Sunteți pe pagina 1din 4

ISTORIE Tarile romane in sistemul 26) Şerban Cantacuzino a sfătuit 6) Îndreptarea Legii a fost tipărită în

relatiilor internationale medievale 2 iniţial Poarta ca să nu atace Austria. 1652 la :


27) Şerban Cantacuzino a 1 Bucureşti;
TRUE/FALSE reorganizat învăţământul superior 2 Târgovişte;
1) După 1601 Principatele au fost de la Bucureşti. 3 Govora.
scutite pentru o vreme de obligaţiile 28) Din punct de vedere arhitectural, 7) În opera culturală Matei Basarab
fiscale faţă de Poartă. hanurile erau o expresie a a fost sprijinit de :
2) După 1605 obligaţiile fiscale faţă influenţelor occidentale. A. doamna Elina;
de Poartă au rămas permanent mai 29) Asediul Vienei (1683) a marcat B. Udrişte Năsturel;
scăzute decât în secolul XVI. începutul declinului Imperiului C. Preda Brâncoveanu.
3) Gabriel Bathory a avut o atitudine Otoman. 1 A+B
duşmănoasă faţă de Radu Şerban. 30) Domnii români au avut o 2 A+C
4) Radu Şerban a ocupat pentru atitudine neutră faţă de creştini la 3 B+C
scurtă vreme Transilvania. asediul Vienei. 8) Ca semn al împăcării cu Matei
5) După 1613 s-au intensificat 31) În secolul XVII s-au pus bazele Basarab, Vasile Lupu a construit un
proiectele de creare a unui „Regat istoriografiei româneşti. lăcaş la :
al Daciei” sub conducerea 32) Stolnicul Constantin 1 Târgovişte;
principilor Transilvaniei. Cantacuzino a fost cel mai de 2 Buzău;
6) Modificarea raporturilor dintre seamă reprezentant al istoriografiei 3 Bucureşti.
Poartă şi Polonia a afectat şi româneşti din secolul al XVII-lea. 9) Limba română s-a impus definitiv
Principatele Române. 33) Cronicarii munteni au fost în biserică şi cancelarie în timpul
7) După 1611 în Ţara Românească şi influenţaţi de cultura maghiaro- lui:
Moldova au scăzut cu totul germană. 1 Radu Mihnea;
influenţele greceşti. 34) Nicolae Milescu a fost un 2 Alexandru Iliaş;
8) Gabriel Bethlen şi Gheorghe I reprezentant de frunte al culturii 3 Matei Basarab şi Vasile Lupu.
Rakoczy s-au implicat în Războiul româneşti în Europa. 10) Vasile Lupu a înfiinţat o şcoală
de 30 de ani cu acordul Porţii. 35) În lucrările sale Miron Costin a superioară la :
9) Principii Gheorghe I şi II Rakoczy adoptat o atitudine vădit filo- 1 Trei Ierarhi;
au încercat să-şi impună controlul poloneză. 2 Cotnari;
asupra Ţării Româneşti şi Moldovei. 36) Constantin Brâncoveanu a 3 Huşi.
10) În secolele XVII-XVIII influenţele sprijinit dezvoltarea culturii. 11) Ultima luptă dintre Matei
economice otomane în Principate 37) Constantin Brâncoveanu a fost Basarab şi Vasile Lupu s-a dat la :
au scăzut considerabil. în permanenţă fidel Porţii. 1 Finta;
11) În secolul XVII breslele din Ţara 38) Dimitrie Cantemir şi-a desăvârşit 2 Ojogeni;
Românească şi Moldova erau educaţia la Constantinopol. 3 Teleajen.
organizate după modelul apusean. 39) Opera istoriografică a lui 12) A fost numit „domn al Ucrainei”
12) În secolul XVII a scăzut Dimitrie Cantemir nu are valoare şi a construit curţi la Nemirovo:
considerabil populaţia Principatelor. europeană. 1 Vasile Lupu;
13) La sfârşitul secolului XVII ţăranii 40) Descriptio Moldaviae trebuia să 2 Gheorghe Ştefan;
din sudul Moldovei şi estul uşureze ocuparea Moldovei de către 3 Gheorghe Duca.
