Sunteți pe pagina 1din 5

ISTORIE Stiinte auxiliare 2 31) E.M.

Gaster a fost unul dintre 6) Geopolitica se ocupa de:


TRUE/FALSE reprezentantii marcanti ai lingvisticii 1 evolutia planetei in timp;
1) Fisa de carte este aceeasi cu fisa romanesti. 2 studierea continentelor;
de lucru. 32) Stiintele speciale minore sunt de 3 regiunile politico-geografice si
2) Regestul reprezinta un fragment mai mica intindere. importanta lor strategica.
dintr-un act. 33) Stiintele auxiliare majore s-au 7) Grafologia se ocupa de:
3) Rezumatul innseamna redarea pe desprins din istorie. 1 scrierea actelor;
scurt a unui act. 34) In cancelariile medievale s-au 2 personalitatea autorului actelor;
4) Aparatul critic asigura utilizat mai multe tipuri de scriere. 3 limba de cancelarie a actelor.
veridicitatea si valoarea 35) Scrierea mandarinala nu era 8) Explicarea fenomenelor fizice si
informatiilor. utilizata de toata lumea. naturale, precum si a unor miscari
5) Notele de subsol nu fac parte din 36) Metodiu si Chiril au modernizat mecanice este de domeniul:
aparatul critic. scrierea greaca. 1 matematicii;
6) Bibliografia se refera doar la 37) Arhiveconomia se refera la 2 fizicii;
izvoarele scrise. administrarea generala a arhivelor. 3 chimiei.
7) Intre studiu si articol exista doar 38) Fondurile documentare de 9) Fenomenele si procesele sociale
diferenta de numire. interes national s-au numit Arhivele sunt studiate, in principal, de:
8) Colectiile de izvoare sunt colectii Nationale. 1 istorie;
de acte particulare. 39) Legile lui Moise au origine 2 sociologie;
9) Editiile de autor sunt cartile divina. 3 demografie istorica.
editate sub controlul autorului. 40) Spiru C. Haret s-a ocupat de 10) Se ocupa de scrierea frumoasa,
10) Editiile adnotate apartin astronomie. de instrumente si tipuri de scriere:
autorului sau persoanelor care 41) In spatial romanesc a existat un 1 grafologia;
reediteaza opera cuiva. stil arhitectonic compozit. 2 paleografia;
11) Izvoarele necunoscute se 42) Stilul brancovenesc a fost un 3 caligrafia.
numesc edite. stil absolut original romanesc. 11) Localizeaza in spatiu batalii,
12) Critica istorica se numeste si 43) Antropologia a servit deseori granite, teritorii vechi etc.:
critica izvoarelor. fundamentarii teoriilor rasiale. 1 arheologia;
13) Pentru scris se foloseau inainte 44) Bazele arheologiei moderne au 2 geologia;
vopsele naturale. fost puse de Champollion. 3 geografia istorica.
14) Protocolul se refera la modul de 45) Alexandru Odobescu a fost un 12) Se ocupa de descifrarea textelor
prelucrare a actelor de catre reprezentant de frunte al vechi:
arhivisti. antropologiei romanesti. 1 paleografia;
15) Adresatio se refera la motivatia 46) In arhitectura contemporana 2 diplomatica;
politico-religioasa a actului. sunt utilizate stiluri composite. 3 arhivistica.
16) Validatio nu cuprinde 47) Bibliografia generala se imparte, 13) Se ocupa cu analiza sigiliilor si
semnaturile si sigiliile martorilor. de regula, in patru capitole. pecetilor:
17) Cel mai de seama arhivist roman 48) Formula apud precede numele 1 arhivistica;
a fost Eudoxiu Hurmuzaki. unui autor important. 2 sigilografia;
18) Bogdan Petriceicu Hasdeu a 49) Fisele de lucru se realizeaza pe 3 heraldica.
scos editii critice de izvoare. domenii de informatii. 14) Studiaza piesele arheologice si
19) Cronicile interne nu au aparut in 50) Editorul lucrarii devine autorul se ocupa de depozitarea,
editii critice. unei lucrari anonime. conservarea si expunerea lor:
20) Colectiile Documente privind MULTIPLE CHOICE 1 arheologia;
istoria Romaniei si Documente 1) Logica se ocupa, intre altele, de: 2 muzeistica;
Romaniae Historica au aparut in 1 scrierea corecta; 3 biblioteconomia.
