamânt. 88) Conform tratatului încheiat cu
2 A+B+C 1 A+B+C+D romanii dupa primul razboi punic,
65) Autorul tragediilor Persii, Cei 2 A+B cartaginezii au fost obligati:
sapte împotriva Tebei, Prometeu 76) Ce era un imperium? A.sa paraseasca Sicilia;
înlantuit este: 1 puterea religioasa; B.sa plateasca despagubiri de
1 Sofocle; 2 puterea juridica; razboi;
2 Eshil; 3 puterea militara. C.sa nu recruteze mercenari din
3 Euripide. 77) Când este introdusa moneda la teritoriile controlate de romani.
66) Cine este apreciat de Aristotel Roma? 1 A+B
ca fiind cel mai mare poet tragic: 1 sec. V î. Hr; 2 A+B+C
1 Euripide; 2 sec. III î. Hr; 89) Cine dintre generalii cartaginezi
2 Eshil. 3 sec. I î. Hr. ajunge la portile Romei?
67) În ce secol comedia este 78) În ce conditii la Roma putea fi 1 Hamilcar;
oficializata si introdusa în încredintata, în totalitate, unui 2 Hasdrubal;
concursurile dramatice de la Atena: dictator? 3 Hanibal.
1 sec. VI î. Hr; A.în caz de razboi; 90) Care sunt conditiile pacii
2 sec. V î. Hr B.în caz de calamitati naturale încheiate între romani si cartaginezi
3 sec. IV î. Hr. (ciuma, molime etc.). dupa cel de-al doilea razboi punic:
68) Civilizatia romana s-a constituit 1A A.Cartagina nu renunta la flota
sub influenta: 2 A+B militara;
A. civilizatiei etrusce; 79) Cine este dictatorul? B.cedeaza Romei posesiunile sale
B. civilizatiei egiptene; A.un magistrat unic si extraordinar; din Mediterana si zona Spaniei;
C. civilizatiei italice; B.îsi exercita mandatul timp de un C.renunta la o politica externa
D. civilizatiei cartagineze; an; proprie;
E. civilizatiei grecesti. C.pe perioada mandatului , D.ii este interzisa organizarea unei
1 A+B+D colaboreaza cu celelalte institutii ale armate proprii;
2 A+C+E statului. E.trebuie sa plateasca contributii de
69) Câti regi au domnit, conform 1 A+B razboi pe 50 de ani, câte 200 de
traditiei, la Roma? 2 A+B+C talanti pe an.
17 80) Care erau pilonii regimului 1 A+B+C+D+E
2 12 republican: 2 B+C+D+E
70) Care a fost originea regilor la A.emulatia fiscala; 91) Ce prevedea reforma agrara a
Roma, conform traditiei: B.disciplina electorala; fratilor Gracchi:
A.latina; C.armata de cetateni; A.stabilirea clara a dimensiunilor
B.greaca; D.religia. loturilor familiale, care nu trebuiau
C.sabina; 1 A+B+C sa depaseasca 1000 de iujera
D.cartagineza; 2 A+B+C+D pentru o familie cu doi fii;
E.etrusca. 81) Câte adunari au existat la B.împartirea pamântului ramas în
1 A+B+C Roma? loturi inalienabile, de câte 30 de
2 C+D+E 13 iugera, în vederea unor noi
3 A+C+E 24 împroprietariri, pentru care se
71) Cine sunt plebeii? 82) Care dintre adunarile populare percepea un impozit funciar.
1 cetateni de rangul doi; de la Roma se bucura de cel mai 1 A+B
2 sclavi; mare prestigiu? 2A
3 peregrini. 1 comitiile curiate; 92) Ce contingente de populatie
72) Care dintre colinele Romei 2 comitiile centuriate; asigurau componenta trupelor
devine colina sacra a plebeilor, de 3 comitiile tribute; auxiliare:
unde acestia îi amenintau pe 4 comitiile plebei. 1 cetatenii romani;
patricieni cu secesiunea? 83) În ce an sunt desemnati 10 2 popoarele supuse .
1 Capitoliu; senatori juristi, care urmau sa 93) Ce este tributum?
2 Esquilin; alcatuiasca primul cod de legi 1 un impozit platit statului roman de
3 Caelius; roman? catre populatiile cucerite;
4 Capitoliu, 1 551 î. Hr; 2 împrumut rambursabil acordat
5 Aventin 2 451 î. Hr. statului roman de catre cetatenii
73) Conform carei legi au fost 84) Ce prevedeau legile liciene? sai; pentru sustinerea financiara a
admise casatoriile dintre plebei si 1 acordarea unor functii religioase; efortului de mobilizare a legiunilor,
patricieni? 2 li se acorda plebeilor accesul la urmând ca la finele razboiului
1 Lex Canuleia, în 445 î. Hr; tribunat. aceste sume sa fie returnate din
2 Legile liciene, în 367-366 î. Hr. 85) În perioada republicana prada de razboi.
74) Prin ce lege, deciziile magistraturile erau: 94) Când a fost suspendata
plebescitelor capata valoare de lege A.anuabile; perceperea tributului?
si devin obligatorii pentru B.colegiale; 1 în anul 168 î. Hr., dupa înfrângerea
patricieni? C.neremunerabile. regelui macedonean Perseus la
1 prin lex Ogulnia din 300 î. Hr; 1 A+B+C Pydna;
2 prin lex Hortensia din 287 î. Hr. 2 A+B 2 în anul 31î. Hr, dupa batalia de la
75) Ce implica dreptul de „cetatenie 86) În ce an celtii cuceresc Roma? Actium.
fara drept de vot”, acordat de Roma 1 390 î. Hr; 95) În ce ani cetatile grecesti vor fi
mai multor cetati latine? 2 360 î. Hr . eliberate de Roma de sub controlul
A.imposibilitatea exercitarii 87) Cine dintre împaratii romani este macedonean:
dreptului de vot; primul provincial care ocupa tronul 1 197-195 î. Hr;
B.imposibilitatea de a fi alesi imperial 2 264-241 î. Hr.
magistrati; 1 Nerva;
C.executarea serviciului militar; 2 Traian.