Munteniei au primit proprietăţi în Rusia. 13) După asediul Vienei, Şerban
Dobrogea. Cantacuzino plănuia să realizeze cu
14) Matei Basarab şi Vasile Lupu au MULTIPLE CHOICE ajutorul Austriei:
ocupat tronurile în urma unei 1) Radu Mihnea era nepotul lui: A. restaurarea Imperiului bizantin;
mişcări antigreceşti. A. Alexandru al II-lea Mircea; B. unirea Principatelor;
15) Boierimea munteană opozantă B. Petru Şchiopu; C. domnia ereditară în Ţara
grecilor s-a bucurat de sprijinul C. Pătraşcu cel Bun. Românească.
nobilimii transilvănene. 1A 1 A+B
16) Matei Basarab a avut raporturi 2 A+B 2 B+C
excelente cu toţi vecinii. 3C 3 A+C
17) Raporturile lui Matei Basarab cu 2) Constantin „Cârnul ” era fiul lui: 14) A fost nepotul lui Matei Basarab
Vasile Lupu au cunoscut şi perioade 1 Alexandru Coconul; şi fiul al lui Şerban Cantacuzino:
de conlucrare. 2 Radu Şerban; 1 Constantin Bâlăceanu;
18) Vasile Lupu s-a afirmat ca un 3 Radu Leon. 2 Radu Popescu;
mare protector al Ortodoxiei. 3) Obiceiul mutării domnilor dintr-o 3 Constantin Brâncoveanu.
19) În secolul XVII în Principate ţară în alta de către Poartă s-a 15) Biblia de la Bucureşti s-a tipărit
cultura nu s-a dezvoltat în mod instituit în secolul: sub îngrijirea directă a lui :
deosebit. 1 XVI, 1 Şerban Cantacuzino;
20) Tiparniţele din Moldova au fost 2 XVII; 2 Constantin Brâncoveanu;
în secolul XVII mai numeroase decât 3 XVIII. 3 Mihail Cantacuzino.
în Ţara Românească şi Transilvania. 4) Înainte de urcarea pe tron, Vasile 16) Prin căsătorie, Dimitrie Cantemir
21) În prima jumătate a secolului al Lupu era: a devenit ginerele post-mortem al
XVII-lea s-a intensificat propaganda 1 logofăt; lui :
calvină la sud şi est de Carpaţi. 2 spătar; 1 Şerban Cantacuzino;
22) Pravila de la Govora s-a tipărit în 3 vornic. 2 Constantin Cantacuzino;
limba slavonă. 5) Vasile Lupu a organizat Sinodul 3 Ştefan Cantacuzino.
23) Matei Basarab nu s-a implicat în de la Iaşi la cererea lui:
planurile militare ale creştinilor. 1 Matei Basarab;
24) Matei Basarab a fost cel mai 2 Bogdan Hmelniţki;
mare ctitor al românilor. 3 Petru Movilă.
25) Acţiunile antiotomane din 1658-
1660 nu au avut urmări majore
asupra Principatelor.

1
17) Despre Imperiul Otoman 26) Constantin Mavrocordat era fiul 37) Răscoala din 1784 a izbucnit din
Dimitrie Cantemir a scris lucrările: lui: motive:
A. Divanul sau gâlceava înţeleptului 1 Scarlat Mavrocordat; 1 etnice;
cu lumea; 2 Nicolae Mavrocordat; 2 social-economice;
B. Istoria creşterii şi descreşterii 3 Ioan Mavrocordat. 3 politice.
Imperiului Otoman; 27) Majoritatea conflictelor creştino- 38) Supplex-ul din 1791 a marcat:
C. Sistema religiei mahomedane otomane din sec. XVIII au opus 1 afirmarea naţiunii române;
1 A+B Porţii: 2 existenţa unei intelectualităţi
2 B+C A Polonia; româneşti în Transilvania;
3 A+C B. Austria; 3 desensiunile iinteretnice din
18) Dimitrie Cantemir a ajuns C. Rusia. Marele Principat.
membru al Academiei din Berlin în 1 A+B 39) În sec. XVIII Principatele
urma scrierii lucrării: 2 B+C Române aveau statutul:
1 Hronicul vechimii romano-moldo- 3 A+C 1 provincii otomane;
vlahilor; 28) Principala beneficiară a 2 şi-au păstrat entitatea statală;
2 Descriptio Moldaviae; conflictelor cu Poarta sub aspect 3 au devenit independente.
3 Istoria ieroglifică (Lupta dintre politico-teritorial şi religios a fost: 40) Protecţia rusă în Principate s-a
inorog şi corb). 1 Polonia; manifestat după pacea de la :
19) Cele mai de seamă lucrări ale lui 2 Austria; 1 Kuciuk-Kainargi;
Dimitrie Cantemir au fost scrise: 3 Rusia. 2 Iaşi;
1 la Poartă; 29) După 1774 şi-a sporit influenţa 3 Bucureşti.