perioada interbelica. 2 vorbirea corecta; 15) Se ocupa cu descrierea si
21) Mihail Gubogiu si Mustafa 3 gandirea si judecata corecte. studierea lucrurilor vechi:
Mehmet au publicat extrase din 2) Astronomia se ocupa de: 1 arheologia;
cronici turcesti. A studierea si pozitia astrelor; 2 numismatica;
22) Colectia Calatori straini despre B stabilirea calendarelor; 3 geologia.
tarile romane a aparut in zece C alcatuirea horoscoapelor si 16) Explica originea numelor unor
volume. zodiacelor locuri:
23) Corpus Inscriptionum 1 A+B 1 etimilogia;
Latinarium se refera la inscriptii si 2 A+C 2 toponimia;
acte scrise in latina. 3 A+B+C 3 onomastica.
24) Emendatio si datatio fac parte 3) Biologia studiaza: 17) Se ocupa de strangerea,
din validatio. 1 evolutia omului; depozitarea, conservarea si
25) Actele de cancelarie pot fi 2 evolutia vietii in general; studierea actelor:
solemne si simple. 3 erele geologice. 1 arhivistica;
26) Primele editii de acte romanesti 4) Filologia are ca obiect: 2 codicologia;
au fost necritice 1 vorbirea frumoasa si corecta; 3 diplomatica.
27) In Theogonia se vorbeste 2 scrierea corecta; 18) Precizeaza originea si
despre popoarele vecine grecilor. 3 rationamente logice. semnificatia unor nume proprii:
28) Caesar a inserat in lucrarile sale 5) De exprimarea corecta intr-o 1 etimologia;
adevarate rapoarte despre actiunile limba se ocupa: 2 genealogia;
intreprinse de el. 1 lingvistica; 3 onomastica.
29) Paleontologia se intrepatrunde 2 filologia; 19) Se ocupa de studierea unitatilor
cu arheologia. 3 sociologia. de masura pentru lungimi,
30) Aristotel a scris un tratat de suprafete, greutati, volume:
sociologie. 1 cronologia;
2 metrologia;
3 toponimia.

1
20) Se ocupa de masurarea si 34) Termenul Historia a fost utilizat 3 A+C
impartirea timpului: pentru prima oara de catre: 45) In cancelariile romanesti din
1 dreptul; 1 Hesiod; secolele XV – XVIII actele au fost
2 cronologia; 2 Homer; scrise in:
3 miniaturistica. 3 Herodot. A slavona;
21) Se ocupa de studierea 35) Izvoarele care au fost create de B greaca;
manuscriselor, miscelaneelor si contemporanii evenimentelor sau C romana.
cartilor vechi: reprezinta marturii ale martorilor 1 A+B+C
1 arhivistica; oculari se numesc: 2 A+B
2 codicologia; A directe; 3 B+C
3 paleografia. B indirecte; 46) Paleograful are ca atributii:
22) Studiaza originea unor cuvinte, C narative. A descoperirea actelor;
nume, termeni: 1 A+B+C B transcrierea actelor in limba
1 etimologia; 2 A+C vorbita;
2 onomastica; 3 B+C C face critica actelor.
3 toponimia. 36) Cele mai importante surse 1 A+B
23) Se ocupa de geneza familiilor si utilizate in studierea istoriei sunt 2 A+C
a unor neamuri importante: cele: 3 B+C
1 genealogia; 1 documentare; 47) Pentru citarea unor studii si
2 heraldica; 2 narative; lucrari la note exista:
3 sigilografia. 3 orale. 1 reguli ad-hoc;
24) Se ocupa de critica interna a 37) Izvoarele scrise pot apartine 2 reguli precise unamin acceptate;
actelor de cancelarie: tipurilor: 3 nu exista reguli.
1 arhivistica; A directe; 48) Cele mai frumoase miniature au
2 numismatica; B indirecte; fost realizate pe manuscrisele
3 diplomatica. C materiale. lucrate la:
25) Se ocupa de studierea legilor si 1 A+B A Curtea de Arges;
a sistemelor de justitie: 2 A+B+C B Neamt;
1 diplomatica; 3 A+C C Putna.