4
96) Ce consecinte a avut înrolarea 99) Câte razboaie civile cunoaste E.pater patriae.
în armata romana pe baza de Roma în Î sec. î. Hr.? 1 A+B+C
voluntariat: 1 doua; 2 A+B+C+D+E
A.substituirea fidelitatii soldatului 2 trei. 103) Instituirea garzii de pretorieni îi
fata de valorile civice ale Cetatii cu 100) Pe ce se sprijinea, în special, apartine lui:
fidelitatea fata de comandantul puterea lui Caesar, în timpul 1 Caesar;
militar; dictaturii? 2 Octavianus;
B.ulterior armata va fi folosita ca 1 armata; 3 Tiberius.
factor de manevra electorala. 2 senat; 104) Care erau competentele
1A 3 aliante. guvernatorilor:
2B 101) Ce titluri si onoruri îi sunt A.stabilirea frontierelor noilor
3 A+B oferite lui Caesar de catre senat, provincii;
18 dupa triumful asupra galilor, B.determinarea lui ager publicus;
97) Ce tipuri de centre urbane populatiei Pontului si africanilor lui C.împartirea loturilor;
întemeiaza Roma, odata cu Iuba: D.rezolvarea cazurilor judiciare;
extinderea cuceririlor teritoriale: A.dictatura pe viata; E.reglementarile fiscale.
A.municipii; B.consulatul pe 10 ani; 1 A+B+C+D+E
B.colonii romane; C.titlul de pater patriae 2 B+C
C.colonii de drept latin. D.titlul de imperator; 105) Cine a promulgat Legea
1 B+C E.dreptul de a face recomandari casatoriei obligatorii:
2 A+B+C comitiilor privind alegerile 1 Octavianus;
98) Care erau obligatiile municipiilor magistratilor. 2 Tiberius;
fata de statul roman: 1 A+B+C+D+E 3 Traian.
A. plata unei contributii anuale 2 A+B+D 106) Când a fost transformata Dacia
(stipendium); 102) Care sunt pârghiile puterii lui în provincie romana:
B. sa participe la înrolarea în armata Octavianus Augustus: 1 102 d. Hr;
romana A.imperium consulare; 2 105 d. Hr;
1A B.imperium proconsulare; 3 107 d. Hr.
2B C.tribunicia potestas;
3 A+B D.pontifex maximus;

RASPUNSURI

TRUE/FALSE:1A, 2A, 3F, 4F, 5A, 6A, 7A, 8A, 9F, 10A, 11A, 12A, 13A, 14F, 15A, 16A, 17F, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A,
25A, 26F, 27A 28A, 29A, 30F, 31F, 32A, 33A, 34A, 35A, 36F, 37A, 38A, 39A, 40A, 41F, 42F, 43A, 44A

MC:1-2, 2-1, 3-3, 4-2, 5-2, 6-3, 7-3, 8-1, 9-1, 10-3, 11-2, 12-3, 13-1, 14-1, 15-2, 16-2, 17-2, 18-2, 19-2, 20-1, 21-2 22-2, 23-2, 24-2, 25-
2, 26-1, 27-2, 28-2, 29-2, 30-2, 31-2, 32-2, 33-2, 34-3, 35-2, 36-2, 37-1, 38-1, 39-2, 40-2, 41-2, 42-1, 43-1, 44-1, 45-2, 46-1, 47-2, 48-
1, 49-2, 50-1, 51-2, 52-2, 53-1, 54-2, 55-2, 56-2, 57-2, 58-3, 59-2, 60-3, 61-2, 62-2, 63-1, 64-2, 65-2 66-1, 67-2, 68-2, 69-1, 70-3, 71-1,
72-5, 73-1, 74-2, 75-1, 76-3, 77-2, 78-2, 79-1, 80-1, 81-2, 82-1, 83-2, 84-2, 85-1, 86-1, 87-2 88-2, 89-3, 90-2, 91-1, 92-2, 93-2, 94-1,
95-1, 96-3, 97-2, 98-3, 99-2, 100-1, 101-2, 102-2, 103-2, 104-1, 105-1, 106-3