2 în Moldova; în Principate: 41) Epopeea lui Mihai Viteazul a
3 în Rusia. 1 Anglia, dschis cale unităţii româneşti.
20) În timpul domniei Dimitrie 2 Prusia; Poarta era favorabilă creării unui
Cantemir a urmărit să instituie în 3 Rusia. „Regat al Daciei” sub protecţia sa.
Moldova: 30) Rusia a ajuns vecină cu 1 dacă ambele părţi sunt adevărate
A. domnia parlamentară; Moldova în urma păcii de la : şi au legătură între ele;
B. domnia absolută; 1 Siştov; 2 dacă ambele părţi sunt adevărate,
C. domnia ereditară. 2 Iaşi; dar nu au legătură între ele;
1 A+B 3 Bucureşti. 3 dacă prima parte este adevărată şi
2 B+C 31) Oltenia a fost ocupată de Austria a doua este falsă;
3 A+C în urma păcii de la : 4 dacă prima parte este falsă şi a
21) Ocuparea Transilvaniei de către 1 Karlowitz; doua este adevărată;
Habsburgi a determinat: 2 Passarowitz; 5 dacă ambele părţi sunt false.
1 aproprierea Moldovei şi Ţării 3 Belgrad. 42) În sec. XVII Principatele Române
Româneşti de Austria; 32) În timpul războiului ruso-austro- au cunoscut şi perioade de linişte;
2 orientarea celor două principate turc din 1789-1792 se preconiza au sporit producţia de mărfuri şi
spre Rusia; crearea unui „Regat al populaţia.
3 adoptarea unei politici de Daciei” sub conducerea lui: 1 dacă ambele părţi sunt adevărate
echilibru între Austria, Rusia şi 1 Nicolae Mavrogheni; şi au legătură între ele;
Poartă. 2 Constantin Ipsilanti; 2 dacă ambele părţi sunt adevărate,
22) Unirea ortodocşilor cu Roma a 3 contele Potemkin. dar nu au legătură între ele;
provocat reacţii negative din partea: 33) Poarta a hotărât să cedeze 3 dacă prima parte este adevărată şi
1 Rusiei; Bucovina Austriei în urma tratatelor a doua este falsă;
2 Ţării Româneşti; de la : 4 dacă prima parte este falsă şi a
3 Porţii. 1 Focşani; doua este adevărată;
23) Prin instaurarea regimului turco- 2 Kuciuk - Kainargi; 5 dacă ambele părţi sunt false.
fanariot, domnii Ţării Româneşti şi 3 Constantinopol. 43) În timpul lui Matei Basarab şi
Moldovei deveneau: 34) În timpul războiului din 1806- Vasile Lupu raporturile moldo-
1 înalţi funcţionari ai Porţii în 1812 Rusia plănuia să încorporeze : muntene au fost predominant bune;
Principate; 1 Basarabia; cei doi domni au aderat la acţiunile
2 apărătorii Ortodoxiei în faţa 2 Moldova; antiotomane.
catolicismului; 3 Moldova şi Ţara Românească. 1 dacă ambele părţi sunt adevărate
3 agenţii puterilor creştine pe lângă 35) Ocuparea succesivă a şi au legătură între ele;
Poartă. Principatelor de către armatele 2 dacă ambele părţi sunt adevărate,
24) În timpul regimului turco- Rusiei, Austriei şi Porţii a dar nu au legătură între ele;
fanariot : determinat: 3 dacă prima parte este adevărată şi
A. a scăzut drastic populaţia A. sărăcirea populaţiei; a doua este falsă;
Principatelor; B. dezvoltarea meşteşugurilor şi a 4 dacă prima parte este falsă şi a
B. a sporit exploatarea economică; oraşelor; doua este adevărată;
C. s-a redus numărul dregătoriilor. C. depopularea Principatelor. 5 dacă ambele părţi sunt false.
1 A+B 1 A+B 44) Matei Basarab a întreţinut bune
2 A+C 2 A+C raporturi cu Transilvania şi lumea
3 B+C 3 B+C creştină din Balcani; bulgarii
25) Cea mai mare parte a domnilor 36) În secolul XVIII în Ţara propuneau să i se acorde titlul de
fanarioţi au avut origine: Românească şi Moldova a sporit „General al întregului Orient”.