2 iconografia; 38) Critica izvoarelor vizeaza mai 1 A+B
3 dreptul. ales sursele: 2 B+C
26) Studiaza chipurile unor 1 arheologice; 3 A+C
personalitati zugravite sau pictate, 2 arhivistice; 49) Stanjenul era utilizat ca unitate
tablouri etc.: 3 orale. de masura pentru:
1 codocologia; 39) Hartia a inceput sa fie utilizata in 1 suprafete;
2 iconografia; Europa din secolul: 2 volume;
3 miniaturistica. 1 III d. Ch. 3 greutati.
27) Se ocupa de evolutia populatiei 2X 50) Matasea a fost utilizata ca
pe epoci: 3 XIII support pentru scris in:
1 demografia istorica; 40) Actele de cancelarie sigilate cu 1 Egipt;
2 antropologia; peceti in sfere de aur, argint sau fier 2 India;
3 geografia istorica. se numesc: 3 China.
28) Studiaza desenele si decoratiile A hrisoave; 51) Istoria este o stiinta socio-
de pe manuscrise, acte, etc.: B bule; umana; inca din antichitate ea a fost
1 paleografia; C carti. scrisa si studiata in mai multe feluri;
2 numismatica; 1 A+B 1 daca ambele parti sunt adevarate
3 miniaturistica. 2 A+C si au legatura intre ele;
29) Studiaza stemele si blazoanele: 3 A+B+C 2 daca ambele parti sunt adevarate,
1 dreptul; 41) Ibidem semnifica: dar nu au legatura intre ele;
2 genealogia; 1 acelasi autor, dar alta carte; 3 daca prima parte este adevarata si
3 heraldica. 2 aceeasi nota; a doua este falsa;
30) Studiaza aparitia si evolutia 3 acelasi autor, aceeasi carte. 4 daca prima parte este falsa si a
monedelor: 42) Glosarul reprezinta intr-o doua este adevarata;
1 medalistica; lucrare: 5 daca ambele parti sunt false.
2 numismatica; 1 o parte a bibliografiei; 52) Izvoarele istorice sunt marturii
3 muzeistica. 2 explicarea unor termeni din cu ajutorul carora se poate
31) Se ocupa cu descifrarea scrierii lucrare; reconstitui o epoca, un eveniment
vechi de pe materiale dure, in 3 anexele lucrarii. etc.; ele nu sunt decat scrise;
special piatra: 43) Limbile liturgice, considerate 1 daca ambele parti sunt adevarate
1 epigrafia; sacre pana la Reforma, au fost: si au legatura intre ele;
2 caligrafia; A greaca; 2 daca ambele parti sunt adevarate,
3 paleografia. B latina; dar nu au legatura intre ele;
32) Critica textelor studiaza: C slavona. 3 daca prima parte este adevarata si
1 aparitia scrisului; 1 A+B a doua este falsa;
2 actele de cancelarie; 2 A+C 4 daca prima parte este falsa si a
3 manuscrise, copii de manuscrise 3 A+B+C doua este adevarata;
si legaturile dintre ele. 44) Actele din cancelariile 5 daca ambele parti sunt false.
33) Cu studierea vietii, in general, a medievale au fost scrise:
realizarilor si stiintelor in trecut, ori A numai in greaca;
a altor fenomene, se ocupa: B in limba latina;
1 paleontologia; C in limbile “nationale”.
2 paleografia; 1 A+B
3 paleobotanica. 2 B+C

2
53) Critica izvoarelor nu inseamna 3 daca prima parte este adevarata si 1 daca ambele parti sunt adevarate
analiza lor; editiile critice de izvoare a doua este falsa; si au legatura intre ele;
nu au o importanta deosebita; 4 daca prima parte este falsa si a 2 daca ambele parti sunt adevarate,
1 daca ambele parti sunt adevarate doua este adevarata; dar nu au legatura intre ele;
si au legatura intre ele; 5 daca ambele parti sunt false. 3 daca prima parte este adevarata si
2 daca ambele parti sunt adevarate, 59) Arhitectura se refera la arta a doua este falsa;
dar nu au legatura intre ele; constructiilor; grecii au utilizat mai 4 daca prima parte este falsa si a
3 daca prima parte este adevarata si multe stiluri arhitecturale; doua este adevarata;
a doua este falsa; 1 daca ambele parti sunt adevarate 5 daca ambele parti sunt false.
4 daca prima parte este falsa si a si au legatura intre ele; 65) Istoricii romani nu au utilizat
doua este adevarata; 2 daca ambele parti sunt adevarate, dovezile furnizate de imparati; ele
5 daca ambele parti sunt false. dar nu au legatura intre ele; erau considerate false;
54) Stiintele auxiliare nu sunt 3 daca prima parte este adevarata si 1 daca ambele parti sunt adevarate
obligatorii in studierea istoriei; ele a doua este falsa; si au legatura intre ele;
se impart in stiinte auxiliare majore 4 daca prima parte este falsa si a 2 daca ambele parti sunt adevarate,
si minore; doua este adevarata; dar nu au legatura intre ele;
1 daca ambele parti sunt adevarate 5 daca ambele parti sunt false. 3 daca prima parte este adevarata si
si au legatura intre ele; 60) Arheologia se ocupa cu a doua este falsa;
2 daca ambele parti sunt adevarate, descoperirea si studierea izvoarelor 4 daca prima parte este falsa si a
dar nu au legatura intre ele; materiale; ea a evoluat separat de doua este adevarata;
3 daca prima parte este adevarata si istorie; 5 daca ambele parti sunt false.
a doua este falsa; 1 daca ambele parti sunt adevarate 66) Cronicarii au falsificat cu buna
4 daca prima parte este falsa si a si au legatura intre ele; stiinta adevarul; ei urmareau si
doua este adevarata; 2 daca ambele parti sunt adevarate, distrugerea actelor de cancelarie;
5 daca ambele parti sunt false. dar nu au legatura intre ele; 1 daca ambele parti sunt adevarate
55) Izvoarele istorice se impart dupa 3 daca prima parte este adevarata si si au legatura intre ele;
mai multe criterii; cele mai a doua este falsa; 2 daca ambele parti sunt adevarate,
importante sunt cele documentare; 4 daca prima parte este falsa si a dar nu au legatura intre ele;
1 daca ambele parti sunt adevarate doua este adevarata; 3 daca prima parte este adevarata si
si au legatura intre ele; 5 daca ambele parti sunt false. a doua este falsa;
2 daca ambele parti sunt adevarate, 61) In Orientul Antic scribii au 4 daca prima parte este falsa si a
dar nu au legatura intre ele; insemnat pentru posteritate doua este adevarata;
3 daca prima parte este adevarata si evenimentele importante; grecii au 5 daca ambele parti sunt false.
a doua este falsa; descoperit si denumit istoria; 67) Izvoarele nu au toate aceeasi
4 daca prima parte este falsa si a 1 daca ambele parti sunt adevarate importanta in scrierea istoriei;
doua este adevarata; si au legatura intre ele; izvoarele de arhiva sunt mai putin
5 daca ambele parti sunt false. 2 daca ambele parti sunt adevarate, credibile;
56) Editiile critice de izvoare ofera dar nu au legatura intre ele; 1 daca ambele parti sunt adevarate
date complexe despre izvoare si 3 daca prima parte este adevarata si si au legatura intre ele;
importanta lor; ele sunt preferate de a doua este falsa; 2 daca ambele parti sunt adevarate,
cercetatori altor editii; 4 daca prima parte este falsa si a dar nu au legatura intre ele;
1 daca ambele parti sunt adevarate doua este adevarata; 3 daca prima parte este adevarata si
si au legatura intre ele; 5 daca ambele parti sunt false. a doua este falsa;
2 daca ambele parti sunt adevarate, 62) Homer a fost primul mare istoric 4 daca prima parte este falsa si a
dar nu au legatura intre ele; grec; el a scris despre miturile doua este adevarata;
3 daca prima parte este adevarata si Greciei antice; 5 daca ambele parti sunt false.