A. română; influenţa: 1 dacă ambele părţi sunt adevărate
B. greacă; A. greacă şi orientală; şi au legătură între ele;
C. nedefinită. B. austriacă; 2 dacă ambele părţi sunt adevărate,
1 A+B C. rusă şi apusiană. dar nu au legătură între ele;
2 B+C 1 A+B 3 dacă prima parte este adevărată şi
3 A+C 2 A+C a doua este falsă;
3 B+C

2
4 dacă prima parte este falsă şi a familiei sale; el a cerut Austriei să-l 2 dacă ambele părţi sunt adevărate,
doua este adevărată; sprijine ca să restaureze Imperiul dar nu au legătură între ele;
5 dacă ambele părţi sunt false. Bizantin. 3 dacă prima parte este adevărată şi
45) Conflictele lui Matei Basarab cu 1 dacă ambele părţi sunt adevărate a doua este falsă;
Vasile Lupu erau susţinute şi de la şi au legătură între ele; 4 dacă prima parte este falsă şi a
Poartă; Gheorghe Ştefan era 2 dacă ambele părţi sunt adevărate, doua este adevărată;
susţinut de Matei Basarab şi dar nu au legătură între ele; 5 dacă ambele părţi sunt false.
Gheorghe II Rakoczy. 3 dacă prima parte este adevărată şi 56) Supplex-ul lui Inochentie Micu a
1 dacă ambele părţi sunt adevărate a doua este falsă; fost bine primit la Viena; pentru a nu
şi au legătură între ele; 4 dacă prima parte este falsă şi a fi judecat, episcopul român s-a
2 dacă ambele părţi sunt adevărate, doua este adevărată; autoexilat a Roma.
dar nu au legătură între ele; 5 dacă ambele părţi sunt false.
3 dacă prima parte este adevărată şi 51) În sec. XVII activitatea 1 dacă ambele părţi sunt adevărate
a doua este falsă; cronicărească a fost redusă; s-au şi au legătură între ele;
4 dacă prima parte este falsă şi a afirmat doar unii autori religioşi. 2 dacă ambele părţi sunt adevărate,
doua este adevărată; 1 dacă ambele părţi sunt adevărate dar nu au legătură între ele;
5 dacă ambele părţi sunt false. şi au legătură între ele; 3 dacă prima parte este adevărată şi
46) În vremea lui Matei Basarab s-a 2 dacă ambele părţi sunt adevărate, a doua este falsă;
revigorat activitatea tipografică; au dar nu au legătură între ele; 4 dacă prima parte este falsă şi a
fost tipărite cărţi în rusă, română şi 3 dacă prima parte este adevărată şi doua este adevărată;
slavo-bulgară. a doua este falsă; 5 dacă ambele părţi sunt false.
1 dacă ambele părţi sunt adevărate 4 dacă prima parte este falsă şi a 57) Reformele lui Constantin
şi au legătură între ele; doua este adevărată; Mavrocordat erau susţinute de
2 dacă ambele părţi sunt adevărate, 5 dacă ambele părţi sunt false. Franţa; el a publicat o Constituţie în
dar nu au legătură între ele; 52) Ioan Neculce a continuat Mercure de France.
3 dacă prima parte este adevărată şi letopiseţul Moldovei de la Grigore 1 dacă ambele părţi sunt adevărate
a doua este falsă; Ureche; el şi-a desfăşurat şi au legătură între ele;
4 dacă prima parte este falsă şi a activitatea în prima jumătate a sec. 2 dacă ambele părţi sunt adevărate,
doua este adevărată; XVIII. dar nu au legătură între ele;
5 dacă ambele părţi sunt false. 1 dacă ambele părţi sunt adevărate 3 dacă prima parte este adevărată şi
47) În sec. XVII s-a dezvoltat şi au legătură între ele; a doua este falsă;
învăţământul în limba română; au 2 dacă ambele părţi sunt adevărate, 4 dacă prima parte este falsă şi a
fost întemeiate şcoli româneşti la dar nu au legătură între ele; doua este adevărată;
Govora, Câmpulung şi Scheii 3 dacă prima parte este adevărată şi 5 dacă ambele părţi sunt false.
Braşovului. a doua este falsă; 58) Instituirea capitaţiei trebuia să
1 dacă ambele părţi sunt adevărate 4 dacă prima parte este falsă şi a pună capăt abuzurilor fiscale;
şi au legătură între ele; doua este adevărată; ţăranii şi orăşenii au cerut să se
2 dacă ambele părţi sunt adevărate, 5 dacă ambele părţi sunt false. revină la vechile dări;
dar nu au legătură între ele; 53) Românii au susţinut ocuparea 1 dacă ambele părţi sunt adevărate
3 dacă prima parte este adevărată şi Transilvaniei de către Austria; şi au legătură între ele;
a doua este falsă; nobilii români negociaseră cu 2 dacă ambele părţi sunt adevărate,
4 dacă prima parte este falsă şi a Habsburgii reprezentarea lor în dar nu au legătură între ele;
doua este adevărată; Dietă. 3 dacă prima parte este adevărată şi
5 dacă ambele părţi sunt false. 1 dacă ambele părţi sunt adevărate a doua este falsă;
48) Şerban Cantacuzino era şi au legătură între ele; 4 dacă prima parte este falsă şi a
interesat de sprijinirea culturală a 2 dacă ambele părţi sunt adevărate, doua este adevărată;
Orientului ortodox; el a întemeiat dar nu au legătură între ele; 5 dacă ambele părţi sunt false.