a doua este falsa; 1 daca ambele parti sunt adevarate 68) Izvoarele orale sunt cele mai
4 daca prima parte este falsa si a si au legatura intre ele; sigure; ele se transmit din generatie
doua este adevarata; 2 daca ambele parti sunt adevarate, in generatie;
5 daca ambele parti sunt false. dar nu au legatura intre ele; 1 daca ambele parti sunt adevarate
57) Stiintele auxiliare majore pot 3 daca prima parte este adevarata si si au legatura intre ele;
pune singure concluzii de care a doua este falsa; 2 daca ambele parti sunt adevarate,
cercetatorul trebuie sa tina seama; 4 daca prima parte este falsa si a dar nu au legatura intre ele;
ele au evoluat si evolueaza distinct doua este adevarata; 3 daca prima parte este adevarata si
de stiinta istoriei; 5 daca ambele parti sunt false. a doua este falsa;
1 daca ambele parti sunt adevarate 63) Xenophon a cautat sa scrie o 4 daca prima parte este falsa si a
si au legatura intre ele; istorie “credibila”; el a apelat la doua este adevarata;
2 daca ambele parti sunt adevarate, dovezi diverse; 5 daca ambele parti sunt false.
dar nu au legatura intre ele; 1 daca ambele parti sunt adevarate 69) Folclorul cuprinde mai ales
3 daca prima parte este adevarata si si au legatura intre ele; izvoare materiale; izvoarele
a doua este falsa; 2 daca ambele parti sunt adevarate, materiale pot fi scrise si nescrise;
4 daca prima parte este falsa si a dar nu au legatura intre ele; 1 daca ambele parti sunt adevarate
doua este adevarata; 3 daca prima parte este adevarata si si au legatura intre ele;
5 daca ambele parti sunt false. a doua este falsa; 2 daca ambele parti sunt adevarate,
58) Antropologia se ocupa cu 4 daca prima parte este falsa si a dar nu au legatura intre ele;
studierea rasei umane din cele mai doua este adevarata; 3 daca prima parte este adevarata si
vechi timpuri pana astazi; ea a 5 daca ambele parti sunt false. a doua este falsa;
servit in anumite perioade 64) Multi imparati romani au adus la 4 daca prima parte este falsa si a
fundamentarii teoriilor rasiste; Roma “obiecte vechi” sau doua este adevarata;
1 daca ambele parti sunt adevarate contemporane lor din teritoriile 5 daca ambele parti sunt false.
si au legatura intre ele; cucerite; ele nu aveau valoare
2 daca ambele parti sunt adevarate, istorica;
dar nu au legatura intre ele;

3
70) Izvoarele nescrise sunt cele 5 daca ambele parti sunt false. 5 daca ambele parti sunt false.
narative; actele de cancelarie au 76) Pergamentul era un suport 82) Actele de cancelarie au fost
valoare documentara; special din piele; el a fost utilizat numai solemne; ele aveau mai
1 daca ambele parti sunt adevarate mai intai in Pergam; multe denumiri;
si au legatura intre ele; 1 daca ambele parti sunt adevarate 1 daca ambele parti sunt adevarate
2 daca ambele parti sunt adevarate, si au legatura intre ele; si au legatura intre ele;
dar nu au legatura intre ele; 2 daca ambele parti sunt adevarate, 2 daca ambele parti sunt adevarate,
3 daca prima parte este adevarata si dar nu au legatura intre ele; dar nu au legatura intre ele;
a doua este falsa; 3 daca prima parte este adevarata si 3 daca prima parte este adevarata si
4 daca prima parte este falsa si a a doua este falsa; a doua este falsa;
doua este adevarata; 4 daca prima parte este falsa si a 4 daca prima parte este falsa si a
5 daca ambele parti sunt false. doua este adevarata; doua este adevarata;
71) Obiectivitatea izvorului nu este 5 daca ambele parti sunt false. 5 daca ambele parti sunt false.
asigurata de provenienta si autor; 77) Cerneala sepia se obtinea din 83) Critica interna a fost utilizata
izvoarele subiective sunt de regula suc de bozii; ea era fixate cu cenusa inca din antichitate; denumirea
cele narrative; de lemn sau ulei; actelor s-a stabilit dupa calitatea
1 daca ambele parti sunt adevarate 1 daca ambele parti sunt adevarate emitentului;
si au legatura intre ele; si au legatura intre ele; 1 daca ambele parti sunt adevarate
2 daca ambele parti sunt adevarate, 2 daca ambele parti sunt adevarate, si au legatura intre ele;
dar nu au legatura intre ele; dar nu au legatura intre ele; 2 daca ambele parti sunt adevarate,
3 daca prima parte este adevarata si 3 daca prima parte este adevarata si dar nu au legatura intre ele;
a doua este falsa; a doua este falsa; 3 daca prima parte este adevarata si
4 daca prima parte este falsa si a 4 daca prima parte este falsa si a a doua este falsa;
doua este adevarata; doua este adevarata; 4 daca prima parte este falsa si a
5 daca ambele parti sunt false. 5 daca ambele parti sunt false. doua este adevarata;
72) Izvoarele interne se refera numai 78) Chinovarul era un oxid de 5 daca ambele parti sunt false.
la destinatarii interni; Sigismund de culoare rosie; actele se scriau cu 84) Intitulatio arata calitatea
Luxemburg a emis acte pentru pana de gasca sau de vultur; emitentului actului; titlul acestuia
Manastirea de la Arges; 1 daca ambele parti sunt adevarate nu este foarte insemnat;
1 daca ambele parti sunt adevarate si au legatura intre ele; 1 daca ambele parti sunt adevarate
si au legatura intre ele; 2 daca ambele parti sunt adevarate, si au legatura intre ele;
2 daca ambele parti sunt adevarate, dar nu au legatura intre ele; 2 daca ambele parti sunt adevarate,
dar nu au legatura intre ele; 3 daca prima parte este adevarata si dar nu au legatura intre ele;
3 daca prima parte este adevarata si a doua este falsa; 3 daca prima parte este adevarata si
a doua este falsa; 4 daca prima parte este falsa si a a doua este falsa;
4 daca prima parte este falsa si a doua este adevarata; 4 daca prima parte este falsa si a
doua este adevarata; 5 daca ambele parti sunt false. doua este adevarata;
5 daca ambele parti sunt false. 79) Culoarea si tipul cernelii 5 daca ambele parti sunt false.
73) Izvoarele inedite sunt cele asigurau veridicitatea actului; 85) Eschatocolul se refera la partea
nedescoperite; izvoarele specialistii medievali nu puteau de incheiere a actului; aici se
nepublicate sunt inedite; deosebi falsurile de originale; cuprind elemente de intarire, datare
1 daca ambele parti sunt adevarate 1 daca ambele parti sunt adevarate si validare;
si au legatura intre ele; si au legatura intre ele; 1 daca ambele parti sunt adevarate
2 daca ambele parti sunt adevarate, 2 daca ambele parti sunt adevarate, si au legatura intre ele;
dar nu au legatura intre ele; dar nu au legatura intre ele; 2 daca ambele parti sunt adevarate,
3 daca prima parte este adevarata si 3 daca prima parte este adevarata si dar nu au legatura intre ele;
a doua este falsa; a doua este falsa; 3 daca prima parte este adevarata si
4 daca prima parte este falsa si a 4 daca prima parte este falsa si a a doua este falsa;
doua este adevarata; doua este adevarata; 4 daca prima parte este falsa si a
5 daca ambele parti sunt false. 5 daca ambele parti sunt false. doua este adevarata;
74) Izvoarele se impart dupa cuprins 80) Marimea actelor era data de 5 daca ambele parti sunt false.
si destinatie; ele pot fi oficiale si importanta lor; cu cat actul era mai 86) Textul nu se refera doar la
particulare; comun, scrierea era mai neingrijita; cuprinsul actului; arenga era o
1 daca ambele parti sunt adevarate 1 daca ambele parti sunt adevarate motivatie politico-religioasa a
si au legatura intre ele; si au legatura intre ele; actului;
2 daca ambele parti sunt adevarate, 2 daca ambele parti sunt adevarate, 1 daca ambele parti sunt adevarate
dar nu au legatura intre ele; dar nu au legatura intre ele; si au legatura intre ele;
3 daca prima parte este adevarata si 3 daca prima parte este adevarata si 2 daca ambele parti sunt adevarate,
a doua este falsa; a doua este falsa; dar nu au legatura intre ele;
4 daca prima parte este falsa si a 4 daca prima parte este falsa si a 3 daca prima parte este adevarata si
doua este adevarata; doua este adevarata; a doua este falsa;
5 daca ambele parti sunt false. 5 daca ambele parti sunt false. 4 daca prima parte este falsa si a
75) Tabula cerata era utilizata in 81) Sigiliile erau de mai multe feluri doua este adevarata;
Imperiul Roman; in Egipt se scria pe si marimi; actele de cancelarie nu 5 daca ambele parti sunt false.