Acadenia domnească de la Sf. Sava. 3 dacă prima parte este adevărată şi 59) Domnii fanarioţi erau
1 dacă ambele părţi sunt adevărate a doua este falsă; consideraţi oameni de încredere ai
şi au legătură între ele; 4 dacă prima parte este falsă şi a Porţii în Principate; majoritatea lor a
2 dacă ambele părţi sunt adevărate, doua este adevărată; susţinut interesele creştinilor.
dar nu au legătură între ele; 5 dacă ambele părţi sunt false. 1 dacă ambele părţi sunt adevărate
3 dacă prima parte este adevărată şi 54) Unirea” cu Roma nu a fost pe şi au legătură între ele;
a doua este falsă; placul Rusiei; ţarul Petru I l-a sfătuit 2 dacă ambele părţi sunt adevărate,
4 dacă prima parte este falsă şi a pe Constantin Brâncoveanu să se dar nu au legătură între ele;
doua este adevărată; opună „Unirii”. 3 dacă prima parte este adevărată şi
5 dacă ambele părţi sunt false. 1 dacă ambele părţi sunt adevărate a doua este falsă;
49) La asediul Vienei (1683) domnii şi au legătură între ele; 4 dacă prima parte este falsă şi a
creştini au desfăşurat o intensă 2 dacă ambele părţi sunt adevărate, doua este adevărată;
muncă de informaţii în favoarea dar nu au legătură între ele; 5 dacă ambele părţi sunt false.
creştinilor; Austria nu a ţinut cont 3 dacă prima parte este adevărată şi 60) În sec. XVIII românii militau
de ajutorul oferit de români. a doua este falsă; pentru păstrarea entităţii statele; ei
1 dacă ambele părţi sunt adevărate 4 dacă prima parte este falsă şi a s-au opus planurilor expansioniste
şi au legătură între ele; doua este adevărată; ale puterilor vecine.
2 dacă ambele părţi sunt adevărate, 5 dacă ambele părţi sunt false. 1 dacă ambele părţi sunt adevărate
dar nu au legătură între ele; 55) Ioan Inochentie Micu era un şi au legătură între ele;
3 dacă prima parte este adevărată şi apropiat al Curţii din Viena; el a 2 dacă ambele părţi sunt adevărate,
a doua este falsă; asigurat-o pe Maria Tereza de dar nu au legătură între ele;
4 dacă prima parte este falsă şi a sprijinul românilor faţă de 3 dacă prima parte este adevărată şi
doua este adevărată; pretenţiile maghiare. a doua este falsă;
5 dacă ambele părţi sunt false. 1 dacă ambele părţi sunt adevărate 4 dacă prima parte este falsă şi a
50) Şerban Cantacuzino dorea să şi au legătură între ele; doua este adevărată;
reînvie strălucirea imperială a 5 dacă ambele părţi sunt false.

3
RASPUNSURI

TRUE-FALSE:1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7F, 8A, 9A, 10A, 11A, 12F, 13F, 14A, 15A, 16F, 17A, 18A, 19F, 20F, 21A,
22F, 23F, 24A, 25F, 26F, 27A, 28F, 29A, 30F, 31A, 32F, 33F, 34A, 35A, 36A, 37F, 38A, 38F, 40F

MC:1-2, 2-2, 3-2, 4-3, 5-3, 6-2, 7-1, 8-1, 9-3, 10-1, 11-1, 12-3, 13-2, 14-3, 15-1, 16-1, 17-2, 18-1, 19-3, 20-2,
21-3 22-1 23-1 24-1, 25-1, 26-2, 27-2, 28-2 29-3, 30-2, 31-2, 32-3, 33-2, 34-3, 35-2, 36-2 37-2, 38-1, 39-2, 40-
1, 41-3, 42-1, 43-4, 44-1, 45-1 46-1, 47-3, 48-3, 49-1, 50-3, 51-5, 52-4, 53-1, 54-5, 55-1 , 56-4, 57-1, 58-3, 59-3,
60-1