papirus; se sigilau; 87) In secolul XIX au inceput
1 daca ambele parti sunt adevarate 1 daca ambele parti sunt adevarate transcrierile in limba romana a
si au legatura intre ele; si au legatura intre ele; actelor grecesti si slavone; primele
2 daca ambele parti sunt adevarate, 2 daca ambele parti sunt adevarate, editii de documente necritice;
dar nu au legatura intre ele; dar nu au legatura intre ele; 1 daca ambele parti sunt adevarate
3 daca prima parte este adevarata si 3 daca prima parte este adevarata si si au legatura intre ele;
a doua este falsa; a doua este falsa; 2 daca ambele parti sunt adevarate,
4 daca prima parte este falsa si a 4 daca prima parte este falsa si a dar nu au legatura intre ele;
doua este adevarata; doua este adevarata;

4
3 daca prima parte este adevarata si 92) Arheologia a evoluat din stiinta 2 daca ambele parti sunt adevarate,
a doua este falsa; istoriei; ea s-a constituit din dar nu au legatura intre ele;
4 daca prima parte este falsa si a antichitate si evul mediu; 3 daca prima parte este adevarata si
doua este adevarata; 1 daca ambele parti sunt adevarate a doua este falsa;
5 daca ambele parti sunt false. si au legatura intre ele; 4 daca prima parte este falsa si a
88) Fontes Historiae Daco-Romanae 2 daca ambele parti sunt adevarate, doua este adevarata;
se refera doar la izvoarele latine; au dar nu au legatura intre ele; 5 daca ambele parti sunt false.
fost editate patru volume de astfel 3 daca prima parte este adevarata si 97) Astronomia a aparut mai intai in
de izvoare; a doua este falsa; Europa; prin ea s-a definit
1 daca ambele parti sunt adevarate 4 daca prima parte este falsa si a Cosmosul;
si au legatura intre ele; doua este adevarata; 1 daca ambele parti sunt adevarate
2 daca ambele parti sunt adevarate, 5 daca ambele parti sunt false. si au legatura intre ele;
dar nu au legatura intre ele; 93) Arheologul german Scliemann a 2 daca ambele parti sunt adevarate,
3 daca prima parte este adevarata si descoperit Troia; Vasile Parvan a dar nu au legatura intre ele;
a doua este falsa; fost un mare arheolog roman; 3 daca prima parte este adevarata si
4 daca prima parte este falsa si a 1 daca ambele parti sunt adevarate a doua este falsa;
doua este adevarata; si au legatura intre ele; 4 daca prima parte este falsa si a
5 daca ambele parti sunt false. 2 daca ambele parti sunt adevarate, doua este adevarata;
89) Dupa 1980 a inceput reeditarea dar nu au legatura intre ele; 5 daca ambele parti sunt false.
operelor marilor istorici romani; A. 3 daca prima parte este adevarata si 98) Biologia a aparut inca din evul
D. Xenopol nu a fost un mare a doua este falsa; mediu; ea cuprinde mai multe
istoric; 4 daca prima parte este falsa si a ramuri;
1 daca ambele parti sunt adevarate doua este adevarata; 1 daca ambele parti sunt adevarate
si au legatura intre ele; 5 daca ambele parti sunt false. si au legatura intre ele;
2 daca ambele parti sunt adevarate, 94) Arhitectura nu a cunoscut o 2 daca ambele parti sunt adevarate,
dar nu au legatura intre ele; mare dezvoltare in perioada greco- dar nu au legatura intre ele;
3 daca prima parte este adevarata si romana; stilurile arhitecturale au 3 daca prima parte este adevarata si
a doua este falsa; aparut din antichitate; a doua este falsa;
4 daca prima parte este falsa si a 1 daca ambele parti sunt adevarate 4 daca prima parte este falsa si a
doua este adevarata; si au legatura intre ele; doua este adevarata;
5 daca ambele parti sunt false. 2 daca ambele parti sunt adevarate, 5 daca ambele parti sunt false.
90) Urkundenbuch este o colectie dar nu au legatura intre ele; 99) Legile lui Manu au aparut in
de izvoare maghiaro-germane; ea a 3 daca prima parte este adevarata si Grecia; ele se refereau la zei;
fost editata la Bucuresti; a doua este falsa; 1 daca ambele parti sunt adevarate
1 daca ambele parti sunt adevarate 4 daca prima parte este falsa si a si au legatura intre ele;
si au legatura intre ele; doua este adevarata; 2 daca ambele parti sunt adevarate,
2 daca ambele parti sunt adevarate, 5 daca ambele parti sunt false. dar nu au legatura intre ele;
dar nu au legatura intre ele; 95) Stilul grec are trei forme; din el a 3 daca prima parte este adevarata si
3 daca prima parte este adevarata si evoluat stilul maur; a doua este falsa;
a doua este falsa; 1 daca ambele parti sunt adevarate 4 daca prima parte este falsa si a
4 daca prima parte este falsa si a si au legatura intre ele; doua este adevarata;
doua este adevarata; 2 daca ambele parti sunt adevarate, 5 daca ambele parti sunt false.
5 daca ambele parti sunt false. dar nu au legatura intre ele; 100) Geografia se ocupa cu
91) Multi cronicari apuseni au scris 3 daca prima parte este adevarata si descrierea pamantului; “parintii” ei
in limba greaca; ei se refereau mai a doua este falsa; au fost Herodot si Strabo;
ales la romani; 4 daca prima parte este falsa si a 1 daca ambele parti sunt adevarate
1 daca ambele parti sunt adevarate doua este adevarata; si au legatura intre ele;
si au legatura intre ele; 5 daca ambele parti sunt false. 2 daca ambele parti sunt adevarate,
2 daca ambele parti sunt adevarate, 96) Stilul architectural romanesc dar nu au legatura intre ele;
dar nu au legatura intre ele; cuprinde elemente populare si 3 daca prima parte este adevarata si
3 daca prima parte este adevarata si influente straine; el s-a impus inca a doua este falsa;
a doua este falsa; din evul mediu; 4 daca prima parte este falsa si a
4 daca prima parte este falsa si a 1 daca ambele parti sunt adevarate doua este adevarata;
doua este adevarata; si au legatura intre ele; 5 daca ambele parti sunt false.
5 daca ambele parti sunt false.

RASPUNSURI

T/F
1-A 2-A 3-A 4-A 5-F 6-F 7-F 8-F 9-A 10-A 11-F 12-A 13-A 14-F 15-F 16-F 17-F 18-A 19-F 20-F 21-A 22-A 23-A 24-F 25-A 26-A 27-A
28-A 29-A 30-F 31-A 32-F 33-A 34-A 35-A 36-F 37-A 38-F 39-A 40-A 41-A 42-F 43-A 44-A 45-F 46-A 47-A 48-A 49-A 50-F
M/C
1-3; 2-3; 3-2; 4-1; 5-1; 6-3; 7-2; 8-2; 9-2; 10-3; 11-3; 12-1; 13-2; 14-2; 15-1; 16-2; 17-1; 18-3; 19-2; 20-2; 21-2; 22-1; 23-1; 24-3; 25-
3; 26-2; 27-1; 28-3; 29-3; 30-2; 31-1; 32-3; 33-1; 34-3; 35-2; 36-1; 37-1; 38-2; 39-3; 40-1; 41-3; 42-2; 43-3; 44-2; 45-2; 46-3; 47-2;
48-2; 49-1; 50-3; 51-1; 52-3; 53-5; 54-4; 55-2; 56-1; 57-1; 58-1; 59-2; 60-1; 61-2; 62-1; 63-1; 64-3; 65-5; 66-5; 67-3; 68-4; 69-4; 70-
2; 71-4; 72-3; 73-3; 74-1; 75-2; 76-1; 77-2; 78-2; 79-5; 80-5; 81-3; 82-4; 83-3; 84-3; 85-1; 86-2; 87-1; 88-4; 89-5; 90-3; 91-5; 92-1;
93-2; 94-4; 95-3; 96-1; 97-4; 98-4; 99-4; 100-1